Huong dan do an mh ap dung nam 2012.13

  • 24 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC
I. VIẾT THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
II. VIẾT THEO HƯỚNG BÁO CÁO THỰC TẾ
III. THỦ TỤC NỘP ĐỒ ÁN
IV. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TRÌNH BÀY
V. GỢI Ý MỘT SỐ ĐỀ TÀI
VI. MỘT SỐ ĐỀ CƯƠNG MẪU
ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2012-2013
1
I. HƯỚNG I: VIẾT THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
SINH VIÊN CÓ THỂ TỰ NGHIÊN CỨU BẤT KỲ ĐỀ TÀI NÀO VỀ KẾ
TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THEO KIỂU NGHIÊN CỨU KHOA
HỌC THEO NHÓM HOẶC CÁ NHÂN
1.1. Mục đích:
 Nhằm tạo sân chơi học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học và qua đó phát hiện, bồi
dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên
cứu khoa học trong sinh viên của Khoa. Góp phần vào quá trình nâng cao chất lượng
giáo dục- đào tạo, khích lệ sinh viên phát huy tiềm năng của mình trong lĩnh vực
nghiên cứu khoa học và sáng tạo;
 Góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và
trong cuộc sống.
1.2. Yêu cầu:
 Bài viết phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính
khoa học.
 Thực hiện đúng theo tiến độ thời gian Khoa quy định.
1.3. Nội dung:
Sinh viên có thể lựa chọn bất kỳ đề tài nào liên quan tới kế toán (nếu làm đồ án kế toán) hay
tài chính – ngân hàng (nếu làm đồ án tài chính – ngân hàng).
1.4. Bố cục đồ án
 Đặt vấn đề: nêu lên sự cần thiết của đề tài, lý do chọn đề tài, tổng quan tóm lược đề
tài, nêu những giải pháp khoa học đã được giải quyết ở trong và ngoài nước, những vấn
đề tồn tại cần được tiếp tục nghiên cứu và phương án giải quyết của tác giả (nhóm tác
giả).
 Mục tiêu - Phương pháp: mục tiêu của công trình, phương pháp nghiên cứu.
 Giải quyết vấn đề: nội dung - kết quả nghiên cứu đạt được.
 Kết luận - Đề nghị: ý nghĩa khoa học, hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội, qui mô và phạm vi
áp dụng.
 Tài liệu tham khảo, phụ lục; danh mục các công trình trước đây của tác giả (nếu
có).
1.5. Hình thức trình bày
 Bài viết trình bày trong khoảng từ 30 đến 50 trang đánh máy (không tính tóm tắt, phụ lục,
hình ảnh, số liệu).
2
 Các phần, mục, tiểu mục phải được đánh số thứ tự rõ ràng theo một kiểu thống nhất: 1.; 1.1.;
1.1.1...
 Các công thức cần viết rõ ràng, dùng các ký hiệu thông thường, các ký hiệu phải có chú
thích rõ ràng. Bảng vẽ, biểu đồ, sơ đồ minh họa... phải được đánh số thứ tự kèm theo chú
thích.
 Tên tác giả nước ngoài nêu trong công trình phải viết theo đúng tiếng nước đó hoặc theo
cách phiên âm hệ chữ latinh (căn cứ vào tài liệu tham khảo).
 Phần bài viết:
+ Tóm tắt bài viết (bắt đầu từ trang thứ nhất và có độ dài khoảng 1 trang).
+ Nội dung bài viết (trình bày từ trang kế tiếp- trang mới tiếp theo của trang cuối cùng của
phần tóm tắt bài viết)…
 Cách trình bày chi tiết mục, đề mục, bảng biểu, số liệu, trích dẫn tài liệu tham khảo … sinh
viên xem ở mục III. của tài liệu này.
1.6. Số thành viên trong mỗi nhóm: Mỗi nhóm nghiên cứu tối đa 3 sinh viên.
1.7. Các tiêu chuẩn đánh giá
 Về hình thức: cách trình bày bài viết (bố cục, sơ đồ, diễn đạt, hình thức...) đảm bảo yêu cầu
theo quy định.
 Hiệu quả về kinh tế – xã hội của bài viết: trình bày rõ những ý nghĩa thực tiễn, hiệu quả về
mặt kinh tế và xã hội mà đề tài nghiên cứu.
 Xác định nội dung và phương pháp nghiên cứu: luận cứ khoa học, tính độc đáo; nội dung
nghiên cứu hợp lý; trình bày chi tiết về tính mới, tính sáng tạo trong cách giải quyết vấn đề
và khả năng ứng dụng.
 Sản phẩm của đề tài: chi tiết hóa được loại hình sản phẩm, cụ thể hóa các chi tiết chất
lượng tiên tiến..
 Khả năng áp dụng kết quả nghiên cứu: chứng minh được đề tài có địa chỉ ứng dụng cụ
thể, tính khả thi của phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu…
 Tính trung thực trong việc tham khảo và nghiên cứu: nêu cụ thể và trích dẫn đầy đủ ở
từng trang về nội dung của sách, báo, tạp chí hoặc đề tài tham khảo.
1.8. Đánh giá kết quả đồ án
Thang điểm đánh giá của đồ án thuộc nhóm NCKH (theo hình thức nghiên cứu đề tài KH
được thực hiện theo nhóm hoặc cá nhân)
3
STT Thang Ghi chú
Nội dung
điểm 10
I Điểm giữa kỳ (Do GV hướng dẫn chấm): 30% 10
- Ý thức nghiên cứu & chấp hành 5
- Kết quả của đồ án theo sự hướng dẫn 5
II Điểm kết thúc học phần dưới hình thức SV trình bày 10
& bảo vệ trước hội đồng khoa học Khoa: 70%
II.1 Nội dung gắn với tên đề tài 4,5
- Mục tiêu, phạm vi đề tài rõ ràng 1
- Mô tả đầy đủ và đánh giá sâu sắc tình hình thực tế của 2
tổ chức cơ sở, doanh nghiệp
- Nhận xét, đánh giá và kết luận có tính thuyết phục 1,5
II.2 Hình thức trình bày đề tài 1,5
Kết cấu hợp lý 0,5
Hình thức trình bày theo hướng dẫn 0,5
Số liệu cập nhật; lỗi chính tả, văn phong rõ ràng mạch lạc 0,5
II.3 Trình bày tóm tắt đề tài 2
II.4 Trả lời câu hỏi 2
1.9. Các lưu ý
 Các đồ án được hội đồng đánh giá có chất lượng sẽ được lựa chọn và phát triển làm đề
tài nghiên cứu khoa học cho cấp trường, cấp thành phố, cấp bộ và cấp nhà nước.
 Sinh viên được ưu tiên và khuyến khích làm theo hướng này.
4
II. HƯỚNG II : VIẾT THEO HƯỚNG BÁO CÁO THỰC TẾ
SINH VIÊN KIẾN TẬP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
VÀ VIẾT BÁO CÁO CÁ NHÂN
2.1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi viết đồ án môn học
2.1.1. Mục đích
 Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có điều
kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức ngành Kế
toán – Tài chính – Ngân hàng.
 Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, sinh viên kiến tập, học hỏi
và làm quen với chuyên môn được đào tạo để ngay khi chưa tốt nghiệp có thể xin việc
làm.
 Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến
công việc cụ thể tại đơn vị kiến tập. Sinh viên kiến tập nghiên cứu và trình bày kết quả về
một đề tài khoa học bằng một báo cáo kiến tập doanh nghiệp.
2.1.2. Yêu cầu
 Hiểu và nắm vững về ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng và những kiến thức
bổ trợ liên quan.
 Tìm hiểu thực tiễn về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.
 Nhận xét và đánh giá về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt giữa thực tiễn và lý
thuyết áp dụng tại các cơ quan, doanh nghiệp trên cơ sở lý luận và điều kiện thực tế của
cơ quan, doanh nghiệp.
 Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn
và nhân viên hướng dẫn tại đơn vị kiến tập trong quá trình kiến tập, nghiên cứu và trình
bày kết quả trong báo cáo kiến tập doanh nghiệp.
2.1.3. Phạm vi kiến tập doanh nghiệp để làm đồ án
Sinh viên có thể kiến tập doanh nghiệp tại các loại hình đơn vị sau:
 Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
 Các công ty chứng khoán
 Các công ty tài chính
 Các ngân hàng
5
2.2. Nội dung
 Tình hình thực tế tìm hiểu ở doanh nghiệp theo chủ đề nghiên cứu đã chọn, gồm: Tình
hình tổ chức và thực trạng có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng …. phù
hợp với chủ đề nghiên cứu đã chọn.
 Nhận xét, đánh giá. Có thể trình bày thêm kiến nghị các giải pháp (nếu có).
2.3. Kết cấu
Nội dung chính của đồ án (từ « Mở đầu » cho đến « Kết luận » được giới hạn trong khoảng
từ 20 đến 30 trang (không kể phần phụ lục), yêu cầu đánh máy vi tính 1 mặt, khổ giấy A4. Kết cấu
đồ án được trình bày theo 3 chương:
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ, BỘ PHẬN KIẾN TẬP (Từ 3-5
trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ ĐÃ CHỌN TẠI ĐƠN VỊ (Từ 15-20 trang)
Nội dung bao gồm:
- Mô tả phản ánh tình hình thực tế liên quan đề tài tại đơn vị
- Phân tích đánh giá tình hình thực tế tại bộ phận của đơn vị kiến tập
- Nhận xét, đánh giá: các ưu, nhược điểm và nguyên nhân tồn tại các nhược điểm này.
 CHƯƠNG 3 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ (Từ 2-5 trang)
Nội dung bao gồm
- Kết luận: tóm tắt các điểm chính mà tác giả nghiên cứu, tìm hiểu ở chương 2.
- Các kiến nghị (nếu có).
* PHỤ LỤC
2.4. Đánh giá kết quả đồ án:
Tùy theo tính chất môn học, thang điểm có thể chia thành 2 nhóm: Nhóm thông thường &
nhóm đặc biệt.
2.4.1 Đối với nhóm thông thường: yêu cầu phải có nhận xét của đơn vị kiến tập. Thang
điểm đánh giá sẽ bao gồm 2 phần:
- Điểm giữa kỳ là điểm của giảng viên hướng dẫn (30%). Là điểm được giảng viên
hướng dẫn chấm căn cứ vào ý thức nghiên cứu & chấp hành của sinh viên và kết quả
của đồ án theo sự hướng dẫn.
6
- Điểm cuối kỳ (70%): là điểm thi kết thúc học phần (Điểm vấn đáp tối đa là 8 điểm
căn cứ vào hình thức, nội dung của đồ án và trả lời câu hỏi của thí sinh, đồ án có
nhận xét của đơn vị kiến tập 2 điểm).
2.4.2 Đối với nhóm đặc biệt: không yêu cầu phải có nhận xét của đơn vị kiến tập.
Thang điểm đánh giá sẽ bao gồm 2 phần.
- Điểm giữa kỳ là điểm của giảng viên hướng dẫn (30%). Là điểm được giảng viên
hướng dẫn chấm căn cứ vào ý thức nghiên cứu & chấp hành của sinh viên và kết quả của đồ án
theo sự hướng dẫn.
- Điểm cuối kỳ (70%): là điểm thi kết thúc học phần (Điểm vấn đáp tối đa là 10 điểm căn
cứ vào hình thức, nội dung của đồ án và trả lời câu hỏi của thí sinh. Nhóm đồ án này không cho
điểm đối với nhận xét của đơn vị kiến tập).
Thang điểm đánh giá của đồ án môn học (thực hiện theo hình thức kiến tập tại các
doanh nghiệp và viết báo cáo cá nhân)
STT Thang điểm 10 Ghi
Nội dung
Nhóm thông thường Nhóm đặc biệt chú
I Điểm giữa kỳ (Do GV hướng dẫn chấm): 30% 10 10
- Ý thức nghiên cứu & chấp hành 5 5
- Kết quả của đồ án theo sự hướng dẫn 5 5
II Điểm kết thúc học phần dưới hình thức vấn 10 10
đáp: 70%
- Trình bày (Hình thức trình bày theo hướng dẫn, 2 2
không sai lỗi chính tả, câu văn rõ ràng mạch lạc,
Kết cấu hợp lý).
- Có nhận xét của đơn vị kiến tập 2
- Nội dung chuyên môn 3 4
- Trả lời các câu hỏi 3 4
BẢNG DANH SÁCH PHÂN LOẠI MÔN HỌC ĐỒ ÁN
Danh sách môn học đồ án thuộc Danh sách môn học đồ án thuộc
“Nhóm thông thường” “nhóm đặc biệt”
1. Đồ án kế toán 1. Đồ án tài chính quốc tế
2. Đồ án kiểm toán 2. Đồ án nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
7
3. Đồ án ngân hàng 3. Đồ án Tài chính tiền tệ
4. Đồ án tài chính
5. Đồ án tài chính doanh nghiệp 1
6. Đồ án nghiệp vụ ngân hàng 1
7. Đồ án nghiệp vụ ngân hàng 2
8. Đồ án tài chính doanh nghiệp 2
9. Đồ án thuế
10. Đồ án Kế toán tài chính
11. Đồ án kế toán ngân hàng
III. THỦ TỤC NỘP ĐỒ ÁN
3.1. Số lượng quyển nộp:
 Đồ án theo hướng NCKH được thực hiện theo nhóm hoặc cá nhân: 3 quyển.
 Đồ án theo hướng kiến tập tại doanh nghiệp: 1 quyển.
3.2. Yêu cầu:
Khi sinh viên nộp đồ án môn học phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
 Đồ án phải được thực hiện đúng mẫu hướng dẫn của Khoa.
 Được xác nhận của giảng viên hướng dẫn.
 Đúng theo thời hạn quy định.
3.3. Đối với các trường hợp trễ hạn:
 Thời gian trễ: không quá 4 ngày theo kế hoạch công bố, sau thời gian này Khoa sẽ
không nhận quyển đồ án.
 Điểm cuối kỳ = Điểm vấn đáp (hoặc điểm bảo vệ) – (Số ngày trễ hạn x 0,5 điểm).
IV. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TRÌNH BÀY
4.1. Quy định định dạng trang
Khổ trang: A4;
Canh lề trái: 3,5 cm; Canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2 cm;
Font chữ: Vni-Times hoặc Time New Roman, cỡ chữ 13;
Cách dòng: Line Space: 1.2 -1.5;
8
Các đoạn văn cách nhau 1 dấu Enter.
4.2. Đánh số trang
Từ trang bìa đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường ( i,ii, iii,iv…)
Từ “Mở đầu” đến phần “Tài liệu tham khảo” đánh theo số (1,2,3…), canh giữa ở đầu
trang.
4.3. Đánh số các đề mục
Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:
CHƯƠNG 1……………
1.1……..
1.1.1……….
1.1.2 ………
1.2. ……
CHƯƠNG 2………..
2.1…………
2.1.1……..
2.1.2 …..
……
4.4. Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ
Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ…) được đặt tên và đánh số thứ tự
trong mỗi chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ … để minh họa. Số đầu là số
chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó.
Ví dụ:
Bảng 2.6: Qui mô và cơ cấu khách đến Việt Nam phân theo phương tiện, có nghĩa
bảng số 6 ở chương 2 có tên gọi là “Qui mô và cơ cấu khách đến Việt Nam phân theo
phương tiện”;
Bảng 2.6. Qui mô và cơ cấu khách đến Việt Nam phân theo phương tiện
2000 2002 2005 2007
Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ
Ngàn trọng Ngàn trọng Ngàn trọng Ngàn trọng
lượt (%) lượt (%) lượt (%) lượt (%)
Đường không 1113,1 52,0 1540,3 58,6 2335,2 67,2 3261,9 78,2
9
Đường thủy 256,1 12,0 309,1 11,8 200,5 5,8 224,4 5,4
Đường bộ 770,9 36,0 778,8 29,6 941,8 27,1 685,2 16,4
Tổng số 2140,1 100,0 2628,2 100,0 3477,5 100,0 4171,5 100,0
Nguồn: Nguyễn Văn D (2009)
Biểu đồ 2.4. Cơ cấu thị trường Outbound của Việt Nam, có nghĩa là đồ thị số 4 trong chương
2 có tên gọi là “Cơ cấu thị trường Outbound của Việt Nam”
Biểu đồ 2.4. Cơ cấu thị trường Outbound của Việt Nam
Trung
Khác quốc
Châu Âu (12.0%)
(25.0%)
(4.0%)
Hoa Kỳ
(5.0%)
Malaysia Thái Lan
(16.0%) (20.0%)
Singapore
(18.0%)
Nguồn: Nguyễn Văn D (2009)
4.5. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo
4.5.1 Trích dẫn trực tiếp
* Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn:
Ông A (1992) cho rằng: “Tổ chức, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả”
* Nếu nhiều tác giả:
Ông A, ông B và ông C (1992) cho rằng: “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước”
* Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách… không có tác giả cụ thể
“Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Tổng quan du lịch, 2000, nhà xuất bản, trang)
4.5.2. Trích dẫn gián tiếp
* Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong
ngoặc đơn.
“Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước” (Nguyễn Văn A, 2000)
* Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC
10
“Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Nguyễn Văn A, Trần Thị B, Tôn Thị F, 2002)
4.5.3 Quy định về trích dẫn
Khi trích dẫn cần:
 Trích có chọn lọc.
 Không trích (chép) liên tục và tất cả.
 Không tập trung vào một tài liệu.
 Trước và sau khi trích phải có chính kiến của mình.
Yêu cầu:
 Các nội dung trích dẫn phải tuyệt đối chính xác
 Câu trích, đọan trích để trong ngoặc kép và “in nghiêng”
 Qua dòng, hai chấm (:), trích thơ, không cần “…”
 Tất cả trích dẫn đều có CHÚ THÍCH chính xác đến số trang
 Chú thích các trích dẫn từ văn bản: để trong ngoặc vuông, ví dụ [15, 177] nghĩa là:
trích dẫn từ trang 177 của tài liệu số 15 trong thư mục tài liệu tham khảo của đồ án.
 Chú thích các trích dẫn phi văn bản, không có trong thư mục tài liệu tham khảo, đánh
số 1, 2, 3 và chú thích ngay dưới trang (kiểu Footnote)
 Lời chú thích có dung lượng lớn: đánh số 1, 2, 3 và đưa xuống cuối đồ án sau KẾT
LUẬN.
Ví dụ về trích dẫn và chú thích trích dẫn:
Du lịch được định nghĩa như là “việc mọi người đi ra nước ngoài trong khoảng thời gian trên 24
giờ”[23; 63]
Van Sliepen đã định nghĩa du lịch chữa bệnh như sau: (1) ở xa nhà; (2) động cơ quan trọng nhất
là sức khoẻ và (3) thực hiện trong một môi trường thư thái.[14; 151]
4.6 Hướng dẫn trình bày và sắp xếp tài liệu tham khảo
4.6.1. Trình bày tài liệu tham khảo
* Sách:
Tên tác giả (Năm xuất bản). Tên sách. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất bản
Ví dụ:
Nguyễn Văn C (2001). Bàn về bản sắc văn hoá Việt Nam. Giáo dục.
* Bài viết in trong sách hoặc bài báo in trong các tạp chí
Tên tác giả (Năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên sách. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất bản
11
Tên tác giả (năm xuất bản), “Tên bài báo”. Tên tạp chí. Số tạp chí.
Ví dụ:
Nguyễn Văn D (2009). “Du lịch văn hoá ở Việt Nam”. Du lịch sinh thái và du lịch văn
hoá. NXB Thống kê.
Trịnh Lê A và Giang Xuân H (2003), “Tiếp cận loại hình du lịch thể thao – mạo hiểm”, Tạp
chí Du lịch Việt Nam, số 5.
* Tham khảo điện tử:
Tên tác giả (Năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên website. Ngày tháng.
* Các văn bản hành chính nhà nước
VD: Quốc hội …, Luật Doanh nghiệp số……………….,.
Ví dụ:
Như Hoa, “Tiềm năng du lịch thể thao và mạo hiểm Việt Nam”, trang web: www…...vn,
19/12/2002
4.6.2. Sắp xếp tài liệu tham khảo
Danh mục tài liệu tham khảo được liệt kê trong trang “Tài liệu tham khảo” và sắp xếp theo các
thông lệ sau:
 Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh , Pháp, Đức. Nga, Trung,
Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không
dịch.
 Tài liệu tham khảo phân theo các phần như sau:
* Các văn bản hành chính nhà nước
VD: Quốc hội …, Luật Lao động, 2005.
* Sách tiếng Việt
* Sách tiếng nước ngoài
* Báo, tạp chí
* Các trang web
* Các tài liệu gốc của cơ quan kiến tập
 Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận văn theo thông lệ:
* Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
12
* Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự
thông thường của tên người Việt Nam. Không đảo tên lên trước họ
* Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban
hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Nhà xuất bản giáo dục xếp vào vần N, Bộ Giáo
Dục và Đào tạo xếp vào vần B v.v…
 Nếu tài liệu chưa công bố ghi (Tài liệu chưa công bố); nếu tài liệu nội bộ, ghi (Lưu
hành nội bộ)
 Sắp xếp thứ tự theo chữ cái đầu tiên của tên tác giả, nếu chữ cái thứ nhất giống nhau
thì phân biệt theo chữ cái tiếp theo, nếu trùng chữ cái thì phân biệt theo vần, trùng
vần thì phân biệt theo dấu thanh: không – huyền – sắc – hỏi – ngã – nặng.
 Tài liệu nước ngoài ít thì xếp chung, nhiều thì xếp thành mục riêng: Tài liệu trong
nước, tài liệu nước ngoài
 Có thể xếp chung sách và báo hoặc xếp riêng: I. Sách; II. Báo; III. Tài liệu khác.
 Nhiều người thì ghi: Nhiều tác giả, Nhiều soạn giả, Nhiều dịch giả, xếp theo chữ cái.
 Nhiều tác giả nhưng có chủ nhiệm, chủ biên thì ghi tên của chủ nhiệm, chủ biên.
 Nếu xếp chung tài liệu Việt Nam và nước ngòai thì điều chỉnh theo trật tự chung
 Tên cơ quan, địa phương: sử dụng chữ cuối cùng làm tên tác giả, ví dụ: Tỉnh Lâm
Đồng, Viện Dân tộc học, … để xếp theo chữ cái Đ, H.
Ví dụ trình bày phần Tài liệu tham khảo:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trịnh Lê A và Giang Xuân H (2003), “Tiếp cận loại hình du lịch thể thao – mạo hiểm”, Tạp
chí Du lịch Việt Nam, số 5.
Nguyễn Văn C (2001). Bàn về bản sắc văn hoá Việt Nam. Giáo dục.
 Nguyễn Văn D (2009). “Du lịch văn hoá ở Việt Nam”. Du lịch sinh thái và du lịch văn
hoá. NXB Thống kê.
13
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
ĐỒ ÁN

Ngành:
Chuyên ngành:
Giảng viên hướng dẫn :
Sinh viên thực hiện :
MSSV: Lớp:
TP. Hồ Chí Minh,
14
V. GỢI Ý MỘT SỐ ĐỀ TÀI
5.1. Đồ án Kế toán – kiểm toán
5.1.1. Kế toán
1. Thực trạng kế toán tiền mặt tại công ty .....
2. Thực trạng kế toán TGNH tại công ty .....
3. Thực trạng kế toán các khoản phải thu tại công ty .....
4. Thực trạng kế toán công nợ tại công ty .....
5. Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty .....
6. Thực trạng kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty .....
7. Kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành tại công ty .....
8. Thực trạng kế toán thuế tại công ty .....
9. Thực trạng kế toán các khoản phải trả tại công ty .....
10. Thực trạng kế toán hàng tồn kho tại công ty .....
11. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty .....
12. Thực trạng kế toán mua hàng tại công ty .....
Một số đề tài về quan sát & mô tả tổ chức, công việc kế toán cụ thể tại một công ty như ( trách
nhiệm đảm nhiệm, các loại công việc, các loại chứng từ phải lập ; trình tự luân chuyển chứng
từ ; bảng kê , sổ sách ... & phương pháp tập hợp , ghi chép , định khoản ...) :
13. Công việc của nhân viên kế toán tiền mặt.
14. Công việc của nhân viên kế toán TGNH.
15. Công việc của nhân viên kế toán công nợ tạm ứng.
16. Công việc của nhân viên kế toán khai báo thuế.
17. Công việc của nhân viên kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
18. Công việc của nhân viên kế toán hàng hóa.
19. Công việc của nhân viên kế toán Thành phẩm.
20. Công việc của nhân viên kế toán tiêu thụ.
21. Công việc của nhân viên kế toán TSCĐ.
22. Công việc của nhân viên kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương.
23. Công việc của nhân viên kế toán tổng hợp.
24. Công việc của nhân viên kế toán công nợ phải thu.
25. Công việc của nhân viên kế toán công nợ phải trả.
26. Công việc của kế toán trưởng.
27. Công việc của nhân viên thủ quỹ.
15
5.1.2. Kiểm toán
1. Quy trình kiểm toán tiền mặt tại cty……..
2. Quy trình kiểm toán tiền gửi ngân hàng tại cty……..
3. Quy trình kiểm toán các khoản phải thu tại cty……..
4. Hoàn thành chương trình thử nghiệm kiểm soát trên chu trình bán hàng – phải thu người mua tại
Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).
5. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi phí trong kiểm toán báo cáo tài chính ở các Công ty kiểm toán
độc lập
6. Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ
phần Kiểm toán - Tư vấn thuế
7. Hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ ngắn hạn trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm
toán và tư vấn tài chính (ACA GROUP)
8. Kiểm toán hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Hoá Chất Mỏ
9. Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty
cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện
10. Quy trình phân tích kiểm toán báo cáo tài chính được áp dụng tại Công ty TNHH kiểm toán và
tư vấn A&C
11. Quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền tại cty………
12. Hoàn thành chương trình thử nghiệm kiểm soát trên chu trình mua hàng – phải trả người bán tại
Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).
13. Phương pháp thu nhập băng chứng kiểm toán khoản mục hàng tồn kho
14. Quy trình kiểm toán hàng tồn kho được áp dụng tại Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài
chính Kế toán.
15. Thực trạng kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong báo cáo tài chính tại
Công ty kiểm toán TTL
16. Nội dung phương pháp kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty
Kiểm toán và Kế toán Hà Nội thực hiện
17. Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ
các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng Công ty Sông Đà
5.2. Đồ án Tài chính – ngân hàng
5.2.1. Tài chính doanh nghiệp
1. Phân tích báo cáo tài chính tại công ty …..
2. Phân tích doanh thu bán hàng tại …
3. Xây dựng kế hoạch ngân sách cho năm tài chính tại ….
16
4. Hoạch định tài chính dài hạn tại doanh nghiệp….
5. Phân tích và đánh giá tình hình đầu tư tài chính tại ...
6. Phân tích và đánh giá dự án đầu tư ….
7. Thực trạng quản lý chi phí …. tại ...
8. Phân tích và đánh giá tình hình huy động vốn tại ...
9. Phân tích đòn bẩy tài chính tại ...
10. Phân tích chính sách cổ tức tại ...
11. Quản trị vốn lưu động tại ...
12. Quản trị nguyên vật liệu và tồn kho tại ...
13. Quản trị tài sản cố định …
14. Phân tích chính sách lao động & tiền lương tại ….
15. Thực trạng chấp hành chính sách thuế tại …
16. Kê khai, báo cáo thuế GTGT, …. tại….
17. Quyết toán thuế (TNDN), ….
5.2.2. Thị trường tài chính
1. Phân tích và đầu tư chứng khoán.
2. Ứng dụng mô hình chỉ số vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
3. Ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
4. Ứng dụng mô hình kinh doanh chênh lệch giá và mô hình đa biến vào thị trường chứng khoán
Việt Nam.
5. Quản trị danh mục trái phiếu.
6. Quản trị danh mục cổ phiếu.
7. Quản lý quỹ đầu tư.
8. Quản trị danh mục chủ động và thụ động.
5.2.3. Ngân hàng
1. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng tại NH …
2. Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại NH …
3. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại NH …
4. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại NH …
5. Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NH …
6. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng tại NH …
7. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác marketing tại NH …
8. Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại NH …
9. Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại
10. Phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại NH …
11. Phát triển tín dụng tiêu dùng an toàn và hiệu quả tại NH …
17
12. Hoạt động huy động vốn tại NH …
13. Hoạt động TD tiêu dùng tại NH …
14. Hoạt động TD đối với DNVVN tại NHTM...
15. Hoạt động thanh toán theo phương thức Tín dụng chứng từ tại NH …
16. Quản trị rủi ro TD tại NH …
17. Hoạt động TD cá nhân tại NH …
18. Hoạt động TD DN tại...
19. Công tác phát hành thẻ tại...
20. Hoạt động tài trợ XNK tại ...
21. Chiến lược huy động vốn tại ...
22. Chiến lược cho vay tại ...
23. Quản trị rủi ro tín dụng tại ...
24. Quản trị rủi ro thanh khoản tại ...
25. Quản trị rủi ro ngoại hối tại ...
26. Quản trị rủi ro ngoại bảng tại ...
27. Quản trị rủi ro hoạt động tại ...
28. Quản trị rủi ro thị trường tại ...
29. Quản trị rủi ro lãi suất tại ...
30. Quản trị vốn tại ...
31. Mô hình tổ chức của ngân hàng
32. Phân tích tình hình tài chính ...
33. Quản lý tài sản và nợ tại ...
34. Quản lý danh mục đầu tư tại ...
35. Định giá cho vay thương mại và tiêu dùng và bất động sản tại ...
36. Quản trị hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng.
37. Quản trị danh mục các dịch vụ quốc tế tại ...
38. Nghiệp vụ cho thuê tài sản tại ...
39. Nghiệp vụ bao thanh toán tại ...
40. Nghiệp vụ bảo lãnh tại ...
41. Nghiệp vụ thẻ ngân hàng
5.2.4. THUẾ
1. Thực trạng quản lý & thu thuế tại Chi cục thuế (Cục thuế) ...
2. Hiệu quả hành thu thuế tại Chi cục thuế (Cục thuế) ...
3. Quản lý & thu thuế TNCN tại Chi cục thuế (Cục thuế) ...
4. Quản lý & thu thuế GTGT tại Chi cục thuế (Cục thuế) ...
5. Quản lý & thu lệ phí trước bạ tại Chi cục thuế (Cục thuế) ...
6. Quản lý & thu thuế đất phi nông nghiệp tại Chi cục thuế (Cục thuế) ...
18
7. Giải pháp chống thất thu thuế tại ...
8. Hoàn thiện thuế Luật thuế Gía trị gia tăng
9. Hoàn thiện Luật thuế TNDN
10. Một số giải pháp chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
có dấu hiệu chuyển giá tại TP. HCM.
11. Hoạt động quản lý thuế tại Việt Nam.
12. Nâng cao công tác kiểm tra thanh tra thuế tại ...
13. Một số giải pháp của cơ quan thuế nhằm kiểm soát việc bán hàng không lập hoá đơn và kê khai
thuế của các tổ chức kinh tế
14. Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế
15. Nâng cao hiệu quả thanh tra kiểm tra của Chi cục thuế (Cục thuế)
16. Kê khai thuế qua mạng của các doanh nghiệp hiện nay ở ...
17. Hiệu quả thu thuế đối với hộ kinh doanh (cá nhân kinh doanh) tại ...
18. Công tác lập dự toán thu ngân sách nhà nước tại Chi cục thuế (Cục thuế) ...
19. Các giải pháp nhằm chống gian lận thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay ở Việt
Nam.
VI. MỘT SỐ ĐỀ CƯƠNG MẪU
6.1. Tên đề tài:
KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Nhận xét của đơn vị kiến tập
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng biểu
Lời mở đầu
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
1.1 Giới thiệu chung về công ty
 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 Chức năng
 Nhiệm vụ và quyền hạn
 Cơ cấu bộ máy quản lý
 Giới thiệu bộ phận kiến tập
19