Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại công ty thuỷ điện quảng trị.

  • 141 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ

́
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
́H
NGUYỄN KIM KỲ DUYÊN

h
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN
in
̣c K
QUẢNG TRỊ
ho
LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ
ại
Đ
̀ng
ươ
HUẾ, 2022
Tr
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ

́
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
́H

NGUYỄN KIM KỲ DUYÊN
h
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN
in
̣c K
QUẢNG TRỊ
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
ho
Mã số: 8340110
LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ
ại
Đ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS. NGUYỄN KHẮC HÒA
̀ng
ươ
Tr
HUẾ, 2022
LỜI CAM ĐOAN

́
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự
hướng dẫn khoa học của PGS TS. Nguyễn Khắc Hoàn - Trường Đại học
́H
Kinh tế, Đại học Huế. Các nội dung nghiên cứu, kết quả nêu trong đề tài là
trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình nào khác.

Tôi xin cam đoan các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ
rõ nguồn gốc.
Tác giả luận văn
h
in
̣c K
Nguyễn Kim Kỳ Duyên
ho
ại
Đ
̀ng
ươ
Tr
i
LỜI CẢM ƠN

́
Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô giáo thuộc Trường Đại học
Kinh tế Huế, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, lãnh đạo hai nhà trường,
́H
lãnh đạo Phòng Đào tạo, quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế đã
giúp đỡ chúng tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn.

Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc PGS.TS
Nguyễn Khắc Hoàn đã hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tôi trong suốt thời gian
h
nghiên cứu để hoàn thành luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Công ty và các phòng trực thuộc
in
Công ty Thủy điện Quảng Trị đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành
̣c K
chương trình học cũng như giúp đỡ tôi trong thời gian thu thập thông tin, tài
liệu, nghiên cứu làm luận văn này.
Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn.
Tác giả luận văn
ho
ại
Nguyễn Kim Kỳ Duyên
Đ
̀ng
ươ
Tr
ii
TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

́
Họ và tên học viên: NGUYỄN KIM KỲ DUYÊN
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
́H
Mã số: 1943011 Niên khoá: 2019 - 2021
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. NGUYỄN KHẮC HOÀN

Tên đề tài luận văn: “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN
LỰC TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ”
h
1. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu
- Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn
in
về công tác quản lý nhân lực, phân tích thực trạng công tác quản lý nhân lực
̣c K
tại Công ty Thủy điện Quảng Trị giai đoạn 2018 đến 2021 và đề xuất giải
pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty Thủy điện
Quảng Trị đến năm 2025.
- Đối tượng nghiên cứu: là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý
ho
nhân lực tại Công ty Thủy điện Quảng Trị giai đoạn 2018-2021.
2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng
ại
Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thứ cấp thu thập từ Công ty Thủy
điện Quảng Trị giai đoạn 2018 đến 2021. Số liệu sơ cấp: điều tra 87 cán bộ
Đ
liên quan đến công tác quản lý nhân lực trong Công ty Thủy điện Quảng Trị.
Phương pháp tổng hợp và phân tích: Phương pháp thống kê mô tả, so
̀ng
sánh.
3. Kết quả nghiên cứu chính và kết luận
Formatted: Justified, Indent: First line: 1,27
ươ
Kết quả phân tích thực trạng công tác quản lý nhân lực của Công ty
cm
Thủy điện Quảng Trị trong giai đoạn từ năm 2018-2021, cho thấy được những
thành công và hạn chế trong thực tiễn hoạt động động quản lý nhân lực của
Tr
đơn vị. Từ đó kết hợp với mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh của công ty, tác giả
iii
đề xuất một số giải pháp giúp công ty khắc phục những hạn chế, phát huy
những điểm mạnh nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nhân lực vào sự phát

́
triển bền vững của Công ty Thuỷ điện Quảng Trị.
́H

h
in
̣c K
ho
ại
Đ
̀ng
ươ
Tr
iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

́
CBCNV : Cán bộ công nhân viên
DN : Doanh nghiệp
́H
ĐMST: : Đổi mới sáng tạo
EVNGENCO2 : Tổng công ty Phát điện 2
KPI : Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả

NMTĐ : Nhà máy Thủy điện
NNL : Nguồn nhân lực
h
NL: : Nhân lực
NLĐ
QTHPC
: Người lao động
in
: Công ty Thủy điện Quảng Trị
̣c K
SXKD : Sản xuất kinh doanh
SMART : S (Specific): cụ thể; M (Measurable): Đo
lường được; A (Achiveable): Có thể đạt được; R (Realistics): Thực tế và T
ho
(Timebould): Có thời hạn cụ th
TĐQT : Công ty Thủy điện Quảng Trị
ại
Đ
̀ng
ươ
Tr
v
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................... i

́
LỜI CẢM ƠN...............................................................................................ii
TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ..................iii
́H
1. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu ..........................................................iii
2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng..............................................iii

3. Kết quả nghiên cứu chính và kết luận....................................................iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆUError! Bookmark not
h
defined.
in
MỤC LỤC ................................................................................................... vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU...............................Error! Bookmark not defined.
̣c K
DANH MỤC SƠ ĐỒ ................................................................................... ix
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ....................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ....................................................... 1
ho
2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................. 2
2.1. Mục tiêu chung........................................................................................ 2
2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................ 2
ại
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu................................................................ 2
3.1. Đối tượng nghiên cứu:............................................................................. 2
Đ
3.2. Phạm vi nghiên cứu:................................................................................ 2
4. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 3
̀ng
4.1. Nguồn và phương pháp thu thập dữ liệu .................................................. 3
4.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu ................................................. 4
ươ
5. Kết cấu của luận văn ................................................................................ 5
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ....................................................... 6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC
Tr
QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP........................................ 6
vi
1.1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu............................................................ 6
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp............................. 8

́
CHƯƠNG 2: THỰC TRANG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ..................................................... 35
́H
2.1. Tổng quan về công ty Thuỷ điện Quảng Trị .......................................... 35
2.2. Thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty.................................. 49

2.3 Khảo sát ý kiến đánh giá về công tác quản lý nhân lực tại Công ty Thủy
điện Quảng Trị ............................................................................................. 65
2.4 Đánh giá chung về công tác quản lý nhân lực tại đơn vị ......................... 76
h
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP...................................... 81
in
̣c K
3.1. Định hướng, mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý nhân lực.................. 81
3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty
Thuỷ điện Quảng Trị .................................................................................... 83
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................... 92
ho
1. Kết luận.................................................................................................... 92
2. Kiến nghị.................................................................................................. 93
ại
2.1. Đối với Tổng công ty Phát điện 2. ......................................................... 93
Tài liệu tham khảo...................................................................................... 94
Đ
Phụ lục ..............................................................Error! Bookmark not defined.
Phụ lục 1:Bảng câu hỏi về hoạt động quản lý nhân lực tại Công ty Thủy
̀ng
điện Quảng Trị .................................................Error! Bookmark not defined.
Phụ lục 2: Kết quả xử lý số liệu .......................Error! Bookmark not defined.
Phụ lục 3: Tiêu chí chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ
ươ
của đơn vị..........................................................Error! Bookmark not defined.
Tr
vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU

́
Bảng 2. 1: Tình hình lao động của công ty giai đoạn 2018-2021 .............. 41
Bảng 2. 2: Biến động nhân sự của công ty giai đoạn 2018-2021.............. 42
́H
Bảng 2. 3: Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Thủy điện Quảng
Trị giai đoạn 2018-2021.............................................................................. 44
Bảng 2. 4: Cơ cấu lao động theo giới tính giai đoạn 2018-2021................ 45

Bảng 2. 5: Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn giai đoạn 2018-2021
..................................................................................................................... 46
Bảng 2. 6: Cơ cấu lao động theo độ tuổi giai đoạn 2018-2021 .................. 47
h
Bảng 2. 7:Cơ cấu độ tuổi lao động theo tính chất công việc giai đoạn
2018-2021 .................................................................................................... 48
Bảng 2. 8: Kết quả thực hiện công tác đào tạo năm 2020......................... 54
Bảng 2. 9: Kết quả thực hiện công tác đào tạo năm 2021......................... 55
in
̣c K
Bảng 2. 10: Bảng tổng hợp chấm điểm HTNV của các đơn vị quý 3/2021
..................................................................................................................... 58
Bảng 2. 11: Bảng tổng hợp chấm điểm HTNV của Ban Giám đốc quý
3/2021 .......................................................................................................... 59
Bảng 2. 12: Bảng tổng hợp chấm điểm HTNV của Trưởng các đơn vị quý
ho
3/2021 .......................................................................................................... 59
Bảng 2. 13: Bảng tổng hợp thu nhập bình quân từ năm 2018-2021......... 61
Bảng 2. 14: Đặc điểm đối tượng khảo sát .................................................. 65
Bảng 2. 15: Bảng đánh giá Phân tích công việc tại Công ty TĐ Quảng Trị
ại
..................................................................................................................... 66
Bảng 2. 16: Bảng đánh giá tuyển dụng và bố trí lao động tại Công ty..... 67
Đ
Bảng 2. 17: Bảng đánh giá chính sách đào tạo và thăng tiến tại Công ty
Thủy điện Quảng Trị ................................................................................. 69
Bảng 2. 18: Bảng đánh giá Trả công lao động tại Công ty Thủy điện
̀ng
Quảng Trị ................................................................................................... 70
Bảng 2. 19: Bảng đánh giá Đánh giá kết quả thực hiện công việc tại
Công ty Thủy điện Quảng Trị ................................................................... 73
ươ
Bảng 2. 20: Bảng đánh giá Quan hệ lao động và môi trường làm việc tại
Công ty Thủy điện Quảng Trị ................................................................... 74
Bảng 2. 21: Bảng đánh giá Ảnh hưởng của Cuộc CMCN 4.0 lên nguồn
Tr
nhân lực tại Công ty Thủy điện Quảng Trị……………………………….75
viii

́
DANH MỤC SƠ ĐỒ
́H
Sơ đồ 2. 1. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Thủy điện Quảng
Trị................................................................................................................ 38

h
in
̣c K
ho
ại
Đ
̀ng
ươ
Tr
ix
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

́
Quản lý nhân lực trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất điện
năng nói riêng là một lĩnh vực rất khó khăn và phức tạp bao gồm nhiều vấn đề như
́H
tâm lý, xã hội, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, là sự hòa trộn giữa khoa học và
nghệ thuật quản lý con người, phát huy hết khả năng trong mỗi cá nhân, tạo nên sức

mạnh của tập thể.
Quản lý nhân lực là tất cả các hoạt động của tổ chức để xây dựng, phát triển,
sử dụng, đánh giá bảo toàn và giữ gìn một lượng lao động phù hợp với yêu cầu của
h
tổ chức cả về mặt số lượng và chất lượng, quản lý nhân lực đóng vai trò trung tâm
in
trong việc thành lập các tổ chức, giúp cho tổ chức tồn tại, phát triển trong cạnh
tranh. Công ty Thuỷ điện Quảng Trị là đơn vị trực thuộc của Tổng công ty Phát điện
̣c K
2 có nhiệm vụ quản lý vận hành Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị theo
mục tiêu điều tiết, bổ sung nước tưới cho hạ du, cấp nước sinh hoạt, giảm lũ cho
đồng bằng; cung cấp điện lên lưới Quốc gia phục vụ kinh tế xã hội. Trong những
ho
năm vừa qua, nhận thức được vai trò quan trọng của yếu tố con người, lãnh đạo
công ty đã có những giải pháp khác nhau nhằm khai thác và phát triền nguồn lực
con người cho sự phát triển của công ty. Để tối ưu hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh
ại
doanh, ngoài việc theo dõi sát tình hình thủy văn, tăng sản lượng phát điện, chào giá
cạnh tranh hợp lý để nâng cao doanh thu, Công ty Thủy điện Quảng Trị cần phải
Đ
giảm thiểu chi phí hoạt động, tái cơ cấu lại bộ máy, sắp xếp lại nhân lực để đáp ứng
yêu cầu tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao năng lực vận hành, bảo trì sửa chữa nhà
máy; Đồng thời chuẩn bị tuyển dụng nhân lực cho việc quản lý đầu tư các dự án
̀ng
mới theo chiến lược dài hạn của Công ty. Chính những quan tâm trên, đòi hỏi công
ty cần phải có chiến lược hoạch định nhân lực, phân tích công việc cụ thể, chi tiết
ươ
để bố trí, sắp xếp lại nhân sự đảm bảo nguyên tắc đúng người, đúng công việc; đồng
thời phải tuyển dụng đúng người, đúng vị trí; đào tạo đảm bảo nâng cao trình độ,
phát triển nghề nghiệp cho người lao động; đánh giá thực hiện công việc đòi hỏi
Tr
1
chính xác, công bằng nhằm khuyến khích động viên người lao động làm việc có
chất lượng và hiệu quả cao.

́
Với những yêu cầu cấp thiết trên, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản
lý nhân lực tại Công ty Thuỷ điện Quảng Trị” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc
́H
sỹ của mình với mong muốn góp sức mình vào sự phát triển bền vững của Công ty
Thuỷ điện Quảng Trị trong thời gian tới.
2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở phân tích, đánh giá công tác quản lý nhân lực tại Công ty Thủy
h
điện Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2021 đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác
in
quản lý nhân lực tại Công ty Thủy điện Quảng Trị.
2.2. Mục tiêu cụ thể
̣c K
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nhân lực
trong doanh nghiệp.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty Thuỷ
điện Quảng Trị từ năm 2018-2021. Chỉ ra được những mặt tích cực, hiệu quả, các
ho
hạn chế tồn tại và nguyên nhân của hoạt động quản lý nhân lực tại Công ty Thuỷ
điện Quảng Trị.
- Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại
ại
Công ty Thuỷ điện Quảng Trị giúp Công ty phát triển trong thời gian tới.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đ
3.1. Đối tượng nghiên cứu:
Đề tài tập trung nghiên cứu đối tượng là những vấn đề liên quan đến công tác
̀ng
quản lý nhân lực tại Công ty Thuỷ điện Quảng Trị.
3.2. Phạm vi nghiên cứu:
ươ
- Không gian: Công ty Thuỷ điện Quảng Trị
- Thời gian: Số liệu thứ cấp được thu thập tại Công ty Thủy điện Quảng Trị
giai đoạn 2018-2021 và đề xuất giải pháp đến năm 2025.
Tr
2
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Nguồn và phương pháp thu thập dữ liệu

́
4.1.1. Số liệu thứ cấp
- Nguồn thông tin bên trong Công ty: Bao gồm các thông tin, số liệu liên quan
́H
đến công tác quản lý nhân lực Công ty được thu thập chủ yếu từ Phòng Hành chính
– Lao động qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo nhân sự, báo cáo
tài chính, báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng hàng năm… được công bố

hàng năm trong Hội nghị tổng kết năm, Hội nghị người lao động của Công ty, các
quy chế, quy định quản lý nội bộ và các tài liệu khác có liên quan.
h
- Nguồn thông tin bên ngoài Công ty: các chủ trương của Đảng, chính sách,
in
pháp luật của Nhà nước còn hiệu lực có liên quan đến ngành điện lực Việt Nam; các
quy định, quy chế, chiến lược sản xuất kinh doanh của ngành điện (Tập đoàn điện
̣c K
lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 2) được công bố công khai trên website của
các đơn vị ngành điện; các nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước đã được
công bố có liên quan đến hoạt động quản lý nhân lực và các tài liệu khác.
4.1.2. Số liệu sơ cấp
ho
Nghiên cứu thực hiện thông qua 2 bước chính:
- Bước 1: Nghiên cứu sơ bộ nhằm thiết lập các thang đo lường các nhân tố
ảnh hưởng đến công tác quản lý nhân lực, xây dựng và hoàn thiện bảng phỏng vấn.
ại
Mục tiêu của giai đoạn này là nhằm hoàn chỉnh các thang đo, xây dựng bảng phỏng
vấn phù hợp với điều kiện đặc thù của Công ty.
Đ
- Bước 2: Nghiên cứu sử dụng thang đo đã được hiệu chỉnh từ nghiên cứu sơ
bộ để đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến công tác quản lý nhân lực.
̀ng
Việc thu thập số liệu sơ cấp cho nghiên cứu được thực hiện với việc phỏng vấn
người lao động tại Công ty Thủy điện Quảng Trị bằng phiếu khảo sát đã được thiết
ươ
kế sẵn các vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu:
+ Hoạch định nguồn nhân lực
+ Phân tích công việc
Tr
+ Tuyển dụng, bố trí công việc
3
+ Đào tạo và phát triển
+ Đánh giá kết quả thực hiện công việc

́
+ Trả công cho lao động
+ Quan hệ lao động và môi trường làm việc
́H
+ Ảnh hưởng của Cuộc CMCN 4.0 lên nguồn nhân lực
Do số lượng CBCNV trong Công ty không lớn, nên tác giả tiến hành khảo sát
toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty là 87 người.

* Nội dung phiếu điều tra
Phần 1: Thông tin cá nhân
h
Phần 2: Nội dung nghiên cứu về công tác quản lý nhân lực, các nhân tố ảnh
in
hưởng đến công tác quản lý nhân lực nhằm mục đích đánh giá mức độ hài lòng của
nhân viên bằng cách sử dụng thang đo Liker 5 mức độ: 1. Rất không hài lòng; 2.
̣c K
Không hài lòng; 3. Bình thường; 4. Hài lòng; 5. Rất hài lòng người được phỏng vấn
sẽ khoanh tròn vào con số mà họ cho là thích hợp nhất với ý kiến của họ.
Nội dung của phiếu điều tra được trình bày ở Phụ lục 1.
4.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu
ho
Luận văn sử dụng các phương pháp sau để tổng hợp, xử lý và phân tích số
liệu:
- Phương pháp tổng quan tài liệu: được sử dụng để nghiên cứu, tổng quan,
ại
tổng hợp cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề nghiên cứu, tình hình cơ bản của Công ty
và nghiên cứu đề xuất giải pháp.
Đ
- Phương pháp thống kê mô tả: Trên cơ sở số liệu thu thập được tiến hành lựa
chọn, sắp xếp lại các thông tin, xây dựng hệ thống các bảng biểu thể hiện cách nhìn
̀ng
khách quan, tổng thể về công tác quản lý nhân lực tại Công ty.
- Phương pháp so sánh: Để thấy rõ sự biến động của các chỉ tiêu đánh giá qua
ươ
các năm, so sánh tính biến động của các chỉ tiêu giữa các thời kỳ về mặt tuyệt đối
và tương đối.
Số liệu được xử lý và tính toán trên máy tính sử dụng các phần mềm hỗ trợ
Tr
EXCEL, SPSS. Sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu để phân tích dữ liệu.
4
5. Kết cấu của luận văn

́
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục, Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
được kết cấu thành 3 chương:
́H
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực tại doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Thủy điện
Quảng Trị.

Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực tại Doanh
nghiệp.
h
in
̣c K
ho
ại
Đ
̀ng
ươ
Tr
5
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC

́
QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu.
́H
1.1.1. Các quan điểm về quản lý nhân lực.
Quản lý nhân lực là đề tài rất được quan tâm và nghiên cứu khá sâu rộng, phổ

biến, quá trình nghiên cứu tiếp cận được theo nhiều hướng khác nhau chính vì thế
các công trình công trình nghiên cứu cũng rất đa dạng và phong phú như: sách, đề
tài luận văn, bài báo... có thể tham khảo như sau:
h
- Cuốn sách tiêu biểu về quản lý là sách “Quản lý Nhà nước về kinh tế”, của
in
tác giả Phan Huy Đường gồm có 7 chương: Tại chương 1 tác giả trình bày những
những nội dung niên quan đến quản lý nhà nước, giúp người đọc hiểu được bản
̣c K
chất, chức năng về Nhà nước, hiểu thế nảo là quản lý, quản lý nhà nước. Trong
Chương 7, tác giả trình bày về cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác
cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế.
ho
- Quản trị nguồn nhân lực của PGS.TS Trần Kim Dung, 2015. Tài liệu đã giúp
người đọc hiểu được các tính chất, nguyên tắc xây dựng và các loại hình tổ chức
quản lý nguồn nhân lực. Để giúp cho việc quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả là
ại
vấn đề khó khăn và thử thách lớn nhất đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế
chuyển đổi. Sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt
Đ
của cạnh tranh và yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên trong
nền kinh tế thị trường đã và đang tạo ra sức ép lớn, đòi hỏi các nhà quản trị gia Việt
̀ng
Nam phải có các quan điểm mới, lĩnh hội được những phương pháp mới và nắm
vững được những kỹ năng mới về quản trị con người [9].
Trên cơ sở nghiên cứu những vấn để lý luận, kinh nghiệm tiên tiến trên thế
ươ
giới và thực trạng quản lý nhân lực ở Việt Nam, nội dung của cuốn sách đã giúp cho
việc cập nhật, tham khảo các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị
Tr
nguồn nhân lực cho học viên trong quá trình nghiên cứu. Trong mỗi phần đều trình
bày rõ ràng, chi tiết về khái niệm, nội dung cụ thể của công tác quản trị nhân lực, tài
6
liệu đã cung cấp những gợi ý cần thiết cho những đề xuất về phương hướng và giải
pháp tại Chương 4 của luận văn.

́
- Nghiên cứu của tác giả Lê Thị Ly Sa “Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực
tại Cục thống kê tỉnh Quảng Trị” đã phân biệt được rõ các khái niệm liên quan đến
́H
nhân lực. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nhân lực và QLNL. Nêu rõ thực trạng nhân
lực, những hạn chế còn tồn tại và kết quả đạt được của công tác QLNL trong tổ
chức công. Nghiên cứu đã đề xuất được một số giải pháp để tăng cường công tác

QLNL của Tổng cục Thống kê. Tuy vậy khi nghiên cứu áp dụng đối với doanh
nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp điện lại có những đặc thù riêng [16].
h
- Một số bài viết tiếp cận theo hướng đổi mới công tác quản lý nhân lực như:
in
“Thực trạng và giải pháp quản lý nhân sự doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi
số tại Việt Nam”, ThS. Lê Đình Thành (2022). Trên cơ sở nền tảng lý thuyết và
̣c K
thực tế về công tác quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp tại Việt Nam, bài viết
phân tích thực trạng và giải pháp quản lý nhân lực trong doanh nghiệp trong bối
cảnh chuyển đổi số, từ đó đề xuất một số giải pháp giúp các doanh nghiệp Việt Nam
bắt kịp được xu thế chung về chuyển đổi kỹ thuật số, nâng cao năng lực lãnh đạo
ho
của các nhà quản lý nhân sự, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước và
khẳng định vai trò của chuyển đổi số trong quản lý nhân sự hiện nay [17].
- Bài viết của TS. Phạm Thị Kiên “Phát triển nguồn nhân lực số trong các
ại
doanh nghiệp Việt Nam hiện nay”, (2022). Bài viết làm nổi bật vai trò, tác động của
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với QLNL trong doanh nghiệp hiện nay và
Đ
nêu lên được các giải pháp phát huy tối đa hiệu quả công tác quản lý nguồn nhân
lực số trong doanh nghiệp [13].
̀ng
1.1.2. Nhận xét chung về các quan điểm quản lý nhân lực.
Qua việc tham khảo nội dung các đề tài, giáo trình, bài viết đã nghiên cứu về
ươ
quản lý nhân lực, tác giả đã có những định hướng căn bản trong việc nghiên cứu đề
tài của mình. Thông qua việc trình bày khá cụ thể và chi tiết nội dung về cơ sở lý
thuyết, những chỉ tiêu phản ánh thực trạng công tác quản lý nhân lực của đơn vị cụ
Tr
thể, qua đó làm cơ sở cho việc đổi mới và hoàn thiện công tác QLNL. Tuy vậy, tại
7
mỗi một cơ quan, đơn vị, mỗi doanh nghiệp đều có định hướng, chiến lược phát
triển riêng với những phương pháp riêng về quản lý.

́
Trên cơ sở thừa hưởng những kết quả đạt được từ các công trình nghiên cứu
trước đây, tác giả tập trung nghiên cứu về công tác QLNL tại một đơn vị Nhà máy
́H
điện thông qua các khâu như hoạch định, tuyển dụng và sử dụng nhân lực, đào tạo
và phát triển, cơ chế đánh giá thực hiện công việc, chế độ đãi ngộ và tạo động lực
làm việc với mong muốn có một nghiên cứu cụ thể về công tác QLNL ở các Nhà

máy điện nói chung. Để từ đó chỉ ra được những khó khăn, thách thức mà DN đang
gặp phải và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNL trong các
h
doanh nghiệp đang quản lý vận hành các Nhà máy điện. Kế thừa và nghiên cứu bổ
in
sung thêm các giải pháp cụ thể áp dụng đối với các doanh nghiệp có giai đoạn ban
đầu thực hiện quản lý đầu tư, giai đoạn tiếp theo thực hiện quản lý vận hành nhà
̣c K
máy điện phù hợp trong giai đoạn phát triển kinh tế thị trường hiện nay. Góp phần
quan trọng vào mục tiêu phát triển ngành công nghiệp điện và đảm bảo an ninh
năng lượng Quốc gia. Do đó, đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công
ty Thủy điện Quảng Trị” cần thiết được nghiên cứu và không trùng lặp với các công
ho
trình nghiên cứu nào trước đây
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp.
1.2.1. Một số khái niệm, vai trò và chức năng của quản lý nhân lực.
ại
1.2.1.1. Khái niệm về nhân lực.
Nhân lực và quản lý nhân lực là một trong những vấn đề lớn được nhiều nhà
Đ
khoa học quan tâm liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.
Tùy theo cách tiếp cận và cách hiểu khác nhau của mỗi tác giả mà có quan niệm
̀ng
khác nhau về nhân lực. Có thể nêu một số khái niệm về nhân lực như sau:
Theo Liên Hợp Quốc thì: “Nhân lực là tất cả những kiến thức, kỹ năng, kinh
ươ
nghiệm, năng lực và tính sáng tạo của con người có quan hệ tới sự phát triển của
mỗi cá nhân và của đất nước” [12].
Theo Ngân hàng thế giới cho răng: “Nhân lực là toàn bộ vốn con người bao
Tr
gồm thể lực, trí lực, kỹ năng nghề nghiệp… của mỗi cá nhân”. [15]
8
Theo Phạm Minh Hạc: Nhân lực cần được hiểu là số dân và chất lượng con
người, bao gồm cả thể chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ, năng lực phẩm chất và

́
đạo đức của con người” [11].
Nhân lực được hiểu theo hai nghĩa: Theo nghĩa rộng nhân lực là nguồn cung
́H
cấp sức lao động cho sản xuất xã hội, cung cấp nguồn lực con người cho sự phát
triển. Do đó nhân lực bao gồm toàn bộ dân cư có thể phát triển bình thường. Theo
nghĩa hẹp, nhân lực là khả năng lao động của xã hội, là nguông lực cho sự phát triển

kinh tế xã hội, bao gồm các nhóm dân cư trong độ tuổi lao động, có khả năng tham
gia vào lao động, sản xuất xã hội, tức là toàn bộ các cá nhân cụ thể tham gia vào
h
quá trình lao động.
in
Khái niệm nhân lực nên được hiểu một cách ngắn gọn đó là nguồn lực con
người. Vì vậy điều quan trọng là phải xác định được vai trò quyết định của con
̣c K
người bằng lao động sáng tạo để xây dựng xã hội văn minh, không ngừng phát triển
và hướng tới một mục tiêu đã định. Đề cập đến nguồn lực con người không chỉ có
trí lực, thể lực mà còn có phẩm chất, đạo đức, nhân cách, tác phong làm việc và sự
kết nối giữa các yếu tố đó phù hợp với quá trình phát triển kinh tế xã hội ở từng thời
ho
kỳ nhất định.
Điểm khác biệt và vượt trội của nguồn nhân lực so với những nguồn lực khác
là ở chỗ nguồn nhân lực mang bản chất con người với những năng lực sáng tạo, với
ại
những nhu cầu, động cơ, đặc điểm tâm sinh lý các cá nhân khác nhau. Việc quản lý
và sử dụng nguồn lực con người khó khăn phức tạp hơn nhiều so với các nguồn lực
Đ
khác bởi con người rất nhạy cảm với những tác động qua lại của mối quan hệ tự
nhiên, kinh tế, xã hội diễn ra trong môi trường sống của họ.
̀ng
*Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Theo GS.TS Bùi Văn Nhơn trong sách “Quản lý và phát triển nguồn nhân lực
ươ
xã hội” (2006) thì cho rằng: “Nguồn nhân lực doanh nghiệp là lực lượng lao động
của từng doanh nghiệp, là số người có trong danh sách của doanh nghiệp, do
doanh nghiệp trả lương” [14].
Tr
9