Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

  • 95 trang
  • file .doc
Lêi më ®Çu
Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ®æi míi vµ ph¸t
triÓn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ang ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu
bøc xóc cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n nãi riªng vµ nÒn
kinh tÕ quèc d©n nãi chung. §Æc biÖt víi ®iÒu kiÖn vµ ®Æc ®iÓm
nÒn kinh tÕ níc ta víi 80% d©n c sèng ë n«ng th«n, cã thÕ m¹nh
trong ph¸t triÓn n«ng nghiÖp cho nªn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng
th«n vÉn gi÷ mét vai trß quan träng trong nh÷ng n¨m tíi.
Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi trong qu¶n lý kinh tÕ, kinh tÕ
níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh trªn mäi lÜnh vùc,
næi bËt nhÊt lµ trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp
®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ to lín, cã nh÷ng bíc tiÕn v÷ng ch¾c
song vÊn ®Ò ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n vÉn ®ang lµ vÊn
®Ò nan gi¶i cÇn ®îc quan t©m ®óng møc, nhiÒu vïng n«ng th«n ë
níc ta cßn ph¸t triÓn thÊp kÐm, l¹c hËu trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
vµ tiªu thô s¶n phÈm cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. §Ó cã thÓ gi¶i quyÕt
®îc nh÷ng vÊn ®Ò nµy, ®a n«ng nghiÖp n«ng th«n ViÖt Nam cã ®-
îc mét thÕ ®øng nhÊt ®Þnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ cã sù
ph¸t triÓn æn ®Þnh nh»m gãp phÇn ®¾c lùc cho sù ph¸t triÓn ®Êt
níc, th× vÊn ®Ò cÇn quan t©m tríc hÕt lµ ng©n s¸ch x· (NSX). Bëi
v× ë n«ng th«n NSX chiÕm gi÷ vÞ trÝ vai trß rÊt quan träng vµ to
lín.
XuÊt ph¸t tõ x· lµ mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¬ së ë n«ng th«n
do ®ã chÝnh quyÒn x· lµ ®¹i diÖn trùc tiÕp cña nhµ níc gi¶i quyÕt
mèi quan hÖ gi÷a nhµ níc víi ngêi d©n, thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô
vÒ chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc.
1
MÆt kh¸c, NSX cã vai trß cung cÊp ph¬ng tiÖn vËt chÊt cho sù
tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn x· - cÊp chÝnh quyÒn c¬ së,
®ång thêi lµ mét c«ng cô ®Ó chÝnh quyÒn cÊp x· thùc hiÖn qu¶n lý
toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ – x· héi trªn ®Þa bµn x·.
Cho nªn chÝnh quyÒn x· muèn thùc thi hiÖu qu¶ ®îc nh÷ng
nhiÖm vô kinh tÕ x· héi mµ nhµ níc giao cho, thùc hiÖn chiÕn lîc
ph¸t triÓn kinh tÕ nhµ níc, kinh tÕ ®Þa ph¬ng trªn c¸c lÜnh vùc
®Æc biÖt lµ n«ng nghiÖp n«ng th«n t¹i ®Þa bµn th× cÇn cã mét
NSX ®ñ m¹nh vµ phï hîp lµ mét ®ßi hái thiÕt thùc, lµ mét môc tiªu
phÊn ®Êu ®èi víi cÊp x·. V× thÕ h¬n bao giê hÕt hoµn thiÖn trong
®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý NSX lµ mét nhiÖm vô lu«n ®îc quan t©m.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò nµy, trong thêi gian thùc tËp t¹i
phßng tµi chÝnh – kÕ ho¹ch huyÖn Nam §µn, TØnh NghÖ An, víi
nh÷ng kiÕn thøc ®· ®ù¬c tiÕp thu ë nhµ trêng cïng víi sù gióp ®ì
tËn t×nh cña c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o ®Æc biÖt lµ c« gi¸o Hoµng ThÞ
Thuý NguyÖt cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé phßng tµi chÝnh – kÕ
ho¹ch ®· híng dÉn em tËp trung t×m hiÓu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh
qu¶n lý NSX trªn ®Þa bµn huyÖn Nam §µn, TØnh NghÖ An víi ®Ò
tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch x· trªn ®Þa bµn
huyÖn Nam §µn, TØnh NghÖ An”.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ th«ng qua nghiªn cøu t×nh h×nh
qu¶n lý NSX trªn ®Þa bµn huyÖn nh»m t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p
thiÕt thùc gãp phÇn cñng cè t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý NSX trªn
®Þa bµn huyÖn Nam §µn ®îc tèt h¬n.
§Ò tµi ®îc tr×nh bµy theo néi dung sau:
2
Ch¬ng 1: Ng©n s¸ch x· vµ nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ
ng©n s¸ch x·.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch x· trªn
®Þa bµn huyÖn Nam §µn, TØnh NghÖ An trong thêi gian qua.
Ch¬ng 3:C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n
lý ng©n s¸ch x· theo luËt ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn huyÖn Nam
§µn, TØnh NghÖ An trong nh÷ng n¨m tíi.
Víi kiÕn thøc cña mét sinh viªn vÒ lý luËn vµ kinh nghiÖm thùc
tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt khi
nh×n nhËn ®¸nh gi¸ c¸c vÊn ®Ò. Em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý
kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c¸n bé tµi chÝnh vµ c¸c b¹n ®äc ®Ó
®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Ch¬ng 1:
Ng©n s¸ch x· vµ nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ng©n s¸ch x·.
1.1.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ NSX.
1.1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NSX.
Trong tiÕn tr×nh lÞch sö, NSNN nãi chung vµ Ng©n s¸ch x· nãi
riªng ®· xuÊt hiÖn vµ tån t¹i tõ l©u. Ng©n s¸ch x· ra ®êi , tån t¹i
vµ ph¸t triÓn dùa trªn c¬ së hai tiÒn ®Ò lµ “lµng x·” vµ quü lµng.
Trong lÞch sö viÖt Nam, lµng x· b¾t ®Çu tõ rÊt sím. Vµo thêi
triÒu ®¹i nhµ §êng thèng trÞ níc ta ( thÕ kû 7) tæng qu¶n Kh©u
3
Hoµn lµ ngêi ®Çu tiªn ®Æt ®Þnh cÊp x·. §Êt An Nam ngµy Êy cã 12
ch©u, 59 huyÖn díi huyÖn lµ H¬ng vµ x·.
§Õn buæi ®Çu kû nguyªn tù chñ ( ®Çu thÕ kû 10) nhµ c¶i
c¸ch Khóc H¹o ®· chia c¶ níc thµnh c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh gåm c¸c
cÊp: Lé, phñ, ch©u, gi¸p, x·. “Gi¸p” chÝnh lµ h¬ng ngµy tríc. Mçi
“gi¸p” cã mét qu¶n gi¸p vµ mét phã chi gi¸p ®Ó tr«ng nom viÖc chi
thuÕ. Cßn mçi x· th× ®Æt x· quan gåm mét ch¸nh lÖnh trëng vµ
mét t¸ lÖnh trëng.
Sang thêi TrÇn thÕ kû (12-14), triÒu ®×nh ra lÖnh ph©n bæ
c¸c chøc”§¹i t x· vµ tiÓu t x·”, cïng víi c¸c “ X· Trëng”, “X· gi¸m”chÞu
tr¸ch nhiÖm hé khÈu, ®«n ®èc binh dÞch, thuÕ kho¸.
Trong b¶ng “H¬ng íc” cña lµng phó th«n, tæng phó l·o, huyÖn
vô b¶n, tØnh Nam §Þnh ngµy tríc cã ghi: “níc cã thuÕ cña níc nh
thuÕ ®inh, ®iÒn, m«n bµi, ®Ó chi c«ng viÖc c«ng Ých trong níc.
D©n ph¶i ®ãng thuÕ ë d©n nh: ThuÕ tr©u bß, ngùa, nhµ c÷a ®Ó
lo viÖc c«ng cho d©n” (trong c©u v¨n cæ nµy thuËt ng÷ vµ kh¸i
niÖm “d©n” chÝnh lµ trïng víi lµng x·).
Cã thÓ coi ®©y lµ mét “tuyªn ng«n” cho sù ra ®êi vµ tån t¹i
Ng©n s¸ch x· trong x· héi vµ v¨n minh lµng x· ngµy xa, víi ly do:
Lµng x· lµ mét ®¬n vÞ cã tÝnh tù tån t¹i – tù trÞ – tù qu¶n cao, nªn
còng cÇn cã quü lµng ®Ó chi tiªu trong c¸c c«ng viÖc lµng x·.Sù ra
®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n s¸ch x· lµ hiÓn nhiªn vµ thµnh
mét tÊt yÕu kh¸ch quan.
Tr¶i qua c¸c h×nh th¸i kh¸c nhau trong tiÕn tr×nh lÞch s÷, ta
®· thÊy ®îc vai trß quan träng cña Ng©n s¸ch x·. Vµ trong nh÷ng
n¨m (1946-1954); (1955-1975) cña cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng ®Êt
4
níc, Ng©n s¸ch x· ®· trë thµnh, ph¬ng tiÖn vËt chÊt cã t¸c dông to
lín trong sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc vµ x©y dùng ®Êt níc. Trong
cuéc kh¸ng chiÕn chèng ph¸p c¸c kho¶n chi tiªu cña Ng©n s¸ch x·
nh»m ®µi thä cho c¸c biÖn ph¸p x· héi trong ph¹m vi x· vµ ®¶m
b¶o kinh phÝ cho du kÝch x·. Ng©n s¸ch x· còng ®· ®ãng mét vai
trß quan träng trong nh÷ng n¨m dµi(19955-1975) cña cuéc ®Êu
tranh gi¶iphãng miÒn nam khái ¸ch chiÕm ®ãng cña bän x©m lîc
Mü.
Ngµy mång 8 th¸ng 4 n¨m 1972 ®iÒu lÖ Ng©n s¸ch x· ®îc
ban hµnh, tõ ®ã Ng©n s¸ch x· ®îc qu¶n lý theo luËt lÖ th«ng nhÊt
cña nhµ níc. Ng©n s¸ch x· lóc nµy ®· trì thµnh c«ng cô thùc sù ®Ó
gãp phÇn huy ®éng tµi lùc, vËt lùc cho sù nghiÖp x©y dùng chñ
nghÜa x· héi ®· ®îc b¾t ®Çu trªn quy m« toµn quèc, theo kÕ ho¹ch
5 n¨m lÇn thø 2 (1976-1980).
Cuèi n¨m 1983 Héi §ång Bé Trëng (nay lµ chÝnh phñ) níc Céng
Hoµ X· Héi Chñ NghÜ ViÖt Nam ®· cã quyÕt ®Þnh hoµn thiÖn c¬
cÊu hÖ thèng ng©n s¸ch vµ ph©n cÊp Ng©n s¸ch, Ng©n s¸ch x· lóc
nµy ®· lµ kh©u ®éc lËp trong hÖ th«ng thèng nhÊt chung víi hÖ
thèng Ng©n s¸ch nhµ níc gåm bèn cÊp: Trung ¬ng- tØnh (thµnh
phè trùc thuéc trung ¬ng) – huyÖn( quËn, thÞ x·) - x·( phêng , thÞ
trÊn).
§Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý NSNN nãi chung vµ Ng©n s¸ch x·
nãi riªng, quèc héi ®· ban hµnh luËt NSNN ngµy 20-3-1996. LuËt
NSNN ®· kh½ng ®Þnh Ng©n s¸ch x· lµ mét trong bèn cÊp ng©n
s¸ch mang tÝnh ®éc lËp, lµ mét bé phËn cña Ng©n s¸ch nhµ níc, nã
5
lµ ph¬ng tiÖn vËt chÊt ®Ó chÝnh quyÒn cÊp x· thùc hiÖn c¸c chøc
n¨ng, nhiÖm vô do ph¸p luËt qui ®Þnh.
Sù ra ®êi cña luËt Ng©n s¸ch, NghÞ ®Þnh cña ChÝnh Phñ, c¸c
th«ng t híng dÉn cña Bé Tµi ChÝnh lµ c¨n cø ph¸p lý ®¸p øng cho
yªu cÇu qu¶n lý NSNN nãi chung vµ NSX nãi riªng. §Æc biÖt lµ th«ng
t sè 60/TT-BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé Tµi ChÝnh híng dÉn viÖc
qu¶n lý NSX mét c¸ch cô thÓ,bíc ®Çu ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu
trong c«ng t¸c qu¶n lý NSX hiÖn nay.
1.1.2. Kh¸i niÖm,néi dung thu chi cña NSX.
1.1.2.1. Kh¸i niÖm:
NSX lµ hÖ thèng c¸c quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸
tr×nh t¹o lËp, ph©n phèi vµ sö dông quü tiÒn tÖ cña chÝnh quyÒn
Nhµ níc cÊp x· nh»m phôc vô cho viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña
Nhµ níc cÊp c¬ së trong khu«n khæ ®· ®îc ph©n c«ng, ph©n cÊp
qu¶n lý.
- NSX lµ mét lo¹i quü tiÒn tÖ cña c¬ quan chÝnh quyÒn Nhµ
níc cÊp c¬ së. Ho¹t ®éng cña quü nµy thÓ hiÖn trªn hai ph¬ng
diÖn: Huy ®éng nguån thu vµo quü (gäi t¾t lµ thu NSX) vµ ph©n
phèi, sö dông c¸c kho¶n vèn quü ®ã (gäi t¾t lµ chi NSX).
- Ho¹t ®éng thu, chi cña NSX lu«n g¾n chÆt víi chøc n¨ng,
nhiÖm vô cña chÝnh quyÒn x· ®· ®îc ph©n c«ng, ph©n cÊp; ®ång
thêi lu«n chÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña c¬ quan quyÒn lùc Nhµ níc ë
cÊp x·. ChÝnh v× vËy, c¸c chØ tiªu thu, chi cña NSX lu«n mang tÝnh
ph¸p lý.
- C¸c quan hÖ thu, chi NSX rÊt ®a d¹ng vµ biÓu hiÖn díi
nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Nhng sè thu hoÆc sè chi theo tõng
6
h×nh thøc chØ cã thÓ ®îc thùc thi mét khi nã ®· ®îc ghi vµo dù
to¸n vµ ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
1.1.2.2. Néi dung thu chi cña NSX.
Nguån thu cña NSX do Héi ®ång nh©n d©n (H§ND) cÊp tØnh
quyÕt ®Þnh ph©n cÊp trong ph¹m vi nguån thu ng©n s¸ch ®Þa ph-
¬ng ®îc hëng.
Nguån thu vµ nhiÖm vô chi cña NSX ®îc h×nh thµnh trªn c¬
së tiÒm n¨ng vµ nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Þa ph¬ng
kÕt hîp víi c¸c nhiÖm vô vÒ qu¶n lý kinh tÕ, x· héi mµ chÝnh quyÒn
x· ®îc ph©n c«ng, ph©n cÊp thùc hiÖn. §ã chÝnh lµ sù kÕt hîp
nhuÇn nhuyÔn gi÷a ph©n cÊp qu¶n lý vÒ kinh tÕ, x· héi víi sù ph©n
cÊp vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, ng©n s¸ch. Vµ trªn mét ph¬ng diÖn nhÊt
®Þnh, c¨n cø vµo nguån thu vµ nhiÖm vô chi cña NSX ®îc ph©n
giao, ngêi ta cã thÓ coi ®ã lµ néi dung cña NSX.
Theo th«ng t sè 60/2003/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh ra ngµy
23/06/2003 vÒ viÖc quy ®Þnh qu¶n lý NSX vµ c¸c ho¹t ®éng tµi
chÝnh ë x·, phêng, thÞ trÊn th× nguån thu vµ nhiÖm vô chi cña NSX
®îc quy ®Þnh nh sau:
1.1.2.1.1 Nguån thu cña Ng©n s¸ch x·.
* C¸c kho¶n thu 100%:
C¸c kho¶n thu NSX hëng mét tr¨m phÇn tr¨m lµ c¸c kho¶n
thu dµnh cho x· s÷ dông toµn bé ®Ó chñ ®éng vÒ nguån tµi chÝnh
®¶m b¶o c¸c nhiÖm vô chi thêng xuyªn, ®Çu t ph¸t triÓn. C¨n cø
vµo nguån thu, chÕ ®é ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ – x· héi vµ nguyªn
7
t¾c ®¶m b¶o tèi ®a nguån t¹i chç c©n ®èi cho c¸c kho¶n thu, chi
thêng xuyªn, khi ph©n cÊp nguån thu, H§ND cÊp tØnh xem xÐt
dµnh cho NSX hëng 100% c¸c kho¶n thu díi ®©y:
- C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ thu vµo NSX theo quy ®Þnh.
- Thu tõ c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp cña x·, phÇn nép vµo NSNN
theo chÕ ®é quy ®Þnh.
- Thu ®Êu thÇu, thu kho¸n theo mïa vô tõ quü ®Êt c«ng Ých
vµ hoa lîi c«ng s¶n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt do x· qu¶n lý.
- C¸c kho¶n huy ®éng ®ãng gãp cña tæ chøc, c¸ nh©n gåm:
c¸c kho¶n huy ®éng ®ãng gãp theo ph¸p luËt quy ®Þnh, c¸c kho¶n
®ãng gãp theo nguyªn t¾c tù nguyÖn ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹
tÇng do H§ND x· quyÕt ®Þnh ®a vµo NSX qu¶n lý vµ c¸c kho¶n
®ãng gãp tù nguyÖn kh¸c.
- ViÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc ë ngoµi
níc trùc tiÕp cho NSX theo chÕ ®é quy ®Þnh.
- Thu kÕt d Ng©n s¸ch x· n¨m tríc.
- C¸c kho¶n thu kh¸c cña NSX theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
* C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a
ng©n s¸ch x· víi ng©n s¸ch cÊp trªn:
Theo quy ®Þnh cña luËt Ng©n s¸ch Nhµ Níc th× c¸c kho¶n
nµy gåm:
- ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt.
- ThuÕ nhµ ®Êt.
- ThuÕ m«n bµi thu tõ c¸ nh©n, hé kinh doanh .
- ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp thu tõ hé gia ®×nh.
- LÖ phÝ tríc b¹ nhµ ®Êt.
8
C¸c kho¶n thu trªn tû lÖ NSX ®îc hëng tèi thiÓu lµ 70%. C¨n
cø vµo nguån thu vµ nhiÖm vô chi cña x·, thÞ trÊn . H§ND cÊp tØnh
cã thÓ quy ®Þnh tû lÖ Ng©n s¸ch x·, thÞ trÊn ®îc hëng cao h¬n,
®Õn tèi ®a lµ 100%. Ngoµi c¸c kho¶n thu ph©n chia nh trªn NSX
cßn ®îc H§ND c¸c cÊp tÝnh bæ sung thªm c¸c nguån thu ph©n chia
sau khi c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ ph©n chia theo luËt ng©n s¸ch
nhµ níc ®· dµnh 100% cho NSX vµ c¸c kho¶n thu NSX ®îc hëng
100% nhng vÉn cha c©n ®èi ®ù¬c nhiÖm vô chi.
* Thu bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªncho ng©n s¸ch x·.
Thu bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch x· gåm:
-Thu bæ sung ®Ó c©n ®èi ng©n s¸ch lµ møc chªnh lÖch gi÷a
dù to¸n chi ®îc giao vµ dù to¸n thu tõ c¸c nguån thu ®îc ph©n cÊp
(gåm c¸c kho¶n thu 100% vµ c¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ).
Sè bæ sung c©n ®èi nµy ®îc x¸c ®Þnh tõ ®Çu thêi kú æn ®Þnh
ng©n s¸ch vµ ®îc giao tõ 3 ®Òn 5 n¨m.
-Thu bæ sung cã môc tiªu lµ c¸c kho¶n bæ sung theo tõng
n¨m ®Ó hç trî x· thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô cô thÓ.
1.1.2.2.2. NhiÖm vô chi cña Ng©n s¸ch X·.
Chi cña Ng©n s¸ch gåm: chi ®Çu t ph¸t triÓn vµ chi thêng
xuyªn. H§ND cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ph©n cÊp nhiÖm vô chi cho
NSX. C¨n cø vµo chÕ ®é ph©n cÊp qu¶n lý Kinh tÕ – X· héi cña nhµ
níc, c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ níc,
§¶ng céng s¶n ViÖt Nam, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi vµ nhiÖm vô
ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña x· khi ph©n cÊp nhiÖm vô chi cho NSX,
H§ND tØnh xem xÐt giao cho NSX thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô thu chi díi
®©y.
9
* Chi thêng xuyªn:
Chi cho ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ níc ë x·:
- TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña c¸n bé c«ng chøc cÊp x·.
- Sinh ho¹t phÝ ®¹i biÓu héi ®ång nh©n d©n.
- C¸c kho¶n phô cÊp kh¸c theo quy ®Þnh cña nhµ níc.
- C«ng t¸c phÝ.
- Chi vÒ c¸c ho¹t ®éng v¨n phßng nh: chi phÝ ®iÖn, níc, v¨n
phßng phÈm, phÝ bu ®iÖn, ®iÖn tho¹i, héi nghÞ, chi tiÕp t©n,
kh¸nh tiÕt…
- Chi mua s¾m s÷a, ch÷a thêng xuyªn trô së, ph¬ng tiÖn lµm
viÖc.
- Chi kh¸c theo chÕ ®é quy ®Þnh.
Kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan §¶ng céng s¶n ViÖt Nam
ë x·.
Kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· - héi ë
x·( MÆt tr©n tæ quèc ViÖt Nam, §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ
Minh, Héi cùu chiÕn binh ViÖt Nam, Héi liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam,
Héi n«ng d©n ViÖt Nam). Sau khi trõ c¸c kho¶n thu theo ®iÒu lÖ
vµ c¸c kho¶n thu kh¸c( nÕu cã).
§ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho c¸n bé x· vµ c¸c
®èi tîng kh¸c theo chÕ ®é quy ®Þnh.
Chi cho c«ng t¸c d©n qu©n tù vÖ, trËt tù, an toµn x· héi:
- Chi huÊn luyÖn d©n qu©n tù vÖ, c¸c kho¶n phô cÊp huy
®éng d©n qu©n tù vÖ vµ c¸c kho¶n chi kh¸c vÒ d©n qu©n tù vÖ
thuéc nhiÖm vô chi cña NSX theo quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh vÒ d©n
qu©n tù vÖ.
10
- Chi thùc hiÖn ®¨ng ký nghÜa vô qu©n sù, c«ng t¸c nghÜa
vô qu©n sù kh¸c thuéc nhiÖm vô chi cña NSX theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt.
- Chi tuyªn truyÒn, vËn ®éng tæ chøc phong trµo b¶o vÖ an
ninh, trËt tù, an toµn x· héi trªn ®Þa bµn.
- C¸c kho¶n chi kh¸c theo chÕ ®é quy ®Þnh.
Chi cho c«ng t¸c x· héi vµ c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin ,
thÓ duc thÓ thao do x· qu¶n lý:
-Trî cÊp hµng th¸ng cho c¸n bé x· viÖc theo chÕ ®é quy ®Þnh
( kh«ng kÓ c¶ trî cÊp hµng th¸ng cho c¸n bé x· nghÜ viÖc vµ trî cÊp
th«i viÖc mét lÇn cho c¸n bé x· nghØ viÖc tõ ngµy 01/01/1998 trë
vÒ sau do tæ chøc b¶o hiÓm x· héi chi ), chi th¨m hái c¸c gia ®×nh
chÝnh s¸ch, cøu tÕ x· héi vµ c«ng t¸c x· héi kh¸c.
Chi cho ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao,
truyÒn thanh do x· qu¶n lý.
Chi sù nghiÖp gi¸o dôc: hç trî c¸c líp häc bæ tóc v¨n ho¸, trî
cÊp nhµ trÎ, líp mÉu gi¸o, kÓ c¶ trî cÊp cho gi¸o viªn vµ c« nu«i d¹y
trÎ do x· qu¶n lý.
Chi cho sù nghiÖp y tÕ: Hç trî chi thuêng xuyªn vµ mua s¾m
c¸c kho¶n trang thiÕt bÞ phôc vô cho kh¸m ch÷a bÖnh cña tr¹m y
tÕ x·.
Chi s÷a ch÷a, c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh phóc lîi, c¸c c«ng tr×nh
kÕt cÊu h¹ tÇng do x· qu¶n lý nh: Trêng häc, tr¹m y tÕ, nhµ trÎ, líp
mÉu gi¸o, nhµ v¨n ho¸, ®µi tëng niÖm, c¬ së thÓ dôc thÓ thao,
cÇu, ®êng giao th«ng, c«ng tr×nh cÊp tho¸t níc c«ng céng…
11
Hç trî khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c sù nghiÖp kinh tÕ nh:
KhuyÕn n«ng, khuyÕn ng, khuyÕn l©m theo chÕ ®é quy ®Þnh.
C¸c kho¶n chi thêng xuyªn kh¸c ë x· theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt.
*Chi ®Çu t ph¸t triÓn:
Chi ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ
x· héi kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi vèn theo ph©n cÊp cña tØnh.
Chi ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ
– x· héi cña x· tõ nguån huy ®éng ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc, c¸
nh©n cho tõng dù ¸n nhÊt ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, do
H§ND x· quyÕt ®Þnh ®a vµo NSX qu¶n lý.
C¸c kho¶n chi ®Çu t ph¸t triÓn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt.
1.1.3.Vai trß cña Ng©n s¸ch x· trong hÖ thèng ng©n s¸ch nhµ
níc vµ trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n hiÖn nay.
Ng©n s¸ch x· lµ mét bé phËn h÷u c¬ cña ng©n s¸ch nhµ níc.
Lµ ph¬ng tiÖn vËt chÊt ®Ó chÝnh quyÒn cÊp x· thùc hiÖn c¸c chøc
n¨ng, nhiÖm vô theo luËt ®Þnh, lµ nh©n tè ®¶m b¶o cho sù tån t¹i
vµ ho¹t ®éng b×nh thêng cña bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp x· - mét
®¬n vÞ hµnh chÝnh c¬ së cã tÇm quan träng ®Æc biÖt trong hÖ
thèng ph©n cÊp qu¶n lý hµnh chÝnh níc ta. Do vËy viÖc h×nh thµnh
ng©n s¸ch cÊp x· thuéc ng©n s¸ch nhµ níc lµ hoµn toµn cÇn thiÕt,
®Ó ®¶m b¶o chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc trong ph¹m vi vµ tr¸ch
nhiÖm ®îc ph©n c«ng. NhÊt lµ ®èi víi níc ta, mét níc ®i lªn tõ n«ng
nghiÖp, ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, d©n c sèng chñ yÕu ë c¸c lµng x·,
th× x· lµ mét cÊp hµnh chÝnh c¬ së trùc tiÕp quan hÖ víi d©n. §Æc
12
biÖt trong bèi c¶nh hiÖn nay, ®Êt níc ta ®ang trªn con ®êng c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ cµng cã nhiÒu chuyÓn biÕn
s©u s¾c vµ chuyÓn dÇn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng – NSX , c«ng
cô ®Æc biÖt quan träng ®Ó chÝnh quyÒn x· thùc hiÖn qu¶n lý toµn
diÖn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi t¹i ®Þa ph¬ng.
X· lµ mét ®¹i diÖn cña nhµ níc, lµ mét cÊp chÝnh quyÒn c¬
së cña bé m¸y qu¶n lý nhµ níc, nã trùc tiÕp gi¶i quyÕt mçi quan hÖ
gi÷a nhµ níc víi ngêi d©n, tõ ®ã míi biÕt ®îc chÝnh s¸ch, chÕ ®é
cña nhµ níc ®îc thùc thi tíi møc ®é nµo, mäi quan t©m cña nhµ níc
cho ®Õn t©m t, nguyÖn väng cña ngêi d©n ra sao ®Òu ®îc thÓ
hiÖn ë ®©y, vµ gióp chÝnh quyÒn gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ th×
c«ng cô ®¾c lùc nhÊt chÝnh lµ Ng©n s¸ch x·. Th«ng qua NSX ®Ó
gi¶i quyÕt mèi quan hÖ vÒ lîi Ých kinh tÕ gi÷a ngêi d©n víi nhµ níc.
Th«ng qua ho¹t ®éng thu ng©n s¸ch, kh«ng chØ ®¹t môc ®Ých lµ
t¹o LËp dù to¸n ng©n s¸ch - quü tiÒn tÖ ng©n s¸ch (NSX) mµ cßn
thÓ hiÖn viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t,®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng kinh
doanh, dÞch vô mµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trªn ®Þa bµn n«ng th«n
tu©n thñ theo ®óng hµnh lang ph¸p lý quy ®Þnh. ViÖc kiÓm tra
gi¸m s¸t ®ã th«ng qua c¬ cÊu nghµnh nghÒ kinh doanh, qua mÆt
hµng kinh doanh, qua sù lu chuyÓn hµng ho¸…
Tõ ®©y cã nh÷ng ®iÒu tiÕt, t¸c ®éng nh»m kÝch thÝch ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô n«ng th«n ph¸t triÓn theo híng
tÝch cùc gãp phÇn ng¨n chÆn nh÷ng viÖc hµnh vi lµm ¶nh hëng
®Õn an ninh, trËt tù trªn ®Þa bµn x· qu¶n lý. §ång thêi thu Ng©n
s¸ch x· cßn gãp phÇn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi nh: ®¶m b¶o
c«ng b»ng gi÷a nh÷ng ngêi cã nghÜa vô víi ng©n s¸ch…trî gióp cho
13
nh÷ng ®èi tîng khã kh¨n, b»ng chÝnh s¸ch miÔn, gi¶m thu ng©n
s¸ch. Ngoµi ra kû luËt tµi chÝnh (thëng - ph¹t) còng lµ biÖn ph¸t
b¾t buéc ®Ó mäi ngêi d©n thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi céng
®ång.
Th«ng qua chi ng©n s¸ch, c¸c ho¹t ®éng cña §¶ng, chÝnh
quyÒn, c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ x· héi ®îc duy tr× vµ ph¸t triÓn
kh«ng ngõng, æn ®Þnh qua ®ã n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý nhµ
nø¬c ë c¬ së. Víi c¸c kho¶n chi cho sù nghiÖp gi¸o giôc, sù nghiÖp y
tÕ cña Ng©n s¸ch x· ®· thiÕt thùc lµm n©ng cao d©n trÝ, søc khoÎ
cho mäi ngêi d©n vµ céng ®ång x· héi. C¸c kho¶n chi cho x©y dùng
c¬ b¶n cña Ng©n s¸ch x· ngµy cµng lµm cho bé mÆt n«ng th«n
®æi míi khang trang, ®a n«ng nghiÖp n«ng th«ng ra khái lac hËu.
Trong thêi gian qua cïng víi nh÷ng ®æi thay cña ®Êt níc, x©y
dùng n«ng th«n míi ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß cña Ng©n s¸ch
x·. Ng©n s¸ch x· kh«ng nh÷ng t¨ng cêng hiÖu lùc, hiÖu qu¶ ho¹t
®éng qu¶n lý nhµ níc mµ cßn híng cho c¸c doanh nghiÖp t nh©n,
hé kinh tÕ gia ®×nh ë khu vùc n«ng th«n theo híng míi ®Ó phï hîp
víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ dÇn theo kÞp víi tèc ®é ph¸t triÓn vÒ
mäi mÆt cña thÕ giíi vµ khu vùc trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ toµn
cÇu.
XÐt trong hÖ thèng ng©n s¸ch nhµ níc th× Ng©n s¸ch x· lµ
mét cÊp ng©n s¸ch c¬ së vµ n¾m gi÷ mét vÞ trÝ rÊt quan träng
trong hÖ thèng ng©n s¸ch.
X· lµ mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh cã c¬ së ë n«ng th«n. Héi
®ång nh©n d©n x· víi t c¸ch lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ níc t¹i ®Þa
ph¬ng ®îc quyÒn ban hµnh c¸c nghÞ quyÕt vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ
14
x· héi trªn ®Þa bµn vµ nghÞ quyÕt liªn quan ®Õn x· m×nh. §ång
thêi chÝnh quyÒn x· lµ ®¹i diÖn trùc tiÕp gi¶i quyÕt mèi quan hÖ vÒ
lîi Ých gi÷a nhµ níc víi nh©n d©n trªn c¬ së c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh.
Cho nªn trªn gãc ®é kinh tÕ vÒ quy m«, møc ®é thùc hiÖn c¸c
nhiÖm vô cña x· phô thuéc rÊt lín vµo nguån vèn ng©n s¸ch.
Tõ sù ph©n tÝch trªn ®©y ta thÊy Ng©n s¸ch x· chiÕm gi÷
vai trß tÝch cùc ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - v¨n ho¸ - x·
héi, xóc tiÕn qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ ,®æi míi bé mÆt n«ng th«n,
®ång thêi gãp phÇn ®a n«ng th«n viÖt nam ph¸t triÓn ®i lªn c«ng
cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
1.2. Néi dung qu¶n lý Ng©n s¸ch x·:
§Ó xøng ®¸ng víi vÞ trÝ , vai trß trªn cña Ng©n s¸ch x· th×
cÇn ph¶i qu¶n lý tèt Ng©n s¸ch x·. Ng©n s¸ch x· còng lµ mét cÊp
ng©n s¸ch nhµ níc nªn néi dung qu¶n lý Ng©n s¸ch x· còng gåm ba
kh©u: LËp dù to¸n Ng©n s¸ch x·, chÊp hµnh dù to¸n ng©n s¸ch vµ
quyÕt to¸n ng©n s¸ch x·. §Ó qu¶n lý tèt Ng©n s¸ch x· th× cÇn ph¶i
qu¶n lý tèt c¶ ba kh©u cña chu tr×nh nµy. Theo NghÞ §Þnh sè
60/2003/N§-CP ngµy 6 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh Phñ vµ Th«ng
t sè 60/2003/TT-BTC ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Bé Tµi chÝnh h-
íng dÉn c«ng t¸c qu¶n lý NSX vµ c¸c quü tµi chÝnh kh¸c cña x· thi
néi dung ba kh©u ®ã nh sau:
1.2.1. LËp dù to¸n Ng©n s¸ch x·:
Hµng n¨m trªn c¬ së híng dÉn cña uû ban nh©n d©n cÊp trªn,
uû ban nh©n d©n x· LËp dù to¸n ng©n s¸ch n¨m sau tr×nh Héi
§ång Nh©n D©n x· quyÕt ®Þnh.
- C¨n cø LËp dù to¸n Ng©n s¸ch x·:
15
C¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ®¶m b¶o an ninh quèc
phßng, trËt tù an toµn x· héi cña x· .
ChÝnh s¸ch, chÕ ®é thu ng©n s¸ch nhµ níc, c¬ chÕ ph©n cÊp
nguån thu, nhiÖm vô chi Ng©n s¸ch x· vµ tû lÖ ph©n chia nguån thu
do H§ND tØnh quy ®Þnh.
ChÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi ng©n s¸ch do chÝnh phñ,
thñ tíng chÝnh phñ, Bé Tµi ChÝnh vµ H§ND cÊp tØnh quy ®Þnh.
Sè kiÓm tra vÒ dù to¸n Ng©n s¸ch x· do UBND huyÖn th«ng
b¸o.
T×nh h×nh thùc hiªn dù to¸n Ng©n s¸ch x· n¨m hiÖn hµnh vµ
c¸c n¨m tríc ®ã.
- Tr×nh tù LËp dù to¸n Ng©n s¸ch x·:
Ban tµi chÝnh vµ ng©n s¸ch x· kÕt hîp víi c¬ quan thuÕ hoÆc
®éi thu thuÕ( nÕu cã) tÝnh to¸n c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch nhµ níc
trªn ®Þa bµn (trong ph¹m vi ph©n cÊp do x· qu¶n lý)
C¸c ban, tæ chøc thuéc UBND x· c¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm
vô ®îc giao vµ chÕ ®é, ®Þnh møc, tiªu chuÈn chi LËp dù chi cña
®¬n vÞ tæ chøc nµy.
Ban tµi chÝnh vµ ng©n s¸ch x· lËp dù to¸n thu, chi vµ c©n
®èi ng©n s¸ch tr×nh UBND x·, bµo c¸o chñ tÞch hoÆc phã chñ tÞch
H§ND x· ®Ó xem xÐt göi UBND huyÖn vµ phßng tµi chÝnh huyÖn.
Thêi gian b¸o c¸o dù to¸n Ng©n s¸ch x· do UBND cÊp tÜnh quy
®Þnh.
§èi víi n¨m ®Çu thêi kú æn ®Þnh ng©n s¸ch, phßng tµi
chÝnh huyÖn lµm viÖc víi UBND x· vÒ viÖc c©n ®èi thu chi Ng©n
s¸ch x· thêi kú æn ®Þnh míi theo kh¶ n¨ng bè trÝ c©n c©n ®èi
16
chung cña ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. §èi víi nh÷ng n¨m tiÕp theo cña
thêi kú æn ®Þnh phßng tµi chÝnh huyÖn chØ tæ chøc lµm viÖc víi
UBND x· khi UBND x· cã yªu cÇu.
- QuyÕt ®Þnh dù to¸n Ng©n s¸ch x·:
Sau khi nhËn ®îc quyÕt ®Þnh giao nhiÖm vô thu, chi do UBND
huyÖn quyÕt ®Þnh UBND x· hoµn chØnh dù to¸n Ng©n s¸ch x· vµ
ph¬ng ¸n bæ sung Ng©n s¸ch x· tr×nh H§ND x· quÕt ®Þnh sau khi
dù to¸n x· ®îc H§ND x· quyÕt ®Þnh UBND x· b¸o c¸o víi UBND
huyÖn, phßng tµi chÝnh huyÖn ®ång thêi c«ng khai Ng©n s¸ch x·
cho nh©n d©n biÕt theo chÕ ®é c«ng khai tµi chÝnh vÒ Ng©n s¸ch
x·.
§iÒu chØnh Ng©n s¸ch x· hµng n¨m( nÕu cã) trong c¸c trêng
hîp cã yªu cÇu cña UBND cÊp trªn ®Ó ®¶m b¶o phï hîp víi ®Þnh h-
íng chung hoÆc cã sù biÕn ®éng lín vÒ nguån thu vµ nhiÖm vô chi.
1.2.2.ChÊp hµnh dù to¸n Ng©n s¸ch x·
Hµng n¨m x· ph¶i tæ chøc chÊp hµnh dù to¸n ng©n s¸ch theo
®óng ®iÒu kho¶n vÒ luËt ng©n s¸ch vµ nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ,
c¸c th«ng t híng dÉn chÊp hµnh dù to¸n ng©n s¸ch cña Bé Tµi
chÝnh.
C¨n cø dù to¸n Ng©n s¸ch x· vµ ph¬ng ¸n ph©n bæ Ng©n
s¸ch x· c¶ n¨m ®· ®îc H§ND x· quyÕt ®Þnh, UBND x· ph©n bæ chi
tiÕt dù to¸n chi Ng©n s¸ch x· theo môc lôc NSNN (kÌm theo biÓu
mÉu) göi KBNN n¬i giao dich ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n vµ kiÓm
so¸t chi. C¨n cø vµo dù to¸n vµ kh¶ n¨ng thu, nhu cÇu chi cña tõng
quý, UBND x· LËp dù to¸n thu, chi quý (cã chia ra th¸ng göi KBNN
n¬i giao dÞch. §èi vêi nh÷ng x· cã c¸c nguèn thu chñ yÕu theo mïa
17
vô, UBND x· ®Ò nghÞ c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn thùc hiÖn tiÕn ®é
cÊp sè bæ sung c©n ®èi trong dù to¸n ®îc giao (nÕu cã) cho phï hîp
®Ó ®iÒu hµnh chi theo tiÕn ®é c«ng viÖc.
Chñ tÞch UBND x· (hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn) lµ chñ tµi kho¶n
thu chi Ng©n s¸ch x·.
X· cã quü tiÒn mÆt t¹i x· ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n cã gÝa trÞ
nhá. §Þnh møc tån quü tiÒn mÆt t¹i x· do KBNN huyÖn quy ®Þnh
cho tõng lo¹i x·. Riªng nh÷ng x· ë xa KBNN, ®iÒu kiÖn ®i l¹i khã
kh¨n, cha thÓ thùc hiÖn viÖc nép trùc tiÕp c¸c kho¶n thu cña Ng©n
s¸ch x· vµo KBNN, ®Þnh møc tån quü tiÒn mÆt ®îc quy ®Þnh ë
møc phï hîp.
Ban tµi chÝnh vµ ng©n s¸ch x· cã nhiÖm vô phèi hîp víi c¬
quan thuÕ ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ vµ kÞp thêi. Nghiªm cÊm thu
kh«ng biªn lai, thu ®Ó ngoµi sæ s¸ch. Khi thu ph¶i giao biªn lai l¹i
cho ®èi tîng nép cho c¬ quan thuÕ, phßng tµi chÝnh huyÖn cã
nhiÖm vô cung cÊp biªn lai ®Çy ®ñ, kÞp thêi cho ban tµi chÝnh x·
®Ó thùc hiÖn thu nép ng©n s¸ch nhµ níc.
ViÖc hoµn tr¶ kho¶n thu Ng©n s¸ch x·, KBNN x¸c nhËn râ sè
tiÒn ®· thu vµo Ng©n s¸ch x· hoÆc c¬ quan thu x¸c nhËn (®èi tîng
nép ng©n s¸ch qua c¬ quan thu) ®Ó ban tµi chÝnh lµm c¨n cø hoµn
tr¶.
§èi víi c¸c kho¶n thu Ng©n s¸ch x· ®îc hëng 100%, KBNN
chuyÓn mét liªn chøng tõ cho ban tµi chÝnh x·. §èi víi c¸c kho¶n thu
ph©n chia víi ng©n s¸ch cÊp trªn, KBNN LËp dù to¸n ng©n s¸ch
b¶ng kª c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch cã ph©n chia cho x· göi ban tµi
chÝnh x·. §èi víi sè thu bæ sung ng©n s¸ch huyÖn cho Ng©n s¸ch
18
x·, phßng tµi chÝnh huyÖn c¨n cø vµo dù to¸n sè bæ sung ®· giao
cho tõng x·, dù to¸n thu, chi tõng quý cña c¸c x· vµ kh¶ n¨ng c©n
®èi cña ng©n s¸ch huyÖn, th«ng b¸o sè bæ sung hµng quý cho x·
chñ ®éng ®iÒu hµnh ng©n s¸ch. Phßng tµi chÝnh huyÖn cÊp sè bæ
sung cho x· theo ®Þnh kú hµng th¸ng. Khi thùc hiÖn nhiÖm vô chi,
ban tµi chÝnh vµ ng©n s¸ch x· ph¶i thÈm tra nhu cÇu sö dông kinh
phÝ cña c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ. Bè trÝ nguån theo dù to¸n n¨m vµ dù
to¸n quý ®Ó ®¸p øng nhu cÇu chi. KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc
hiÖn viÖc chi ng©n s¸ch, sö dông tµi s¶n cña c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ
sö dông ng©n s¸ch, ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o, ®Ò xuÊt kÞp thêi chñ
tÞch UBND x· nh÷ng trêng hîp vi ph¹m chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh
møc ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt viÖc chÊp hµnh dù to¸n chi ng©n
s¸ch ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c: §· ghi trong dù to¸n, ®óng chÒ
®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc quy ®Þnh ®îc chñ tÞch UBND x· (hoÆc
ngêi ®îc uû quyÒn) chuÈn chi.
CÊp ph¸t Ng©n s¸ch x· chØ dïng h×nh thøc lÖnh chi tiÒn. Tr-
êng hîp thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ph¶i kÌm theo giÊy ®Ò nghÞ rót
tiÒn mÆt. KBNN kiÓm tra nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn th× tiÕn hµnh thanh
to¸n. Trong trêng hîp thËt cÇn thiÕt nh t¹m øng, c«ng t¸c phÝ, øng
tiÒn tríc cho kh¸ch hµng, cho nhµ thÇu theo hîp ®ång, chuÈn bÞ héi
nghÞ, tiÕp kh¸ch,……®îc t¹m øng ®Ó chi. Trong trêng hîp nµy, trªn
lÖnh chi tiÒn chØ ghi tæng sè tiÒn t¹m øng, kÌm theo giÊy ®Ò nghÞ
rót tiÒn mÆt. NÕu nh c¸c kho¶n thanh to¸n Ng©n s¸ch x· qua KBNN
cho ®èi tîng cã më tµi kho¶n giao dÞch t¹i KBNN hoÆc ng©n hµng
th× ph¶i thùc hiÖn b»ng h×nh thøc chuyÓn kho¶n. Khi ®ã ph¶i sö
dông lÖnh chi tiÒn b»ng chuyÓn kho¶n. C¸c kho¶n chi tõ nguån thu
19
®îc gi÷ t¹i x·, Ban Tµi chÝnh vµ ng©n s¸ch x· phèi hîp víi KBNN
®Þnh kú lµm thñ tôc h¹ch to¸n thu, chi vµo Ng©n s¸ch x·.
§èi víi chi thßng xuyªn, u tiªn chi tr¶ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
phô cÊp cho c¸n bé x·, nghiªm cÊm viÖc nî l¬ng. C¸c kho¶n chi cÊp
b¸ch ph¶i c¨n cø dù to¸n n¨m, tÝnh cÊp b¸ch cña c«ng viÖc, kh¶
n¨ng cña Ng©n s¸ch x· t¹i thêi ®iÓm chi.
§èi víi chi ®Çu t ph¸t triÓn: viÖc qu¶n lý vèn ®Çu t x©y
dùng c¬ b¶n cña Ng©n s¸ch x· ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña
nhµ níc vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ ph©n cÊp cña tØnh.
Bé Tµi ChÝnh sÏ quy ®Þnh viÖc cÊp ph¸t thanh to¸n vµ quuyÕt to¸n
vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña Ng©n s¸ch x·. §èi víi c¸c dù ¸n
®Çu t b¨ng nguån ®ãng gãp theo nguyªn t¾c tù nguyÖn ngoµi c¸c
quy ®Þnh chung cÇn ph¶i më sæ theo dâi vµ ph¶n ¸nh kÞp thêi mäi
kho¶n ®ãng gãp b»ng tiÒn, ngµy c«ng lao ®éng, hiÖn vËt cña nh©n
d©n. Qu¸ tr×nh thi c«ng, nghiÖm thu vµ thanh to¸n ph¶i cã ban
gi¸m s¸t do nh©n d©n cö ra. KÕt qu¶ ®Çu t vµ quyÕt to¸n ph¶i
th«ng b¸o réng r·i cho nh©n biÕt.
1.2.3. QuyÕt to¸n Ng©n s¸ch x·:
Ban Tµi chÝnh vµ ng©n s¸ch x· lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n thu,
chi Ng©n s¸ch x· hµng n¨m tr×nh UBND x· xem xÐt ®Ó tr×nh
H§ND x· phª chuÈn, ®ång thêi g÷i phßng Tµi ChÝnh huyÖn ®Ó tæng
hîp tr×nh UBND HuyÖn. Thêi gian göi b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m cho
phßng Tµi ChÝnh HuyÖn do UBND TØnh qui ®Þnh.
QuyÕt to¸n Ng©n s¸ch x· kh«ng ®îc lín h¬n quyÕt to¸n chi
Ng©n s¸ch x·. Toµn bé kÕt d Ng©n s¸ch n¨m tríc (nÕu cã), ®îc
chuyÓn vµo thu Ng©n s¸ch n¨m sau. Sau khi H§ND x· phª chuÈn
20