Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh khánh hòa

  • 125 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
--- o0o ---
TÔ THỊ BÍCH LỢI
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ
XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHÁNH HÒA
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH TÀI CHÍNH
GVHD: ThS. NGUYỄN THÀNH CƯỜNG
NHA TRANG -06/ 2014
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Nha Trang, ngày…tháng…năm 2014
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
i
ỜI CẢM N
Qua n Đ N T ề
ề ế
ề C ề ế ể ế
ế
Để ệ :
- G : T S N ễ T C –
- Q Kế –T ề
ế ệ
- T ể N TMCP Đ P ể Vệ N
K H ệ T X T Q
ệ ế ề ệ
ệ ế N
ế ề ệ ế
ể ế V
Q N ể ề .
ha Trang, ngày…tháng…năm 2014
S ệ
T T ị
ii
MỤC LỤC
LỜI C M N ...............................................................................................................i
MỤC LỤC .................................................................................................................. ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...........................................................................vi
DANH MỤC S ĐỒ ............................................................................................... vii
DANH MỤC B NG ............................................................................................... viii
LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................1
1. S c n thiết c ề tài:......................................................................................1
2. Mụ u: .......................................................................................2
3. Đ ng và ph m vi nghiên c u:...................................................................2
4. P u: .................................................................................3
5. Kết c u c ề tài: ............................................................................................3
CHƯ NG 1: T NG QU N VỀ CH M ĐIỂM T N ỤNG VÀ XẾP HẠNG
KH CH HÀNG TẠI NG N HÀNG THƯ NG MẠI ..............................................4
1.1. Tín dụng c a NHTM: .......................................................................................4
1.1.1. Khái niệm: ................................................................................................ 4
1.1.2. Phân lo i tín dụng c a NHTM: ............................................................... 4
1.1.3. R i ro trong ho ộng tín dụng c a NHTM: ..........................................5
1.2. Khái quát về ch ểm tín dụng và xếp h ng khách hàng c a NHTM: .............6
1.2.1. Khái niệm: ................................................................................................ 6
1.2.2. S c n thiết c a công tác ch ểm tín dụng và xếp h ng khách hàng
i v i NHTM: ...................................................................................................7
1.2.3. Nguyên tắc c a ch ểm tín dụng và xếp h ng khách hàng: ............10
1.2.4. Quy trình ch ểm tín dụng và xếp h ng khách hàng: .....................11
1.3. S c các mô hình xếp h ng tín nhiệm trên thế gi i: .................................16
1.3.1. T ng quan kết qu nghiên c : .............................................16
1.3.2. Các mô hình xếp h ệ ển hình: .........................................20
1.3.2.1. P ếp h ệ a S&P: ...................................20
1.3.2.2. P ếp h ng c M ’ : ............................................23
iii
1 4 Xế ụ NHTM Vệ N : ..................................................28
1.4.1 Hệ XHT N TMCP C Vệ N : ........28
1 4 2 Hệ XHT TMCP Vệ N : .........31
CHƯ NG 2: TH C TRẠNG C NG T C CH M ĐIỂM T N ỤNG VÀ XẾP
HẠNG KH CH HÀNG TẠI NG N HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PH T TRIỂN
VIỆT N M CHI NH NH KH NH H ............................................................... 35
2.1 Gi i thiệ c về N TMCP Đ P ển Việt Nam chi
nhánh Khánh Hòa:.................................................................................................35
2.1.1 T ng quan về N TMCP Đ P ển Việt Nam: .........35
2.1.2 T ng quan về N TMCP Đ P ển Việt Nam chi
nhánh Khánh Hòa ............................................................................................. 36
2.1.2.1 Gi i thiệu chung: ..............................................................................36
2122 C u t ch c bộ máy qu n lý c a chi nhánh: .............................. 37
2.2 Khái quát tình hình ho ộng kinh doanh c N Đ P
triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa: .................................................................40
2.2.1 Tình hình ho ộng kinh doanh trong nh : ..................40
222T ộ : .........................................................................42
223T ộ : ..................................................................44
2.3 Th c tr ng công tác ch ểm tín dụng và xếp h ng khách hàng t I V
K H :...........................................................................................45
2.3.1 Mụ a việc xây d ng hệ th ng XHTD: .......................................45
232C xếp h ng: .....................................................................................46
233P háp xếp h ng: ...........................................................................46
2.3.4 Rà soát, ch nh sửa Hệ th ng XHTD:.......................................................49
2.3.5 Hệ th ng xếp h ng tín dụng t i BIDV chi nhánh Khánh Hòa: ...............50
2.3.5.1 Hệ th ng XHTD khách hàng là t ch c kinh tế: ............................. 50
2.3.5.2 Hệ th ng XHTD khách hàng là cá nhân: .........................................54
2.3.5.3 Hệ th ng XHTD khách hàng là TCTD: ...........................................57
iv
2.3.6 Ví dụ về ch ểm tín dụ ế i Ngân hàng
BIDV chi nhánh Khánh Hòa: ...........................................................................59
24 Đ ểm tín dụng và xếp h ng khách hàng t i Ngân
TMCP Đ P ển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa: ...................66
2.4.1 Nh ng kết qu c: .........................................................................66
2411T ể ệ XHT ệ .............................. 66
2412N RRT ...........................................67
2413 ế XHT ể ế ụ ...................67
2414Đ XHT .....................68
2415H ế ............................. 68
2.4.2 Nh ng m t còn h n chế: ..........................................................................69
2.4.2.1 C ể ế :.................................69
2.4.2.2 Đ ế :.................................................69
2.4.2.3 Kế ế ế ụ : ...........70
243N ế: ...........................................................70
2421N : ................................................................ 70
2422N :....................................................................71
CHƯ NG 3: GI I PH P HOÀN THIỆN C NG T C CH M ĐIỂM T N ỤNG
VÀ XẾP HẠNG KH CH HÀNG TẠI NG N HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PH T
TRIỂN VIỆT N M CHI NH NH KH NH H ..................................................72
31Đ ể N TMCP Đ P ể Vệ N
K : ...........................................................................................72
311 Đ ể C I V K H
: ..................................................................................................72
312 Đ ộ ụ XHT C
I VK H : .................................................................................73
3.2 Một s ện công tác ch ểm tín dụng và xếp h ng khách
hàng t N TMCP Đ P ển Việt Nam chi nhánh Khánh
Hòa: .......................................................................................................................74
v
321 G : ế
ể XHT : ..................................................................................74
3211T ệ ................................................................................76
3212T ệ : ...............81
3.2.1.3 K ể ế : ..................................89
3214Đ ề ộ : ..................................91
3.2.2 G ệ ể ụ ế
I V K H : ...........................................93
3221 N ụ XHT
: ...................................................................................................93
3222N ệ ử XHT : .94
3.2.2.3 X ế : ...................................................96
3224N : .............................................97
KẾT LUẬN .............................................................................................................100
TÀI LIỆU TH M KH O
PHỤ LỤC
vi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BCTC
BIDV N TMCP Đ P ể Vệ N
CBTD Cán bộ tín dụng
CIC Trung tâm thông tin tín dụng
DN ệp
DNNN ệ
DPRR D phòng r i ro
LN L
NHNN N c
NHTM N i
TCTD T ch c tín dụng
TSĐ T
XHTD Xếp h ng tín dụng
XHTN Xế ệ
vii
DANH MỤC S ĐỒ
S 1.1. Quy trình XHTD t i NHTM ....................................................................11
S 2 1: S u t ch c qu n lý t i BIDV Khánh Hòa ............................... 38
viii
DANH MỤC BẢNG
B 1 1: Ý ĩ c xếp h ng c a S&P ............................................ 21
B ng 1.2: Phân ph i 11 tỷ s tài chính c M ’ ............................ 25
h ng m c tín nhiệm ngành........................................................................... 25
B ng 1.3: Phân ph i 11 tỷ s tài chính c M ’ ............................ 26
h n m c tín nhiệm ngành (tiếp) ................................................................... 26
B 1 4: Ý ĩ c xếp h ng n ngắn h n c M ’ ................. 26
B 15 Ý ĩ c xếp h ng n dài h n c M ’ .................... 27
B ng 1.6: Tr ng s ch ểm XHTD các ch XHT
ệ i Vietinbank ............................................................ 29
B ng 1.7: Tr ng s ch ểm XHTD các ch
XHT ệ i Vietinbank ................................................ 29
B 1 8: P ế ể ế ệ
V ................................................................................. 30
B ng 1.9: Tr ng s ch ểm XHTD các ch tiêu phi tài chính ................. 32
XHT ệ i Vietcombank......................................................... 32
B ng 1.10: Tr ng s ch ểm XHTD các ch
XHT ệ i Vietcombank ............................................. 32
B 1 11: P ế ể ế .................. 33
ệ V ................................................................... 33
2 1: T ộ I VK H .............. 40
3 2011 - 2013.............................................................................. 40
2 2: T ộ I VK H ........................... 42
3 2011 - 2013.............................................................................. 42
2 3: T I VK H 3 2011 - 2013
........................................................................................................ 44
B 2 4: Ý ĩ ế I V ........................ 47
ix
B ng 2.5: Tr ng s ch ểm XHTD các ch tiêu phi tài chính c a khách
hàng là t ch c kinh tế t i BIDV ..................................................... 52
B ng 2.6: Tr ng s ch ểm XHTD các ch tiêu tài chính và phi tài chính
........................................................................................................ 53
B ng 2.7: Hệ th ng ký hiệu xếp h ng khách hàng t ch c kinh tế c a BIDV
........................................................................................................ 53
B ng 2.8: Các ch tiêu XHTD về nhân thân c a khách hàng cá nhân c a
BIDV ............................................................................................... 54
B ng 2.9: Các ch tiêu ch ểm XHTD về kh n c a khách hàng
cá nhân c a BIDV ........................................................................... 55
B ng 2.10: Hệ th ng ký hiệu xếp h ng khách hàng cá nhân c a BIDV ....... 56
B ng 2.11: Hệ th ng ký hiệ m b o c a BIDV ............... 57
B ng 2.12: Ma tr n kết h p gi a kết qu XHTD v i kết qu n
m b o c a BIDV .......................................................................... 57
B ng 2.13: Tr ng s ch ểm XHTD các ch tiêu tài chính và phi tài chính
khách hàng là TCTD c a BIDV ....................................................... 59
B ng 2.14: Hệ th ng ký hiệu XHTD khách hàng là TCTD c a BIDV ......... 59
3 1: Tỷ ế XHT I V .. 75
B ng 3.2: B ng ký hiệ c các ch tiêu tài chính trong XHTD t i BIDV ......76
B ng 3.3: B ng ký hiệ c các ch tiêu phi tài chính trong XHTD t i BIDV 77
1
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài:
Theo s liệu th ng kê, hiệ a bàn t nh Khánh Hòa có 35 chi nhánh
c a các t ch c tín dụng TCT : 6 C N
NHTM N C ộ C N
ể C N
Vệ N 25 NHTM 3Q ụ T
ể 147 ể ế ệ
nông thôn; ng nhu c i dân về các d ch vụ ngân
N a các t ch c tín dụ a bàn t s c
ép c nh tranh gi a các ngân hàng diễn ra gay gắt .
Trong b i c ng c nh tranh ngày càng gay gắt y, một s
ng chính sách ằm m rộng tín dụ ể thu hút khách
hàng, chiế ĩ ph n mà xem nhẹ việ m b o ch ng tín dụng, gây nên
r i ro t n th t cho ngân hàng. Vì v ể qu n lý r i ro cho c biệt là
tham gia vào công cuộc c nh tranh trong ho ộng tín dụng các ngân hàng ph i
xây d ng hệ th ng qu n lý r i ro tín dụng (RRTD) hiệu qu , phù h p v i các chuẩn
m c và thông lệ qu c tế.
Một trong nh n lý RRTD một cách khoa h c và hiệu qu
mà các NHTM ển khai áp dụ ếp h ng tín dụng (XHTD)
khách hàng. M c dù mang nh ng tên g i khác nhau tùy thuộc vào m i ngân hàng,
có ngân hàng g i là: Hệ th ng xếp h ng tín dụng nội bộ, hệ th ng ch ểm tín
dụ … n ch ều nhằ ánh giá m ộ tín nhiệm và kh n
a khách hàng d a trên hệ th ng XHTD. Qua quá trình th c hiện
hệ th ng xếp h ng tín nhiệ ể hiện t m quan tr ĩ c tiễn
trong ho ộng tín dụng. M c dù v y hệ th XHT y còn nhiều h n chế do
không phù h p v i tình hình th c tế t i Việt Nam nên kết qu xếp h n
2
tình hình th c ch t khách hàng làm cho ho ộng qu n lý r i ro c a ngân
hàng g p nhiề
Là một NHTM l a bàn t nh Khánh Hòa, N TMCP Đ
phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Khánh Hòa ện các
quy trình nhằm nâng cao ch ng s n phẩm d ch vụ ể ng yêu c u c nh
tranh ngày càng gay gắ ng th i gi m thiểu r i ro cho ngân hàng. Hệ th ng
XHTD c ngân hàng áp dụ ể phân lo i khách hàng,
giá kh n ể ngân hàng ra
quyế nh tín dụng. Chính vì tính ch t quan tr ng y c a công tác XHTD
khách hàng nên sau một th i gian th c t p BIDV chi nhánh Khánh
Hòa em ch ề : “H ện công tác ch ểm tín dụng và xếp h ng
khách hàng t N TMCP Đ ển Việt Nam chi nhánh Khánh
H ” ề t nghiệp.
2. Mụ đ ng ên ứu:
- Hệ th ng hóa lý lu n về khái niệm, nội dung và quy trình ch ểm tín
dụng và xếp h NHTM
- Tìm hiểu về công tác ch ểm tín dụng và xếp h ng khách hàng mà Ngân
TMCP Đ P ển Việ N K H ụng.
- Đề xu t một s biện pháp và kiến ngh nhằm hoàn thiện công tác ch ểm
tín dụng và xếp h ng khách t N TMCP Đ P ển Việt
Nam chi nhánh Khánh Hòa.
3. Đố tư ng và phạm vi nghiên cứu:
Đề tài t p trung nghiên c u ho ộng công tác ch ểm tín dụng và xếp
h ng khách hàng t N TMCP Đ P ển Việt Nam chi nhánh
Khánh Hòa trong nh
3
4. P ương p áp ng ên ứu:
Trong quá trình nghiên c u, lu ử dụ u
ể ễ C ế :
- P ng kê và so sánh.
- P ng h p.
- Sử dụng các kiến th c về h i quy tuyế ể kiể nh m
c a các ch ến kết qu xếp h ng.
5. Kết cấu của đề tài:
N ế u m 3 ph n chính:
C ương 1: T ng quan về ch ểm tín dụng và xếp h ng tín dụng t i ngân
i.
C ương 2: Th c tr ng công tác ch ểm tín dụng và xếp h ng khách hàng
t i Ngân hàng TMCP Đ P ển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa.
C ương 3: Gi i pháp hoàn thiện công tác ch ểm tín dụng và xếp h ng
khách hàng t N TMCP Đ P ển Việt Nam chi nhánh Khánh
Hòa.
4
CHƯ NG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤM ĐIỂM T N ỤNG VÀ XẾP HẠNG
HÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯ NG MẠI
1.1. Tín dụng của NHTM:
1.1.1. Khái niệm:
Tín dụng là một quan hệ ra i gắn liền v i s n xu
trong nền kinh tế. Tín dụng (credit) xu t phát t ch ng, tín
nhiệ c hiể “ ệ sử dụng s tín nhiệ ” Trong th c tế
cuộc s ng thu t ng “ ụ ” c hiểu theo nhiề ĩ ĩ
ph biến nh t là quan hệ n gi T
cho vay chuyển giao tài s n (tiền ho ử dụng trong một
th i gian nh nh theo th a thu ệm hoàn tr v n g c
ến h n.
Có thể xem xét khái niệm tín dụ i nhiề ộ và trong nh ng b i c nh
khác nhau, chẳng h ng tài chính hay theo ngu n g c l ch sử.
T tiếp c n theo ch ộng c a ngân hàng, tín dụ c hiểu
:
Tín dụng ngân hàng là một giao d ch gi a hai ch thể p tín
dụng (ngân hàng/t ch c tín dụng khác) chuyển giao một tài s n cho bên nh n tín
dụng (doanh nghiệp, cá nhân ho c các ch thể khác) sử dụng trong một th i h n
nh nh theo nguyên tắc có hoàn tr c g ến h n thanh toán.
1.1.2. Phân loại tín dụng của NHTM:
Trong nền kinh tế th ng ho ộng cho vay c a NHTM r ng và
phong phú v i nhiều lo i hình tín dụng khác nhau. Việc áp dụng lo i hình th c cho
vay nào là tùy thuộ ểm kinh tế c ng sử dụng v n tín dụng
nhằm sử dụng và qu n lý v n tín dụng có hiệu qu và phù h p v i s v ộng
ểm kinh tế khác nhau c ng tín dụng.
Trên th c tế việc phân lo i tín dụng c a NHTM theo các tiêu th c sau:
 Phân lo i theo mụ ử dụng v n:
- Cho vay phục vụ s n xu ệp
5
- Cho vay tiêu dùng cá nhân
- Cho vay mua bán b ộng s n
- Cho vay s n xu t nông nghiệp
- Cho vay kinh doanh xu t nh p khẩu
 Phân lo i theo th i h n tín dụng:
- Cho vay ngắn h n: là lo i cho vay có th i h 1 Mụ a
lo ng là nhằm tài tr cho việ ộng.
- Cho vay trung và dài h n: là lo i cho vay có th i h 1 Mụ
c a lo i cho vay này là nhằm tài tr cho việ nc
các d
 Phân lo i theo m ộ tín nhiệm c a khách hàng:
- Cho vay không có b m: là lo i cho vay không có tài s n thế ch p, c m
c , ho c b o lãnh c i khác mà ch d a vào uy tín c a b n thân khách hàng
vay v ể quyế nh cho vay.
- Cho vay có b m: là cho vay d các b m tiề ế
ch p, c m c , ho c b o lãnh c a một bên th ba nào khác.
 Phân lo c cho vay:
- Cho vay t ng l n
- Cho vay theo h n m c tín dụng
 Phân lo c hoàn tr n vay:
- Cho vay tr n một l n
- Cho vay có nhiều kỳ h n
1.1.3. Rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM:
Đ i v i ho ộng c a các NHTM, r i ro tín dụng xu t hiện khi ngân hàng
c ho ỳ h n c a các kho n n g c và lãi.
RRTD không ch xu t hiện ĩ c ho ộng cho vay c a ngân hàng mà còn
xu t phát các ho ộng khác o lãnh, chiết kh …
RRTD khi x y ra sẽ ng n ng nề ến ho ộng kinh doanh c a NHTM.
Lo i r i ro này có thể ẩ n, m t uy tín gây tâm lý hoang
6
mang cho n i gửi tiền và t ếp có thể gây s sụ dây chuyề ến hệ
th ng ngân hàng v n là kênh phân ph i v n huyết m ch c a nền kinh tế. RRTD c a
NHTM ể ến nền kinh tế c c liên quan do s hội nh p
ắn ch t m i quan hệ về tiền tệ a các qu c gia.
Sự cần thiết quản trị RRTD:
H u qu khi RRTD x y ra là r t l n, tuy nhiên hiện nay, các NHTM Việt
Nam v i m t v i tình tr ng n x u, n t ng r t cao. Công tác
cung c p, khai thác và sử dụng thông tin tín dụng t i nhiều NHTM v n còn yếu,
còn có tình tr ng khách hàng vay v n t i nhiề NHTM kiểm
ềm ộ r i ro. Việ i ro khách hàng còn nhiều
b tc tr hiệu qu cho việc ra quyế nh cho vay và thu h i n . Nguyên
nhân c a tình tr ng này là do công tác qu n tr RRT c tiến hành một
RRT ểm soát một cách
ch t chẽ p v i thông lệ Qu c tế và yêu c u hội nh p.
song v i việ ng tín dụng, nhiệm vụ i v i hệ
th ng ngân hàng là ph i chú tr ến việc áp dụng và hoàn thiện các gi i
pháp nâng cao qu n tr RRT Để th c hiện qu n tr RRTD, Hiệ c Base II cho
phép các ngân hàng l a ch n gi “ ẩ ”
“ ội bộ” Đến nay, h u hế ề
xây d ội bộ t c a qu n tr RRTD.
1.2. Khái quát về chấm đ ểm tín dụng và xếp hạng khách hàng của NHTM:
1.2.1. Khái niệm:
Xếp h ng tín dụng (credit ratings) là thu t ng bắt ngu n t tiếng Anh
(credit: là tín nhiệm hay tín dụng, ratings: là s xếp h ng) do John Moody
1909 ệm c a các doanh nghiệ ng sắt. Cùng
cu “ ẩm nang ch ng sắ ” c phát hành d a trên việc
nghiên c u, phân tích và công b b ng xếp h ng tín nhiệm l u tiên cho 1.500
lo i trái phiếu c a 250 công ty theo một hệ th ng ký hiệ c xếp l t là Aaa
ến C (hiện nay nh ng chuẩn m thành chuẩn m c qu c tế).
7
T M ’ “Xếp h ng tín dụng là nh ng ý kiế ề
ch ng tín dụng và kh c a ch thể a trên nh ng
phân tích tín dụ n và biểu hiện thông qua hệ th ng ký hiệu t Aaa t C”
Theo t ch c xếp h ng Standards & Poor thì “Xếp h ng tín nhiệm là nh ng
ý kiế ện t i về r i ro tín dụng, ch ng tín dụng, kh ện ý
c a ch thể ệ ĩ ụ tài chính một và
n”.
Theo t ển th ng ch “Xếp h ng tín nhiệ c
tính chính th c tín nhiệm t ến nay c a cá nhân hay công ty về kh
tr bao g m t t c các s liệu kiểm tra, phân tích, h về kh
nhiệm tín dụng c a cá nhân và công ty kinh doanh”.
N y, hệ th ng ch ểm tín dụng và xếp h ng khách hàng là một quy
c hiệ ĩ ụ tài chính c a mộ i
v i một ngân hàng ệc tr lãi và tr g c n ến h n ho ều kiện
tín dụng khác khác nhằ nh r i ro trong ho ộng tín dụng c a
ngân hàng. M ộ r i ro tín dụ i theo t ng khách hàng và
ằ ểm, d a vào các thông tin
tài chính và phi tài chính có sẵn c a khách hàng t i th ểm ch ểm tín dụng
và xếp h ng khách hàng.
1.2.2. Sự cần thiết của công tác chấm đ ểm tín dụng và xếp hạng khách hàng
đối với NHTM:
 L qu n tr r i ro tín dụng
V ề RRTD và h u qu c u.
Yêu c t ra v i các ngân hàng là ph cr i
pháp nhằm kiể Đề c th c hiện thông qua việc tuân th ch t chẽ
quy trình tín dụ T g tác XHTD có vai trò quan tr ng trong việc phân
c và sau khi c p tín dụng.
- Đ ếp h c khi c p tín dụng
8
K ề ngh vay v n, ngân hàng d a trên ngu n thông tin thu th p
c về khách hàng, th c hiện phân tích các yếu t ể
ng kh n và thiện chí tr n c a khách hàng. S liệ
ể XHTD khách hàng và kết qu xếp h ng tín dụng là mộ quan
tr ể ế nh cho vay hay t ch Đ ng th i, d a vào m c
xếp h ể áp dụng các chính sách tín dụng thích h N y, kết qu XHTD
c khi c p tín dụng là mộ ể
quyế nh tín dụ nh giá kho n vay, áp dụng chính sách tín dụng thích h p
nhằm h n chế và gi m thiểu RRTD.
- T é XHT nh kì
Trong quá trình diễn ra quan hệ tín dụng gi nh kì
ngân hàng ph i tiến hành phân tích kh n g c và lãi c a khách hàng cho
ngân hàng các kho a trên ngu n thông tin thu th p về khách hàng
lúc gi ến th ểm tái xếp h ng, nhằ ệc th c
hiện các cam kết c a khách hàng trong h ng tín dụng, chú tr ến nh ng vi
ph m h p ng, t i RRTD so v Q
có thể thể ều ch nh m c xếp h i v i khách hàng. Nế RRT i theo
chiề ể yêu c u i b sung v n t
có ho n thế ch p ho c yêu c u b o lãnh ho c cùng doanh nghiệp tìm
biện pháp gi i quyế ể n …
N XHT ể xem xét s i r i ro so
v u, nhằ ng biện pháp thích h p, có hiệu qu ể gi m thiểu
RRT
- XHTD khách hàng khi không hoàn tr n n
Việc XHTD khách hàng không hoàn tr n ể nh m c
t n th t tín dụ ệ ể gi m t n th t cho ngân hàng.
 Cung c p chu i thông tin có hệ th ng về quá kh và hiện t i c a doanh
nghiệ giúp các nhà qu n tr ế nh chính xác, k p
th i và có hiệu qu
9
Trong nền kinh tế th ng, s c nh tranh gi a các ngân hàng ngày càng gay
gắt, yêu c u các quyế nh tín dụng ph i v a nhanh, v ộ r i ro th p, v a có
hiệu qu cao. Nếu không sẽ m ộ p và m rộng quy mô tín
dụng, do khách hàng sẽ ến ngân hàng khác ho c tìm ngu n tài tr ngoài ngân
hàng. Mu n có quyế nh nhanh và chính xác, ngân hàng ph i d i
chính xác về kh ện chí tr n c Đ ều này phụ thuộc vào
yếu t quan tr ng là hệ th ng thông tin c a ngân hàng về khách hàng trong c quá
kh và hiện t i. Yêu c t ra là ngân hàng ph i có hệ th ng tin c y
và th c hiện t t công tác XHTD nhằm t cho việ ế nh tín
dụng t
 L ể xây d ng chính sách tín dụng và chính sách khách hàng
T XHTD, ngân hàng sẽ phân lo i khách hàng và áp dụng chính sách
khách hàng về lãi su t cho vay, h n m c vay, th i h n tín dụng cho phù h Đ ng
th ng chính sách tín dụng, áp dụng k thu ng v i
m i lo Đ i v i doanh nghiệ ộ tín nhiệm cao, XHTD t t, ngân
hàng sẽ áp dụ : i lãi su t th p, giá tr kho n vay l n,
ều kiện cho vay n i l …N cl iv ộ tín nhiệm
th p, XHTD th ĩ i nh ng kho n tín dụng hàm ch a nhiều r i
ro, ngân hàng sẽ áp dụng chính sách và biện pháp cho vay và biện pháp kiểm soát
ch t chẽ , nhằm h n chế kh RRT y ra.
 Góp ph n th c hiện nguyên tắc cho vay c a ngân hàng
Khi c p tín dụng, NHTM ph i yêu c u doanh nghiệp th c hiệ ắc
cho vay, g m hai nguyên tắc chính:
- Sử dụng v n ụ a thu n trong h ng tín dụng
- Hoàn tr n g a thu n trong h ng tín dụng.
Các nguyên tắ c thể hiện cụ thể trong h ng tín dụng. Việc
XHT c tiế c khi c p tín dụng và việc tái xếp h c
tiế nh kì, d phân tích kh ện chí tr n cho
ngân hàng, v i mụ n chế RRT Đ ện pháp nhằm th c hiện t t