Hoàn thiện cơ chế khoán chi ngân sách nhà nước tại trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình việt nam

  • 91 trang
  • file .doc
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
§µi truyÒn h×nh ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù
nghiÖp ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn
chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao. Toµn bé c¸c kho¶n thu ph¸t
sinh tõ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh vµ c¸c
kho¶n thu dÞch vô kh¸c ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ níc theo
quy ®Þnh hiÖn hµnh. §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam ®îc thùc
thÝ ®iÓm kho¸n thu, kho¸n chi Ng©n s¸ch Nhµ níc trong 2
n¨m (2001-2002) theo quyÕt ®Þnh sè 87/2001/Q§-TTg
cña thñ tíng chÝnh phñ. Tõ yªu cÇu chung cña §µi, b¾t
®Çu n¨m 2001, Trung t©m kü thuËt s¶n xuÊt ch¬ng
tr×nh truyÒn h×nh ViÖt Nam ®· thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¬
chÕ kho¸n chi Ng©n s¸ch Nhµ níc.
Trong thêi gian qua,viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¬ chÕ
kho¸n chi Ng©n s¸ch Nhµ níc ®· gióp Trung t©m t¨ng
quyÒn tù chñ ®èi víi sö dông kinh phÝ Ng©n s¸ch Nhµ níc,
n©ng cao ý thøc tiÕt kiÖm. Tuy nhiªn c¬ chÕ kho¸n chi
Ng©n s¸ch Nhµ níc vÉn ®ang lµ mét ph¬ng thøc qu¶n lý
míi ®èi víi trung t©m,vÉn cßn tån t¹i nh÷ng bÊt cËp g©y
kh«ng Ýt khã kh¨n cho trung t©m trong qu¸ tr×nh ho¹t
®éng.
§Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho trung t©m ph¸t triÓn æn
®Þnh, hoµn thiÖn c¬ chÕ kho¸n chi Ng©n s¸ch Nhµ níc lµ
yªu cÇu bøc thiÕt ®èi víi trung t©m. Trong thêi gian thùc
1
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
tËp t¹i trung t©m, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng ®ã em
®· chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c¬ chÕ kho¸n chi Ng©n s¸ch
Nhµ níc t¹i Trung t©m kü thuËt s¶n xuÊt ch¬ng tr×nh
truyÒn h×nh ViÖt Nam” ®Ó nghiªn cøu trong luËn v¨n tèt
nghiÖp cña m×nh..
KÕt cÊu ®Ò tµi gåm cã 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ c¬ chÕ kho¸n chi Ng©n
s¸ch nhµ níc t¹i c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c¬ chÕ kho¸n chi Ng©n s¸ch
Nhµ níc t¹i Trung t©m kü thuËt vµ s¶n xuÊt ch¬ng
tr×nh §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam.
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¬ chÕ kho¸n chi
Ng©n s¸ch nhµ níc t¹i Trung t©m kü thuËt s¶n xuÊt
ch¬ng tr×nh §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam.
§Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy em xin ch©n thµnh
c¶m ¬n c« gi¸o, PGS.TS. Lu ThÞ H¬ng ®· tËn t×nh chØ
b¶o em trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu.
Hµ néi, ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2003
Sinh viªn
NguyÔn ThÞ
Thanh Tó
2
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ c¬ chÕ kho¸n chi Ng©n s¸ch nhµ n-
íc t¹i c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp
1.1. Kh¸i qu¸t vÒ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp
1.1.1. Kh¸i qu¸t vÒ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù
nghiÖp
§¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp lµ mét lo¹i h×nh ®¬n vÞ
®îc Nhµ níc ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp, thùc hiÖn chøc n¨ng
qu¶n lý Nhµ níc hay nhiÖm vô chuyªn m«n nhÊt ®Þnh
nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi do Nhµ níc
giao. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù
nghiÖp ®îc Nhµ níc cÊp kinh phÝ ®¸p øng nhu cÇu chi tiªu
tõ Ng©n s¸ch nhµ níc hoÆc ®îc bæ sung tõ nguån tµi trî
cña c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc.
§¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp thêng ®îc thiÕt lËp
theo mét hÖ thèng däc tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng
trong cïng mét ngµnh. Chóng h×nh thµnh nªn c¸c cÊp dù
to¸n kh¸c nhau tuú theo tr¸ch nhiÖm trong viÖc ph©n cÊp
qu¶n lý tµi chÝnh. Mäi kho¶n chi tiªu cña ®¬n vÞ hµnh
chÝnh sù nghiÖp ph¶i ®îc bè trÝ tríc trong kÕ ho¹ch vµ ®îc
duyÖt trong dù to¸n chi Ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m. V×
thÕ ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp cßn ®îc gäi lµ ®¬n vÞ
dù to¸n. Theo luËt Ng©n s¸ch c¸c ®¬n vÞ dù to¸n trong
cïng mét ngµnh ®îc ph©n thµnh 3 cÊp: ®¬n vÞ dù to¸n
cÊp I, ®¬n vÞ dù to¸n cÊp II, vµ ®¬n vÞ dù to¸n cÊp III.
3
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
§¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp cã rÊt nhiÒu lo¹i h×nh
ho¹t ®éng kh¸c nhau nh: c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn, c¬
quan quyÒn lùc Nhµ níc (Quèc héi vµ Héi ®ång nh©n d©n
c¸c cÊp), c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc hay cßn gäi lµ
c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc (ChÝnh phñ, c¸c Bé, c¬ quan
ngang Bé, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp...), c¸c tæ chøc
®oµn thÓ quÇn chóng, hiÖp héi, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp
kinh tÕ, sù nghiÖp v¨n x·, c¸c ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò
trang... Tuy nhiªn, chóng vÉn cã nh÷ng ®iÓm chung nhÊt
®Þnh vµ kh¸c biÖt víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp. §iÒu nµy
®îc thÓ hiÖn qua c¸c ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña c¸c ®¬n
vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp.
C¸c lo¹i ®¬n vÞ hµnh
chÝnh sù nghiÖp
Hµnh chÝnh
Hµnh sù nghiÖp cã Sù nghiÖp Tæ chøc
chÝnh thu. kinh tÕ. ®oµn thÓ
thuÇn tuý -KhÝ tîng nghÒ
- Sù nghiÖp
(Bé m¸y thuû v¨n. nghiÖp x·
gi¸o dôc
qu¶n lý - §o ®¹c héi.
®µo t¹o.
Nhµ níc) b¶n ®å. -§¶ng
- Sù nghiÖp
-C¬ quan -Quy CSVN.
gi¸o dôc
lËp ph¸p. ho¹ch ®« -§oµn
v¨n ho¸
-C¬ quan thÞ. TNCSHCM
th«ng tin.
hµnh - ThiÕt - MÆt trËn
- Sù nghiÖp
ph¸p. kÕ trång TQVN.
ph¸t thanh
-C¬ quan rõng. -Héi liªn
th«ng tin.
-Sù hiÖp phô
- Sù nghiÖp
nghiÖp n÷ VN.
y tÕ d©n sè
kinh tÕ -Héi cùu 4
KHHG§.
kh¸c. chiÕn binh
- Sù nghiÖp
VN.
thÓ dôc thÓ
- C¸c tæ
thao.
chøc x· héi
- Sù nghiÖp
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
S¬ ®å 1: C¸c lo¹i ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù
nghiÖp.
1.1.2 . §Æc ®iÓm cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù
nghiÖp
C¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp cã c¸c ®Æc ®iÓm
chung sau:
Mét lµ: ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp lµ ®¬n vÞ thô
hëng Ng©n quü Nhµ níc trªn c¬ së luËt ph¸p vµ kinh phÝ
®ù¬c cÊp theo nguyªn t¾c kh«ng hoµn l¹i trùc tiÕp.
§¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ®îc ®¶m b¶o toµn bé
hay mét phÇn kinh phÝ cho ho¹t ®éng cña m×nh nh»m
thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao b»ng ng©n
quü Nhµ níc hoÆc tõ quü c«ng theo nguyªn t¾c kh«ng båi
hoµn trùc tiÕp. §¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp thuéc khu
vùc kh«ng s¶n xuÊt vËt chÊt, sù chi tiªu cña c¸c ®¬n vÞ
nµy lµ nh÷ng kho¶n chi thuéc tiªu dïng x· héi, kh«ng
mang l¹i lîi nhuËn vµ còng kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn.
C¸c kho¶n chi cho ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù
5
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
nghiÖp ®îc Nhµ níc bï ®¾p tõ nguån kinh phÝ thuéc
Ng©n s¸ch nhµ níc . §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i qu¶n lý chi tiªu
®óng chÕ ®é, ®óng môc ®Ých vµ trong ph¹m vi dù to¸n
cña tõng nguån kinh phÝ, tõng néi dung chi tiªu theo tiªu
chuÈn, ®Þnh møc quy ®Þnh cña Nhµ níc. Kinh phÝ cÊp cho
c¸c ®¬n vÞ ph¶i c©n ®èi víi nhiÖm vô thu cña Ng©n s¸ch
nhµ níc hµng n¨m.
§¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp cã nh÷ng ®iÓm kh¸c
víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Trong kinh tÕ thÞ trêng c¸c
doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c kinh doanh: bï
®¾p ®ñ chi phÝ ®· bá ra vµ cã l·i. NÕu kh«ng doanh
nghiÖp sÏ r¬i vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n. Doanh nghiÖp ph¶i
tù trang tr¶i chi phÝ b»ng chÝnh thu nhËp cña m×nh. §¬n
vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp lµ ®¬n vÞ thô hëng ng©n quü
Nhµ níc, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ khi thùc hiÖn chøc n¨ng,
nhiÖm vô do Nhµ níc giao ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp
®îc ®¶m b¶o kinh phÝ ho¹t ®éng tõ Ng©n s¸ch nhµ níc.
Kinh phÝ nµy ®îc bï ®¾p theo nguyªn t¾c lµ kh«ng båi
hoµn trùc tiÕp vµ t¬ng øng víi khèi lîng c«ng viÖc ®îc giao
®· hoµn thµnh. Chi phÝ chi ra cho lÜnh vùc hµnh chÝnh sù
nghiÖp kh«ng ®îc tr¶ l¹i trùc tiÕp b»ng hiÖu qu¶ kinh tÕ
nµo ®ã mµ ®îc thÓ hiÖn b»ng hiÖu qu¶ x· héi - ®ã lµ
nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®Æt ra cña kinh tÕ vÜ m«. (vÝ
dô nh chi cho bé m¸y c«ng quyÒn hµnh chÝnh, cho cho
quèc phßng an ninh lµ nh»m ®¶m b¶o an
toµn trËt tù x· héi, æn ®Þnh chÝnh trÞ, ®iÒu hµnh vÜ m«
cña nÒn kinh tÕ quèc d©n; chi cho c«ng t¸c v¨n ho¸ x·
héi, chi cho gi¸o dôc ®µo t¹o nh»m n©ng cao tr×nh ®é
d©n trÝ cña mét quèc gia, chi vÒ y tÕ ®Ó ®¶m b¶o søc
khoÎ cho mäi ngêi d©n...).
6
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
Hai lµ: kinh phÝ chØ ®îc sö dông cho môc ®Ých ®·
ho¹ch ®Þnh tríc. Cã nghÜa lµ kinh phÝ ®îc cÊp vµ chi tiªu
theo dù to¸n ®îc duyÖt theo tõng môc ®Ých chi cô thÓ
vµ ®îc duyÖt quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch hµng n¨m.
§Æc ®iÓm næi bËt trong c«ng t¸c qu¶n lý c¸c nguån
kinh phÝ cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp lµ c«ng t¸c dù
to¸n. Dù to¸n ng©n s¸ch cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù
nghiÖp lµ c¬ së cho qu¸ tr×nh chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n
ng©n s¸ch. Coii träng viÖc so s¸nh gi÷a thùc tÕ vµ dù
to¸n ®Ó t¨ng cêng kiÓm tra ®èi víi qu¸ tr×nh thu, sö
dông nguån kinh phÝ Ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu nµy ®îc thÓ
hiÖn qua viÖc thu Ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i thùc hiÖn theo
ph¸p luËt vµ c¸c kho¶n chi Ng©n s¸ch nhµ níc chØ ®îc
thùc hiÖn khi cã trong dù to¸n ®îc duyÖt. Mäi kho¶n chi
tiªu kh«ng ®îc n»m ngoµi c¸c môc chi theo quy ®Þnh cña
Môc lôc Ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh.
MÆt kh¸c, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp cã tæ chøc
kÕ to¸n mang tÝnh c«ng quyÒn rÊt cao. Nã ®îc thÓ hiÖn
qua c¸c giai ®o¹n quyÕt to¸n Ng©n s¸ch nhµ níc. Nhµ níc
kh«ng thÓ bá ®îc tr×nh tù duyÖt quyÕt to¸n cho c¸c ®¬n
vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp: Bé tµi chÝnh duyÖt quyÕt to¸n
cho c¸c ®¬n vÞ, c¸c ngµnh cô thÓ. ChÝnh phñ duyÖt
quyÕt to¸n cho Bé tµi chÝnh. Quèc héi duyÖt quyÕt to¸n
cho c¶ níc. Tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ dù to¸n lµ ph¶i tæ
chøc kÕ to¸n mang tÝnh ph¸p lý cao nh tÝnh tù chñ cña
doanh nghiÖp . Mäi kho¶n chi ®Òu ph¶i cã dù to¸n chi cô
thÓ, ph¶i tu©n theo ®Þnh møc chÕ ®é quy ®Þnh vµ ph¶i
®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt trong dù to¸n chi Ng©n
s¸ch hµng n¨m. Cã nh vËy míi ®¶m b¶o chi tiªu ®óng môc
®Ých, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶.
7
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
Ba lµ: kho¶n thu cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp
kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn vµ ®îc ®a vµo quü tËp
trung cña Ng©n s¸ch nhµ níc.
Tuú theo tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng, Nhµ níc
cho phÐp ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ë mét sè lÜnh vùc
®îc thu mét sè kho¶n mang tÝnh chÊt sù nghiÖp nh phÝ,
lÖ phÝ.... Nguån thu tõ ho¹t ®éng sù nghiÖp lµ mét néi
dung thu cña Ng©n s¸ch nhµ níc vµ ®ù¬c quy ®Þnh trong
luËt ng©n s¸ch. C¸c kho¶n thu sù nghiÖp mang tÝnh chÊt
b¾t buéc, nã ®îc ®a vµo quü tËp trung cña Ng©n s¸ch
nhµ níc. Môc ®Ých cña c¸c kho¶n thu nµy lµ nh»m xo¸ bá
dÇn t×nh tr¹ng bao cÊp qua Ng©n s¸ch, gi¶m nguån kinh
phÝ cÊp ph¸t tõ Ng©n s¸ch nhµ níc, trang tr¶i thªm cho
ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, huy ®éng sù ®ãng gãp cña c¸c tæ
chøc vµ d©n c, kh«ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ môc ®Ých lîi
nhuËn nh c¸c kho¶n thu cña doanh nghiÖp.
Thu sù nghiÖp gåm c¸c kho¶n thu trong c¸c lÜnh vùc
sau ®©y:
Thu sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o: thu hîp ®ång gi¶ng
d¹y nghiÖp vô chuyªn m«n khoa häc kü thuËt; thu tõ kÕt
qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ øng dông khoa häc cña c¸c tr-
êng trung häc chuyªn nghiÖp, d¹y nghÒ, c¸c trêng cao
®¼ng, ®¹i häc.
Sù nghiÖp y tÕ, d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh: thu
viÖn phÝ, th dÞch vô kh¸m ch÷a bÖnh, thu b¸n c¸c s¶n
phÈm ®¬n vÞ øng dông khoa häc s¶n xuÊt ®Ó phßng
8
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
ch÷a bÖnh (nh c¸c lo¹i v¾c xin phßng bÖnh viªm gan, b¹i
liÖt...).
Sù nghiÖp v¨n ho¸ - th«ng tin: thu dÞch vô qu¶ng
c¸o, thu b¸n s¶n phÈm v¨n ho¸ nh b¶n tin, t¹p chÝ.... ; thu
tõ ho¹t ®éng biÓu diÔn cña c¸c ®oµn nghÖ thuËt.
ThÓ dôc - thÓ thao: thu tiÒn b¸n vÐ tõ ho¹t ®éng thi
®Êu, biÓu diÔn thÓ dôc thÓ thao, thu tõ hîp ®ång dÞch vô
thÓ thao nh thuª s©n b·i, dông cô thÓ dôc thÓ thao.
Sù nghiÖp nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ, m«i tr-
êng: thu b¸n c¸c s¶n phÈm tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n
xuÊt, nghiªn cøu, thö nghiÖm thu dÞch vô khoa häc, b¶o
vÖ m«i trêng, thu hîp ®ång nghiªn cøu khoa häc trong vµ
ngoµi níc.
- Sù nghiÖp kinh tÕ: Thu dÞch vô ®o ®¹c b¶n ®å,
®iÒu tra kh¶o s¸t, quy ho¹ch n«ng l©m, thiÕt kÕ trång
rõng, thu dÞch vô khÝ tîng thuû v¨n, dÞch vô kiÕn tróc,
quy ho¹ch ®« thÞ.
Ngoµi c¸c kho¶n thu sù nghiÖp cña ®¬n vÞ hµnh
chÝnh sù nghiÖp nh ®· nªu trªn ®©y, cßn cã mét sè
kho¶n thu kh¸c kh«ng mang tÝnh sù nghiÖp. Nh÷ng kho¶n
nµy nh»m ®¶m b¶o nguån kinh phÝ cho ho¹t ®éng cña
c¸c ®oang thÓ, hiÖp héi, tæ chøc kh«ng ph¶i v× môc tiªu
lîi nhuËn. §ã lµ:
- C¸c kho¶n thu mang tÝnh chÊt ®ãng gãp tù nguyÖn
cña héi viªn (®¶ng phÝ, ®oµn phÝ, héi phÝ...).
9
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
- C¸c kho¶n tu tõ quyªn gãp, ñng h«, tµi trî cña c¸c
tæ chøc, c¸ nh©n.
- Thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô cña
c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp thuéc lo¹i h×nh tæ
chøc, ®oµn thÓ, hiÖp héi quÇn chóng.
1.1.3. Vai trß cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp
§¬n vÞ HCSN cã chøc n¨ng c¬ b¶n lµ thùc hiÖn
nhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ níc giao trªn c¸c lÜnh vùc qu¶n
lý Nhµ níc, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp.
Ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc ®îc thÓ hiÖn qua ho¹t
®éng cña bé m¸y Nhµ níc. §ã lµ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh
thuÇn tuý mang tÝnh chÊt c«ng quyÒn, bao gåm c¸c c¬
quan trong lÜnh vùc lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t ph¸p.
Ho¹t ®éng sù nghiÖp bao trïm toµn bé c¸c ho¹t ®éng
cña x· héi, nã thuéc thîng tÇng kiÕn tróc, cã kh¶ n¨ng
®iÒu chØnh h¹ tÇng c¬ së. §ã lµ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh
sù nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng nh: gi¸o dôc, ®µo
t¹o, v¨n ho¸ th«ng tin, nghiªn cøu khoa häc, y tÕ.
Khu vùc HCSN ngoµi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh
trÞ, nhiÖm vô chuyªn m«n ®îc giao, cßn lµ n¬i s¸ng t¹o ra
nh÷ng s¶n phÈm ®Æc biÖt ë d¹ng vËt chÊt hoÆc phi vËt
chÊt, phôc vô con ngêi vµ x· héi. Nh÷ng s¶n phÈm ®ã
mang gi¸ trÞ tinh thÇn, ®¹o ®øc, tr×nh ®é kiÕn thøc,
thÈm mü, phôc vô céng ®ång, ®¶m b¶o søc khoÎ cho
nh©n d©n. Nh÷ng s¶n phÈm nµy mang tÝnh ®Æc biÖt,
võa phôc vô chÝnh trÞ - x· héi, võa ®ßi hái ph¶i cã sù bï
10
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
®¾p hao phÝ ®· bá ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, song
chóng ®Òu mang mét nÐt chung lµ kh«ng xuÊt ph¸t tõ
môc tiªu lîi nhuËn mµ chØ nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña
con ngêi vµ x· héi.
1.2. C¬ chÕ kho¸n chi ng©n s¸ch Nhµ níc - mét néi
dung cña c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh t¹i c¸c ®¬n vÞ
hµnh chÝnh sù nghiÖp
1.2.1. Néi dung cña c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh t¹i c¸c
®¬n vÞ HCSN
Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ HCSN lµ ho¹t
®éng thu chi tiÒn tÖ cña Nhµ níc. V× vËy néi dung c¬ b¶n
cña c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®¬n vÞ HCSN lµ qu¶n lý thu
- chi cña c¸c ®¬n vÞ nµy. Bªn c¹nh c¸c ho¹t ®éng qu¶n
lý thu - chi th× qu¶n lý tµi s¶n c«ng còng lµ mét néi dung
cña c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh t¹i c¸c ®¬n vÞ HCSN v× c¸c
tµi s¶n c«ng còng ®îc ®Çu t tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc ®Ó
phôc vô cho ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ nµy.
a. Qu¶n lý thu
C¸c nguån thu cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp
bao gåm:
Thø nhÊt lµ tõ nguån kinh phÝ Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp
®Ó trang tr¶i chi phÝ ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn c¸c chøc
n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao (bao gåm kinh phÝ chi thêng
xuyªn vµ kinh phÝ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n).
Thø hai lµ nguån kinh phÝ sù nghiÖp: §èi víi c¸c ®¬n
vÞ HCSN cã thu ®îc Nhµ níc cho phÐp thùc hiÖn mét sè
11
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
kho¶n thu theo chÕ ®é quy ®Þnh, nh»m ®¶m b¶o tÝnh
c«ng b»ng trong x· héi, ®ång thêi bï ®¾p thªm chi phÝ
ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. VÒ c¬ b¶n th× nh÷ng kho¶n thu
nµy kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn mµ chñ yÕu lµ ph¶i b¶o
®¶m hoµn thµnh nhiÖm vô chÝnh do Nhµ níc giao.
Thø ba lµ c¸c kho¶n thu th«ng qua ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp kinh tÕ.
Thø t lµ nguån thu tõ sù ®ãng gãp cña c¸c héi viªn
®èi víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, hiÖp héi quÇn chóng, c¸c
tæ chøc x· héi.
Thø n¨m lµ nguån tµi trî cña c¸c tæ chøc trong vµ
ngoµi níc
Thø s¸u lµ nguån kinh phÝ cho c¸c ch¬ng tr×nh môc
tiªu cña Nhµ níc.
Qu¶n lý thu cña ®¬n vÞ HCSN:
Nguån thu quan träng nhÊt cña c¸c ®¬n vÞ HCSN lµ
kinh phÝ cÊp ph¸t tõ NSNN. §Æc ®iÓm cña nguån kinh phÝ
nµy lµ cÊp ph¸t theo dù to¸n ®îc duyÖt cho nh÷ng ch¬ng
tr×nh, môc tiªu cô thÓ. Do ®ã ®Ó ®¶m b¶o nguån thu
cho ho¹t ®éng cña m×nh, ®ßi hái c¸c ®¬n vÞ HCSN ph¶i
thùc hiÖn tèt c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, dù to¸n. Dù to¸n thu -
chi ph¶i ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi.
§èi víi c¸c nguån thu sù nghiÖp tõ phÝ, lÖ phÝ...kh«ng
®¬n thuÇn lµ qu¶n lý c¸c h×nh thøc thu mµ ph¶i tæ chøc
qu¶n lý c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sè thu. Trong qu¸
tr×nh qu¶n lý thu ph¶i coi träng yªu cÇu c«ng b»ng x· héi,
12
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
®¶m b¶o thùc hiÖn nghiªm tóc ®óng ®¾n c¸c chÝnh
s¸ch, chÕ ®é thu do c¬ quan c¬ thÈm quyÒn ban hµnh.
§Ó qu¶n lý c¸c nguån thu nµy ®ßi hái ph¶i cã kÕ ho¹ch
thu s¸t ®óng ®Ó tæ chøc tèt qu¸ tr×nh qu¶n lý thu ®ång
thêi ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thu thÝch hîp.
§èi víi c¸c ®¬n vÞ ®îc sö dông nhiÒu nguån thu
®ång thêi: nguån ng©n s¸ch, nguån tµi trî v.v...®ßi hái
ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý thèng nhÊt nh»m sö dông c¸c
nguån thu mét c¸ch ®óng môc ®Ých trªn c¬ së nguyªn
t¾c qu¶n lý chÆt chÏ, sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶
c¸c nguån thu.
b. Qu¶n lý chi
C¸c kho¶n chi cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp bao
gåm:
Thø nhÊt lµ c¸c kho¶n chi thêng xuyªn nh chi l¬ng vµ
c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng,chi cho thanh to¸n dÞch vô
c«ng céng, vËt t v¨n phßng, th«ng tin tuyªn truyÒn, liªn
l¹c, héi nghÞ phÝ, c«ng t¸c phÝ, söa ch÷a nhá thêng
xuyªn, vµ mét sè c¸c kho¶n chi nghiÖp vô nh chi phÝ thuª .
Thø hai lµ c¸c kho¶n chi kh«ng thêng xuyªn,mang
tÝnh ®ét xuÊt nh chi cho viÖc thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi
nghiªn cøu khoa häc cÊp Nhµ níc, c¸c ch¬ng tr×nh môc
tiªu quèc gia;chi cho viÖc kh¾c phôc thiªn tai;chi cho viÖc
mua s¾m söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh vµ chi cho ®Çu t
x©y dùng c¬ b¶n.
13
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
Qu¶n lý c¸c kho¶n chi cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù
nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau:
- §¶m b¶o nguån tµi chÝnh cÇn thiÕt ®Ó c¸c c¬ quan
hµnh chÝnh sù nghiÖp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®îc giao
theo ®óng ®êng lèi chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ níc. §Ó
thùc hiÖn ®îc yªu cÇu nµy ®ßi hái c¸c ®¬n vÞ cÇn x¸c
lËp ®îc thø tù u tiªn cho c¸c kho¶n chi ®Ó bè trÝ nguån
kinh phÝ cho phï hîp.
- Qu¶n lý c¸c kho¶n chi ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu tiÕt
kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ lµ yªu cÇu
sèng cßn trong mäi ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi. DÆc biÖt
viÖc qu¶n lý c¸c kho¶n chi cña c¸c ®¬n vÞ HCSN l¹i cµng
ph¶i coi viÖc tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ lµ tiªu thøc c¬ b¶n khi
x¸c lËp c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, luËn ®iÓm nµy ®îc x¸c lËp
dùa trªn nh÷ng c¨n cø sau ®©y:
Mét lµ: XuÊt ph¸t tõ tÝnh chÊt c¸c kho¶n chi cña c¸c
®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp cã quy m«, møc ®é réng
lín, phøc t¹p, lîi Ých cña c¸c kho¶n chi mang l¹i thêng Ýt
g¾n liÒn víi lîi Ých cô thÓ, côc bé. Do ®ã sù quan t©m cña
ngêi sö dông nguån kinh phÝ tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc phÇn
nµo bÞ h¹n chÕ.
Hai lµ: So víi c¸c kho¶n chi ë c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong
hÖ thèng tµi chÝnh th× c¸c kho¶n chi cña c¸c ®¬n vÞ
HCSN cã tû träng lín vµ cã ¶nh hëng lín ®Õn c¸c vÊn ®Ò
kinh tÕ - x· héi, cña ®Êt níc. V× vËy c¸c kho¶n chi cña c¸c
®¬n vÞ HCSN kh«ng ®óng môc ®Ých, kh«ng tiÕt kiÖm,
14
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
hiÖu qu¶ kÐm sÏ g©y tæn h¹i to lín ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi.
Nh»m ®¹t ®îc c¸c tiªu chuÈn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶
trong qu¶n lýc¸c kho¶n chi cña c¸c ®¬n vÞ HCSN cÇn
thiÕt ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ tõ kh©u XD kÕ fho¹ch, dù
to¸n, x©y dùng ®Þnh møc, thêng xuyªn ph©n tÝch, ®¸nh
gi¸ tæng kÕt rót kinh nghiÖm viÖc thùc hiÖn c¸c kho¶n
chi cña c¸c ®¬n vÞ HCSN. Trªn c¬ së ®ã ®Ò ra c¸c biÖn
ph¸p t¨ng cêng qu¶n lý c¸c kho¶n chi cña c¸c ®¬n vÞ
HCSN nãi riªng còng nh c«ng t¸c tµi chÝnh cña c¸c ®¬n
vÞ HCSN nãi chung.
§èi víi tõng lo¹i kho¶n chi cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p
qu¶n lý kh¸c nhau, song c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chung nhÊt
®èi víi c¸c kho¶n chi cña c¸c
§VHCSN:
ThiÕt lËp c¸c ®Þnh møc chi: ®Þnh møc chi võa lµ c¬
së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch chi, võa lµ c¨n cø ®Ó thùc hiÖn
viÖc kiÓm so¸t c¸c kho¶n chi cña §VHCSN. Nguyªn t¾c
chung ®Ó thiÕt lËp c¸c ®Þnh møc chi lµ võa ph¶i ®¶m
b¶o phï hîp víi yªu cÇu thùc tiÔn kh¸ch quan cña c¸c ®¬n
vÞ võa ®¶m b¶o yªu cÇu tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶.
X¸c lËp thø tù u tiªn cña c¸c kho¶n chi theo møc ®é
cÇn thiÕt ®èi víi tõng kho¶n chi trong t×nh h×nh cô thÓ
vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, vÒ thùc hiÖn chøc n¨ng,
nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ.
15
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
X©y dùng quy tr×nh cÊp ph¸t c¸c kho¶n chi chÆt
chÏ, hîp lý nh»m h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng tiªu cùc n¶y sinh
trong qu¸ tr×nh cÊp ph¸t, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc
kiÓm so¸t chi cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn.
Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra vµ kiÓm to¸n
nh»m ng¨n chÆn nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc trong viÖc sö
dông nguån kinh phÝ cña Nhµ níc. §ång thêi qua qu¸ tr×nh
thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra vµ kiÓm to¸n ph¸t hiÖn
nh÷ng bÊt hîp lý trong chÝnh s¸ch, chÕ ®é nh»m bæ sung
hoµn thiÖn chÝnh s¸ch chÕ ®é.
Trong thùc tiÔn ®èi víi c¸c kho¶n chi thêng xuyªn th×
t¹i c¸c ®¬n vÞ HCSN thùc hiÖn qu¶n lý theo c¬ chÕ kho¸n
chi NSNN.
Bªn c¹nh nh÷ng kho¶n chi ®îc thùc hiÖn theo c¬ chÕ
kho¸n cßn cã nh÷ng kho¶n chi kho¶n chi kh«ng thêng
xuyªn thùc hiÖn qu¶n lý theo dù to¸n.
Hµng n¨m, c¸c ®¬n vÞ HCSN lËp dù to¸n chi Ng©n
s¸ch n¨m tõ c¬ së trùc tiÕp chi tiªu, tæng hîp theo ngµnh
vµ göi vÒ bé tµi chÝnh ®Ó tæng hîp dù to¸n Ng©n s¸ch
toµn quèc. Trªn c¬ së dù to¸n chi ng©n s¸ch ®· ®îc
ChÝnh phñ xÐt duyÖt, c¸c Bé, ngµnh tiÕn hµnh ph©n bæ
dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ HCSN trong ngµnh, giao nhiÖm vô
cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®¶m b¶o ®óng víi dù to¸n
Ng©n s¸ch ®îc ph©n bæ.
Së dÜ, c¸c kho¶n chi nµy kh«ng thùc hiÖn theo c¬
chÕ kho¸n chi NSNN v×:
16
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
Thø nhÊt, viÖc thùc hiÖn kho¸n cã thÓ sÏ dÉn ®Õn
t×nh tr¹ng c¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n sÏ h¹n chÕ chi trong
n¨m ®Ó t¨ng thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc, Ýt quan
t©m ®Õn n©ng cao tµi s¶n, ph¬ng tiÖn lµm viÖc, h¹n chÕ
viÖc ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc c¸n bé, lµm ¶nh hëng
®Õn chÊt lîng c«ng viÖc nh÷ng n¨m sau.
Thø hai, lµ tiªu thøc ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n chi nµy
rÊt khã (v× kinh phÝ cÊp cho nhu cÇu c¸c kho¶n chi nµy
cßn tuú vµo kh¶ n¨ng nguån vèn NSNN cã ®îc ë tõng
n¨m).
c. Qu¶n lý tµi s¶n c«ng
Qu¶n lý tµi s¶n c«ng còng lµ mét c«ng viÖc rÊt hÖ
träng trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ
HCSN. Tµi s¶n c«ng trong khu vùc HCSN lµ mét bé phËn
quan träng cña tµi s¶n quèc gia. NSNN chi cho c¸c ®¬nvÞ
HCSN ngoµi viÖc ®¶m b¶o cho c¸c nhu cÇu thêng xuyªn
ra, mét bé phËn kh¸ lín dïng ®Ó XD c«ng së vµ trang bÞ
c¸c ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng cña c¸c
®¬n vÞ nµy. §ã lµ nh÷ng tµi s¶n lín, ®îc dïng l©u dµi tõ
n¨m nµy qua n¨m kh¸c.
C¸c tµi s¶n c«ng trong c¸c §V HCSN gåm:
+ §Êt ®ai.
+ Nhµ, c«ng tr×nh XD kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ®ai.
+ C¸c tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ®ai.
+ C¸c ph¬ng tiÖn GTVT, trang thiÕt bÞ lµm viÖc vµ
c¸c tµi s¶n kh¸c. C¸c tµi s¶n c«ngt¹o thµnh mét nguån
17
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
kinh phÝ ®Ó duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c §VHCSN, viÖc
qu¶n lý nh»m ®¶m b¶o sö dông hîp lý, cã hiÖu qu¶ tµi s¶n
c«ng tr¸nh t×nh tr¹ng sö dông l·ng phÝ, g©y thÊt tho¸t tµi
s¶n c«ng lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt cÇn ®îc ®Æt ra ®èi víi
c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ë c¸c ®¬n vÞ HCSN.
Bªn c¹nh ®ã viÖc qu¶n lý chÆt chÏ tµi s¶n c«ng ë
tõng ®¬n vÞ dù to¸n cho phÐp c¸c c¬ quan chñ qu¶n cã
nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng d¾n trong viÖc cÊp ph¸t kinh
phÝ ®Çu t XD, mua s¾m tµi s¶n nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu
tiÕt kiÖm vµ c«ng b»ng gi÷a c¸c ®¬n vÞ.
Qu¶n lý tµi s¶n c«ng ph¶i thùc hiÖn theo nh÷ng nguyªn
t¾c sau:
- Ph¶i tu©n thñ c¸c ®Þnh møc, qui ®Þnh vÒ mua
s¾m, söa ch÷a tµi s¶n c«ng.
- Ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông,
®iÒu chuyÓn thanh lý tµi s¶n c«ng.
- Ph¶i më sæ s¸ch theo dâi c¶ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ
®èi víi tµi s¶n c«ng, h¹ch to¸n ®Çy ®ñ nguyªn gi¸ tµi s¶n
c«ng vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n hµng n¨m theo quy ®Þnh.
- B¸o c¸o ®Þnh kú hµng n¨m vµ b¸o c¸o ®ét xuÊt vÒ
tµi s¶n c«ng theo quy ®Þnh.
1.2.2. C¬ chÕ kho¸n chi NSNN t¹i c¸c ®¬n vÞ HCSN
1.2.2.1. Kh¸i niÖm c¬ chÕ kho¸n chi NSNN
C¬ chÕ kho¸n chi NSNN lµ mét c¸ch thøc qu¶n lý sö
dông vèn NSNN trong ®ã Nhµ níc (mµ trùc tiÕp lµ ®¬n vÞ
cã thÈm quyÒn duyÖt dù to¸n ng©n s¸ch) giao cho c¸c c¬
18
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
quan hµnh chÝnh sù nghiÖp nhËn møc kho¸n kinh phÝ æn
®Þnh trong mét thêi kú (cã thÓ lµ 1 n¨m hoÆc mét sè
n¨m) ®Ó cã thÓ chñ ®éng sö dông mét c¸ch tiÕt kiÖm
hiÖu qu¶ trªn c¬ së hoµn thµnh ®îc chøc n¨ng, nhiÖm vô
®îc giao. PhÇn kinh phÝ tiÕt kiÖm ®îc c¬ quan nhËn
kho¸n cã thÓ ®îc sö dông vµo c¸c môc ®Ých theo quy
®Þnh mang tÝnh chÊt ®Þnh híng vµ cã híng dÉn ph¬ng
thøc ph©n chia, cßn viÖc sö dông cô thÓ nh thÕ nµo ph¶i
c¨n cø vµo quy chÕ ph©n phèi do ®¬n vÞ x©y dùng trªn
c¬ së ®¶m b¶o nguyªn t¾c c«ng khai, d©n chñ.
1.2.2.2. Nguyªn t¾c thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n chi NSNN
ViÖc kho¸n chi NSNN chØ ®îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c
®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn
theo quy ®Þnh vµ ph¶i thùc hiÖn kho¸n tíi ®¬n vÞ dù to¸n
cÊp c¬ së. ViÖc lùa chän c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n chi
NSNN cÇn ®¶m b¶o thËn träng, ®¸p øng ®îc nh÷ng ®iÒu
kiÖn thùc hiÖn kho¸n chi NSNN. MÆt kh¸c trong c¸c ®¬n
vÞ dù to¸n cÊp I vµ cÊp II cã thÓ cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc
(®¬n vÞ dù to¸n cÊp III) kh«ng ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn
kho¸n, v× vËy ph¶i thùc hiÖn kho¸n chi tíi ®¬n vÞ dù to¸n
cÊp c¬ së. Nh vËy, møc kinh phÝ kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ dù
to¸n cÊp trung gian (®¬n vÞ cÊp I vµ cÊp II) sÏ lµ sè tæng
hîp møc kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ cÊp c¬ së trùc thuéc
Kho¸n chi NSNN cÇn ®îc thùc hiÖn theo c¸c nguyªn
t¾c c¬ b¶n sau:
19
NguyÔn ThÞ Thanh Tó LuËn v¨n tèt
nghiÖp
- Kh«ng lµm t¨ng biªn chÕ cña ®¬n vÞ , kh«ng t¨ng
kinh phÝ ®èi víi nh÷ng môc chi thùc hiÖn kho¸n so víi tríc
khi kho¸n chi NSNN.
- §¶m b¶o ®îc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ®¬n vÞ ®·
®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh víi chÊt lîng hiÖu qu¶
c«ng viÖc kh«ng ®îc thÊp h¬n tríc khi thùc hiÖn kho¸n chi.
- Ph¶i ®¶m b¶o c«ng khai, d©n chñ, cã sù bµn b¹c
nhÊt trÝ cña ®a sè c¸n bé, c«ng chøc trong viÖc x©y dùng
ph¬ng ¸n thùc hiÖn kho¸n ,x©y dùng quy chÕ sö dông
kinh phÝ tiÕt kiÖm do thùc hiÖn kho¸n chi.
- B¶o ®¶m quyÒn hîp ph¸p cho c¸n bé, c«ng chøc.
1.2.2.3. Sù cÇn thiÕt cña c¬ chÕ KCNSNN t¹i c¸c ®¬n vÞ
HCSN
ViÖc thùc hiÖn c¬ chÕ KCNSNN sÏ lµm cho c¸c ®¬n
vÞ HCSN më réng quyÒn tù chñ trong sö dông kinh phÝ
ng©n s¸ch, mét c¸ch cã hiÖu qu¶ , n©ng cao ý thøc tiÕt
kiÖm.
§èi víi tæ chøc bé m¸y, chÊt lîng c«ng viÖc cña c¸c
®¬n vÞ HCSN: Khi thùc hiÖn kho¸n chi NSNN sÏ ®îc
quyÒn sö dông phÇn kinh phÝ tiÕt kiÖm ®îc vµo c¸c môc
®Ých kh¸c theo quy ®Þnh. ChÝnh v× vËy, c¸c ®¬n vÞ
HCSN tÝch cùc s¾p xÕp l¹i biªn chÕ, tæ chøc bé m¸y sao
cho gän nhÑ mµ vÉn ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c chøc nng,
nhiÖm vô ®îc giao. §ång thêi, t©m lý muèn t¨ng biªn chÕ
khi c«ng viÖc kh«ng ®ßi hái xo¸ bá, hiÖu qu¶ c«ng viÖc
®¹t kÕt qu¶ tèt.
20