Hoàn thiện chiến lược quảng cáo của tổng công ty bia rượu nước giải khát hà nội

  • 145 trang
  • file .doc
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ
thÞ tr¬ng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ thÞ trêng vµ viÖc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ
mét tÊt yÕu. Tr¶i qua suèt chÆng ®êng ®æi míi nÒn kinh tÕ
níc ta ®· vµ ®ang h×nh thµnh mét thÞ tr¬ng kinh tÕ cã sù
c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. ThÞ trêng
qu¶ng c¸o cña ViÖt Nam ®îc dù ®o¸n trong n¨m 2006 cã
møc t¨ng trëng 28%, mét møc t¨ng trëng gÊp 5 lÇn møc
t¨ng trëng trung b×nh cña thÞ trêng qu¶ng c¸o thÕ giíi
( 5%), sù c¹nh tranh trªn thÞ tr¬ng nµy sÏ trë nªn gay g¾t
h¬n bao giê hÕt, sù x©m nhËp cña c¸c c«ng ty qu¶ng c¸o n-
íc ngoµi sÏ cµng lµm thÞ trêng nµy nãng báng h¬n. §iÒu nµy
còng cho th©y nh÷ng thay ®æi trong nhËn thøc cña c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam ®èi víi qu¶ng c¸o. C«ng cô qu¶ng
c¸o ngµy cµng ®îc khai th¸c m¹nh mÏ, triÖt ®Ó vµ trë thµnh
c«ng cô quan träng, hiÖu qu¶ ®Ó c¸c doanh nghiÖp qu¶ng
b¸ cho th¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÞ trêng, t¹o dùng mét
chç ®øng v÷ng ch¾c cho th¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp
trong t©m trÝ kh¸ch hµng. MÆt kh¸c nhËn thøc cña ngêi tiªu
dïng ViÖt Nam ®èi víi c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o còng ®· cã
nh÷ng thay ®æi rÊt lín. V× vËy yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c
th«ng tin qu¶ng c¸o ®Ó cã thÓ ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña
doanh nghiÖp cµng kh¾t khe h¬n, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp
1 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
khi x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o ph¶i
®Çu t cã tÝnh chiÕn lîc vµ hîp lý h¬n.
Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi lµ mét
doanh nghiÖp cña nhµ níc ®· cã bÒ giÇy truyÒn thèng ph¸t
triÓn trªn 100 n¨m qua ®· phÇn nµo cã ®îc chç ®øng v÷ng
trªn thÞ trêng ViÖt Nam vµ dµnh ®îc t×nh c¶m yªu mÕn cña
kh¸ch hµng. Qu¶ng c¸o ®· ®ãng gãp kh«ng nhá cho qu¸
tr×nh ph¸t triÓn ®i lªn, cho viÖc qu¶ng b¸ s¶n phÈm- th¬ng
hiÖu, l«i kÐo vµ duy tr× lßng trung thµnh cña kh¸ch hµng
trong nhiÒu n¨m qua cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i
Kh¸t Hµ Néi, chóng ta ph¶i thõa nhËn r»ng qu¶ng c¸o lu«n
mang l¹i gi¸ trÞ lan truyÒn v« cïng to lín cho doanh nghiÖp.
Tuy vËy c¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia -
Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi vÉn cha thùc sù t¹o ®îc nh÷ng Ên
tîng s©u s¾c cho kh¸ch hµng, cha cã tÝnh s¸ng t¹o vµ cßn
nhiÒu ®iÓm cßn bÊt cËp trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ
thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o.
H¬n n÷a, sang n¨m 2006 nµy, khi mµ qu¶ng c¸o cµng
bïng næ h¬n bao giê hÕt c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, xu híng
tiªu dïng hµng ho¸ v× th¬ng hiÖu lµ mét tÊt yÕu. Tæng
c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi còng ®ang ®a ra s¶n
phÈm míi lµ lo¹i bia chai 330ml nªn viÖc qu¶ng c¸o ®Ó
qu¶ng b¸ cho s¶n phÈm nµy nh»m môc ®Ých x©m nhËp vµo
thÞ trêng cao cÊp vµ thÞ tr¬ng miÒn Nam vµ suÊt khÈu cµng
®Æt ra cÊp thiªt nhÊt. C¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cÇn ph¶i
cã chÊt lîng, ®éc ®¸o, s¸ng t¹o, thu hót ®îc sù chó ý cña
2 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
kh¸ch hµng vµ cuèi cïng lµ t¹o niÒm tin th«i thóc kh¸c hµng
uèng bia cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng tiªu thô – thÞ trêng
cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, cã sù híng
dÉn d×u d¾t cña anh §¹t vµ tËp thÓ phßng tiªu thô vµ thÊy
gi¸o híng dÉn GS.TS TrÇn Minh §¹o em ®· chän ®Ò tµi
“Hoµn thiÖn chiÕn lîc qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia
- Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi “ lµm chuyªn ®Ò thùc tËp.
Trong chuyªn ®Ò em chñ yÕu tËp trung nghiªn cøu ®Õn
thùc tr¹ng ho¹t ®éng Qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu
- Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi. Tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p gióp
cho viÖc hoµn thiÖn chiÕn lîc qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty
Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, ®Ó qu¶ng c¸o cã thÓ cã
nh÷ng ®ãng gãp h¬n n÷a trong viÖc qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu
vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ
Néi. Chuyªn ®Ò nµy ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®îc
tr×nh bµy thµnh 3 phÇn nh sau:
Ch¬ng I: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña
Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi
Ch¬ng II: Ph©n tÝch ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña
Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi
Ch¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng
qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t
Hµ Néi
Do thêi gian cã h¹n vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn
chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái sai sãt, thõa thiÕu. VËy nªn
3 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
kÝnh mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o ®Ó
chuyªn ®Ò cña em ®îc hoµn chØnh h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n anh §¹t, tËp thÓ phßng tiªu
thô Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi – thÇy gi¸o
híng dÇn, GS.TS TrÇn Minh §¹o trong thêi gian qua ®· tËn
t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
4 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
Ch¬ng 1
thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña
tæng c«ng ty bia- rîu- níc gi¶i kh¸t hµ néi
i. Tæng Quan VÒ Tæng C«ng Ty Bia - Rîu - NGK Hµ Néi
1.1. Tæng quan vÒ tæng c«ng ty
Tªn giao dÞch: Tæng C«ng Ty Bia- Rîu- Níc Gi¶I Kh¸t Hµ
Néi
Tªn TiÕng ViÖt: HanoiBeer-Alcohol-Beverage Corporation.
Tªn viÕt t¾t: HABECO
§Þa ChØ: 183 Hoµng Hoa Th¸m- Ba §×nh Hµ Néi.
§iÖn Tho¹i: (84.4) 8.453843
Fax: (84.4) 8.464549
Email: [email protected]
Website: http://www.moi.gov.vn/Trang vang/
Ngµnh: Bia – R¬u – Níc Gi¶i Kh¸t.
1.2. H×nh thøc së h÷u:
Doanh nghiÖp quèc doanh cña nhµ níc ®îc thµnh lËp theo
quyÕt ®Þnh sè 75/2003/Q§-BCN ngµy 06/05/2003 cña Bé
Trëng Bé C«ng NghiÖp vµ ®îc chuyÓn ®æi tæ chøc vµ ho¹t
®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con theo QuyÕt
®Þnh sè 36/2004/Q§ - BCN ngµy 11/05/2004 cña Bé Trëng
Bé C«ng NghiÖp.
Tªn Th¬ng HiÖu: HABECO.
5 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
Logo Vµ Slogan: BÝ quyÕt duy nhÊt-TruyÒn thèng tr¨m
n¨m
ý nghÜa logo:
- §Æc trng cho v¨n ho¸ Hµ Néi víi Chïa Mét Cét.
- BiÓu tîng ®¼ng cÊp víi 5 ng«i sao.
- BiÓu tîng cho søc m¹nh víi 5 chó gÊu.
- Th«ng ®iÖp göi tíi kh¸ch hµng lµ HABECO, since 1890.
Slogan : TruyÒn thèng tr¨m n¨m.
1.3. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn:
TiÒn th©n cña Tæng c«ng ty lµ Nhµ m¸y Bia Hommel,
Nhµ m¸y Bia Hµ Néi, C«ng ty Bia Hµ Néi, cã truyÒn thèng
trªn 100 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn víi nh÷ng cét mèc lÞch
sö nh:
- N¨m 1890: nhµ m¸y bia Hommel ®îc x©y dùng vµ s¶n
xuÊt nh÷ng mÎ bia ®Çu tiªn.
- N¨m 1957: nhµ m¸y bia Hommel ®îc kh«I phôc, ®æi tªn
thµnh Nhµ m¸y Bia Hµ Néi.
- N¨m 1993: nhµ m¸y Bia Hµ Néi ®· ®îc ®æi tªn thµnh
C«ng ty Bia Hµ Néi vµ b¾t ®Çu qu¸ tr×nh ®Çu t míi thiÕt
bÞ n©ng c«ng suÊt lªn 50 triÖu lÝt / n¨m.
-N¨m 2003: Tæng C«ng ty Bia – Rîu – Níc gi¶I kh¸t Hµ Néi
®îc thµnh lËp trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i C«ng ty Bia Hµ Néi vµ
mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Rîu – Bia – Níc
gi¶i kh¸t ViÖt Nam.
- N¨m 2004 dù ¸n ®Çu t chiÒu s©u ®æi míi thiÕt bÞ c«ng
nghÖ, n©ng cao c«ng suÊt bia Hµ Néi lªn 100 triÖu lÝt/n¨m
6 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
®· hoµn tÊt vµ ®a vµo sö dông, ®¸p øng ®îc nhu cÇu ngµy
cµng cao cña ngêi tiªu dïng vÒ c¶ sè lîng vµ chÊt lîng.
§Õn nay, Tæng c«ng ty gi÷ vai trß C«ng ty mÑ víi nhiÒu
c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt, ®¬n vÞ phô thuéc tr¶i dµi tõ
miÒn Trung Qu¶ng B×nh ®Õn c¸c tØnh, thµnh phÝa B¾c,
®ã lµ: C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn Rîu Hµ Néi,
C«ng ty CP Bia Thanh Ho¸, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – H¶i D-
¬ng, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – Qu¶ng B×nh, C«ng ty CP Bao
b× Bia Rîu NGK, C«ng ty TNHH Thuû tinh SanMiguel
Yamamura H¶i Phßng, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – Th¸i B×nh,
C«ng ty CP Bia Hµ Néi – Qu¶ng Ninh, C«ng ty CP Bia Hµ Néi
– H¶i Phßng.
1.4. LÜnh vùc , ngµnh nghÒ kinh doanh.
C«ng ty mÑ ®îc kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ chñ yÕu
sau:
a, S¶n xuÊt, kinh doanh c¸c lo¹i: bia, rîu, níc gi¶i kh¸t, cån,
bao b×.
b, XuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i: s¶n phÈm bia, rîu, níc gi¶i kh¸t,
cån, bao b×, vËt t nguyªn liÖu, c¸c lo¹i h¬ng liÖu, níc cèt
®Ó s¶n xuÊt bia rîu, níc gi¶i kh¸t, c¸c lo¹i thiÕt bÞ chuyªn
ngµnh bia, rîu, níc gi¶i kh¸t,
c, DÞch vô ®Çu t, t vÊn , nghiªn cøu, ®µo t¹o, chuyÓn giao
c«ng nghÖ, thiÕt kÕ, chÕ t¹o, x©y, l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng
tr×nh chuyªn ngµnh bia, rîu, níc gi¶i kh¸t.
d, T¹o nguån vèn ®Çu t, cho vay vèn, ®Çu t vèn vµo c¸c
c«ng ty con, C«ng ty liªn kÕt.
7 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
®, Kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch, héi chî triÓn l·m, th«ng tin
qu¶ng c¸o vµ c¸c ngµnh nghÒ kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p
luËt
II. Thùc Tr¹ng S¶n XuÊt Kinh Doanh Cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu
- Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi :
2. §¸nh Gi¸ N¨ng Lùc Kinh Doanh Cña Tæng C«ng Ty:
2.1. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh:
Nguån vèn:
Vèn ®iÒu lÖ t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp Tæng C«ng Ty
n¨m 2003 la: 710.824.000.000VN§.
Sè ®¨ng ký kinh doanh: 113641- DNNN.
Tµi kho¶n cò: 431101.000006
Tµi kho¶n míi: 1500.311.000006
T¹i Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n.
Chi nnh¸nh Hµ Néi: 77 L¹c Trung- Hai Bµ trng – Hµ Néi.
B¶ng 1: B¶ng C©n §èi KÕ To¸n Tõ N¨m 2001 – 2004
(2005 cha tæng kÕt)
Tµi s¶n N¨m N¨m N¨m N¨m
2001 2002 2003 2004
I. TSL§ & ®Çu t ng¾n h¹n 338.840,1 487.580, 798.816, 1.081.728
8 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
5 18 43 ,23
1. TiÒn mÆt 278.131,7 400.222, 657.292, 889.651,2
6 74 76 8
2. Kho¶n ph¶i thu 6.036,52 80686,36 13.561,0 18.544,68
7
3. Hµng tån kho 48.887,65 70.347,7 114.629, 155.395,8
7 99 0
4. TSL§ kh¸c 3.369,65 4.848,39 7.383,36 10.149,34
II TSL§ & ®Çu t dµi h¹n 146.416,5 210.688, 339.732, 461.522,4
67 57 9
1. TSL§ h÷u h×nh 122.196,5 175.836, 281.936, 383.445,6
2 90 83 7
Nguyªn gi¸ 356.005,4 512.280, 843.094, 1.140.659
7 52 41 ,73
KhÊu hao - - - -
258.906,7 372.558, 608.266, 824.261,2
7 58 83 0
2. TSC§ v« h×nh 2.931,39 4.218,18 6.383,54 9.279,99
Nguyªn gi¸ 3.864,16 5.560,40 9.135,03 12.363,51
KhÊu hao -932,77 - - -3.083,52
1.342,23 2.296,49
3. §Çu t tµi chÝnh dµi h¹n 2.021,08 2.908,27 4.714,34 6.397,57
4. Chi phÝ XDCB dë dang 19.267,50 27.725,3 46.242,8 62.399,25
2 6
Tæng tµi s¶n =I+II 485.256,6 698.268, 1.138.54 1.543.250
5 85 9,00 ,73
Nguån vèn
I. Nî ph¶i tr¶ 69.869,26 100.539, 164.150, 222.439,9
64 89 0
1. Nî ng¾n h¹n 67.972,70 97.810,5 159.734, 216.444,0
4 02 9
2. Nî dµi h¹n 115,52 166,23 216,84 308,61
3. Nî kh¸c 1.781,04 2.562,86 4.200,04 5.687,21
9 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
II. Nguån vèn chÝnh s¸ch 415.387,3 597.929, 974.398, 1.320.810
9 22 11 ,83
Tæng nguån vèn 485.256,6 698.268, 1.138.54 1.543.250
5 85 9,00 ,73
( Nguån: Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n)
10 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
B¶ng 2: C¬ cÊu vèn cña c«ng ty bia Hµ Néi(2003)
Sè lîng Tû träng
STT Lo¹i vèn
(tû ®ång) (%)
* Vèn cè ®Þnh 187 100
1. -Vèn ng©n s¸ch 63 34
-Vèn tù bæ xung 16 10
-Vèn vay 66 35
-Vèn chiÕm dông 34 21
* Vèn lu ®éng 33 100
2. -Vèn ng©n s¸ch cÊp 29 88
-Vèn tù bæ xung 4 12
(Nguån: Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n)
Qua B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta thÊy nguån vèn cña
Tæng c«ng ty chñ yÕu lµ vèn ng©n s¸ch chiÕm h¬n 86%
tæng vèn, vèn ®i vay chiÕm mét tû lÖ nhá vµ chñ yÕu lµ
vay ng¾n h¹n.
Tai s¶n lu ®éng chñ yÕu lµ tiÒn mÆt, Tæng c«ng ty sö
dông ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ tiÒn ngay ( hoÆc tr¶ chËm
trong thêi gian ng¸n vµ chØ víi sè lîng nhá) nªn c¸c kho¶n
ph¶i thu thÊp, chØ chiÕm kho¶ng 1,5%.
Tµi s¶n cè ®Þnh ®îc ®Çu t nhiÒu, n¨m s¨u cao h¬n
n¨m tríc ®Æc biÖt n¨m 2003 nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng h¬n 331
tû so víi n¨m 2002vµ n¨m 2004 t¨ng gÇn 300 tû so víi n¨m
2003.
2.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt.
ThiÕt bÞ c«ng nghÖ (phÇn cøng) chñ yÕu lµ nhËp
tõ c¸c níc ch©u ¢u vµ ®îc gióp ®ì cña c¸c níc nh §øc, TiÖp
11 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
Kh¾c… Tuy nhiªn, hÖ thèng c¸n bé kü thuËt Tæng c«ng ty
®· tõng bíc trëng thµnh vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, cã thÓ ®¶m
nhiÖm còng nh c¶i tiÕn mét sè kh©u – giai ®o¹n trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn.
HiÖn t¹i Tæng c«ng ty ®ang së h÷u mét d©y
truyÒn trang thiÕt bÞ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i bao gåm:
- HÖ thèng thiÕt bÞ nÊu vµ nhµ nÊu cña §øc c«ng suÊt
100 triÖu lÝt/n¨m
- HÖ thèng lªn men cña CHLB §øc c«ng suÊt 50 triÖu
lÝt/n¨m
- HÖ thèng thu håi CO2 cña §an M¹ch
- HÖ thèng chiÕt bia lon cña CHLB §øc 7500 lon/h
- HÖ thèng chiÕt bia chai cña CHLB §øc 150000 chai/h
- D©y chuyÒn chiÕt chai hiÖn ®¹i cña §øc 30000 chai/h
- HÖ thèng l¹nh cña NhËt
- HÖ thèng lß dÇu cña §µi Loan 10 tÊn h¬i/h
- HÖ thèng xö lý níc hiÖn ®¹i cña §øc
- HÖ thèng xö lý níc th¶i chèng « nhiÔm m«i trêng…
HÖ thèng trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña Tæng c«ng ty
cho phÐp s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao tuy
nhiªn víi c«ng suÊt hiÖn t¹i cha thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu
tiªu thô cña thÞ trêng. V× vËy nã cã ¶nh hëng lín tíi viÖc
®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña Tæng c«ng ty.
12 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
B¶ng 3: S¬ §å Quy Tr×nh C«ng NghÖ S¶n XuÊt
Bia Cña C«ng Ty Bia Hµ Néi.
G¹o + Malt L¾ng
malt trong ë
n® l¹nh Men
Lµm Lµm
gièng
s¹ch s¹ch Lªn
Xay Ng©m men KhÝ
s¹ch
Läc b·o
Hå ho¸ Xay
hoµ
CO2
DÞch T¨ng
ho¸ chøa ¸p
§¹m lùc
§un s«i ho¸
Chai Lon Keg
§­êng
ho¸ 1
Röa Röa lon Röa
§­êng
chai
ho¸ 2
B· bia Läc ChiÕt ChiÕt ChiÕt
chai lon
Hoa §ãng GhÐp XuÊt
§un hoa nót mÝ
§­êng
Thanh Thanh
trïng trïng
B· bia T¸ch b·
bia KiÓm
§ãng
L¾ng tra ®Çy
kÐt
trong v¬i
H¹ D¸n §ãng
nhiÖt nh·n hép
KhÝ ®é
s¹ch Lªn men NhËp NhËp
Men s¬ bé kho kho
gièng
XuÊt XuÊt
Thu håi Lªn men
CO2 chÝnh
Thu håi
men
Lªn men
phô
13 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
2.3. T×nh h×nh lao ®éng cña Tæng c«ng ty
B¶ng 4: B¶ng c¬ cÊu nh©n lùc cña Tæng c«ng ty qua 3
n¨m (2002 – 2004)
2002 2003 2004
Thêi gian
Sè Tû Sè Tû Sè Tû
tuyÖt träng tuyÖt träng tuyÖt träng
C¬ cÊu
®èi % ®èi % ®èi %
Tæng sè lao ®éng 688 100 672 100 649 100
Sè lao ®éng n÷ 278 40,4 272 40,5 251 38,7
Sè lao ®éng nam 410 59,6 400 59,5 398 61,3
Lao ®éng gi¸n 118 17,2 110 16,4 99 15,3
tiÕp 570 82,8 562 83,6 550 84,7
Lao ®éng trùc
tiÕp
Tr×nh ®é ®¹i häc 70 10,2 72 10,7 93 14,3
Tr×nh ®é cao 10 1,4 12 1,8 14 2,1
®¼ng 50 7,3 71 10,6 77 11,9
Tr×nh ®é trung 155 22,3 160 23,8 173 26,7
cÊp 403 58,5 357 53,1 292 45
Tr×nh ®é s¬ cÊp
Tr×nh ®é phæ
th«ng
( Nguån: Phßng Tæ chøc lao ®éng)
Qua b¶ng c¬ cÊu nãi trªn cã thÓ thÊy tr×nh ®é cña c¸n
bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc n©ng cao, ®ã lµ kÕt qu¶
cña c«ng t¸c ®µo t¹o còng nh c«ng t¸c tuyÓn dông trong
c«ng ty. Bªn c¹nh sè lao ®éng trªn, Tæng c«ng ty còng sö
dông lao ®éng mïa vô ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n
14 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
nh sÕp chai bia vµo hép giÊy, dän dÑp,… Tuy lµ lao ®éng
mïa vô nhng Tæng c«ng ty còng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu
kiÖn vÒ an toµn lao ®éng, khen thëng.
ChÊt lîng lao ®éng dÇn ®îc n©ng cao ®iÒu nµy ®îc
thÓ hiÖn qua chØ tiªu: Sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc
t¨ng 32,9% n¨m 2004 so víi n¨m 2002 t¬ng øng lµ 23 ngêi.
Sè lao ®éng phæ th«ng gi¶m ®¸ng kÓ 111 ngêi n¨m 2004
so víi n¨m 2002. §iÒu nµy lµ do yªu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh ®îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, do vËy
®ßi hái ®éi ngò lao ®éng ph¶i qua ®µo t¹o. ChÝnh v× vËy
mµ lao ®éng cã tr×nh ®é ngµy mét t¨ng lªn.
T×nh h×nh thu nhËp cña ngêi lao ®éng. Tæng c«ng ty
cã chÝnh s¸ch ®·i ngé nh©n sù kh¸ hîp lý, th«ng qua thu
nhËp cña ngêi lao ®éng ë møc kh¸ cao so víi møc thu nhËp
trung b×nh cña ngêi lao ®éng trong c¶ níc. Kh«ng nh÷ng
vËy chÝnh s¸ch ®·i ngé nh©n sù cña Tæng c«ng ty cßn ®îc
thÓ hiÖn qua c¸c ®·i ngé tµi chÝnh, nh cho c¸n bé c«ng
nh©n viªn cña toµn c«ng ty ®i tham quan nghØ m¸t, tæ
chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao ®¶m b¶o ®êi sèng
v¨n ho¸ tinh thÇn cho ngêi lao ®éng, tõ ®ã t¹o bÇu kh«ng
khÝ lµm viÖc h¨ng say tho¶i m¸i cho ngêi lµo ®«ng sau
nh÷ng ngµy lµm viÖc mÖt nhäc, ®ång thêi cã chÝnh s¸ch
quan t©m ®Õn con em c¸n bé, c«ng nh©n viªn…
B¶ng 5: B¶ng thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao
®éng cña Tæng c«ng ty
§V: TriÖu ®ång
15 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
N¨ So s¸nh So s¸nh
N¨m N¨m
m 2003/2002 2004/2003
200 200
200 Chªnh Tû lÖ Chªnh Tû lÖ
3 4
2 lÖch % lÖch %
Thu nhËp
BQ1ngêi/th¸n 2,1 2,2 2,5 0,1 4,5 0,3 13,64
g
( Nguån: Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n)
Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy thu nhËp b×nh qu©n cña
ngêi lao ®éng trong Tæng c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn qua
c¸c n¨m. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 thu nhËp b×nh qu©n
®Çu ngêi t¨ng 0,1 triÖu ®ång tû lÖ t¨ng 4,5%. N¨m 2004
so víi n¨m 2003 thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi t¨ng lªn 0,3
triÖu ®ång tû lÖ t¨ng lµ 13,64%.
* NhËn xÐt vÒ lùc lîng lao ®éng cña Tæng c«ng ty
Víi ®Æc ®iÓm lao ®éng nh hiÖn nay, Tæng c«ng ty cã
®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña minh.
§éi ngò lao ®éng cã tay nghÒ cao, kinh nghiÖm l©u n¨m vµ
thêng xuyªn ®îc n©ng cao tay nghÒ, ®éi ngò c¸n bé kü
thuË cña Tæng c«ng ty còng thìng xuyªn trau dåi kiÕn thøc
®Ó cã thÓ lµm chñ ®îc c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i mua vÒ.
V× vËy cho phÐp Tæng c«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n
phÈm cã chÊt lîng cao, gi¶m tû lÖ phÕ phÈm, tiÕt kiÖm chi
phÝ s¶n xuÊt… Ho¹t ®éng tieeu thô cña mäi doanh nghiÖp
chÞu ¶nh hëng rÊt lín bëi n¨ng suÊt lµm viÖc cña ®éi ngò
c¸n bé kinh doanh. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra nhng ®Ó ®Õn tay
ngêi tiªu dïng th× cÇu nèi v« cïng quan träng lµ ®éi ngò nµy.
16 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
HiÖn nay ®éi ngò c¸n bé kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ
nh÷ng ngêi rÊt cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é. Hä ®· qu¶n lý tèt
ho¹t ®éng tiªu thô trong khu vùc thÞ trêng cña m×nh. Tuy
nhiªn, do sè lîng c¸n bé kinh doanh cña Tæng c«ng ty cßn
thiÕu nªn viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô, më réng khai
th¸c thÞ trêng tiªu thô cña Tæng c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã
kh¨n. Víi yªu cÇu cña viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô
hµng ho¸ ®ßi hái Tæng c«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch tuyÓn
dông thªm c¸n bé kinh doanh trong thêi gian tíi. Tuy nhiªn,
do sè lîng c«ng viÖc cßn cha cao, cha ph¸t huy ®îc hÕt n¨ng
lùc. V× vËy khiÕn cho viÖc thóc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu
thu, më réng khai th¸c thÞ trêng tiªu thô cña Tæng c«ng ty
cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n.
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y thu nhËp cña c¸n bé nh©n viªn
Tæng c«ng ty liªn tôc ®îc n©ng cao. §iÒu nµy cho thÊy
Tæng c«ng ty lu«n quan t©m tíi ®êi sèng c¸n bé nh©n viªn
cña minh. Víi møc thu nhËp æn ®Þnh, ®ñ ®¶m b¶o ®êi
sèng cña lao ®éng gióp hä cã thÓ toµn t©m toµn ý cèng
hiÕn cho Tæng c«ng ty. §©y chÝnh lµ mét ®éng lùc quan
träng gióp Tæng c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn ®îc môc tiªu ®Èy
m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña minh trong t¬ng lai.
2.4. C¬ cÊu tæ chøc
17 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
B¶ng 6: C¬ cÊu tæ chøc cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu
Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi
Héi
®ång
qu¶n
trÞ Ban
kiÓm
Tæng so¸t
gi¸m
®èc
Tiªu thi –thÞ tr­êng
VËt t­nguyªn liÖu
P. KT c«ng nghÖ
Phßng kÕ ho¹ch
Tµi chÝnh- KÕ
P. tæ chøc- L§
P.kü thuËt c¬
Phã tæng Phã Phã tæng
V¨n phßng
P. ®Çu t­
Ban Y tÕ
gi¸m ®èc tæng gi¸m ®èc
B¶o vÖ
®iÖn
to¸n
Tµi chÝnh- gi¸m KHKT-
®æi míi ®èc KT- §Çu t­
DN SX
Chi XN XN XN XN
nh¸ chÕ thµnh ®éng c¬
nh biÕn phÈm lùc ®iÖn

phËn
vËt t­
18 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
(Nguån: Phßng Tæ chøc lao ®éng)
19 Líp: Marketing 44b
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§µo Ngäc Khuª
Tæng c«ng ty ®îc qu¶n lý bëi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®îc
®iÒu hµnh bëi Tæng gi¸m ®èc. Héi ®ång qu¶n trÞ lµ ®¹i
diÖn trùc tiÕp chñ së h÷u nhµ níc t¹i Tæng c«ng ty, cã toµn
quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn
quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn môc tiªu, nhiÖm vô
vµ quyÒn lîi cña Tæng c«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc
thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña chñ së h÷u ph©n cÊp cho c¸c
c¬ quan, tæ chøc kh¸c lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u thùc hiÖn.
Tæng gi¸m ®èc do Bé trëng Bé c«ng nghiÖp bæ
nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt theo ®Ò nghÞ cña
Héi ®ång qu¶n trÞ. Tæng gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n
cña Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n
trÞ, tríc Bé trëng Bé c«ng nghiÖp vµ tríc ph¸p luËt vÒ ®iÒu
hµnh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc lµ ngêi
cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong Tæng c«ng ty.
Phã Tæng gi¸m ®èc lµ ngêi gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc
®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Tæng
c«ng ty theo ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc
vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ
nhiÖm vô ®îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn.
Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt - kü thuËt lµ ngêi ®-
¬c tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng chØ ®¹o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
– kü thuËt theo kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty(c«ng ty
mÑ),chÞu tr¾ch nhiÑm tríc tæng gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc ®îc
giao.Thay mÆt Tæng gi¸m ®èc khi Tæng gi¸m ®èc guû
quyÒn.
20 Líp: Marketing 44b