Hoàn thiện các chính sách marketing để duy trì và phát triển thị trường nội địa

  • 75 trang
  • file .doc
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
Lêi nãi ®Çu
C¬ chÕ thÞ trêng ®îc vËn hµnh víi nhiÒu thµnh phÇn
kinh tÕ song song vµ tån t¹i ®· thóc ®Èy nÒn kinh tÕ níc ta
ph¸t triÓn nhanh chãng. S¶n xuÊt kinh doanh më réng, nhu
cÇu thÞ hiÕu cña con ngêi ®ßi hái ngµy cµng cao. C¸c ®¬n
vÞ s¶n xuÊt kinh doanh muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®îc
trªn thÞ trêng cÇn ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ trêng, thÞ
trêng kh¸ch hµng ®Ó x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh phï hîp
nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch tèi ®a.
Cïng víi xu híng ®ã, vai trß cña ho¹t ®éng Marketing
ngµy cµng ®îc kh¼ng ®Þnh trªn thÞ trêng. Nã gióp cho c¸c
®¬n vÞ ®Þnh híng ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Tõ viÖc
nghiªn cøu thÞ trêng, nhu cÇu thÞ trêng ®Õn viÖc thóc ®Èy
tiªu thô t¨ng doanh sè b¸n vµ t¨ng sù tho¶ m·n kh¸ch hµng.
Marketing ®îc coi lµ mét trong nh÷ng bÝ quyÕt t¹o nªn sù
thµnh c«ng cña doanh nghiÖp vµ lµ c«ng cô c¹nh tranh cã
hiÖu qu¶.
C«ng ty giÇy Thîng §×nh còng lµ mét trong nh÷ng c«ng
ty ®i ®Çu trong lÜnh vùc Marketing cña níc ta. Tõ viÖc
nghiªn cøu thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi. C«ng ty ®· m¹nh
d¹n ®a ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kinh doanh cô thÓ, nhËp c¸c
thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i trong lÜnh vùc giÇy da vµ ®a ra
nh÷ng chiÕn lîc c¹nh tranh phï hîp, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt
1
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
xuèng møc tèi ®a ®Ó gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× thÕ mµ
c«ng ty ®· ®øng v÷ng trªn thÞ trêng trong nhiÒu n¨m qua.
ch¬ng I
kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty GiÇy
Thîng §×nh
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
C«ng ty giÇy Thîng §×nh lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc
trùc thuéc së C«ng nghiÖp Hµ Néi cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô
lµ: s¶n xuÊt vµ kinh doanh s¶n phÈm giÇy dÐp c¸c lo¹i. Cïng
víi sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi cña
®Êt níc c«ng ty giÇy Thîng §×nh ®· tr¶i qua c¸c giai ®o¹n
h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn víi c¸c mèc thêi gian sau:
§Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c¸ch m¹ng, th¸ng 1/1957 xÝ
nghiÖp X30 – tiÒn th©n cña c«ng ty giÇy Thîng §×nh ra ®êi.
XÝ nghiÖp chÞu sù qu¶n lý cña Côc qu©n nhu Tæng Côc HËu
cÇn – Q§NDVN, cã nhiÖm vô s¶n xuÊt mò cøng vµ giÇy v¶i
cho bé ®«i thay thÕ lo¹i mò ®an b»ng tre lång v¶i líi nguþ
trang vµ dÐp lèp cao su. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp khi ®ã
cßn rÊt khiªm tèn so víi ngµy nay (hai n¨m 1957 – 1958
tæng sè mò c¸c lo¹i ®¹t xÊp xØ 50000 chiÕc/n¨m vµ lªn
2
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
h¬n 60000 ciÕc vµo n¨m 1960. Còng n¨m 1960 ®¹t trªn
200000 ®«i giÇy v¶i ng¾n cæ) nhng còng gãp phÇn kh«ng
nhá vµo môc tiªu x©y dùng qu©n ®éi tiÕn lªn chÝnh quy vµ
hiÖn ®¹i Ngµy 2/1/1961 xÝ nghiÖp X 30 chÝnh thøc ®îc
chuyÓn giao tõ Côc qu©n nhu tæng côc hËu cÇn sang côc
c«ng nghiÖp Hµ Néi – UBHC thµnh phè Hµ Néi. Tõ ®ã X 30
trë thµnh mét thµnh viªn trong ®éi ngò c¸c nhµ m¸y xÝ
nghiÖp bíc ®Çu gãp søc x©y dùng nÒn c«ng nghiÖp non trÎ
cña Hµ Néi.
Khi miÒn B¾c tiÕn hµnh c¶i t¹o c«ng th¬ng nghiÖp t b¶n
chuyÓn c¸c c¬ së t doanh thµnh c¸c xÝ nghiÖp c«ng t hîp
doanh hoÆc c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh ngµnh giµy dÐp còng
lµ mét trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt n»m trong xu híng ®ã
v× vËy th¸ng 6/1965 xÝ nghiÖp X30 tiÕp nhËn thªm mét
®¬n vÞ hîp doanh s¶n xuÊt giÇy dÐp lµ liªn xëng kiÕn thiÕt
giÇy v¶i ë phè TrÇn Phó vµ phè Kú §ång (®©y lµ phè Tèng
Duy T©n) vµ ®· ®æi tªn thµnh nhµ m¸y cao su Thuþ Khuª
víi quy m« më réng vµ s¶n lîng t¨ng lªn ®¸ng kÓ
Cuèi n¨m 1970 theo ®µ ph¸t triÓn chung cña nÒn c«ng
nghiÖp thñ ®«, quy m« cña nhµ m¸y l¹i ®îc më réng. Nhµ
m¸y cao su Thuþ Khuª s¸t nhËp thªm xÝ nghiÖp giµy v¶i Hµ
Néi cò gåm hai c¬ së V¨n H¬ng – ChÝ H»ng vµ thay thÕ
b»ng tªn gäi míi: XÝ nghiÖp giÇy v¶i Hµ Néi. Sau 14 n¨m
thµnh lËp tõ mét X 30 gÇn nh tay tr¾ng ®Õn nay xÝ nghiÖp
3
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
®· cã vµi ba chiÕc m¸y c¸n nhá, cã sù æn ®Þnh vÒ kü thuËt
vµ quy tr×nh s¶n xuÊt giÇy v¶i thñ c«ng víi gÇn 1000 c«ng
nh©n. S¶n phÈm cña c«ng ty trong thêi gian nµy còng phÇn
nµo phong phó h¬n, ngoµi mò cøng, bãng bay, dÐp Th¸i Lan,
xÝ nghiÖp ®· s¶n xuÊt ®îc mét sè lo¹i giÇy nh: GiÇy cao cæ,
bata, cao su trÎ em vµ ®Æc biÖt ®· cã giÇy Basket xuÊt
khÈu theo nghÞ ®Þnh th sang Liªn X« vµ §«ng ¢u cò. Trong
s¶n lîng 2.000.000 ®«i giÇy v¶i n¨m 1970 ®· cã 390.193
®«i Basket vît biªn giíi
N¨m 1976, héi ®ång nhµ thê thÕ giíi ®· viÖn trî
2.000.000 USD cho viÖc x©y dùng mét nhµ m¸y s¶n xuÊt
giÇy v¶i. ChÝnh v× thÕ mét d©y chuyÒn ®Çu tiªn s¶n xuÊt
giÇy v¶i c«ng nghiÖp ®îc l¾p ®Æt t¹i Thîng §×nh cò. Cïng
thêi gian UBND Hµ Néi cã kÕ ho¹ch x©y dùng mét khu c«ng
nghiÖp s¶n xuÊt giÇy hiÖn ®¹i tËp trung, ®iÒu nµy dÉn
®Õn sù hîp nhÊt gi÷a xÝ nghiÖp giÇy v¶i Hµ Néi vµ xÝ
nghiÖp giÇy v¶i Thîng §×nh cò lÊy tªn lµ xÝ nghiÖp giÇy v¶i
Thîng §×nh (th¸ng 6/1978) Lóc nµy xÝ nghiÖp cã gÇn 200
c¸n bé c«ng nh©n viªn, 8 ph©n xëng s¶n xuÊt víi 10 phßng
ban nghiÖp vô. S¶n lîng giÇy xuÊt khÈu n¨m cao nhÊt (986)
lµ 2.400.000®«i trong ®ã riªng giÇy suÊt sang Liªn X« lµ
1.800.000®«i.
4
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
4/1989 theo yªu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh giÇy xÝ
nghiÖp ®· t¸ch c¬ së 152 Thuþ Khuª ®Ó thµnh lËp xÝ
nghiÖp giÇy Thuþ Khuª.
Cuèi thËp kû 80 nÒn kinh tÕ ViÖt Nam bíc vµo thêi kú
khñng ho¶ng trÇm träng s¶n phÈm bÞ ®×nh trÖ kh«ng cã
vèn còng nh kh«ng cã thÞ trêng ®ã lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu cña
nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp. Nhanh chãng
chuyÓn nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã
sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc lµ mét ®Þnh híng ®óng d¾n
phï hîp víi quy luËt kh¸ch quan. C«ng ty giÇy Thîng §×nh bíc
vµo giai ®o¹n míi hÕt søc khã kh¨n vèn thiÕu, thiÕt bÞ m¸y
mãc cò vµ l¹c hËu. Ngoµi s¶n xuÊt giÇy Baskets xuÊt khÈu
Thîng §×nh cha cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm nµo
kh¸c cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao. N¨m 1991 Liªn X« vµ c¸c níc
§«ng ¢u cò tan r· ®· ®Èy Thîng §×nh vµo thÕ hiÓm nghÌo:
MÊt thÞ trêng suÊt khÈu thÞ trêng néi ®Þa l¹i cha h×nh
thµnh nªn s¶n xuÊt ®×nh trÖ, sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn
qu¸ ®«ng víi gÇn 2000 ngêi g¸nh nÆng vÒ viÖc lµm vµ
®¶m b¶o ®êi sèng cho c«ng nh©n ®Ì nÆng nªn vai ban l·nh
®¹o xÝ nghiÖp. Cuèi n¨m 1991 ®Çu n¨m 1992 xÝ nghiÖp
quyÕt ®Þnh vay vèn ng©n hµng ngo¹i th¬ng ®Çu t nhËp
c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy cao cÊp tõ §µi Loan vµ mét sè c¸n
bé ®· tíi ®©y ®Ó t×m ®èi t¸c. Bèn th¸ng sau khi ký kÕt, 3
d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy v¶i hoµn chØnh ®· vÒ vµ ®îc c¶
5
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
hai bªn Thîng §×nh vµ ký quèc nç lùc l¾p r¸p ®ång thêi ®µo
t¹o c«ng nh©n vµ tæ chøc l¹i s¶n xuÊt.
Víi ph¬ng ¸n ®óng d¾n cïng víi sù hç trî cã hiÖu qu¶ vµ
vèn, th¸ng 9/1992 l« hµng ®Çu tiªn cña xÝ nghiÖp ®¹i tiªu
chuÈn quèc tÕ ®îc suÊt sang thÞ trêng Ph¸p vµ §øc.
Ngµy 8/7/1993 theo quyÕt ®Þnh sè 2556/ Q§UB cña chñ
tÞch UBND TPHµ Néi, ph¹m vi vµ chøc n¨ng cña c«ng ty ®îc
më réng xÝ nghiÖp trùc tiÕp xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh
giÇy dÐp c¸c lo¹i còng nh nguyªn vËt liÖu m¸y mãc phôc vô
cho nã. Ngoµi ra cßn kinh doanh dÞch vô vµ du lÞch. Còng
theo quyÕt ®Þnh trªn xÝ nghiÖp ®æi tªn thµnh c«ng ty GiÇy
Thîng §×nh, lµ ®¬n vÞ kinh tÕ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc
lËp cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ sö
dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña nhµ níc. Kh«ng chØ
coi träng suÊt khÈu c«ng ty lu«n chó ý ®Õn s¶n xuÊt néi
®Þa ®Ó võa ®¶m b¶o cã s¶n phÈm tiªu thô trong níc võa
®¶m b¶o viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lóc tr¸i vô. Do
lµm tèt c«ng t¸c giÇy néi ®Þa nªn c«ng ty ®· chiÕm ®îc thÞ
trêng trong níc, mét m¹ng líi ®¹i lý réng kh¾p thÞ trêng c¶
níc ®îc më ra tõ §¾k L¾k T©y Nguyªn vÒ thµnh phè Hå ChÝ
Minh qua c¸c tØnh Nha Trang, §µ N½ng,Thanh Ho¸ tíi Hµ Néi
vµ lªn c¸c tØnh phÝa B¾c.
Qua h¬n 40 n¨m s¶n xuÊt c«ng ty ®· liªn tôc hoµn thµnh
nhiÖm vô, kÕ ho¹ch ®îc giao, ®· ®îc tÆng thëng 7 hu©n
6
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
ch¬ng chiÕn c«ng, hu©n ch¬ng lao ®éng c¸c h¹ng 1,2,3…
§Æc biÖt b»ng sù nç lùc trong ho¹t ®éng, th¸ng 9/2001
c«ng ty ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-
îng ISO 9001-2000.
II. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty.
* Chøc n¨ng:
C«ng ty giÇy Thîng §×nh cã chøc n¨ng chÝnh lµ s¶n xuÊt
vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm giÇy dÐp c¸c lo¹i phôc vô tiªu
dïng trong níc vµ xuÊt khÈu.
C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp
trªn c¬ së lÊy thu bï chi, khai th¸c c¸c nguån vËt t nh©n lùc
tµi nguyªn cña §Êt níc ®Èy m¹ng ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu
nh»m t¨ng thu ngo¹i tÖ gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng
vµ ph¸t triÓn kinh tÕ.
Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ
ngoµi níc phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
* NhiÖm vô: Lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ho¹t ®éng trong
lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, c«ng ty giÇy Thîng §×nh cã
vai trß quan träng trong sù nghiÖp x©y dùng thñ ®« vµ ngµnh
da giÇy ViÖt Nam, nhiÖm vô cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn:
- Thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së
chñ ®éng vµ tu©n thñ nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña luËt
ph¸p
7
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
- Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nhu cÇu thÞ trêng, kiÕn
nghÞ ®Ò xuÊt víi së C«ng nghiÖp Hµ Néi gi¶i quyÕt c¸c vÊn
®Ò víng m¾c trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
- Tu©n thñ luËt ph¸p Nhµ níc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n
lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i, nghiªm chØnh
thùc hiÖn cam kÕt trong hîp ®ång bu«n b¸n ngo¹i th¬ng vµ
c¸c hîp ®ång liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty
- Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn s¶n xuÊt
kinh doanh, ®Çu t më réng ®æi míi trang thiÕt bÞ tù bï
®¾p chi phÝ tù c©n ®èi xuÊt nhËp khÈu, ®¶m b¶o thùc
hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i vµ hoµn thµnh nghÜa vô nép
ng©n s¸ch Nhµ níc
- Nghiªn cøu thùc hiÖn hiÖu qu¶ viÖc n©ng cao chÊt lîng
s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt, kinh doanh nh»m t¨ng doanh
thu tiªu thô.
- Qu¶n lý vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn
®Ó phï hîp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ
theo kÞp sù ®æi míi cña ®Êt níc.
III. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty
1. Bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh
XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh
doanh vµ yªu cÇu cña thÞ trêng vµ ®Ó phï hîp víi sù ph¸t
triÓn cña m×nh, c«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao, hoµn
thiÖn bé m¸y tæ chøc qu¶n lý. M« h×nh bé m¸y tæ chøc
qu¶n lý cña c«ng ty theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng gåm 8
phßng ban, 4 ph©n xëng chÝnh vµ 1 xëng c¬ n¨ng.
8
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
S¬ ®å bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh
Gi¸m ®èc
Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc
Kü thuËt c«ng nghÖ XuÊt nhËp khÈu S¶n xuÊt - chÊt l­ ThiÕt bÞ, VSMT vµ
îng ATL§
Phßng Phßng Phßng Phßng Bé Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Ban Tr¹m Phßng
KÕ to¸n Tiªu thô Tæ chøc Kü thuËt phËn XNK ChÕ thö KÕ S¶n Qu¶n lý B¶o vÖ VÖ y tÕ HCQT
- Tµi c«ng ISO mÉu ho¹ch xuÊt gia chÊt l­ sinh
chÝnh nghÖ vËt t­ c«ng îng lao
®éng
X­ëng s¶n xuÊt giÇy v¶i X­ëng s¶n xuÊt giÇy v¶i
X­ëng
c¬ n¨ng
Ph©n x­ Ph©n x­ PX May PX Gß Ph©n x­ PX May PXgiÇy
ëng C¸n ëng C¾t giÇy v¶i giÇy v¶i ëng C¾t giÇy thÓ thÓ thao
1 2 thao
9
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
10
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
7
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
Bé m¸y cña c«ng ty ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc chÞu sù
gi¸m s¸t cña “Héi ®ång c«ng ty” tæ chøc qu¶n lý theo chÕ
®é mét thñ trëng. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ c¸c phã gi¸m
®èc vµ c¸c phßng ban bao gåm:
* Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ kh©u mua nguyªn vËt liÖu ®Õn
tæ chøc s¶n xuÊt vµ tiªu thô
* Phã gi¸m ®èc m«i trêng vµ BHXH cã tr¸ch nhiÖm
®¶m b¶o vÒ m«i trêng cho s¶n xuÊt
* Phßng hµnh chÝnh tæ chøc: Qu¶n lý toµn bé c«ng
nh©n viªn chøc trong c«ng ty. X¾p xÕp ®iÒu ®éng lao
®éng ®óng ngµnh nghÒ vµ phï hîp kh¶ n¨ng tr×nh ®é
chuyªn m«n cña ngêi lao ®éng. ChÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc
®µo t¹o míi ®µo t¹o l¹i vµ ®iÒu hoµ sè lao ®éng trong c«ng
ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ ban hµnh ®¬n
gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm. Qu¶n lý c«ng t¸c an toµn lao ®éng
vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng
trong c«ng ty
* Phßng xuÊt nhËp khÈu: cã nhiÖm vô t×m kh¸ch hµng
ký kÕt c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu s¶n phÈm vµ nhËp c¸c lo¹i
vËt t thiÕt bÞ.
*Phßng kÕ ho¹ch vËt t : X©y dùng vµ tæ chøc ®iÒu ®é
kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng th¸ng, quý n¨m . Tæ chøc cung øng
vËt t cho s¶n xuÊt .
8
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
*Phßng tiªu thô: chÞu tr¸ch nhiÖm khai th¸c c¸c nguån
trong níc, nghiªn køu t×m hiÓu thÞ trêng thùc hiÖn c¸ch
kªnh ph©n phèi s¶n phÈm, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng
Marketing.
*Phßng kÕ to¸n : cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ sö dông hîp lý
toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty. Cung cÊp vèn kÞp thêi cho s¶n
xuÊt, h¹ch to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty
thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn.
*Phßng mÉu- c«ng nghÖ: thiÕt kÕ mÉu cho chµo hµng
ký mÉu víi kh¸ch hµng. X©y dùng quy tr×nh s¶n xuÊt vµ h-
íng dÉn s¶n xuÊt .
*Phßng qu¶n lý kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm (QC) cã
nhiÖm vô kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm trªn tõng c«ng ®o¹n
vµ tæ chøc kiÓm nghiÖm hµng ho¸ ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng
s¶n phÈm.
* Phßng b¶o vÖ: gi÷ g×n an ninh trËt tù néi bé b¶o vÖ
tµi s¶n cña c«ng ty phßng chèng ch¸y næ…
* Ph©n xëng c¾t
+ Bé phËn båi v¶i cã tr¸ch nhiÖm båi v¶i ®óng kü thuËt
+ Bé phËn c¾t dËp cã tr¸ch nhiÖm cµi c¸c chi tiÕt cña
giÇy
* Ph©n xëng may: L¾p r¸p c¸c chi tiÕt thuéc mò giÇy
thµnh giÇy hoµn chØnh
9
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
* Ph©n xëng c¸n: Chuyªn chÕ biÕn cao su råi thµnh ®Õ
giÇy, chÕ biÕn c¸c lo¹i keo d¸n vµ c¸c lo¹i cao su b¸n thµnh
phÈn kh¸c nh: viÒn, mót pho sinh pho hËu…
* Ph©n xëng gß: L¾p r¸p c¸c chi tiÕt mò giÇy vµ b¸n
thµnh phÈm cao su thµnh giÇy hoµn chØnh
* Xëng c¬ n¨ng bao gåm bé phËn kü thuËt c¬ ®iÖn, bé
phËn n¨ng lîng vµ bé phËn c¬ ®iÖm cã nhiÖm vô chuyªn
qu¶n lý söa ch÷a b¶o dìng m¸y mãc, thiÕt bÞ toµn c«ng ty,
®¶m b¶o an toµn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
C«ng ty giÇy Thîng §×nh còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c
cã nhiÒu phßng ban trong bé m¸y qu¶n lý. Mçi phßng ban
®Òu cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau nhng ®Òu cã mèi
quan hÖ mËt thiÕt t¹o thµnh 3 khèi: NghiÖp vô kü thuËt ®êi
sèng. Së dÜ nh vËy lµ do c«ng ty ®· x©y dùng ®îc hÖ thèng
kªnh th«ng tin néi bé: th«ng tin tõ gi¸m ®èc xuèng c¸c
phßng chøc n¨ng, c¸c ph©n xëng vµ th«ng tin ph¶n håi tõ díi
lªn trªn, th«ng tin gi÷a c¸c bé phËn trong c«ng ty. Ta cã thÓ
thÊy ®îc th«ng qua s¬ ®å kªnh th«ng tin cña c«ng ty.
10
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
S¬ ®å kªnh th«ng tin néi bé
Gi¸m ®èc C¸c phã gi¸m
®èc
C¸c phßng ban C¸c ph©n xëng
2. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ trêng cña c«ng
ty
Ngµnh giÇy lµ ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ, s¶n phÈm cña
ngµnh võa phôc vô cho s¶n xuÊt võa phôc vô cho tiªu dïng.
§èi tîng phôc vô cña ngµnh giÇy rÊt réng lín bëi nhu cÇu vÒ
chñng lo¹i s¶n phÈm cña kh¸ch hµng rÊt ®a d¹ng cho c¸c
môc ®Ých kh¸c nhau s¶n phÈm giÇy lµ s¶n phÈm phôc vô
nhu cÇu tiªu dïng cña mäi ®èi tîng kh¸ch. MÆt kh¸c s¶n
phÈm giÇy phô thuéc nhiÒu voµ môc ®Ých sö dông vµ thêi
tiÕt. Do ®ã c«ng ty ®· chó träng s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm
chÊt lîng vµ yªu cÇu kü thuËt cao c«ng nghiÖp phøc t¹p gi¸
trÞ kinh tÕ cao.
11
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ giÇy dÐp c¸c lo¹i dïng
cho xuÊt khÈu vµ tiªu dïng néi ®Þa (trªn 40% - 45%) s¶n
phÈm cña c«ng ty lµm ra dµnh cho xuÊt khÈu).
* VÒ thÞ trêng: C«ng ty giÇy Thîng §×nh s¶n xuÊt vµ
kinh doanh nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng trong
ph¹m vi c¶ níc vµ níc ngoµi. Do ®ã s¶n phÈm cña c«ng ty ®-
îc tiªu thô trªn thÞ trêng kh¸c nhau. C«ng ty dµnh 20 – 30%
s¶n lîng hµng n¨m ®Ó phôc vô thÞ trêng trong níc th«ng qua
hÖ thèng ®¹i lý vµ ký kÕt hîp ®ång lµm s¶n phÈm cho
kh¸ch hµng. Do ®Æc ®iÓm vÒ ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh
doanh, ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm cho nÒn thÞ trêng tiªu thô
cña c«ng ty chñ yÕu lµ thÞ trêng níc ngoµi. Trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y thÞ trêng EU lµ thÞ trêng chÝnh cña c«ng ty,
nã lu«n chiÕm tû träng lín trong doanh thu xuÊt khÈu (75%
tæng lîng xuÊt khÈu ). Trong EU c¸c b¹n hµng cña C«ng ty
giÇy Thîng §×nh lµ ë c¸c níc nh §øc, Anh, Ph¸p vµ hµng n¨m
3 thÞ trêng nµy chiÕm 70% trong tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña
c«ng ty. §©y lµ nh÷ng thÞ trêng truyÒn thèng, ngêi tiªu dïng
®· chÊp nhËn s¶n phÈm cña c«ng ty. §èi víi thÞ trêng §«ng
¢u, B¾c ¢u, B¾c Mü, hiÖn nay c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty
®ang trong qu¸ tr×nh x©m nhËp vµo thÞ trêng. Nh÷ng thÞ
trêng cßn l¹i lµ Ch©u ¸, Ch©u óc vµ Ch©u Phi víi sè lîng
nhËp khÈu giÇy dÐp lu«n lu«n biÕn ®éng.
12
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
- ThÞ trêng néi ®Þa: C«ng ty lu«n x¸c ®Þnh ®©y lµ mét
thÞ trêng réng lín víi gÇn 80 triÖu d©n vµ hµng n¨m tiªu thô
tõ 3,3 ®Õn 3,5 triÖu ®«i do c«ng ty s¶n xuÊt. S¶n phÈm cña
c«ng ty ®îc ph©n phèi qua c¸c kªnh b¸n hµng c¸c ®¹i lý,
c¸c chi nh¸nh trªn toµn quèc. C«ng ty ®· cñng cè më réng
m¹ng líi tiªu thô trong c¶ níc. §Õn th¸ng 6 n¨m 2005 ®· cã
176 ®¹i lý b¸n lÎ trªn toµn quèc, t¨ng 50% ®¹i lý so víi n¨m
2003.
- ThÞ trêng néi ®Þa còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n
nh: Hµng nhËp lËu, hµng gi¶ - nh¸i Thîng §×nh gi¸ rÎ, sù
c¹nh tranh cña c¸c nhµ s¶n xuÊt trong níc… C«ng ty ®· vµ sÏ
®a ra nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó ®èi phã víi t×nh h×nh trªn nh:
Liªn tôc c¶i tiÕn mÉu m·, t¨ng chÊt lîng vµ gi¶m gi¸ thµnh,
®Èy m¹nh qu¶ng c¸o, hç trî b¸n hµng.. HiÖn nay, c¸c s¶n
phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt kh«ng chØ ®¸p øng vÒ mÆt chÊt
lîng mµ cßn phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu kh¸c biÖt ë n¬i sö
dông vµ cßn ®¸p øng ®îc së thÝch vÒ kiÓu d¸ng vµ mÉu m·
mµ kh¸ch hµng khã tÝnh nhÊt yªu cÇu. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã
c«ng ty ®· kh«ng ngõng t¹o ra c¸c s¶n phÈm vµ mÉu m·
phong phó phï hîp yªu cÇu cña kh¸ch hµng.
B¶ng: KÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty
N¨ S¶n lîng tiªu XuÊt khÈu Néi ®Þa
m thô (triÖu) (triÖu ®«i) (triÖu ®«i)
200 4,5 1,78 2,72
13
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
1
200 4,7 1,86 2,840
2
200 5,1 1,4 3,160
3
20 5,54 2,172 3,368
04
3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng
Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®·
cã h¬n 45n¨m ho¹t ®éng. ViÖc ®µo t¹o, tuyÓn dông lao
®éng gãp phÇn t¨ng viÖc lµm cho x· héi ®îc c«ng ty hÕt søc
coi träng. HiÖn nay ®é tuæi b×nh qu©n cña lao ®éng trong
c«ng ty lµ 33. Tr×nh ®é lao ®éng còng ®îc n©ng lªn râ rÖt
thÓ hiÖn qua b»ng.
ChØ tiªu Sè lîng Tû lÖ %
Tæng sè lao ®éng 1927 100
§¹i häc 56 2,9
Trung Häc chuyªn 24 1,24
nghiÖp
C«ng nh©n 1560 81
C¸c lo¹i kh¸c 287 14,9
B¶ng tr×nh ®é bËc thî cña c«ng ty giÇy Thîng §×nh
14
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
BËc1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7
Sè lîng 37 212 567 620 91 25 8
Tû lÖ % 2,37 13,58 36,35 39,74 5,8 1,6 0,5
Lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty giÇy Thîng §×nh cã tr×nh
®é chuyªn m«n thÊp, chñ yÕu lao ®éng phæ th«ng. Së dÜ
lao ®éng phæ th«ng chiÕm tû lÖ cao v× nhiÒu c«ng ®o¹n
cña s¶n xuÊt kh«ng thÓ tù ®éng ho¸ vµ yªu cÇu tr×nh ®é
cao. Sè c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ bËc 4, bËc 5 lµ
711 ngêi chiÕm 45,58%, bËc 6, bËc 7 lµ 33 ngêi chiÕm
2,1%, sè cßn l¹i lµ lao ®éng ®· qua c¸c líp ®µo t¹o tay nghÒ
tõ 3 – 6 th¸ng do c«ng ty tæ chøc.
Mét ®Æc ®iÓm riªng cña c«ng ty lµ tû lÖ n÷ chiÕm tíi
60% trong tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn. Hä cã u ®iÓm lµ
chÞu khã, khÐo lÐo vµ nhng hä kh«ng cã kh¶ n¨ng lao ®éng
trong m«i trêng ån µo vµ nh÷ng n¬i ®éc h¹i nãng bøc.
4. §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ quy tr×nh
c«ng nghÖ
* M¸y mãc.
Tõ ngµy ®æi tªn thµnh c«ng ty giÇy Thîng §×nh víi
nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ cò cña xÝ nghiÖp vµ 3 d©y chuyÒn
s¶n xuÊt giÇy hoµn chØnh cña Hµn Quèc ®Õn nay c«ng ty
®· ®Çu t thªm 4 d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ hÖ thèng m¸y
mãc thiÕt bÞ míi cã c«ng suÊt kho¶ng 5 triÖu ®«i/n¨m, cô
thÓ lµ:
15
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
- 1 D©y chuyÒn s¶n xuÊt lìng tÝnh
- 3 D©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy v¶i sè lîng 4 triÖu
®«i/n¨m
- 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy thÓ thao vµ dÐp víi sè lîng
1 triÖu ®«i/n¨m
- 35 M¸y c¾t dËp thuû lùc
- 700 M¸y may thÕ hÖ míi
- 2 Dµn m¸y thªu vi tÝnh (18 vµ 20 ®Çu)
- 3 Dµn Ðp ®Ó thuû lùc…
- 35 HÖ thèng m¸y vi tÝnh…
C«ng ty ®ang sö dông c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy v¶i,
giÇy thÓ thao, dÐp Sandan cña §µi Loan, Hµn Quèc trªn c¬
së c¶i tiÕn cho phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é, ®iÒu kiÖn
cña ngêi lao ®éng. §©y lµ nh÷ng d©y chuyÒn hoµn toµn
khÐp kÝn vµ cã tÝnh tù ®éng ho¸.
* Quy tr×nh c«ng nghÖ
C¸c giai ®o¹n c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt
giÇy v¶i bao gåm: Båi – C¾t – Thªu – May – C¸n – Gß – HÊp
– Bao gãi
TÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n trªn ®Òu rÊt quan träng kh«ng thÓ
xem nhÑ kh©u nµo. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, t¹i mçi c«ng
®o¹n ®Òu cã mÉu m· ®èi xøng ®Ó nh©n viªn QC (Quanlity
Control) t¹i bé phËn ®ã ®èi chiÕu kiÓm tra nghiÖm thu. Mét
yªu cÇu lu«n ®îc ®Æt ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ sai
16