Hỗ trợ định vị và nâng cao hiệu năng định tuyến dựa trên thông tin vị trí cho các mạng cảm biến không dây

  • 115 trang
  • file .pdf
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
-----o0o-----
Lê Đình Thanh
HỖ TRỢ ĐỊNH VỊ VÀ NÂNG CAO HIỆU NĂNG
ĐỊNH TUYẾN DỰA TRÊN THÔNG TIN VỊ TRÍ
CHO CÁC MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
LUẬN ÁN TIẾN SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Hà Nội - 2014
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
-----o0o-----
Lê Đình Thanh
HỖ TRỢ ĐỊNH VỊ VÀ NÂNG CAO HIỆU NĂNG
ĐỊNH TUYẾN DỰA TRÊN THÔNG TIN VỊ TRÍ
CHO CÁC MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
Chuyên ngành: Truyền Dữ liệu và Mạng Máy tính
Mã số: 62.48.15.01
LUẬN ÁN TIẾN SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
1. PGS. TS. HỒ THUẦN
2. TS. NGUYỄN ĐẠI THỌ
Hà Nội - 2014
LỜI CẢM ƠN
Nghiên cứu sinh xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy hƣớng dẫn khoa học của
mình là PGS. TS. Hồ Thuần và TS. Nguyễn Đại Thọ. Những khích lệ và chỉ dẫn tận tình
của các thầy đã giúp nghiên cứu sinh hoàn thành luận án này. Nghiên cứu sinh cũng xin
cảm ơn GS. Stefan Funke đã cho nghiên cứu sinh những gợi ý hữu ích ban đầu về lựa
chọn đề tài nghiên cứu.
Nghiên cứu sinh xin cảm ơn lãnh đạo Trƣờng Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã tạo
môi trƣờng và điều kiện nghiên cứu tốt, hỗ trợ tài chính giúp nghiên cứu sinh tham dự
một số hội nghị quốc tế. Đồng thời, nghiên cứu sinh cũng xin đƣợc cảm ơn các thầy, cô
Bộ môn Mạng và Truyền thông Máy tính, các thầy, cô Khoa Công nghệ Thông tin và
Trƣờng Đại học Công nghệ đã hỗ trợ nghiên cứu sinh trong quá trình nghiên cứu và bảo
vệ luận án.
1
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận án “Hỗ trợ định vị và nâng cao hiệu năng định tuyến dựa trên
thông tin vị trí cho các mạng cảm biến không dây” là do tôi thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn
của PGS. TS. Hồ Thuần và TS. Nguyễn Đại Thọ, và không chứa bất kỳ nội dung nào
đƣợc sao chép từ các công trình đã đƣợc ngƣời khác công bố. Các tài liệu trích dẫn là
trung thực và đƣợc chỉ rõ nguồn gốc.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan trên.
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014.
Lê Đình Thanh
2
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................... 1
LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................................... 2
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT .......................................... 5
DANH MỤC CÁC BẢNG ....................................................................................................... 8
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ................................................................................... 9
CHƢƠNG 1. MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 11
1.1 Mạng cảm biến không dây ......................................................................................... 11
1.2 Một vài ứng dụng điển hình của mạng cảm biến không dây ....................................... 12
1.3 Định tuyến và định vị trong mạng cảm biến không dây .............................................. 13
1.4 Vấn đề đƣợc giải quyết và mục tiêu của luận án ......................................................... 16
1.5 Nội dung luận án ....................................................................................................... 19
1.6 Đóng góp của luận án ................................................................................................ 20
CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH VỊ VÀ ĐỊNH TUYẾN DỰA TRÊN THÔNG TIN
VỊ TRÍ .................................................................................................................................. 23
2.1 Định vị ...................................................................................................................... 23
2.2 Phát hiện biên ............................................................................................................ 26
2.3 Định tuyến dựa trên thông tin vị trí ............................................................................ 28
2.3.1 Dịch vụ thông tin vị trí ...................................................................................... 30
2.3.2 Chuyển tiếp dựa trên thông tin vị trí .................................................................. 32
2.3.3 Cực tiểu địa phương.......................................................................................... 34
2.3.4 Giảm thiểu và tránh cực tiểu địa phương .......................................................... 34
2.3.5 Khôi phục sau cực tiểu địa phương ................................................................... 39
2.4 Thảo luận................................................................................................................... 42
CHƢƠNG 3. HỖ TRỢ ĐỊNH VỊ VỚI PHÁT HIỆN BIÊN DỰA TRÊN KẾT NỐI ......... 45
3.1 Tìm biên dựa trên kết nối ........................................................................................... 45
3.1.1 Trực quan và heuristic ...................................................................................... 45
3.1.2 Thuật toán......................................................................................................... 47
3.1.3 Đáp ứng với thay đổi mạng ............................................................................... 50
3.2 Phân tích và thử nghiệm ............................................................................................ 50
3.3 So sánh với các thuật toán hiện có ............................................................................. 52
3.4 Thảo luận................................................................................................................... 54
CHƢƠNG 4. TỐI ƢU HÓA ĐƢỜNG ĐI TRONG ĐỊNH TUYẾN DỰA TRÊN THÔNG
TIN VỊ TRÍ .......................................................................................................................... 56
3
4.1 Đặt vấn đề ................................................................................................................. 56
4.2 Mô tả giao thức.......................................................................................................... 59
4.2.1 Bảng định tuyến ................................................................................................ 60
4.2.2 Vùng khả áp dụng của phần tử định tuyến ......................................................... 61
4.2.3 Chuyển tiếp có chỉ dẫn ...................................................................................... 62
4.2.4 Định tuyến và cập nhật bảng định tuyến ............................................................ 63
4.3 Ƣu điểm .................................................................................................................... 66
4.4 Phân tích và so sánh với các giao thức khác ............................................................... 68
4.5 Mô phỏng .................................................................................................................. 69
4.5.1 Tỷ lệ kéo dài độ dài đường đi ............................................................................ 73
4.5.2 Trễ đầu cuối – đầu cuối .................................................................................... 75
4.5.3 Tỷ lệ chuyển gói thành công .............................................................................. 76
4.5.4 Chi phí truyền thông ......................................................................................... 77
4.5.5 Lựa chọn số chặng được ghi ............................................................................. 71
4.6 Thảo luận................................................................................................................... 78
CHƢƠNG 5. ĐỊNH TUYẾN DỰA TRÊN THÔNG TIN VỊ TRÍ SỬ DỤNG CẠNH
TRANH KẾT HỢP .............................................................................................................. 80
5.1 Mô tả giao thức.......................................................................................................... 82
5.1.1 Cạnh tranh kết hợp ........................................................................................... 82
5.1.2 Vùng cạnh tranh và hàm trễ .............................................................................. 83
5.1.3 Hành vi của các nút .......................................................................................... 85
5.2 Phân tích và mô phỏng............................................................................................... 89
5.2.1 Tỷ lệ chuyển gói tin thành công ......................................................................... 91
5.2.2 Phụ tải truyền thông.......................................................................................... 91
5.2.3 Độ trễ đầu cuối – đầu cuối ................................................................................ 92
5.2.4 Tỷ lệ gói tin trùng lặp........................................................................................ 93
5.3 Thảo luận................................................................................................................... 93
KẾT LUẬN .......................................................................................................................... 95
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN
LUẬN ÁN ............................................................................................................................. 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 98
PHỤ LỤC ........................................................................................................................... 108
Phụ lục 1. Ƣớc lƣợng khoảng cách và góc ..................................................................... 108
Phụ lục 2. Cơ sở toán học cho định vị theo khoảng cách ................................................ 111
4
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT
Thuật ngữ tiếng Anh Viết tắt Thuật ngữ tiếng Việt tương đương
2-hop Neighbourhood Graph 2NG Đồ thị vùng lân cận 2 chặng
Aggressive Area AA Vùng cạnh tranh quyết liệt
Angulation Định vị theo góc
Aggressive contention Cạnh tranh quyết liệt
Applicable area Vùng khả áp dụng
Beacon Path/Shortcut Đƣờng tắt
Behavior Based Tagging BBT Đánh dấu dựa vào hành vi
Boundary node Nút biên
Boundary detouring Đi theo biên
Communication hole Vùng trống truyền
Compass forwarding Chuyển tiếp theo góc
Connectivity-based Dựa trên kết nối
Contention Cạnh tranh
Distance-based forwarding Chuyển tiếp theo khoảng cách
Face routing Định tuyến trên mặt
Geographic Forwarding GF Chuyển tiếp dựa trên thông tin vị trí
Geographic routing Định tuyến dựa trên thông tin vị trí
Global Positioning System GPS Hệ thống định vị toàn cầu
Guided forwarding Chuyển tiếp có chỉ dẫn
5
Greedy forwarding Chuyển tiếp tham lam
Greedy with Path Optimization Routing GPOR Định tuyến tham lam với tối ƣu hóa
đƣờng đi
Hole Announcement HA Gói tin thông báo vùng trống
Hole Boundary Detection HBD Gói tin phát hiện biên vùng trống
Hull tree Cây bao
Hybrid Contention-Based Geographic HCGR Định tuyến dựa trên thông tin vị trí sử
Routing dụng cạnh tranh kết hợp
Inertia forwarding Chuyển tiếp với quán tính
Lateration Định vị theo khoảng cách
Local minimum Cực tiểu địa phƣơng
Location-based routing Định tuyến dựa trên thông tin vị trí
Location service Dịch vụ thông tin vị trí
Location server Nút phục vụ vị trí
Multi-dementional Scaling MDS Co giãn đa chiều
Most Forwarding progress with Radius MFR Bƣớc tiến dài nhất với bán kính
Neighbourhood Based Tagging NBT Đánh dấu dựa vào vùng lân cận
Non-aggressive Area NA Vùng cạnh tranh không quyết liệt
Non-aggressive contention Cạnh tranh không quyết liệt
Proactive Chủ động
Shortcut Creation SC Tạo đƣờng tắt
Shortcut creation technique Kỹ thuật tạo đƣờng tắt
Range-based Dựa trên khoảng
6
Random Progress Method RPM Phƣơng pháp bƣớc tiến ngẫu nhiên
Reactive Thụ động
Recovery Routing RR Định tuyến khôi phục
Topological awareness TA Biết về topo
Topology-based Dựa trên thông tin về topo mạng
Viewscope Tầm vực
Wireless Sensor Netwoks WSN Mạng cảm biến không dây
7
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. So sánh các thuật toán định vị. ...................................................................... 26
Bảng 2.2. So sánh các thuật toán phát hiện biên. ........................................................... 28
Bảng 2.3. Hành vi của mỗi nút cảm biến trong định tuyến dựa trên thông tin vị trí. ...... 29
Bảng 2.4. So sánh các kỹ thuật chuyển tiếp dựa trên thông tin vị trí. ............................ 34
Bảng 2.5. So sánh các kỹ thuật chuyển tiếp dựa trên thông tin vị trí. ............................ 38
Bảng 2.6. So sánh các kỹ thuật khôi phục. .................................................................... 42
Bảng 3.1. Thuật toán phát hiện biên đƣợc đề xuất. ........................................................ 47
Bảng 3.2. Độ chính xác và độ hồi tƣởng của thuật toán phát hiện biên đƣợc đề xuất qua
thử nghiệm. ................................................................................................................... 52
Bảng 4.1. Định dạng của các phần tử định tuyến. .......................................................... 61
Bảng 4.2. Hành vi của mỗi nút cảm biến trong GPOR. .................................................. 65
Bảng 4.3. Cấu hình mạng với kích thƣớc mạng khác nhau. ........................................... 70
Bảng 4.4. Cấu hình mạng với số luồng lƣu lƣợng khác nhau. ........................................ 71
Bảng 5.1. Tiêu đề gói tin của HCGR . ........................................................................... 86
Bảng 5.2. Giao thức HCGR, mã cho nút C. ................................................................... 86
8
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
Hình 1.1. Giải pháp đƣợc đề xuất. ................................................................................. 22
Hình 2.1. Hành vi của mỗi nút cảm biến trong định tuyến dựa trên thông tin vị trí. ...... 31
Hình 2.2. Kỹ thuật quay. . ............................................................................................. 41
Hình 3.1. Biên và vùng trống trong trƣờng hợp liên tục. ............................................... 46
Hình 3.2. Biên và vùng trống trong trƣờng hợp rời rạc. ................................................ 47
Hình 3.3. Minh họa thuật toán kiểm tra khả năng gần biên. . ......................................... 50
Hình 3.4. Một vài kết quả thử nghiệm thuật toán phát hiện biên đƣợc đề xuất. .............. 53
Hình 3.5. Phân hoạch các nút biên. ............................................................................... 54
Hình 4.1. Một đoạn đƣờng cong đƣợc thay thế bằng một đƣờng tắt. ............................. 60
Hình 4.2. Vùng khả áp dụng của phần tử định tuyến ..................................................... 62
Hình 4.3. Hành vi của mỗi nút cảm biến trong GPOR. .................................................. 63
Hình 4.4. Phần tử định tuyến mới có hƣớng thoát khỏi vùng lõm trƣớc vùng trống tốt
hơn phần tử định tuyến đã có . ....................................................................................... 64
Hình 4.5. Đƣờng đi đƣợc tạo bởi gói dữ liệu và các gói SC kèm theo........................... 67
Hình 4.6. Tối ƣu hóa đƣờng đi bởi các luồng lƣu lƣợng đồng thời.. .............................. 68
Hình 4.7. Tỷ lệ kéo dài độ dài đƣờng đi với kích thƣớc mạng khác nhau. ..................... 74
Hình 4.8. Tỷ lệ kéo dài độ dài đƣờng đi với số luồng lƣu lƣợng đồng thời khác nhau. .. 74
Hình 4.9. Trung bình trễ đầu cuối – đầu cuối với kích thƣớc mạng khác nhau. .............. 75
Hình 4.10. Trung bình trễ đầu cuối – đầu cuối với số luồng lƣu lƣợng đồng thời khác
nhau. .............................................................................................................................. 76
Hình 4.11. Tỷ lệ chuyển gói tin đến đích thành công với kích thƣớc mạng khác nhau. .. 77
Hình 4.12. Tỷ lệ chuyển gói tin đến đích thành công với số lƣu lƣợng đồng thời khác
nhau. .............................................................................................................................. 77
Hình 4.13. Tổng số phát tỏa với kích thƣớc mạng khác nhau. ....................................... 78
Hình 4.14. Tổng số phát tỏa với số luồng lƣu lƣợng đồng thời khác nhau. .................... 78
9
Hình 4.15. Tỷ lệ kéo dài độ dài đƣờng đi với số nút đƣợc ghi khác nhau. ...................... 72
Hình 4.16. Trung bình trễ đầu cuối – đầu cuối với số nút đƣợc ghi khác nhau. .............. 72
Hình 4.17. Tỷ lệ chuyển gói tin đến đích thành công với số nút đƣợc ghi khác nhau. .... 73
Hình 4.18. Tổng số phát tỏa với số nút đƣợc ghi khác nhau. ......................................... 73
Hình 5.1. Các vùng cạnh tranh ở chế độ tham lam. ....................................................... 83
Hình 5.2. Các vùng cạnh tranh ở chế độ khôi phục. ....................................................... 84
Hình 5.3. Tỷ lệ chuyển gói tin đến đích thành công của HCGR, ACGR và NCGR........ 91
Hình 5.4. Phụ tải truyền thông của HCGR, ACGR và NCGR........................................ 92
Hình 5.5. Độ trễ đầu cuối – đầu cuối của HCGR, ACGR và NCGR. ............................. 92
Hình 5.6. Tỷ lệ gói tin trùng lặp của HCGR, ACGR và NCGR. .................................... 93
10
CHƢƠNG 1
MỞ ĐẦU
1.1 Mạng cảm biến không dây
Các thiết bị cảm biến (sensors) tạo liên kết giữa thế giới vật lý với thế giới số bằng việc
thu nhận các hiện tƣợng của thế giới vật lý rồi chuyển đổi nó thành dạng có thể lƣu trữ và
xử lý đƣợc. Khi đƣợc tích hợp vào các hệ thống khác nhau, các thiết bị cảm biến đem lại
nhiều lợi ích cho đời sống. Chúng cho phép nhiều ứng dụng mới nhƣ nhà thông minh,
robot, hệ thống tự động hóa, … Những tiến bộ trong phát triển các công nghệ VLSI (tích
hợp phạm vi rất lớn), MEMS (hệ thống vi cơ điện tử), và truyền thông không dây đã giúp
cho việc sử dụng các hệ thống thiết bị cảm biến phân tán ngày càng trở nên phổ biến. Các
công nghệ tính toán cùng các công nghệ cảm biến tiên tiến cho phép sản xuất ra các thiết
bị cảm biến có kích thƣớc nhỏ, tiêu ít năng lƣợng và rẻ tiền. Ngoài ra, các hệ thống
nhúng tiếp tục có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Mạng của hàng ngàn
các nút cảm biến đã sẵn sàng đƣợc sử dụng để theo dõi các khu vực địa lý rộng lớn cho
việc mô hình hóa và dự báo lũ lụt, điều khiển tƣới tiêu và sử dụng hóa chất nhằm tăng
năng suất mùa màng, giám sát hiện trƣờng, phát hiện đột nhập, theo dõi hoạt động của
núi lửa, ... Cùng với yêu cầu thu thập các thông số môi trƣờng, phạm vi triển khai lớn,
điều kiện khắc nghiệt, hay hạ tầng truyền thông có dây không sẵn sàng là những động lực
dẫn đến nhu cầu sử dụng mạng của nhiều nút cảm biến có thể truyền thông không dây
với nhau.
Từ góc độ kỹ thuật, mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Networks - WSN)
bao gồm nhiều nút cảm biến, mỗi nút có bộ vi xử lý, bộ nhớ, bộ phận thu/phát tín hiệu
không dây, một hoặc nhiều thiết bị cảm biến, nguồn năng lƣợng (pin) và có thể có cả bộ
phận định vị. Nút cảm biến có nhiệm vụ thu nhận các tín hiệu vật lý từ môi trƣờng xung
11
quanh. Tín hiệu vật lý thu nhận đƣợc đƣợc lƣợng hóa bằng bộ chuyển đổi tƣơng tự-số rồi
đƣợc chuyển vào bộ vi xử lý. Thông thƣờng, mỗi thiết bị cảm biến chỉ đo đƣợc một tín
hiệu vật lý nhƣ nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, độ sáng, độ rung chuyển hay nồng độ khí CO 2,
v.v. Để đo nhiều tín hiệu vật lý đồng thời, ngƣời ta thƣờng tích hợp nhiều thiết bị cảm
biến thành một bảng các thiết bị cảm biến. Bộ phận thu/phát tín hiệu không dây có nhiệm
vụ điều chế và phát tín hiệu dƣới dạng sóng không dây, đồng thời thu và giải điều chế tín
hiệu. Các chuẩn công nghệ đƣợc sử dụng phổ biến cho WSN bao gồm IEEE 802.15.4
[105], ZigBee [111]. Bộ phận định vị, ví dụ thiết bị định vị GPS, cho biết vị trí (tọa độ)
của nút cảm biến. Bộ vi xử lý có năng lực tính toán hạn chế. Tƣơng tự, bộ nhớ có dung
lƣợng cũng hạn chế. Pin có nhiệm vụ cung cấp điện cho nút hoạt động, có kích thƣớc nhỏ
và thƣờng không đƣợc nạp điện bổ sung. Tất cả các thành phần kể trên cấu thành một
máy tính siêu nhỏ với khả năng tính toán và truyền thông dữ liệu 1. Nhiều nút cảm biến
đƣợc triển khai trên một khu vực tạo thành một mạng tự hợp của các nút cảm biến.
1.2 Một vài ứng dụng điển hình của mạng cảm biến không dây
Ứng dụng trong môi trƣờng và nông nghiệp: Mạng cảm biến không dây đƣợc ứng
dụng nhiều trong lĩnh vực môi trƣờng. Một mạng cảm biến không dây có thể đƣợc triển
khai để theo dõi và cảnh báo cháy rừng, theo dõi và cảnh báo cháy nổ ở kho bãi, đo hàm
lƣợng khí CO2 trong một khu vực kiểm định, thu nhập các thông số nhiệt độ, độ ẩm, áp
suất không khí, tốc độ gió phục vụ cho dự báo thời tiết. Cũng có thể sử dụng mạng cảm
biến không dây để theo dõi sự di cƣ của các loài chim, các loài động vật, các loài cá
trong đại dƣơng. Trong nông nghiệp, mạng cảm biến không dây đƣợc sử dụng để thiết kế
hệ thống tƣới tiêu tự động, theo dõi sự tăng trƣởng của cây trồng, hoạt động của các loại
côn trùng và thiên địch có tác động đến cây trồng, v.v. Corke và các cộng sự [19] cho
chúng ta một cái nhìn khá toàn diện về ứng dụng của mạng cảm biến không dây trong
lĩnh vực này.
Ứng dụng trong y tế và chăm sóc sức khỏe: Các thiết bị cảm biến y sinh có thể đƣợc
cấy vào cơ thể bệnh nhân để theo dõi các cơn đau tim, các trận hen suyễn, ức chế thần
1
Ngày nay có nhiều hãng cung cấp nền tảng phần cứng và/hoặc phần mềm mạng cảm biến không dây nhƣ Memsic
[110], Libelium [109]. Wiki cung cấp cho chúng ta một danh sách khá nhiều các nền tảng mạng cảm biến không
dây tại http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_sensor_nodes.
12
kinh, sự phát triển của ung thƣ, nồng độ gluco trong máu, v.v. Các bác sỹ đặc biệt quan
tâm đến ứng dụng của mạng cảm biến không dây để theo dõi các bệnh nhân hậu phẫu,
các bệnh nhân cần đƣợc theo dõi liên tục. Một ứng dụng khá tiện ích của mạng cảm biến
không dây là thực hiện chăm sóc sức khỏe tại nhà. Ngƣời tham gia chăm sóc sức khỏe tại
nhà đƣợc gắn các thiết bị cảm biến lên cơ thể. Các thông số về sức khỏe đƣợc thu thập
bởi các cảm biến sẽ đƣợc gửi đến bác sỹ qua mạng Internet. Bác sỹ, do vậy, có thể biết
đƣợc tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân của mình. Nhiều ứng dụng của mạng cảm
biến không dây trong lĩnh vực y tế đƣợc mô tả tổng quan trong [74].
Ứng dụng trong quân sự và an ninh: Mạng cảm biến không dây ra đời với mục đích
ban đầu phục vụ cho quân sự và an ninh. Chính vì vậy, các ứng dụng của mạng cảm biến
không dây trong lĩnh vực này thực sự phong phú. Ngƣời quan tâm không khó để tìm thấy
tên những ứng dụng này trong các bài báo tổng quan về ứng dụng của mạng cảm biến
không dây, ví dụ nhƣ [11].
Cùng với sự gia tăng nhu cầu trong đời sống con ngƣời, ngày càng có nhiều các ứng
dụng sử dụng mạng cảm biến không dây.
1.3 Định tuyến và định vị trong mạng cảm biến không dây
Mạng cảm biến không dây là một dạng của mạng tự hợp. Tuy nhiên, so với các mạng tự
hợp khác nhƣ MANET [106] hay VANET [107], mạng cảm biến không dây có những
đặc tính riêng sau dẫn đến những thuận lợi hoặc thách thức cho việc thiết kế các giao
thức định tuyến cho mạng cảm biến không dây:
- Tài nguyên (năng lực tính toán, bộ nhớ, pin) của mỗi nút hết sức hạn chế: Đây là
thách thức lớn khi thiết kế các giao thức định tuyến cho mạng cảm biến không
dây. Những giao thức áp dụng đƣợc cho mạng cảm biến không dây phải yêu cầu
tính toán cũng nhƣ lƣu trữ rất ít tại mỗi nút. Đồng thời, những giao thức này phải
giải quyết tốt vấn đề cân bằng tải để ít nút phải hoạt động nhiều hơn và sớm
ngừng hoạt động do pin hết điện.
13
- Số lượng nút được triển khai có thể rất lớn: Có thể hàng nghìn nút đƣợc triển
khai trên vùng rộng lớn. Đặc điểm này càng làm tăng yêu cầu tính toán cũng nhƣ
lƣu trữ rất ít tại mỗi nút.
- Nút thay đổi chế độ thức và ngủ: Để tiết kiệm điện của pin và kéo dài tuổi thọ
các nút, một số nhà sản xuất cung cấp các nút có khả năng đi vào chế độ ngủ khi
rỗi hay theo chu kỳ. Đây là một thách thức cho các giao thức định tuyến vì các
liên kết giữa các nút hay bị thay đổi.
- Nút ngừng hoạt động: Nút có thể ngừng hoạt động do nhiều nguyên nhân nhƣ bị
chìm trong bùn, nƣớc, bị va đập, bị đốt cháy hay phổ biến nhất là hết điện. Các
nút ngừng hoạt động sẽ tạo ra những vùng trống, tại đó không một lƣu lƣợng
nào có thể chuyển qua đƣợc.
- Nút được bổ sung: Các nút mới có thể đƣợc bổ sung để lấp các vùng trống do
các nút đã ngừng hoạt động để lại hoặc để mở rộng khu vực triển khai.
- Nút ít di chuyển: Đây là một thuận lợi cho việc thiết kế các giao thức cho mạng
cảm biến không dây.
Tiếp cận truyền thống cho định tuyến trong mạng tự hợp dựa trên thông tin về topo
mạng (topology-based). Theo tiếp cận này, các nút khám phá (một phần hay toàn bộ)
thông tin về topo mạng bằng việc trao đổi các thông báo điều khiển và sử dụng thông tin
này để đƣa ra các quyết định định tuyến sau này. Có hai phƣơng pháp thực hiện tiếp cận
định tuyến dựa trên topo là chủ động (proactive) và thụ động (reactive). Cũng có thể kết
hợp hai phƣơng pháp này trong cùng một giao thức và chúng ta có phƣơng pháp định
tuyến lai (hybrid).
Các giao thức định tuyến chủ động tính trƣớc đƣờng đi giữa mỗi cặp nút bất kỳ và lƣu
thông tin các đƣờng đi đã đƣợc tính tại các nút theo một cấu trúc đƣợc gọi là bảng định
tuyến. Khi có yêu cầu định tuyến, nút hiện tại mang gói tin sẽ tra cứu bảng định tuyến
của nó để biết cần chuyển gói tin cho nút nào tiếp theo. Do việc tính trƣớc các đƣờng đi
trên thông tin toàn cục, các giao thức định tuyến chủ động có thể cho các đƣờng đi tối ƣu.
14
Các ví dụ về định tuyến chủ động cho mạng tự hợp bao gồm DSDV [78], WRP [71],
STAR [77], sử dụng tác tử di động [9], AIR [15], OLSR [40] và TBRPF [76].
Khác với định tuyến chủ động, các giao thức định tuyến thụ động không tính trƣớc tất
cả các đƣờng đi mà chỉ tính các đƣờng đi khi có yêu cầu (on-demand). Thông tin về các
đƣờng đi đã đƣợc tính có thể đƣợc lƣu trong vùng đệm của các nút và chỉ có giá trị sử
dụng trong khoảng thời gian nhất định. Khi có yêu cầu định tuyến, nút nguồn nhìn trong
vùng đệm xem có đƣờng đi đến nút đích hay không, nếu có, đƣờng đi này sẽ đƣợc sử
dụng, ngƣợc lại nút nguồn phát động một lƣợt tìm đƣờng bằng cách phát đi yêu cầu tìm
đƣờng. Yêu cầu tìm đƣờng sẽ đƣợc phát tỏa trong mạng theo một cách thức nào đó, có
thể là phát tràn (flooding), cho đến khi đƣờng đi đƣợc tìm thấy. Thông tin về đƣờng đi
vừa tìm thấy sẽ đƣợc gửi ngƣợc đến nút nguồn, lƣu tại vùng đệm của các nút tham gia
gửi ngƣợc, và sau đó đƣợc sử dụng để định tuyến các gói tin. Các ví dụ về định tuyến thụ
động bao gồm DSR [43, 44], AODV [79, 80], LBAR [35], preemptive routing [32],
DLAR [57], và NCP-based [16].
Việc sử dụng kết hợp định tuyến chủ động và thụ động cũng đã đƣợc đề xuất. Các ví
dụ về giao thức kết hợp chủ động và thụ động nhƣ ZRP [33], HSLS [85]. Theo cách thức
này, mạng đƣợc chia nhỏ thành các vùng (zone), định tuyến giữa hai nút trong cùng vùng
đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp chủ động, định tuyến giữa hai nút thuộc các vùng khác
nhau đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp thụ động.
Các phƣơng pháp định tuyến dựa trên thông tin topo yêu cầu các nút phải lƣu trữ
nhiều thông tin về các đƣờng đi. Yêu cầu này vƣợt ngoài khả năng đáp ứng của các nút
cảm biến. Ngoài ra, định tuyến dựa trên topo sử dụng nhiều gói tin điều khiển để tìm và
duy trì các đƣờng đi. Ngoài tác động làm giảm băng thông sẵn có cho dữ liệu, nhiều gói
tin điều khiển tiêu hao nhiều điện năng của các nút và hệ quả là làm giảm tuổi thọ của
các nút. Với các đặc điểm nhƣ phân tích ở trên, định tuyến dựa trên topo hầu nhƣ không
áp dụng đƣợc cho mạng cảm biến không dây.
Những năm gần đây, một tiếp cận hoàn toàn khác cho vấn đề định tuyến cho mạng
cảm biến không dây là sử dụng thông tin về vị trí/tọa độ của các nút làm thông tin dẫn
15
đƣờng2. Tiếp cận mới này có tên là định tuyến dựa trên thông tin vị trí (location-based
hay geographic routing). Định tuyến dựa trên thông tin vị trí giả thiết mỗi nút biết về vị
trí của nó bằng việc sử dụng hệ thống định vị nhƣ GPS hoặc bằng thuật toán định vị
(localization) nào đó. Thông tin định tuyến mà mỗi nút phải duy trì chỉ là vị trí của các
láng giềng. Thông tin này có thể đƣợc cập nhật một cách nhanh chóng và tiết kiệm. Do
đó, định tuyến dựa trên thông tin vị trí phù hợp cho mạng cảm biến không dây, đặc biệt
là các mạng có quy mô lớn.
Trong trƣờng hợp các nút không đƣợc trang bị thiết bị định vị, vì lý do tài chính và
hiệu quả sử dụng năng lƣợng, một thuật toán phân tán có thể đƣợc sử dụng để gán tọa độ
cho các nút. Thuật toán nhƣ vậy đƣợc gọi là thuật toán định vị. Thuật toán định vị khai
thác thông tin kết nối giữa các nút hoặc thông tin ƣớc lƣợng khoảng cách hay góc giữa
các nút. Tọa độ của các nút đƣợc xác định bằng thuật toán định vị giúp cho định tuyến
dựa trên thông tin vị trí vẫn có thể đƣợc áp dụng trong mạng cảm biến không dây không
đƣợc trang bị thiết bị định vị tại mỗi nút.
1.4 Vấn đề đƣợc giải quyết và mục tiêu của luận án
Định tuyến đơn phát dựa trên thông tin vị trí cho mạng cảm biến không dây đã đƣợc
quan tâm nghiên cứu từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, các giao thức hiện có còn tồn tại
những hạn chế về hiệu năng nhƣ tìm đƣờng đi dài, đi vòng và mất cân bằng tải, sử dụng
gói tin chào hỏi làm tiêu tốn băng thông mạng, … Do vậy, một trong những mục tiêu
chính của luận án này là khắc phục các hạn chế kể trên của các giao thức hiện có. Nói
cách khác, vấn đề thứ nhất đƣợc quan tâm giải quyết trong luận án này là nâng cao hiệu
năng của định tuyến đơn phát dựa trên thông tin vị trí cho mạng cảm biến không dây.
Trong trƣờng hợp các nút cảm biến không đƣợc trang bị thiết bị định vị, các thuật
toán định vị là cần thiết để xác định tọa độ tƣơng đối cho các nút, từ đó có thể áp dụng
định tuyến dựa trên thông tin vị trí. Các thuật toán định vị hiện có dựa trên giải thiết biết
các nút biên. Tuy nhiên, các thuật toán phát hiện biên (boundary detection) hiện có hoặc
không hiệu quả hoặc chỉ làm việc tốt trên mạng có mật độ nút dày và phân bố đều. Do
đó, vấn đề thứ hai đƣợc quan tâm giải quyết trong luận án này là phát hiện biên trong
2
Tọa độ của các nút không chỉ có ý nghĩa trong định tuyến dựa trên thông tin vị trí mà còn đƣợc sử dụng trong
nhiều ứng dụng khác nằm ngoài phạm vi quan tâm của luận án này.
16
mạng cảm biến không dây hiệu quả, có thể làm việc trên cả mạng có mật độ nút thƣa và
phân bố không đều.
Tóm lại, hai bài toán định tuyến đơn phát dựa trên thông tin vị trí và phát hiện biên
trong mạng cảm biến không dây đƣợc quan tâm đồng thời. Bài toán phát hiện biên nhằm
đến hỗ trợ cho định vị trong mạng cảm biến không dây. Để xác định rõ bài toán, các giả
thiết sau đây đƣợc sử dụng:
- Mạng cảm biến không dây bao gồm nhiều nút đƣợc phân bố ngẫu nhiên trên
một vùng triển khai đƣợc xem là phẳng. Số lƣợng nút đƣợc triển khai lớn và
vùng triển khai rộng. Mạng đƣợc gọi là mạng 2D do vùng triển khai là một khu
vực phẳng. Các kịch bản thực tế cho giả thiết này là các mạng cảm biến không
dây đƣợc triển khai để theo dõi cháy rừng, để điều khiển tƣới tiêu tự động, hay
để theo dõi đột nhập của quân địch trên một bãi chiến trƣờng, …
- Các nút phát sóng radio đẳng hướng. Các liên kết đƣợc giả thiết là đối xứng.
Kịch bản thực tế cho giả thiết này là sử dụng các nút cùng loại với anten đẳng
hƣớng. Chúng ta cũng giả thiết rằng khoảng cách giữa các nút quyết định liệu có
tồn tại liên kết giữa chúng hay không; dƣới một ngƣỡng khoảng cách nào đó, hai
nút sẽ nằm trong vùng phủ sóng của nhau.
- Các nút ít hoặc không di chuyển. Mạng đƣợc xem là tĩnh. Giả thiết này hoàn
toàn hợp lý vì hầu hết các mạng cảm biến đƣợc triển khai trong thực tế đều là
các mạng tĩnh.
Phát biểu không hình thức của các bài toán nhƣ sau:
- Hỗ trợ định vị với phát hiện biên: Cho một mạng cảm biến không dây trong đó
các nút cảm biến không có thông tin vị trí của chúng, hãy xác định những nút
biên của mạng. Thông tin về các nút biên của mạng đƣợc sử dụng cho các thuật
toán định vị.
- Định tuyến đơn phát dựa trên thông tin vị trí: Cho một nút nguồn bất kỳ và một
nút đích, hãy tìm đƣờng đi ngắn nhất hoặc gần ngắn nhất từ nút nguồn đến nút
đích dựa trên thông tin vị trí của các nút.
17
Cụ thể, các vấn đề sau đây thuộc hai bài toán nêu trên đƣợc quan tâm giải quyết:
- Hỗ trợ định vị với phát hiện biên dựa trên kết nối: Nhiều thuật toán định vị
đã đƣợc đề xuất, trong đó các thuật toán khả thi [27, 56, 81, 86] cho mạng cảm
biến không dây phụ thuộc vào độ chính xác và hiệu quả của thuật toán phát hiện
biên. Tuy nhiên, các thuật toán phát hiện biên đã có [5, 21, 22, 29, 53, 91] hoặc
yêu cầu mạng có phân bố các nút đều và dầy hoặc có chi phí truyền thông và
tính toán cao do phải giải quyết các bài toán phức tạp là lựa chọn điểm mốc và
phát tràn. Do vậy, mục tiêu thứ nhất của luận án là đề xuất một thuật toán phát
hiện biên phục vụ cho định vị có chi phí truyền thông và tính toán thấp, có thể
làm việc trên cả các mạng cảm biến có mật độ nút thƣa và phân bố không đều.
- Nâng cao hiệu năng định tuyến đơn phát dựa trên thông tin vị trí với tối ƣu
hóa đƣờng đi: Định tuyến dựa trên thông tin vị trí là tiếp cận tốt cho mạng cảm
biến không dây do điều kiện hạn chế về tài nguyên của các nút mạng. Trong
nhiều giao thức đã đƣợc đề xuất, định tuyến dựa trên thông tin vị trí kết hợp
chuyển tiếp tham lam [24] và kỹ thuật khôi phục đi theo biên [20] là giải pháp
hiệu quả và khả thi. Tuy nhiên, định tuyến theo phƣơng pháp này có hai yếu
điểm chính. Thứ nhất, các đƣờng đi dọc theo biên thƣờng dài và không tối ƣu.
Thứ hai, nhiều đƣờng đi dọc theo biên dẫn đến lƣu lƣợng quá tải cho các nút
biên. Điều này không chỉ dẫn đến tắc nghẽn tại biên khi có nhiều luồng lƣu
lƣợng đồng thời mà còn làm giảm nhanh tuổi thọ của các nút biên dẫn đến khoét
rộng hơn các vùng trống. Nhằm khắc phục các yếu điểm trên, nhiều kỹ thuật tối
ƣu hóa đƣờng đi đã đƣợc đƣa ra [51, 68, 69], trong đó tạo và sử dụng đường tắt
[51] là kỹ thuật có chi phí thấp, có thể áp dụng với nhiều giao thức định tuyến
dựa trên thông tin vị trí. Tuy nhiên, kỹ thuật tạo đƣờng tắt đã có có thể gặp thất
bại trong việc tạo đƣờng tắt, cần nhiều thời gian để xây dựng thành công một
đƣờng tắt dẫn đến nhiều gói tin không đƣợc hƣởng lợi từ đƣờng tắt. Ngoài ra, kỹ
thuật tối ƣu hóa đƣờng đi đã có chỉ đƣợc nghiên cứu cho kịch bản có một nút
đích. Xuất phát từ thực tế này, mục tiêu thứ hai đƣợc thực hiện trong luận án là
đề xuất một giao thức tối ƣu hóa đƣờng đi có thể tạo nhanh và khai thác hiệu quả
các đƣờng tắt, có thể áp dụng cho kịch bản có nhiều nút đích, và do vậy có thể
áp dụng để nâng cao hiệu năng của định tuyến đơn phát dựa trên thông tin vị trí.
18