Hệ thống kiến thức tiếng anh lớp 8

  • 29 trang
  • file .doc
HỆ THỐNG KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 8
A.Các dạng câu thường gặp:
1.Câu bị động đặc biệt:
1.Câu bị động với think/believe/say…:
a, +,CĐ: S (People, They,…..) + say/think/believe…+ that +………
+,BĐ: S + is/am/are + said/thought/believed…+ to V…………
It + is/am/are + said/thought/believed… that +…………
b, +,CĐ: S (People,They,…..) + said/thought/believed…+ that….
+,BĐ: S + was/were + said/thought/believed…+ to have + V(pII)
: It + was/were+ said/thought/believed… that +…………
Eg: - People believe that 13 is an unlucky number.
=> 13 is belived to be an unlucky number.
=> It is believed that 13 is an unlucky number.
- They thought that Mai had gone away.
=> Mai was thought to have gone away.
=> It was thought that Mai had gone away.
2.Câu bị động với “have”:
+ CĐ: S + have/has/had + sb + V + st+ …….
+ BĐ: S + have/has/had + st + V(pII) + (by sb)...
Eg: I had him repair my bicycle yesterday.
=> I had my bicycle repaired yesterday.
3.Câu bị động với “get”:
+,CĐ: S + get/gets/got + sb + to V + st +…….
+,BĐ: S + get/gets/got + st + V(pII) + (by sb)...
Eg: I got him to repair my car last week.
=> I got my car repaired last week.
4.Câu bị động với “make”:
+,CĐ: S + make/made + sb + V + st +……
+,BĐ: S (sb) + is/are//was/were made + to V+ st +……
Eg:The step mother made Littele Pea do the chores all day.
=> Littele Pea was made to do the chores all day.
5.Need:
+, CĐ: S + need + to V+ st +……..
THƯ VIỆN SEN VÀNG
1
+, BĐ: S (st)+ need + to be V(pII).
S (st)+ need+ V-ing.
Eg:You need to cut your hair.
=>Your hair need to be cut.
=> Your hair need cutting.
2.Câu trực tiếp,gián tiếp:
I.Các dạng câu chuyển gián tiếp:
1.Câu mệnh lệnh, yêu cầu:
- Câu mệnh lệnh, yêu cầu có các dạng:
“(Don’t) + V +…..+ (please)”
“Will/Would/Can/Could + S + (not) +……+ (please)?”
“Would you mind + (not) + V-ing +…..?”
=>S + told/asked/warned (cảnh báo)/begged (cầu xin)/ordered (ra
lệnh)/reminded (nhắc nhở)+ O + (not) toV…
Eg:- “Listen carefully” The teacher said to us.
=>The teacher told/asked us to listen carefully.
-“Don’t make noise,Jim” The perfect said.
=>The perfect ordered Jim not to make noise.
-“Would you mind putting out your cigarette?”-said a woman.
=>A woman reminded me to put out my cigatette.
*Câu yêu cầu với động từ tường thuật “asked” có dạng:
-“I’d like+……..”
-“Can/Could I have+……..”
Khi chuyển gián tiếp ta áp dụng công thức:
S+asked(+O)+for+st+…..
Eg: In the café,the man said: “I’d like a cup of tea”.
=>The man asked for a cup of tea.
2.Lời khuyên:
-Lời khuyên có các dạng:
“S+should(not)/ought (not) to/had better(not)+V+……..”
“Why don’t you+V+…….”
“If I were you, I would+V+…….”
=>S1+said+(to+O)+that+S2+should+V+…….
=>S+advised/encouraged(khuyến khích)+ O+to V+…….
THƯ VIỆN SEN VÀNG
2
Eg:-“You should run faster” The teacher said.
=>The teacher said that I should run faster.
=>The teacher advised me to run faster.
-“Why don’t you take off your coat?”She said.
=>She advised me to take off my coat.
-“If I were you,I would stop smoking”He said.
=>He advised me to stop smoking.
-“Go on,apply for the job”Mrs.Smith said.
=> Mrs.Smith encouraged me to apply for the job”
3.Câu trần thuật:
Câu trần thuật có dạng: “S+V(s/es/ed/pI/pII)+…….”
=>S+said+that+S+V(lùi thì)+………
Eg: “I will have an important contest tomorrow.”She said.
=>She said that she would have an important contest the next day.
4.Câu hỏi:
a,Yes/No questions:
Yes/No question có dạng: “Trợ động từ+S+V+…..?”
=>S1+asked+O+if/whether+S2(O)+V(lùi thì)+……
Eg: “Do you like SNSD?” Seohyun said to Kyuhyun.
=> Seohyun asked Kyuhyun if/whether he liked SNSD.
b,Wh questions:
Wh questions có dạng: “Wh+trợ động từ+S+V+…..?”
=>S1+asked+O+Wh+S2(O)+V(lùi thì)+…….
Eg: “Where will you go tomorrow?” She said.
=>She asked me Where I would go the next day.
5.Lời mời,gợi ý:
a, Lời mời:
Lời mời có dạng: “Would you like+Noun/toV+……?”
=>S+invited+O+toV+……
Eg: “Would you like to come to my birthday party”Su said to Seohyun.
=> Su invited Seohyun to come to his birthday party.
b,Lời gợi ý:
Lời gợi ý có dạng:
“Let’s+V+…..!”= “Shall we+V+…..?”
“What/How about + V-ing/N +……?”
THƯ VIỆN SEN VÀNG
3
“Why don’t we/you+ V+….?”
* Nếu chủ ngữ tham gia vào hành động.( “Let’s + V +…..!” ; “Shall we + V +
…..?” ;
“What/How about + V-ing/N +……?” “Why don’t we +V+….?”):
=>S + suggested + V-ing +……
* Nếu chủ ngữ không tham gia vào hành động mà chỉ gợi ý cho người khác.(
“Why don’t you+V+….?”)
=>S1 + suggested + that + S2 + should + V +……
Eg:-“Let’s go to the movies”The boy said.
=>The boy suggested going to the movies.
-“Why don’t you go out for a drink?”Trung said to Nga.
=>Trung suggested that Nga should go out for a drink.
c,Những câu có dạng:
“I’ll+V+…..+if you like.”
“Shall/Can/Could I+V+….?”
“Would you like me+toV+…..?”
Khi chuyển gián tiếp ta sử dụng động từ tường thuật “offered” công thức:
S+ offered + toV +…….+ if you like.
Eg:- “Would you like me to finish the work tonight?
=>I’ll finish the work tonight if you like.
=>I offered to finish the work tonight if you like.
-“I’ll do your housework for you if you like”She said.
=>She offered to do my housework for me if I liked.
6.Câu cảm thán:
-Câu cảm thán có dạng:
“What + (a/an) + adj + Noun!”
“How + adj + S + V!”
=>S1+exclaimed+that+S2+V/be(lùi thì)+……..
Eg: “What a lovely teddy bear!”The girl said.
= “How lovely the teddy bear is!The girl said.
=>The girl exclaimed that the teddy bear was lovely.
7.Lời nhắc nhở:.
“Remember…” Khi chuyển sang gián tiếp ta áp dụng cấu trúc sau:
“Don’t forget…” S + reminded+ sb+ toV+….
THƯ VIỆN SEN VÀNG
4
Eg: She said to me; “Don’t forget to ring me up tomorrow evening”
=> She reminded me to ring her up the next eveining.
8. Sự đồng ý về quan điểm như: all right, yes, of course (áp dụng cấu trúc sau):
S + agreed + to V…
Eg: “All right, I’ll wait for you” He said.
=> He agreed to wait for me.
9.Câu trực tiếp diễn tả điều mong muốn như: would like, wish.Khi chuyển gián
tiếp áp dụng cấu trúc:
S + wanted + O + to V+…
Eg: “I’d like Trung to be a famous person.”Trung’s English teacher.
=> Trung’s English teacher wanted him to be a famous person.
10. Từ chối : S + refused + to V +…
Eg: ‘No, I won’t lend you my car”
=> He refused to lend me his car.
11. Lời hứa: S + promised to V+…..
Eg: ‘I’ll send you a card on your birthday”
=> He promised to send me a card on my birthday.
12.Cảm ơn,xin lỗi:
a,Cảm ơn: S + thanked (+O) (for+V-ing/st) +…..
Eg: “It was nice of you to help me. Thank you very much,” Tom said to you.
=>Tom thanked me for helping him.
b,Xin lỗi: S+ apologized (+to O) + for (+not) + (V-ing/st) +…….
Eg: “I’m sorry I’m late,” Peter said.
=>Peter apologized for being late.
13.Chúc mừng:
S + congratulated + O + on + V-ing/st+……
Eg: John said, “I heard you received the scholarship. Congratulations!”
---> John congratulated me on receiving the scholarship.
14. . Mơ ước:
S + dreamed + of + V-ing/st+..…
Eg: “I want to pass the exam with flying colours,” John said.
=> John dreamed of passing the exam with flying colours.
“I’ve always wante to be rich, ” Bob said .
=> Bob had always dreamed of being rich.
15.Một số câu cần nhớ:
THƯ VIỆN SEN VÀNG
5
-She said, "Curse(nguyền rủa) this dog!" =>She cursed the dog.
-She said, "Luck!" => She wished me luck.
-She said, "Thank you very much!" => She thanked me very much.
-She said, "Congratulations!" => She congratulated me.
-She said, "Traitor(kẻ phản bội)/Liar(kẻ dối trá)!"
=> She called me a traitor/liar.
-She said, "Happy Christmas!" => She wished me a happy Christmas.
-She said, "Hell!(chết tiệt)" => She swore(chửi rủa).
-The notice said: "Welcome to Edinburgh" => The notice welcomed visitors to
Edinburgh.
-"Good!" he exclaimed =>He gave an exclamation of pleasure/satisfaction.
-“Ugh(Ối;Eo ơi)!" she exclaimed, and turned the programme off
=> With an exclamation of disgust(làm phẫn nộ) she turned the programme
off.
-“Hello John”She said. => She greeted John.
16. Các hình thức hỗn hợp trong lời nói gián tiếp: (mixed forms in reported
speech)
Lời nói trực tiếp có thể bao gồm nhiều hình thức hỗn hợp: câu khẳng định,
câu hỏi, câu mệnh lệnh, câu cảm thán:
Eg: 1. He said, “Can you play the guitar?” and I said “No”
 He asked me if I could play the guitar and I said that I couldn’t.
2. “I don’t know the way. Do you? He asked.
 He said that he didn’t know the way and asked her if she knew it.
3. “I’m going to shopping. Can I get you something? She said
 She said that she was going to shopping and asked if she could get me
anything.
4. “Hello Seohyun!Where are you going now?” Su said.
Su greeted and asked Seohyun Where she was going then.
II.Một số lưu ý:
1. Một số trường hợp không đổi thì của động từ trong câu gián tiếp:
- Nếu động từ ở mệnh đề giới thiệu được dùng ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn,
hiện tại hoàn thành hoặc tương lai đơn, thì của động từ trong câu gián tiếp vẫn
không thay đổi
Eg: He says/ he is saying/ he has said/ he will say, “the text is difficult”.
 He says/ is saying/ has said/ will say (that) the text is difficult.
THƯ VIỆN SEN VÀNG
6
- Khi câu nói trực tiếp thể hiện một chân lý hoặc một hành động lặp lại thường
xuyên, thì của động từ trong câu gián tiếp vẫn không thay đổi
Eg: My teacher said “The sun rises in the East”
 My teacher said (that) the sun rises in the East.
He said, “My father always drinks coffee after dinner”
 He said (that) his father always drinks coffee after dinner
- Nếu lúc tường thuật, điểm thời gian được đưa ra trong lời nói gián tiếp vẫn chưa
qua, thì của động từ và trạng từ thời gian vẫn được giữ nguyên
Eg: He said, “ I will come to your house tomorrow”
 He said (that) he will come to my house tomorrow.
- Câu trực tiếp có dạng câu điều kiện loại 2 hoặc loại 3:
Eg: He said; “If I knew her address, I would write to her”
 He said that he would write to her If he knew her address
Eg: She said, “If I had enough money, I would buy a new bicycle.”
 She said (that) if she had enough money, she would buy a new bicycle.
Eg: The teacher said, “If John had studied harder, he wouldn’t have failed his
exam.”
 The teacher said (that) if John had studied harder, he wouldn’t have failed his
exam.
Tuy nhiên nếu lời nói trực tiếp là câu điều hiện loại 1 thì được chuyển sang loại 2
ở lời nói gián tiếp
Eg: The advertisement said; “If you answer the questions correctly, you may win
one million dollar”
 The advertisement said that I might win one million dollar If I answered the
questions correctly.
- Không thay đổi thì của mệnh đề sau “wish’
Eg: He said; “I wish I had a lot of money”
 He wishes (that) he had a lot of money
- Không thay đổi thì của mệnh đề sau “It’s (high/ about) time”
Eg: She said; “It’s about time you went to bed; children”
 She told her children that It’s about time they went to bed
- Không thay đổi thì của mệnh đề đi sau ‘would rather, would sooner”
Eg: She said; “I would rather you stayed at home”
 She said that she would rather I stayed at hone.
- Không thay đổi thì của:
THƯ VIỆN SEN VÀNG
7
Could, would, might, should
Ought, had better, need trong câu nói gián tiếp .
Eg: She said; “I could do the homework
 She said the she could do the homework
- Động từ trong câu nói trực tiếp có thời gian xác định:
Eg: He said, “I was born in 1980”
 he said that he was born in 1980.
- Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong câu phức có thì quá khứ đơn và quá khứ
tiếp diễn
Eg: “I saw him when he was going to the cinema”
She said she saw him when she was going to the cinema.
2.Cách lùi thì:
Thì trong Lời nói trực tiếp Thì trong Lời nói gián tiếp
- Hiện tại đơn - Quá khứ đơn
- Hiện tại tiếp diễn - Quá khứ tiếp diễn
- Hiện tại hoàn thành - Quá khứ hoàn thành
- Hiện tại hoàn thành TD - Quá khứ hoàn thành TD
- Quá khứ đơn - Quá khứ hoàn thành
- Quá khứ hoàn thành - Quá khứ hoàn thành (không đổi)
- Tương lai đơn(will) - would
- Is/am/are going to do - Was/were going to do
- Can/may/must - Could/might/had to
3.Một số trạng ngữ chỉ thời gian phải đổi:
Câu trực tiếp Câu gián tiếp
Today/ tonight that day/ that night
Yesterday the day before/ the previous day
last month/ night … the moth before / the previous month/ night
Tomorrow the following day/ the next day
this moth that month
The day before yesterday Two days before
The day after tomorrow In two days’ time
next month/ week. .. the month after / the following month/
THƯ VIỆN SEN VÀNG
8
week
Here there
Now then
Ago before
This that
These those
3.Câu điều kiện:
1.Các cách dùng cơ bản.
a,Loại 1:Diễn tả điều có thật ở hiện tại:
- Câu điều kiện có thực là câu mà người nói dùng để diễn đạt một hành động
hoặc một tình huống thường xảy ra (thói quen) hoặc sẽ xảy ra (trong tương lai)
nếu điều kiện ở mệnh đề chính được thoả mãn. Nếu nói về tương lai, dạng câu này
được sử dụng khi nói đến một điều kiện có thể thực hiện được hoặc có thể xảy ra.
Mệnh đề If Mệnh đề chính
1.S + V[-e/es] 1.S + will + V(inf)
2.S + don’t / doesn’t + V(inf) 2.S + will not + V(inf)
Note: V+…….+or+S+will/won’t+V+……..
= Unless S +V+…. , S+will/won’t+V+……
= If S don’t/doesn’t + V, S+will/won’t+V+……
Eg: -Study hard or you will fail the exam.
= Unless you study hard ,you will fail the exam.
= If you don’t study hard ,you will fail the exam.
-Cut your hair or they won’t let you in.
= Unless you cut your hair ,they won’t let you in.
= If you don’t cut your hair ,they won’t let you in.
*, Diễn tả 1 sự thật luôn luôn đúng ở quá khứ. Ta có cấu trúc:
If + S + Simple Past, S+ Simple Past.
Eg: We went home early if it was foggy.
Ghi chú :- Sau mệnh đề If hoặc mệnh đề Unless phải có dấu phẩy (,)
THƯ VIỆN SEN VÀNG
9
- Sau Unless không được dùng dạng phủ định (Ví dụ : không được viết
Unless you don’t write)
*, Command (Thức mệnh lệnh)
Form: If + S + V(s-es), V(mệnh lệnh)+ ......
Eg: - If you go to the Post Office, mail this letter for me.
- Please call me if you hear anything from Jane.
b,Loại 2:Điều kiện ko có thật ở hiện tại:
-Câu điều kiện ko có thực ở hiện tại dùng để đề cập đến những tình huống
tưởng tượng hoặc ko thể xảy ra ở hiện tại.Form:
If S+were/V-ed +sb/Noun/adj ,S+would/wouldn’t/could/couldn’t+V+
…..
*Note: *Động từ to be phải chia là were ở tất cả các ngôi.
Eg:-If I were rich, I would travel around the world.
- If I had money, I would buy the car.
- If I were you, I wouldn't see that movie.
c,Loại 3:Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ:
- Câu điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ dùng để đề cập những tình
huống không có thật trong QK.
Form:
If+had/hadn’t+V-ed/pII,S+would/wouldn’t/could/couldn’t+have+V-ed/pII…

Eg:-If I hadn’t been in a hurry, I wouldn’t have had an accident.
- If I had had money, I would have bought the car.
* Chú ý rằng cũng có thể thể hiện một điều kiện không có thực mà không
dùng if. Trong trườnghợp đó, trợ động từ had được đưa lên đầu câu,
đứng trước chủ ngữ. Mệnh đềđiều kiện sẽ đứng trước mệnh đề chính.
Eg: - Had we known that you were there, we would have written you a
letter.
- Had he studied harder for the test, he would have passed it.
Lưu ý: Câu điều kiện không phải lúc nào cũng tuân theo qui luật trên.
Trong một số trường hợp đặc biệt, một vế của điều kiện là quá khứ nhưng vế còn
lại có thểở hiện tại (do thời gian qui định).
Eg: - If she had caught the train, she would be here by now.
2.Một số cấu trúc đặc biệt:
THƯ VIỆN SEN VÀNG
10
a, Cấu trúc BUT FOR.
Nó thay thế cho cấu trúc " IF .......NOT". Dạng này thường sử dụng trong văn
phong lịch sự.
Form:But for+Noun,S+……….
Eg:If you hadn't helped us, we would have been in trouble.
=> But for your help, we would have been in trouble.
4.Câu điều ước:
I.Các dạng câu điều ước :
1. Điều ước ở hiện tại :
- Dùng để diễn đạt mong ước của ai đó về một điều gì đó không có thật hoặc
không thể xảy ra hay không thể thực hiện được ở hiện tại.
- Form :
* Với động từ “tobe:S1+wish(es)+S2+were(not)+…..
* Với động từ thường:S1+wish(es)+S2+V(qk)/didn’t V +……
+ Chú ý : Động từ “tobe” were được dùng với tất cả các ngôi.
Eg:-Kris wishes he were a famous person.
-Trung wishes he had a car.
2. Điều ước trong tương lai :
- Diễn tả mong muốn điều gì sẽ sảy ra hoặc muốn ai đó làm điều gì đó.
- Form :
* Với động từ “tobe”:S1+wish(es)+S2+ would /could /should (+not)+be +
………
* Với động từ thường:S1+ wish(es) + S2+ would /could/should (+not) + V+
……..
Eg:I wish you could come here again.
3. Điều ước ở quá khứ :
- Diễn tả mong ước một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ, sự hối tiếc về một
điều gì đó đã không xảy ra.
- Form:
* Với động từ “tobe”: S + wish(es) + S + had (+not)+been +………
* Với động từ thường: S + wish(es) + S + had (+not)+V-ed/pII+……
* Chú ý : Ta có thể dùng If only (giá như ) / would rather that (thích hơn) để
thay cho S + wish(es)
THƯ VIỆN SEN VÀNG
11
B. Một số cấu trúc:
1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá....để cho ai làm
gì...),
Eg1: This structure is too easy for you to remember.
Eg2: He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...),
Eg1: This box is so heavy that I cannot take it.
Eg2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... đến nỗi mà...),
Eg1: It is such a heavy box that I cannot take it.
Eg 2: It is such an interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai
đó làm gì...),
Eg1: She is old enough to get married.
Eg 2: They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...),
Eg 1: I had my hair cut yesterday.
Eg 2: I’d like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V PI / It’s +time +for someone +to do something (đã đến
lúc ai đó phải làm gì...),
Eg 1: It is time you had a shower.
Eg 2: It’s time for me to ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì... mất
bao nhiêu thời gian...),
Eg 1: It takes me 5 minutes to get to school.
Eg 2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì...
không làm gì..),
Eg 1:The police prevent us from getting nearer.
9. S + find+ it+ adj to do something (thấy ... để làm gì...),
Eg 1: I find it very difficult to learn about English.
Eg 2: They found it easy to overcome that problem.
10.To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm
gì),
THƯ VIỆN SEN VÀNG
12
Eg 1: I prefer dog to cat.
Eg 2: I prefer reading books to watching TV.
11.Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì),
Eg 1: She would play games than read books.
Eg 2: I’d rather learn English than learn Biology.
12.To be/get Used to + V-ing (quen làm gì),
Eg 1: I am used to eating with chopsticks.
13.Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa),
Eg 1: I used to go fishing with my friend when I was young.
Eg 2: She used to smoke 10 cigarettes a day.
14. to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....
15. to be angry at + N/V-ing: tức giận về
16. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém về...
17. by chance = by accident (adv): tình cờ come across:gặp tình cờ
18. to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về...
19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: không nhịn được làm gì...
20. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó...
21. to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến...
22.There is no st left = We have run out of st : không còn gì nữa
23. To spend + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm
gì..
24. S+insist on +V-ing :Ai đó khăng khăng làm gì.
S+insist on + O + V-ing :Ai đó khăng khăng người khac phải làm gì.
25. to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ cái gì...
26. Have/has toV = be supposed / required/expect toV : có bổn phận phải làm gì
27.Be forbidden toV = mustn’t V : cấm làm gì
28. It + be + something/ someone + that/ who: chính...mà...
29. Be not allowed toV= mustn’t V : cấm làm gì.
30.Hand in : nộp bài/hand on : hiện nay, bây giờ
31.S+Probably+ V = It’s likely that +Clause : chắc chắn làm gì
32. Take place = happen = occur: xảy ra
33. Do mean to do st = do st on purpose : cố ý làm gì
34. to be bored with/ fed up with: chán cái gì/làm gì
35. Managed +toV = be successful+ to V : thành công …
36. feel like + V-ing: cảm thấy thích làm gì...
THƯ VIỆN SEN VÀNG
13
37. expect someone to do something: mong đợi ai làm gì...
38. advise someone to do something: khuyên ai làm gì...
39.Regardless of + N: mặc dù
40. leave someone alone: để ai yên...
41.If sb/st + hadn’t been… = but for +N: nếu không có
42.Be essential+that+Clause = need+toV : cần làm gì
43.It is pointless/no point in+toV = It is not worth+V-ing : không đáng để làm
gì.
44. when + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing.
45.When + S + V(qkd), S + had + Pii
46.Before + S + V(qkd), S + had + Pii
47.After + S + had +Pii, S + V(qkd)
48. to be crowded with: rất đông cái gì đó...
49. to be full of: đầy cái gì đó...
50. To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj (đây là
các động từ tri giác có nghĩa là: có vẻ như/ là/ dường như/ trở nên... sau chúng
nếu có adj và adv thì chúng ta phải chọn adj)
51. except for/ apart from: ngoài, trừ...
52. Find it hard toV = have difficulty in V-ing : gặp khó khăn trong việc
53.Don’t agree = be in disagreement : không đồng ý
54. could hardly: hầu như không ( chú ý: hard khác hardly)
55. Have difficulty + V-ing: gặp khó khăn làm gì...
56. Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed và V-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -
ing cho vật. và khi muốn nói về bản chất của cả người và vật ta dùng –ing,
Eg 1: That film is boring.
Eg 2: He is bored.
Eg 3: He is an interesting man.
Eg 4: That book is an interesting one. (khi đó không nên nhầm với –ed, chẳng
hạn ta nói : a loved man có nghĩa “người đàn ông được mến mộ”, tức là có
nghĩa “Bị” và “Được” ở đó)
57. in which = where; on/at which = when
58. Put + up + with + V-ing: chịu đựng...
59. Make use of + N/ V-ing: tận dụng cái gì đó...
60. Get + adj/ V-pII/so=therefore: bởi vậy, cho nên, vì thế.
Make progress: tiến bộ.../make up one’s mind toV: quyết định.
THƯ VIỆN SEN VÀNG
14
61. take over + N: đảm nhiệm cái gì...
62. Bring about: mang lại.
63. Be accused of V-ing : bị buộc tội
64. At the end of và In the end (cuối cái gì đó và kết cục)
65. To find out : tìm ra, To succeed in: thành công trong...
66. Go for a walk/drive: đi dạo /đi xe ; go on holiday/picnic: đi nghỉ
67. Don’t accept = turned down : từ chối
68. In favor of :ủng hộ cho
69. Live on: sống nhờ vào...
70. To be fined for: bị phạt về
71. from behind: từ phía sau...
72. Be about to do st : chuẩn bị làm gì
73. In case + mệnh đề: trong trường hợp...
74. On behalf of :thay mặt cho
75.Force sb to do st: ép ai làm gì.
76.Would rather sb+Ved/p1:Muốn ai đó làm gì.(trái ngược vs điều đang diễn ra
hiện tại)
Eg:I would rather you didn’t smoke.
77.in disagreement about:bất đồng về…
78. Present participle:V- ing.(chủ động)
The man who is standing over there is my teacher.
-> The man standing over there is my teacher.
Students who attend thic scholl have to wear uniform.
-> Students attending this school have to wearuniform.
79. Past participle : V-ed/pII(thụ động)
The toys which were made in China are cheap .
-> The toys made in China are cheap.
Most of the people who were invited to the party didn’t turn up.
-> Most of the people invited to the party didn’t turn up.
80.Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ:
-Together with,as well as,accompanied by,along with,no less than,but not.Các
cụm từ trên và các danh từ đi theo nó tạo nên hiện tượng đồng chủ ngữ.Khi đó ta
chia động từ theo chủ ngữ đứng trước các cụm từ trên.(Chú ý:Khi các chủ ngữ
được nối với nhau bởi liên từ “and” ta coi đó là chủ ngữ số nhiều)
Eg:Jim,along with his parents, is going to the movie tonight.
THƯ VIỆN SEN VÀNG
15
Jim and his parents are going to the movie tonight.
-Nếu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bởi “or” thì động từ phải chia theo danh từ
đứng sau “or”
Eg: John or his wife will come to Rin’s wedding.
-Either,neither(nếu không đi cùng với or và nor)+Danh từ,ta luôn chia ở số ít.
Eg:Neither of them is available(sẵn sàng để) to speak right now.
-Either,neither nếu đi theo “or” hoặc “nor” thì động từ chia theo danh từ sau or
và nor.
Eg:Neither John nor his friends are going to the beach today.
-Danh từ “None”có thể sử dụng với cả danh từ số ít và danh từ số nhiều.Khi đó
động từ được chia theo danh từ đi sau “None of the”.
Eg:+None of the counterfeit money(tiền giả) has been found.
+None of the students have finished the exam.
-“No” và “Some of the” tương tự như “None of the”.
-V-ing được coi là chủ ngữ số ít.
Eg:Fishing is one of my favorite pastime.
-Các danh từ chỉ tập thể(Congress,Organization,Class,Staff,
Committee:ủyban;Family;Group;Team;Army:quân đội;Crowd;Minority:thiểu
số;Public) thường được coi là số ít.Nhưng khi các thành viên hoạt động riêng lẻ(in
disagreement about st:bất đồng ý kiến về…/ discuss:bàn luận)
thì lại là danh từ số nhiều.
Eg:+Congress has initiated(đề xướng) a new plan to combat(chống lại)
inflation(sự lạm phát).
+The committee has met and it has rejected the proposal.
+Congress are discussing about the bill.
-The majority(đa số)+V(số ít) / The majority of N(số nhiều) +V(số nhiều)…
Eg:-The majority believes that we are in no danger.
-The majority of the students believe him to be innocent(vô tội).
-Một số danh từ đặc biệt luôn được coi là số nhiều:police;fish;sheep;scissors;
…)/assets(tài sản)luôn là số nhiều/measles(bệnh sởi) số ít.
-A couple+V(số ít)+….
The couple+V(số nhiều)+…..
Eg:A couple is walking on the path(đường mòn).
The couple are racing their horse.
THƯ VIỆN SEN VÀNG
16
-Các cụm từ cùng phối hợp chỉ một nhóm ĐV:flock of birds/sheep;school of
fish/herd of cattle/pride of lion/pack of dog.Luôn được coi là danh từ số ít.
-Tất cả những danh từ chỉ thời gian,số đo,tiền tệ,phép tính được đề cập đến như 1
thể thống nhất được coi là danh từ số ít.
Eg:Ten dollars is a high price to pay.
Two miles is too much to run in one day.
-A number of+N(số nhiều)+V(số nhiều)..
-The number of +N(số nhiều)+ V(số ít)…
Eg:- A number of hours have passed.(Một vài giờ đồng hồ đã trôi qua.)
- The number of people, who have lost their job, is quite big(.Số lượng người
mất việc làm là rất nhiều.)
81. Think+ Clause = In my opinion , Clause : Nghĩ về cái gì.
82. Think = under the impression : Nghĩ
83.Out of sight : vượt khỏi tầm nhìn / không bị ai nhìn
84.Beyond one’s means : vượt quá khả năng.
85.Be let off : được tha
B. Bài tập thực hành
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012
Student’s name:…………………………… Grade 8
Class:8……. Time allowance: 45 minutes
I/ Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác những từ còn lại bằng cách
khoanh tròn chữ cái A, B, C, hoặc D.
1. A. looked B. watched C. carried D. stopped
2. A. unite B. underline C. university D. uniform
3. A. character B. children C. teacher D. change
II/ Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại.
4. A. realize B. improve C. possible D.
comfortable
5. A. comfort B. nation C. apply D. moment
III/ Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D.
1. Are you interested...........playing badminton after class?
A. in B. with C. on D. for
2. " What.........going to Hanoi tomorrow? "
A. to B. in C. about D. for
THƯ VIỆN SEN VÀNG
17
3. Hoa works very..........so she always gets good marks.
A. badly B. good C. hardly D. hard
4. The building was built .........1962 and 1969.
A. between B. from C. since D. for
5. This school..........in 1997
A. built B. is built C. was built D. has built
6. Of all my friends, Hoa is.............
A. the tallest B. the most tallest C. taller D. more taller
7. Would you mind if I……………a photo ?
A. take B. took C. would take D. am going to
take
8. Last week I ……………my children to the biggest zoo in town.
A. got B. brought C. fetch D. took
9. Are you proud…………….your country and its tradition ?
A. about B. on C. of D. for
10. Do you collect stamps or other things ? - Yes, I am a stamp………….
A. collecting B. collector C. collect D. collection
11. It is very dangerous ………….. in the polluted environment.
A. to live B. lives C. living D. live
12. Our ………….. resources are limited so we should recycle all used things.
A. nature B. natural C. naturing D. naturally
13. His car is the same color …………. my uncle’s.
A. alike B. as C. like D. to
14. This ruler …………….. of plastic.
A. make B. made C. is making D. is made
15. I take part ………….. most youth activities of my school.
A. in B. of C. on D. at
III(1,0 pt) Read the passage, then state whether the statements are true (T) or
false (F)
Taj Mahal is the most famous of all India’s ancient buildings and a prime
monument of Mughal Art. It was built as the mausoleum of Arjumand Banu
Bagam, know as Mumtaz Mahal, wife of Shan Janhan. The Taj Mahal was built on
the Yamuna river in 1630. It took 22 years to construct; 20,000 men were said to
THƯ VIỆN SEN VÀNG
18
have been involved in the project. The tomb is over 73 meters high, and is lavishly
decorated with Koranic inscriptions and carved relief.
Say whether these statements are True or False:
1. Taj Mahal is the most famous ancient building of the world
2. Taj Mahal was built for Mumtaz Mahal
3. 20.000 men and women were said to be involved in the project
4. It was completed in 1652
IV( 2.0 pts) Read the letter, and decide which answer A, B, C or D best fits
each numbered space
Dear Amy
Thank you a lot (1)________your last letter. It was a nice surprise
to(2)_________from you. I’m sorry I haven’t written(3)________you earlier but
I had to organize some things concerning my trip
As you probadly remember I’ve always wanted to(4)________some unusual
places. And now, at least, off I went. But you’d never guess(5)________I’ve
chosen to spend my holiday. It’s Antarctica. You would never think
(6)________it,wouldn’t you? I’m so(7)________about the weather event
I’d like to(8)_________you when I got back
1. A. to B.for C.with D.at
2. A.hear B.see C.meet D.think
3. A.to B.for C.about D.of
4. A.come B go C. visit D. spend
5. A.why B. where C.what D.when
6. A.at B.for C.in D.of
7. A.like B.interested C.fond D.excited
8. A.hear B. wait C. meet D. hope
V, WRITE: Rewrite the following sentences, using the requests in brackets.
1. Quang said: “ New pipes are very expensive” (Use Reported Speech)
=> Quang said that.
2. Viet Nam is a country that exports rice. (Use Compound word)
=> Viet Nam is.
3. The children love Santa Claus (Use Passive Voice)
=> Santa Claus
4. She asked Nam: “ Do you know Great Wall of China?” (Use
Reported Speech)
THƯ VIỆN SEN VÀNG
19
=> She asked Nam
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012
Student’s name:…………………………… Grade 8
Class:8……. Time allowance: 45 minutes
I. Circle the letter A, B, C or D before the word in each group that has the
underlined part pronounced differently from the rest. (1pt)
1. a.arrive b. sight c. island d.prison
2. a head b.beach c. weather d.heavy
3 .a.stopped b.missed c. needed d.looked
4. a festival b.departure c.separate d. yell
II. GRAMMAR AND VOCABULARY
These are incomplete sentences. Circle the letter A, B, C or D as your best
choice to complete each sentence.
1. The Pyramid of Cheops is one of the seven ……………….. of the world.
A. sightseeing B. temples C. landmarks D. wonders
2. I don’t know how ………….…… the game.
A. plays B. played C. to play D. playing
3. A contest in which participants have to fetch water from the river is
called…………...
A. water fetch contest B. water-
fetching contest
C. fetching water contest D. fetch water contest
4. The doorbell rang while Tam…………… television
A. was watching B. is watching C. watches D. watched
5. Do you mind if I …………. this composition for me
A. corrected B. am correcting C. correct D. correcting
6. We should use cloth bags………….……plastic bags to reduce garbage
A. full of B. instead of C. afraid of D. replace of
7. Tam said to his teacher “Will we have a test tomorrow?”.
A. Tam asked his teacher if they would have a test the following day
B. Tam asked his teacher if they would have a test tomorrow
C Tam asked his teacher if we would have a test the following day
D. Tam asked his teacher if they will have a test the following day
8. The watch…………..of gold was given to me by my uncle on my 14th
birthday
THƯ VIỆN SEN VÀNG
20