Hậu phương bắc kạn trong kháng chiến chống thực dân pháp (1945-1954)

  • 122 trang
  • file .pdf
1
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
-------------------------------------
NGUYỄN ĐỨC QUẾ
HẬU PHƢƠNG BẮC KẠN TRONG KHÁNG CHIẾN
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945-1954)
LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ
Thái Nguyên - 2007
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
2
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
-------------------------------------
NGUYỄN ĐỨC QUẾ
HẬU PHƢƠNG BẮC KẠN TRONG KHÁNG CHIẾN
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945-1954)
LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ
Chuyên ngành : Lịch sử Việt Nam
Mã số : 60.22.54
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
Tiến sĩ . Hoàng Ngọc La
Thái Nguyên - 2007
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
3
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,
kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực.
Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đều đã được cảm ơn. Các
thông tin, tài liệu trình bày trong luận văn đã được ghi rõ nguồn gốc.
Tác giả
Nguyễn Đức Quế
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
4
LỜI CẢM ƠN
Trước hết, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo
hướng dẫn khoa học TS. Hoàng Ngọc La, cùng các thầy cô trong Khoa Lịch
sử, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã tận tình chỉ bảo, động
viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn các cơ quan của tỉnh Bắc Kạn: UBND tỉnh,
Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Bắc Kạn, Ban chỉ huy quân sự tỉnh, Thư viện tỉnh,
Bảo tàng tỉnh và các phòng ban của các huyện trong tỉnh Bắc Kạn đã tạo
điều kiện thuận lợi để tôi tiếp cận được với những nguồn tài liệu liên quan
tới luận văn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Ninh,
trường THPT Hòn Gai đã tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để tôi yên tâm
học tập.
Trong quá trình đi thực tế, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của
những người cung cấp thông tin ở các cơ quan, ban, ngành, sở và nhân dân
nơi tôi đã thực địa tỉnh Bắc Kạn. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý
báu đó.
Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè,
đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn
thành luận văn.
Tác giả
Nguyễn Đức Quế
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
5
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................ 1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .............................................................................. 2
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, nhiệm vụ đề tài ........................................... 3
4. Nguồn tư liệu, phương pháp nghiên cứu ........................................................ 4
5. Đóng góp của luận văn ................................................................................... 4
6. Bố cục của luận văn ........................................................................................ 5
Chƣơng 1
KHÁI QUÁT VỀ TỈNH BẮC KẠN
1.1. Vị trí chiến lược ........................................................................................... 6
1.2. Đặc điểm dân cư và văn hoá ........................................................................ 9
1.3. Truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc tỉnh
Bắc Kạn .................................................................................................... 13
Tiểu kết chương 1 ............................................................................................. 19
Chƣơng 2
XÂY DỰNG HẬU PHƢƠNG CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU, BẢO VỆ VÀ
GIẢI PHÓNG QUÊ HƢƠNG (9/1945 - 8/1949)
2.1. Xây dựng hậu phương, chuẩn bị kháng chiến .......................................... 22
2.1.1. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ........................................ 22
2.1.2. Xây dựng kinh tế kháng chiến ........................................................ 28
2.1.3. Giáo dục, văn hoá - xã hội, y tế ...................................................... 33
2.1.4. Xây dựng lực lượng vũ trang ......................................................... 36
2.1.5. Tiếp nhận các cơ quan Trung ương........................................................... 41
2.2. Bảo vệ hậu phương và ATK trong kháng chiến ....................................... 47
2.2.1. Cuộc chiến đấu chống Pháp bảo vệ quê hương .............................. 47
2.2. 2. Phòng gian bảo mật và đấu tranh tiễu phỉ ..................................... 56
Tiểu kết chương 2 ............................................................................................. 66
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
6
Chƣơng 3
XÂY DỰNG HẬU PHƢƠNG PHỤC VỤ TIỀN TUYẾN
(9/1949 - 7/1954)
3.1. Xây dựng hậu phương ............................................................................... 67
3.1.1. Xây dựng và bước đầu thực hiện chế độ dân chủ nhân dân ........... 67
3.1.2. Phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội .................................................. 74
3.1.3. Sự phát triển của lực lượng vũ trang .............................................. 80
3.2. Phục vụ tiền tuyến ..................................................................................... 84
Tiểu kết chương 3 ............................................................................................. 94
Kết luận............................................................................................................ 96
Tài liệu tham khảo ........................................................................................ 103
PHỤ LỤC
Ảnh tƣ liệu (gồm 8 Ảnh)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
7
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
ATK : An Toàn Khu
Cb : Chủ biên
ĐHQG : Đại học Quốc gia
HN : Hà Nội
NCLSĐ : Nghiên cứu lịch sử Đảng
Nxb : Nhà xuất bản
QĐND : Quân đội nhân dân
TCN Trước công nguyên
UBKCHC : Uỷ ban kháng chiến - Hành chính
UBND : Uỷ ban nhân dân
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Sau 9 năm kháng chiến đầy hy sinh gian khổ, cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1945-1954) đã thắng lợi vẻ
vang. Đây là thắng lợi có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã bảo vệ và phát triển thành
quả của Cách mạng Tháng Tám, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, chấm dứt
hẳn ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta, đưa cách mạng Việt
Nam chuyển sang một thời kì mới, thời kì xây dựng miền Bắc theo con đường
xã hội chủ nghĩa và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền
Nam, hoàn thành độc lập dân tộc, dân chủ và thống nhất đất nước.
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) của nhân
dân Việt Nam thắng lợi đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó
có bài học xây dựng hậu phương, căn cứ địa của cuộc kháng chiến.
Thắng lợi oanh liệt về quân sự của quân và dân ta trên chiến trường
trong 9 năm kháng chiến là thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và củng cố chế
độ dân chủ cộng hoà, xây dựng và củng cố hậu phương vững mạnh mọi mặt.
Hậu phương là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của chiến
tranh. Nếu không có hậu phương vững mạnh đảm bảo sự chi viện thường
xuyên về lực lượng, của cải và tinh thần, chính trị cho tiền tuyến thì không
một quân đội nào có thể thắng lợi. Một hậu phương vững mạnh là một hậu
phương có chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội tiên tiến, đáp ứng được
các yêu cầu của cuộc kháng chiến.
Tỉnh Bắc Kạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là nơi
hội tụ đầy đủ những yếu tố "địa lợi, nhân hoà" - đã được Trung ương Đảng,
Chính phủ chọn để xây dựng căn cứ địa. Cùng với các huyện Định Hoá, Đại
Từ (Thái Nguyên), Yên Sơn, Sơn Dương (Tuyên Quang), huyện Chợ Đồn
(Bắc Kạn) là nơi Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ tổng Tham mưu đặt đại
bản doanh để lãnh đạo cuộc kháng chiến của cả dân tộc.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
2
Trong thời gian 9 năm kháng chiến (1945 - 1954), một số xã phía nam và
Tây nam huyện Chợ Đồn còn là nơi đặt các cơ quan, kho tàng, xưởng máy
của Trung ương. Trong những năm 1950 - 1951 có các cơ quan Trung ương
Đảng, Chính phủ đóng.
Quân và dân các dân tộc Bắc Kạn đã anh dũng chiến đấu chống lại cuộc
xâm lược của thực dân Pháp, giải phóng quê hương, góp phần bảo vệ an toàn
các cơ quan Trung ương, kho tàng, xưởng máy, bảo vệ cơ quan đầu não
kháng chiến, căn cứ địa Việt Bắc, góp phần cùng quân và dân Việt Bắc và
đồng bào cả nước làm phá sản chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của thực
dân Pháp, đưa cuộc kháng chiến phát triển sang giai đoạn mới.
Trong quá trình vừa kháng chiến vừa kiến quốc, Đảng bộ và nhân dân
các dân tộc Bắc Kạn đã ra sức xây dựng hậu phương vững mạnh mọi mặt và
đã phát huy vai trò to lớn của hậu phương đối với thắng lợi cuộc kháng chiến
của dân tộc.
Do vậy tôi đã chọn: "Hậu phương Bắc Kạn trong kháng chiến chống
thực dân Pháp (1945 - 1954)" làm đề tài cho luận văn thạc sĩ.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Liên quan tới đề tài là các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam bao
gồm: Văn Kiện Đảng (1930 - 1945) và Văn Kiện Đảng (1945 - 1954), các chủ
trương, chỉ đạo về cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp của Hồ
Chí Minh đăng trong Hồ Chí Minh toàn tập - tập 4, tập 5 và tập 6. Các nghị
quyết của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn từ 1945 - 1954. Đó là những tài liệu có tính
định hướng làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài.
Là tỉnh nằm trên địa bàn chiến lược quan trọng trong cuộc vận động
Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lịch
sử kháng chiến chống Pháp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc
Kạn đã thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan và các nhà nghiên cứu khoa
học lịch sử xã hội nhân văn.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
3
Liên quan tới đề tài là các công trình khoa học: Lịch sử Đảng bộ tỉnh
Bắc Kạn - tập 1 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, xuất bản năm
2000; Bắc Kạn lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) của
Đảng uỷ - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn, xuất bản năm 2001; Việt Bắc 30
năm chiến tranh cách mạng (1945 - 1975), tập 1 của Thường vụ Đảng uỷ - Bộ
Tư lệnh quân khu I, xuất bản năm 1990; Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp (1945 - 1954), tập 2, tập 3 của viện lịch sử quân sự Việt Nam, xuất
bản năm 1986 và 1989; Bắc Kạn với chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 của
Tỉnh uỷ Bắc Kạn - Bộ Tư lệnh Quân khu I, xuất bản năm 1997, đây là tập kỷ
yếu bao gồm các Báo cáo khoa học trong Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm
chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 của các tướng lĩnh và các nhà khoa học.
Ngoài các công trình nói trên còn có lịch sử Đảng bộ và lịch sử kháng chiến
chống thực dân Pháp của các huyện: Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Rã, Ngân
Sơn, Na Rì.
Việc tìm hiểu về căn cứ địa, hậu phương trong chiến tranh cách mạng
nói chung và trong cuộc kháng chiến chống Pháp nói riêng đã thu hút sự quan
tâm của nhiều người trong giới nghiên cứu lịch sử.
Các cuốn sách ít nhiều có đề cập đến vấn đề hậu phương kháng chiến,
một số nét về hậu phương Bắc Kạn và những đóng góp của nhân dân Bắc Kạn
trong kháng chiến chống Pháp.
Tuy vậy đến nay chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về hậu
phương Bắc Kạn, qua đó nêu bật vị trí, vai trò hậu phương Bắc Kạn trong
kháng chiến chống Pháp.
Các công trình nêu trên là nguồn tư liệu quí cho việc nghiên cứu về hậu
phương Bắc Kạn trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954).
3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu, nhiệm vụ đề tài
3.1. Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về Hậu phương Bắc Kạn
trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954).
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
4
3.2. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu những vấn đề thuộc về
hậu phương của Bắc Kạn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ
1945-1954.
3.3. Nhiệm vụ nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu về truyền thống đấu
tranh của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn. Từ đó nêu rõ những đóng góp
của nhân dân tỉnh Bắc Kạn trong cuộc kháng chiến chống Pháp; làm rõ vị trí,
vai trò của hậu phương Bắc Kạn đối với cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp xâm lược 1945 - 1954.
4. Nguồn tƣ liệu, phƣơng pháp nghiên cứu
4.1. Nguồn tư liệu:
Thực hiện đề tài này, tôi tham khảo và sử dụng các tài liệu sau: các văn
kiện Đảng, chỉ thị, nghị quyết, báo cáo của Liên Khu Việt Bắc, của Đảng bộ
tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn 1945 - 1954. Đây là nguồn tư liệu quan trọng
nhất để tôi tiếp cận với những quan điểm đường lối của Đảng trong việc xây
dựng hậu phương cho cuộc kháng chiến.
Các công trình nghiên cứu về lịch sử Đảng bộ, lịch sử đấu tranh vũ trang
cách mạng của tỉnh Bắc Kạn, của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; các tài liệu về lịch
sử quân sự của Viện lịch sử quân sự Việt Nam, của Quân Khu I... là những
nguồn tư liệu quí báu giúp tôi nghiên cứu các vấn đề được đặt ra trong đề tài.
4.2. Phương pháp nghiên cứu:
Để thực hiện đề tài, tôi sử dụng phương pháp lịch sử là chủ yếu, kết
hợp phương pháp lôgic. Ngoài ra, tôi còn sử dụng phương pháp so sánh,
đối chiếu, phân tích, tổng hợp những sự kiện để làm sáng tỏ những vấn đề
trình bày.
5. Đóng góp của luận văn:
Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên trình bày một cách
có hệ thống và toàn diện về hậu phương Bắc Kạn trong kháng chiến chống
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
5
thực dân Pháp (1945 - 1954). Qua đó góp phần làm rõ thêm truyền thống yêu
nước, đấu tranh cách mạng của quân và dân các dân tộc Bắc Kạn trong sự
nghiệp đấu tranh giải phóng các dân tộc, quê hương, đất nước. .
6. Bố cục luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, nội dung chính của luận văn được cấu tạo
thành 3 chương:
Chƣơng 1: Khái quát về tỉnh Bắc Kạn
Chƣơng 2: Xây dựng hậu phương chuẩn bị chiến đấu, bảo vệ và giải
phóng quê hương (9/1945 - 8/1949)
Chƣơng3: Tiếp tục xây dựng hậu phương phục vụ tiền tuyến
(9/1949 - 7/1954)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
1
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
6
Chƣơng 1
KHÁI QUÁT VỀ TỈNH BẮC KẠN
1.1. Vị trí chiến lƣợc
Vị trí Bắc Kạn ở về phía bắc của tỉnh Thái Nguyên.Vào thời đại các vua
Hùng dựng nước, Bắc Kạn thuộc bộ Vũ Định, thời Đường nơi đây là đất châu
Võ Nga. Từ thời Lý, ông cha ta bắt đầu xây dựng và phát triển nhà nước
phong kiến trung ương tập quyền, Bắc Kạn thuộc châu Thái Nguyên, rồi châu
Vũ Lặc, sau đó là trấn Thái Nguyên đời Trần. Buổi đầu thời Lê Bắc Kạn là
vùng đất thuộc Bắc đạo. Năm Quang Thuận thứ 7(1466) đất Bắc Kạn thuộc
Thái Nguyên Thừa tuyên, rồi Ninh Sóc Thừa tuyên. Năm Hồng Đức thứ 21
(1490) Bắc Kạn là vùng đất thuộc phủ Thông Hoá (gồm huyện Cảm Hoá và
châu Bạch Thông) thuộc xứ Thái Nguyên. Thời Nguyễn, năm Minh Mệnh thứ
12 (1831), trấn Thái Nguyên đổi thành tỉnh, Bắc Kạn vẫn là phủ Thông Hoá
thuộc Thái Nguyên.
Khi thực dân Pháp xâm lược và đặt bộ máy cai trị Thái Nguyên, chúng
đã nhiều lần thay đổi đơn vị hành chính. Theo các nghị định ngày 20 tháng 8
năm 1891 và ngày 9 tháng 9 năm 1891 địa phận Bắc Kạn (Thái Nguyên)
thuộc 2 đạo quan binh (phần phía đông và nam thuộc đạo quan binh 1 và phần
phía bắc thuộc đạo quan binh 2). Ngày 11 tháng 4 năm 1900, Toàn quyền
Đông Dương ra nghị định lấy phần đất thuộc phủ Thông Hoá thành lập tỉnh
Bắc Kạn gồm các châu Bạch Thông, Chợ Rã, Thông Hoá (sau đổi thành Na
Rì) và Cảm Hoá (sau đổi thành Ngân Sơn). Tiếp theo đó ngày 25 tháng 6 năm
1901, Toàn quyền Đông Dương lại ra nghị định tách tổng Yên Đĩnh thuộc
huyện Phú Lương (Thái Nguyên) nhập vào châu Bạch Thông (Bắc Kạn). Năm
1916, theo nghị định của Thống sứ Bắc Kỳ, một số tổng của Châu Bạch
Thông, Chợ Rã và tổng An Biện Thượng thuộc Định Hoá (Thái Nguyên) tách
ra lập thành châu Chợ Đồn. Vào thời gian này Bắc Kạn có 5 châu, 20 tổng và
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
7
103 xã. Tháng 7/1901, thị xã Bắc Kạn đồng thời là tỉnh lỵ và châu lỵ châu
Bạch Thông được thành lập.
Ngày 21/4/1965, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra quyết định thành
lập tỉnh Bắc Thái trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.
Trong đấu tranh bảo vệ quê hương, từ tháng 12 năm 1978 theo quyết
định của Quốc hội, hai huyện Chợ Rã, Ngân Sơn của tỉnh Bắc Thái sáp nhập
vào tỉnh Cao Bằng.
Trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,
để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân các dân tộc và yêu cầu sự
nghiệp cách mạng, ngày 6/11/1996, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 10 đã phê chuẩn chia tỉnh Bắc Thái
thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Tỉnh Bắc Kạn được tái lập, các
huyện Ngân Sơn, Ba Bể (Chợ Rã) được tái lập lại. Tháng 8 năm 1998, thành
lập thêm huyện Chợ Mới, và năm 2003 địa bàn phía bắc huyện Ba Bể được
tách ra thành lập huyện Pắc Nậm.
Nằm giữa trung tâm căn cứ địa Việt Bắc, tỉnh Bắc Kạn có một vị trí
quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, phía bắc giáp Cao Bằng, nam
giáp Thái Nguyên, đông giáp Lạng Sơn, tây giáp Tuyên Quang, một góc tây
bắc gần kề với Hà Giang.
Diện tích tự nhiên của Bắc Kạn là 4.795,54 km2, chia thành 8 đơn vị
hành chính: Thị xã Bắc Kạn, các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ
Đồn, Na Rì, Chợ Mới, Pác Nặm. Dân số năm 2000 là 280.868 người, hiện nay
có 7 dân tộc bao gồm: Tày, Kinh, Dao, Nùng, Hoa, H'Mông, Sán Chay
Địa hình Bắc Kạn mang đặc trưng chung của khu vực miền núi phía bắc.
Nổi bật nhất là cấu tạo dạng cánh cung. Các cánh cung đều tụ lại ở dãy Tam
Đảo và mở ra về phía bắc và đông bắc, được hình thành bởi những dải núi,
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
8
khối núi. Bắc Kạn hiện ra bởi hai cánh cung Ngân Sơn và Sông Gâm. Cánh
cung Ngân Sơn trải dài gần 100 km từ nam Cao Bằng đến đông Phú Lương
với nhiều khối núi lớn, có độ cao trung bình dưới 1.000m, một số ngọn núi
cao trên 1.000m như Cốc Sổ (Na Rì) cao 1.200m. Dải hữu ngạn cánh cung
sông Gâm trải dài từ Chợ Rã đến tây Định Hoá theo hướng tây bắc - đông
nam với nhiều ngọn núi cao, quanh năm mây mù che phủ. Dãy Phja Bjoóc
hùng vĩ như một trường thành qua 3 huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn,
trong đó có ngọn Phia Iểng cao 1.527m. Xen vào giữa những cánh cung là
những dải trũng rộng với các dòng sông tạo nên các bãi bồi thuận lợi cho canh
tác nông nghiệp. Bắc Kạn là khu vực thượng nguồn của sông Cầu - dòng sông
lớn nhất tỉnh. Ngoài ra Bắc Kạn còn có các sông Bắc Giang, sông Năng,
thượng nguồn sông Đáy và nhiều suối khác. Mạng lưới sông suối là nguồn
cung cấp nước dồi dào phục vụ phát triển nông, lâm, công nghiệp, đồng thời
còn là hệ thống giao thông vận tải quan trọng và nguồn tiềm năng thuỷ điện
phong phú.
Khí hậu mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa và ít nhiều dấu hiệu
chuyển tiếp từ tự nhiên nhiệt đới sang á nhiệt đới. Nhiệt độ trung bình hàng
năm là 220 C, lượng mưa hàng năm khoảng 1.500 mm.
Đường bộ có quốc lộ 3 là con đường giao thông huyết mạch nối liền Bắc
Kạn với các địa phương khác trong khu vực, từ đây có thể ngược lên phía bắc
đến Cao Bằng, xuôi xuống phía nam đến Thái Nguyên và thủ đô Hà
Nội...ngoài ra còn có quốc lộ 279 và hệ thống đường giao thông liên huyện,
tạo thành một mạng lưới giao thông phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - văn
hoá của nhân dân các dân tộc.
Do vận động kiến tạo địa chất, thiên nhiên hào phóng đã tạo nên vùng
đất Bắc Kạn với những kỳ quan thiên nhiên độc đáo. Hồ Ba Bể rộng 450ha là
một danh thắng độc đáo. Hồ và vườn Quốc gia Ba Bể là di sản thiên nhiên
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
9
quý giá. Ở đây hệ thống rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, có tới 417 loài thực
vật, 299 loài động vật có xương sống. Nhiều loài động vật quý hiếm vẫn còn
được giữ như phượng hoàng đất, gà lôi, voọc mũi hếch. Trong hồ có 49 loài
cá nước ngọt, trong đó có một số loài quý như cá chép kính, cá rầm xanh, cá
chiên...Có thể nói, hồ và vườn Quốc gia Ba Bể không những có giá trị trong
nghiên cứu khoa học, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, mà còn có tiềm
năng to lớn về du lịch, đóng vai trò điều tiết nước, cải tạo khí hậu, cung cấp
thuỷ sản, phát triển giao thông thuỷ lợi...
Là một trong những tỉnh miền núi với nhưng quần sơn đá vôi, trong tổng
số diện tích 4.795,54 km2, chỉ có 6% dành cho đất nông nghiệp. Đất đồi rừng
ở Bắc Kạn chiếm 80% diện tích, trong đó diện tích có rừng là 133.000ha với
độ che phủ 50%. Ở Bắc Kạn, đất feralit chiếm tỷ lệ đáng kể thuận lợi cho phát
triển lâm nghiệp, trồng hoa màu cây công nghiệp, các loại cây lương thực.
Bắc Kạn có thảm thực vật phong phú và đa dạng, có nhiều gỗ quí, có
nhiều thú quí, khoáng sản dồi dào và đa dạng. Có nhiều loại gỗ quý như kỳ
nam, gỗ lát, dổi, chò, sao, de. Ngoài ra còn có các loại song, mây, tre, trúc,
nứa, vàu, các loại đặc sản như sa nhân, nấm hương, mật ong. Các loại cây
trồng truyền thống nổi tiếng như lê Ngân Sơn, hồng Chợ Đồn, cam Bản Tàu,
chè Bản Hậu...Rừng Bắc Kạn có nhiều loại thú quý như hổ, báo, hươu, nai,
gấu, khỉ, lợn rừng...Do điều kiện thiên nhiên ưu đãi tạo ra nhiều tiềm năng
cho kinh tế nhưng cũng có nhiều thử thách do thiên nhiên gây ra. Trong quá
trình lịch sử, nhân dân các dân tộc Bắc Kạn đã tích luỹ được không ít những
kinh nghiệm quí giá để tạo dựng nên truyền thống văn hoá dân tộc. Đó là từ
đấu tranh với thiên nhiên họ đã đoàn kết chống giặc ngoại xâm.
1.2. Đặc điểm dân cƣ và văn hoá
Địa danh Bắc Kạn mới chính thức xuất hiện trong các văn bản vào thế
kỷ XVII. Trên khu vực các dãy núi đá vôi Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm, từ
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
10
rất sớm đã có con người cư trú. Các di chỉ khảo cổ học phát hiện gần đây như
Tống Cổ (Chợ Mới), Bản Thi (Chợ Đồn), Nà Cù (Bạch Thông), Phiềng Phí
(Chợ Rã) đã khẳng định dấu vết của con người thời tiền sử trên mảnh đất này.
Đặc biệt, gần đây các nhà khảo cổ học đã phát hiện trống đồng ở Sáu Hai và
thị xã Bắc Kạn, điều đó góp phần khẳng định quá trình phát triển lâu dài và
liên tục của con người trên đất Bắc Kạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam.
Bắc Kạn nói riêng và miền núi phía bắc nói chung còn lưu lại nhiều
truyện cổ và truyền thuyết về nguồn gốc người Tày và quá trình tụ cư trên
lãnh thổ Việt Nam như các truyện "Nạn hồng thuỷ", "Pú lương quân" hay
truyện "Tài Ngào", mà huyền thoại hoá gắn liền với móng tay vàng ở vùng hồ
Ba Bể hay vết lõm ở Khau Mộ của Tài Ngào. Cây đa trong huyền thoại với 30
cột chống, 90 cành vươn, gắn liền với nhiều địa danh thuộc Bắc Kạn như
Bằng Khẩu, Nà Ngần (Ngân Sơn), Phja Dạ (Ba Bể) [97;tr49-51].
Tại các thung lũng hẹp vùng chân núi, những người Tày cổ đã sớm
chinh phục tự nhiên khai phá đất đai, trồng lúa nước, cùng với lớp cư dân Việt
cổ, tạo dựng nền văn minh đầu tiên trong sự nghiệp của dựng nước của dân
tộc Việt Nam. Việc thành lập quốc gia Âu Lạc gắn liền với vai trò của Thục
Phán An Dương Vương đã tạo nên sắc thái đa dân tộc: Lạc Việt và Âu Việt
(gồm các cư dân Việt cổ và Tày cổ) là một thực tế lịch sử. Trong thành phần
đó có tổ tiên của người Tày ở Bắc Kạn.
Bắc Kạn là một trong những tỉnh miền núi, đất rộng, người thưa, dân
cư chủ yếu tập trung chủ yếu ở thị trấn, thị xã. Dân số toàn tỉnh năm 1932 là
53.040 người, năm 1948 là 85.409 người, năm 1965 khi sát nhập tỉnh là
112.500 người, năm 2000 là 280.868 người.
Bắc Kạn hiện nay có 7 dân tộc bao gồm Tày, Kinh, Dao, Nùng, Hoa,
H'Mông, Sán Chay thuộc các ngữ hệ và các nhóm ngôn ngữ khác nhau như
ngữ hệ Nam Á với các nhóm Việt - Mường và H'Mông - Dao, ngữ hệ Thái -
Kađai (Tày, Nùng), ngữ hệ Hán (Hoa và Sán Chỉ thuộc dân tộc Sán Chay)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
11
Dân tộc Tày chiếm 60% dân số, phân bố hầu khắp các địa bàn trong
tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu ở vùng thấp, thị trấn, thị xã. Ở vùng thấp,
người Tày sống tập trung thành làng bản trong các thung lũng lòng chảo hoặc
dọc theo hai bờ sông, suối. Đây là lớp cư dân bản địa ở Việt Nam, có trình độ
phát triển kinh tế - xã hội cao trong vùng. Ngôn ngữ Tày cùng với tiếng phổ
thông đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp giữa các dân tộc trong khu vực.
Người Kinh chiếm khoảng 19% dân số, sống chủ yếu ở vùng thấp và
đô thị. Người Kinh có mặt ở Bắc Kạn vào thời Nam - Bắc triều và được bổ
xung vào đầu thế kỷ XX khi thực dân Pháp tiến hành khai thác khoáng sản ở
đây. Trong thập kỷ 30 trong số 53.000 dân Bắc Kạn chỉ có 3.900 người Kinh.
Từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 và đặc biệt từ sau hoà bình lập lại
(1954), trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc
và sự phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Kạn, số lượng người Kinh tăng lên
nhanh chóng, làm phong phú thêm bức tranh đa dân tộc ở Bắc Kạn.
Người Nùng có mối quan hệ lịch sử với người Tày. Bộ phận cư dân
Nùng thuộc khối Tày cổ nằm trong khối Bách Việt xưa kia, trải qua quá trình
phát triển đã hoà nhập vào cộng đồng Tày, còn những người Nùng hiện nay
mới di chuyển đến khu vực miền núi phía bắc Việt Nam, trong đó có Bắc Kạn
vào khoảng hơn 200 năm nay, tương tự như lịch sử cư trú của người H'Mông
và một bộ phận người Dao. Người Nùng cư trú ở vùng thấp xen kẽ người Tày
và người Kinh, trong đó nơi tập trung đông nhất là Na Rì.
Người Dao cũng như người H'Mông sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao
quanh chân núi, chiếm 9% dân số. Với tập quán du canh, du cư, kinh tế nông
nghiệp chủ yếu dựa vào nương rẫy, nên địa vực cư trú của đồng bào thiếu ổn
định. Theo các tài liệu thư tịch, một số nhóm Dao đã có mặt khá sớm tại Bạch
Thông, Chợ Đồn, Na Rì .
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
12
Lịch sử phát triển của các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Bắc
Kạn nói riêng và nước ta nói chung có những đặc điểm riêng. Có những dân
tộc mà quá trình phát triển gắn liền với toàn bộ tiến trình dựng nước và giữ
nước của dân tộc Việt Nam, có những tộc người mới chuyển cư đến trong
những thế kỷ gần đây do nhiều nguyên nhân khác nhau. Mặc dù vậy, tất cả
các tộc người với các bản sắc riêng đã gắn kết với nhau, cùng tạo dựng một
cuộc sống non nước Bắc Kạn. Chính trong quá trình đó nhiều truyền thống
quý báu đã được xây dựng và vun đắp, nhiều giá trị văn hoá được bảo tồn, giữ
gìn, từng bước được làm giàu thêm trong sự giao thoa giữa các dân tộc.
Mỗi dân tộc ở Bắc Kạn dù trình độ phát triển kinh tế - xã hội không
đồng đều nhau, số lượng nhiều ít khác nhau, nhưng đều có sắc thái văn hoá
độc đáo, tạo nên bức tranh văn hoá nhiều màu sắc trên vùng đất này.
Các cư dân vùng thấp có nhiều kinh nghiệm trong việc khai thác thung
lũng và hệ thống thuỷ lợi đa dạng với phai, mương, cọn, lốc, lìn...Cư dân cư
trú ở vùng cao với kỹ thuật khai thác ruộng bậc thang và nương rẫy dốc.
Các nghề thủ công gia đình khá đa dạng, đáng chú ý là nghề dệt (vải và
thổ cẩm). Dệt thổ cẩm của người Tày - Nùng là một trong những nghề truyền
thống với trình độ kỹ thuật khá cao, hoa văn trang trí khá phong phú, mô
phỏng các loại hoa lá thiên nhiên gần gũi với cuộc sống hàng ngày của đồng
bào như hoa nhồi, hoa lá mía...Nam giới thì thành thạo trong đan lát, các nghề
mộc dân gian. ở một số vùng đồng bào còn có nghề rèn, nghề làm gạch ngói
như ở làng Thạch Ngoã ở chân núi Phja Bjoóc. Hiện nay sự giao lưu kinh tế
và sự phát triển của khoa học kỹ thuật nhưng nhiều ngành nghề vẫn được duy
trì và phát triển.
Trong cộng đồng các dân tộc ở Bắc Kạn, nhiều giá trị văn hoá vật chất
vẫn còn bảo lưu, từ nếp nhà sàn truyền thống đến các bộ trang phục đậm đà
sắc thái dân tộc, hàm chứa các giá trị lịch sử, văn hoá. Tất cả các dân tộc đều
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn