Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh thiết bị kỹ thuật & phần mềm việt nam

  • 51 trang
  • file .doc
Trêng ®¹i häc l¬ng thÕ vinh
Khoa kinh tÕ
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài : “ Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại
công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật & Phần Mềm Việt Nam “
Họ và tên sinh viên : ĐỖ THỊ LINH
Lớp : CĐKT1
Khóa : II
Giáo viên hướng dẫn : DƯƠNG THỊ VÂN ANH
1
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta
®ang dÇn ®i vµo æn ®Þnh. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t
®éng trªn thÞ trêng ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng, næi bËt
lªn trong ®ã lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp th¬ng m¹i. §©y lµ
mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ hµng
ho¸, nã trùc tiÕp tham gia vµo qóa tr×nh lu th«ng hµng ho¸
vµ gãp phÇn gióp cho qu¸ tr×nh nµy diÔn ra mét c¸ch liªn
tôc th«ng suèt. Tríc sù biÕn ®æi phøc t¹p, khã lêng cña thÞ
trêng trong níc vµ xu híng toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ trong
nÒn kinh tÕ toµn cÇu hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp trong níc
ngµy cµng ph¶i n©ng cao søc c¹nh tranh cña m×nh ®Ó cã
thÓ thÝch øng vµ tån t¹i. Bªn c¹nh ®ã sù c¹nh tranh gay g¾t
trªn thÞ trêng ®· lµm cho c¸c doanh nghiÖp cµng ph¶i chó
träng toµn diÖn h¬n ®Õn tõng kh©u kinh doanh cña m×nh,
kh«ng ®îc phÐp ®Ò cao hay xem nhÑ bÊt cø mét kh©u nµo.
Trong kinh doanh th¬ng m¹i nãi chung bao gåm cã ba kh©u
lµ mua, b¸n vµ dù tr÷ hµng ho¸. Nh÷ng n¨m tríc ®©y chóng
ta thêng chØ tËp trung vµo lÜnh vùc b¸n ra, cè g¾ng lµm
thÕ nµo ®Ó b¸n ®îc nhiÒu hµng ho¸ cµng tèt, nhng víi t×nh
h×nh hiÖn nay th× quan niÖm nµy cã sù thay ®æi. Ngoµi
viÖc chó träng ®Õn lÜnh vùc b¸n hµng, c¸c doanh nghiÖp
th¬ng m¹i cßn cÇn ph¶i hÕt søc quan t©m tíi lÜnh vùc mua
hµng vµ b¶o qu¶n dù tr÷ hµng ho¸, v× nã lµ mét mét chuçi
liªn tôc kh©u nµy cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi kh©u kia, nªu
ho¹t ®éng mua hµng tèt sÏ cã t¸c ®éng tèt tíi ho¹t ®éng tiªu
2
thô còng nh ¶nh hëng trùc tiÕp tíi doanh thu cña doanh
nghiÖp.
Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng, C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ PhÇn mÒm lu«n
®Æt vÊn ®Ò tiªu thô hµng ho¸ lªn hµng ®Çu. NhiÒu biÖn
ph¸p kh¸c nhau ®· ®îc thùc hiÖn vµ biÕn ®æi linh ho¹t ®Ó
phï hîp víi sù biÕn ®éng liªn tôc cña c¬ chÕ thÞ trêng trong
®ã c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng gi÷ vai trß hÕt søc quan
träng.
ChÝnh v× vËy, qua thêi gian t×m hiÓu thùc tiÔn ë C«ng
ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ PhÇn mÒm ViÖt Nam, víi môc
®Ých n©ng cao n¨ng lùc thùc tÕ, thùc hµnh c¸c kiÕn thøc
®· häc trong thùc tiÔn, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi
chuyªn ®Ò thùc tËp lµ: “ h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng t¹i
C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ PhÇn mÒm ViÖt Nam ”.
KÕt cÊu cña Khãa luËn tèt nghiÖp:
Ngoµi lêi nãi ®Çu, môc lôc, kÕt luËn, phô lôc Khãa luËn
tèt nghiÖp ®îc chia thµnh 3 phÇn chÝnh:
PhÇn I - §Æc ®iÓm ®Þa bµn nghiªn cøu
PhÇn II – Néi dung chuyªn ®Ò
KÕt luËn
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n C« gi¸o Dương Thị Vân Anh,
c¶m ¬n c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n C«ng TNHH ThiÕt
bÞ kü thuËt vµ PhÇn mÒm ViÖt Nam ®· gióp ®ì ®Ó em hoµn
thµnh Chuyªn ®Ò thùc tËp nµy.
3
PhÇn I: §Æc ®iÓm ®Þa bµn nghiªn cøu
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt
vµ PhÇn mÒm ViÖt Nam
1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ Ph¸t triÓn cña C«ng ty
Tríc nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XXI, hÇu hÕt c¸c quèc
gia trªn thÕ giíi dÒu ®ang ®îc híng tíi nÒn kinh tÕ tri thøc.
NÒn kinh tÕ mµ trong ®ã c«ng nghÖ th«ng tin vµ kü thuËt
m¸y tÝnh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè nÒn t¶ng, quan träng
hµng ®Çu.ThËt vËy, sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña tin häc ®·
n©ng chÊt lîng cña th«ng tin lªn nhiÒu lÇn vµ trë thµnh mét
laäi hµng ho¸ ®Æc biÖt tõ khi cã sù ra ®êi cña ng©n hµng
d÷ liÖu vµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu.
4
Kh«ng n»m ngoµi quü ®¹o ®ã, ViÖt Nam ®ang tõng bíc
¸p dông c¸c thµnh tùu vÒ c«ng nghÖ th«ng tin vµ kü thuËt
m¸y tÝnh vµo c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi; hoÆc ®Æc
biÖt lµ trong s¶n xuÊt, kinh doanh. HiÖn nay, nhu cÇu øng
dông c«ng nghÖ thång tin còng kh«ng ngõng biÕn ®æi víi
®ßi hái mäi ngêi ph¶i thêng xuyªn n©ng cao tr×nh ®é, b¾t
kÞp nh÷ng tiÕn bé c«ngnghÖ trªn thÕ giíi ®Ó vËn dông vµo
thùc tÕ cã hiÖu qu¶ nhÊt.
NhËn thÊy vai trß quan träng cña c«ng nghÖ th«ng tin
®èi víi ®¬× sèng x· héi, C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ
PhÇn mÒm ViÖt Nam – Vina software ®îc thµnh lËp víi mong
muèn ®ãng gãp cho ®ßi hái cña qu¸ tr×nh C«ng nghÖ ho¸ -
HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vµ xu thÕ toµn cÇu ho¸.
Công ty Thiết bị kỹ thuật và Phần mềm Việt Nam - VINASOFTWARE
là công ty TNHH được thành lập theo quyết định của UBND Thành phố Hà
Nội - giấy đăng ký kinh doanh số 0102004850 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP
Hà Nội cấp ngày 28 tháng 3 năm 2002.
Trô së t¹i: 24 Hoµng Ngäc Ph¸ch – P. L¸ng H¹ - Q. §èng §a –
T.P Hµ Néi.
2. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kinh tÕ x· héi
2.1 §iÒu kiÖn tù nhiªn
2.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý
C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ phÇn mÒm ViÖt
Nam n»m trªn ®Þa bµn Hoµng Ngäc Ph¸ch – Phêng L¸ng H¹
- QuËn §èng ®a- Hµ Néi.
- PhÝa §«ng gi¸p víi QuËn Hai Bµ Trng
- PhÝa T©y gi¸p víi QuËn CÇu GiÊy
- PhÝa Nam gi¸p víi QuËn Ba §×nh
5
- PhÝa B¾c gi¸p víi QuËn Thanh Xu©n
Víi vÞ trÝ ®Þa lý nh trªn rÊt thuËn lîi cho viÖc ®i l¹i vµ giao l-
u th«ng th¬ng víi c¸c h·ng m¸y tÝnh trªn ®Þa bµn Hµ Néi.
Vµ tõ ®©y ®i triÓn khai dù ¸n còng rÊt thuËn tiÖn.
2.1.2 KhÝ hËu
KhÝ hËu ë khu vùc Hµ Néi lµ khÝ hËu nhiÖt ®íi, giã mïa.
Nãi chung khÝ hËu còng kh«ng ¶nh hëng tíi qóa tr×nh s¶n
xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.
2.1.3 §iÒu kiÖn ®Êt ®ai
Tæng diÖn tÝch cña c«ng ty lµ 300m2 trong ®ã diÖn
tÝch sö dông cho phßng s¶n xuÊt phÇn mÒm chiÕm 120m 2,
phßng kinh doanh 50m2, phßng tÝch hîp hÖ thèng 50m2, bé
phËn v¨n phßng 100m2 kÕ to¸n, nh©n sù vµ hµnh chÝnh.
2.2 §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi
2.2.1 §iÒu kiÖn kinh tÕ
- T×nh h×nh Tµi s¶n: Theo sè liÖu thèng kª tæng tµi s¶n cña
c«ng ty n¨m 2006 lµ 5.063.104.781®
- T×nh h×nh nguån vèn: Theo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m
2006 th× tæng sè vèn cña c«ng ty n¨m 2006 lµ
5.063.104.781®. Trong ®ã:
+ Vèn cè ®Þnh: 3.560.391.043®
+ Vèn lu ®éng: 1.502.713.738®
C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ phÇn mÒm ViÖt Nam míi
thµnh lËp nªn mét phÇn vèn lµ tõ vèn ®iÒu lÖ vµ mét phÇn
do vay tõ ng©n hµng.
2.2.2 §iÒu kiÖn x· héi
6
C«ng TNHH ThiÕt bÞ kü thuËt vµ phÇn mÒm ViÖt Nam ®Æt
t¹i Hµ Néi lµ n¬i tËp trung nhiÒu c¸c c«ng ty vµ c¸c trêng
®¹i häc. §©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty cã thÓ
ký ®îc c¸c hîp dång cung cÊp thiÕt bÞ tin häc, v¨n phßng vµ
phÇn mÒm hç trî cho c¸c phßng ban.
Víi ®éi ngò qu¶n lý lµ nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é chuyªn m«m
cao, giÇu kinh nghiÖm ®· tõng tr¶i qua c¸c c«ng viÖc thùc
tÕ.
3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty
3.1 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban
Gi¸m ®èc C«ng ty : lµ ngêi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh
doanh hµng ngµy cña C«ng ty , chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi
®ång thµnh viªn vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña
m×nh.
Phã gi¸m ®èc : lµ ngêi trî gióp cho gi¸m ®èc vµ ®îc
gi¸m ®èc ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ . Phã tæng gi¸m ®èc
lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ nh÷ng phÇn c«ng
viÖc ®îc ph©n c«ng vµ ®ång thêi thay mÆt gi¸m ®èc gi¶i
quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong phÇn c«ng viÖc ®îc giao.
Cô thÓ :
Phßng kinh doanh : Dùa vµo nhu cÇu cña thÞ trêng lªn
kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng chñng lo¹i , s¶n phÈm
®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng .LËp chiÕn lîc kinh
doanh, kÝch cÇu nh»m ®a s¶n phÈm ra thÞ trêng vµ thu håi
vèn trong thêi gian nhanh nhÊt.
Phßng tÝch hîp hÖ thèng : KiÓm tra vµ ®¶m b¶o c¸c
th«ng sè kü thuËt theo tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt.
7
Phßng gi¶i ph¸p : B¶o hµnh, n©ng cÊp c¸c s¶n phÈm
cña C«ng ty vµ cung cÊp c¸c dÞch vô sau b¶o hµnh cho
kh¸ch hµng .
Phßng kÕ to¸n : Tæ chøc c¸c nghiÖp vô qu¶n lý , thu
chi tiÒn tÖ ®¶m b¶o thóc ®Èy ho¹t ®éng cña nguån vèn
hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc.
Tæ chøc, híng dÉn , theo dâi ghi chÐp , tÝnh to¸n , ph¶n
¸nh chÝnh x¸c trung thùc , kÞp thêi, ®Çy ®ñ sù h×nh thµnh
vµ qu¸ tr×nh vËn ®éng cña toµn bé tµi s¶n .Th«ng qua sæ
s¸ch , chøng tõ ph¶n ¸nh tÝnh to¸n chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô
kinh tÕ ph¸t sinh .Trùc tiÕp thÈm ®Þnh c¸c t vÊn hµng ho¸
tríc khi mua ... Tham mu , gióp cho Gi¸m ®èc trong qu¶n lý
®iÒu hµnh c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty , ph¶n ¸nh kÞp
thêi ho¹t ®éng kinh tÕ th«ng qua viÖc tæng hîp vµ ph©n
tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh .Phèi hîp víi c¸c phßng
ban cã liªn quan lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm
trùc tiÕp tríc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c ,
trung thùc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng.
8
3.2 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý
BAN
BANGIÁM
GIÁM
§èC
§èC
KINH TÝCH
TÝCHHîP
HîP Gi¶I
Gi¶I S¶n
S¶nxuÊt
VĂN KINH HÖ
xuÊt
PHßNG DOANH
DOANH HÖTHèNG
THèNG ph¸p
ph¸p
ĐỘI
NHÓMKÉ
NHÓM KÉ ĐỘI
ĐỘIKINH
KINH ĐỘITƯ
ĐỘI TƯ ĐỘI
ĐỘITƯTƯ ĐỘITƯ

VẤN
TOÁN-TÀI
TOÁN-TÀI DOANH
DOANHDỰ
DỰ VẤN GIẢI
VẤN GIẢI VẤN VIẾT
VẤN VIẾT VẤNPHÂN
PHÂN
CHÍNH ÁN PHÁP TÍCH
CHÍNH ÁN PHÁPĐÀO
ĐÀO GIẢI
GIẢIPHÁP
PHÁP TÍCH
THIẾT
TẠO
TẠO THIẾTKẾ
KẾ
NHÓM
NHÓMLỄ ĐỘI
ĐỘIKINH ĐỘI
LỄ KINH ĐỘIHỆ
HỆ ĐỘI
ĐỘIPHÂN
PHÂN ĐỘI
TÂN, BẢO
TÂN, BẢO DOANH
DOANH THỐNG
THỐNG TÍCH
TÍCH DỰÁN
ĐỘIDỰ ÁN
VỆ,
VỆ,LÁI
LÁIXE SẢN
SẢNPHẨM DỊCH
XE PHẨM DỊCHVỤ
VỤ THIẾT
THIẾTKẾ
KẾ
NHÓM ĐỘI
ĐỘITRỢ ĐỘI
NHÓM TRỢ ĐỘITRIỂN
TRIỂN ĐỘI
ĐỘITEST
TEST
THƯ
THƯKÝ LÝ KHAI
KÝ LÝ KHAIBẢO
BẢO CHƯƠNG
CHƯƠNG
HÀNH TRÌNH
HÀNH TRÌNH DD
DD
dd
dd
ỘỘ
II
9 SS
ẢẢ
NN
4 . S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty
4.1S¬ ®å: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n
KÕ to¸n trëng
KÕ to¸n KÕ to¸n ng©n Thñ quü kiªm
tæng hîp hµng kÕ to¸n c«ng

Tuy cã sù ph©n chia gi÷a c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n (mçi
nh©n viªn kÕ to¸n phô tr¸ch mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh) nh-
ng gi÷a c¸c bé phËn vÉn cã sù kÕt hîp hµi hoµ víi nhau.
4.2Chøc n¨ng, nhiÖm vô
Chøc n¨ng kÕ to¸n ë c«ng ty lµ thu nhËn, hÖ thèng ho¸
c¸c th«ng tin vÒ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,
kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ nh»m cung cÊp c¸c
th«ng tin kÕ to¸n cÇn thiÕt phôc vô cho cho c«ng t¸c qu¶n lý
gióp l·nh ®¹o ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh s¸ng suèt ®Ó n©ng
cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh.
- KÕ to¸n trëng: ChØ ®¹o c¸c bé phËn kÕ to¸n vÒ nghiÖp
vô vµ ghi chÐp c¸c chøng tõ ban ®Çu ®Õn viÖc sö dông sæ
s¸ch kÕ to¸n, thay mÆt gi¸m ®èc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n
cña nhµ m¸y, cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n tµi chÝnh cho gi¸m
10
®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin
®ã.
- KÕ to¸n tong hîp: ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc kÕ to¸n trëng
vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc giao víi nhiÖm vô:
 Tæng hîp chi phÝ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh toµn c«ng ty vµ lËp
b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh theo quy ®Þnh
cña nhµ níc.
 Theo dâi sù biÕn ®éng cña tµi s¶n, chÞu tr¸ch
nhiÖm trong viÖc qu¶n lý toµn bé tµi s¶n cè
®Þnh, trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè
®Þnh cho c¸c ®èi tîng sö dông theo quy
®Þnh cña nhµ níc.
 Theo dâi, ghi chÐp ®èi chiÕu c¸c kho¶n thanh
to¸n víi c«ng nh©n viªn. Theo dâi b¶ng tæng
hîp thanh to¸n l¬ng vµ phô cÊp cho c¸c nh©n
viªn, lËp b¶ng ph©n bæ l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo l¬ng cho tõng ®èi tîng.
LËp tê khai thuÕ hµng th¸ng dùa trªn c¸c ho¸
®¬n mua vµo vµ b¸n ra cña C«ng ty.
- KÕ to¸n Ng©n hµng: Theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n
vay ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña C«ng ty. Nªn kÕ ho¹ch cho
vay vèn vµ lËp c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh. ChÞu tr¸ch
nhiÖm tríc kÕ to¸n trëng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc giao.
- Thñ quü kiªm kÕ to¸n c«ng nî:
11
+ ChÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý b¶o qu¶n
toµn bé lîng tiÒn mÆt cña C«ng ty trong kÐt s¾t.
+ Theo dâi, ghi chÐp ®èi chiÕu c«ng nî ph¶i thu
kh¸ch hµng, ph¶i tr¶ ngêi cung cÊp.
4.3 H×nh thøc ghi sæ sö dông t¹i C«ng ty TNHH ThiÕt
bÞ kü thuËt vµ phÇn mÒm ViÖt Nam
4.3.1 §Æc ®iÓm cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung
HÖ thèng TKKT C«ng ty ¸p dông theo hÖ thèng TKKT
doanh nghiÖp b¸n hµng theo quyÕt ®Þnh 1141 TC- Q§/C§KT
ngµy 01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh cã söa ®æi bæ sung theo
th«ng t sè 89/2001/TT-BTC ngµy 09/10/2001 cña Bé tµi
chÝnh.
§Æc ®iÓm c¬ b¶ncña h×nh thøc NhËt ký chung lµ: TÊt c¶
c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ®Òu ph¶I ®îc ghi
vµo Sæ NhËt ký mµ träng t©m lµ Sæ NhËt ký chung, theo
tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ néi dung kinh tÕ cña nghiÖp
vô ®ã. Sau ®ã lÊy sè liÖu trªn Sæ NhËt ký ®Ó ghi Sæ c¸I
theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh
4.3.2 C¸c lo¹i sæ chñ yÕu
- Sæ nhËt ký chung
- Sæ c¸i
- C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt.
4.3.3 Tr×nh tù ghi sæ
Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®îc dïng lµm c¨n cø ghi
sæ, tríc hÕt ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo Sæ NhËt ký chung
®Ó ghi vµo Sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. NÕu
®¬n vÞ cã më sæ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®ång thêi víi viÖc ghi
Sæ NhËt ký chung, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®îc ghi vµo c¸c
sæ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan.
12
S¬ ®å 2: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n
Chøng tõ gèc
Sæ nhËt ký Sæ , thÎ kÕ to¸n
chung chi tiÕt
Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi
tiÕt
B¶ng c©n ®èi
sè ph¸t sinh
B¸o c¸o tµi
chÝnh
Ghi chó:
Ghi hµng ngµy
Ghi cuèi th¸ng
4.3.4 H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty
§Ó ®¶m b¶o yªu cÇu tæ chøc, c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n
hîp lý, gän nhÑ, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi ®Æc
®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c kÕ
to¸n theo h×nh thøc tËp trung. Theo h×nh thøc nµy toµn bé
c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng
13
ty , h×nh thøc kÕ to¸n nµy cã u ®iÓm lµ ®¶m b¶o sù l·nh
®¹o thèng nhÊt tËp trung cao ®é víi c«ng t¸c kÕ to¸n , cung
cÊp th«ng tin qu¶n lý s¸t sao kÞp thêi ®èi víi mäi ho¹t ®éng
trong toµn c«ng ty Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty bao gåm 04
ngêi ®¶m nhiÖm c¸c phÇn kÕ to¸n kh¸c nhau. TÊt c¶ ®Òu
cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ
to¸n c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ë c¸c bé
phËn, khèi v¨n phßng cïng víi viÖc tæng hîp sè liÖu chung
toµn C«ng ty, lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú, qu¶n lý toµn
bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty.
5. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty.
5.1.Thuận lợi:
Thị trường đang rất mở cho sản phẩm CNTT, đặc biệt trong lĩnh vực
phần mềm. Đây là lĩnh vực có tốc độ phát triển mạnh nhất trong những năm
gần đây. Cùng với chiến lược của Chính phủ, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân
lực CNPM cho mục tiêu xuất khẩu sau này.
- Thực tế Chính phủ cũng đang tiến hành những bước cải cách nền hành
chính thông qua việc xây dựng chính phủ điện tử thuộc đề án 112 và đề án 43,
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNTT phát triển mạnh.
- Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt nam cũng đã nhận thức tương đối
đầy đủ về tác dụng của việc ứng dụng CNTT trong quá trình điều hành và sản
xuất kinh doanh của đơn vị. Đây sẽ là thị trường lớn trong giai đoạn Việt Nam
gia nhập WTO.
5.2 Khó khăn:
- Trong những năm trước, việc nhận thức cũng như đầu tư đã có nhưng
chưa rõ rệt, các đơn vị hành chính cũng như Doanh nghiệp có những nghi
14
ngại khi đầu tư vào CNTT, tính chất đầu tư nhỏ giọt và cầm chừng để xem
tính hiệu quả.
- Do thiÕu vèn còng lµ mét khã kh¨n trong ho¹t ®éng
kinh doanh ty cña C«ng ty. V× thÕ ®· cã rÊt nhiÒu c¬ héi
c«ng ty ®Ó bÞ tuét mÊt, lÝ do nan gi¶i lµ v× vèn kinh doanh
cña c«ng ty ®ang cßn rÊt h¹n chÕ.
- MÆc dï víi 5 n¨m ho¹t ®éng cña m×nh C«ng ty ®· cã
mét ®éi ngò c¸n bé kinh doanh nhiÖt t×nh, g¾n bã víi c«ng
viÖc song nh÷ng ngêi cã ®ñ tr×nh ®é nghiÖp vô vµ biÕt
ngo¹i ng÷ kh«ng nhiÒu v× thÕ ®· ®Ó mÊt nh÷ng hîp ®ång
víi níc ngoµi.
II. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kú tríc
1.T×nh h×nh kinh doanh n¨m tríc:
b¶ng 1: kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty 2006
§¬n vÞ tÝnh:
1.000.000®
KÕ ho¹ch Thùc hiÖn
Chªnh
ChØ tiªu Sè l- Tû Sè lîng Tû lÖch t-
îng träng( träng( ¬ng ®èi
%) %)
Doanh thu 3.000 100% 3.334 110% +10%
Gi¸ vèn 2.000 100% 2.224 111% +11%
Lîi nhuËn 1.000 100% 1.089 109% +9%
gép
Tæng chi 700 100% 722 103% +3%
phÝ
Thu nhËp 160 100% 180 112,5 +12,5%
kh¸c
Chi phÝ kh¸c 165 100% 178 107,9 +7,9%
%
15
Lîi nhuËn tríc 305 100% 368 120,65 +20,65
thuÕ % %
Nguån b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty 2006
KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cho thÊy
Vinasoftware ®· lín m¹nh vµ trëng thµnh lªn rÊt nhiÒu.
Doanh thu thùc hiÖn t¨ng 10% so víi doanh thu kÕ ho¹ch. Lîi
nhuËn gép t¨ng 9% so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra, ®iÒu nµy còng
kh¼ng ®Þnh c«ng ty kinh doanh ngµy cµng cã l·i so víi
nh÷ng n¨m tríc. MÆc dï tæng chi phÝ cã t¨ng h¬n n¨m tríc
3% vµ c¸c chi phÝ kh¸c còng t¨ng so víi n¨m tríc 7,9% nhng
lîi nhuËn tríc thuÕ cña C«ng ty vÉn t¨ng
2.T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty
B¶ng 2: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ Kü
thuËt vµ PhÇn mÒm ViÖt Nam MÉu sè B01
24 Hoàng Ngọc Ph¸ch - §èng §a Ban hµnh theo quyÕt
- Hµ Néi ®Þnh sè 1864/1998/
Q§ - BTC ngµy 16 -12 -
1998
Q§ sè 167/200/Q§ - BTC
ngµy 25/10/2000
bæ sung theo TT sè
89/2002/TT-BTC ngµy
09/10/2002 vµ TT sè
105/2003/TT-BTC
16
ngµy 04/11/2003 cña Bé
trëng BTC
B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
T¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2006
§¬n vÞ tÝnh: VN§
M· Sè ®Çu Sè cuèi
Tµi s¶n sè n¨m kú
1 2 3 4
A. tµi s¶n luu ®éng vµ ®Çu tƯ
ng¾n h¹n 4,312,355,5 5,063,10
100
( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 85 4,781
)
3,218,558,1 1,792,43
I. TiÒn 110 36 5,408
3,176,95 1,650,86
1. TiÒn mÆt t¹i quü 111 0,664 9,396
41,607,4 141,56
2. TiÒn göi Ng©n hµng 112 72 6,012
3. TiÒn ®ang chuyÓn 113
II. C¸c kho¶n ®Çu tư tµi chÝnh
ng¾n h¹n 120 - -
1. §Çu tư chøng kho¸n ng¾n h¹n 121
2. §Çu tư ng¾n h¹n kh¸c 128
3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu tư
ng¾n h¹n (*) 129
1,75
705,5 2,211,99
III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 14,461 9
516,899, 1,74
1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 026 8,884,300
178,829,
2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 132 912
6,880,52
3. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 133 3 422,699
4, Ph¶i thu néi bé 134 - -
- Vèn kinh doanh ë c¸c
®¬n vÞ 135
17
- Ph¶i thu vÒ chi phÝ x©y
l¾p giao kho¸n néi bé 136
- Ph¶i thu néi bé kh¸c 137
5. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch
hîp ®ång x©y dùng 138
2,905,00
6. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 0 2,905,000
7. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu
khã ®ßi (*) 139
27
259,9 8,799,64
IV. Hµng tån kho 140 49,854 7
1. Hµng mua ®ang ®i trªn ®ưêng 141
2. Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho 142
15,965,0 1
3. C«ng cô dông cô trong kho 143 00 0,920,563
4. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë 9,5 3
dang 144 18,100 9,000,000
5. Thµnh phÈm tån kho 145
234,466, 22
6. Hµng ho¸ tån kho 146 754 8,879,084
7. Hµng göi ®i b¸n 147
8. Dù phßng gi¸m gi¸ hµng tån kho
(*) 149
1,23
128,3 9,657,72
V. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c 150 33,134 7
82,520,3
1. T¹m øng 151 03 -
2. Chi phÝ tr¶ tríc 152 0 -
6,4 1
3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 153 24,831 0,507,331
4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 154
5. C¸c kho¶n cÇm cè, ký cîc, ký 39,388,0 1,22
quü ng¾n h¹n 155 00 9,150,396
VI. Chi sù nghiÖp 160 - -
1. Chi sù nghiÖp n¨m tríc 161
18
2. Chi sù nghiÖp n¨m nay 162
B. tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi
h¹n 1,6
200
( 200 = 210 + 220 + 230 + 240 48,753 -
+ 241)
1,6
I. Tµi s¶n cè ®Þnh 210 48,753 -
1,6
1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 48,753 -
39,189,6
- Nguyªn gi¸ 212 02 -
(37,
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 213 540,849) -
2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 214 - -
- Nguyªn gi¸ 215
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 216
3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 217 - -
- Nguyªn gi¸ 218
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 219
II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh
dµi h¹n 220 - -
1. §Çu t chøng kho¸n dµi h¹n 221
2. Gãp vèn liªn doanh 222
3. §Çu t dµi h¹n kh¸c 228
4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t dµi
h¹n (*) 229
III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n
dë dang 230
IV. C¸c kho¶n ký quü, ký cîc dµi
h¹n 240
V. Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 241
5,06
tæng céng tµi s¶n ( 250 = 100 4,314,0 3,104,78
+ 200 ) 250 04,338 1
nguån vèn
A. Nî ph¶i tr¶ ( 300 = 320 + 300 882,8 1,50
19
2,713,73
330 ) 43,746 8
1,20
745,3 2,714,41
I. Nî ng¾n h¹n 310 43,746 8
1. Vay ng¾n h¹n 311
2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 312
588,809, 1,12
3. Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 313 680 5,246,834
106,500,
4. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc 314 000
44,281,7 7
5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 315 36 1,715,254
6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 316
7. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 317
8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép 5,7
kh¸c 318 52,330 5,752,330
9. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch
hîp ®ång x©y dùng 319
29
137,5 9,999,32
II. Nî dµi h¹n 320 00,000 0
1. Vay dµi h¹n 321
137,500, 29
2. Nî dµi h¹n 322 000 9,999,320
2. Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh 323
III. Nî kh¸c 330 - -
1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 331
2. Tµi s¶n thõa chê sö lý 332
3. NhËn ký quü, ký cîc dµi h¹n 333
3,56
B. nguån vèn chñ së h÷u ( 400 3,431,1 0,391,04
= 410 + 420) 400 60,592 3
3,56
3,431,1 0,391,04
I. Nguån Vèn, quü 410 60,592 3
3,000,00 3,00
1. Nguån vèn kinh doanh 411 0,000 0,000,000
2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 412
20