Giáo dục chủ nghĩa yêu nước hồ chí minh cho thanh niên tỉnh thanh hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  • 150 trang
  • file .doc
1
më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh - l·nh tô vÜ ®¹i cña §¶ng vµ d©n
téc ViÖt Nam, Anh hïng gi¶i phãng d©n téc vµ Danh nh©n
v¨n ho¸ kiÖt suÊt. T tëng cña Ngêi lµ tµi s¶n tinh thÇn to lín
cña §¶ng vµ d©n téc ta, lµ ngän cê th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng
ViÖt Nam.
Trong h¬n nöa thÕ kû ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, Hå ChÝ
Minh lµ ngêi ý thøc s©u s¾c vÒ gi¸ trÞ tinh thÇn ViÖt Nam,
vÒ søc m¹nh cña chñ nghÜa yªu níc ViÖt Nam. Ngêi d¹y
"D©n ta ph¶i biÕt sö ta. Cho têng gèc tÝch níc nhµ ViÖt Nam"
[36, tr.221]. Tæng kÕt lÞch sö ViÖt Nam, Hå ChÝ Minh nhÊn
m¹nh:
D©n ta cã mét lßng nång nµn yªu níc. §ã lµ mét
truyÒn thèng quý b¸u cña ta. Tõ xa ®Õn nay, mçi
khi Tæ quèc bÞ x©m l¨ng th× tinh thÇn Êy l¹i s«i
næi, nã kÕt thµnh mét lµn sãng v« cïng m¹nh mÏ, to
lín, nã lít qua mäi sù nguy hiÓm, khã kh¨n, nã nhÊn
ch×m tÊt c¶ lò b¸n níc vµ lò cíp níc [39, tr.171].
Râ rµng, hÖ gi¸ trÞ tinh thÇn truyÒn thèng ViÖt Nam,
mµ ®øng ®Çu lµ chñ nghÜa yªu níc ®· ®ãng mét vai trß to
lín trong sù nghiÖp dùng níc, gi÷ níc. Trong thÕ kû XX, Hå
ChÝ Minh ®· ®Õn víi chñ nghÜa M¸c - Lªnin nh mét cuéc
"hÑn hß lÞch sö" gi÷a chñ nghÜa yªu níc ch©n chÝnh víi häc
thuyÕt c¸ch m¹ng vµ khoa häc cña thêi ®¹i, t×m thÊy ë chñ
2
nghÜa M¸c - Lªnin ¸nh s¸ng soi ®êng cøu d©n, cøu níc. Tõ
®ã h×nh thµnh chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh.
Thêi gian lÆng lÏ tr«i ®i, nhng chñ nghÜa yªu níc Hå
ChÝ Minh lµm nªn th¾ng lîi C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m 1945, hai
cuéc kh¸ng chiÕn vµ bíc ®Çu qu¸ ®é lªn CNXH m·i m·i ®i
vµo lÞch sö d©n téc ViÖt Nam nh mét sù kiÖn chãi läi nhÊt,
mét biÓu tîng s¸ng ngêi nhÊt cña chñ nghÜa yªu níc ViÖt
Nam truyÒn thèng xuyªn qua mäi thêi ®¹i.
HiÖn nay c¸ch m¹ng níc ta bíc vµo thêi kú míi - thêi kú
®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc - víi môc
tiªu d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n
minh v« cïng vÎ vang nhng còng kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n,
th¸ch thøc. Chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh cµng ®ãng mét
vai trß quan träng, tiÕp tôc ph¸t huy t¸c dông to lín. Nã ®·
®îc §¶ng vµ nh©n d©n ta vËn dông s¸ng t¹o trong thêi kú
héi nhËp, ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc, x©y dùng nÒn t¶ng vËt
chÊt ®Ó ®a níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp
theo híng hiÖn ®¹i vµo n¨m 2020.
Thanh Ho¸ lµ mét trong nh÷ng ®Þa ph¬ng cã sè d©n
®«ng (hiÖn cã 3,7 triÖu ngêi). Trong ®ã thanh niªn, chiÕm
h¬n 1 triÖu, lµ lùc lîng nßng cèt cho sù nghiÖp ®Èy m¹nh
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ Thanh Ho¸ nãi riªng vµ c¶ n-
íc nãi chung.
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nhËn thøc ®óng vÞ trÝ, vai
trß cña thanh niªn trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng gi¶i phãng
d©n téc vµ x©y dùng x· héi míi. Ngêi ®· thÊy rÊt sím sù
3
®ãng gãp to lín cña tuæi trÎ ViÖt Nam trong sù trêng tån vµ
ph¸t triÓn cña d©n téc. Ngêi kh¼ng ®Þnh: "Thanh niªn lµ
ngêi chñ t¬ng lai cña níc nhµ. ThËt vËy níc nhµ thÞnh hay
suy, yÕu hay m¹nh mét phÇn lín lµ do c¸c thanh niªn" [38,
tr.186]. Hä lµ lùc lîng ®«ng ®¶o nhÊt, hïng hËu nhÊt, h¨ng
h¸i, dòng c¶m nhÊt trong c¸c cuéc chèng x©m lîc, lµ lùc lîng
g¸nh v¸c nh÷ng c«ng viÖc nÆng nÒ khã kh¨n, vÊt v¶ trong
lao ®éng s¶n xuÊt x©y dùng ®Êt níc, "®©u cÇn lµ thanh
niªn cã, ®©u khã cã thanh niªn". Tríc lóc ®i xa Ngêi dÆn l¹i
trong Di chóc: "§¶ng cÇn ph¶i ch¨m lo gi¸o dôc ®¹o ®øc
c¸ch m¹ng cho hä, ®µo t¹o hä thµnh nh÷ng ngêi thõa kÕ
x©y dùng XHCN võa "hång" võa "chuyªn". Båi dìng thÕ hÖ
c¸ch m¹ng cho ®êi sau lµ mét viÖc rÊt quan träng vµ rÊt cÇn
thiÕt" [45, tr.498].
ViÖc gi¸o dôc chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh cho thanh
niªn c¶ níc nãi chung vµ cho thanh niªn tØnh Thanh Hãa nãi
riªng trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ mét viÖc lµm rÊt quan
träng vµ cÇn thiÕt v× môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, x· héi
c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh.
Nã t¹o ra søc m¹nh cùc kú to lín ®Ó ph¸t huy tiÒm
n¨ng v« tËn cña con ngêi ViÖt Nam tríc nh÷ng th¸ch thøc
cña lÞch sö, ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ, sím ®a
níc ViÖt Nam ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, t¹o ®iÒu
kiÖn ®uæi kÞp c¸c níc tiªn tiÕn trong khu vùc vµ thÕ giíi.
XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tÕ cña ®Êt níc, díi sù l·nh
®¹o cña §¶ng, nh©n d©n ta ®ang chÊn hng ®Êt níc g¾n
4
liÒn víi gi÷ v÷ng ®éc lËp d©n téc vµ x©y dùng ®Êt níc g¾n
liÒn víi kiªn ®Þnh chñ nghÜa x· héi. §iÒu ®ã chøng tá r»ng
§¶ng vµ d©n ta ®· vËn dông s¸ng t¹o ph¸t huy nh÷ng t tëng
lín cña Hå ChÝ Minh vÒ chñ nghÜa yªu níc díi ¸nh s¸ng chñ
nghÜa M¸c-Lªnin vµ trªn lËp trêng giai cÊp v« s¶n.
Víi nh÷ng lý do trªn vµ trùc tiÕp nghiªn cøu chuyªn
ngµnh Hå ChÝ Minh häc, t«i chän ®Ò tµi: "Gi¸o dôc chñ
nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh cho thanh niªn tØnh Thanh
Hãa trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc" ®Ó viÕt luËn v¨n th¹c sÜ khoa häc chÝnh
trÞ chuyªn ngµnh Hå ChÝ Minh häc.
2. T×nh h×nh nghiªn cøu liªn quan ®Õn ®Ò tµi
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nh÷ng c«ng tr×nh khoa
häc nghiªn cøu vÒ t tëng Hå ChÝ Minh, trong ®ã cã t tëng
yªu níc cña Ngêi. §©y lµ nh÷ng thµnh qu¶ rÊt ®¸ng tù hµo
vÒ sù lao ®éng nghiªm tóc, kh«ng mÖt mái cña c¸c nhµ
khoa häc x· héi trong vµ ngoµi níc. Tuy nhiªn cha cã c«ng
tr×nh nµo nghiªn cøu vÒ "Gi¸o dôc chñ nghÜa yªu níc Hå
ChÝ Minh cho thanh niªn tØnh Thanh Ho¸ trong thêi kú
®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc",
khiÕn t¸c gi¶ yªn t©m vÒ sù lùa chän ®Ò tµi cña m×nh,
kh«ng trïng lÆp, kh«ng lËp l¹i ý tëng cña nh÷ng ngêi ®i tríc.
Song còng cã nhiÒu c«ng tr×nh liªn quan gi¸n tiÕp ®Õn ®Ò
tµi vÝ nh:
- Cuèn "Chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh" cña NguyÔn
M¹nh Têng. Cuèn s¸ch ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së luËn ¸n
5
tiÕn sÜ cña t¸c gi¶. KÕt cÊu cña s¸ch gåm 3 ch¬ng, t¸c gi¶
chñ yÕu tËp trung nghiªn cøu chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ
Minh.
- Cuèn "Hå ChÝ Minh vµ con ngêi ViÖt Nam trªn con ®-
êng d©n giÇu níc m¹nh" cña Ph¹m V¨n §ång, Nxb ChÝnh trÞ
quèc gia, Hµ Néi, 1993 nghiªn cøu t tëng vµ con ngêi Hå ChÝ
Minh víi c«ng cuéc ®æi míi. T¸c phÈm ®· kh¼ng ®Þnh: Hå
ChÝ Minh lµ mét nhµ yªu níc, ®ång thêi lµ mét chiÕn sÜ céng
s¶n. Tõ ®ã ®Ó nãi tíi th«ng ®iÖp cña Hå ChÝ Minh lµ lêi nãi
næi tiÕng: "Kh«ng cã g× quý h¬n ®éc lËp tù do". §éc lËp, tù
do ë ®©y lµ ®éc lËp cña d©n téc, tù do cña nh©n d©n, cña
con ngêi. §éc lËp ®i liÒn víi tù do lµ ®éc lËp d©n téc g¾n
liÒn víi chñ nghÜa x· héi. §©y lµ mét gîi më rÊt s©u s¾c khi
nghiªn cøu chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh.
- Cuèn "NhËn thøc c¬ b¶n vÒ t tëng Hå ChÝ Minh", Nxb
ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1998, t¸c gi¶ Ph¹m V¨n §ång
còng kh¼ng ®Þnh hµnh trang ra ®i t×m ®êng cøu níc cña
NguyÔn TÊt Thµnh lµ truyÒn thèng lÞch sö 4000 víi søc sèng
m·nh liÖt cña mét d©n téc. §ã lµ mét nhËn thøc c¬ b¶n
trong t tëng Hå ChÝ Minh, gióp ta suy nghÜ tíi viÖc nghiªn
cøu chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh trong t×nh h×nh hiÖn
nay.
- Cuèn "T tëng Hå ChÝ Minh vµ con ®êng c¸ch m¹ng
ViÖt Nam" do §¹i tíng Vâ Nguyªn Gi¸p chñ biªn, Nxb ChÝnh
trÞ quèc gia Ên hµnh n¨m 1997. T¸c gi¶ ®· kh¼ng ®Þnh
truyÒn thèng yªu níc cña d©n téc ®· ph¸t triÓn thµnh chñ
6
nghÜa yªu níc. Vµ chÝnh chñ nghÜa yªu níc ®ã ®· thóc ®Èy
Hå ChÝ Minh ra ®i t×m ®êng cøu níc. Chñ nghÜa yªu níc lµ
mét trong nh÷ng nguån gèc chñ yÕu cña t tëng Hå ChÝ Minh.
- Cuèn "Gãp phÇn t×m hiÓu cuéc ®êi vµ t tëng Hå ChÝ
Minh" cña
GS, NGND §inh Xu©n L©m, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi,
2005. §· tËp hîp nhiÒu bµi nghiªn cøu. Cã thÓ khai th¸c mét
sè bµi phôc vô cho ®Ò tµi nh "Chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ
Minh - sù kÕt hîp biÖn chøng gi÷a truyÒn thèng vµ thêi ®¹i",
"VÒ con ®êng cøu níc cña Hå ChÝ Minh"...
- Cuèn "§Õn víi t tëng Hå ChÝ Minh" cña TrÇn B¹ch §»ng,
Nxb TrÎ, 2004. T¸c gi¶ ®· kh¼ng ®Þnh "t tëng Hå ChÝ Minh ®-
îc Êp ñ l©u dµi trong c¸i n«i chñ nghÜa yªu níc, t¾m m×nh
s©u s¾c trong t©m hån d©n téc, lµ kÕt tinh truyÒn thèng
nhiÒu ngh×n n¨m dùng níc vµ gi÷ níc cña nh©n d©n ViÖt
Nam"...
- §Æng Xu©n Kú cã cuèn "T tëng Hå ChÝ Minh vÒ ph¸t
triÓn v¨n ho¸ vµ con ngêi", Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi,
2005.
- "Chñ nghÜa yªu níc ViÖt Nam thêi ®¹i Hå ChÝ Minh"
cña TrÇn Xu©n Trêng, Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi,
2001.
- Cuèn "Hå ChÝ Minh vµ nhµ t tëng lçi l¹c" cña Song
Thµnh, Nxb Lý luËn chÝnh trÞ, 2005.
- Lª H÷u Bu«l, "Vai trß cña t tëng yªu níc ViÖt Nam vµ
ph¬ng híng kÕ thõa ph¸t triÓn trong sù nghiÖp ®æi míi ®Êt
7
níc", LuËn v¨n th¹c sÜ TriÕt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc
gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi, 1993.
Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña t¸c gi¶ trªn lµ nguån t
liÖu quý gi¸ ®Ó t«i tham kh¶o vµ kÕ thõa cã chän läc trong
qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi luËn v¨n cña m×nh.
3. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña luËn v¨n
3.1. Môc ®Ých:
Lµm râ thªm vÒ chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh vµ ®Ò
xuÊt ph¬ng híng, gi¶i ph¸p gi¸o dôc chñ nghÜa yªu níc Hå
ChÝ Minh cho thanh niªn Thanh Hãa trong thêi kú ®Èy m¹nh
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
3.2. NhiÖm vô:
- X¸c ®Þnh chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh lµ g×? C¬
së h×nh thµnh néi dung chñ yÕu vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña
chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh.
- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ®éi ngò thanh niªn vµ c«ng t¸c
gi¸o dôc thanh niªn, ®Ò xuÊt ph¬ng híng, gi¶i ph¸p ®Ó
n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh
cho thanh niªn Thanh Hãa trong t×nh h×nh míi.
4. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
4.1. §èi tîng nghiªn cøu:
- C¸c bµi nãi bµi viÕt trong Hå ChÝ Minh toµn tËp vµ
cuéc ®êi, sù nghiÖp cña Ngêi ®Êu tranh kh«ng mÖt mái cho
nÒn ®éc lËp d©n téc vµ tù do h¹nh phóc cña nh©n d©n
ViÖt Nam.
- C¸c v¨n kiÖn, chØ thÞ cña §¶ng vµ TØnh uû Thanh
Hãa.
8
- Phong trµo thanh niªn tØnh Thanh Hãa.
4.2. Ph¹m vi nghiªn cøu:
LuËn v¨n chØ tËp trung nghiªn cøu nh÷ng quan ®iÓm
cña Hå ChÝ Minh vÒ chñ nghÜa yªu níc vµ viÖc gi¸o dôc chñ
nghÜa yªu níc cho thanh niªn ë tØnh Thanh Hãa trong t×nh
h×nh hiÖn nay.
5. C¬ së lý luËn vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò
tµi
5.1. C¬ së lý luËn:
LuËn v¨n vËn dông lý luËn cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ
t tëng Hå ChÝ Minh, nh÷ng quan ®iÓm cña §¶ng vÒ thanh
niªn vµ "Båi dìng thÕ hÖ c¸ch m¹ng cho ®êi sau".
5.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
LuËn v¨n sö dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ
duy vËt lÞch sö, ph¬ng ph¸p lÞch sö vµ l«gic, ph¬ng ph¸p
ph©n tÝch tæng hîp, ®iÒu tra kh¶o s¸t thùc tiÔn vµ c¸c ph-
¬ng ph¸p chuyªn ngµnh trong nghiªn cøu vµ thÓ hiÖn ®Ò
tµi.
6. Nh÷ng ®ãng gãp vÒ khoa häc cña luËn v¨n
- LuËn v¨n gãp phÇn lµm s¸ng tá thªm nh÷ng vÊn ®Ò
c¬ b¶n trong nghiªn cøu chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh.
Lµm râ vai trß cña chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh trong
h×nh thµnh nh©n c¸ch thanh niªn tØnh Thanh Hãa hiÖn
nay.
9
- §¸nh gi¸ cã c¨n cø khoa häc thùc tr¹ng vµ ®Ò xuÊt
mét sè gi¶i ph¸p tõng bíc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc chñ
nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh cho thanh niªn Thanh Ho¸.
7. KÕt cÊu luËn v¨n
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ tµi liÖu tham kh¶o,
luËn v¨n ®îc kÕt cÊu 2 ch¬ng, 5 tiÕt.
10
Chương 1
CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC HỒ CHÍ MINH -
SỰ HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN
1.1. SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC HỒ CHÍ MINH
1.1.1. Quan niệm về chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa yêu nước là một trong những giá trị tinh thần có tính phổ
quát ở mọi dân tộc. Không một dân tộc nào trên thế giới lại không yêu mến
Tổ quốc của họ. Tuy nhiên, giữa các quốc gia dân tộc, do nhiều lý do khác
nhau, làm cho quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa yêu nước về bản
chất cũng như đặc điểm không hoàn toàn giống nhau.
Ở Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước là giá trị tinh thần truyền thống cao
nhất của dân tộc ta, là sự kết tinh tư tưởng và bản lĩnh của nhân dân ta trong
quá trình đấu tranh chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt để dựng nước và trong
các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm để giữ nước. Đó là lòng tha thiết yêu
làng xóm, quê hương, đất nước, tôn kính tổ tiên, ông bà, hiếu kính cha mẹ. Đó
là sự quý trọng tiếng nói, nền văn hoá và các phong tục tập quán tốt đẹp của
dân tộc, là ý thức cộng đồng đoàn kết, tình đồng bào, gắn bó trong một quốc
gia dân tộc. Đó là ý thức chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
Chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam trải dài theo dòng lịch sử
từ thời Vua Hùng dựng nước, đi qua tinh thần của Hai Bà Trưng “đền nợ
nước trả thù nhà”, của bà Triệu “không chịu cúi đầu, khom lưng làm tỳ thiếp
cho người”, đến thời Lý Thường Kiệt khẳng định thành văn ý chí độc lập, chủ
quyền dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Được vun đắp qua thời Lê
Lợi, Nguyễn Trãi, thành lý tưởng khát vọng dập tắt muôn đời ngọn lửa chiến
tranh xâm lược, xây dựng quan hệ hoà hiếu, bình đẳng giữa các dân tộc. Chủ
nghĩa yêu nước Việt Nam còn được giương cao trong phong trào nông dân
Tây Sơn, với lãnh tụ thiên tài Quang Trung, đã thể hiện một ý chí mãnh liệt
11
của nhân dân ta trong xây dựng và bảo vệ một Tổ quốc độc lập, thống nhất và
giàu mạnh. Yêu nước, quý trọng độc lập tự do đã trở thành lẽ sống, phẩm chất
đạo đức truyền thống của người dân nước ta, của toàn thể dân tộc ta.
Chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh lµ chñ nghÜa yªu níc
ViÖt Nam xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh gi¶i phãng
d©n téc ViÖt Nam b»ng con ®êng c¸ch m¹ng v« s¶n vµ x©y
dùng mét níc ViÖt Nam hßa b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n
chñ vµ giµu m¹nh theo con ®êng x· héi chñ nghÜa.
Chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh lµ chñ nghÜa yªu níc
c¸ch m¹ng. Hå ChÝ Minh lµ ngêi ®Æt nÒn mãng ®Çu tiªn
cho chñ nghÜa yªu níc c¸ch m¹ng víi t c¸ch mét l·nh tô cña
§¶ng, cña d©n téc, Ngêi ®· soi s¸ng cho nã theo suèt lÞch sö
tõ c¸ch m¹ng th¸ng T¸m ®Õn nay. Chñ nghÜa yªu níc c¸ch
m¹ng Êy trë thµnh cña toµn thÓ d©n téc ViÖt Nam.
Chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh lµ chñ nghÜa yªu níc
cña d©n téc ë thêi hiÖn ®¹i. §ã lµ chñ nghÜa yªu níc cña
d©n téc mang tªn Ngêi. Chñ nghÜa yªu níc truyÒn thèng cña
d©n téc, díi ¸nh s¸ng chñ nghÜa M¸c - Lªnin, ®· cã bíc ph¸t
triÓn nh¶y vät vÒ chÊt v¬n lªn ngang tÇm thêi ®¹i. Trong b-
íc ph¸t triÓn nh¶y vät Êy, Hå ChÝ Minh lµ ngêi ®Æt nÒn
mãng ®Çu tiªn cho viÖc h×nh thµnh mét chñ nghÜa yªu níc
kiÓu míi ë giai ®o¹n míi cña lÞch sö d©n téc, mµ nh÷ng
®Æc ®iÓm næi bËt lµ thèng nhÊt d©n téc víi giai cÊp, ®éc
lËp d©n téc víi chñ nghÜa x· héi, chñ nghÜa yªu níc víi chñ
nghÜa quèc tÕ v« s¶n. T tëng yªu níc cña Ngêi lín dÇn lªn tõ
truyÒn thèng yªu níc cña gia ®×nh, quª h¬ng vµ tríc c¶nh n-
12
íc mÊt nhµ tan, tríc nh÷ng næi ®au khæ cña nh©n d©n,
®Æc biÖt lµ nh÷ng thÊt b¹i ®au lßng cña c¸c phong trµo yªu
níc. Trong thêi gian t×m ®êng cøu níc ë níc ngoµi, Ngêi cßn
®îc chøng kiÕn nh÷ng næi ®au khæ vµ nh÷ng thÊt b¹i ®au
lßng cña nh©n d©n c¸c d©n téc kh¸c ®Êu tranh v× nÒn
®éc lËp cña Tæ quèc m×nh. §iÒu dÔ thÊy lµ tõ n¨m 1920
cho ®Õn khi vÒ câi vÜnh h»ng toµn bé tinh lùc cña Ngêi vµ
cña §¶ng tËp trung vµo vÊn ®Ò gi¶i phãng d©n téc, b¶o vÖ
Tæ quèc vµ x©y dùng ®Êt níc. Nhng t tëng yªu níc vµ chñ
nghÜa yªu níc ë Ngêi lµ cã sù thèng nhÊt víi nhau trong b¶n
chÊt khoa häc vµ c¸ch m¹ng.
Chñ nghÜa yªu níc ViÖt Nam truyÒn thèng, díi ¸nh
s¸ng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, ®· v¬n lªn lËp trêng giai
cÊp v« s¶n vµ ngang tÇm ®ßi hái cña sù nghiÖp gi¶i phãng
®Êt níc trong thêi hiÖn ®¹i,trë thµnh chñ nghÜa yªu níc Hå
ChÝ Minh. Chñ nghÜa yªu níc Êy mang tinh thÇn c¸ch m¹ng
triÖt ®Ó, mang t tëng nh©n v¨n s©u s¾c vµ ®îc thÓ hiÖn
trong sù thèng nhÊt cña sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, gi¶i
phãng giai cÊp vµ gi¶i phãng con ngêi. §ã còng lµ sù thèng
nhÊt gi÷a ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi.
1.1.2. Sù ra ®êi chñ nghÜa yªu níc Hå ChÝ Minh lµ
mét tÊt yÕu lÞch sö
1.1.2.1. Vai trò của chủ nghĩa yêu nước truyền thống và sự bất cập
của chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng phong kiến và tư sản dân tộc trong
cuộc chống Pháp xâm lược giành lại độc lập dân tộc đầu thế kỷ XX
13
Chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam đã đóng một vai trò lịch
sử cực kỳ to lớn đã là động lực tinh thần chủ yếu của nhân dân ta trong quá
trình lâu dài hàng chục thế kỷ dựng nước và giữ nước. Tuy nhiên, từ giữa thế
kỷ XIX, khi dân tộc ta đứng trước sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương
Tây thì chủ nghĩa yêu nước ấy tỏ ra rất bất cập và bắt đầu bước vào một thời
kỳ khủng hoảng kéo dài hơn nửa thế kỷ.
Với sự xâm lược của thực dân Pháp, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam
đương đầu với một kẻ thù mới, đại diện cho một chế độ xã hội cao hơn chế độ
phong kiến, nắm trong tay một nền kinh tế và kỷ thuật quân sự hiện đại, với
những thủ đoạn thống trị tinh vi hơn. Chủ nghĩa yêu nước truyền thống tuy
vẫn tiếp tục đóng vai trò động lực tinh thần trong những cuộc chiến đấu
đầu tiên của nhân dân vì độc lập dân tộc, nhưng đã tỏ ra kém hiệu lực hơn
trước. Thời đại mới và kẻ thù mới đòi hỏi dân tộc phải có những vũ khí tinh
thần mới.
Chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam có được cái cốt lõi nhân
dân sâu sắc, nó bao hàm cả những lý tưởng về dân chủ và công bằng xã hội.
Tuy nhiên, trong điều kiện lịch sử, trong những giới hạn chật hẹp của hệ tư
tưởng phong kiến, lý tưởng về độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân
chỉ có thể tương đồng với lý tưởng về một quốc gia phong kiến độc lập, có
vua hiền tôi giỏi, thái bình thịnh trị. Song, sự thối nát triền miên của một chế
độ phong kiến suy tàn đã làm suy giảm trong lòng nhân dân niềm hy vọng về
một xã hội bình trị, một xã hội "nơi thôn cùng xóm vắng không có tiếng khóc
thương, sầu thảm". Tuy nhiên trong xã hội phong kiến nhà Nguyễn, lý tưởng
đó vẫn phát triển cao trong tâm hồn một bộ phận vua quan biểu hiện bằng
những thất bại liên tiếp của các toán tính “Cần vương” khi đất nước bị Pháp
xâm lược.
Chủ nghĩa yêu nước với nội dung chính trị và lý tưởng xã hội "Cần
vương" đã cáo chung, nhưng tình cảm yêu nước mãnh liệt của nhân dân với
14
những truyền thống lịch sử bền vững thì vẫn còn đó. Cái tâm hồn khoẻ khoắn,
bừng bừng khí thế chiến đấu của dân tộc không mất đi mà chỉ tạm lắng xuống
để chờ đợi một lý tưởng chính trị mới mẻ tìm đến với nó. Lịch sử Việt Nam
trong những năm cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX là những năm khủng
hoảng về đường lối cứu nước, là những năm tìm kiếm, rèn giũa vũ khí tinh
thần mới.
Có một thời kỳ, lý tưởng chính trị tư sản dân quyền đã tìm đến tâm
hồn yêu nước của người Việt Nam và muốn đóng vai trò như lý tưởng "quân
thần" xưa kia đã từng đóng. Sau khi phong trào kháng chiến cần vương tan
vỡ, các sĩ phu, các nhà yêu nước đã phải suy nghĩ nhiều về nguyên nhân mất
nước. Bộ phận tiên tiến nhất trong tầng lớp đó, qua những tác phẩm của các
nhà cải cách Trung Quốc, Nhật Bản, đã tiếp xúc với tân văn, tân thư và văn
minh phương Tây đã đề ra, đường lối “khai dân trí, chấn dân khí”. Đường lối
chống Pháp giành lại độc lập dân tộc, lập chế độ quân chủ lập hiến hoặc chế
độ cộng hoà, phát triển nhà nước theo lối duy tân của Nhật và nhờ vào sự giúp
đỡ của Nhật, thực chất chỉ là tư tưởng chính trị tư sản cải lương.
Phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm đó chứng tỏ rằng lý
tưởng tư sản dân quyền hãy còn lạ với quảng đại nhân dân Việt Nam. Với một
sự nhạy cảm chính trị, nhân dân ta thấy rằng đây không phải là cái cần thiết
đối với mình. Lý tưởng đó với những nội dung trừu tượng, chung chung của
nó không đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của quần chúng công nông.
Trong khi cơ sở xã hội cần thiết cho chủ nghĩa yêu nước tư sản phát triển là
giai cấp tư sản bản xứ và tầng lớp tri thức gắn liền với giai cấp đó ở Việt Nam
lại quá mỏng manh và yếu ớt. Vì vậy, hệ tư tưởng chính trị tư sản đi qua tâm
hồn dân tộc một cách nhanh chóng và để lại dấu vết không đáng kể. Có thể
xem đây là sự bất cập của hệ tư tưởng phong kiến, tư sản ở cuối thế kỷ XIX,
đầu thế kỷ XX trong đấu tranh giải phóng dân tộc.
15
Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa yêu nước phong kiến và tư sản tạo
ra một chỗ trống trong tâm hồn dân tộc. Tâm hồn những người yêu nước Việt
Nam đang đứng trước sự lựa chọn quyết liệt. Quay trở lại với hệ tư tưởng
phong kiến thì quá lạc hậu. Tiến theo ngọn cờ "tự do, bình đẳng, bác ái", theo
mô hình của nước Pháp đang thống trị mình thì cũng chưa hứa hẹn điều gì tốt
lành. Nếu tâm hồn yêu nước Việt Nam không gặp được hơi thở của thời đại,
không kết hợp được một hệ tư tưởng chính trị tiên tiến thì chủ nghĩa yêu nước
truyền thống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam có nguy cơ trở thành một chủ
nghĩa yêu nước thuần tuý tình cảm.
Chủ nghĩa yêu nước truyền thống trầm lắng lại, chưa có phương
hướng phát huy sức mạnh. Các nhà cách mạng đều yêu nước, thương dân sâu
sắc, song họ không tìm thấy con đường, lực lượng và phương pháp cách mạng
để đánh thắng được đế quốc Pháp và bè lũ phong kiến tay sai. Chỉ có lòng yêu
nước và nhiệt tình cứu nước thì chưa đủ để có thể giải phóng dân tộc. Tình
hình đen tối và sẽ không có đường ra nếu như không chuyển hướng đường lối
cứu nước theo lập trường của giai cấp công nhân, nếu như không kết hợp chủ
nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống với chủ nghĩa Mác-Lênin, và nâng
chủ nghĩa yêu nước truyền thống lên một trình độ mới về chất. Bởi vì mỗi
thời đại có những quy luật chủ yếu của nó về con đường tiến hoá và cách
mạng, vấn đề cách mạng bao giờ cũng gắn với vấn đề thời đại.
1.1.2.2. Thời đại mới, hoàn cảnh mới đòi hỏi chủ nghĩa yêu nước
mới - chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh
Tình hình thế giới trong những năm đầu thế kỷ XX có những chuyển
biến lớn. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga thành công vào năm
1917 đã mở ra con đường giải phóng giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức.
Chính thời đại mới bắt đầu từ Cách mạng tháng Mười Nga đã quy định và chỉ
ra sự cần thiết phải kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản
trong các cuộc cách mạng. Cách mạng tháng Mười Nga đã tác động vào các
16
dân tộc thuộc địa và phụ thuộc ở khắp các lục địa, hướng họ đi tới cách mạng
vô sản và liên minh với giai cấp vô sản. Nó là một tấm gương đối với nhân
dân lao động thế giới, đặc biệt là đối với nhân dân các dân tộc phương Đông -
những dân tộc mà bọn đế quốc đã nô dịch và đang tiếp tục nô dịch, kìm hãm
họ trong vòng đói khổ và luôn luôn trà đạp lên tinh thần dân tộc của họ.
Chính lúc phong trào yêu nước Việt Nam đang trong tình trạng khủng
hoảng về đường lối cứu nước đã xuất hiện Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái
Quốc một thanh niên cách mạng quyết tâm đi tìm đường cứu nước và anh đã
tìm thấy con đường cứu nước mình trong con đường cứu các nước của cách
mạng vô sản, con đường của cách mạng tháng Mười Nga. Là một nhà yêu
nước vĩ đại, Hồ Chí Minh là sự kết tinh truyền thống yêu nước, đạo lý làm
người trong bốn ngàn năm của dân tộc, Người còn tiêu biểu cho những truyền
thống nhân nghĩa, nhân ái lâu đời của nhân dân ta. Lòng yêu nước, thương
người cùng khổ, yêu thương nhân loại cần lao bị áp bức, bóc lột đã làm cho
Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh sớm nhận ra chủ nghĩa đế quốc không chỉ
là kẻ thù của dân tộc mình, mà còn là kẻ thù chung của các dân tộc và từng
bước Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin - chủ nghĩa quốc tế vô sản.
Công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân Việt
Nam chính là Người đã tìm ra con đường cứu nước mới, con đường cách
mạng chân chính và do đó đã đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến
thắng lợi khác. Con đường đó là con đường cách mạng vô sản.
Trong lời tự bạch của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:
Lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa
cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo quốc tế thứ ba. Từng bước
một trong cuộc đấu tranh vừa nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, vừa làm
công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ
nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những
người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ [43, tr.128].
17
Sự phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ
nghĩa cộng sản, việc Người xuất phát từ động cơ yêu nước, ra đi tìm đường
cứu nước và đã tìm thấy con đường cứu nước ở con đường của cách mạng vô
sản, ở chủ nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng tháng Mười, đánh dấu bước
chuyển biến quyết định trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đã chấm dứt thời
kỳ khủng hoảng tương đối dài về đường lối cứu nước của nhân dân ta những
năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
Với con đường đó, một chủ nghĩa yêu nước kiều mới, chủ nghĩa
yêu nước theo hệ tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác -
Lênin đã ra đời và đóng vai trò động lực tinh thần cho nhân dân ta trong
cuộc trường chinh lịch sử mới của dân tộc giành lại độc lập, tự do từ tay đế
quốc hùng mạnh.
Chủ nghĩa yêu nước mới - chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh mang
một bản chất giai cấp và một nội dung khác về chất với chủ nghĩa yêu nước
truyền thống theo tư tưởng phong kiến và tư sản. Đó là một chủ nghĩa yêu
nước theo lập trường chính trị của một giai cấp hoàn toàn mới trong lịch sử
Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam. Đó là chủ nghĩa yêu nước của một
thời đại mới, thời đại chưa hề có trước đây, thời đại quá độ lên CNXH bắt đầu
từ cuộc đại cách mạng tháng Mười Nga. Đó cũng là chủ nghĩa yêu nước thuộc
một hệ tư tưởng tiên tiến nhất, hệ tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ
nghĩa Mác - Lênin. Rõ ràng, chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh đã khắc phục
được nhược điểm cảm tính và trực quan của chủ nghĩa yêu nước phong kiến
và tư sản trước đây. Công bằng mà nói trong tinh thần yêu nước truyền thống
đã có ít nhiều tính mục tiêu, có lý tưởng xã hội và biện pháp đấu tranh, nhưng
nét chủ yếu trong chủ nghĩa yêu nước truyền thống là nhiệt tình yêu nước
nồng nàn, là tâm hồn yêu nước rực cháy, biểu hiện thành hành động anh hùng
trong sự nghiệp cứu nước và giữ nước. Chủ nghĩa yêu nước truyền thống
18
trước Hồ Chí Minh chưa thể trở thành một hệ luận chính trị yêu nước có hệ
thống chặt chẽ theo đúng nghĩa khoa học của từ này.
Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh không chỉ kế thừa, phát triển tình
cảm yêu nước nồng nàn, mãnh liệt của dân tộc đến những đỉnh cao mới, mà
còn hình thành một hệ thống những quan điểm về con đường cứu nước, về
mục tiêu xã hội, về chiến lược và sách lược và biện pháp đấu tranh để giành
và giữ độc lập dân tộc. Nghĩa là đã hình thành và phát triển một lý luận chính
trị yêu nước với tư cách một bộ phận của lý luận cách mạng Việt Nam. Chính
bằng cách đó, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam kiểu Hồ Chí Minh đã mang
trong mình đầy đủ các yếu tố để trở thành một chủ nghĩa yêu nước với nghĩa
hoàn chỉnh của từ này, và đã trở thành một trào lưu lý luận, tư tưởng và tình
cảm thống nhất của mỗi người Việt Nam trong hoàn cảnh mới. “Muốn cứu
nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách
mạng vô sản”. Và “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho
mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác
ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người,
niềm vui, hoà bình, hạnh phúc” [34, tr.461]. Kết luận ấy thật sự đã tạo ra một
bước ngoặt quyết định đối với con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam,
nâng chủ nghĩa yêu nước Việt Nam lên một chất lượng mới, kết hợp chủ
nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đó chính là chủ nghĩa yêu nước
kiểu mới - chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh.
1.1.3. Sự hình thành chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh
1.1.3.1. Hồ Chí Minh đã nâng chủ nghĩa yêu nước truyền thống
Việt Nam lên tầm cao mới - chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh đã từng khẳng định:
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền
thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng,
thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết hợp thành một làn song vô cùng
19
mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn
chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước [39, tr.171].
Cuộc đời hoạt động yêu nước, cách mạng của Hồ Chí Minh đã khẳng
định đanh thép và là một minh chứng rực rỡ cho chân lý lịch sử hào hùng đó.
Đau xót trước cảnh đoạ đầy đau khổ, trước cuộc sống nô lệ đầy máu
và nước mắt của đồng bào ta dưới ách thống trị hà khắc của thực dân Pháp và
phong kiến tay sai, nhận thấy sự bế tắc của phong trào yêu nước ở nước ta hồi
đầu thế kỷ XX, ngày 05 tháng 06 năm 1911 Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã
ra đi tìm đường cứu nước đúng đắn “về cho đồng bào”.
Mối quan tâm đầu tiên và chủ yếu của Người lúc mới bước chân ra đi
tìm đường cứu nước cũng như trong suốt quá trình hoạt động về sau này là
làm sao đem lại độc lập cho Tổ quốc, tự do hạnh phúc cho đồng bào - "Độc
lập cho Tổ quốc tôi, tự do, hạnh phúc cho đồng bào tôi".
Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước sớm được hình thành
không phải như một ý niệm mơ hồ, trừu tượng mà bắt nguồn từ tình thương
yêu nhân dân sâu sắc, niềm tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc. Ở
Người có rất nhiều phẩm chất quý báu. Đó là yêu ghét phân minh, bạn thù rõ
rệt. Đó là nghĩa nước gắn chặt với tình dân, tình dân là cái gốc của nghĩa
nước. Ở Người là sự trung với nước hiếu với dân, là hai mặt không thể tách
rời nhau. Người không chỉ thông cảm sâu sắc với đời sống lầm than cực khổ
của quần chúng công nông trên đất nước mình mà là tất cả những người
nghèo khổ, những người lao động bị bóc lột ở tất cả các nơi mà người đã đi
qua trên thế giới. Người đau nỗi đau của họ, có ý thức đứng về phía họ tìm
cách giúp họ thoát khỏi bóc lột, thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu và mọi nỗi khổ
đau do chủ nghĩa đế quốc gây nên. Tinh thần thương dân của Chủ tịch Hồ Chí
Minh khác về chất với tinh thần “dân vi quý” của các nhà yêu nước thuộc các
giai cấp thống trị trước đây trong lịch sử. Khác ở chỗ, khái niệm “dân” của
chủ tịch Hồ Chí Minh bao hàm một nội dung giai cấp cụ thể, chỉ rõ thành
20
phần chủ yếu chiếm tuyệt đại đa số trong "dân" là nhân dân lao động. Đồng
thời cũng khác ở chỗ tình cảm yêu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải
là tình cảm của người trên nhìn xuống. Theo Hồ Chí Minh, yêu dân thì phải
làm đầy tớ trung thành của dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Tình yêu
dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ niềm tin tưởng không bờ bến vào
sức mạnh của dân. Người khẳng định: “Công nông là gốc cách mạng”, “Công
nông là người chủ cách mạng” [35, tr.266].
Người đã sớm nhận ra sai lầm bất hợp lý trong những phương thức
cứu nước theo tư tưởng phong kiến hoặc theo khuynh hướng tư sản. Bởi vậy,
Người đã đi về phía những người lao động để tìm con đường cứu nước mới
và Người đã đứng hẳn vào đội ngũ của giai cấp vô sản, một giai cấp mang
bản chất quốc tế. Con người yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã hoà làm một với
con người công nhân. Chân lý rất sơ đẳng, nhưng lại rất căn bản, là ở đâu chủ
nghĩa tư bản cũng tàn ác và vô nhân đạo, ở đâu giai cấp vô sản và các tầng lớp
nhân dân lao động cũng đều bị chủ nghĩa tư bản áp bức bóc lột một cách
giống nhau: "Ở đâu trên thế giới này cũng có hai loại người là một loại người
bóc lột và một loại người bị bóc lột". Chân lý ấy đã được Người trực tiếp thể
hiện qua cuộc sống lao động làm thuê của mình ở nhiều nước tư bản chủ
nghĩa khác nhau, qua dân tin ở quần chúng lao động đã dẫn Người đi tới tiếp thu
chủ nghĩa Mác-Lênin một cách nhanh chóng và sâu sắc những năm sau đó.
Động cơ đầu tiên và cũng là cuối cùng của việc lựa chọn con đường
xã hội chủ nghĩa là do Người đã nhận thức được rằng “Chỉ có giải phóng giai
cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có
thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới” [34, tr.416].
Rõ ràng là lúc đầu chính vì chủ nghĩa yêu nước, chính vì tha thiết với độc lập
dân tộc mà Nguyễn Ái Quốc đã tin theo Lênin, tin theo quốc tế thứ ba, rồi trở
thành một trong những người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.