Giáo án toán 7 mô hình trường học mới vnen

  • 137 trang
  • file .doc
Đại 7
Ch¬ng I
Sè h÷u tØ - Sè thùc
TiÕt 1: TËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ
Ngµy so¹n:23/8
Ngµy d¹y: 27/8
A. Môc tiªu:
- Häc sinh hiÓu ®îc kh¸i niÖm sè h÷u tØ ,c¸ch biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè vµ so
s¸nh c¸c sè h÷u tØ.Bíc ®Çu nhËn biÕt ®îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè: N Z Q
- Häc sinh biÕt biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè , biÕt so s¸nh hai sè h÷u tØ.
B .ChuÈn bÞ:
- GV: B¶ng phô, thíc th¼ng, phÊn mµu.
- Häc sinh: ¤n tËp c¸c biÓu thøc: ph©n sè b»ng nhau, tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè.
Qui ®ång mÉu sè, so s¸nh 2 sè nguyªn. So s¸nh 2 ph©n sè.
C.TiÕn tr×nh d¹y vµ häc:
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: Hs:l¾ng nghe.
Gv: Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh §S líp 7 vµ y/c
: däc SGK
Ho¹t ®éng 2: sè h÷u tØ
Gv: viÕt c¸c sè: 3;– 0,5; ; 2 Hs :3 = = = …
thµnh 3 ph©n sè lÇn lît b»ng nã
-0,5 =- = - = - =…
= = =….
2 = = = =…
? cã thÓ viÕt mçi sè trªn thµnh bao nhiªu
ph©n sè b»ng nã Hs:TL
Gv: ë L6 ta ®· biÕt c¸c ph©n sè b»ng nhau
lµ c¸c c¸ch viÕt kh¸c nhau cña cïng mét Hs: Ghi c¸c sè 3;-0,5 ; ; 2
sè. Sè ®ã ®îc gäi lµ sè h÷u tØ.
?ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ? lµ c¸c sè h÷u tØ.
Hs: sè h÷ tØ ®îc viÕt díi d¹ng sè víi
Gv: Yªu cÇu Hs lµm ?1. a, b Z , b 0.
Gv: Yªu cÇu Hs lµm ?2.
GV: Tãm l¹i Hs: C¶ líp cïng lµm.
Hs: Lµm.
a Z th× a= a Q víi n N
?VËy em cã thÓ nhËn xÐt g× vÒ mèi quan
hÖ N,Z,Q? th× n= n Q
Gv: VÏ s¬ ®å biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a 3 Hs: N Z Q
tËp hîp sè.
Gv: Cho Hs lµm bµi tËp 1 (sgk)
Ho¹t ®éng 3:biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc
sè: Hs: Quan s¸t s¬ ®å :
Gv: VÏ trôc sè:
?H·y biÓu diÔn c¸c sè nguyªn – 2,1 ,2 Hs: Lµm bµi 1 (sgk)
trªn trôc sè .
Gv:t¬ng tù ta biÓu diÔn c¸c sè h÷u tØ trªn
trôc sè. Hs:
Gv: VÝ dô:biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn
1
Đại 7
trôcsè.
Gv: y/c hs ®äc c¸ch biÓu diÔn trong sgk.
Gv: Lµm ,y/c hs c¶ líp lµm theo.
Chó ý: Chia ®o¹n th¼ng ®¬n vÞ theo mÉu Hs: c¶ líp ®äc sgk.
sè, x® ®iÓm biÓu diÔn theo tö sè. Hs: Lµm.
VÝ dô 2:
- ViÕt 2/-3 díi d¹ng sè h÷u tØ cã mÉu d-
¬ng.
? chia ®o¹n th¼ng ®¬n vÞ thµnh mÊy phÇn Vi dô 2:biÓu diÔn trªn trôc sè
b»ng nhau?
? §iÓm bd sè h÷u tØ –2/3 ®îc x® nh thÕ Hs: =
nµo ? - Chia ®o¹n th¼ng ®¬n vÞ thµnh 3 phÇn
Gv: Gäi 1 hs lªn b¶ng bd . b»ng nhau
- LÊy vÒ phÝa bªn tr¸i ®iÓm 0 mét ®o¹n
b»ng 2 ®¬n vÞ míi.
Gv cho hs lµm bt2 sgk. Hs:
Ho¹t ®éng 4 :so s¸nh 2 sè h÷u tØ
Gv: Cho häc sinh lµm ?4
? Muèn so s¸nh 2 ph©n sè ta lµm thÕ nµo ?
Hs: Lµm bµi 2 .
So s¸nh 2 sè h÷u tØ vµ
?§Ó so s¸nh 2 sè h÷u tØ ta lµm thÕ nµo?
Hs: = ; = =
V× 10>-12 vµ 15>0 nªn >
Hs: TL
Gv:giíi thiÖu sè h÷u tØ d¬ng, sè h÷u tØ Hs: Lµm so s¸nh 2 sè h÷u tØ -0,6 vµ
©m ,sè 0.
Gv: rót ra nhËn xÐt cho hs: Ta cã : -0,6 = vµ = =
Ho¹t ®éng 5 : cñng cè: do ®ã
?ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ ? cho vÝ dô ?
?§Ó so s¸nh 2 sè h÷u tØ ta cÇn lµm thÕ > vËy >-0,6
nµo?
Ho¹t ®éng 6:Híng dÉn vÒ nhµ : Hs: ghi (sgk)
- Häc lÝ thuyÕt >0 nÕu a, b cïng dÊu
- Lµm bµi 3,4,5, sgk – 1,3,4,8 SBT
<0 nÕu a,b kh¸c dÊu
Hs: tr¶ lêi theo ý c©u hái
IV: Rót kinh nghiÑm
TuÇn 1 Ngµy 23/8/2012
_________________________________________________________________________________
TiÕt 2: Céng, trõ sè h÷u tØ
Ngµy so¹n:23/8
Ngµy d¹y: 29/8
A: Môc tiªu :
 Häc sinh n¾m v÷ng c¸c qui t¾c céng, trõ ,sè h÷u tØ . BiÕt qui t¾c “chuyÓn vÒ” trong
tËp hîp c¸c sè h÷u tØ .
 Cã kÜ n¨ng lµm phÐp to¸n céng ,trõ nhanh vµ ®óng .
2
Đại 7
B: ChuÈn bÞ cña Gv vµ Hs :
 Gv: B¶ng chuyÓn vÒ c¸c biÓu thøc.
 Hs: «n tËp c¸c qt céng trõ ph©n sè , qui t¾c “chuyÓn vÕ” vµ qui t¾c “dÊu ngoÆc” to¸n
6
C: TiÕn tr×nh d¹y häc:
H§ cña Gv H§ cña Hs
Ho¹t ®éng 1:kiÓm tra :
?ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ ? Hs:TL.
LÊy vÝ dô vÒ 3 sè h÷u tØ .
GV:gäi 1 hs kh¸c lµm bµi 3. Hs: lµm bµi tËp 3.
(NÕu sai Gv cho hs nx vµ ch÷a l¹i)
Ho¹t ®éng 2:céng, trõ ,hai sè h÷u tØ.
Gv:Ta ®· biÕt mäi sè h÷u tØ ®Òu viÕt díi d¹ng
víi a vµ b Z ,b 0.
? VËy ®Ó lµm céng trõ 2 sè h÷u tØ ta lµm thÕ Hs: Ta viÕt sè h÷u tØ díi d¹ng ph©n sè råi ¸p
nµo ? dông qui t¾c céng trõ ph©n sè .
GV:Nªu c¸c qui t¾c céng hai ph©n sè cïng Hs:TL
mÉu , céng 2 sè kh¸c mÉu?
Gv:Nh vËy víi hai sè h÷u tØ bÊt k× x, y ta x= ;y= (a,m Z, b Z ; m >0 )
viÕt :x= ;y= (a,m Z, b Z ; m >0 )
Hs: x+y = + =
Em h·y thùc hiÖn :x+y vµ x-y = ?
x-y = - =
Gv:Em h·y nh¾c l¹i tÝnh chÊt céng ph©n sè? Hs: TL
Vi dô :a, b sgk
Gv:cho hs lµm vÝ dô:a) + = =
Gv: ghi bæ sung vµ ghi lµ c¸ch lµm.
b) (-3) – ( - ) = =
GV:cho hs lµm ?1
Hs: C¶ líp lµm vµo vë , 2 hs lªn b¶ng :
a) 0,6 + = + = =
Gv:y/c hs lµm tiÕp bµi 6 . b) - (-0,4) = + =
Ho¹t ®éng3 :qui t¾c chuyÓn vÕ :
GV:xÐt bµi to¸n sau : =
T×m : x Z biÕt x+5 =17.
?Em nh¾c chuyÓn vÕ trong Z. Hs: Lµm bµi 6 (T10.sgk)
Gv:t¬ng tù trong Q ta còng co qui t¾c chuyÓn
vÕ .
GV:Tãm l¹i Hs: x=17-5 =12
GV:cho hs vÝ dô Hs:Nh¾c l¹i
Hs1:®äc qui t¾c chuyÓn vÕ trong sgk.
GV:cho mét Hs ®äc chó ý sgk
Ho¹t ®éng 4: luyÖn tËp – cñng cè . Hs :ghi :x+y=z x=z-y (x,y,z, Q)
GV: cho Hs lµm bai 8(a,c) VÝ dô: x+ ( )= x= + =
a) + (- ) (- ) Hs:®äc
c) -(- ) -
Gv: muèn céng trõ c¸c sè trong Q ta lµm thÕ Hs:a) = + + = =
nµo ? ph¸t biÓu qui t¾c chuyÓn vÕ
3
Đại 7
c) = + - =
Hs: Tl
Ho¹t ®éng 5 :Híng dÉn vÒ nhµ :
 Häc thuéc qui t¾c vµ c«ng thc tæng qu¸t .
 Lµm bµi 7 (b); 8(b,d); 9, 10 T 10 sgk ; bµi 13 T5 SBT.
 «n l¹i qui t¾c nh©n , chia vµ c¸c tÝnh chÊt cña ph©n sè.
IV: Rót kinh nghiÖm
TuÇn1 Ngµy 23/8/2012
TiÕt 3: nh©n, chia sè h÷u tØ
Ngµy so¹n: 23/8
Ngµy d¹y: 3/9
A :Môc tiªu :
- Hs n¾m v÷ng c¸c qui t¾c nh©n, chia sè h÷u tØ.
- Cã kÜ n¨ng nh©n, chia sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng
- VËn dông gi¶i to¸n: tÝnh nhanh, t×m x, ...
B: ChuÈn bÞ cña Gv vµ Hs:
- Gv:b¶ng phô ghi bµi tËp
- Hs «n qui t¾c nh©n, chia ph©n sè , t/c c¬ b¶n cña phÐp nh©n ph©n sè , ®/n tØ sè L6.
C: TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña Gv Ho¹t ®éng cña Hs
Ho¹t ®éng 1:kiÓm tra : Hs1:tr¶ lêi
Muèn céng trõ 2 sè h÷u tØ ta ph¶i lµm
thÕ nµo ?ViÕt c«ng thøc tæng qu¸t CT: x,y Q ta cã : x = ; y =
x = (a,b,m Z ,m 0)
?Ph¸t biÓu qui t¾c lµm bµi 9d Hs2: lªn b¶ng .
Ho¹t ®éng 2:nh©n hai sè h÷u tØ
Gv:Trong tËp Q c¸c sè h÷u tØ còng cã
phÐp nh©n , chia sè h÷u tØ
VÝ dô: -0,2 . Em thùc hiÖn ntn? Vi dô: - 0,2 .
Hs: - 0,2 . = - . =
?H·y ph¸t biÓu qui t¾c nh©n ph©n sè ? Hs:ph¸t biÓu vµ ghi víi :
x= ;y = (b,d 0 ) => x .y = . =
?phÐp nh©n ph©n sè cã nh÷ng tÝnh Hs:TL .
chÊt g×? Hs :ghi : Víi x,y,z Q:
GV:phÐp nh©n sè h÷u tØ còng cã t/c x.y =y.x
nh vËy. (x.y).z =x(y.z) ;
x.1 =1.x ;
x. =1(x )
Ho¹t ®éng 3:chia hai sè h÷u tØ
Gv:víi x= , y= ( y 0) Hs:viÕt :víi x= , y= ( y 0) Ta cã
¸p dông c«ng thøc chia ph©n sè h·y
viÕt x:y x:y = : =
4
Đại 7
Gv:cho Hs lµm vÝ dô VÝ dô: -0,4: (- )
Hs:= . =
Gv:cho Hs lµm ? sgk T.11 Hs :lªn lµm .
Gv: cho Hs lµm bµi 12 T.12 sgk Hs viÕt c¸ch kh¸c :
a) = . ;
b) = : (-2)
Ho¹t ®éng 4: chó ý
?h·y lÊy vÝ dô vÒ tØ sè cña hai sè. Hs:chó ý: víi x,y Q ; y 0 tØ sè x, y kÝ hiÖu
hay x:y
Hs: ; …
Ho¹t ®éng 5 :LuyÖn tËp cñng cè
Gv:tæ chøc trß ch¬i cã s½n ë b¶ng phô cho 2 ®éi ch¬i.
Ho¹t ®éng 6:Híng dÉn vÒ nhµ
-N¾m v÷ng qui t¾c nh©n, chia sè h÷u tØ .¤n tËp gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña 1 sè nguyªn
-Lµm bµi 15,16,(T.13 sgk) bµi 10,11.14,15(T4,5 SBT)
IV: Rót kinh nghiªm
TuÇn2 Ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2012
TiÕt 4 : Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ.
Céng, trõ, nh©n, chia, sè thËp ph©n
Ngµy so¹n: 23/8
Ngµy d¹y: 5/9
A. Môc tiªu :
- Hs hiÓu kh¸i niÖm GTT§ cña mét sè h÷u tØ .
- X® ®îc GTT§ cña 1 sè h÷u tØ . Cã kÜ n¨ng céng, trõ ,nh©n, chia, sè thËp ph©n.
B. ChuÈn bÞ cña Gv vµ Hs:
Gv:b¶ng phô.
Hs:¤n tËp gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè nguyªn .qui t¾c céng ,trõ , nh©n , chia sè thËp ph©n.
C:TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña Gv Ho¹t ®éng cña Hs
Ho¹t ®éng 1:kiÓm tra :
?Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè nguyªn a lµ g×? T×m gi¸ trÞ x Hs:Tl.
biÕt : | x | = 2
Hs2:vÏ trôc sè biÓu diÔn c¸c sè h÷u tØ : 3,5 ; Hs2:bd.
;-2
Gv:NhËn xÐt vµ cho ®iÓm
Ho¹t ®éng 2: Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ
Gv:T¬ng tù nh sè nguyªn ta cã : Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ x, kÝ hiÖu |
Gv:gäi 1 Hs nh¾c l¹i x|, lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm x ®Õn ®iÓm 0 trªn
trôc sè.
Gv:cho Hs lµm ?1 Hs:c¶ líp cïng lµm
Gv:C«ng thøc x® sè h÷u tØ còng gièng sè x nÕu x 0
nguyªn. |x|=
x nÕu x < 0
5
Đại 7
Gv:cho Hs lµm vd:
Hs:Vd: | | = ( v× > 0 )
Gv:yªu cÇu Hs lµm ?2 |-5,75 | = - (- 5,75) = 5,75 ( v× -5,75 <0 )
Gv:®a lªn b¶ng phô: Hs:c¶ líp lµm vµ Hs lªn b¶ng .
§iÒn ®óng sai vµo « :
a) | x | 0 x Q Hs:®iÒn
b) | x | x x Q a) ®óng
c) | x | = -2 x = -2 b) ®óng
d)|x|=-|-x| c) Sai
e) | x | = - x (x< 0) d) Sai
e) ®óng
Ho¹t ®éng 2:céng trõ nh©n chia sè thËp ph©n
Gv:vÝ dô: Hs:
a) 1,13 + ( -0, 264 )
+ = = -1, 394
ViÕt díi d¹ng ph©n sè thËp ph©n ?cã c¸ch Hs:ta céng nh 2 sè nguyªn.
lµm nhanh h¬n?
Gv:hái t¬ng tù Hs:®a vÒ d¹ng ph©n sè
b) 0, 245 – 2,134
c) ( -5,2) . 3,14
? cã c¸ch nµo lµm nhanh h¬n
Gv:vËy khi céng trõ nh©n chia 2 sè thËp
ph©n ta ¸p dông nh sè nguyªn. Hs :lµm
Gv: ¸p dông: ?3 a. – (3,116 -0,263 ) = -2.853
a. – 3,116 + 0,263 b. ( -3,7) . ( -2,16 ) = 7 ,992
b. (-3,7 ) . ( -2,16 ) Hs:lµm.
Gv:cho Hs lµm bµi 18
4 ) luyÖn tËp cñng cè Hs: x nÕu x 0
?Nªu c«ng thøc lÊy gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña 1 |x|=
sè h÷u tØ. x nÕu x < 0
Ho¹t ®éng 5:Híng dÉn vÒ nhµ :
- Häc thuéc c«ng thøc vµ xd gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña 1 sè h÷u tØ
Bµi tËp :21,22,24,T15-sgk.
- tiÕt sau mang m¸y tÝnh bá tói.
IV : Rót kinh nghiÖm
Ngµy 23/8/2012
_________________________________________________________________________________
TiÕt 5 : LuyÖn tËp
Ngµy so¹n: 23/8
Ngµy d¹y: 10/9
A: Môc tiªu :
 Cñng cè qui t¾c x® gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ
 RÌn luyÖn kÜ n¨ng so s¸nh c¸c sè h÷u tØ,tÝnh gÝa trÞ biÓu thøc ,t×m x, sö dông m¸y
tÝnh bá tói .
 Ph¸t triÓn t duy Hs trong qu¸ tr×nh t×m gi¸ trÞ lín nhÊt ,nhá nhÊt cña bt.
6
Đại 7
B:chuÈn bÞ cña Gv vµ Hs :
Gv:b¶ng phô.
Hs:m¸y tÝnh bá tói .
C:TiÕn tr×nh d¹y häc.
Ho¹t ®éng cña Gv Ho¹t ®éng cña Hs
Ho¹t ®éng 1:KiÓm tra Hs: x Q Ta cã
Gv:nªu c«ng thøc tÝnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña x nÕu x 0
1 sè h÷u tØ |x|=
x nÕu x < 0
Gv:ch÷a bµi 24 Bµi 24(T7.SBT)
T×m x biÕt : Hs:lªn lµm
a) | x | =2,1 a) x= 2,1
b) | x | = vµ x < 0 b) x =
c) | x | = c) Kh«ng cã gi¸ trÞ nµo cña x
d) x=0,35.
d) | x | =0,35 vµ x > 0
Gv:ch÷a bµi 27 Bµi 27 (a,c,d) (T8.SBT)
TÝnh b»ng c¸ch hîp lÝ Hs:lªn lµm
a) ( -3,8) + [( -5,7 ) +(3,8 ) ] a) = [(-3,8)+(3,8)+(-5,7) =-5,7
b) [ ( -9,6) + ( 4,5 )] +[9,6 +(-1,5)] b) = [(-9,6)+9,6] +[4,5+(- 1,5) ]=3
d. [( -4,9) + ( -37,8) ] + [ 1,9 +2,8 ] d =[( -4,9) + 1,9 ] + [ ( - 37,8) + 2,8 ] =-38
Hs:nhËn xÐt bµi cña b¹n.
Gv:cho hs ®iÓm
Ho¹t ®éng 2 :LuyÖn tËp
Gv:tÝnh gi¸ trÞ cña bt: Bµi 28(T8.SBT)
A=(3,1- 2,5) – (-2,5+3,1) Hs:A=3,1-2,5+2,5-3,1=0,0.
¸p dông c¸c t/c cña phÐp tÝnh ®Ó tÝnh Hs:suy nghÜ lµm bµi .
nhanh = [ (-2,5.0,4).0,38]- [(-8.0,125).3,15]=
a) (-2,5 .0,38.0,4) –[0,125.3,15.(-8)] =(-1).0,38-(-1).3,15=-0,38-(-3,15)=
=-0,38+3,15=2,77
Hs:lµm theo híng dÉn .
Gv:sö dông m¸y tÝnh bá tói vµ lµm theo h-
íng dÉn . Hs:¸p dông tÝnh a. 5,497;b. -0,42
Sau ®ã dïng m¸y tÝnh bá tói tÝnh cau a vµ
cau b
Gv:so s¸nh sè h÷u tØ . Hs : lµm theo híng dÉn .
Bµi 22(T16.sgk) Gv híng dÉn hs lµm Hs: lµm
Gv:Bµi 25.(T16-sgk) a) x= 2,4 + 1,7 x= 4
a. | x-1,7 | = 2,3
b) | x+ | = x+ = x= HoÆc x+ =
b. | x+ |- =0 - x=
c)
c.| x-1,5 | +| 2,5-x | = 0 Hs:trÞ tuyÖt ®èi cña 1 sè hoÆc lµ 1 bt lín h¬n
Gv:híng dÉn trÞ tuyÖt ®èi cña 1 sè hoÆc bt hoÆc b¨ng 0.
cã gÝa trÞ ntn ? | x-1,5| 0; | 2,5-x | 0.
7
Đại 7
Hs: | x-1,5 | +| 2,5-x | =0
? vËy | x-1,5 | +| 2,5 – x | =0 x-1,5 =0 x =1,5
khi vµchØ khi nµo?
2,5 –x =0 x =2,5
VËy kh«ng cã gi¸ trÞ nµo cña x ®Ó tho¶ m·n
Gv:Bµi 32.a : t×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu bt.
thøc :A= 0,5 -| x-3,5 | Bµi 32: ( T 8-SBT )
?| x- 3,5 | cã gi¸ trÞ ntn? Hs: TL
? VËy - | x-3,5 | cã gi¸ trÞ ntn? | x-3,5 | 0 x
A = 0,5 - | x -3,5 | cã gi¸ trÞ ntn ? - | x- 3,5 | 0 x
Gv: cho Hs lµm c©u b t¬ng tù A = 0,5 - | x – 3,5 | 0,5 x
A cã GTLN= 0,5 khi x-3,5 = 0 hay x= 3,5
Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn vÒ nhµ :
- Xem l¹i bµi tËp ®· lµm
- Bµi tËp vÒ nhµ: Bµi 26 (b,d) (T 7-sgk)
- ¤n tËp luü thõa bËc n cña a, nh©n, chia luü thõa cïng c¬ sè
iv: Rót kinh nghiÖm
Ngày 6/9/2012
_________________________________________________________________________________
Ngµy so¹n: 5/9
Ngµy d¹y: 12/9
TiÕt 6: Luü thõa cña mét sè h÷u tØ
A: Môc tiªu :
* Hs hiÓu luü thõa víi sè mò tù nhiªn cña 1 sè h÷u tØ, biÕt c¸c qui t¾c tÝnh tÝch vµ th¬ng
cña hai luü thõa cïng c¬ sè, qui t¾c luü thõa cña luü thõa
* Cã kÜ n¨ng vËn dông c¸c qui t¾c trªn trong tÝnh to¸n
B: ChuÈn bÞ cña Gv vµ Hs
Gv:b¶ng phô vµ m¸y tÝnh .
Hs: ¤n tËp luü thõa víi sè mò tù nhiªn , qui t¾c nh©n chia 2 luü thõa cïng c¬ sè. M¸y tÝnh
bá tui.
C: TiÕn tr×nh d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña Gv Ho¹t ®éng cña Hs
Ho¹t ®éng 1 : KiÓm tra Hs: Luü thõa bËc n cña a lµ tÝnh cña n thõa
? cho a lµ sè tù nhiªn .Luü thõa bËc n cña a sè b»ng nhau , mçi thõa sè =a.
lµ g× ? = a.a.a ….a.a ( n 0)
Cho vÝ dô ?
n thõa sè
vÝ dô: 34, 56
Ho¹t ®éng 2 : Luü thõa víi sè mò tù nhiªn .
Gv: t¬ng tù nh sè tù nhiªn h·y nªu ®Þnh Hs: Luü thõa bËc n cña sè h÷u tØ x lµ tÝch
nghÜa luü thõa bËc n ( …) cña n thõa sè x .
cña sè h÷u tØ x .
Gv :nªu CT: C«ng thøc : = x.x….x víi n thõa sè x
(x Q; n N; n>1 )
x gäi lµ c¬ sè , n gäi lµ sè mò.
Gv: Giíi thiÖu qui íc .
? NÕu viÕt sè h÷u tØ x díi d¹ng a / b th× x ®- = x; =1 ( x 0 )
8
Đại 7
îc tÝnh ntn?
Hs: =( ) = . . … víi n thõa sè
= =
Gv:cho häc sinh ghi l¹i vµ lµm ?1
Hs: ( )=
Ho¹t ®éng 3 :tÝch vµ th¬ng hai luü thõa cïng c¬ sè.
Gv: cho a N ,m vµ n N , m ≥ n th×: Hs:
. =? . =
: =? . =
Gv:t¬ng tù x Q :m vµ n N ta còng cã: Ta cã :
Gv: cho Hs lµm ?2 . = (víi x Q, mµ x vµ n N)
? chän c©u tr¶ lêi ®óng . Gv ®a lªn b¶ng
phô . : = (víi x Q, mµ x vµ n N)
a. . = Hs:c¶ líp lµm bµi .
Hs:lµm
A: ; B : ; C: ; D : ; E: a. B ®óng
c. . . = ;A : ; B: ;
c. A ®óng
C: ;D: ;E: ;
Ho¹t ®éng 4 : Luü thõa cña luü thõa :
Gv: cho Hs lµm ?3 : tÝnh vµ so sanh Hs : Lµm
a) vµ a) = . . =
b) vµ b) = .
.
? VËy khi tÝnh luü thõa cña 1 luü thõa ta
lµm nh thÕ nµo?
Gv: §a ra c«ng thøc :
. =
Gv: Cho Hs lµm ?4
Gv:§a lªn b¶ng phô : “ ®óng hay sai?”
Hs: Khi tÝnh luü thõa cña 1 luü thõa ta gi÷
a) . = nguyªn c¬ sè vµ nh©n hai sè mò .
b) . = C«ng thøc : =
Hs: lµm ? 4
Gv: Nãi chung . Hs:
9
Đại 7
? khi nµo . = a) Sai v× . = ; =
b) Sai v× . = ; =
Hs: khi m+n = m.n → m = n = 2 vµ
m =n =0
Ho¹t ®éng 5: Cñng cè vµ luyÖn tËp :
Gv: ? Nh¾c l¹i ®Þnh nghi· luü thõa bËc n Hs:TL vµ ghi c«ng thøc
cña 1 sè h÷u tØ x .Nªu qui t¾c chia hai luü
thõa cïng c¬ sè = x.x.x …x (víi n thõa sè )
Gv: Cho Hs lµm bµi 27. (T.19.sgk)
Hs: 2 em lªn b¶ng ,Hs ë díi lµm vµo vë
Bµi 33 :sö dông m¸y tÝnh bá tói .
Gv: yªu cÇu Hs tù ®äc sgk råi tÝnh Hs:thùc hµnh trªn m¸y tÝnh .
Gv: giíi thiÖu
= 12,25
®îc tÝnh:
= 5,0625
1,5 SHI FT 4 = 5,0625
Ho¹t ®éng 6 :Híng dÉn vÒ nhµ :
 Häc thuéc ®inh nghÜa . luü thõa bËc n cña 1 sè h÷u tØ
 Bµi tËp sè 29,30, 32 ( T19 .sgk)
 §äc môc: cã thÓ em cha biÕt
TuÇn 2 , Ngµy 1 th¸ng 9 n¨m 2011
TiÕt 7 : Luü thõa cña mét sè h÷u tØ
Ngµy so¹n:1/9
Ngµy d¹y: 16/9
A: Môc tiªu :
 Hs n¾m v÷ng hai qui t¾c luü thõa cña mét tÝch vµ luü thõa cña mét th¬ng.
 Cã kÜ n¨ng vËn dông c¸c qui t¾c trªn trong tÝnh to¸n .
B : ChuÈn bÞ cña Gv vµ Hs :
 Gv: b¶ng phô
 Hs: b¶ng nhãm .
C: TiÕn tr×nh d¹y vµ häc:
Ho¹t ®éng cña Gv Ho¹t ®éng cña Hs
Ho¹t ®éng 1 : KiÓm tra :
Hs1: ph¸t biÓu luü thõa bËc n cña 1 sè Hs1: ph¸t biÓu
h÷u tØ x
Hs2: viÕt c«ng thøc tÝnh tÝch vµ th¬ng Hs2:víi x Q; m, n N
hai luü thõa cïng c¬ sè , tÝnh luü thõa
cña 1 luü thõa . =
: = (x 0 , m n)
=
Ho¹t ®éng 2:Luü thõa cña mét tÝch
Gv: Nªu c©u hái ë ®Çu bµi tÝnh nhanh
tÝch nh thÕ nµo?
Gv: Cho Hs lµm ?1
TÝnh vµ so s¸nh Hs:
10
Đại 7
a) vµ . a) = = 100 ; .
=4.25=100
b) vµ .
b) = . =
== . = =
= . =
?Muèn n©ng mét tÝch lªn mét luü Hs : Ta muèn nh©n 1 tÝch lªn mét luü thõa
thõa , ta cã thÓ lµm ntn? ta cã thÓ n©ng tõng thõa sè ®ã, råi nh©n c¸c
kÕt qu¶ t×m ®îc .
Gv: §a ra c«ng thøc = . víi n N
Gv: §a c/m ë b¶ng phô lªn
Ta cã : = (x.y) . (x.y)…
(x.y)=
= ( x.x.x …x).( y.y .y … ) = .
(víi n thõa sè ) Hs:lµm ?2
Gv:cho Hs ¸p dông lµm bµi ?2
a) = .
a) TÝnh .
b) = . = =
b) .8 =27
Gv:lu ý t¸c dông c¶ hai chiÒu .
? ViÕt c¸c tÝch sau díi d¹ng cña mét sè Hs: Lªn b¶ng
h÷u tØ
a) . ; b) . a) ;b)
c) . c)
Ho¹t ®éng 3 :Luü thõa cña mét th¬ng
Gv:Cho Hs lµm ?3 Hs:c¶ líp cïng lµm vµ hai Hs lªn b¶ng
thùc hiÖn c¸ch lµm .
a) vµ a) = . . =
b) vµ ==
11
Đại 7
?Qua bµi to¸n trªn em cho biÕt muèn
tÝnh luü thõa cña mét th¬ng ta tÝnh =3125= =
ntn ?
Gv: Ta cã c«ng thøc Gv: Cho
Hs lµm ?4 Hs: Luü thõa cña mét th¬ng b»ng th¬ng
Gv: Ta thõa nhËn tÝnh chÊt sau : c¸c luü thõa .
a 0; a 1 nÕu = th× m = n
= (y 0)
H·y t×m m biÕt : =
Hs:lµm
Hs: = m=5
Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn vÒ nhµ
 ¤n tËp qui t¾c vµ c«ng thøc
 Lµm c¸c bt sau bai häc
TuÇn 3 , Ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2011
TiÕt 8 : LuyÖn tËp
Ngµy so¹n: 10/9
Ngµy d¹y: 21/9
A: Môc tiªu :
 Cñng cè qui t¾c nh©n , chia hai luü thõa cïng c¬ sè , qui t¾c tÝnh luü thõa cña mét sè
luü thõa ,luü thõa cña mét tÝch , luü thõa cña mét th¬ng.
 RÌn luyÖn kÜ n¨ng ¸p dông c¸c biÓu thøc trªn trong c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
B : ChuÈn bÞ cña Gv vµ Hs :
 Gv: b¶ng phô
 Hs: b¶ng nhãm .
C: TiÕn tr×nh d¹y vµ häc:
1) KiÓm tra 15p : h×nh thøc tù luËn
Chñ ®Ò NhËn biÕt th«ng hiÓu vËn dông thÊp vËn dung cao tæng
1. TÝnh
Sè c©u 1 1 2
Sè ®iÓm 2 2 4
2. T×m x
Sè c©u 1 1 1 3
Sè ®iÓm 2 2 2 6
Tæng sè c©u 2 2 1
Tæng sè ®iÓm 4 4 2
Tû lÖ % 40% 40% 20%
§Ò bµi : 1. TÝnh
a. (-0,125)3.(-4)3 b.
12
Đại 7
2. T×m x
a. x3 = -0,027 b. x3 = 0,0085 c. 2x + 2x+2 = 5120
2) LuyÖn tËp:
Ho¹t ®éng cña Gv Ho¹t ®éng cña Hs
Gv: Cho Hs lµm d¹ng 1:tÝnh gi¸ trÞ Bµi 40(T23.sgk): 3Hs lªn ch÷a
cña biÓu thøc :
a) = = =
a)
c) = =
c)
d)= . = . =
d) .
Gv:cho Hs ®äc ®Ò :
TÝn : Bµi 37 d(T22.sgk)
? H·y nªu nhËn xÐt vÒ c¸c sè h¹ng ë Hs: Sè c¸c sè h¹ng ë tö ®Òu thõa sè chung lµ 3
tö (v× : 6= 2.3)
Bµi 41(sgk-T23) TÝnh: = = =
a) (1+ - ). =-27
Hai häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy
b) 2: a) kq’ :
D¹ng 2 :ViÕt bµi to¸n díi d¹ng luü
thõa cña luü thõa b) kq’:-432
Bµi 39( T23-sgk)
Cho x thuéc Q vµ x 0
ViÕt díi d¹ng :
Hs: Lªn b¶ng
a) TÝch hai luü thõa trong ®ã cã
mét luü thõa lµ
a) = .
b) Luü thõa cña
c) Th¬ng cña 2 luü thõa trong ®ã
b)
cã sè bÞ chia lµ
Bµi 40: (T9-sgk):ViÕt c¸c sè díi d¹ng
luü thõa víi sè mò 1 c) :
125;-125;27;-27;
Bµi 45(a,b): ViÕt c¸c bt sau díi d¹ng Hs: Lªn lµm :
125 = ;-125 =
13
Đại 7
(a € Q; n € N) 27= vµ -27 =
a) 9. Hs: c¶ líp cïng lµm ,2 Hs lªn b¶ng
b) 4. :
a)= =
D¹ng 3:T×m sè cha biÕt :
Bµi 42(T23-sgk)
a) b)= :
Gv híng dÉn c©u a
Hs: Chó ý híng dÉn cña gi¸o viªn vµ ghi vµo vë .
b)
Ba× 46 (T10.SBT) a)
T×m tÊt c¶ n thuéc N sao cho :
a) b)
b) 9.29 Hs: cïng lµm .
a)
b)
3/Híng dÉn vÒ nhµ:
 Xem l¹i c¸c bµi ®· gi¶i
 ¤n tËp kh¸i niÖm tØ sè cña 2 sè h÷u tØ x vµ y víi y 0
 §Þnh nghÜa hai ph©n sè b»ng nhau.
4/Rút kinh nghiệm:
Ngày 20/9/2012
Ngµy so¹n: 17/9
Ngµy d¹y: 26/9
TiÕt 9 : tØ lÖ thøc
A: Môc tiªu :
 Hs hiÓu râ thÕ nµo lµ tØ lÖ thøc , n¾m v÷ng hai tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc
 NhËn biÕt ®îc tØ lÖ thøc vµ c¸c sè h¹ng cña tØ lÖ thøc .Bíc ®Çu biÕt vËn dông c¸c tÝnh
chÊt cña tØ lÖ thøc vµo gi¶i bµi tËp .
B: ChuÈn bÞ:
 Gv: b¶ng phô ghi bµi tËp
 Hs: «n tËp kh¸i niÖm tØ sè cña hai sè h÷u tØ , ®Þnh nghÜa hai ph©n sè b»ng nhau , viÕt
tØ sè cña hai ph©n sè thµnh tØ sè cña hai sè nguyªn
C: TiÕn tr×nh d¹y vµ hoc:
1) æn ®Þnh tæ chøc:
2) KiÓm tra :
Hs: ? tØ sè cña hai so a vµ b víi b lµ g× ? kÝ hiÖu , so s¸nh tØ sè : vµ
Gv: nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
3) Bµi míi :
14
Đại 7
Ho¹t ®éng cña Gv Ho¹t ®éng cña Hs
Gv:trong bµi tËp trªn ta cã tØ sè b»ng 1) §Þnh nghÜa :
nhau:
.Ta nãi ®¼ng thøc Hs: TØ LÖ thøc lµ mét ®¼ng thøc cña hai
lµ mét tØ lÖ thøc .VËy tØ lÖ thøc lµ gi? tØ sè
Vi dô: so s¸nh : vµ Hs: /7
§¼ng thøc nµy lµ 1 tØ lÖ thøc . VËy : =
?Nªu l¹i ®Þnh nghÜa tØ lÖ thøc vµ ®iÒu Hs: hoÆc a:b =c:d ;
kiÖn ? a,b,c,d lµ c¸c sè h¹ng cña tØ lÖ thøc .
Gv: giíi thiÖu kÝ hiÖu cña tØ lÖ thøc :
Gv: cho Hs lµm ? 1
Gv: ®a bt lªn b¶ng phô: Hs: a) … cã rÊt nhiÒu tØ lÖ thøc
a) cho tØ sè : h·y lËp ra 1 tØ lÖ thøc
b) Hs: tù lÊy
tõ tØ sè nµy ?
b) cho vÝ dô vÒ tØ lÖ thøc c)
c) Cho : T×m x .
2)TÝnh chÊt :
Gv: Khi cã tØ lÖ thøc : = mµ a,b,c,d
b ,d 0 .th× theo th× theo ®/n 2.p/s b»ng
nhau ta cã : ad =bc .Ta h·y xÐt tÝnh chÊt
nµy cã cßn ®óng víi tØ lÖ thøc noÝ chung
hay kh«ng ? Hs: xem sgk , 1 hs ®äc to .
- xÐt tØ lÖ thøc : Hs:lµm
TÝnh chÊt 1 : (tÝnh chÊt c¬ b¶n cña TLT)
Gv: cho Hs lµm ?1 NÕu : th× ad=bc.
Gv: ghi thµnh t/c :1
Hs: Lµm
Gv: cho hs lµm c©u 2
Gv: t¬ng tù tõ ad = bc vµ a,b,c, d 0 lµm
thÕ nµo ®Ó cã : a)chia c¶ hai vÕ cho c.d → (1)
a) b) chia c¶ 2 vÕ cho b.d → (2)
b) c) chia c¶ 2 vÕ cho c.a → (3)
c)
Hs: cã ®æi chç
? NhËn xÐt ngo¹i tØ vµ trung tØ , so s¸nh víi T/c2 : NÕu a.d = b.c th× : ; ; .
biÓu thøc 1 .
Gv: nªu t/c2 : (a,b,c,d 0)
4) Cñng cè: ? ThÕ nµo lµ tØ lÖ thøc ? TÝnh chÊt cña TLT? Lµm BT:
5) Híng dÉn häc ë nhµ :
 Lµm c¸c bt sau bµi häc trong sgk
 Häc thuéc c¸c t/c vµ ®Þnh nghÜa cña tØ lÖ thøc .
15
Đại 7
6) Rút kinh nghiệm
Ngày 20/9/2012
Ngµy so¹n: 17/9
Ngµy d¹y: 1/10
TiÕt 10 : luyÖn tËp
A: Môc tiªu :
- Cñng cè ®Þnh nghÜa vµ 2 t/c cña tØ lÖ thøc.
- RÌn kÜ n¨ng nhËn d¹ng tØ lÖ thøc, t×m sè h¹ng cha biÕt cña tØ lÖ thøc tõ c¸c sè, tõ c¸c
®¼ng thøc.
- Gi¸o dôc th¸i ®é tÝch cùc, yªu thÝch m«n häc
B: ChuÈn bÞ :
GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, so¹n bµi
HS: ¤n tËp c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc, lµm BT
C: TiÕn tr×nh d¹y häc:
1) æn ®Þnh líp
2) KiÓm tra: ? §Þnh nghÜa tØ lÖ thøc , ch÷a bµi 45(sgk)
Hs ch÷a , gv cho hs nhËn xÐt vµ cho ®iÓm .
3) LuyÖn t©p
Ho¹t ®éng cña Gv Ho¹t ®éng cña Hs
D¹ng 1 : NhËn d¹ng tØ lÖ thøc .
Bµi 49(T26.sgk):Tõ c¸c tØ sè sau ®©y cã Hs: CÇn xÐt xem hai tØ sè cã b»ng nhau
lËp ®îc tØ lÖ thøc kh«ng ? hay kh«ng ?
? Nªu c¸ch lµm bµi nµy ?
a) lËp ®îc tØ lÖ thøc .
b)
2,1: 3,5 = kh«ng lËp ®îc
Gv: c©u c,d lµm t¬ng tù tØ lÖ thøc
Bµi 61 (T 12.SBT) chØ râ tÝch ngo¹i tØ vµ Hs: tr¶ lêi miÖng tríc líp .
tÝch trung tØ cña c¸c tØ lÖ thøc sau :
a) a)Ngo¹i tØ lµ : -5,1 vµ -1,15
Trung tØ lµ :8,5 vµ 0,69
b)Ngo¹i tØ lµ : vµ
b)
Trung tØ lµ : vµ
c) –o,375: 0,875 = - 3,63 :8,47 c) Ngo¹i tØ lµ : - 0,37 vµ 8,47
Trung tØ lµ:0,875 vµ - 3,36
D¹ng 2 T×m sè h¹ng cha biÕt cña tØ lÖ thøc
Bµi 50 : ( T27.sgk) : ®a ®Ò bµi ë b¶ng phô Hs: lµm viÖc theo nhãm
?muèn t×m c¸c sè trong « vu«ng ta ph¶i Hs:TL tõng nhãm lªn b¶ng phô :
lµm g× ? Nªu c¸ch lµm KÕt qu¶ :
N :14 ¬:
H:-25
C :16 B:
I : -63
16
Đại 7
: -0,84 U :
Õ : 9,17
Y: L: 0,3
T:6
B I N H T H Y Õ N L ¬ C
Bµi 69(T13.SBT) :T×m x biÕt :
Hs:
a)
a)
? Tõ tØ lÖ thøc ta suy ra ®iÒu g× ? TÝn x?
b) -
Bµi 70(T12-SBT) .
T×m x trong c¸c tØ lÖ 2x=
thøc sau: a)
D¹ng 3:LËp tØ lÖ thøc Hs:1,5.48=2.3,6 (7,2)
Bµi 51 :LËp tÊt c¶ c¸c tØ lÖ thøc cã thÓ ®îc
ë c¸c sè sau C¸c tØ lÖ thøc lËp ®îc lµ :
Gv: gîi ý suy ra tõ ®’ t’
4) Híng dÉn vÒ nhµ :
 ¤n l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm
 Xem tríc bµi míi .
5) Rút kinh nghiệm
Ngày 20/9/2012
TiÕt 11: TÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nha
A. Môc tiªu:
- Häc sinh n¾m v÷ng tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau.
- Häc sinh cã kü n¨ng vËn dông tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ®Ó gi¶i mét sè d¹ng
to¸n c¬ b¶n
- HS liªn hÖ ®îc víi bµi to¸n thùc tÕ
- Gi¸o dôc th¸i ®é yªu thÝch m«n häc
B. ChuÈn bÞ:
GV: Nghiªn cøu tµi liÖu, so¹n bµi
HS: ¤n tËp c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc, lµm BT
C. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. æn ®Þnh líp
2. KiÓm tra:
? Nªu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc , ch÷a bµi 70 (c, d) (T13 – SBT)
GV: NhËn xÐt vµ cho ®iÓm
3. Bµi míi:
17
Đại 7
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
GV: Yªu cÇu HS lµm ?1 HS: Lµm ?1
GV: Mét c¸ch tæng qu¸t: 1) TÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau
Tõ cãthÓsuyra: haykh«ng?
GV: Cho HS suy nghÜ, t×m lêi c/m HS suy luËn vµ tr×nh bµy l¹i dÉn tíi
HS lªn tr×nh bµy. KÕt luËn :
§k:
- T/c trªn cßn më réng cho d·y tØ sè
b»ng nhau. HS:
? H·y nªu híng c/m.
GV: §a híng dÉn c/m cho HS. HS: theo dâi vµ ghi vµo vë.
§Æt:
Ta cã:
? T¬ng tù c¸c tØ sè trªn cßn b»ng c¸c tØ
sè nµo?
HS: C¸c tØ sè trªn cßn b»ng c¸c tØ sè
Gv: Lu ý tÝnh t¬ng øng cña c¸c sè h¹ng
vµ dÊu +, - trong c¸c tØ sè
Gv: ®a t/c cña d·y tØ sè.
2) Chó ý:
Gv: gt: Khi cã d·y tØ sè:
ta nãi c¸c sè a; b; c tØ lÖ víi
c¸c sè 2; 3; 5
Ta còng viÕt a:b:c = 2:3:5
HS: Sè HS cña c¸c líp 7A, 7B, 7C lÇn lît lµ a,b,c
? Cho HS lµm ?2
th× ta cã:
Gv: Cho HS lµm bµi 57 (T70 SGK) Bµi 57: Gäi sè bi cña 3 b¹n Minh, Hïng, Dòng
lÇn lît lµ a,b,c ta cã:
c = 5.4 = 20
4. Cñng cè:
- Nªu T/c cña d·y tØ sè b»ng nhau
- ¸p dông lµm bµi 56 (T30 SGK)
5. Híng dÉn vÒ nhµ:
- ¤n tËp t/c cña tØ lÖ thøc vµ t/c cña d·y tØ sè b»ng nhau.
- Lµm bµi tËp 58, 59, 60 (T30 SGK) sè: 74, 75, 76 (T14 – SBT)
6. Rút kinh nghiệm
Ngày 20/9/2012
Ngµy so¹n: 17/9
Ngµy d¹y: 8/10
TiÕt 12. LuyÖn tËp
18
Đại 7
I. Môc tiªu
- Cñng cè c¸c t/c cña tØ lÖ thøc, cña d·y tØ sè b»ng nhau.
- LuyÖn kü n¨ng thay tØ sè gi÷a c¸c sè h÷u tØ b»ng tØ sè gi÷a c¸c sè nguyªn, t×m x trong tØ
lÖ thøc, gi¶i bµi to¸n b»ng chia tØ lÖ.
II. ChuÈn bÞ:
GV: B¶ng phô
Hs: «n tËp vÒ tØ lÖ thøc vµ tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng n hau.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1) æn ®Þnh tæ chøc:
2) KiÓm tra:
? Nªu tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau.
? Ch÷a bµi tËp sè 75(T14 SBT)
T×m 2 sè x vµ y biÕt 7 x = 3 y vµ x – y = 16
3) LuyÖn tËp:
Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng cña GV
Gv: Thay tØ sè gi÷a c¸c sè h÷u tØ b»ng Bµi 59 (T31 SKG) HS lªn b¶ng ch÷a
tØ sè gi÷a c¸c sè nguyªn. d)=
d) 2,04: (3,13)
e)
e)
f)
f)
g)=
g)
D¹ng 2:
T×m x trong c¸c tØ lÖ thøc: Bµi 60 (T31. SGK)
a)
- X§ ngo¹i tØ, trung tØ trong tØ lÖ
thøc.
b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : (0,1x)
Sau ®ã 3 häc sinh lªn b¶ng lµm c¸c phÇn cßn l¹i.
c) b) : x = 15
c) x = 0,32
d) d)
D¹ng 3: To¸n chia tØ lÖ Bµi 58: (T30 SGK)
Gv: §a ®Ò bµi ë b¶ng phô yªu cÇu - HS: Gäi sè c©y trång ®îc cña líp 7A, 7B lÇn
HS lµm. lît lµ x, y.
vµ y – x = 20
 x = 4 .20 = 80 (c©y)
y = 5 . 20 = 100 (c©y)
Bµi 76: (T14 – SBT): TÝnh ®é dµi 3
c¹nh cña 1 tam gi¸c biÕt chu vi lµ: 22 - HS lªn b¶ng lµm t¬ng tù nh bµi 58 (SGK)
cm vµ c¸c c¹nh tØ lÖ cíi 2,4 vµ 5 4 cm; 8 cm; 10 cm
Bµi 64: (T31 – SGK): Gv ®a ®Ò ë Bµi 64: Gäi sè HS c¸c khèi 6,7,8,9 lÇn lît lµ a, b,
b¶ng phô ®Ó HS gi¶i. c, d
Cã: vµ b – d = 70
19
Đại 7
 a = 35.9 = 315
b = 35.8 = 250
c = 35.7 = 245
d = 35.6 = 210
Tr¶ lêi: Sè HS c¸c khèi 6,7,8,9 lÇn lît lµ: 315,
280, 245, 210 HS.
3) Cñng cè: Nªu tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau
4) Híng dÉn häc ë nhµ:
- «n tËp t/c tØ lÖ thøc vµ t/c cña d·y tØ são b»ng nhau.
- Lµm bµi tËp: 58, 59, 60 (T30 + 31 SGK): Bµi 74, 75, 76 (T14 SBT
5/ Rút kinh nghiệm
Ngày 4/10/2012
Ngµy so¹n: 1/10
Ngµy d¹y: 11/10
TiÕt 13: Sè thËp ph©n h÷u h¹n, sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn
I.Môc tiªu:
- HS nhËn biÕt ®îc sè thËp ph©n h÷u h¹n, ®iÒu kiÖn ®Ó mét ph©n sè tèi gi¶n biÓu
diÔn ®îc díi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n vµ sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn.
II. ChuÈn bÞ
GV: B¶ng phô, m¸y tÝnh bá tói
HS: ¤n l¹i ®/n sè h÷u tØ, mang m¸y tÝnh bá tói.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1) KiÓm tra: ? ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ:
HS: Sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®îc díi d¹ng ph©n sè víi a,b z, b  0
2) Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Gv: Ta ®· biÕt, c¸c sè thËp ph©n nh:
cã thÓ viÕt ®îc díi d¹ng sè
thËp ph©n c¸c sè
thËp ph©n ®ã lµ sè h÷u tØ. Cßn sè thËp
ph©n 0,323232… cã ph¶i lµ sè h÷u tØ 1) Sè thËp ph©n h÷u h¹n. Sè thËp ph©n v« h¹n
kh«ng? tuÇn hoµn .
Gv: Cho Hs lµm vÝ dô 1 VÝ dô 1: ViÕt c¸c ph©n sè díi d¹ng sè
thËp ph©n.
? Nªu c¸ch lµm Hs: Ta chia tö cho mÉu
GV: C¸c thËp ph©n 0,15, 1,48 cßn ®îc
gäi lµ sè thËp ph©n h÷u h¹n. Hai sè nµy lµ sè thËp ph©n h÷u h¹n
VÝ dô 2: ViÕt ph©n sè díi d¹ng sè thËp ph©n.
?Em cã nhËn xÐt g× vÒ phÐp chia nµy? Hs: PhÐp chia nµy kh«ng chÊm døt, trong th¬ng
ch÷ sè 6 ®îc lÆp ®i lÆp l¹i.
Gv: sè 0,41666.. gäi lµ sè thËp ph©n
v« h¹n tuÇn hoµn C¸ch viÕt gän: 0,41666… = 0,11(6) gäi lµ sè thËp
Gv: Giíi thiÖu chu k×: ph©n v« h¹n tuÇn hoµn. Sè nµy cã chu k× lµ 6.
- Hs: chu k× lµ 1
20