Giáo án tin học 7 kì 2 (2014 2015)

  • 52 trang
  • file .doc
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
TuÇn 19 Ngày soạn: 09/01/2012
TiÕt 35+ 36 Ngày dạy: 11/01/2012
kh¸m ph¸ thÕ giíi víi phÇn mÒm earth explorer (TT)
I - Môc tiªu
1. KiÕn thøc: - Häc sinh hiÓu ®îc ý nghÜa vµ mét sè chøc n¨ng chÝnh cña phÇn
mÒm.
2. Kü n¨ng: - Thao t¸c ®íc c¸c thao t¸c: xem, di chuyÓn b¶n ®å, phãng to, thu nhá,
thay ®æi th«ng tin trªn b¶n ®å, ®o kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®Þa ®iÓm vµ t×m kiÕm th«ng
tin trªn b¶n ®å.
3. Th¸i ®é: - Th¸i ®é tËp trung, høng thó häc tËp.
II - ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: Gi¸o tr×nh, phßng m¸y, phÇn mÒm.
2. Häc sinh: T×m hiÓu tríc vÒ phÇn mÒm.
III - Ph¬ng ph¸p
Thùc hµnh theo nhãm – GV gi¶i ®¸p, híng dÉn.
IV - TiÕn tr×nh bµi d¹y
A - æn ®Þnh
B - KiÓm tra bµi cò ( kÕt hîp trong bµi míi )
C - Bµi míi
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng
GV: Yªu cÇu häc sinh bËt 1. Xem th«ng tin trªn b¶n ®å
m¸y tÝnh vµ khëi ®éng phÇn
mÒm Earth Explorer.
HS: Chó ý l¾ng * Thùc hµnh xem b¶n ®å
? §Ó hiÖn tªn c¸c níc Ch©u ¸ nghe, quan s¸t, lµm
ta lµm nh thÕ nµo? c¸c thao t¸c thùc
- Yªu cÇu häc sinh thÓ hiÖn ë hµnh theo yªu cÇu
b¶n ®å c¸c níc Ch©u ¸. cña gi¸o viªn.
-Yªu cÇu häc sinh xem th«ng
tin vÒ diÖn tÝch vµ d©n sè cña 2. TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a 2 vÞ trÝ
ViÖt Nam t¹i mét mèc nµo trªn b¶n ®å
®ã vµ cho kÕt qu¶ t×m ®îc. HS: Chó ý l¾ng nghe,
quan s¸t, lµm c¸c thao - XuÊt hiÖn b¶ng th«nga b¸o kÕt
- Yªu cÇu häc sinh cho hiÖn t¸c thùc hµnh theo yªu qu¶ kho¶ng c¸ch t¬ng ®èi gi÷a hai
tªn c¸c thµnh phè cña ViÖt cÇu cña gi¸o viªn. vÞ trÝ trªn b¶n ®å.
Nam trªn b¶n ®å nh h×nh
trang 108 SGK. - Di chuyÓn chuét ®Õn vïng cÇn ®o.
- §a ra kÕt qu¶ vµ so - Nh¸y chuét nót Measure.
s¸nh víi b¹n. - Di chuyÓn ®Õn vÞ trÝ thø 1.
? §Ó chän ®îc vÞ trÝ cña níc
ViÖt Nam ta lµm nh thÕ nµo? - KÐo th¶ chuét ®Õn vÞ trÝ thø 2.
- Yªu cÇu häc sinh cho hiÖn
tªn, thñ ®«, c¸c con s«ng, ®- Hs thục hiện các thao tác * Chó ý: Kho¶ng c¸ch ®o ®îc lµ
êng bê biÓn, c¸c ®¶o cña
ViÖt Nam. như giáo viên đặt vấn đề kho¶ng c¸ch tÝnh theo ®êng chim
bay vµ chØ lµ kho¶ng c¸ch t¬ng ®èi.
GV: Híng dÉn häc sinh xem
c¸c th«ng tin vÒ diÖn tÝch, - Cho häc sinh lµm
d©n sè cña mét níc. vÝ dô trªn m¸y víi
GV: Giíi thiÖu trªn b¶n ®å viÖc ®o kho¶ng c¸ch
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 1 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
®Þa h×nh chóng ta cã thÓ xem tõ Qu¶ng Ninh ®Õn
c¸c th«ng tin nh tªn c¸c quèc Hµ Néi.
gia, c¸c thµnh phè, c¸c hßn
®¶o trªn biÓn.
GV: Giíi thiÖu cho häc sinh
c¸ch ®Æt c¸c chÕ ®é thÓ hiÖn
trªn b¶n ®å cña c¸ ®êng biªn
giíi, c¸c con s«ng, c¸cbê
biÓn.
GV: Giíi thiÖu häc sinh thao
t¸c ®Ó tÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a Hs: So sánh bài làm của
hai vÞ trÝ trªn b¶n ®å. minh với các bạn khác
? Khi ta chän 2 ®Þa ®iÓm cÇn
®o th× trªn b¶n ®å sÏ xuÊt
hiÖn g×?
GV: §a ra mét sè yªu cÇu
cho häc sinh thùc hµnh víi
c¸c thao t¸c.
- §Ó c¸c em so s¸nh víi HS chú ý quan sát và
nhau. thực hiện như các thao
- NhËn xÐt vµ ®a ra kÕt qu¶ tác của giáo viên yêu
®óng nhÊt. cầu
HS: Tr¶ lêi.
- So s¸nh vµ ®a ra
kÕt qu¶.
D - Cñng cè
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê thùc hµnh, ®¸nh gi¸ ý thø lµm bµi cña tõng m¸y.
E - Híng dÉn vÒ nhµ
- Thao t¸c l¹i trªn m¸y tÝnh nÕu cã ®iÒu kiÖn.
- ChuÈn bÞ cho giê thùc hµnh tiÕp theo.
Tuần 20. Ngày soạn: 16 /01/2012
Tiết 37 - 38. Ngày dạy: 18/ 01/2012
Bài 6 : ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
I. Mục tiêu:
-Hiểu được mục đích của việc định dạng trang tính;
- Biết được các bước thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và
chọn màu chữ
- Biết thực hiện căn lề trong ô tính;
- Biết tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số;
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 2 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
- Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính.
II. Phương pháp:
- Phát vấn học sinh về các tính năng và các thao tác định dạng trong chưng
trình soạn thảo văn bản cho học sinh liên tưởng
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Trình bày thay tác sao chép và di chuyển dữ liệu trong ô tính
3- Bài mới:
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung
- Chức năng chính của Để định dạng nội dung
chương trình bảng tính là HS nhớ lại các kiểu định của một (hoặc nhiều ô
hổ trợ tính toán. Giống dạng đã học trong chương tính) em cần chọn ô tính
như Word, chúng ta có trình Word (hoặc các ô tính) đó.
các công cụ phong phú Định dạng không làm
giúp ta trình bày trang thay đổi nội dung của các
tính...Các công cụ này ô tính
được gọi với tên chung là
công cụ định dạng.
1. Định dạng phông 1. Định dạng phông
chữ, cỡ chữ và kiểu chữ HS nhớ lại các cách định chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
Em có thể định dạng văn dạng đã học ở lớp 6.
bản hoặc số trong các ô a/ Thay đổi phông chữ
tính với phông chữ, cỡ Để thay đổi phông chữ
chữ và kiểu chữ khác HS quan sát hình của văn bản hoặc số
nhau. trong ô tính, ta thực hiện:
- GV cho HS quan sát 1. Chọn ô (hoặc các ô)
hình 52 cần định dạng
Hãy nhắc lại các cách 2. Nháy mũi tên ở ô Font
định dạng trong chương 3. Chọn phông chữ thích
trình soạn thảo văn bản HS quan sát hình 53 và hợp
Word phát biểu b/ Thay đổi cỡ chữ
a/ Thay đổi phông chữ Để thay đổi cỡ chữ của
GV cho học sinh quan sát HS quan sát và ghi nhớ văn bản hoặc số trong ô
hình 53 và cho biết cách tính, ta thực hiện:
thay đổi phông chữ. 1. Chọn ô (hoặc các ô)
GV hướng dẫn HS cách cần định dạng
thay đổi phông chữ và 2. Nháy mũi tên ở ô Size
thực hiện minh hoạ. HS quan sát hình 54 3. Chọn cỡ chữ thích hợp
b/ Thay đổi cỡ chữ c/ Thay đổi kiểu chữ
GV cho học sinh quan sát Để định dạng các kiểu
hình 54 và cho biết cách HS quan sát và ghi nhớ chữ đậm nghiêng hoặc
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 3 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
thay đổi cỡ chữ. gạch chân, ta sử dụng các
GV hướng dẫn HS cách nút lệnh Bold , Italic
thay đổi cỡ chữ và thực
và Underline
hiện minh hoạ.
c/ Thay đổi kiểu chữ HS quan sát hình 55
2. Chọn màu phông
GV cho học sinh quan sát
Để chọn màu cho phông
hình 55 và cho biết cách
chữ ta thực hiện:
để định dạng các kiểu HS quan sát và ghi nhớ
1. Chọn ô (hoặc các ô)
chữ các thao tác
cần định dạng
GV hướng dẫn và minh
2. Nháy vào nút Font
hoạ cho HS cách định
Color
dạng các kiểu chữ đậm,
nghiêng và gạch chân HS trả lời
3. Nháy chọn màu
2. Chọn màu phông
GV: ở chế độ ngầm định
văn bản và số được hiển HS quan sát hình và cho
thị màu gì? nhận xét
3/ Căn lề trong ô tính
Tuy nhiên ta có thể chọn
1. Chọn ô (hoặc các ô)
màu khác nhau cho
cần định dạng
phông chữ. Cho HS quan HS qua sát và ghi nhớ
2. Nháy vào các nút
sát hình 56.
để thay đổi
GV hướng dẫn và minh
cách căn lề.
hoạ cho HS cách chọn
màu phông chữ.
Để căn dữ liệu vào giữa
3/ Căn lề trong ô tính
nhiều ô ta thực hiện:
Ở chế độ ngầm định văn HS trả lời
1. Chọn các ô cần căn dữ
bản và số được căn lề
liệu vào giữa
như thế nào?
2. Nháy vào nút Merge
Ta có thể thay đổi cách HS quan sát và thực hiện
căn lề bằng các nút lệnh. and Center
Cho học sinh quan sát
hình 58, 59 4. Tăng hoặc giảm số
GV hướng dẫn HS cách chữ số thập phân của
căn lề. dữ liệu số
Ngoài ra ta còn có thể HS quan sát và thực hiện Tăng thêm một chữ
căn dữ liệu vào giữa các số thập phân
ô. GV cho HS quan sát Giảm bớt một chữ số
hình 60. thập phân
GV hướng dẫn HS thực
hiện HS quan sát hình 62
4. Tăng hoặc giảm số
chữ số thập phân của 5. Tô màu nền và kẻ
dữ liệu số HS tìm hiểu và thực hiện đường biên của các ô
GV giới thiệu công dụng được quy tắc làm tròn số. tính
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 4 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
của hai nút tăng hoặc Các bước tô màu nền như
giảm số chữ số thập sau:
phân. 1. Chọn ô (hoặc các ô)
GV giới thiệu về cách cần định dạng
làm tròn số ở hình 62. 2. Nháy vào nút Fill
GV lưu ý HS giá trị chứa Colors
các ô tính được giữ
nguyên khi thực hiện các 3. Nháy chọn màu nền
phép tính, việc làm tròn HS quan sát hình 63 Lưu ý: Sau khi được sử
số chỉ là để hiển thị. dụng để tô màu nền, nút
5. Tô màu nền và kẻ lệnh Fill Colors cho
đường biên của các ô em biết màu mới sử dụng
tính trước đó
Màu nền của các ô tính Để kẻ đường biên của các
giúp em dễ dàng phân ô tính ta thực hiện:
biệt và so sánh các miền 1. Chọn các ô cần kẻ
dữ liệu khác nhau trên đường biên.
trang tính 2. Nháy nút border để
GV cho Hs quan sát hình chọn kiểu vẽ đường biên
63 3. Nháy chọn kiểu kẻ
GV hướng dẫn HS cách đường biên
tô màu nền và minh hoạ
cho HS thấy
Ngoài màu nền, đường
biên của các ô tính cũng
có tác dụng giúp trình
bày bảng để dể phân biệt.
GV cho học sinh quan sát
hình 64.
GV hướng dẫn và minh
hoạ cách thực hiện
4- Củng cố: Cho HS giải một số bài tập
1.Em hãy cho biết một vài lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính
2. Em hãy nêu một số khả năng định dạng dữ liệu của trang tính.
3. Hãy nêu các bước để thực hiện việc:
- Định dạng phông chữ trong các ô tính;
- Tô màu nền cho các ô tính.
- Kẻ đường biên của các ô tính
4. Giả sử ô A1 có nền màu vàng và chữ màu đỏ. Ô A3 có nền màu trắng và
chữ màu đen. Nếu sao chép nội dung ô A1 vào ô A3, em thử dự đón sao khi sao
chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì? (Ô A3 có nền và chữ giống ô A1)
5- Dặn dò: Về nhà làm các bài tập còn lại. Xem trước nội dung bài thực
hành
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 5 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 6 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
Tuần 22. Ngày soạn: 06/02/2012
Tiết 39 - 40. Ngày dạy: 08/02/2012
Bài thực hành 6:
ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
I. Mục tiêu:
- Thực hiện các thao táccăn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính
II. Phương pháp:
- GV hướng dẫn và HS thảo luận nhóm tìm phương pháp giải bài tập
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy, giáo án, đồ dùng dạy học
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Kiểm tra trong lúc thực hành
3- Bài mới:
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung
a/ Tiến trình thực hành:
Bài tập 1: Bài tập 1:
Cho học sinh mở tệp Bang Thực hành định dạng văn
diem lop em đã được sử HS mở tệp Bang diem lop bản và số, căn chỉnh dữ
dụng và cập nhật trong bài em liệu, tô màu văn bản, kẻ
thực hành 5. đường biên và tô màu
GV cho học sinh nhận xét nền.
trang tính chưa định dạng Thực hiện định dạng theo
và trang tính đã định dạng HS quan sát và đưa ra đúng yêu cầu như hình
GV hướng dẫn học sinh nhận xét để thực hành trong SGK
lần lược quan sát từng
phần: tiêu đề bảng, tiêu đề HS quan sát chi tiết và
mỗi cột, dữ liệu trong các thực hiện theo đúng yêu
cột, cỡ chữ, kiểu chữ… cầu của giáo viên hướng
qua đó cho HS biết yêu dẫn
cầu cần thực hiện
Bài tập 2: Bài tập 2:
GV cho HS khởi động Thực hành lập trang tính,
chương trình bảng tính để HS nhập nội dung và công sử dụng công thức, định
nhập nội dung như hình thức sau đó định dạng dạng, căn chỉnh dữ liệu
67. trang tính như hình 68 và tô màu
GV hướng dẫn HS giải bài
tập và định dạng trang tính
4- Củng cố: GV kiểm tra
từng nhóm học sinh hoàn
thành bài tập và hướng dẫn
HS hoàn thành bài tập.
5- Dặn dò: xem lại nội dung thực hành và xem trước bài mới.
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 7 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
Tuần 23. Ngày soạn: 13/02/2012
Tiết 41 - 42 Ngày dạy: 15/02/2012
Bài 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
I. Mục tiêu:
- Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in;
- Biết cách xem trước khi in;
- Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang, đặt lề và
hướng giấy in;
- Biết cách in trang tính.
II. Phương pháp:
- Thuyết trình, đàm thoại, HS thảo luận và tìm ra thao tác thực hiện.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Trình bày thao tác tô màu nền và tô màu chữ
3- Bài mới:
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung
1/ Xem trước khi in 1/ Xem trước khi in
Trang tính là cách thường Xem trước khi in cho
được sử dụng để chia sẻ phép kiểm tra trước
thông tin trong bảng tính. những gì sẽ được in ra.
Trước khi in em nên Các trang được in ra sẽ
kiểm tra nội dung trên giống hệt như em thấy
trang có được trình bày trên màn hình.
hợp lí không và nếu in Để xem trước khi in, em
nhiều trang, nội dung trên chỉ cần nháy nút Print
từng trang có được in HS quan sát hình 69 Preview
đúng như mong muốn
hay không? HS quan sát giấy GV đã
Cho HS quan sát hình 69 in sẵn và so sánh với màn
GV chuẩn bị trước một hình
vài trang tính được
chương trình tự động
phân chia thành các trang
không hợp lí và in ra giấy HS đưa ra nhận xét
để HS quan sát.
GV cho HS quan sát trên HS trả lời
màn hình để so sánh
trang in
Hãy cho biết tác dụng
của việc xem trước khi 2. Điều chỉnh ngắt trang
in? Em thực hiện các thao tác
2. Điều chỉnh ngắt trang sau:
Chương trình bảng tính HS quan sát hình 1. Hiển thị trang tính
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 8 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
tự động phân chia trang trong chế độ Page Break
tính thành các trang in HS trả lời Preview.
tuỳ theo kích cỡ của 2. Đưa con trỏ vào đường
trang. ngắt trang
GV cho HS quan sát hình 3. Kéo thả thả đường kẻ
71 và 72 HS quan sát và thực hiện xanh đến vị trí em muốn.
Để xem ngắt trang ta sử lại
dụng lệnh gì? 3. Đặt lề và hướng giấy
GV hướng dẫn HS cách in
thực hiện và minh hoạ HS quan sát hình Các bước thay đổi lề và
chỉ cho HS thấy các dấu thay đổi hướng giấy:
ngắt trang. 1. Nháy chuột vào Page
Cho HS quan sát hình Setup trong bảng File.
73a và 73b để thấy cách Hộp thoại Page Setup
điều chỉnh trang in xuất hiện:
3. Đặt lề và hướng giấy 2. Nháy chuột để mở
in trang Margins. Các lề
GV cho HS quan sát các hiện tại được liệt kê trong
lề trang in trong hình 74 các ô Top, Bottom,
GV hướng dẫn và minh HS quan sát và ghi nhớ Right, Left.
hoạ sau đó cho HS thực các lề trang in 3. Thay đổi các số trong
hiện lại. HS quan sát và đưa ra các ô Top, Bottom,
Cho HS quan sát hình 75 nhận xét, sau đó quan sát Right, Left để thiết đặt
và 76 để nhận biết các kết quả lề.
thay đổi lề và hướng giấy Việc chọn hướng giấy in
in. được thực hiện bằng cách
sử dụng hộp thoại Page
4. In trang tính Setup:
GV hướng dẫn HS in và 1. Nháy chuột để mở
chú ý thêm HS cách in 1 trang Page.
trang trong số nhiều trang HS ghi nhớ và thực hiện 2. Chọn Portrait cho
GV nên chuẩn bị máy in in hướng giấy đứng hoặc
và cho HS in thử Landscape cho giấy nằm
ngang
4. In trang tính
Chỉ cần nháy nút lệnh
Print
4-Củng cố:
- Hãy nêu lợi ích của việc xem trang tính trên màn hình trước khi in bằng
lệnh Print Preview
- Làm cách nào để có thể điều chỉnh được các trang in cho hợp lí
5-Dặn dò:Về nhà làm bài tập 3, xem trước nội dung bài thực hành 7.
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 9 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
Tuần 24. Ngày soạn: 20/02/2012
Tiết 43 - 44 Ngày dạy: 22/02/2012
Bài thực hành 7: IN DANH SÁCH LỚP EM
I. Mục tiêu:
- Biết kiểm tra trang tính trước khi in
- Thiết lập lề và hướng giấy cho trang in.
- Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in
II. Phương pháp:
- GV hướng dẫn và HS thảo luận nhóm tìm phương pháp giải bài tập, dùng
phương pháp thử sai để tìm kết quả bài tập.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC:Kiểm tra trong lúc thực hành
3- Bài mới:
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung
Bài tập 1: Kiểm tra trang
tính trước khi in - Kiểm tra trang tính
GV chuẩn bị một tệp Bang HS mở tệp Bang diem lop trước khi in và sử dụng
diem lop em phân trang tự em để thực hành. một số nút lệnh.
động không giống như mong
muốn để HS thực hành
GV hướng dẫn HS sử dụng HS sử dụng các nút lệnh
các nút lệnh Print Preview thảo luận nhóm tự khám
và sử dụng các nút lệnh trên phá các nút lệnh dưới sự
màn hình để xem việc tự hướng dẫn của giáo viên.
động phân trang để nhận biết
những điểm chưa hợp lí và
đề xuất cách khắc phục
GV hướng dẫn HS tự khám
phá các nút lệnh
Bài tập 2: Yêu cầu HS thiết HS thực hiện - Thiết đặt lề trang in,
đặt lề trang in, hướng giấy và hướng giấy và điều chỉnh
điều chỉnh các dấu ngắt trang các dấu ngắt trang
Bài tập 3: GV lưu ý HS điền HS thực hiện theo hướng - Điền đủ nội dung cho
đủ nội dung cho các cột và dẫn của giáo viên các cột và định dạng tiêu
định dạng tiêu đề, dữ liệu các đề, dữ liệu các cột theo
cột theo yêu cầu. yêu cầu.
4. Củng cố: GV kiểm tra lại
5- Dặn dò: xem lại nội dung
thực hành và xem trước bài
mới.
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 10 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
Ngày soạn: 27/02/2012
Tiết 45 - 46 Ngày dạy: 29/02/2012
Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
I. Mục tiêu:
- Hiểu được nhu cầu sắp xếp và lọc dữ liệu
- Biết các bước cần thực hiện sắp xếp, lọc dữ liệu
II. Phương pháp:
- Thuyết trình, vấn đáp, HS thảo luận nhóm tìm ra thao tác thực hiện
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Sách, màn hình và máy vi tính ( nếu có)
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC:
3- Bài mới:
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung
Nhu cầu sắp xếp và lọc HS hiểu được nhu cầu của
dữ liệu trong một danh việc sắp xếp và lọc dữ 1. Sắp xếp dữ liệu
sách dữ liệu là một nhu liệu trên trang tính. Để sắp xếp dữ liệu em
cầu thường xuyên trong thực hiện các bước sau:
cuộc sống. Đây là tính 1. Nháy chuột chọn một ô
năng rất quan trọng và trong cột em cần sắp xếp
hiệu quả của chương dữ liệu.
trình bảng tính. Bất cứ 2. Nháy nút trên thanh
phần mềm ứng dụng nào công cụ để sắp xếp theo
có liên quan đến xử lí dữ thứ tự tăng dần (hoặc
liệu cũng điều phải có các HS tìm hiểu ở hình 82, nháy nút để sắp xếp
tính năng này. 83, 84 theo thứ tự giảm dần)
GV cho HS quan sát hình Lưu ý: Nếu em không
82, 83 và 84 để nhận biết nhìn thấy các nút lệnh
cách sắp xếp và lọc dữ hay trên thanh công
liệu. HS tìm hiểu SGK và trình cụ, hãy thực hiện các
1. Sắp xếp dữ liệu bày bước theo minh hoạ hình
Hãy trình bày các bước 85.
sắp xếp dữ liệu.
GV hướng dẫn và trình
bày minh hoạ cho HS,
cho HS thực hiện và kiểm 2. Lọc dữ liệu
tra. HS hiểu thế nào là lọc dữ Quá trình lọc dữ liệu gồm
GV chỉ hướng dẫn HS 1 liệu 2 bước chính:
cách theo SGK. Bước 1 chuẩn bị:
2. Lọc dữ liệu 1. Nháy chuột tại một ô
Lọc dữ liệu thực chất là trong vùng có dữ liệu cần
hiển thị dữ liệu thoả mãn lọc.
yêu cầu đặt ra và ẩn HS quan sát hình và hình 2. Mở bảng chọn Data,
những dữ liệu không thoả thành thao tác thực hiện
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 11 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
mản yêu cầu. lọc dữ liệu trỏ vào lệnh Filter và
GV cho HS quan sát hình nháy chọn AutoFilter
88 và 89, 90 để tìm ra trên bảng chọn hiện ra
cách lọc dữ liệu. Bước 2 lọc dữ liệu:
GV lưu ý HS lọc dữ liệu Là bước chọn tiêu chuẩn
không làm thay đổi thứ tự HS chú ý một số yêu cầu để lọc. Nháy vào nút
các hàng, không sắp xếp khi lọc dữ liệu trên hàng tiêu đề cột và
lại dữ liệu. chọn điều kiện thích hợp.
GV chỉ yêu cầu HS thực Sau khi có kứêt quả lọc
hiện được việc lọc dữ liệu em có thể:
với lệnh AutoFilter và sử - Chọn lệnh Data
dụng các nút xuất hiện ở Filter
đầu cột dữ liệu để lựa Show All (Hiển thị
chọn các hàng theo điều tất cả) để hiển thị toàn bộ
kiện nào đó. danh sách mà vần tiếp tục
làm việc với AutoFilter
- Để thoát khỏi chế độ lọc
em chọn lại lệnh:
Data Filter và nháy
chuột xoá đánh dấu
AutoFilter trên bảng
chọn Filter.
3. Lọc các hàng có giá
HS hiểu được công dụng trị lớn nhất (hay nhỏ
của việc lọc các hàng có nhất)
3. Lọc các hàng có giá giá trị lớn nhất hay nhỏ Các bước thực hiện:
trị lớn nhất (hay nhỏ nhất. - chọn (Top 10...)
nhất) 1 Chọn Top (lớn nhất),
Tác dụng của lệnh không hoặc Bottom (nhỏ nhất)
phải là lọc số hàng nhất 2. Chọn hoặc nhập số
định có giá trị dữ liệu lớn hàng cần lọc
nhất hay nhỏ nhất mà là HS quan sát hình và trả 3. Nháy OK
lọc các hàng có giá trị lời. Lưu ý: lựa chọn này
thuộc một số giá trị dữ không sử dụng được với
liệu lớn nhất hay nhỏ các cột có dữ liệu kí tự
nhất.
GV Cho HS quan sát
hình 93 và cho HS tìm ra
các bước thực hiện
4- Củng cố:
1. Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?
(Lệnh Sort trong bảng chọn Data)
2. Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế.
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 12 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
3. Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu.
4. Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10
và điểm 6 môn Tin học được không?(Không được, Thực hiện thao tác lọc thông
thường, ta chỉ có thể chọn được một giá trị dữ liệu để lọc)
5- Dặn dò: xem lại nội dung bài học và xem trước bài thực hành.
* Rút kinh nghiệm tiết dạy:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 13 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
Ngày soạn: 05/03/2012
Tiết 47 - 48 Ngày dạy: 07/03/2012
Bài thực hành 8:
AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI?
I. Mục tiêu:
- Biết và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.
- Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện được các bước để lọc dữ liệu.
II. Phương pháp:
- GV hướng dẫn và HS thảo luận nhóm tìm phương pháp giải bài tập, dùng
phương pháp thử sai để tìm kết quả bài tập.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Kiểm tra trong lúc thực hành
3- Bài mới:
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung
Hoạt động 1: 1. Bài tập 1 (SGK trang
1- Chia hs ra thành 6 Hs khởI động chương trình 77)
nhóm (theo tổ trong lớp), Excel, mở bảng tính Bang
mỗi nhóm chịu trách diem lop em
nhiệm đáp án một câu
nhỏ (a, b, c )
lần lượt thực hiện các câu:
2 - Cho hs mở bảng tính - Thực hiện câu a) Sắp xếp
Bang diem lop em để theo điểm các môn học
thực hành bài tập 1 (SGK như: Toán, Lý, Ngữ văn,
trang 77) Tin học, điểm trung
bình.
3 - Gv chiếu cho hs xem - Thực hiện câu b)
lại phần lý thuyết - Thực hiện câu c)
Hs nghe trình bày và thực
4- Nhắc hs :Sau khi sắp hiện
xếp, danh sách trang tính
đã bị thay đổi, để lấy lại
trang tính như ban đầu
cho bạn khác thực hiện
lạI nên không được lưu
lạI kết quả
5-GV sửa bài : gọi nhóm
nhóm 1 câu a
nhóm 2 câu b
nhóm 3 câu c
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 14 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
6-GV thực hiện và chiếu
đáp án cho hs xem
Đáp án :
Câu a
 Sắp xếp theo điểm
môn Toán (các môn - Hs thực hiện
khác tương tự) - Hs : kết quả không như
 Sắp xếp theo điểm mong muốn
trung bình
Câu b
Câu c Mở rộng :
Sắp xếp theo tên
7-Gv gợi ý cho hs sắp xếp
theo cột họ và tên
8-Gv gọi các nhóm để
phát biểu kết quả
9-Gv hướng dẫn : cần
tách cột họ và tên thành Hs thực hiện từng yêu cầu
2 cột là họ và tên đệm và của bài tập
cột tên
Hoạt động 2:
10-Yêu cầu mở lại trang
tính cac nuoc DNA 2. Bài tập 2 (SGK trang
77 - 78)
11-Gv đã sửa bài 1 tương Các nhóm tự thực hành và
đốI kỹ nên ở bài 2 chỉ nhận xét.
theo dõi hs thực hiện
Hoạt động 3: Nhóm 1 và 2 : viết ra các
12-Gv cho hs tự khám nhận xét của câu a
phá để mở rộng kiến thức Nhóm 3 và 4 : viết ra các 3. Bài tập 3 (SGK trang
nhận xét của câu b 78)
13-Sử dụng kỹ thuật Nhóm 5 và 6 : viết ra các
động não viết nhận xét của câu c
14- Gv tổng kết để thống
nhất trong toàn lớp
5- Dặn dò: xem lại nội dung thực hành và xem trước bài mới.
* Rút kinh nghiệm tiết dạy:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 15 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
Ngày soạn: 12/03/2012
Tiết 49 - 50 Ngày dạy: 14/03/2012
Phần mềm học tập
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
I. Mục tiêu:
- Biết và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.
- Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện được các bước để lọc dữ liệu.
II. Phương pháp:
- GV hướng dẫn và HS thảo luận nhóm tìm phương pháp giải bài tập, dùng
phương pháp thử sai để tìm kết quả bài tập.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Kiểm tra trong lúc thực hành
3- Bài mới:
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung
1/ Giáo viên giới thiệu Nháy đúp chuột vào biểu
chung về phần mềm
2/ Khởi động phần mềm HS chú y quan sát và thực tượng trên màn hình
GV hướng dẫn hs cách hiện nền để khởi động phần
khởi động phần mềm mềm
Nháy chuột vào ô giữa (ô
công cụ Đại số) để bắt
3. Màn hình làm việc với đầu làm việc với phần
phần mềm mềm.
GV cho hs quan sát sách HS quan sát sgk và tìm 3/ Màn hình làm việc với
giáo khoa và giới thiệu hiểu trả lời phần mềm gồm:
cho hs công dụng của các a/ Thanh bảng chọn
thanh công cụ b/ Cửa sổ dùng lệnh
4/ Các lệnh tính toán đơn c/ Cửa sổ làm việc chính
giản d/ Cửa sổ vẽ đồ thị hàm
a/ Tính toán các biểu thức số
đơn giản 4/ Các lệnh tính toán đơn
GV hướng dẫn học sin có HS quan sát và thực hiện giản
2 cách thực hiện tính toán a/ Tính toán các biểu thức
1. Dùng lệnh Simplify và đơn giản
cách sử dụng nút lệnh Sử dụng lệnh Simplify
Cho hs quan sat ví dụ sgk hoặc sử dụng bảng chọn
b/ Vẽ biểu đồ đơn giản HS quan sát và thực hiện
GV hướng dẫn HS cách tính toán
thực hiện và gọi hs lênh
thực hiện
b/ Vẽ đồ thị đơn giản
Để vẽ đồ thị hàm số đơn
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 16 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
giản ta dùng lệnh plot từ
5/ Các lệnh tính toán cửa sổ dòng lệnh
nâng cao 5/ Các lệnh tính toán
GV hướng dẫn sơ lược nâng cao
các lệnh không đi sâu vào Ta củng dùng lệnh
bài toán (ở chương trình HS quan sát và thực hiện Simplify
lớp 8 đi sâu hơn) tính toán b/ Tính toán với đa thức
b/ Tính toán với đa thức Ta dùng lệnh Expand
GV hướng dẫn hs cách c/ Giải phương trình đại
thực hiện HS quan sát và thực hiện số
C/ Giải phương trình đại tính toán Cú pháp của lệnh như
số sau:
GV hướng dẫn hs thực Solve
hiện HS làm theo hướng dẫn d/ Định nghĩa đa thức và
d/ Định nghĩa đa thức và đồ thị hàm số
đồ thị hàm số Để định nghĩa đa thức ta
GV hướng dẫn hs thực có công thức tổng quát:
hiện Make <đa
6/ Các chức năng khác thức>
a/ làm việc trên cửa sổ Ta có thể sử dụng lệnh
dòng lệnh Graph để vẽ đồ thị:
Gv hướng dẫn một số HS làm theo hướng dẫn Graph p
thao tác 6/ Các chức năng khác
b/ Lệnh xoá thông tin trên a/ làm việc trên cửa sổ
cửa sổ vẽ đồ thị dòng lệnh
GV hướng dẫn hs thực Gv hướng dẫn một số
hiện thao tác
c/ Các lệnh đặt nét và b/ Lệnh xoá thông tin trên
màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ cửa sổ vẽ đồ thị
thị Thực hiện lệnh: Clear
GV hướng dẫn hs thực c/ Các lệnh đặt nét và
hiện màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ
thị
Quan sát bảng màu ở sgk
5- Dặn dò: xem lại nội dung bài học các lệnh và chuẩn bị tiết thực hành.
Ngày soạn: 19/03/2012
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 17 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
Tiết 51 – 52 Ngày dạy: 21/03/2012
Phần mềm học tập
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
I. Mục tiêu:
- Biết và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.
- Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện được các bước để lọc dữ liệu.
II. Phương pháp:
- GV hướng dẫn và HS thảo luận nhóm tìm phương pháp giải bài tập, dùng
phương pháp thử sai để tìm kết quả bài tập.
III. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Phòng máy
- Học sinh: sách, tập, viết.
IV. Nội dung:
1- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp
2- KTBC: Kiểm tra trong lúc thực hành
3- Bài mới:
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung
1/ Giáo viên giới thiệu Nháy đúp chuột vào biểu
chung về phần mềm
2/ Khởi động phần mềm HS chú y quan sát và thực tượng trên màn hình
GV hướng dẫn hs cách hiện nền để khởi động phần
khởi động phần mềm mềm
Nháy chuột vào ô giữa (ô
công cụ Đại số) để bắt
3. Màn hình làm việc với đầu làm việc với phần
phần mềm mềm.
GV cho hs quan sát sách HS quan sát sgk và tìm 3/ Màn hình làm việc với
giáo khoa và giới thiệu hiểu trả lời phần mềm gồm:
cho hs công dụng của các a/ Thanh bảng chọn
thanh công cụ b/ Cửa sổ dùng lệnh
4/ Các lệnh tính toán đơn c/ Cửa sổ làm việc chính
giản d/ Cửa sổ vẽ đồ thị hàm
a/ Tính toán các biểu thức số
đơn giản 4/ Các lệnh tính toán đơn
GV hướng dẫn học sin có HS quan sát và thực hiện giản
2 cách thực hiện tính toán a/ Tính toán các biểu thức
1. Dùng lệnh Simplify và đơn giản
cách sử dụng nút lệnh Sử dụng lệnh Simplify
Cho hs quan sat ví dụ sgk hoặc sử dụng bảng chọn
b/ Vẽ biểu đồ đơn giản HS quan sát và thực hiện
GV hướng dẫn HS cách tính toán
thực hiện và gọi hs lênh
thực hiện
b/ Vẽ đồ thị đơn giản
Để vẽ đồ thị hàm số đơn
giản ta dùng lệnh plot từ
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 18 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
5/ Các lệnh tính toán cửa sổ dòng lệnh
nâng cao 5/ Các lệnh tính toán
GV hướng dẫn sơ lược nâng cao
các lệnh không đi sâu vào Ta củng dùng lệnh
bài toán (ở chương trình HS quan sát và thực hiện Simplify
lớp 8 đi sâu hơn) tính toán b/ Tính toán với đa thức
b/ Tính toán với đa thức Ta dùng lệnh Expand
GV hướng dẫn hs cách c/ Giải phương trình đại
thực hiện HS quan sát và thực hiện số
C/ Giải phương trình đại tính toán Cú pháp của lệnh như
số sau:
GV hướng dẫn hs thực Solve
hiện HS làm theo hướng dẫn d/ Định nghĩa đa thức và
d/ Định nghĩa đa thức và đồ thị hàm số
đồ thị hàm số Để định nghĩa đa thức ta
GV hướng dẫn hs thực có công thức tổng quát:
hiện Make <đa
6/ Các chức năng khác thức>
a/ làm việc trên cửa sổ Ta có thể sử dụng lệnh
dòng lệnh Graph để vẽ đồ thị:
Gv hướng dẫn một số HS làm theo hướng dẫn Graph p
thao tác 6/ Các chức năng khác
b/ Lệnh xoá thông tin trên a/ làm việc trên cửa sổ
cửa sổ vẽ đồ thị dòng lệnh
GV hướng dẫn hs thực Gv hướng dẫn một số
hiện thao tác
c/ Các lệnh đặt nét và b/ Lệnh xoá thông tin trên
màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ cửa sổ vẽ đồ thị
thị Thực hiện lệnh: Clear
GV hướng dẫn hs thực c/ Các lệnh đặt nét và
hiện màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ
thị
Quan sát bảng màu ở sgk
5- Dặn dò: xem lại nội dung bài học các lệnh và chuẩn bị tiết thực hành.
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 19 N¨m häc 2011 - 2012
Trêng
Trêng TH & THCS Trêng
Trêng Thñy Gi¸o ¸n Tin häc 7
Ngày soạn: 26/03/2012
Tiết 53 Ngày dạy: 28/03/2012
KIỂM TRA I TIẾT
ĐỀ 1
A. Trắc nghiệm: (5 điểm).
Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
Câu 1: Để gộp nhiều ô của trang tính thành một ô và thực hiện căn giữa dữ liệu, ta
sử dụng nút lệnh nào?
A. B. C. D.
Câu 2: Nút lệnh (Font Color) dùng để:
A. Định dạng phông chữ. B. Định dạng màu chữ.
C. Định dạng kiểu chữ. D. Định dạng cỡ chữ.
Câu 3: Để xem trước khi in, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
A. Print B. Page Break Preview C. Fill Color D. Print Preview
Câu 4: Nút lệnh dùng để làm gì?
A. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần B. Lọc dữ liệu
C. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần D. Tô màu chữ.
Câu 5: Tiêu chuẩn lọc Top 10 là tiêu chuẩn lọc:
A. Hàng có giá trị cao nhất. B. Hàng có giá trị nhỏ nhất.
C. Cột có giá trị cao nhất. D. Hàng có giá trị cao nhất hoặc nhỏ nhất.
Câu 6: Từ khóa simplify dùng để
A. Vẽ đồ thị đơn giản. B. Tính toán với đa thức.
C. Tính toán các biểu thức đơn giản hay phức tạp. D. Giải phương trình đại số.
Câu 7: Để lọc dữ liệu, chúng ta thực hiện qua mấy bước?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 8: Để lọc dữ liệu, ở bước chuẩn bị ta thực hiện lệnh nào?
A. Data Filter AutoFilter B. Data Filter Show All
C. Data Filter Advanced Filter D. Data  Sort
Câu 9: Trong hộp thoại Page Setup, để đặt lề cho trang tính ta chọn trang nào?
A. Header / Footer B. Page C. Margins D. Page Setup
Câu 10 Em hãy viết lệnh thích hợp để rút gọn đa thức sau : (6x y z).(2x2yz)
5 2
……………………………………………………………………………………………
B. Tự Luận : (5 điểm)
Câu 1: Hãy nêu các bước thực hiện để kẻ đường biên và tô màu nền của các ô tính.(2 đ)
Câu 2 : Cho Bảng Điểm Lớp 7A như sau:
b) Hãy nêu các bước để sắp xếp cột Toán theo thứ tự tăng dần. (1,5 điểm)
a) Hãy nêu các bước để lọc ra 3 bạn có Điểm Trung Bình nhỏ nhất ? (1,5 điểm)
Gv: NguyÔn §×nh Khuª 20 N¨m häc 2011 - 2012