Giáo án thể dục 7 kì i

  • 67 trang
  • file .doc
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
TiÕt 01 Ngµy d¹y:22/8/2011
Néi dung bµi häc:
Giíi thiÖu néi dung ch¬ng tr×nh
Phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT (T1)
I. Môc ®Ých, yªu cÇu
- Cung cÊp cho HS mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng phßng tr¸nh kh«ng ®Ó chÊn th-
¬ng x¶y ra trong khi ho¹t ®éng TDTT.
- Gióp HS n¾m b¾t ch¬ng tr×nh ®Ó thuËn lîi trong häc tËp.
- BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· häc ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn, thi ®Êu vµ c¸c
ho¹t ®éng TDTT.
II. §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn
- S©n TD trêng, cßi. (Cã thÓ lµ phßng häc bé m«n, häc sinh cã bÝt vë ®Ó ghi chÐp).
III. TiÕn tr×nh lªn líp
§Þnh Ph¬ng ph¸p tæ chøc
Néi dung - yªu cÇu lîng
A. PHÇN Më §ÇU 5 (P)
1. NhËn líp: §éi h×nh nhËn líp
- kiÓm tra sØ sè.
- Phæ biÕn néi dung buæi häc 

2. æn ®Þnh tæ chøc: 
- Cho HS h¸t tËp thÓ. (CS) 
B. PhÇn c¬ b¶n
1.Giíi thiÖu môc tiªu néi dung ch¬ng 35 (P) (GV)
tr×nh:
- §H§N.
- Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
- Ch¹y nhanh.
- Ch¹y bÒn. - Gi¸o viªn nªu cô thÓ tõng néi dung
- BËt nh¶y. häc vµ nªu kü n¨ng kiÕn thøc cña
- §¸ cÇu. tõng phÇn.
- Tù chän (Bãng chuyÒn). - HS l¨ng nghe vµ ghi chÐp.
2. ý nghÜa cña viÖc phßng tr¸nh chÊn
th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT:
- Môc ®Ých cña viÖc tËp luyÖn TDTT lµ
g×?
+ N©ng cao søc kháe.
+ Ph¸t triÓn thÓ lùc. ? Môc ®Ých cña viÖc tËp luyÖn TDTT
+ T¨ng tuæi thä. lµ g×.
- V× sao thêng m¾c c¸c chÊn th¬ng. - HS nghiªn cøu th¶o luËn vµ tr¶ lêi.
+ Kh«ng tu©n thñ ®óng c¸c nguyªn t¾c - Gäi mét sè HS tr¶ lêi.
tËp luyÖn. - GV chèt ý khiÕn.
+ Khëi ®«ng ch a kü khi ho¹t ®éng c¸c ? V× sao thêng m¾c c¸c chÊn th¬ng.
m«n TT cã cêng ®é nÆng. - HS nghiªn cøu th¶o luËn vµ tr¶ lêi.
+ VÖ sinh s©n b·i dông cô kh«ng ®¶m - Gäi mét sè HS tr¶ lêi.
b¶o. - GV chèt ý khiÕn.
- Mét sè chÊm th¬ng trong trong ®éng
TDTT cã thÓ xÉy ra:
+ X©y x¸t nhÑ cha hoÆc cã ch¶y m¸u Ýt
ngoµi da. ? Mét sè chÊm th¬ng trong trong
+ Cho¸ng, ngÊt. ®éng TDTT cã thÓ xÉy ra.
+ Tæn th¬ng c¬ (dËp c¬, bÓ c¬) - HS nghiªn cøu th¶o luËn vµ tr¶ lêi.
+ Bong g©n. - Gäi mét sè HS tr¶ lêi.
+ Tæn th¬ng khíp hoÆc sai khíp. - GV chèt ý khiÕn.
+ Vì hoÆc gÉy x¬ng.
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 1
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
+ ChÊn ®éng n·o hoÆc cét sèng.
+ Cã thÓ nãi chÊn th¬ng lµ kÎ thï sè 1 (HS)   
cña ho¹t ®éng TDTT, biÕt ®îc nguyªn     
nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh kh«ng ®Ó chÊn
th¬ng xÉy ra lµ yªu cÇu quan träng trong     
qu¸ tr×nh tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT.     
+ ChÊn th¬ng xÉy ra sÏ lµm ¶nh
hëng xÊu ®Õn søc kháe, thÓ lùc, ®Õn kÕ (GV)
qu¶ häc tËp vµ lao ®éng cña ngêi tham
gia tËp luyÖn.
C. PhÇn kÕt thóc
1. Còng cè:
- Gi¸o viªn hÖ thèng l¹i kiÕn thøc ®· häc. 5 (P)
- Cho HS tr¶ lêi c¸c c©u hái:
+ TD 7 gåm nh÷ng néi dông nµo?
+ Môc ®Ých cña viÖc tËp luyÖn TDTT lµ
g×?
+ Mét sè chÊm th¬ng trong trong ®éng - TËp trung líp 4 hµng ngang cù ly
TDTT cã thÓ xÉy ra lµ g×? réng.
2. Xuèng líp: (HS)   
- Gi¸o viªn lµm thñ tôc xuèng líp.
    
    
    
(GV)
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tiÕt häc.
TiÕt 02 Ngµy d¹y:22/8/2011
Néi dung bµi häc:
Phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t ®éng TDTT (T2)
Mét sè quy ®Þnh khi häc tËp bé m«n
I. Môc ®Ých, yªu cÇu
- Cung cÊp cho HS mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng phßng tr¸nh kh«ng ®Ó chÊn
th¬ng x¶y ra trong khi ho¹t ®éng TDTT.
- Gióp HS n¾m b¾t ch¬ng tr×nh ®Ó thuËn lîi trong häc tËp. BiÕt ®Ó tham gia tËp luyÖn ®óng
quy ®Þnh khi häc tËp bé m«n.
- BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· häc ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn, thi ®Êu vµ c¸c
ho¹t ®éng TDTT.
II. §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn
- S©n TD trêng, cßi. (Cã thÓ lµ phßng häc bé m«n, HS cã bót vë ®Ó ghi chÐp).
III. TiÕn tr×nh lªn líp
§Þnh Ph¬ng ph¸p tæ chøc
Néi dung - yªu cÇu lîng
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 2
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
A. PHÇN Më §ÇU 5 (P)
1. NhËn líp: §éi h×nh nhËn líp
- kiÓm tra sØ sè.
- Phæ biÕn néi dung buæi häc. 

2. æn ®Þnh tæ chøc: 
- Cho HS h¸t tËp thÓ. (CS) 
B. PhÇn c¬ b¶n
1. Mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n ®Ó xÉy 35 (P) (GV)
ra chÊn th¬ng vµ c¸ch phßng tr¸nh:
a. Mét sè nguyªn nh©n:
- Kh«ng thùc hiÖn ®óng mét sè nguyªn
t¾c c¬ b¶n trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu
TDTT nh: - Gi¸o viªn nªu cô thÓ tõng néi dung
+ Nguyªn t¾c HÖ thèng (tËp luyÖn thêng häc vµ nªu kü n¨ng kiÕn thøc cña
xuyªn vµ liªn tóc). tõng phÇn.
+ Nguyªn t¾c t¨ng tiÕn (tËp luyÖn tõ - HS l¨ng nghe vµ ghi chÐp
nÆng ®Õn nhÑ, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p).
+ Nguyªn t¾c võa søc (phï hîp víi kh¶
n¨ng cña ngêi tËp).
- Kh«ng ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c vÖ sinh
trong tËp luyÖn TDTT nh: (HS)    
+ §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn tËp luyÖn kh«ng     
®¶m b¶o an toµn.     
+ Trang phôc tËp luyÖn kh«ng ®¶m b¶o,     
kh«ng phï hîp.
+ M«i trêng tËp luyÖn kh«ng ®¶m b¶o
yªu cÇu nh (¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, kh«ng (GV)
khÝ.)
- Kh«ng tuÈn thñ néi quy, quy ®Þnh, kü
luËt trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu TDTT.
b. C¸ch phßng tr¸nh.
- Tríc khi thùc hiÖn mét buæi tËp hoÆc
mét ho¹t ®éng TDTT nµo ®ã ®Òu ph¶i
tiÕn hµnh khëi ®éng ®Ó da c¬ thÓ thÝch
nghi dÇn víi tr¹ng th¸i vËn ®éng.
- TËp luyÖn phØ tËp tµ dÔ ®Õn khã, tõ ®¬n ? phßng tr¸nh ch©n th¬ng ph¶i thùc
gi¶n ®Õn phøc t¹p. hiÖn nh thÕ nµo:
- Kh«ng tËp ®éng t¸c khã khi kh«ng cã - HS nghiªn cøu th¶o luËn vµ tr¶ lêi.
ngêi híng dÉn vµ gióp ®ì. - Gäi mét sè HS tr¶ lêi
- Sau c¸c buæi tËp ph¶i thùc hiÖn th¶ láng - GV chèt ý khiÕn
®Ó ®a c¬ thÓ trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu.
- Kh«ng tham gia thi ®Êu khi cha cã mét
qóa tr×nh tËp luyÖn nhÊt ®Þnh.
- Nªn mÆc ¸o quµn TDTT khi tËp luyÖn. (HS)    
- Kh«ng ¨n uèng nhiÒu ngay tríc vµ sau     
khi tËp luyÖn.     
- Sau khi tËp kh«ng t¾m ngay mµ ph¶i
nghÜ ng¬i vµ ngåi ë chæ tho¸ng m¸t.     
2. Mét sè quy ®Þnh khi häc tËp bé m«n:
- §Õn líp ®óng giê, ®óng trang phôc. (GV)
- Ra vµo líp ph¶i xin phÐp gi¸o viªn.
- Ph¶i vÖ sinh c¸ nh©n, dông cô, ph¬ng
tiÖn khi vµo häc.
- Ph¶i cÊt dông cô ®óng n¬i khi hÕt giê
häc.
C. PhÇn kÕt thóc
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 3
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
1. Còng cè:
- Gi¸o viªn hÖ thèng l¹i kiÕn thøc ®· häc. 5 (P)
- Cho HS tr¶ lêi c¸c c©u hái:
+ Nh÷ng nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn chÊn
th¬ng?
+ C¸ch phßng tr¸nh chÊn th¬ng? - TËp trung líp 4 hµng ngang cù ly
+ Mét sè quy ®Þnh khi häc bé m«n lµ g×? réng.
2. Xuèng líp: (HS)    
- Gi¸o viªn lµm thñ tôc xuèng líp.
    
    
    
(GV)
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tiÕt häc.
TiÕt 03 Ngµy d¹y:29/8/2011
Néi dung bµi häc:
§H§N: - ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng vµ c¸ch ®iÒu khiÓn. §øng nghiªm,
nghÜ, quay ph¶i (tr¸i), quay ®»ng sau.
Ch¹y nhanh: - Trß ch¬i: “Ch¹y tiÕp søc”, “Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt”.
Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh (do Gv chän).
Ch¹y bÒn: - Trß ch¬i: (GV chän)
I. Môc ®Ých
- Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë líp 6 vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi linh ho¹t c¸c néi
dung ®ã.
- RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh,
søc bÒn trong vËn ®éng.
- BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn.
II. §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn
- S©n TD trêng, cßi, 4 l¸ cê xÐo, tranh ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
§Þnh Ph¬ng ph¸p tæ chøc
Néi dung - yªu cÇu lîng
A. PHÇN Më §ÇU 8 (P) §éi h×nh nhËn líp
1. NhËn líp:
- æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra sØ sè. 
- Phæ biÕn néi dung buæi häc. 
2. Khëi ®éng: 
- Khëi ®éng chung. (CS) 
+ Líp ch¹y mét vßng s©n ThÓ dôc. 200m
+ Xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp 2l x 8n (GV)
gèi, khíp h«ng, c¸ch tay, khuûu tay, cæ.
- Khëi ®éng chuyªn m«n. §éi h×nh khëi ®éng
+ Ch¹y bíc nhá. 2l       
+ Ch¹y ®¸ tríc. 2l
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi.       
2l
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 2l       
+ Ðp ngang, Ðp däc.       
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 4
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
2l x 8n
3. Bµi cò: (CS) (GV)
? Em h·y cho biÕt nh÷ng nguyªn nh©n vµ - Thùc hiÖn theo hiÖu lÖnh cña ngêi
c¸ch phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t 2 em chØ huy.
®éng TDTT?
B. PhÇn c¬ b¶n - Gäi HS tr¶ lêi, gäi HS nhËn xÐt. GV
1. §H§N: 32 (P) ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm.
- ¤n c¸c kü n¨ng ®· häc:
+ TËp hîp hµng däc, dãng hµng vµ c¸ch
chØ huy.
+ T thÕ nghiªm, nghÜ. *(Tæ chøc «n tËp theo nhãm quay
+ Quay ph¶i, quay tr¸i, quay sau. vßng. Nhãm n÷ (ND1) §H§N, nhãm
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn víi t thÕ nghiªm, nam (ND2) Ch¹y nhanh).
®óng ph¬ng híng. - GV h« cho nhãm thùc hiÖn 1 lÇn.
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn tËp hîp - Nhãm chia lµm 2 nhãm nhá luyÖn
hµng däc vµ c¸ch chØ huy. tËp. HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn
3 em nhãm.
2. Ch¹y nhanh: - GV quan s¸t vµ söa sai KT cho HS.
- Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh: - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
“Ch¹y tiÕp søc”. kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
“Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt”. 3l
*Yªu cÇu: Ch¬i tÝch cùc nh»m ph¸t huy 3l - Chia líp thµnh 4 tæ thi ®Êu.
®îc søc nhanh. - GV híng dÉn vµ lµm träng tµi cho
HS ch¬i.
- Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc
nhanh:
+ Ch¹y bíc nhá.
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi. 3lx20m - GV ph©n tÝch l¹i vµ lµm mÉu cho HS
+ Ch¹y ®¹p sau. 3lx20m quan s¸t.
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng kü 3lx20m - Gäi 2-3 HS lªn thùc hiÖn cho c¶ líp
thuËt víi tèc ®é võa ph¶i. quan s¸t.
- Gäi 2-3 HS nhËn xÐt ®éng t¸c b¹n
võa thùc hiÖn. GV nhËn xÐt söa sai.
- Nhãm trëng tæ chøc cho nhãm tËp
luyÖn, mçi lùot 4-5 HS.
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn c¸c ®éng
t¸c bæ trî cho ch¹y nhanh. 3 em - GV quan s¸t nh¾c nhë vµ söa sai cho
3. Ch¹y bÒn: HS.
- Trß ch¬i: “Ngêi thõa thø ba”. - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
*Yªu cÇu: Ch¬i chñ ®éng vµ an toµn. 3l kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
C. PhÇn kÕt thóc
1.Th¶ lâng: 5 (P) - GV tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i
- Cho HS ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n. theo ®éi h×nh vßng trßn ë gi÷a s©n.
- Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u.
2. Xuèng líp: - GV híng dÉn cho HS th¶ lâng.
- Gi¸o viªn:
+ NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. (HS)   
+ DÆn dß vÒ nhµ luyÖn tËp c¸c kü n¨ng     
cña §H§N vµ c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y     
nhanh, ch¹y bÒn.     
(GV)
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tiÕt häc.
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 5
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
TiÕt 04 Ngµy d¹y:29/8/2011
Néi dung bµi häc:
§H§N: - ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng vµ c¸ch ®iÒu khiÓn; ®øng nghiªm,
nghÜ, quay c¸c híng. §iÓm sè tï 1 ®Õn hÕt vµ ®iÓm sè 1 - 2...1 - 2
- Häc: BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4
Ch¹y nhanh: - Trß ch¬i ph¸t tiÓn søc nhanh. §éng t¸c bæ trî: Ch¹y bíc nhá,
ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y gãt ch¹m m«ng.
Ch¹y bÒn: - Häc ph©n phèi søc khi ch¹y.
I. Môc ®Ých
- Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi linh ho¹t c¸c néi dung ®ã
- RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh,
søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng.
- BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn.
II. §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn
- S©n TD trêng, cßi, 4 l¸ cê xÐo.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
§Þnh Ph¬ng ph¸p tæ chøc
Néi dung - yªu cÇu lîng
A. PHÇN Më §ÇU 8 (P) §éi h×nh nhËn líp
1. NhËn líp:
- æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra sØ sè. 
- Phæ biÕn néi dung buæi häc. 
2. Khëi ®éng: 
- Khëi ®éng chung. (CS) 
+ Líp ch¹y mét vßng s©n ThÓ dôc. 200m
+ Xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp 2l x 8n (GV)
gèi, khíp h«ng, c¸ch tay, khuûu tay, cæ.
- Khëi ®éng chuyªn m«n. §éi h×nh khëi ®éng
+ Ch¹y bíc nhá. 2l       
+ Ch¹y ®¸ tríc. 2l
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi.       
2l
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 2l       
+ Ðp ngang, Ðp däc. 2 x 8n
l       
3. Bµi cò: (CS) (GV)
? Em h·y thùc hiÖn ®éng t¸c ch¹y bíc 2 em - Thùc hiÖn theo hiÖu lÖnh cña ngêi
nhá, n©ng cao ®ïi. chØ huy.
B. PhÇn c¬ b¶n
1. §H§N: 32 (P)
- ¤n c¸c kü n¨ng ®· häc: - Gäi HS thùc hiÖn, gäi HS nhËn xÐt.
+ TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm.
sè vµ c¸ch chØ huy.
+ T thÕ nghiªm, nghÜ. *(Tæ chøc «n tËp theo nhãm quay
+ Quay ph¶i, quay tr¸i, quay sau. vßng. Nhãm n÷ (ND1) §H§N, nhãm
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng t thÕ, ph¬ng h- nam (ND2) Ch¹y nhanh).
íng, ®Òu, ®Ñp. - GV h« cho nhãm thùc hiÖn 1 lÇn.
- Häc: BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 – 2 – 4. - Nhãm chia lµm 2 nhãm nhá luyÖn
*Yªu cÇu: N¾m ®îc c¸ch biÕn ®æi ®éi tËp. HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn.
h×nh ®Ó bíc ®óng. - GV quan s¸t vµ söa sai KT cho HS.
- GV ph©n tÝch, thÞ ph¹m kü thuËt.
- GV tæ chøc cho líp thùc hiÖn 1 lÇn.
- Nhãm chia lµm 2 nhãm nhá luyÖn
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn biÕn ®æi tËp. HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn.
®éi h×nh 0 – 2 – 4 . 3 em - GV quan s¸t vµ chØnh söa cho HS.
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 6
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
2. Ch¹y nhanh:
- Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh:
“Ch¹y tiÕp søc”. - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn tÝch cùc nh»m ph¸t 3l kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
triÓn søc nhanh.
- Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc - Chia líp thµnh 4 tæ thi ®Êu.
nhanh: - GV híng dÉn vµ lµm träng tµi cho
+ Ch¹y bíc nhá. HS ch¬i, theo h×nh thøc thi ®ua 4 tæ.
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi. 3lx20m
+ Ch¹y ®¹p sau. 3lx20m - Nhãm trëng ®iÒu khiÓn cho nhãm
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 3lx20m tËp luyÖn, mçi lùot 4-5 HS.
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c 3lx20m
bæ trî.
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn c¸c ®éng
t¸c bæ trî cho ch¹y nhanh. 3 em
3. Ch¹y bÒn:
- Häc: Ph©n phèi søc khi ch¹y. - GV quan s¸t nh¾c nhë vµ söa sai.
Tuú theo tõng cù ly mµ chóng ta tËp vµ - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
ph©n phèi søc cho ®Òu vµ hîp lý. Tr¸nh kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
t×nh tr¹ng khi míi XP mµ ch¹y qu¸
nhanh sau ®ã thë dãc thËm chÝ ®au bông
mÖt mâi xuèng søc. Sau khi XP cÇn ch¹y - GV giíi thiÖu vµ ph©n tÝch HS l¾ng
chËm cho c¬ thÓ thÝch nghi dÇn sau ®ã nghe.
míi t¨ng tèc vÒ ®Ých. Sau khi vÒ ®Ých
ch¹y chËm vµ ®i bé hÝt thë s©u 2-3 phót. (HS)
   
*Yªu cÇu: N¾m ®îc ®Ó ¸p dông vµo tËp     
luyÖn.
C. PhÇn kÕt thóc     
1.Th¶ lâng: 5 (P)     
- Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n.
- Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u. (GV)
2. Xuèng líp:
- Gi¸o viªn:
+ NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. - GV híng dÉn cho HS th¶ lâng.
+ DÆn dß vÒ nhµ luyÖn tËp c¸c kü n¨ng
cña §H§N, ch¹y nhanh, ch¹y bÒn.    
(HS)
    
    
    
(GV)
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tiÕt häc.
TiÕt 05 Ngµy d¹y:12/9/2011
Néi dung bµi häc:
§H§N: - ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng vµ c¸ch ®iÒu khiÓn; ®øng nghiªm,
nghÜ, quay c¸c híng, ®iÓm sè, biÕn ®æi ®éi h×nh 0 – 2 – 4.
Ch¹y nhanh: - ¤n mét ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh, t¹i chæ ®¸nh tay,
®øng mÆt híng ch¹y xuÊt ph¸t.
Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn.
I. Môc ®Ých
- Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn linh ho¹t c¸c néi dung ®ã.
- RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh,
søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng.
- BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn.
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 7
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
II. §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn
- S©n TD trêng, cßi, tranh t¹i chæ ®¸nh tay, ®øng mÆt híng ch¹y xuÊt ph¸t.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
§Þnh Ph¬ng ph¸p tæ chøc
Néi dung - yªu cÇu lîng
A. PHÇN Më §ÇU 8 (P) §éi h×nh nhËn líp
1. NhËn líp:
- æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra sØ sè. 
- Phæ biÕn néi dung buæi häc. 
2. Khëi ®éng: 
- Khëi ®éng chung. (CS) 
+ Líp ch¹y mét vßng s©n ThÓ dôc. 200m
+ Xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp 2l x 8n (GV)
gèi, khíp h«ng, c¸ch tay, khuûu tay, cæ.
- Khëi ®éng chuyªn m«n. §éi h×nh khëi ®éng
+ Ch¹y bíc nhá. 2l       
+ Ch¹y ®¸ tríc. 2l
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi.       
2l       
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 2l
+ Ðp ngang, Ðp däc. 2l x 8n       
3. Bµi cò: (CS) (GV)
? Em h·y thùc hiÖn biÕn ®æi ®éi h×nh 2 em - Thùc hiÖn theo hiÖu lÖnh cña ngêi
0 – 2 – 4. chØ huy.
B. PhÇn c¬ b¶n
1. §H§N: 32 (P)
- ¤n c¸c kü n¨ng ®· häc: - Gäi HS thùc hiÖn, gäi HS nhËn xÐt.
+ TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm.
vµ c¸ch chØ huy.
+ T thÕ nghiªm, nghÜ. *(Tæ chøc «n tËp theo nhãm quay
+ Quay ph¶i, quay tr¸i, quay sau. vßng. Nhãm n÷ (ND1) §H§N, nhãm
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn nghiªn tóc víi khÈu nam (ND2) Ch¹y nhanh).
lÖnh to, râ. - GV hç trî cho nhãm trëng tæ chøc
- BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 – 2 – 4. cho c¶ nhãm thùc hiÖn 1 lÇn.
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng c¸c bíc vµ cù - Nhãm chia thµnh 2 nhãm nhá luyÖn
ly cña c¸c bíc. tËp.
- HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn nhãm.
- GV quan s¸t vµ söa sai KT cho HS.
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn c¸c kü
n¨ng cña §H§N ®· häc. 3 em
2. Ch¹y nhanh:
- Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc
nhanh: - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
+ Ch¹y bíc nhá. kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi. 5lx20m
+ Ch¹y ®¹p sau. 5lx20m
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 5lx20m
+ T¹i chæ ®¸nh tay. 5lx20m - Nhãm trëng ®iÒu khiÓn cho nhãm
+ §øng mÆt híng ch¹y – xuÊt ph¸t. 5lx20m luyÖn tËp, mçi lùot 4-5 HS.
3lx20m
- GV quan s¸t nh¾c nhë vµ söa sai cho
HS.
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 8
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c
bæ trî (tay, ch©n vµ t thÕ th©n ngêi).
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn ®éng t¸c, t¹i
chæ ®Ênh tay, ®øng mÆt híng ch¹y XP. 3 em
3. Ch¹y bÒn:
- Cho HS luyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa
h×nh tù nhiªn: Nam 500m. N÷ 300m. 1l - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
*Yªu cÇu: Ch¹y s·i dµi bíc ch©n, hÝt thë kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
s©u vµ hÕt cù ly quy ®Þnh.
C. PhÇn kÕt thóc - Ch¹y theo nhãm mçi nhãm 7- 8 em
1.Th¶ lâng: 5 (P) nam, n÷ riªng. Kh«ng tÝnh thêi gian.
- Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n. Ch¹y vÒ ®i l¹i hÝt thë s©u.
- Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u.
2. Xuèng líp:
- Gi¸o viªn: - GV híng dÉn cho HS th¶ lâng.
+ NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. (HS)    
+ DÆn dß vÒ nhµ luyÖn tËp c¸c kü n¨ng
cña §H§N, ch¹y nhanh, ch¹y bÒn.     
    
    
(GV)
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tiÕt häc.
TiÕt 06 Ngµy d¹y:12/9/2011
Néi dung bµi häc:
§H§N: - ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, c¸ch ®iÒu khiÓn cña
ngêi chØ huy.
Ch¹y nhanh: - ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y gãt
ch¹m m«ng, ®øng vai híng ch¹y – xuÊt ph¸t.
Ch¹y bÒn: - Trß ch¬i (do Gv chän ).
I. Môc ®Ých
- Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®¶ häc.
- RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh,
søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng.
- BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn.
II. §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn
- S©n TD trêng, cßi, 8 l¸ cê xÐo, tranh ch¹y ®¹p sau, ®øng vai híng ch¹y xuÊt ph¸t.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
§Þnh Ph¬ng ph¸p tæ chøc
Néi dung - yªu cÇu lîng
A. PHÇN Më §ÇU 8 (P) §éi h×nh nhËn líp
1. NhËn líp:
- æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra sØ sè. 
- Phæ biÕn néi dung buæi häc. 
2. Khëi ®éng: 
- Khëi ®éng chung. (CS) 
+ Líp ch¹y mét vßng s©n ThÓ dôc. 200m
+ Xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp 2l x 8n (GV)
gèi, khíp h«ng, c¸ch tay, khuûu tay, cæ.
- Khëi ®éng chuyªn m«n. §éi h×nh khëi ®éng
+ Ch¹y bíc nhá. 2l       
+ Ch¹y ®¸ tríc. 2l
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi. 2l
      
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 9
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 2l       
+ Ðp ngang, Ðp däc. 2 x 8n
l
      
3. Bµi cò:
? Em h·y thùc hiÖn ®éng t¸c: §øng mÆt 2 em (CS) (GV)
híng ch¹y xuÊt ph¸t. - Thùc hiÖn theo hiÖu lÖnh cña ngêi
B. PhÇn c¬ b¶n chØ huy.
1. §H§N: 32 (P)
- ¤n c¸c kü n¨ng ®· häc: - Gäi HS thùc hiÖn, gäi HS nhËn xÐt.
+ TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm.
®iÓm sè.
+ C¸ch ®iÒu khiÓn cña ngêi chØ huy. *(Tæ chøc «n tËp theo nhãm quay
*Yªu cÇu: H« to râ vµ døt kho¸t. vßng. Nhãm n÷ (ND1) §H§N, nhãm
nam (ND2) Ch¹y nhanh).
- GV hç trî cho nhãm trëng tæ chøc
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn tËp hîp cho c¶ nhãm thùc hiÖn 1 lÇn.
hµng däc vµ c¸ch ®iÒu khiÓn. 3 em - Nhãm chia thµnh 2 nhãm nhá luyÖn
2. Ch¹y nhanh: tËp. HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn.
- Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc - GV quan s¸t vµ söa sai cho HS.
nhanh: - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
+ Ch¹y bíc nhá. kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi. 5lx20m
+ Ch¹y ®¹p sau. 5lx20m
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 5lx20m
+ T¹i chæ ®¸nh tay. 5lx20m - Nhãm trëng tæ chøc cho nhãm tËp
+ §øng vai híng ch¹y – xuÊt ph¸t. 5lx20m luyÖn, mçi lùot 4-5 HS.
3lx20m
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng
t thÕ, ®Ñp c¸c ®éng t¸c bæ
trî. - GV quan s¸t nh¾c nhë vµ söa sai cho
HS.
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn ®éng t¸c
®øng vai híng ch¹y – xuÊt ph¸t. 3 em
3. Ch¹y bÒn:
- Trß ch¬i: “Ch¹y ZÝch Z¾c”. 3l
*Yªu cÇu: Ch¬i tÝch cùc, chñ ®éng vµ - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng cña b¶n th©n. kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
- GV tæ chøc cho c¶ líp ch¬i trß ch¬i,
theo h×nh thøc thi ®ua gi÷a c¸c tæ víi
nhau.
C. PhÇn kÕt thóc
1.Th¶ lâng: 5 (P)
- Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n.
- Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u.
2. Xuèng líp:
- Gi¸o viªn: - GV híng dÉn cho HS th¶ lâng.
+ NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc.
+ DÆn dß vÒ nhµ luyÖn tËp c¸c kü n¨ng    
(HS)
cña §H§N, ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh,     
ch¹y bÒn.     
    
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 10
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
(GV)
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tiÕt häc.
TiÕt 07 Ngµy d¹y:20/9/2011
Néi dung bµi häc:
§H§N: - ¤n ®i ®Òu th¼ng híng, vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®øng l¹i. §æi ch©n khi
®i sai nhÞp, biÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4
Ch¹y nhanh: - ¤n ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, gãt ch¹m
m«ng, ®øng vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t.
Ch¹y bÒn: - Th gi¶n, th¶ lâng håi tÜnh sau khi ch¹y bÒn.
I. Môc ®Ých
- Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®¶ häc.
- RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh,
søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng.
- BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn.
II. §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn
- S©n TD trêng, cßi.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
§Þnh Ph¬ng ph¸p tæ chøc
Néi dung - yªu cÇu lîng
A. PHÇN Më §ÇU 8 (P) §éi h×nh nhËn líp
1. NhËn líp:
- æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra sØ sè. 
- Phæ biÕn néi dung buæi häc. 
2. Khëi ®éng: 
- Khëi ®éng chung. (CS) 
+ Líp ch¹y mét vßng s©n ThÓ dôc. 200m
+ Xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp 2l x 8n (GV)
gèi, khíp h«ng, c¸ch tay, khuûu tay, cæ.
- Khëi ®éng chuyªn m«n. §éi h×nh khëi ®éng
+ Ch¹y bíc nhá. 2l       
+ Ch¹y ®¸ tríc. 2l
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi. 2l
      
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 2l       
+ Ðp ngang, Ðp däc. 2 x 8n
l       
3. Bµi cò: (CS) (GV)
? Em h·y thùc hiÖn ®éng t¸c ®øng t¹i chæ - Thùc hiÖn theo hiÖu lÖnh cña ngêi
®¸nh tay vµ ®øng vai híng ch¹y XP. 2 em
B. PhÇn c¬ b¶n
chØ huy.
1. §H§N: 32 (P)
- ¤n c¸c kü n¨ng ®· häc: - Gäi HS thùc hiÖn, gäi HS nhËn xÐt.
+ §i ®Òu th¼ng híng. Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm.
+ §i ®ªu vßng tr¸i.
+ §i ®ªu vßng ph¶i, ®øng l¹i *(Tæ chøc «n tËp theo nhãm quay
+ §æi ch©n khi ®i sai nhÞp, vßng. Nhãm n÷ (ND1) §H§N, nhãm
+ BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4 nam (ND2) Ch¹y nhanh).
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn nghiªm tóc, ®óng, - Nhãm trëng ®iÒu khiÓm cho c¶
®Òu, ®Ñp. nhãm thùc hiÖn 1- 2 lÇn, díi sù gi¸m
s¸t vµ nh¾c nhë cña GV.
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn c¸c kü - Nhãm chia thµnh 2 nhãm nhá luyÖn
n¨ng cña §H§N®· häc. 3 em tËp.
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 11
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
2. Ch¹y nhanh: - HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn nhãm.
- Mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc - GV quan s¸t vµ söa sai cho HS.
nhanh: - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
+ Ch¹y bíc nhá. kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi. 5lx20m
+ Ch¹y ®¹p sau. 5lx20m
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 5lx20m
+ T¹i chæ ®¸nh tay 5lx20m - Nhãm trëng tæ chøc cho nhãm tËp
+ §øng vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t. 5lx20m luyÖn, mçi lùot 4-5 HS.
3lx20m
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng
t thÕ c¸c ®éng t¸c bæ trî. - GV quan s¸t vµ söa sai cho HS.
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn c¸c ®éng
t¸c bæ trî cho ch¹y nhanh. 3 em
3. Ch¹y bÒn:
- Cho HS luyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa
h×nh tù nhiªn: Nam 500m. N÷ 300m 1l - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
*Yªu cÇu: Ch¹y s·i dµi bíc ch©n, hÝt thë kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
s©u vµ hÕt cù ly quy ®Þnh.
- GV giíi thiÖu mét sè ®éng t¸c th gi¶n - Ch¹y theo nhãm mçi nhãm 7- 8 em
vµ th¶ lâng håi tÜnh sau khi ch¹y. nam, n÷ riªng. Kh«ng tÝnh thêi gian,
C. PhÇn kÕt thóc
1.Th¶ lâng: ch¹y vÒ ®i l¹i hÝt thë s©u.
- Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n. 5 (P)
- Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u.
2. Xuèng líp:
- Gi¸o viªn:
+ NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc.
+ DÆn dß vÒ nhµ luyÖn tËp c¸c kü n¨ng - GV híng dÉn cho HS th¶ lâng.
cña §H§N, ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh,    
(HS)
ch¹y bÒn.     
    
    
(GV)
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tiÕt häc.
TiÕt 08 Ngµy d¹y:20/9/2011
Néi dung bµi häc:
§H§N: - ¤n nh÷ng kü n¨ng HS thùc hiÖn cßn yÕu.
- Häc BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9.
Ch¹y nhanh: - ¤n ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, gãt ch¹m m«ng.
§øng vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t. Häc: Ngåi - xuÊt ph¸t.
Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn.
I. Môc ®Ých
- Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®· häc.
- RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh,
søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng.
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 12
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
- BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn.
II. §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn
- S©n TD trêng, cßi, tranh Ngåi xuÊt ph¸t.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
§Þnh Ph¬ng ph¸p tæ chøc
Néi dung - yªu cÇu lîng
A. PHÇN Më §ÇU 8 (P) §éi h×nh nhËn líp
1. NhËn líp:
- æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra sØ sè. 
- Phæ biÕn néi dung buæi häc. 
2. Khëi ®éng: 
- Khëi ®éng chung. (CS) 
+ Líp ch¹y mét vßng s©n ThÓ dôc. 200m
+ Xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp 2l x 8n (GV)
gèi, khíp h«ng, c¸ch tay, khuûu tay, cæ.
- Khëi ®éng chuyªn m«n. §éi h×nh khëi ®éng
+ Ch¹y bíc nhá. 2l       
+ Ch¹y ®¸ tríc. 2l
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi. 2l
      
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 2l       
+ Ðp ngang, Ðp däc. 2 x 8n
l       
3. Bµi cò:
? Em h·y thùc hiÖn biÕn ®æi ®éi h×nh 2 em (CS) (GV)
0 - 2 - 4. - Thùc hiÖn theo hiÖu lÖnh cña ngêi
B. PhÇn c¬ b¶n
1. §H§N: 32 (P) chØ huy.
- ¤n c¸c kü n¨ng cßn yÕu: - Gäi HS thùc hiÖn, gäi HS nhËn xÐt.
+ Cho HS «n tÊt c¶ c¸c néi dung ®· häc. Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm.
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn tÝch cùc, ®óng, ®Òu,
®Ñp. *(Tæ chøc «n tËp theo nhãm quay
vßng. Nhãm n÷ (ND1) §H§N, nhãm
nam (ND2) Ch¹y nhanh).
- Nhãm trëng ®iÒu khiÓm cho c¶
- Häc: BiÕn ho¸ ®éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9 nhãm thùc hiÖn 1- 2 lÇn.
- Nhãm chia 2 nhãm nhá luyÖn tËp.
- HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn nhãm.
- GV quan s¸t vµ söa sai cho HS.
- GV ph©n tÝch, thÞ ph¹m kü thuËt.
- GV tæ chøc cho nhãm thùc hiÖn 2-3
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng c¸c bíc vµ cù lÇn.
ly cña c¸c bíc. - Nhãm tËp luyÖn, HS thay nhau lªn
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn biÕn ®æi ®iÒu khiÓn.
®éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9. 3 em - GV quan s¸t vµ söa sai KT cho HS.
2. Ch¹y nhanh:
- Mét sè ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh: - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
+ Ch¹y bíc nhá. kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi. 3 x20
l m
+ Ch¹y ®¹p sau. 3lx20m
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 3lx20m - Nhãm trëng tæ chøc cho nhãm tËp
+ T¹i chæ ®¸nh tay. 3lx20m luyÖn, mçi lùot 4-5 HS.
+ §øng mÆt híng ch¹y - xuÊt ph¸t. 3lx20m
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn tÝch cùc, chñ ®éng. 3lx20m
- Häc: Ngåi xuÊt ph¸t
- GV quan s¸t vµ söa sai cho HS.
- GV ph©n tÝch vµ thÞ ph¹m kü thuËt.
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 13
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
- GV tæ chøc cho nhãm thùc hiÖn 1lÇn
- Nhãm tËp luyÖn nhãm trëng ®iÒu
*Yªu cÇu: N¾m KT khiÓn, mçi luît 4-5 HS.
vµ thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c.
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn ®éng t¸c 3 em
ngåi xuÊt ph¸t.
3. Ch¹y bÒn: - GV quan s¸t vµ söa sai KT cho HS.
- Cho HS luyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
h×nh tù nhiªn: Nam 500m. N÷ 300m. 1l kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
*Yªu cÇu: Ch¹y s·i dµi bíc ch©n, hÝt thë
s©u vµ hÕt cù ly quy ®Þnh víi tèc ®é TB.
C. PhÇn kÕt thóc - Ch¹y theo nhãm mçi nhãm 7- 8 em
1.Th¶ lâng: 5 (P)
- Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n. nam, n÷ riªng. Kh«ng tÝnh thêi gian.
- Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u.
2. Xuèng líp:
- Gi¸o viªn:
+ NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. - GV híng dÉn cho HS th¶ lâng.
+ DÆn dß luyÖn tËp kü n¨ng cña §H§N, (HS)    
®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh, ch¹y bÒn.     
    
    
(GV)
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tiÕt häc.
TiÕt 09 Ngµy d¹y:26/9/2011
Néi dung bµi häc:
§H§N: - ¤n luyÖn n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc.
Ch¹y nhanh: - ¤n ®øng vai híng ch¹p - xuÊt ph¸t, ngåi - xuÊt ph¸t.
- Häc: T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t.
Ch¹y bÒn: - Trß ch¬i (do GV chän).
I. Môc ®Ých
- Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®· häc.
- RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh,
søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng.
- BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn.
II. §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn
- S©n TD trêng, cßi, tranh T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
§Þnh Ph¬ng ph¸p tæ chøc
Néi dung - yªu cÇu lîng
A. PHÇN Më §ÇU 8 (P) §éi h×nh nhËn líp
1. NhËn líp:
- æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra sØ sè. 
- Phæ biÕn néi dung buæi häc. 
2. Khëi ®éng: 
- Khëi ®éng chung. (CS) 
+ Líp ch¹y mét vßng s©n ThÓ dôc. 200m
+ Xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp 2l x 8n (GV)
gèi, khíp h«ng, c¸ch tay, khuûu tay, cæ.
- Khëi ®éng chuyªn m«n. §éi h×nh khëi ®éng
+ Ch¹y bíc nhá. 2l       
+ Ch¹y ®¸ tríc. 2l
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi. 2l
      
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 14
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 2l       
+ Ðp ngang, Ðp däc. 2 x 8n
l
      
3. Bµi cò:
? Em h·y thùc hiÖn ®éng t¸c: Ngåi xuÊt 2 em (CS) (GV)
ph¸t. - Thùc hiÖn theo hiÖu lÖnh cña ngêi
B. PhÇn c¬ b¶n 32 (P) chØ huy.
1. §H§N:
- ¤n c¸c kü n¨ng cßn yÕu: - Gäi HS thùc hiÖn, gäi HS nhËn xÐt.
+ Cho HS «n tÊt c¶ c¸c néi dung ®· häc. Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm.
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn tÝch cùc, ®óng, ®Òu,
®Ñp. *(Tæ chøc «n tËp theo nhãm quay
vßng. Nhãm n÷ (ND1) §H§N, nhãm
- ¤n: BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4 . nam (ND2) Ch¹y nhanh).
BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9. - Nhãm trëng ®iÒu khiÓm cho c¶
(Võa hµng ngang, võa hµng däc.) nhãm thùc hiÖn 1-2 lÇn, díi sù gi¸m
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn bíc ®óng cù ly ®éi s¸t vµ nh¾c nhë cña GV.
h×nh. - Nhãm chia thµnh 2 nhãm nhá luyÖn
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn biÕn ®èi ®éi 3 em tËp.
h×nh 0-2-4 vµ 0-3-6-9 hµng ngang, däc. - HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn nhãm.
2. Ch¹y nhanh: - GV quan s¸t vµ söa sai cho HS.
- ¤n:
+ §øng vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t.
3lx20m -kh¸c
Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
+ Ngåi xuÊt ph¸t. nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt cña 3 x20
l m
tõng ®éng t¸c.
- Nhãm trëng tæ chøc cho nhãm tËp
luyÖn, mçi lùot 4-5 HS.
- Häc: T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t.
- GV quan s¸t vµ söa sai cho HS.
- GV ph©n tÝch vµ thÞ ph¹m kü thuËt.
5 x20
l m - GV tæ chøc cho nhãm thùc hiÖn 1lÇn
- Nhãm tËp luyÖn nhãm trëng ®iÒu
T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t ch¹y 30m khiÓn, mçi luît 4-5 HS.
*Yªu cÇu: N¾m KT vµ thùc hiÖn ®îc
®éng t¸c.
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn ®éng t¸c T
thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. 3 em
3. Ch¹y bÒn:
- Trß ch¬i: “Ngêi thõa thø ba”. 3l - GV quan s¸t vµ söa sai KT cho HS.
*Yªu cÇu: Ch¬i tÝch cùc, chñ ®éng nh»m - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng cña b¶n th©n. kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
C. PhÇn kÕt thóc - GV híng dÉn, tæ chøc vµ gi¸m s¸t
1.Th¶ lâng: 5 (P) cho HS ch¬i trß ch¬i theo ®éi h×nh
- Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n. vßng trßn ë gi÷a s©n.
- Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u.
2. Xuèng líp:
- Gi¸o viªn:
+ NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. - GV híng dÉn cho HS th¶ lâng.
+ DÆn dß HS vÒ nhµ tËp c¸c kü n¨ng cña (HS)    
§H§N, ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y nhanh,     
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 15
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
ch¹y bÒn.     
    
(GV)
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tiÕt häc.
TiÕt 10 Ngµy d¹y:26/9/2011
Néi dung bµi häc:
§H§N: - LuyÖn tËp n©ng cao mét sè kü n¨ng ®· häc. Trß ch¬i (do Gv chän).
Ch¹y nhanh: - ¤n ®øng vai híng ch¹p - xuÊt ph¸t, ngåi - xuÊt ph¸t, t thÕ
s½n sµng - xuÊt ph¸t.
Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn.
I. Môc ®Ých
- Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®· häc.
- RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh,
søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng.
- BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn.
II. §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn
- S©n TD trêng, cßi.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
§Þnh Ph¬ng ph¸p tæ chøc
Néi dung - yªu cÇu lîng
A. PHÇN Më §ÇU 8 (P) §éi h×nh nhËn líp
1. NhËn líp:
- æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra sØ sè. 
- Phæ biÕn néi dung buæi häc. 
2. Khëi ®éng: 
- Khëi ®éng chung. (CS) 
+ Líp ch¹y mét vßng s©n ThÓ dôc. 200m
+ Xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp 2l x 8n (GV)
gèi, khíp h«ng, c¸ch tay, khuûu tay, cæ.
- Khëi ®éng chuyªn m«n. §éi h×nh khëi ®éng
+ Ch¹y bíc nhá. 2l       
+ Ch¹y ®¸ tríc. 2l
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi. 2l
      
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 2l       
+ Ðp ngang, Ðp däc. 2 x 8n
l       
3. Bµi cò: (CS) (GV)
? Em h·y thùc hiÖn t thÕ ngåi xuÊt ph¸t. - Thùc hiÖn theo hiÖu lÖnh cña ngêi
2 em
B. PhÇn c¬ b¶n
chØ huy.
1. §H§N: 32 (P)
- ¤n c¸c kü n¨ng cßn yÕu: - Gäi HS thùc hiÖn, gäi HS nhËn xÐt.
+ Cho HS «n tÊt c¶ c¸c néi dung ®· häc. Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm.
+ TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng
hµng, ®iÓm sè. *(Tæ chøc «n tËp theo nhãm quay
+ Nghiªm nghÜ, quay ph¶i, tr¸i, sau, ®i vßng. Nhãm n÷ (ND1) §H§N, nhãm
®Òu ®øng l¹i. nam (ND2) Ch¹y nhanh).
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng, ®Òu, ®Ñp. - Nhãm trëng ®iÒu khiÓm cho c¶
- ¤n: BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 2 - 4 nhãm thùc hiÖn 1-2 lÇn, díi sù gi¸m
BiÕn ®æi ®éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9 s¸t vµ nh¾c nhë cña GV.
(Võa hµng ngang, võa hµng däc.) - Nhãm chia thµnh 2 nhãm nhá luyÖn
tËp.
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 16
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn bíc ®óng cù ly ®éi - HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn nhãm.
h×nh. - GV quan s¸t vµ söa sai cho HS.
- Trß ch¬i: “§Õm sè”. 3l
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn c¸c kü n¨ng 3 em
cña §H§N. - GV tæ chøc vµ vµ lµm träng tµi cho
2. Ch¹y nhanh: c¶ líp cïng ch¬i vµ thi ®ua gi÷a c¸c tæ
- ¤n: - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
+ §øng vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t. 3lx20m kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
+ Ngåi xuÊt ph¸t. 3lx20m
+ T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. 3lx20m
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt cña - Nhãm trëng tæ chøc cho nhãm tËp
tõng ®éng t¸c. luyÖn, mçi lùot 4-5 HS.
+ T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t ch¹y 30m.
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng t thÕ vµ ch¹y
t¨ng tèc 30m. - GV quan s¸t vµ söa sai cho HS.
- GV tæ chøc cho nhãm thùc hiÖn 1lÇn
- Nhãm tËp luyÖn nhãm trëng ®iÒu
5lx20m khiÓn, mçi luît 4-5 HS.
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn c¸c ®éng 3 em
t¸c t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. Ngåi xuÊt
ph¸t. §øng vai híng ch¹y xuÊt ph¸t. - GV quan s¸t vµ söa sai cho HS.
3. Ch¹y bÒn: - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
- LuyÖn tËp ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 1l kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
Nam 500m. N÷ 300m.
*Yªu cÇu: Ch¹y tÝch cùc s·i dµi bíc
ch©n, hÝt thë s©u vµ hÕt cù ly quy ®Þnh. - Ch¹y theo nhãm mçi nhãm 7- 8 em
C. PhÇn kÕt thóc 5 (P) nam, n÷ riªng. Kh«ng tÝnh thêi gian.
1.Th¶ lâng: ch¹y vÒ ®i l¹i hÝt thë s©u.
- Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n.
- Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u.
2. Xuèng líp: - GV híng dÉn cho HS th¶ lâng.
- Gi¸o viªn:
+ NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc. (HS)   
+ DÆn dß vÒ nhµ luyÖn tËp c¸c kü n¨ng     
cña §H§N, ch¹y nhanh, ch¹y bÒn.     
    
(GV)
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tiÕt häc.
TiÕt 11 Ngµy d¹y:03/10/2011
Néi dung bµi häc:
§H§N: - ¤n ®i ®Òu-®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp. Trß ch¬i (do Gv chän)
Ch¹y nhanh:- ¤n ch¹y bíc nhá, nang cao ®ïi, t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t.
- Häc: Ch¹y ®¹p sau.
Ch¹y bÒn: - HiÖn tîng: “Thë dèc” vµ c¸ch kh¾c phôc.
I. Môc ®Ých
- Gióp HS n¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®· häc.
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 17
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
- RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh,
søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng.
- BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn.
II. §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn
- S©n TD trêng, cßi, tranh ch¹y ®¹p sau.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
§Þnh Ph¬ng ph¸p tæ chøc
Néi dung - yªu cÇu lîng
A. PHÇN Më §ÇU 8 (P) §éi h×nh nhËn líp
1. NhËn líp:
- æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra sØ sè. 
- Phæ biÕn néi dung buæi häc. 
2. Khëi ®éng: 
- Khëi ®éng chung. (CS) 
+ Líp ch¹y mét vßng s©n ThÓ dôc. 200m
+ Xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp 2l x 8n (GV)
gèi, khíp h«ng, c¸ch tay, khuûu tay, cæ.
- Khëi ®éng chuyªn m«n. §éi h×nh khëi ®éng
+ Ch¹y bíc nhá. 2l       
+ Ch¹y ®¸ tríc. 2l
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi. 2l
      
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 2l       
+ Ðp ngang, Ðp däc. 2 x 8n
l       
3. Bµi cò: (CS) (GV)
? Em h·y thùc hiÖn t thÕ s½n sµng XuÊt 2 em - Thùc hiÖn theo hiÖu lÖnh cña ngêi
ph¸t. chØ huy.
B. PhÇn c¬ b¶n
1. §H§N: 32 (P)
- ¤n c¸c kü n¨ng cßn yÕu: - Gäi HS thùc hiÖn, gäi HS nhËn xÐt.
+ §i ®Òu ®øng l¹i. Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm.
+ §æi ch©n khi ®i sai nhÞp
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng, ®Òu, ®Ñp. *(Tæ chøc «n tËp theo nhãm quay
vßng. Nhãm n÷ (ND1) §H§N, nhãm
nam (ND2) Ch¹y nhanh).
- Nhãm trëng ®iÒu khiÓm cho c¶
nhãm thùc hiÖn 1-2 lÇn, díi sù gi¸m
- Trß ch¬i: s¸t vµ nh¾c nhë cña GV.
- Nhãm chia thµnh 2 nhãm nhá luyÖn
“Ai nhanh tËp. HS thay nhau lªn ®iÒu khiÓn.
h¬n” - GV quan s¸t vµ söa sai cho HS.
- GV tæ chøc cho c¶ líp cïng ch¬i.
*Yªu cÇu: Theo h×nh thøc thi ®ua gi÷a c¸c tæ víi
Ch¬i tÝch cùc nhau.
nh»m ph¸t - Tæ nµo thua chèng ®Èy 20 c¸i.
huy ®îc kh¶ n¨ng cña b¶n th©n.
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn c¸c kü n¨ng 3 em
cña §H§N.
2. Ch¹y nhanh:
- ¤n: - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
+ Ch¹y bíc nhá 3 x20
l m kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi. 3lx20m
+ T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t 3lx20m - Nhãm trëng tæ chøc cho nhãm tËp
*Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt cña luyÖn, mçi lùot 4-5 HS.
têng ®éng t¸c.
- Häc: Ch¹y ®¹p sau:
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 18
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
- GV quan s¸t vµ söa sai cho HS.
- GV ph©n tÝch vµ thÞ ph¹m kü thuËt
HS quan s¸t.
- GV tæ chøc cho nhãm thùc hiÖn 1lÇn
- Nhãm tËp luyÖn nhãm trëng ®iÒu
*Yªu cÇu: N¾m vµ thùc hiÖn ®îc kü 5lx20m khiÓn, mçi luît 4-5 HS.
thuËt ®éng t¸c.
*Còng cè: Em h·y thùc hiÖn ®éng t¸c
ch¹y ®¹p sau. 3 em
3. Ch¹y bÒn: - GV quan s¸t vµ söa sai KT cho HS.
* HiÖn tîng thë dãc: - Gäi 3 ®èi tîng HS lªn thùc hiÖn, HS
Thë dãc lµ thë nhanh, gÊp, n«ng chñ yÕu kh¸c nhËn xÐt. GV chèt kiÕn thøc.
lµ thë b»ng miÖng. Sau khi ch¹y 100m ta
c¶m thÊy tøc ngùc, khã thë, ®¸nh trèng
ngôc, tay ch©y khã chÞu kh«ng muèn ? Khi ch¹y chóng ta c¶m thÊy khã thë
ch¹y n÷a kh«ng? v× sao.
- C¸ch kh¾c phôc: HS nghiªn cøu vµ tr¶ lêi.
CÇn gi¶m tèc ®é, ®ång thêi thùc hiÖn
®éng t¸c hÝt vµo thËt s©u (hÝt vµo b»ng
mòi thë ra b»ng miÖng) kho¶ng 5-7 lÇn
cho vît qua giai ®o¹n ®ã.
*Yªu cÇu: N¾m ®îc ®Ó kh¾c phôc trong
qu¸ tr×nh tËp luyÖn ch¹y bÒn.
C. PhÇn kÕt thóc
1.Th¶ lâng: 5 (P)
- Cho HS ch¹y nhÑ nhµng vßng s©n.
- Cho HS rñ nhÑ tay, ch©n, hÝt thë s©u.
2. Xuèng líp: - GV híng dÉn cho HS th¶ lâng.
- Gi¸o viªn: (HS)   
+ NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc.
+ DÆn dß vÒ nhµ luyÖn tËp c¸c kü n¨ng     
cña §H§N, ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh,     
ch¹y bÒn.     
(GV)
- GV nhËn xÐt kÕt qu¶ tiÕt häc.
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 19
gi¸o ¸n thÓ dôc 7 kú i  n¨m häc 2011 - 2012
TiÕt 12 Ngµy d¹y:03/10/2011
Néi dung bµi häc:
§H§N: - LuyÖn n©ng cao kü n¨ng ®· häc, ®i ®Òu - ®øng l¹i.
Ch¹y nhanh:- ¤n ch¹y ®¹p sau.
- Häc: XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 40m.
Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn.
I. Môc ®Ých
- Bíc ®Çu còng cè vµ hoµn thiÖn c¸c phÇn §H§N.
- RÌn luyÖn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp rÌn luyÖn ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc nhanh,
søc bÒn, sù mÒm dÏo khÐo lÐo trong vËn ®éng.
- BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn.
II. §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn
- S©n TD trêng, cßi, tranh XuÊt ph¸t cao.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
§Þnh Ph¬ng ph¸p tæ chøc
Néi dung - yªu cÇu lîng
A. PHÇN Më §ÇU 8 (P) §éi h×nh nhËn líp
1. NhËn líp:
- æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra sØ sè. 
- Phæ biÕn néi dung buæi häc. 
2. Khëi ®éng: 
- Khëi ®éng chung. (CS) 
+ Líp ch¹y mét vßng s©n ThÓ dôc. 200m
+ Xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp 2l x 8n (GV)
gèi, khíp h«ng, c¸ch tay, khuûu tay, cæ.
- Khëi ®éng chuyªn m«n. §éi h×nh khëi ®éng
+ Ch¹y bíc nhá. 2l       
+ Ch¹y ®¸ tríc. 2l
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi. 2l
      
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng. 2l       
+ Ðp ngang, Ðp däc. 2 x 8n
l       
3. Bµi cò: (CS) (GV)
? Em h·y thùc hiÖn ®éng t¸c ch¹y ®¹p - Thùc hiÖn theo hiÖu lÖnh cña ngêi
sau. 2 em
B. PhÇn c¬ b¶n
chØ huy.
1. §H§N: 32 (P)
- ¤n c¸c kü n¨ng cßn yÕu: - Gäi HS thùc hiÖn, gäi HS nhËn xÐt.
+ TËp hîp hµng ngang, däc, dãng hµng Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm.
®iÓm sè.
+ BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4 vµ 0-3-6-9 *(Tæ chøc «n tËp theo nhãm quay
+ Nghiªm, nghÜ, quay c¸c híng. vßng. Nhãm n÷ (ND1) §H§N, nhãm
Gi¸o viªn: Lª §×nh Hïng - Trêng THCS Ng Thñy B¾c - Trang 20