Giáo án sinh học 7.mới

  • 125 trang
  • file .doc
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
Ngµy so¹n: 25/ 8/ 2017
Ngµy gi¶ng: / 8/ 2017
TiÕt 1: ThÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng, phong phó
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- HS trình bày khái quát về giới Đv, biết ®îc sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ®éng vËt thÓ
hiÖn ë sè loµi, số lượng cá thể tong loài vµ m«i trêng sèng.
* TT: Sự đa dang, phong phó cña giíi ®éng vËt.
2. KÜ n¨ng:
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh
- KÜ n¨ng tù nghiªn cøu vµ ho¹t ®éng nhân
3. Th¸i ®é:
- Cã ý thøc yªu thÝch bé m«n
4. Năng lực hướng tới:NLtự học, tư duy sáng tạo, NLhợp tác NL giao tiếp, NL tri thức
sinh học
II. CHUẨN BỊ :
- GV: - ChuÈn bÞ bµi so¹n
- HS : ®äc bµi
III. Tæ CHøC C¸C HO¹T §éNG d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc: 1'
2. KiÓm tra bµi cò:
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß TG Néi dung
* H§1: T×m hiÓu sù ®a d¹ng loµi vµ 21' I. §a d¹ng loµi vµ phong phó vÒ sè lîng
phong phó vÒ sè lîng c¸ thÓ. c¸c thÓ.
- GV yªu cÇu HS quan s¸t H1.1 -
H1.2 vµ ®äc th«ng tin, th¶o luËn tr¶
lêi: - ThÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vÒ sè loµi,
+ Sù ®a d¹ng vµ phong phó vÒ loµi sè lîng c¸ thÓ trong loµi. Ngoµi ra cßn ®a
®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? d¹ng vÒ kÝch thíc, lèi sèng
+ KÓ tªn c¸c loµi ®éng vËt ®îc thu
thËp khi kÐo mét mÎ líi trªn biÓn, t¸t
mét ao c¸, ®¬m ®ã qua mét ®ªm ë ao
hå?
+ KÓ tªn c¸c loµi ®éng vËt tham gia
vµo b¶n giao hëng trong ®ªm hÌ trªn
nh÷ng c¸nh ®ång?
- 2 HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt bæ
sung.
- GV th«ng b¸o thªm: mét sè ®éng
vËt ®îc thuÇn hãa trë thµnh vËt nu«i
phôc vô nhu cÇu cña con ngêi nªn cã
nh÷ng ®Æc tÝnh kh¸c xa so víi tæ tiªn
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS
II. §a d¹ng vÒ m«i trêng sèng
* H§2: T×m hiÓu ®a d¹ng vÒ m«i tr-
êng sèng.
- GV yªu cÇu HS quan s¸t H1.4 hoµn 20'
thµnh bµi tËp ®iÒn tªn trong SGK
trang7 sau ®ã tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ - §éng vËt cã mÆt kh¾p n¬i do chóng
sung vµ rót ra kÕt luËn thÝch nghi víi mäi m«i trêng sèng v×
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin ë H1.3 vËy cã sù ®a d¹ng vÒ m«i trêng sèng
1
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
vµ th¶o luËn:
+ §Æc ®iÓm nµo gióp chim c¸nh côt
thÝch nghi víi khÝ hËu gi¸ l¹nh ë vïng
cùc?
+ Nguyªn nh©n nµo khiÕn ®éng vËt
vïng nhiÖt ®íi ®a d¹ng vµ phong phó
h¬n ®éng vËt vïng «n ®íi vµ Nam
Cùc?
+ §éng vËt ë níc ta cã ®a d¹ng vµ
phong phó kh«ng? V× sao?
- HS tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ sung vµ
rót ra kÕt luËn
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS
- GV yªu cÇu HS ®äc kÕt luËn chung
4. Cñng cè(2'):
- Sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ®éng vËt ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm nµo?
- V× sao ®éng vËt cã mÆt ë kh¾p n¬i trªn tr¸i ®Êt?
5. HDVN(1'):
- Häc bµi
- Xem tríc bµi míi
Ngµy so¹n: 25 / 8/2017
Ngµy gi¶ng: / 8/2017
TiÕt 2 : Ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt
®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- HS nªu ®îc nh÷ng ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a §V víi TV.
- Nªu ®îc ®Æc®iÓm chung cña ®éng vËt.
- HS kÓ tªn c¸c ngµnh ®éng vËt ®éng vËt.
- Nªu kh¸i qu¸t vai trß cña ®v víi tù nhiªn vµ víi con ngêi.
* TT: Sù kh¸c nhau gi÷a §V vµ TV. §Æc ®iÓm chung cña ĐV.
2. KÜ n¨ng:
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh
- KÜ n¨ng tù nghiªn cøu vµ ho¹t ®éng nhãm
3. Th¸i ®é:
- Cã ý thøc yªu thÝch bé m«n, cã ý thøc b¶o vÖ giíi ®v.
4. Năng lực hướng tới:NLtự học, tư duy sáng tạo, NLhợp tác NL giao tiếp, NL tri thức
sinh học
2
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
II. CHUÈN BÞ :
- GV: thíc kÎ, que chØ
- HS: KÎ b¶ng 1 vµ 2 vµo vë
III. Tæ CHøC C¸C HO¹T §éNG d¹y häc
1. Ổn ®Þnh tæ chøc(1')
1. KiÓm tra bµi cò(5'):
- Sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ®éng vËt ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm nµo?
- V× sao ®éng vËt cã mÆt ë kh¾p n¬i trªn tr¸i ®Êt?
3. Bµi míi:
3
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
4. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß TG Néi dung
* H§1: T×m hiÓu c¸c ®Æc ®iÓm 15' I. Ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt
c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt ®éng vËt
víi thùc vËt - Gièng nhau:
- GV yªu cÇu HS quan s¸t H2.1, + §Òu ®îc cÊu t¹o tõ tÕ bµo
th¶o luËn hoµn thµnh b¶ng 1 “ So + Lín lªn, sinh s¶n
s¸nh ®éng vËt vµ thùc vËt”
- HS quan s¸t H2.1, th¶o luËn - Kh¸c nhau:
nhãm sau ®ã lªn b¶ng tr×nh bµy, + §éng vËt cã kh¶ n¨ng di chuyÓn,
nhËn xÐt, bæ sung. sèng dÞ dìng, cã hÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan
- GV nªu c©u hái: + Thùc vËt phÇn lín kh«ng di chuyÓn,
+ §éng vËt gièng thùc vËt ë tù dìng vµ tÕ bµo cã thµnh xenlul«
®iÓm nµo?
+ §éng vËt kh¸c thùc vËt ë ®iÓm
nµo?
- HS dùa vµo b¶ng 1, th¶o luËn
sau ®ã tr×nh bµy, nhËn xÐt vµ bæ
sung
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho II. §Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt
HS 8'
* H§2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm - Cã kh¶ n¨ng di chuyÓn
chung cña ®éng vËt: - Cã hÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan
- GV yªu cÇu HS hoµn thµnh bµi - Chñ yÕu sèng dÞ dìng
tËp trong SGK råi tõ ®ã rót ra c¸c
®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt
- HS hoµn thµnh bµi tËp sau ®ã
tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ sung vµ III. S¬ lîc ph©n chia giíi ®éng vËt
rót ra kÕt luËn
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho 5' - Giíi §V ®ùîc chia thµnh ĐVKXS vµ
HS §V CXS
* H§3: T×m hiÓu vÒ sù ph©n + §VKXS gåm 7 ngµnh tõ §VNS ®Õn
chia giíi ®éng vËt ch©n khíp
- GV gi¶ng gi¶i: + §VCXS cã 1 ngµnh gåm c¸, lìng c. bß
+ Do sù ph©n lo¹i mµ giíi s¸t, chim, thó
®éng vËt ®îc chia lµm 20 ngµnh, IV. Vai trß cña ®éng vËt
thÓ hiÖn ë H2.2
+ Ch¬ng tr×nh SH 7 chØ häc 8 - §éng vËt cung cÊp nguyªn liÖu lµm
ngµnh c¬ b¶n thùc phÈm, lµm thÝ nghiÖm, hç trî con ngêi
* H§4(8): T×m hiÓu vai trß cña trong lao ®éng vµ gi¶i trÝ
®éng vËt - Mét sè ®éng vËt g©y bÖnh truyÒn
- GV yªu cÇu HS hoµn thµnh nhiÔm
b¶ng 2 trong SGK vµ th¶o luËn:
+ §éng vËt cã vai trß g× trong
®êi sèng con ngêi?
HS hoµn thµnh b¶ng 2 vµ th¶o
luËn sau ®ã tr×nh bµy, nhËn xÐt,
bæ sung råi rót ra kÕt luËn
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho
HS
- GV yªu cÇu HS ®äc kÕt luËn
chung
Cñng cè(2):
- Nªu c¸c ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt?
- §éng vËt gièng vµ kh¸c thùc vËt ë ®iÓm nµo?
5. HDVN(1):
- Häc bµi
- §äc môc “ Em cã biÕt”
- Xem tríc bµi míi.
4
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
Ngµy so¹n: 20 / 8/2016
Ngµy gi¶ng: / 8/2016 Chương1: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH
TiÕt 3- Thùc hµnh
Quan s¸t mét sè ®éng vËt nguyªn sinh
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thức
- HS nêu được khái niệm về ĐVNS
- HS thÊy ®îc 2 ®¹i diÖn ®iÓn h×nh cho §VNS lµ trïng roi vµ trïng ®Õ giµy.
- Ph©n biÖt ®îc h×nh d¹ng, c¸ch di chuyÓn cña 2 ®¹i diÖn nµy.
TT : Quan s¸t trïng giµy, trïng roi ®Ó thÊy h×nh d¹ng, di chuyÓn cña chóng.
2. KÜ n¨ng:
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp, thùc hµnh
- KÜ n¨ng tù nghiªn cøu vµ ho¹t ®éng nhãm
3. Th¸i ®é:
- Cã ý thøc nghiªm tóc, tØ mØ, cÈn thËn
4. Năng lực hướng tới:NLtự học, tư duy sáng tạo, NLhợp tác NL giao tiếp, NL tri thức
sinh học
II. CHUÈN BÞ :
- GV: - ChuÈn bÞ nh SGK
- HS: ChuÈn bÞ theo nhãm
III. Tæ CHøC C¸C HO¹T §éNG d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc(1)
2. KiÓm tra bµi cò(2) : kiÓm tra dông cô thùc hµnh.
3. Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß TG Néi dung
H§1: Híng dÉn ban ®Çu: 7' I.Môc tiªu :
- HS th¶o luËn môc tiªu. - Quan s¸t trïng giµy, trïng roi trªn kÝnh
- GV híng dÉn qui tr×nh thùc hµnh: hiÓn vi.
+ Quan s¸t trïng giµy - Ph©n biÖt h×nh d¹ng vµ c¸ch di chuyÓn cña
+ Quan s¸t trïng roi. chóng.
- GV híng dÉn mÉu b¸o c¸o
- GV ph©n chia nhãm, c¸c nhãm II. Chuẩn bị : (SGK)
lÊy dông cô.
* H§2: Ho¹t ®éng thùc hµnh cña 26'
HS: III. Nội dung :
1. Tìm hiểu trùng giày
- GV híng dÉn cho HS quan s¸t vµ 1.Quan s¸t trïng giµy
thùc hµnh c¸c thao t¸c: a. H×nh d¹ng
+ Dïng èng hót lÊy mét giät níc - C¬ thÓ cã h×nh khèi, kh«ng ®èi xøng,
nhá ë níc ng©m r¬m gièng chiÕc giµy
+ Nhá lªn lam kÝnh. dïng b«ng b. Di chuyÓn
c¶n bít tèc ®é vµ quan s¸t díi kÝnh - Di chuyÓn nhê l«ng b¬i
hiÓn vi - KiÓu di chuyÓn: võ a tiÕn võa xoay
+ Điều chỉnh ánh sáng bằng c. CÊu t¹o
gương phản chiếu , hệ thống ốc - Nh©n: Nh©n lín vµ nh©n nhá
- MiÖng
điều chỉnh để nhìn thấy rõ nhất. - HÇu
+ Quan s¸t H3.1, nhËn biÕt trïng - Kh«ng bµo thiªu hãa
giµy - Lç tho¸t
- HS lµm theo nhãm ®· ph©n c«ng - Kh«ng bµo co bãp
- GV kiÓm tra ngay trªn kÝnh hiÓn
5
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
vi cña c¸c nhãm
- - GV cho HS lµm bµi tËp SGK vµ
vÏ s¬ lîc h×nh d¹ng trïng giµy sau
®ã tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ sung. 2. Quan s¸t trïng roi
2. T×m hiÓu vÒ trïng roi a. H×nh d¹ng
- GV yªu cÇu HS quan s¸t H3.2, - C¬ thÓ trïng roi cã h×nh l¸ dµi, ®Çu tï,
H3.3 ®Ó nhËn biÕt trïng roi ®u«i nhän
- HS quan s¸t H3.2, H3.3 b. CÊu t¹o
- GV yªu cÇu HS lÊy mÉu lµm tiªu - C¬ thÓ ®¬n bµo
b¶n vµ quan s¸t t¬ng tù nh quan s¸t - Cã roi
trïng giµy - Cã ®iÓm m¾t mµu ®á
- HS lÊy mÉu vµ quan s¸t díi kÝnh - Cã c¸c h¹t diÖp lôc
hiÓn vi c. Di chuyÓn
- GV nªu c©u hái: - Nhê roi
+Trïng roi cã h×nh d¹ng nh thÕ - KiÓu di chuyÓn: võa tiÕn võa xoay
nµo?
+ CÊu t¹o cña trïng roi?
- HS th¶o luËn dùa trªn th«ng tin vµ
h×nh quan s¸t ®îc sau ®ã tr×nh bµy,
nhËn xÐt, bæ sung
- GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp môc
sau ®ã tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ sung
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS * Thu hoạch : HS vẽ hình trùng roi, trùng giày
* HĐ3: Đánh giá kết quả. 5'
và ghi chú.
- GV yêu cầu HS hoàn thành bài
thu hoạch.
- HS nộp kết quả
- Thu dọn dụng cụ
4. Kết thúc(3'): GV đánh giá giờ thực hành theo các nội dung :
- Ý thức, thái độ và tinh thần của HS
- Kỉ luật và an toang lao động
- Thao tác thực hành
- Chất lượng thực hành
5.HDVN(1'): - Häc bµi- Xem tríc bµi míi
Ngµy so¹n: 20/ 8/2016
Ngµy gi¶ng: / 9/2016 TiÕt 4- Trïng roi
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- HS nªu ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, di chuyển dinh dìng vµ sinh s¶n cña trïng roi xanh, kh¶
n¨ng híng s¸ng cña trïng roi xanh.
- HS thÊy ®îc bíc chuyÓn quan träng tõ §V ®¬n bµo ®Õn §V ®a bµo qua ®¹i diÖn lµ tËp
®oµn trïng roi
* TT: Cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản của trùng roi.
2. KÜ n¨ng:
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp
6
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
- KÜ n¨ng tù nghiªn cøu vµ ho¹t ®éng nhãm
3. Th¸i ®é:
- Yªu thÝch bé m«n
4. Năng lực hướng tới:NLtự học, tư duy sáng tạo, NLhợp tác NL giao tiếp, NL tri thức
sinh học
II. CHUẨN BỊ :
- GV: - ChuÈn bÞ bài soạn
- HS: Đọc trước bài
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc(1')
1. KiÓm tra bµi cò(3') - Tr×nh bµy cÊu t¹o, h×nh d¹ng vµ c¸ch di chuyÓn cña trïng roi?
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß T Néi dung
G
* H§1: T×m hiÓu vÒ trïng roi xanh 2 I. Trïng roi xanh
+ V§ 1: T×m hiÓu cÊu t¹o vµ di chuyÓn 5' 1. CÊu t¹o vµ di chuyÓn
cña trïng roi xanh a. CÊu t¹o
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin trong - C¬ thÓ lµ mét tÕ bµo, h×nh thoi, ®u«i
SGK, quan s¸t H4.1 vµ tr¶ lêi: nhän, ®Çu tï
+ Nªu cÊu t¹o vµ c¸ch di chuyÓn cña - Cã roi
trïng roi? - Bªn trong c¬ thÓ cã nh©n, h¹t diÖp
- HS ®äc th«ng tin, quan s¸t sau ®ã tr×nh lôc, ®iÓm m¾t, kh«ng bµo co bãp, h¹t dù
bµy. tr÷
- GV nhËn xÐt vµ yªu cÇu HS rót ra kÕt b. Di chuyÓn
luËn - Nhê roi, roi xo¸y vµo níc gióp c¬ thÓ
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS di chuyÓn võa tiÕn võa xoay
+ V§ 2: T×m hiÓu dinh dìng cña trïng
roi xanh
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin SGK vµ 2. Dinh dìng
tr¶ lêi:
+ Nªu c¸ch dinh dìng cña trïng roi? - Tù dìng vµ dÞ dìng
- HS ®äc th«ng tin, quan s¸t vµ tr×nh - H« hÊp: Trao ®æi khÝ qua mµng tÕ bµo
bµy. - Bµi tiÕt: nhê kh«ng bµo co bãp
- GV nhËn xÐt vµ yªu cÇu HS rót ra kÕt
luËn.
+ Nªu c¸ch h« hÊp vµ bµi tiÕt cña trïng
roi?
+ V§ 3: T×m hiÓu c¸ch sinh s¶n cña
trïng roi xanh
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin trong 3. Sinh s¶n
SGK, quan s¸t H4.2 vµ th¶o luËn:
+ Tr×nh bµy c¸c bíc sinh s¶n cña - H×nh thøc: Sinh s¶n v« tÝnh b»ng
trïng roi xanh? c¸ch ph©n ®«i c¬ thÓ theo chiÒu däc
+ H×nh thøc sinh s¶n cña trïng roi - C¸c bíc:
xanh lµ g×? + Nh©n ph©n chia
- HS ®äc th«ng tin, quan s¸t vµ th¶o + ChÊt nguyªn sinh vµ c¸c bµo quan
luËn sau ®ã tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ sung ph©n ®«i
- GV nhËn xÐt vµ yªu cÇu HS rót ra kÕt + C¬ thÓ ph©n ®«i theo chiÒu däc
luËn
+ V§ 4: T×m hiÓu tÝnh híng s¸ng cña
trïng roi xanh
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin SGK vµ
lµm bµi tËp môc , tr¶ lêi:
+ Trïng roi xanh tiÕn vÒ phÝa ¸nh 4. TÝnh híng s¸ng
s¸ng nhê c¸c ®Æc ®iÓm nµo?
HS ®äc th«ng tin, lµm bµi tËp vµ - Trïng roi xanh híng vÒ phÝa ¸nh
7
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ s¸ng nhê roi vµ ®iÓm m¾t.
sung
- GV nhËn xÐt vµ yªu cÇu HS rót ra kÕt
luËn
* H§2: T×m hiÓu tËp ®oµn trïng roi
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin trong
SGK, quan s¸t H4.3 vµ hoµn thµnh bµi
tËp môc
- HS ®iÒn tõ( 1. trïng roi, 2. tÕ bµo, 3.
®«n bµo, 4. ®a bµo) 1 II. TËp ®oµn trïng roi
- GV nhËn xÐt vµ yªu cÇu HS ®äckÕt 0'
luËn
- GV gi¶ng gi¶i: Trong tËp ®oµn, mét sè - TËp ®oµn trïng roi gåm nhiÒu tÕ bµo
c¸ thÓ ë ngoµi lµm nhiÖm vô di chuyÓn, cã roi, liiªn kÕt l¹i víi nhau t¹o thµnh.
b¾t måi ®Õn khi sinh s¶n mét sè tÕ bµo - Chóng gîi ra mèi liªn hÖ gi÷a ®éng
chuyÓn vµo trong ph©n chia t¹o thµnh vËt ®¬n bµo vµ ®éng vËt ®a bµo
tËp ®oµn míi.
- GV nªu c©u hái:
+ TËp ®oµn v«n vèc cã ý nghÜa g×
trong tiÕn hãa?
- HS tr¶ lêi, nhËn xÐt, bæ sung
- GV nhËn xÐt
- GV yªu cÇu HS ®äc kÕt luËn chung
4Cñng cè(5') - Tr×nh bµy cÊu t¹o, di chuyÓn, dinh dìng cña trïng roi xanh?
- Trïng roi xanh gièng thùc vËt ë ®iÓm nµo?
5.HDVN(1'): - Häc bµi
- §äc môc; Em cã biÕt.- Xem tríc bµi míi
Ngµy so¹n: 20 / 8/2016
Ngµy gi¶ng: / 9/2016
TiÕt 5- Trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- HS nªu ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, di chuyÓn, dinh dìng vµ sinh s¶n cña trïng biÕn h×nh vµ
trïng giµy.
- HS thÊy ®îc sù ph©n hãa chøc n¨ng c¸c bé phËn trong tÕ bµo cña trïng giµy lµ biÓu
hiÖn mÇm mèng cña §V ®a bµo.
* TT: CÊu t¹o, dinh dìng, sinh s¶n cña trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy.
2. KÜ n¨ng:
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh
- KÜ n¨ng tù nghiªn cøu vµ ho¹t ®éng nhãm
3. Th¸i ®é:
- Yªu thÝch bé m«n
4. Năng lực hướng tới:NLtự học, tư duy sáng tạo, NLhợp tác NL giao tiếp, NL tri thức
sinh học
II. CHUÈN BÞ :
- GV: Bµi so¹n
- HS: KÎ phiÕu häc tËp vµo vë
III. Tæ CHøC C¸C HO¹T §éNG d¹y häc
1.æn ®Þnh tæ chøc1’
2. KiÓm tra bµi cò(5):
- Tr×nh bµy cÊu t¹o, di chuyÓn, cña trïng roi xanh?
- Trïng roi xanh gièng thùc vËt ë ®iÓm nµo?
3. Bài míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß TG Néi dung
* H§ chung: T×m hiÓu vÒ trïng 35' I. So s¸nh trïng biÕn h×nh vµ trïng
biÕn h×nh vµ trïng giµy giµy:
8
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin
trong SGK, quan s¸t H5.1, H5.2, Néi dung ghi nh phiÕu häc tËp
H5.3 vµ th¶o luËn hoµn thµnh phiÕu
häc tËp:
- HS ®äc th«ng tin, quan s¸t vµ th¶o
luËn sau ®ã tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ
sung
- GV nhËn xÐt vµ gi¶ng gi¶i thªm:
+ Kh«ng bµo tiªu hãa ë §VNS
h×nh thµnh khi lÊy thøc ¨n vµo c¬
thÓ
+ Trïng giµy: míi chØ cã sù ph©n
hãa ®¬n gi¶n
+ Sinh s¶n h÷u tÝnh ë trïng giµy lµ
h×nh thøc t¨ng søc sèng cho c¬ thÓ
vµ rÊt Ýt khi sinh s¶n h÷u tÝnh * NhËn xÐt:
- GV tiÕp tôc nªu c©u hái vµ yªu
cÇu HS th¶o luËn 10' - Trïng biÕn h×nh ®¬n gi¶n h¬n: Cã 1 nh©n
+ Tr×nh bµy qu¸ tr×nh b¾t måi vµ dinh dìng vµ 1 nh©n sinh s¶n.
tiªu hãa måi cña trïng biÕn h×nh?
+ Kh«ng bµo co bãp ë trïng giµy - Trïng giµy cã enzim ®Ó biÕn ®æi thøc ¨n.
kh¸c trïng biÕn h×nh nh thÕ nµo?
+ Qu¸ tr×nh tiªu hãa ë trïng
giµy vµ trïng biÕn h×nh kh¸c nhau
ë ®iÓm nµo?(lớp 7a)
+ Sè lîng nh©n vµ vai trß cña
nh©n?
- HS th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy,
nhËn xÐt, bæ sung
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS
- GV yªu cÇu HS ®äc kÕt luËn
chung
4. Cñng cè(3):
- So s¸nh trïng giµy vµ trïng biÕn h×nh vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, dinh dìng, sinh s¶n?
- Sù ph©n hãa cÊu t¹o ë trïng giµy cho chóng ta biÕt ®îc ®iÒu g×?
5.HDVN(1):
- Häc bµi
- §äc môc”Em cã biÕt”
- Xem tríc bµi míi.
PhiÕu häc tËp:
So s¸nh c¸c ®Æc ®iÓm cña trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy
9
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
§éng vËt
Trïng biÕn h×nh Trïng giµy
§Æc ®iÓm
- C¬ thÓ ®¬n bµo: - C¬ thÓ ®¬n bµo:
+ Mµng c¬ thÓ(mµng TB) + Mµng c¬ thÓ(mµng TB)
+ ChÊt nguyªn sinh: kh«ng + ChÊt nguyªn sinh: 2kh«ng bµo co
CÊu t¹o bµo co bãp, kh«ng bµo tiªu bãp, kh«ng bµo tiªu hãa
hãa + Nh©n: nh©n lín, nh©n nhá
+ Nh©n + MiÖng, hÇu, lç tho¸t
+ L«ng b¬i
Di chuyÓn - Nhê ch©n gi¶ - Nhê l«ng b¬i
- Tiªu hãa néi bµo - Tiªu hãa: thøc ¨n vµo miÖng qua
- H« hÊp: Trao ®æi khÝ qua hÇu ®Õn kh«ng bµo tiªu hãa, thøc
Dinh dìng bÒ mÆt c¬ thÓ ¨n ®îc tiªu hãa bëi enzim tiªu hãa
- Bµi tiÕt: nhê kh«ng bµo co - H« hÊp: qua bÒ mÆt c¬ thÓ
bãp( th¶i ra ë mäi n¬i) - Bµi tiÕt: qua lç tho¸t
- Sinh s¶n v« tÝnh b»ng h×nh - Sinh s¶n v« tÝnh b»ng h×nh thøc ph©n
Sinh s¶n thøc ph©n ®«i c¬ thÓ ®«i c¬ thÓ
- Sinh s¶n h÷u tÝnh: TiÕp hîp
Ngµy so¹n: 9 / 9/2016
Ngµy gi¶ng: / 9/2016
TiÕt 6 - Trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- HS nªu ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt phï hîp víi lèi sèng kÝ
sinh.
- HS thÊy ®îc t¸c h¹i do 2 lo¹i trïng g©y ra vµ c¸ch phßng chèng.
* TT: Cấu tạo, dinh dưỡng, cách gây hại của trùng sốt rét và trùng kiết lị.
2. KÜ n¨ng:
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh
- KÜ n¨ng tù nghiªn cøu
3. Th¸i ®é:
- Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh m«i trêng
4. Năng lực hướng tới:NLtự học, tư duy sáng tạo, NLhợp tác NL giao tiếp, NL tri thức
sinh học
II. CHUẨN BỊ :
- GV: bài soạn
- HS: KÎ phiÕu häc tËp vµo vë
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG d¹y häc
1. Ổn định tổ chức(1)
2. KiÓm tra bµi cò(5):
- So s¸nh trïng giµy vµ trïng biÕn h×nh vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, di chuyÓn, dinh dìng, sinh
s¶n?
- Sù ph©n hãa cÊu t¹o ë trïng giµy cho chóng ta biÕt ®îc ®iÒu g×?
3. Bµi míi: 33’
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß TG Néi dung
* HĐ1: T×m hiÓu cÊu t¹o, dinh dìng vµ vßng 22’ I. Trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt
®êi ph¸t triÓn cña trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt rÐt
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin trong SGK, quan
s¸t H6.1, H6.2, H6.3, H6.4 - Néi dung ghi nh phiÕu häc
vµ th¶o luËn hoµn thµnh phiÕu häc tËp tËp
HS ®äc th«ng tin, quan s¸t vµ th¶o luËn sau
®ã lªn b¶ng tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ sung råi rót ra
kÕt luËn
10
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
- GV cho HS lµm nhanh bµi tËp trang 23 SGK
- C¸ch sinh s¶n cña trïng sèt rÐt cã g× ®Æc biÖt?
t¹i sao?(líp 7a)
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS
* HĐ2: T×m hiÓu bÖnh kiÕt lÞ vµ bÖnh sèt rÐt
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin trong SGK vµ
th¶o luËn hoµn thµnh b¶ng trong SGK 11' II. BÖnh kiÕt lÞ vµ bÖnh sèt rÐt
- HS ®äc th«ng tin, th¶o luËn sau ®ã lªn b¶ng 1. BÖnh kiÕt lÞ:
tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ sung råi rót ra kÕt luËn - Do trïng kiÕt lÞ g©y nªn,
- GV nªu c©u hái: lµm suy nhîc c¬ thÓ
+ T×nh tr¹ng bÖnh kiÕt lÞ vµ bÖnh sèt rÐt ë ViÖt - C¸ch phßng chèng: VÖ sinh
Nam hiÖn nay nh thÕ nµo? c¸ nh©n, vÖ sinh ¨n uèng vµ vÖ
+ C¸ch phßng chèng bÖnh kiÕt lÞ vµ bÖnh sèt sinh m«i trêng
rÐt? 2. BÖnh sèt rÐt:
+ T¹i sao ë miÒn nói hay bÞ bÖnh sèt rÐt? - Do trïng sãt rÐt g©y nªn,
- HS ®äc th«ng tin, liªn hÖ thùc tÕ, nhËn xÐt, bæ lµm thiÕu m¸u, suy nhîc c¬
sung råi rót ra kÕt luËn thÓ
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS - C¸ch phßng chèng: vÖ sinh
- GV yªu cÇu HS ®äc kÕt luËn chung m«i trêng(diÖt bä gËy, l¨ng
qu¨ng...)
4. Củng cố(5’):
- Trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt cã ®Æc ®iÓm g× kh¸c vÒ cÊu t¹o?
- Nªu nguyªn nh©n vµ t¸c h¹i, c¸ch phßng chèng bÖnh kiÕt lÞ vµ bÖnh sèt rÐt?
5. HDVN(1’):
- Häc bµi
- §äc môc “Em cã biÕt”
- Đọc bµi míi
PhiÕu häc tËp:
So s¸nh c¸c ®Æc ®iÓm cña trïng biÕn h×nh
vµ trïng giµy
§éng vËt
Trïng kiết lị Trïng sốt rét
§Æc ®iÓm
KÝ sinh trong c¬ thÓ ngêi, Kí sinh trong c¬ thÓ ngêi, trong thµnh
Lèi sèng kÕt bµo x¸c khi ë m«i ruét vµ tuyÕn níc bät cña muçi
trưêng ngoµi an«phen
CÊu t¹o Cã ch©n gi¶ ng¾n Kh«ng cã c¬ quan di chuyÓn vµ c¸c
kh«ng bµo
Dinh dìng Thùc hiÖn qua mµng tÕ bµo, Thùc hiÖn qua mµng tÕ bµo, lÊy chÊt
nuèt hång cÇu dinh dìng tõ hång cÇu
Muçi an«phen hót m¸u ngêi vµ truyÒn
Vßng ®êi ph¸t th× trïng kiÕt lÞ chui ra nuèt trïng
Bµo x¸c vµo ®Õn ruét ngêi
rÐt
sèt rÐt vµo c¬ thÓ ngêi, trïng sèt
chui vµo hång cÇu sinh s¶n vµ ph¸
triÓn hång cÇu vµ sinh s¶n vì hång cÇu råi l¹i tiÕp tôc chui vµo
hång cÇu kh¸c
PhiÕu häc tËp T×m hiÓu bÖnh sèt rÐt vµ bÖnh kiÕt lÞ
§Æc ®iÓm KÝch th- Con ®êng N¬i kÝ
íc truyÒn sinh T¸c h¹i Tªn bÖnh
§éng vËt bÖnh
Trïng kiÕt lÞ Lín h¬n Qua ¨n ë thµnh Lµm suy nhîc c¬ BÖnh kiÕt lÞ
hång cÇu uèng ruét thÓ
Nhá h¬n Qua muçi Trong ThiÕu m¸u, lµm BÖnh sèt rÐt
Trïng sèt rÐt hång cÇu anophen m¹ch suy nhîc c¬ thÓ
m¸u
11
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
Ngµy so¹n: 9/ 9/2016
Ngµy gi¶ng: /9/2016
TiÕt 7 - §Æc ®iÓm chung – Vai trß thùc tiÔn
cña ®éng vËt nguyªn sinh
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- HS nªu ®îc ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt nguyªn sinh
- HS chØ ra ®îc vai trß thùc tiÔn vµ t¸c h¹i do §VNS g©y ra
* TT: Đặc điểm chung của ĐVNS
2. KÜ n¨ng:
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp.
- KÜ n¨ng tù nghiªn cøu vµ ho¹t ®éng nhãm
3. Th¸i ®é:
- Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh m«i trêng
4. Năng lực hướng tới:NLtự học, tư duy sáng tạo, NLhợp tác NL giao tiếp, NL tri thức
sinh học
II.CHUẨN BỊ :
- GV: b¶ng phô
- HS: KÎ phiÕu häc tËp vµo vë
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG d¹y häc
1. Ổn định tổ chức(1’) :
2. KiÓm tra bµi cò(5’):
- Trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt cã ®Æc ®iÓm g× kh¸c vÒ cÊu t¹o?
- Nªu nguyªn nh©n vµ t¸c h¹i, c¸ch phßng chèng bÖnh kiÕt lÞ vµ bÖnh sèt rÐt?
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß TG Néi dung
* HĐ1: T×m hiÓu c¸c ®Æc ®iÓm 21' I. §Æc ®iÓm chung
chung cña §VNS
- GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh, - C¬ thÓ cã kÝch thíc hiÓn vi
th¶o hoµn thµnh phiÕu häc tËp - ChØ lµ mét tÕ bµo nhng ®¶m nhiÖm mäi
- HS quan s¸t vµ th¶o luËn sau ®ã chøc n¨ng cña c¬ thÓ sèng
lªn b¶ng tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ - PhÇn lín: dÞ dìng
sung råi rót ra kÕt luËn - Di chuyÓn b»ng ch©n gi¶, l«ng b¬i, roi
- GV yªu cÇu HS th¶o luËn: hoÆc tiªu gi¶m
+ §VNS sèng tù do cã ®Æc ®iÓm - Sinh s¶n v« tÝnh theo kiÓu ph©n ®«i
g×?
+ §VNS sèng kÝ sinh cã ®Æc ®iÓm
g×?
+ §VNS cã ®Æc ®iÓm chung g×?
(nhÊn m¹nh líp 7a)
- HS th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy,
nhËn xÐt, bæ sung råi rót ra kÕt luËn II. Vai trß thùc tiÔn
- GV nhËn xÐt vµ hoµn thiÖn kiÕn 12' - Lîi Ých:
thøc cho HS + Lµm thøc ¨n cho §V kh¸c
* HĐ2: T×m hiÓu vai trß thùc tiÔn + Cã ý nghÜa vÒ mÆt ®Þa chÊt
cña §VNS - T¸c h¹i:
- GV yªu cÇu HS quan s¸t H7.1, + G©y bÖnh ë ngêi vµ ®éng vËt
H7.2 vµ ®äc th«ng tin SGK, hoµn
thµnh b¶ng 2 SGK
HS ®äc th«ng tin, quan s¸t vµ
th¶o luËn sau ®ã lªn b¶ng tr×nh bµy,
nhËn xÐt, bæ sung råi rót ra kÕt luËn
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS
- GV yªu cÇu HS ®äc kÕt luËn
chung
12
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
4. Củng cố(5) :
- Nªu ®Æc ®iÓm chung cña §VNS?
- Nªu vai trß thùc tiÔn cña §VNS?
5.HDVN(1) :
- Häc bµi
- §äc môc “Em cã biÕt”
PhiÕu häc tËp:
®Æc ®iÓm chung cña ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh
KÝch thíc CÊu t¹o tõ Bé phËn H×nh thøc sinh s¶n
§¹i diÖn HiÓn Lín 1tÕ NhiÒu Thøc ¨n di chuyÓn
vi bµo TB
Trïng roi x x Vôn h÷u Roi Ph©n ®«i
c¬, VK
Trïng biÕn x x Vôn h÷u Ch©n gi¶ Ph©n ®«i
h×nh c¬, VK
Trïng giµy x x Vi khuÈn L«ng b¬i Ph©n ®«i vµ tiÕp
hîp
Trïng kiÕt lÞ x x Hång Ch©n gi¶ Ph©n ®«i
cÇu
Trïng sèt rÐt x x Hång Tiªu gi¶m Ph©n ®«i, phân
cÇu nhiều
Ngµy so¹n: 9 / 9/2016
Ngµy gi¶ng: /9/2016
TiÕt 8 - Thñy tøc
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Tr×nh bµy ®îc k/n vÒ ngµnh ruét khoang. §Æc ®iÓm chung cña ruét khoang.
- HS m« t¶ ®îc cÊu t¹o, h×nh d¹ng, dinh dìng vµ c¸ch sinh s¶n cña thñy tøc ®¹i diÖn cho
ngµnh ruét khoang vµ lµ ngµnh ®éng vËt ®a bµo ®Çu tiªn.
* TT: CÊu t¹o, dinh dìng cña thuû tøc.
2. KÜ n¨ng:
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh
- KÜ n¨ng tù nghiªn cøu
3. Th¸i ®é:
- Yªu thÝch m«n häc
4. Năng lực hướng tới:NLtự học, tư duy sáng tạo, NLhợp tác NL giao tiếp, NL tri thức
sinh học
II. CHUÈN BÞ :
- GV: Bµi so¹n
- HS : §äc tríc bµi
13
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
III. Tæ CHøC C¸C HO¹T §éNG d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc(1')
2. KiÓm tra bµi cò(5'):
- Nªu ®Æc ®iÓm chung cña §VNS?
- Nªu vai trß thùc tiÔn cña §VNS?
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß TG Néi dung
* H§1: T×m hiÓu cÊu t¹o ngoµi vµ 10’ I. H×nh d¹ng ngoµi vµ di chuyÓn
di chuyÓn 1. CÊu t¹o ngoµi:
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin + H×nh trô dµi phÇn díi lµ ®Õ b¸m, phÇn
trong SGK, quan s¸t H8.1, H8.2 vµ trªn lµ lç miÖng, xung quanh cã tua miÖng
th¶o luËn: + §èi xøng táa trßn
+ Tr×nh bµy cÊu t¹o ngoµi cña
thñy tøc? 2. Di chuyÓn: KiÓu s©u ®o, kiÓu lén ®Çu
+ Thñy tøc di chuyÓn nh thÕ nµo?
+ M« t¶ b»ng lêi 2 c¸ch di
chuyÓn?
- HS ®äc th«ng tin, quan s¸t vµ
th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy, nhËn xÐt,
bæ sung råi rót ra kÕt luËn II. CÊu t¹o trong
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS - Thµnh c¬ thÓ cã 2 líp:
* H§2: T×m hiÓu cÊu t¹o trong 10’ + Líp ngoµi: gåm tÕ bµo gai, tÕ bµo thÇn
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin kinh, tÕ bµo m« b× - c¬, tÕ bµo sinh s¶n
trong SGK,quan s¸t H8.3 vµ th¶o + Líp trong: TÕ bµo m« c¬ - tiªu hãa
luËn: + ë gi÷a lµ tÇng keo máng
+ X¸c ®Þnh vµ ghi tªn cña tõng - Lç miÖng th«ng víi khoang tiªu hãa ë
lo¹i tÕ bµo vµo « trèng cña b¶ng? gi÷a
- HS ®äc th«ng tin, quan s¸t, th¶o
luËn sau ®ã tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ
sung råi rót ra kÕt luËn III. Dinh dìng
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS
+ CÊu t¹o thñy tøc cã g× kh¸c - Thñy tøc b¾t måi b»ng tua miÖng, qu¸
§VNS ?(Líp 7a) 7’ tr×nh tiªu hãa thùc hiÖn ë khoang tiªu hãa
* H§3: T×m hiÓu ho¹t ®éng dinh nhê dÞch tõ tÕ bµo tuyÕn
dìng - Sù trao ®æi khÝ qua mµng c¬ thÓ
- GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh - Th¶i b· qua lç miÖng
thñy tøc b¾t måi, ®äc th«ng tin
SGK, tr¶ lêi:
+ Thñy tøc ®a måi vµo miÖng
b»ng c¸ch nµo?
+ Nhê lo¹i tÕ bµo nµo cña c¬ thÓ,
thñy tøc tiªu hãa ®îc måi?
+ Thñy tøc th¶i b· b»ng c¸ch IV. Sinh s¶n
nµo? - C¸c h×nh thøc sinh s¶n;
- HS ®äc th«ng tin, quan s¸t, th¶o + Sinh s¶n v« tÝnh: mäc chåi
luËn sau ®ã tr×nh bµy, nhËn xÐt råi + Sinh s¶n h÷u tÝnh: sù kÕt hîp tinh trïng
rót ra kÕt luËn vµ trøng
- GV kÕt luËn 6' + T¸i sinh: 1 phÇn cña c¬ thÓ t¹o nªn c¬
* H§4: T×m hiÓu ho¹t ®éng sinh thÓ míi
s¶n cña thñy tøc
- GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh,
®äc th«ng tin SGK, th¶o luËn:
+ Thñy tøc cã nh÷ng h×nh thøc
sinh s¶n nµo?
- HS ®äc th«ng tin, quan s¸t, tr¶ lêi.
- GV chèt kiÕn thøc cho HS: Kh¶
n¨ng t¸i sinh cao ë thñy tøc lµ do
thñy tøc cßn tÕ bµo cha chuyªn hãa
- GV yªu cÇu HS ®äc kÕt luËn
14
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
chung
4. Cñng cè(5'):
- Tr×nh bµy cÊu t¹o ngoµi vµ cÊu t¹o trong cña thñy tøc?
- Nªu c¸c h×nh thøc sinh s¶n cña thñy tøc?
5. HDVN(1'):
- Häc bµi
- §äc môc “Em cã biÕt”
- §äc bµi míi
Ngµy so¹n: 9/ 9/2016
Ngµy gi¶ng: / 9/2016
TiÕt 9 - §a d¹ng cña ngµnh ruét khoang
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- HS m« t¶ ®îc tÝnh ®a d¹ng cña ngµnh ruét khoang( thÓ hiÖn ë sè lîng lloag, cÊu t¹o c¬
thÓ, ho¹t ®éng sèng, m«i trêng sèng)
- NhËn biÕt ®îc cÊu t¹o cña søa thÝch nghi víi lèi sèng b¬i léi tù do ë biÓn
- Gi¶i thÝch ®îc cÊu t¹o cña h¶i qu× vµ san h« thÝch nghi víi lèi sèng b¸m cè ®Þnh
2. KÜ n¨ng:
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh
- KÜ n¨ng tù nghiªn cøu vµ ho¹t ®éng nhãm
3. Th¸i ®é:
- Yªu thÝch m«n häc
* TT: Sù ®a d¹ng cña ruét khoang
4. Năng lực hướng tới:NLtự học, tư duy sáng tạo, NLhợp tác NL giao tiếp, NL tri thức
sinh học
II. CHUÈN BÞ
- GV: - Bµi so¹n
- HS: KÎ phiÕu häc tËp vµo vë
III. Tæ CHøC C¸C HO¹T §éNG d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc(1)
2. KiÓm tra bµi cò(5):
- Tr×nh bµy cÊu t¹o ngoµi vµ cÊu t¹o trong cña thñy tøc?
- Nªu c¸c h×nh thøc sinh s¶n cña thñy tøc?
3. Bµi míi:
15
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß TG Néi dung
* H§1: T×m hiÓu sù ®a d¹ng cña 15' I. Søa
ruét khoang
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin trong - C¬ thÓ h×nh dï
SGK, quan s¸t H9.1 vµ th¶o luËn - MiÖng ë díi
hoµn thµnh b¶ng 1 SGK - §èi xøng táa trßn
+ Nªu ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña søa - Cã tÕ bµo gai tù vÖ
thÝch nghi víi lèi sèng di chuyÓn tù - TÇng keo dµy
do nh thÕ nµo?
- HS ®äc th«ng tin, quan s¸t vµ th¶o
luËn sau ®ã tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ
sung råi rót ra kÕt luËn
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS
* H§2(7): T×m hiÓu h¶i qu× II. H¶i qu×
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin trong
SGK,quan s¸t H9.2 vµ th¶o luËn: - CÊu t¹o: gåm miÖng, tua
+ H¶i qu× cã cÊu t¹o nh thÕ nµo? miÖng, th©n, ®Õ b¸m
+ H¶i qu× sèng tù do hay sèng - Cã lèi sèng b¸m
b¸m?
- HS ®äc th«ng tin, quan s¸t, tr¶ lêi
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS
III. San h«
* H§3(14): T×m hiÓu san h«
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin trong - Cã cÊu t¹o gièng h¶i qu× nh-
SGK, quan s¸t H9.3 vµ th¶o luËn ng kh¸c ë chç:
hoµn thµnh b¶ng 2 SGK + Sèng tËp ®oµn, cã khoang
+ San h« kh¸c h¶i qu× ë ®iÓm c¬ thÓ th«ng víi nhau
nµo? + Cã líp vá khung ®¸ v«i
- HS ®äc th«ng tin, quan s¸t, th¶o
luËn sau ®ã lªn b¶ng tr×nh bµy, nhËn
xÐt, bæ sung råi rót ra kÕt luËn
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS
- GV yªu cÇu HS ®äc kÕt luËn chung
4.Cñng cè(2'):
- Tr×nh bµy cÊu t¹o cña søa thÝch nghi víi lèi sèng tù do?
- San h« kh¸c h¶i qu× ë ®iÓm nµo?
5. HDVN(1'):
- Häc bµi
- §äc môc “Em cã biÕt”
- §äc bµi míi
PhiÕu häc tËp:
so s¸nh c¸c ®¹i diÖn cña ruét khoang
§¹i diÖn
Thñy tøc Søa San h« H¶i qu×
§Æc ®iÓm
H×nh d¹ng Hình trụ Hình dù Hình trụ Hình trụ
VÞ trÝ miÖng Ở trên Ở dưới Ở trên Ở trên
TÇng keo Mỏng Dày mỏng mỏng
Khoang c¬ thÓ dạng túi dạng túi dạng túi dạng túi
Di chuyÓn Sâu đo, lộn Co bóp dù đẩy
Cố định Cố định
đầu nước ra ngoài
Lèi sèng Tự do Bơi lội Sống bám Tự do, cộng sinh
16
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
Ngµy so¹n: / 9/2016
Ngµy gi¶ng: /9/2016
TiÕt 10 - §Æc ®iÓm chung vµ Vai trß cña
ngµnh ruét khoang
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- HS nªu ®îc ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh ruét khoang
- HS chØ ra ®îc vai trß cña ngµnh ruét khoang trong tù nhiªn vµ trong ®êi sèng
2. KÜ n¨ng:
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp.
- KÜ n¨ng tù nghiªn cøu vµ ho¹t ®éng nhãm
3. Th¸i ®é:
- Cã ý thøc b¶o vÖ ®éng vËt quÝ hiÕm, cã gi¸ trÞ
* TT: §Æc ®iÓm chung cña ngµnh ruét khoang
4. Năng lực hướng tới:NLtự học, tư duy sáng tạo, NLhợp tác NL giao tiếp, NL tri thức
sinh học
II. CHUÈN BÞ
- GV: - b¶ng phô
- HS: KÎ phiÕu häc tËp vµo vë
III. Tæ CHøC C¸C HO¹T §éNG d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc(1)
2. KiÓm tra bµi cò(5):
- Tr×nh bµy cÊu t¹o cña søa thÝch nghi víi lèi sèng tù do?
- San h« kh¸c h¶i qu× ë ®iÓm nµo?
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß TG Néi dung
* H§1: T×m hiÓu c¸c ®Æc ®iÓm 26' I. §Æc ®iÓm chung
chung cña ngµnh ruét khoang
- GV yªu cÇu HS quan s¸t H10.1, - C¬ thÓ cã ®èi xøng táa trßn
®äc th«ng tin, th¶o hoµn thµnh - Ruét d¹ng tói
phiÕu häc tËp - Thµnh c¬ thÓ cã 2 líp tÕ bµo
- HS quan s¸t vµ th¶o luËn sau ®ã - Cã tÕ bµo gai tù vÖ vµ tÊn c«ng, bắt mồi.
lªn b¶ng tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ
sung råi rót ra kÕt luËn. - Dinh dưỡng: dị dưỡng
- Tõ b¶ng trªn h·y rót ra ®Æc ®iÓm
chung cña ngµnh ruét khoang?
- HS tr¶ lêi
- GV nhËn xÐt vµ hoµn thiÖn kiÕn
thøc cho HS
* H§2: T×m hiÓu vai trß cña ruét 10'
khoang II. Vai trß
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin * Cã lîi :
SGK, th¶o luËn: - §èi víi tù nhiªn:
+ Ruét khoang cã vai trß g× trong + T¹o vÎ ®Ñp thiªn nhiªn
tù nhiªn vµ trong ®êi sèng con ng- + Cã ý nghÜa sinh th¸i ®èi víi ®éng vËt
êi? biÓn
+ Nªu râ t¸c h¹i cña ruét - §èi víi ®êi sèng con ngêi:
khoang? + Lµm vËt trang trÝ
- HS ®äc th«ng tin vµ th¶o luËn sau + Lµ nguån cung cÊp nguyªn liÖu v«i
17
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
®ã tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ sung råi + Lµm thùc phÈm cã gi¸ trÞ
rót ra kÕt luËn + Cã ý nghÜa vÒ mÆt ®Þa chÊt
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS * T¸c h¹i:
- GV yªu cÇu HS ®äc kÕt luËn + Mét sè loµi g©y ®éc vµ ngøa cho con ng-
chung êi
+ T¹o ®¸ ngÇm ¶nh hëng ®Õn giao th«ng ®-
êng biÓn
4.Cñng cè(2'):
- Nªu ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh ruét khoang?
- Nªu vai trß cña ngµnh ruét khoang?
5. HDVN(1'):
- Häc bµi
- §äc môc “Em cã biÕt”
PhiÕu häc tËp:
®Æc ®iÓm chung cña ngµnh ruét khoang
§¹i diÖn
Thñy tøc Søa San h«
§Æc ®iÓm
KiÓu ®èi xøng toả tròn toả tròn toả tròn
C¸ch di chuyÓn Sâu đo, Co bóp
cố định
lộn đầu dù
C¸ch dinh dìng dị dưỡng dị dưỡng dị dưỡng
C¸ch tù vÖ nhờ TB nhờ TB nhờ TB
gai gai gai
Sè líp tÕ bµo cña thµnh c¬ thÓ 2 2 2
KiÓu ruét Tói thông
túi túi
nhau
Sèng ®¬n ®éc hay tËp ®oµn Đơn độc đơn độc tập đoàn
PhiÕu häc tËp:
®Æc ®iÓm chung cña ngµnh ruét khoang
§¹i diÖn
Thñy tøc Søa San h«
§Æc ®iÓm
KiÓu ®èi xøng
C¸ch di chuyÓn
C¸ch dinh dìng
18
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
C¸ch tù vÖ
Sè líp tÕ bµo cña thµnh c¬ thÓ
KiÓu ruét
Sèng ®¬n ®éc hay tËp ®oµn
Tªn nhãm:
....................................................................................................................................................
PhiÕu häc tËp:
®Æc ®iÓm chung cña ngµnh ruét khoang
§¹i diÖn
Thñy tøc Søa San h«
§Æc ®iÓm
KiÓu ®èi xøng
C¸ch di chuyÓn
C¸ch dinh dìng
C¸ch tù vÖ
Sè líp tÕ bµo cña thµnh c¬ thÓ
KiÓu ruét
Sèng ®¬n ®éc hay tËp ®oµn
Tªn nhãm:
Ngµy so¹n: /9/2016 Ch¬ng3: C¸C ngµnh giun
Ngµy gi¶ng: /10/2016 NGµNH GIUN DÑP
TiÕt 11- S¸n l¸ gan
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: - HS trình bày được khái niệm về ngành giun dẹp.
- HS nªu ®îc ®Æc ®iÓm næi bËt cña ngµnh giun dÑp lµ c¬ thÓ ®èi xøng 2 bªn
- HS nªu ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña s¸n l¸ gan thÝch nghi víi ®êi sèng kÝ sinh
2. KÜ n¨ng:
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh
- KÜ n¨ng tù nghiªn cøu vµ ho¹t ®éng cá nhân
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc ý thøc vÖ sinh m«i trêng
* TT: Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh.
4. Năng lực hướng tới:NLtự học, tư duy sáng tạo, NLhợp tác NL giao tiếp, NL tri thức
sinh học
II. CHUẨN BỊ : - GV :bài soạn
- HS : đọc trước bài
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG d¹y häc
1. Ổn định tổ chức(1)
19
Sinh häc 7 N¨m häc 2017-2018
2. KiÓm tra bµi cò( 5):
- Nªu ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh ruét khoang?
- Nªu vai trß cña ngµnh ruét khoang?
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß TG Néi dung
* H§1: T×m hiÓu vÒ s¸n l«ng vµ 12' I. N¬i sèng, cÊu t¹o vµ dinh dìng, di
s¸n l¸ gan chuyÓn cña s¸n l¸ gan
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin
trong SGK, quan s¸t tranh vÏ s¸n - Sèng kÝ sinh ë gan mËt
l«ng vµ s¸n l¸ gan, th¶o luËn vµ - Cơ thể dẹp theo chiều lưng bụng. Có
tr¶ lêi:
- S¸n l¸ gan sèng ë ®©u? Cã cÊu đối xứng 2 bên.
t¹o ntn? - C¬ quan di chuyÓn tiªu gi¶m
- HS ®äc th«ng tin, quan s¸t vµ - Gi¸c b¸m ph¸t triÓn
th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy, nhËn - C¬ quan tiªu hãa: ph©n nh¸nh nhiÒu,
xÐt, bæ sung råi rót ra kÕt luËn cha cã hËu m«n.
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS
* H§2: T×m hiÓu c¬ quan sinh
s¶n vµ vßng ®êi cña s¸n l¸ gan 24'
- GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin II. Sinh s¶n cña s¸n l¸ gan
trong SGK,quan s¸t H11.1 vµ tr¶ 1. C¬ quan sinh dôc
lêi: - S¸n l¸ gan lìng tÝnh.
- C¬ quan sinh dôc cña s¸n l¸ gan
cã ®Æ ®iÓm g×?
- GV yªu cÇu HS q/s H11.2 vµ
tr¶ lêi:
- Vßng ®êi cña s¸n l¸ gan ¶nh h- 2. Vßng ®êi
ëng nh thÕ nµo nÕu trong thiªn
nhiªn x¶y ra t×nh huèng sau:
- Trøng s¸n kh«ng gÆp níc? S¸n trëng thµnh trøng
- Êu trïng në kh«ng gÆp c¬
thÓ èc thÝch hîp?
- èc chøa Êu trïng bÞ §V kÐn s¸n Êu trïng
kh¸c ¨n mÊt? l«ng
- KÐn s¸n b¸m vµo rau bÌo
nhng tr©u bß kh«ng ¨n ph¶i?
+ ViÕt s¬ ®å biÓu diÔn vßng ®êi Êu trïng Êu trïng
cña s¸n l¸ gan? cã ®u«i trong èc
+ S¸n l¸ gan thÝch nghi víi sù
ph¸t t¸n nßi gièng nh thÕ nµo?
( líp 7a)
+ Muèn tiªu diÖt s¸n l¸ gan ta
ph¶i lµm nh thÕ nµo?
- HS ®äc th«ng tin, quan s¸t, th¶o
luËn sau ®ã tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn
xÐt, bæ sung råi rót ra kÕt luËn
- GV liªn hÖ thùc tÕ vµ yªu cÇu
HS ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p phßng
chèng cô thÓ
- GV hoµn thiÖn kiÕn thøc cho HS
- GV yªu cÇu HS ®äc kÕt luËn
chung
4.Cñng cè(2):
- Tr×nh bµy cÊu t¹o cña s¸n l¸ gan thÝch nghi víi lèi sèng kÝ sinh?
- Nªu vßng ®êi cña s¸n l¸ gan?
5.HDVN(1):
20