Giáo án ngữ văn 6 mô hình trường học mới vnen học kì 1

  • 31 trang
  • file .doc
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
TUẦN 1
Tiết 1-> tiết
BÀI 1: THÁNH GIÓNG
Các hoạt Hoạt động của GV và HS Ghi chú
động
- Mục đích: kết ni đươc hiiê biết, ki h ghiê ̣m củ ba thh liê qể đế bai hoc.
- Phươ g phap: hhot đô ̣ g hóm
- KT-KN đot đươc: HS miêê ta a ttr h bà đươc cam ghi hh h ̣t Tha h ió g.
- Dự kiến TG: 10 phút
- Chh HS đoc mục tiêê bai hoc
A. Khởi động
- ỉh hiệm ụ chh HS: chê hoi tth g S K
- Nhóm ttươ g chi đoh cac tha h iê tth g hóm hhot đô ̣ g ca hh ( khha g 1-2 phutt)
- Nhóm ttươ g đi ê ha h lâ lươt tt g tha h iê ttr h bà gă go .
- V goi đoi iê ̣ hóm ttr h bà, 1-2 hóm khac góp .
- V kết lêh ̣ , s̉ê đó â ăt ah hhot đô ̣ g hr h tha h kiế thưc.
-Mục đích: hr h tha h kiế thưc mmi thô g qể hê ̣ thn g cac bai th ̣p/ hiê ̣m ụ.
-Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ că ̣p đôi, HĐ hóm a theh lmp
- KT- KN đot đươc:
+ Đoc iê cam ă ba .
B. Hoạt động
+ Năm đươc ghỉ cac chi tiết, đă ̣c điim hh h ̣t chí h, ghỉ củ ttềê ̣ , đă ̣c điim củ
hình thành
thi lhoi ttề thềết.
kiến thức
-Dự kiến TG: 60 phút
+ Hiiê đươc khai iê ̣m gỉh tiếp, ă ba , phươ g thưc biiê đot a hh ̣ biết đươc 6 kiiê ă
ba .
-Dự kiếnTG: 45 phút
-Mục đích: Cu g cn cac ND đã hoc kiế thưc đã hoc qể hê ̣ thn g bai th ̣p, te ki ă g ki
chềê ̣ chh hoc si h.
C. Hoạt động
-Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ că ̣p đôi.
luyện tâ ̣p
- Nô ̣i ê g đot đươc: lam h̉̀, lam đu g cac bai th ̣p tth g S K.
-Dự kiến TG: 65 phút
D. Hoạt đô ̣ng - Mục đích: sử ụ g kiế thưc, ki ă g đã hoc đi giai qềết cac â đ liê qể tmi ttềê ̣
vâ ̣n dung Tha h ió g; trm hiiê thêm hữ g i tích lich sử ơ đỉ phươ g.
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 1
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
- Phươ g phap: HĐ ca hh
- KT-KN đot đươc: giai qềết đươc cac â đ đă ̣t t̉, sưê tâm đươc mô ̣t i tích lich sử ơ đỉ
phươ g.
- Dự kiến TG: là̀ ở nhà.
-Mục đích: giup HS mơ tô ̣ g kiế thưc, ki ă g
E. Hoạt động -Phươ g phap: HĐ ca hh thô g qể hoc tập cộ g đồ g( tt̉h đổi mi gười thh hhặc bo bet)
tì̀ tòi ̀ở - KT-KN đot đươc: hiiê đươc ô ̣i ê g ghỉ củ ttề thềết “Ch Rồ g, chaê Tiê n
rộng -Dự kiến TG: Là̀ ở nhà
-Bah cah kết qêa ca hh ơ óc hoc tập ah têâ 2
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 2
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
TUẦN 2
Tiết 5- tiết :
Bài 2: TÌ HIOIỂ CHỂNG VÊ VĂN BAN TT ST
Các hoạt Hoạt động của GV và HS Ghi chú
động
-Mục đích: te ki ă g trm tt hi ê tiế g tth g tiế g Viê ̣t.
-Phươ g phap: HĐ hóm
A. Khơi độ g - KT-KN đot đươc: trm đu g tt hi ê tiế g
-Dự kiến TG: 10 phút
- Cach tổ chưc: ttò chơi thi trm tt hi ê tiế g(3- tiế gt)
-Mục đích: hr h tha h kiế thưc a ki ă g thô g qể hê ̣ thn g bai th ̣p/ hiê ̣m ụ
-Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ cặp đôi, HĐ hóm , HĐ chê g ca lmp.
- KT-KN đot đươc:
+ Hiiê đươc khai iê ̣m ă tư sư, mục đích củ tư sư.
B. Hhot độ g
-Dự kiến TG: 40 phút
hr h tha h
+ Phh biê ̣t đươc tt a tiế g, tt đơ a tt phưc, tt ghep a tt là.
kiế thưc
-Dự kiến TG: 40 phút
+ Phh biê ̣t đươc tt mươ a tt thêâ Viê ̣t, ̉i ttò củ tt mươ tth g hê ̣ thn g tt ư g tiế g
Viê ̣t.
-Dự kiến TG: 45 phút
-Mục đích: Cu g cn kiế thưc, ki ă g đã hoc qể hê ̣ thn g bai th ̣p.
C.Hhot độ g -Phươ g phap: HĐ ca hh , că ̣p đôi, hóm.
lềệ tập - KT-KN đot đươc: lam đu g cac bai th ̣p tth g HDH.
-Dự kiến tg: 45 phút
-Mục đích: Vậ ụ g kiế thưc đã hoc tiếp tục lam cac bai th ̣p tt là, tt mươ , te kk ă g
ki chềê ̣ .
D.Hhot độ g -Phươ g thưc: HĐ ca hh
ậ ụ g - KT-KN đot đươc: hha tha h bai th ̣p, ki đươc chh gười thh ghe mô ̣t chê chềê ̣ theh ̀êê
câê tth g hưm g â hoc.
-Dự kiến: Là̀ ở nhà
E. Hhot độ g -Mục đích: Khăc shê kiế thưc đã hoc.
trm tòi mơ -Phươ g phap: HĐ ca hh
tộ g - KT-KN đot đươc: đoc- hiiê h̉i ă ba tth g HDH đi biết cach sử ụ g tt mươ .
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 3
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
-Dự kiến: Là̀ ở nhà
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected]
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
TỂẦN 3
Tiết 9->tiết 12
Bài 3 SƠN TIONH, THỦ TIONH.
Các hoạt Hoạt động của GV và HS Ghi chú
động
-Mục đích: kết ni đươc hiiê biết, ki h ghiê ̣m củ ba thh liê qể đế bai hoc.
-Phươ g phap: hhot đô ̣ g hóm
-KT-KN đot đươc: HS miêê ta a ttr h bà đươc cam ghi hh h ̣t Tha h ió g.
-Dự kiến TG: 10 phút
-Chh HS đoc mục tiêê bai hoc
A. Khởi động
- ỉh hiệm ụ chh HS: chê hoi tth g S K
- Nhóm ttươ g chi đoh cac tha h iê tth g hóm hhot đô ̣ g ca hh ( khha g 1-2 phutt)
- Nhóm ttươ g đi ê ha h lâ lươt tt g tha h iê ttr h bà gă go .
- V goi đoi iê ̣ hóm ttr h bà, 1-2 hóm khac góp .
- V kết lêh ̣ , s̉ê đó â ăt ah hhot đô ̣ g hr h tha h kiế thưc.
-Mục đích: hr h tha h kiế thưc mmi thô g qể hê ̣ thn g cac bai th ̣p/ hiê ̣m ụ.
-Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ că ̣p đôi, HĐ hóm a theh lmp
- KT- KN đot đươc:
+ Đoc iê cam ă ba .
B. Hoạt động
+ Năm đươc ghỉ cac chi tiết, đă ̣c điim hh h ̣t chí h, ghỉ củ ttềê ̣ , đă ̣c điim củ
hình thành
thi lhoi ttề thềết.
kiến thức
-Dự kiến TG: 60 phút
+ Hiiê đươc khai iê ̣m gỉh tiếp, ă ba , phươ g thưc biiê đot a hh ̣ biết đươc 6 kiiê ă
ba .
-Dự kiếnTG: 45 phút
-Mục đích: Cu g cn cac ND đã hoc kiế thưc đã hoc qể hê ̣ thn g bai th ̣p, te ki ă g ki
chềê ̣ chh hoc si h.
C. Hoạt động
-Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ că ̣p đôi.
luyện tâ ̣p
- Nô ̣i ê g đot đươc: lam h̉̀, lam đu g cac bai th ̣p tth g S K.
-Dự kiến TG: 65 phút
D. Hoạt đô ̣ng - Mục đích: sử ụ g kiế thưc, ki ă g đã hoc đi giai qềết cac â đ liê qể tmi ttềê ̣
vâ ̣n dung Tha h ió g; trm hiiê thêm hữ g i tích lich sử ơ đỉ phươ g.
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 5
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
- Phươ g phap: HĐ ca hh
- KT-KN đot đươc: giai qềết đươc cac â đ đă ̣t t̉, sưê tâm đươc mô ̣t i tích lich sử ơ đỉ
phươ g.
- Dự kiến TG: là̀ ở nhà.
-Mục đích: giup HS mơ tô ̣ g kiế thưc, ki ă g
E. Hoạt động -Phươ g phap: HĐ ca hh thô g qể hoc tập cộ g đồ g( tt̉h đổi mi gười thh hhặc bo bet)
tì̀ tòi ̀ở - KT-KN đot đươc: hiiê đươc ô ̣i ê g ghỉ củ ttề thềết “Ch Rồ g, chaê Tiê n
rộng -Dự kiến TG: Là̀ ở nhà
-Bah cah kết qêa ca hh ơ góc hoc tập ah têâ 2
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 6
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
TỂẦN 4
Tiết 13-> tiết 16
Bài 4 CÁCH LÀ BAIO VĂN TT ST
Các hoạt Hoạt động của GV và HS Ghi chú
động
-Mục đích: kết ni đươc hữ g hiiê biết củ ba thh liê qể đế bai hoc.
-Phươ g phap: hhot đô ̣ g hóm
-KT-KN đot đươc: HS xac đi h đươc bn cục a ô ̣i ê g chí h củ mmi phâ .
-Dự kiến TG: 10 phút
-Chh HS đoc mục tiêê bai hoc
A. Khởi động
- ỉh hiệm ụ chh HS: chê hoi tth g S K
- Nhóm ttươ g chi đoh cac tha h iê tth g hóm hhot đô ̣ g ca hh ( khha g 1-2 phutt)
- Nhóm ttươ g đi ê ha h lâ lươt tt g tha h iê ttr h bà gă go .
- V goi đoi iê ̣ hóm ttr h bà, 1-2 hóm khac góp .
- V kết lêh ̣ , s̉ê đó â ăt ah hhot đô ̣ g hr h tha h kiế thưc.
-Mục đích: hr h tha h kiế thưc mmi thô g qể hê ̣ thn g cac bai th ̣p/ hiê ̣m ụ.
-Phươ g phap: HĐ că ̣p đôi, HĐ hóm
B. Hoạt động - KT- KN đot đươc:
hình thành + Hiiê đươc khai iê ̣m chu đ , bn cục củ bai ă tư sư.
kiến thức -Dự kiến TG: 45 phút
+ Hiiê đươc cach trm hiiê đ , lh ̣p a lh ̣p a tth g bai ă tư sư.
-Dự kiếnTG: 55 phút
-Mục đích: Cu g cn cac ND đã hoc kiế thưc đã hoc qể hê ̣ thn g bai th ̣p, te ki ă g trm ,lh ̣p
a a lam bai ă tư sư chh hoc si h.
C. Hoạt động
-Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ că ̣p đôi.
luyện tâ ̣p
- Nô ̣i ê g đot đươc: lam h̉̀, lam đu g cac bai th ̣p tth g S K.
-Dự kiến TG: 70 phút
D. Hoạt đô ̣ng - Mục đích: sử ụ g kiế thưc, ki ă g đã hoc đi xh̀ ư g mô ̣t chê chềê ̣ theh chu đ ; giai
vâ ̣n dung qềết hữ g tr h hên g có tth g thưc tiê cêô ̣c sn g.
- Phươ g phap: HĐ ca hh
- KT-KN đot đươc: giai qềết đươc cac â đ đă ̣t t̉.
- Dự kiến TG: là̀ ở nhà.
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 7
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
-Bah cah kết qêa ca hh ơ góc hoc tập ah têâ 6
-Mục đích: giup HS mơ tô ̣ g kiế thưc, ki ă g
E. Hoạt động -Phươ g phap: HĐ ca hh thô g qể gười thh ; trm hiiê chu đ , bn cục củ ttềê ̣ “Ba h
tì̀ tòi ̀ở chư g, ba h giần
rộng -Dự kiến TG: Là̀ ở nhà
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected]
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
TỂẦN 5
Tiết 17-> tiết 20
Bài 5 HIỌ̐N TƯƠNG CHỂ̉IN NGHIA CUA TƯ.
Các hoạt Hoạt động của GV và HS Ghi chú
động
-Mục đích: kết ni đươc hữ g hiiê biết củ ba thh liê qể đế bai hoc.
-Phươ g phap: hhot đô ̣ g că ̣p đôi
-KT-KN đot đươc: HS xac đi h đươc ghỉ củ cac tt “qêan.
-Dự kiến TG: 10 phút
-Chh HS đoc mục tiêê bai hoc
A. Khởi động
- ỉh hiệm ụ chh HS: chê hoi tth g S K
- Hhot đô ̣ g ca hh ( khha g 1-2 phutt)
- H̉i tha h iê tt̉h đổi bai chh h̉ê.
- V goi HS ttr h bà, HS khac góp .
- V kết lêh ̣ , s̉ê đó â ăt ah hhot đô ̣ g hr h tha h kiế thưc.
-Mục đích: hr h tha h kiế thưc mmi thô g qể hê ̣ thn g cac bai th ̣p/ hiê ̣m ụ.
-Phươ g phap: HĐ ca hh ,HĐ că ̣p đôi, HĐ hóm.
B. Hoạt động - KT- KN đot đươc:
hình thành + Hiiê đươc tt hi ê ghỉ a hiê ̣ tươ g chềi ghỉ củ tt.
kiến thức -Dự kiến TG: 70 phút
+ Hiiê đươc đă ̣c điim củ lời ă , đho ă tư sư.
-Dự kiếnTG: 60 phút
-Mục đích: Cu g cn cac ND đã hoc kiế thưc đã hoc qể hê ̣ thn g bai th ̣p, te ki ă g iết đho
ă tư sư.
C. Hoạt động
-Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ hóm.
luyện tâ ̣p
- Nô ̣i ê g đot đươc: lam đu g cac bai th ̣p tth g S K, sa g toh tth g iết đho ă .
-Dự kiến TG: 50 phút
- Mục đích: sử ụ g kiế thưc, ki ă g đã hoc đi trm hiiê ghỉ củ cac tt “bụ gn a “chh n
D. Hoạt đô ̣ng - Phươ g phap: HĐ ca hh
vâ ̣n dung - KT-KN đot đươc: giai qềết đươc cac â đ đă ̣t t̉.
- Dự kiến TG: là̀ ở nhà.
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 9
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
-Mục đích: giup HS mơ tô ̣ g kiế thưc, ki ă g
E. Hoạt động -Phươ g phap: HĐ ca hh : đoc bai đoc thêm
tì̀ tòi ̀ở -Dự kiến TG: Là̀ ở nhà
rộng
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 10
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
TỂẦN 6
Tiết 21->tiết 24
Bài 6 TḤCH SANH
Ttềê ̣ cổ tích
Các hoạt Hoạt động của GV và HS Ghi chú
động
-Mục đích: kết ni đươc hiiê biết củ ba thh liê qể đế bai hoc.
-Phươ g phap: hhot đô ̣ g hóm, hhot đô ̣ g ca hh .
-KT-KN đot đươc: HS êê đươc mô ̣t tê mô ̣t sn ttềê ̣ h gỉ a gimi thiê ̣ê hh h ̣t ma
em đã lử cho .
-Dự kiến TG: 10 phút
A. Khởi động -Chh HS xac đi h mục tiêê bai hoc
- ỉh hiệm ụ chh HS: chê hoi tth g S K.
- Nhóm ttươ g chi đoh cac tha h iê tth g hóm hhot đô ̣ g ca hh ( khha g 1-2 phutt)
- Nhóm ttươ g đi ê ha h lâ lươt tt g tha h iê ttr h bà gă go .
- V goi đoi iê ̣ hóm ttr h bà, 1-2 hóm khac góp .
- V kết lêh ̣ , s̉ê đó â ăt ah hhot đô ̣ g hr h tha h kiế thưc.
-Mục đích: hr h tha h kiế thưc mmi thô g qể hê ̣ thn g cac bai th ̣p/ hiê ̣m ụ.
-Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ că ̣p đôi, HĐ hóm a theh lmp.
- KT- KN đot đươc:
+ Đoc iê cam ă ba .
+ Năm đươc ghỉ cac chi tiết, đă ̣c điim hh h ̣t chí h, ghỉ củ ttềê ̣ , đă ̣c điim củ
B. Hoạt động
thi lhoi cổ tích.
hình thành
-Dự kiến TG: 60 phút
kiến thức
+ Xac đi h đu g lmi du g tt, hiiê gềê hh măc lmi a biết cach sử̉ lmi.
-Dự kiếnTG: 40 phút
+ Chữ̉ bai ki chềê ̣ đã thưc hiê ̣ ơ bai : chi t̉ cac lmi hoc si h măc phai khi iết bai ă
(lmi iê đot, du g tt, chí h tả…t)
-Dự kiếnTG: 40 phút
C. Hoạt động -Mục đích: Cu g cn cac ND đã hoc kiế thưc đã hoc qể ttò chơi : đó g ̉i cac hh h ̣t đi tai
luyện tâ ̣p hiê ̣ loi chiế cô g củ Thoch S̉ h.
-Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ că ̣p đôi.
- Nô ̣i ê g đot đươc: lam h̉̀ ̀êê câê đử t̉.
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 11
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
-Dự kiến TG: 30 phút
- Mục đích: sử ụ g kiế thưc, ki ă g đã hoc đi giai qềết cac â đ liê qể tmi ttềê ̣
ki chềê ̣ Thoch S̉ h chh gười thh hhặc bo be ghe, e mô ̣t bưc tt̉ h thi hiê ̣ mô ̣t chi tiết
tth g ttềê ̣ ma em thích.
D. Hoạt đô ̣ng + Đử t̉ hh ̣ xet cach du g tt tth g đho ă ba .
vâ ̣n dung - Phươ g phap: HĐ ca hh
- KT-KN đot đươc: hha tha h bưc tt̉ h
-Bah cah kết qêa ca hh ơ góc hoc tập ah têâ kế tiếp.
- Dự kiến TG: là̀ ở nhà.
-Mục đích: giup HS mơ tô ̣ g kiế thưc, ki ă g
E. Hoạt động -Phươ g phap: HĐ ca hh trm thêm mô ̣t sn chê chềê ̣ cổ tích thâ kr hh h ̣t u g si cưê
tì̀ tòi ̀ở gười bi hoi, đoc a trm hiiê thêm ttềê ̣ So Dt̉.
rộng - KT-KN đot đươc: hiiê đươc ghỉ củ ttềê ̣ So Dt̉.
-Dự kiến TG: Là̀ ở nhà
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 12
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
TỂẦN 7
Tiết 25->tiết 28
Bài 7 È B́ THÔNG ̀IONH.
Ttềê ̣ cổ tích.
Các hoạt Hoạt động của GV và HS Ghi chú
động
-Mục đích: kết ni đươc hiiê biết, ki h ghiê ̣m củ ba thh liê qể đế bai hoc.
-Phươ g phap: hhot đô ̣ g ca lmp
-KT-KN đot đươc: HS đha đươc cach Lươ g Thế Vi h ch hi.
-Dự kiến TG: 10 phút
A. Khởi động
-Chh HS đoc mục tiêê bai hoc
- V chh hoc si h xem tt̉ h a đă ̣t chê hoi
- V goi hoc si h tta lời a chh hoc si h khac bổ sê g.
- V kết lêh ̣ , s̉ê đó â ăt ah hhot đô ̣ g hr h tha h kiế thưc.
-Mục đích: hr h tha h kiế thưc mmi thô g qể hê ̣ thn g cac bai th ̣p/ hiê ̣m ụ.
-Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ că ̣p đôi, HĐ hóm a theh lmp
- KT- KN đot đươc:
+ Đoc iê cam ă ba .
B. Hoạt động
+ Năm đươc ghỉ cac chi tiết, đă ̣c điim hh h ̣t chí h, ghỉ củ ttềê ̣ .
hình thành
-Dự kiến TG: 60 phút
kiến thức
+ Xac đi h đu g lmi du g tt, hiiê gềê hh măc lmi a biết cach sử̉ lmi.
-Dự kiếnTG: 30 phút
+ Ki sa g toh chềê ̣ Em be thông mnnh theh gơi .
-Dự kiếnTG: 40 phút
-Mục đích: Cu g cn cac ND đã hoc kiế thưc đã hoc qể hê ̣ thn g bai th ̣p, te ki ă g ki
chềê ̣ chh hoc si h.
C. Hoạt động
-Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ că ̣p đôi, HĐ chê g ca lmp.
luyện tâ ̣p
- Nô ̣i ê g đot đươc: lam h̉̀, lam đu g cac bai th ̣p tth g S K.
-Dự kiến TG: 40 phút
- Mục đích: sử ụ g kiế thưc, ki ă g đã hoc đi giai qềết â đ m̉ g tí h cô ̣ g đồ g(hoi
D. Hoạt đô ̣ng
gười thh hữ g tr h hên g thi hiê ̣ cach ư g xử khô kheh, thô mi h củ ch gười
vâ ̣n dung tth g cêô ̣c sn gt), lh ̣p a chh bai ki miê ̣ g ba thh a gỉ đr h.
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 13
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
- Phươ g phap: HĐ ca hh
- KT-KN đot đươc: giai qềết đươc cac â đ đă ̣t t̉.
- Dự kiến TG: là̀ ở nhà.
-Mục đích: giup HS mơ tô ̣ g kiế thưc, ki ă g
E. Hoạt động -Phươ g phap: HĐ ca hh trm mô ̣t chê chềê ̣ khac em be thô g mi h.
tì̀ tòi ̀ở -Dự kiến TG: Là̀ ở nhà
rộng
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 1
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
TỂẦN 8
Tiết 29-> tiết 32
Bài 8 DANH TƯ
Các hoạt Hoạt động của GV và HS Ghi chú
động
-Mục đích: kết ni đươc hữ g hiiê biết củ ba thh liê qể đế bai hoc.
-Phươ g phap: hhot đô ̣ g hóm
-KT-KN đot đươc: HS đha đươc tê cac sư h ̣t, hiê ̣ tươ g, ch gười đươc miêê ta.
-Dự kiến TG: 10 phút
-Chh HS đoc mục tiêê bai hoc
A. Khởi động
- ỉh hiệm ụ chh HS: ttò chơi “ Ke giâê mă ̣tn
- Hhot đô ̣ g ca hh ( khha g 1-2 phutt)
- Cac hóm lâ lươt t̉ chê đn đi hóm khac tta lời.
- Thư kí lmp ghi loi kết qêa đha tê goi củ cac hóm.
- V kết lêh ̣ , s̉ê đó â ăt ah hhot đô ̣ g hr h tha h kiế thưc.
-Mục đích: hr h tha h kiế thưc mmi thô g qể hê ̣ thn g cac chê hoi, bai th ̣p/ hiê ̣m ụ.
-Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ hóm, hhot đô ̣ g chê g ca lmp.
B. Hoạt động - KT- KN đot đươc:
hình thành + Hiiê đươc đă ̣c điim củ ̉ h tt
kiến thức -Dự kiến TG: 40 phút
+ Hiiê đươc khai iê ̣m gôi ki, ̉i ttò củ gôi ki a biết lử cho gôi ki tth g ă tư sư.
-Dự kiếnTG: 60 phút
-Mục đích: Cu g cn cac ND đã hoc kiế thưc đã hoc qể hê ̣ thn g bai th ̣p, te ki ă g ki
chềê ̣ .
C. Hoạt động
-Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ chê g ca lmp.
luyện tâ ̣p
- Nô ̣i ê g đot đươc: lam đu g cac bai th ̣p tth g S K, sa g toh tth g ki chềê ̣
-Dự kiến TG: 70 phút
- Mục đích: h ̣ ụ g gôi ki thư hât đi ki chềê ̣ chh gười thh ghe.
D. Hoạt đô ̣ng - Phươ g phap: HĐ ca hh
vâ ̣n dung - KT-KN đot đươc: giai qềết đươc cac â đ đă ̣t t̉.
- Dự kiến TG: là̀ ở nhà.
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 15
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
-Mục đích: giup HS mơ tô ̣ g kiế thưc, ki ă g
E. Hoạt động -Phươ g phap: HĐ ca hh : đoc bai đoc thêm
tì̀ tòi ̀ở -Dự kiến TG: Là̀ ở nhà
rộng
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 16
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
TỂẦN 9
Tiết 33-> tiết 36
Bài 9 TH́ TT KI T TNG VĂN TT ST
Các hoạt Hoạt động của GV và HS Ghi chú
động
-Mục đích: kết ni đươc hữ g hiiê biết củ ba thh liê qể đế bai hoc.
-Phươ g phap: hhot đô ̣ g hóm
-KT-KN đot đươc: HS săp xếp đu g thư tư cac sư iê ̣c tth g ttềê ̣ Sơn Tnnh, Thủ Tnnh.
-Dự kiến TG: 10 phút
-Chh HS đoc mục tiêê bai hoc
A. Khởi động
- ỉh hiệm ụ chh HS: chê hoi tth g S K
- Nhóm ttươ g chi đoh cac tha h iê tth g hóm hhot đô ̣ g ca hh ( khha g 1-2 phutt)
- Nhóm ttươ g đi ê ha h lâ lươt tt g tha h iê ttr h bà gă go .
- V goi đoi iê ̣ hóm ttr h bà, 1-2 hóm khac góp .
- V kết lêh ̣ , s̉ê đó â ăt ah hhot đô ̣ g hr h tha h kiế thưc.
-Mục đích: hr h tha h kiế thưc mmi thô g qể hê ̣ thn g cac bai th ̣p/ hiê ̣m ụ.
B. Hoạt động -Phươ g phap: HĐ că ̣p đôi, HĐ hóm
hình thành - KT- KN đot đươc:
kiến thức + Hiiê đươc đă ̣c điim, ̉i ttò củ thư tư ki tth g bai ă tư sư.
-Dự kiến TG: 40 phút
-Mục đích: Cu g cn cac ND đã hoc kiế thưc đã hoc qể hê ̣ thn g bai th ̣p, te ki ă g lh ̣p a
a lam bai ă tư sư chh hoc si h.
C. Hoạt động
-Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ că ̣p đôi.
luyện tâ ̣p
- Nô ̣i ê g đot đươc: lam h̉̀, lam đu g cac bai th ̣p tth g S K; iết bai ă tư sư hha chi h.
-Dự kiến TG: 130 phút
- Mục đích: sử ụ g kiế thưc, ki ă g đã hoc đi thêh ̣t loi chh gười thh ghe mô ̣t chềế
đi hhă ̣c hữ g iê ̣c em thườ g lam tth g mô ̣t gà.
D. Hoạt đô ̣ng
- Phươ g phap: HĐ ca hh
vâ ̣n dung
- KT-KN đot đươc: giai qềết đươc cac â đ đă ̣t t̉.
- Dự kiến TG: là̀ ở nhà.
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 17
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
-Mục đích: giup HS mơ tô ̣ g kiế thưc, ki ă g
E. Hoạt động -Phươ g phap: HĐ ca hh đoc thêm ttềê ̣ “Ô g lãh đa h ca a ch ca a gn đi trm hiiê
tì̀ tòi ̀ở chu đ a cac sư iê ̣c tth g ttềê ̣ .
rộng -Dự kiến TG: Là̀ ở nhà
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 1
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
TỂẦN 10
Tiết 37->tiết 40
Bài 10 ́CH NGÔIO Á̉ GIÓNG
Ttềê ̣ gụ gô
Các hoạt Hoạt động của GV và HS Ghi chú
động
-Mục đích: kết ni đươc hiiê biết củ ba thh liê qể đế bai hoc.
-Phươ g phap: hhot đô ̣ g hóm, hhot đô ̣ g ca hh .
-KT-KN đot đươc: HS êê a ki loi đươc hữ g ttềê ̣ gụ gô đã đoc.
-Dự kiến TG: 10 phút
-Chh HS xac đi h mục tiêê bai hoc
A. Khởi động
- ỉh hiệm ụ chh HS: chê hoi tth g S K.
- Nhóm ttươ g chi đoh cac tha h iê tth g hóm hhot đô ̣ g ca hh ( khha g 1-2 phutt)
- Nhóm ttươ g đi ê ha h lâ lươt tt g tha h iê ttr h bà gă go .
- V goi đoi iê ̣ hóm ttr h bà, 1-2 hóm khac góp .
- V kết lêh ̣ , s̉ê đó â ăt ah hhot đô ̣ g hr h tha h kiế thưc.
-Mục đích: hr h tha h kiế thưc mmi thô g qể hê ̣ thn g cac chê hoi, bai th ̣p/ hiê ̣m ụ.
-Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ hóm a HĐ chê g ca lmp.
- KT- KN đot đươc:
+ Đoc iê cam ă ba .
B. Hoạt động + Năm đươc ghỉ cac chi tiết, đă ̣c điim hh h ̣t chí h, ghỉ, bai hoc tut t̉ tt ttềê ̣ , đă ̣c
hình thành điim củ thi lhoi gụ gô .
kiến thức -Dự kiến TG: 40 phút
+ Hiiê đươc đă ̣c điim củ ̉ g tt chê g, ̉ h tt tiê g a cach iết ̉ h tt tiê g.
-Dự kiếnTG: 40 phút
+ HS hiiê đươc cach ki miê ̣ g mô ̣t sư iê ̣c a lh ̣p a chh mô ̣t đ ă tư sư.
-Dự kiếnTG: 60 phút
-Mục đích: Cu g cn cac ND đã hoc kiế thưc đã hoc qể hê ̣ thn g bai th ̣p.
C. Hoạt động -Phươ g phap: HĐ hóm, HĐ că ̣p đôi.
luyện tâ ̣p - Nô ̣i ê g đot đươc: lam đu g, lam h̉̀ ̀êê câê đử t̉.
-Dự kiến TG: 30 phút
D. Hoạt đô ̣ng - Mục đích: sử ụ g kiế thưc, ki ă g đã hoc đi lam bai th ̣p ̉ h tt tiê g.
vâ ̣n dung + ki loi ttềê ̣ gụ gô đã hoc chh gười thh ghe.
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 19
KẾ HOẠCH BÀI HỌC NGƯ VN -LỚP 6
- Phươ g phap: HĐ ca hh , HĐ cô ̣ g đồ g.
- Dự kiến TG: là̀ ở nhà.
-Mục đích: giup HS mơ tô ̣ g kiế thưc, ki ă g
E. Hoạt động -Phươ g phap: HĐ ca hh : đoc thêm ttềê ̣ “Thầ bói xem hin
tì̀ tòi ̀ở - KT-KN đot đươc: hiiê đươc ghỉ, bai hoc củ ttềê ̣ “Thầ bói xem hin.
rộng -Dự kiến TG: Là̀ ở nhà
G : Trần Quốc Tuấn – [email protected] 20