Giáo án môn sinh học lớp 10 cả năm

  • 60 trang
  • file .doc
Ngày soạn:........./.........../................... Ngày giảng:......../............/................
Phần một
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
Tiết1 Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG
I. Mục tiêu bài dạy:
- Học sinh phải giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát
về thế giới sống.
- Giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vị cơ bản tổ chức nên thế giới sống.
- Trình bày được đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.
- Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp tự học.
II. Phương tiện dạy học:
- Tranh vẽ Hình 1 SGK và những tranh ảnh có liên quan đến bài học mà giáo viên và học sinh sưu
tầm được.
- Các thiết bị phục vụ giảng dạy( Máy chiếu, đĩa VCD...)
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số - Chuẩn bị sách vở học tập bộ môn của học sinh.
LỚP SĨ SỐ HỌC SINH NGHỈ HỌC
10A1
10A2
10A3
10A4
10A5
10A6
10A7
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giảng bài mới:
Hoạt động của thầy & trò Nội dung
Hoạt động 1:GV Cho hs I.Các cấp tổ chức của thế giới sống:
Quan sát tranh
Hình 1 sách giáo khoa - Để nghiên cứu sự sống các nhà khoa học thường tập
* Em hãy nêu các cấp tổ chức của thế trung nghiên cứu các đặc điểm của cơ thể sống vì chỉ có
giới sống? cơ thể mới có biểu hiện đầy đủ các đặc tính sống: trao đổi
* Giải thích khái niệm tế bào, mô, cơ chất và năng lượng, sinh trưởng – phát triển, sinh sản,
quan, hệ cq... cảm ứng và vận động....
* Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới
sống? + Cơ thể đơn bào: Chỉ gồm một tế bào, nhưng có đầy
*Tại sao nói tế bào là đơn vị cơ bản cấu đủ chức năng của một cơ thể sống.
tạo nên mọi cơ thể sinh vật + Cơ thể đa bào: Được cấu tạo từ nhiều tế bào.
* Trong các cấp của thế giới sống cơ thể
giữ vai trò quan trọng ntn? => Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể
sinh vật.
Hs nêu được : từ nguyên tử→ sinh
quyển - Thế giới sống được chia thành các cấp độ tổ chức từ
-Cơ thể sinh vật được cấu tạo từ 1 hay thấp đến cao theo nguyên tắc thứ bậc: Tế bào  Cơ thể 
nhiều tế bào Quần thể - Loài  Quần xã  Hệ sinh thái - Sinh quyển.
-mọi hoạt động sống diễn ra ở tế bào .
GV nhận xét, đánh giá và giúp hs hoàn
Trang 1
thiện kiến thức
Hoạt động 2: tìm hiểu đặc điểm
chung của các cấp tổ chức sống II.Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống:
Gv: Nguyên tắc thứ bậc là gì? 1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc:
- Thế nào là đặc tính nổi trội ? Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, trong đó tổ chức dưới
- Đặc tinh nổi trội do đâu mà có ? làm nền tảng xây dựng nên tổ chức sống cấp trên. Tổ chức
- Đặc tính nổi trội đặc trưng cho sống cấp cao hơn không chỉ có các đặc điểm của tổ chức
cơ thể sống là gì? sống cấp thấp mà còn có những đặc tính nổi trội mà tổ
Hs: trao đổi nhóm trả lời chức dưới không có được.
+ Giải thích:
-Nguyên tắc thứ bậc: ng tử  phân tử 
đại phân tử
-Tính nổi trội:từng tế bào thần kinh
không có được đặc điểm của hệ thần
kinh. 2. Hệ thống mở tự điều chỉnh.
*Cơ thể sống muốn tồn tại sinh trưởng, Mọi cấp tổ chức sống đều có các cơ chế tự điều chỉnh
phát triển..thì phải như thế nào? đảm bảo duy trì và điều hoà sự cân bằng động trong hệ
*Nếu trao đổi chất không cân đối thì cơ thống, giúp tổ chức sống có thể tồn tại và phát triển.
thể sống làm như thế nào để giữ cân
bằng?(uống rượu nhiều..)
- Hệ thống mở là gì ?
- SV với môi trường có mối quan hệ 3. Thế giới sống liên tục tiến hoá.
như thế nào? - Sự sống được tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền thông
tin trên ADN từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ này
- Vì sao sự sống tiếp diễn liên tục từ thế sang thế hệ khác.
hệ này sang thế hệ khác - Do đó, các sinh vật đều có những điểm chung.
-Tại sao tất cả sv đều cấu tạo từ tế bào ? Tuy nhiên, sinh vật luôn có những cơ chế phát sinh các
-Vì sao cây xương rồng khi sông trên sa biến dị và chọn lọc tự nhiên không ngừng tác động để giữ
mạc có nhiều gai nhọn? lại các dạng sống thích nghi.
-Do đâu sinh vật thích nghi với môi  Dù có chung nguồn gốc nhưng các sinh vật luôn tiến
trường? hoá theo nhiều hướng khác nhau tạo nên 1 thế giới sống
vô cùng đa dạng và phong phú.
4.Củng cố:
- Câu hỏi và bài tập cuối bài
5. Rút kinh nghiệm:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Trang 2
Ngày soạn:....................................... Ngày giảng:....................................
Tiết 2 -Bài 2:
CÁC GIỚI SINH VẬT
I. Mục tiêu bài dạy:
- Học sinh phải nêu được khái niệm giới.
-Trình bày được hệ thống phân loại sinh giới ( hệ thống 5 giới).
-Nêu được đặc điểm chính của mỗi giới sinh vật(giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới
Thực vật, giới Động vật).
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.
II. Phương tiện dạy học:
- Tranh vẽ phóng to Hình 2 SGK, máy chiếu.
- Phiếu học tập (các đặc điểm chính của các giới sinh vật) ho ạt
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số - chuẩn bị bài của học sinh.
LỚP SĨ SỐ HỌC SINH NGHỈ HỌC
10A1
10A2
10A3
10A4
10A5
10A6
10A7
2. Kiểm tra bài cũ:
-Thế nào là nguyên tắc thứ bậc, tính nổi trội? Cho ví dụ
3. Giảng bài mới:
Hoạt động của thầy & trò Nội dung
Hoạt động1 : Tìm hiểu về giới và I. Giới và hệ thống phân loại 5 giới:
hệ thống phân loại 5 giới
Gv : viết sơ đồ: giới - ngành - lớp
-bộ- họ - chi - loài
*Em hiểu thế nào là giới?
- giới là gì ? cho ví dụ 1) Khái niệm giới:
- Giới sinh vật là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm các
ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.
Gv cho học sinh quan sát tranh sơ 2)Hệ thống phân loại 5 giới:
đồ hệ thống 5 giới sv - Giới Khởi sinh (Monera) Tế bào nhân sơ
*Hệ thống phân loại 5 giới gồm - Giới Nguyên sinh(Protista)
những giới nào? - Giới Nấm(Fungi) Tế bào
- Giới Thực vật(Plantae) nhân thực
-Giới Khởi sinh (Monera) - Giới Động vật(Animalia)
-Giới Nguyên sinh(Protista)
-Giới Nấm(Fungi)
-Giới Thực vật(Plantae)
-Giới Động vật(Animalia)
* Tại sao không biểu thị các giới
trên cùng một hàng?
Trang 3
( vì ngày nay các giới tồn tại song
song )
-Hoạt động2 : tìm hiểu đặc điểm
của mổi giới II. Đặc đặc điểm chính của mỗi giới:
1)Giới Khởi sinh:( Monera)
*Đặc điểm của giới Khởi sinh? - Gồm những loài vi khuẩn nhân sơ có kích thước nhỏ 1-
*Phương thức sống? 5m.
- Phương thức sống đa dạng.
* Giới Nguyên sinh gồm những đại 2) Giới Nguyên sinh:(Protista)
diện nào? ( Tảo, Nấm nhày và Động vật nguyên sinh)
- Tảo:S.vật nhân thực,đơn bào, đa bào.Hình thức sống
* Đặc điểm cấu tạo chung, hình quang tự dưỡng(cơ thể có diệp lục)
thức sống của giới Nguyên sinh? - Nấm nhày:S.vật nhân thực, cơ thể tồn tại 2 pha đơn bào
và hợp bào.Hình thức sống dị dưỡng, hoại sinh.
- ĐVNS:S,vật nhân thực, đơn bào.Hình dạng đa dạng,
sống dị dưỡng.
* Giới Nấm gồm những đại diện
nào? 3) Giới Nấm:(Fungi)
- Gồm những sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào.
* Đặc điểm cấu tạo chung, hình Thành tế bào chứa kitin.
thức sống của giới Nấm? - Sinh sản hữu tinh và vô tính(nhờ bào tử).
- Hình thức sống dị dưỡng: Hoại sinh, ký sinh, cộng sinh.
* Giới Thực vật gồm những đại
diện nào? 4) Giới Thực vật:( Plantae)
(Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín)
* Đặc điểm cấu tạo chung, hình - Sinh vật nhân thực, đa bào, thành tế bào cấu tạo bằng
thức sống của giới Thực vật? xenlulôzơ.
- Hình thức sống:Sống cố định, có khả năng quang hợp(có
* Giới Động vật gồm những đại diệp lục) tự dưỡng.
diện nào?
5) Giới Động vật:(Animalia)
* Đặc điểm cấu tạo chung, hình (Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt,
thức sống của giới Động vật? Thân mềm, Chân khớp, Da gai và Động vật có dây sống)
- Sinh vật nhân thực, đa bào, có cấu trúc phức tạp với các
* Học sinh hoàn thành phiếu học cơ quan và hệ cơ quan chuyên hoá cao.
tập - Hình thức sống: dị dưỡng và có khả năng di chuyển.
4.Củng cố:
- Bài tập cuối bài
PHIẾU HỌC TẬP
đặc Nhân Nhân Đơn Đa bào Tự dị dưỡng
Giới Sinh vật
điểm sơ thực bào dưỡng
Khởi sinh Vi khuẩn + + + +
Tảo + + + +
Nguyên sinh Nấm nhày + + +
ĐVNS + + + +
Trang 4
Nấm Nấm men + + +
Nấm sợi + + +
Rêu,Quyết
Thực vật + + + +
Hạt trần Hạt kín
Đ vật có dây sống
Động vật + + +
Cá,lưỡng cư
5. Rút kinh nghiệm:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.
Trang 5
Ngày soạn:......./......./........... Ngày giảng:........./........./...........
Phần hai : SINH HỌC TẾ BÀO
Chương I
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO
Tiết 3 Bài 3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC
I. Mục tiêu bài dạy:
- Học sinh phải nêu được các nguyên tố chính cấu tạo nên tế bào.
- Nêu được vai trò của các nguyên tố vi lượng đối với tế bào.
- Phân biệt được nguyên tố vi lượng và nguyên tố đại lượng.
- Giải thích được cấu trúc hoá học của phân tử nước quyết định các đặc tính lý hoá của nước.
- Trình bày được vai trò của nước đối với tế bào.
II. Phương tiện dạy học:
- Tranh vẽ cấu trúc hoá học của phân tử nước ở trạng thái lỏng và trạng thái rắn ( hình 3.1 và hình 3.2 SGK )
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số - chuẩn bị bài của học sinh.
LỚP SĨ SỐ HỌC SINH NGHỈ HỌC
10A1
10A2
10A3
10A4
10A5
10A6
10A7
2. Kiểm tra bài cũ:
-Hãy kể tên các giới trong hệ thống phân loại 5 giới và đặc điểm của 3 trong 5 giới.
3. Giảng bài mới:
Hoạt động của thầy & trò Nội dung
Hoạt động1: tìm hiểu các nguyên I. Các nguyên tố hoá học:
tố hoá học
GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS thảo
luận nhanh trả lời.
- Sự giống và khác nhau về cấu tạo - Thế giới sống và không sống đều được cấu tạo từ các nguyên
ở thế giới sống và không sống? tố hóa học.
- Sự sống được hình thành là do - Sự sống được hình thành do sự tương tác đặc biệt giữa các
đâu? nguyên tử nhất định.
- Có bao nhiêu nguyên tố tham gia - Có khoảng vài chục nguyên tố vô cơ cần thiết cho sự sống.
cấu tạo cơ thể sống ? Những Những nguyên tố chủ yếu là : C, H, O, N chiếm khoảng 96% .
nguyên tố nào là nguyên tố chủ
yếu?
- Dựa vào cơ sở nào để phân biệt - Dựa vào tỉ lệ các nguyên tố có trong cơ thể sống, chia các
nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi nguyên tố thành 2 loại: đại lượng và vi lượng.
lượng?
Trang 6
Học sinh nghiên cứu SGK, thảo
luận trả lời câu hỏi.
Giáo viên nhận xét, kết luận.
Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm và yêu cầu hoàn thành nội dung bảng sau:
Học sinh chia 3 nhóm:
- Nhóm 1: hoàn thành cột 2.
- Nhóm 2: hoàn thành cột 4.
- Nhóm 3: hoàn thành cột 3.
Đại diện nhóm lên trình bày, Giáo viên nhận xét, bổ sung, kết luận.
(Bảng so sánh nhóm nguyên tố Đại lượng và Vi lượng)
Nhóm Tỉ lệ trong
Đại diện Đặc điểm
nguyên tố cơ thể sống
(2) (4)
(1) (3)
C, H, O, N,  0,01% - Chúng tham gia cấu tạo các đại phân tử hữu cơ như
Đại lượng S, P, K… Prôtêin, Cacbonhidrat...
- Là thành phần chính xây dựng nên cấu trúc tế bào.
F, Cu, Fe,  0,01% - Nguyên tố vi lượng chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng không thể
Mn, Mo, Se, thiếu đối với sự sống.
Vi lượng Zn, Co, B, Ví dụ: Iốt thiếu có thể gây bệnh biếu cổ.
Cr… - Là thành phần cơ bản của enzim, vitamin…tham gia
điều tiết các quá trình sống.
GV liên hệ thực tế:
- Như vậy để phòng tránh bệnh biếu cổ, chúng ta phải làm gì?
- Thành phần thức ăn hàng ngày cần đáp ứng điều gì?
Hoạt động2 : Nghiên cứu Nước và II.Nước và vai trò của nước trong tế bào:
vai trò của nước trong tế bào.
Giáo viên yêu cầu học sinh quan
sát Tranh H 3.1 và 3.2, nghiên
cứu SGK trả lời câu hỏi: 1. Cấu trúc và đặc tính hóa lí của nước:
- Em hãy nêu cấu trúc của nước? - Cấu trúc:
+ Phân tử nước gồm 1 nguyên tử Ôxi kết hợp với 2 nguyên tử
Hiđrô bằng liên kết cộng hóa trị.
+ Phân tử nước có hai đầu điện tích trái dấu, do đôi êlêctron
trong mối liên kết bị kéo lệch về phía Ôxi.
- Em hãy nêu đặc tính lý hoá của - Đặc tính:
nước? + Nước có tính phân cực.
- Em nhận xét về mật độ và sự liên + Phân tử nước này hút các phân tử nước khác.
kết giữa các phân tử nước ở trạng + Phân tử nước hút các phân tử phân cực khác.
thái lỏng và rắn?
- Theo em nước có vai trò như thế 2. Vai trò của nước đối với tế bào :
nào đối với tế bào cơ thể sống? - Nước là thành phần cấu tạo tế bào.
- Nước là dung môi hòa tan các chất.
- Điều gì xảy ra khi các sinh vật - Nước là môi trường của các phản ứng sinh hóa.
không có nước?) Nước chiếm tỉ lệ lớn trong tế bào, nếu không có nước tế bào sẽ
không thể tiến hành chuyển hóa các chất để duy trì sự sống.
4. Củng cố:
- Các câu hỏi và bài tập cuối bài
Trang 7
- Tại sao cần ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, không nên chỉ ăn 1 số các món ăn ưa thích?( Cung cấp
các nguyên tố vi lượng khác nhau cho tế bào, cơ thể )
- Tại sao người ta phải trồng rừng và bảo vệ rừng?( Cây xanh là mắt xích quan trọng trong chu trình
cacbon)
- Tại sao khi phơi hoặc sấy khô thực phẩm lại bảo quản được lâu hơn?(Hạn chế vi sinh vật sinh sản
làm hỏng thực phẩm)
5. Rút kinh nghiệm:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.
Trang 8
Ngày soạn Tiết 4 - Bài 4:
CÁCBOHYĐRAT VÀ LIPIT,PRÔTÊIN
I. Mục tiêu bài dạy:
- Học sinh phải liệt kê được tên các loại đường đơn, đường đôi và đường đa(đường phức) có trong
các cơ thể sinh vật.
-Trình bày được chức năng của từng loại đường trong cơ thể sinh vật.
-Liệt kê được tên các loại lipit có trong các cơ thể sinh vật và trình bày được chức năng của các loại
lipit trong cơ thể.
- Học sinh phải phân biệt được các mức độ cấu trúc của prôtêin: Cấu trúc bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4.
-Nêu được chức năng của 1 số loại prôtêin và đưa ra được các ví dụ minh hoạ.
-Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng của prôtêin và giải thích được ảnh hưởng của
những yếu tố này đến chức năng của prôtêin
II. Phương tiện dạy học:
- Tranh vẽ về cấu trúc hoá học của đường và lipit.
- Tranh ảnh về các loại thực phẩm, hoa quả có nhiều đường và lipit.
- Đường Glucôzơ, Fructôzơ, Saccarôzơ, sữa bột không đường và tinh bột sắn dây.
- Tranh vẽ cấu trúc hoá học của prôtêin.
- Sợi dây đồng hoặc dây điện 1 lõi
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số - chuẩn bị bài của học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ:
-Trình bày cấu trúc hoá học của nước và vai trò của nước trong tế bào.
3. Giảng bài mới:
Hoạt động của thầy & trò Nội dung
Hoạt động1: I. Cacbohyđrat: ( Đường)
* Em hãy kể tên các loại đường mà
em biết trong các cơ thể sống? 1)Cấu trúc hoá học:
*Thế nào là đường đơn, đường đôi, a.Đường đơn:(monosaccarit)
đường đa? - Gồm các loại đường có từ 3-7 nguyên tử C.
Tranh cấu trúc hoá học của - Đường 5 C (Ribôzơ,đeôxyribôzơ), đường 6 C (Glucôzơ,
đường Fructôzơ, Galactôzơ).
b.Đường đôi: (Disaccarit)
CH2 OH CH2 OH -Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết
glucôzit.
1 2 -Mantôzơ(đường mạch nha) gồm 2 phân tử Glucôzơ,
CH2 OH Saccarôzơ(đường mía) gồm 1 ptử Glucôzơ và 1 ptử
Fructôzơ, Lactôzơ (đường sữa) gồm 1 ptử glucôzơ và 1 ptử
Liên kết glucôzit galactôzơ.
+ Các phân tử đường glucôzơ liên c. Đường đa: (polisaccarit)
kết với nhau bằng liên kết glucôzit - Gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng
tạo xenlulôzơ. liên kết glucôzit.
- Glicôgen, tinh bột, xenlulôzơ, kitin…
*Cacbohyđrat giữ các chức năng gì 2)Chức năng của Cacbohyđrat:
trong tế bào? - Là ngồn cung cấp năng lượng cho tế bào.
-Tham gia cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể…
Tranh
cấu trúc hoá học của lipit
Trang 9
II. Lipit: ( chất béo)
Hoạt động2: 1) Cấu tạo của lipit:
*Quan sát hình 4.2 em nhận xét về a. Lipit đơn giản: (mỡ, dầu, sáp)
thành phần hoá học và cấu trúc của -Gồm 1 phân tử glyxêrol và 3 axit béo
phân tử mỡ? b.Phôtpholipit:(lipit đơn giản)
- Gồm 1 phân tử glyxêrol liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm
* Sự khác nhau giữa dầu thực vật và phôtphat(alcol phức).
mỡ động vật? c. Stêrôit:
- Là Colesterôn, hoocmôn giới tính ơstrôgen, testostêrôn.
* Sự khác nhau giữa lipit đơn giản d. Sắc tố và vitamin:
và lipit phức tạp? - Carôtenôit, vitamin A, D, E, K…
2) Chức năng:
* Lipit giữ các chức năng gì trong tế - Cấu trúc nên hệ thống màng sinh học.
bào và cơ thể? - Nguồn năng lượng dự trữ.
- Tham gia nhiều chức năng sinh học khác.
III. prôtêin
1.Cấu trúc của prôtêin:
Hoạt động3: Phân tử prôtêin có cấu trúc đa phân mà đơn phân là các
axit amin.
a) Cấu trúc bậc 1:
*Em hãy nêu thành phần cấu tạo - Các axit amin liên kết với nhau tạo nên 1 chuỗi axit
của p tử prôtêin. amin là chuỗi pôli peptit.
- Chuỗi pôli peptit có dạng mạch thẳng.
Tranh hình 5.1 b) Cấu trúc bậc 2:
*quan sát hình 5.1 và đọc sgk em - Chuỗi pôli peptit co xoắn lại(xoắn) hoặc gấp nếp().
hãy nêu các bậc cấu trúc của c) cấu trúc bậc 3 và bậc 4:
prôtêin. - Cấu trúc bậc 3: Chuỗi pôli peptit cấu trúc bậc 2 tiếp tục
co xoắn tạo không gian 3 chiều đặc trưng được gọi là cấu
* Em hãy nêu các chức năng chính trúc bậc 3.
của prôtêin và cho ví dụ. - Cấu trúc bậc 4: Các chuỗi cấu trúc bậc 2 liên kết với
( hãy tìm thêm các ví dụ ngoài sách nhau theo 1 cách nào đó tạo cấu trúc bậc 4
giáo khoa) 2. Chức năng và các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng
của prôtêin:
* Có các yếu tố nào ảnh hưởng đến a) Chức năng của prôtêin:
cấu trúc của prôtêin, ảnh hưởng như - Tham gia cấu tạo nên tế bào và cơ thể. (nhân, màng sinh
thế nào? học, bào quan…)
- Dự trữ các axit amin.
- Vận chuyển các chất.( Hêmôglôbin)
- Bảo vệ cơ thể.( kháng thể)
- Thu nhận thông tin.(các thụ thể)
- Xúc tác cho các phản ứng.( enzim)
- Tham gia trao đổi chất (hoocmôn)
b) Các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng của prôtêin:
- Nhiệt độ cao, độ pH…phá huỷ cấu trúc không gian 3
chiều của prôtêin làm cho chúng mất chức năng( biến
tính).
4.Củng cố:
Trang 10
- Các câu hỏi và bài tập cuối bài.
- Tại sao người già không nên ăn nhiều mỡ?( ăn nhiều mỡ dẫn đến sơ vữa động mạch, huyết áp cao).
-Nếu ăn quá nhiều đường dẫn tới bệnh gì?( Bệnh tiểu đường, bệnh béo phì).
- Các câu hỏi cuối bài.
- Tại sao khi luộc lòng trắng trứng đông lại?( prôtêin lòng trắng trứng là albumin bị biến tính).
- Tại sao các vi sinh vật sống được ở suối nước nóng gần 10O 0C (prôtêin có cấu trúc đặc bịêt không bị
biến tính).
5.bài tập về nhà
Ngày soạn Tiết 5 - Bài 6: :
AXIT NUCLÊIC
I. Mục tiêu bài dạy:
- Học sinh phải nêu được thành phần 1 nuclêôtit.
-Mô tả được cấu trúc của phân tử ADN và phân tử ARN
-Trình bày được các chức năng của ADN và ARN.
- So sánh được cấu trúc và chức năng của ADN và ARN.
II. Phương tiện dạy học:
- Tranh vẽ về cấu trúc hoá học của nuclêôtit, phân tử ADN, ARN. Tranh hình 6.1 và 6.2 SGK
- Mô hình cấu trúc phân tử ADN.
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số - chuẩn bị bài của học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu các bậc cấu trúc của prôtêin.
3. Giảng bài mới:
Hoạt động của thầy & trò Nội dung
Hoạt động 1: tìm hiểu axit ADN I. Axit đêôxiribônuclêic: (ADN)
Tranh H 6.1 1) Cấu trúc của ADN:
và mô hình ADN a. Thành phần cấu tạo:
* Quan sát tranh và mô hình hãy - ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân,mỗi đơn phân là 1
Trang 11
trình bày cấu tạo phân tử ADN? nuclêôtit.
- 1 nuclêôtit gồm- 1 phân tử đường 5C
Axit - đường - bazơnitơ - 1 nhóm phôtphat( H3PO4)
- 1 gốc bazơnitơ(A,T,G,X)
- Lấy tên bazơnitơ làm tên gọi nuclêôtit.
( nuclêôtit ) - Các nuclêôtit liên kết với nhau theo 1 chiều xác định tạo
* thành chuỗi pôlinuclêôtit.
-phân biệt AND nhân sơ và nh ân
thực? - Gồm 2 chuỗi pôlinuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết
* Quan sát tranh và mô hình hãy H giữa các bazơ của các nu theo NTBS
trình bày cấu trúc phân tử ADN?
* Tại sao chỉ có 4 loại nu nhưng các nguyên tắc bổ sung:
sinh vật khác nhau lại có những đặc ( A=T, G=X ) Bazơ có kích thước lớn ( A ,G) liên kết với
điểm và k ích thước khác nhau ? bazơ có kích thước bé ( T ,X) → làm cho phân tử AND
+ Đường kính vòng xoắn là 20A O khá bền vững và linh hoạt
và chiều dài mỗi vòng xoắn là 34
AO và gồm 10 cặp nuclêôtit
+ Ở các tế bào nhân sơ, ptử ADN
thường có dạng vòng còn sinh vật
nhân thực có dạng mạch thẳng.
* cấu trúc không gian của ADN ?
2. Cấu trúc không gian
- 2 chuỗi polinu của AND xoăn đều quanh trục tao nên
* Chức năng mang thông tin di xoắn kép đều và giống 1 cầu thang xoắn
truyền của phân tử ADN thể hiện ở - Mỗi bậc thang là một cặp bazơ, tay thang là đường và axit
điểm nào? phôtpho
* Chức năng bảo quản thông tin di - Khoảng cách 2 cặp bazơ là 3,4 A0
truyền của ptử ADN thể hiện ở
điểm nào?
* Chức năng truyền đạt thông tin di
truyền của ptử ADN thể hiện ở 3) Chức năng của ADN:
điểm nào?
* Đặc điểm cấu trúc nào giúp ADN - Mang thông tin di truyền là số lượng, thành phần, trình tự
thực hiện được chức năng đó? các nuclêôtit trên ADN.
- Bảo quản thông tin di truyền là mọi sai sót trên phân tử
Hoạt động 2: Tìm hiểu axit ARN ADN hầu hết đều được các hệ thống enzim sửa sai trong tế
bào sửa chữa.
* Có bao nhiêu loại ARN? - Truyền đạt thông tin di truyền(qua nhân đôi ADN) từ tế
* phân loại dựa vào tiêu chí nào? bào này sang tế bào khác.
*Hãy nêu thành phần cấu tạo của
phân tử ARN? So sánh với phân tử
ADN?
* Hãy nêu cấu trúc của ptử ARN? II. Axit Ribônuclêic:
Sự khác nhau về cấu trúc của phân
tử ARN so với phân tử ADN?
Trang 12
*Kể tên các loại ARN và chức
năng của từng loại? 1) Cấu trúc của ARN:
+ Ở 1 số loại virút thông tin di a. Thành phần cấu tạo:
truyền không lưu giữ trên ADN mà - Cấu tạo theo nguyên tắc da phân mà đơn phân là
trên ARN. nuclêôtit.
- Có 4 loại nuclêôtit A, U, G, X.
b. Cấu trúc:
- Phân tử ARN thường có cấu trúc 1 mạch.
- ARN thông tin(mARN) dạng mạch thẳng.
- ARN vận chuyển ( t ARN) xoắn lại 1 đầu tạo 3 thuỳ.
- ARN ribôxôm(rARN)nhiều xoắn kép cục bộ
2) Chức năng của ARN:
- mARN truyền thông tin di truyền từ ADN đến ribôxôm
đê tổng hợp prôtêin.
- t ARN vận chuyển axit amin đến ribôxôm.
-rARN cùng với prôtêin cấu tạo nên ribôxôm là nơi tổng
hợp nên prôtêin.
4.Củng cố:
- câu hỏi và bài tập cuối bài.
- Lập bảng so sánh giữa ADN và ARN về cấu trúc và chức năng
ADN ARN
Cấu tạo
Chức năng
5.bài tập về nhà
Ngày soạn Tiết 6:
Chương: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ
I. Mục tiêu bài dạy:
- Học sinh phải nêu được các đặc điểm của tế bào nhân sơ.
- Giải thích lợi thế của kích thước nhỏ ở tế bào nhân sơ.
- Trình bày được cấu trúc và chức năng của các bộ phận cấu tạo nên tế bào vi khuẩn.
II. Phương tiện dạy học:
- Tranh vẽ phóng hình 7.1 và 7.2 SGK. Tế bào động vật,thực vật
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số - chuẩn bị bài của học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giảng bài mới:
Trang 13
Hoạt động của thầy & trò Nội dung
Hoạt động 1:Tìm hiểu đặc điểm I. Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ:
chung của tế bào nhân sơ
*Gv cho hs quan sát Tranh tế bào vi
khuẩn, động vật, thực vật
* Em có nhận xét gì về cấu tạo tế
bào nhân sơ so với tế bào nhân
thực?
1) Cấu tạo:
*Em có nhận xét gì về kích thước - Chưa có nhân hoàn chỉnh (nhân chưa có màng nhân bao
giữa các tế bào? bọc) Nhân sơ.
* Kích thước nhỏ có vai trò gì với - Tế bào chất chưa có hệ thống nội màng và không có các
các tế bào nhân sơ? bào quan có màng bao bọc.
2) Kích thước:
-(diện tích bề mặt)S=4 r 2 - Khoảng 1- 5m, bằng khoảng 1/10 tế bào nhân thực.
3
- ( Thể tích)V=4 r /3
- S/V=4 r 2/4 r 3/3 3/r
- Nếu r càng lớn thì tỷ lệ S/V càng
nhỏ
- Lợi thế :Kích thước nhỏ giúp trao đổi chất với môi
trường sống nhanh sinh trưởng, sinh sản nhanh( thời gian
sinh sản ngắn).
Hoạt động 2 :Tìm hiểu cấu tạo tế
bào nhân sơ II. Cấu tạo tế bào nhân sơ:
- GV cho hs quan sát Tranh hình
7.2
*Em hãy nêu cấu tạo của tế bào
nhân sơ. 1) Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi:
* Th ành tế bào có cấu tạo như thế a)Thành tế bào
nào? - (peptiđôglican=cacbohyđrat và prôtêin) quy định hình
dạng tế bào.
+ Khi nhuộm bằng phương pháp - Dựa vào cấu trúc và thành phần hoá học của thành tế bào
Gram vi khuẩn Gram dương bắt vi khuẩn chia làm 2 loại là vi khuẩn Gram dương(G +) và
màu tím còn vi khuẩn Gram âm bắt Gram âm(G-).
màu đỏ. - Một số loại vi khuẩn còn có thêm 1 lớp vỏ nhày(vi khuẩn
-Tại sao cùng là vi khuẩn nhưng gây bệnh ở người).
phải sử dụng những loại thuốc
kháng sinh khác nhau?
* Trả lời câu lệnh trong sách giáo
khoa trang 33
* màng sinh chất có cấu trúc như
thế nào? MSC ở tế bào nhân thực b)Màng sinh chất
và nhân sơ khác nhau như thế nào - Màng sinh chất gồm 2 lớp phôtpholipit và prôtêin.
- củng cố: nếu loại bỏ thành tế bào - Một số có thêm roi( tiên mao) để di chuyển, lông( nhung
của các loại vk khác nhau sau đó mao) để bám vào vật chủ.
cho các tế bào vào dd có nồng độ
Trang 14
chất tan= trong tế bào → tất cả đều
có hình cầu→ ?
tế bào chất có đặc điểm g?ì
- Tại sao gọi là vùng nhân ở tế bào
nhân sơ ? 2) Tế bào chất:
- vai trò của vùng nhân đối với vk ? - Gồm bào tương, ribôxôm và hạt dự trữ.
Hs trả lời dc: do chưa có màng hoàn
chỉnh bao bọc nhân
3) Vùng nhân:
- Chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng.
- 1 số vi khuẩn có thêm phân tử ADN nhỏ dạng vòng là
plasmit.
4.Củng cố:
- Câu hỏi và bài tập cuối bài.
- Tỷ lệ S/V ở các động vật vùng nóng và vùng lạnh như thế nào? Tác dụng đối với sinh vật? (tỷ lệ
S/V ở động vật vùng lạnh nhỏ - cơ thể thường tròn để giảm diện tích bề mặt- giảm mất nhiệt của cơ
thể)
5.bài tập về nhà
Trang 15
Ngày soạn: ……/……/……… Ngày dạy: ……/……/………
Tiết 10 - Bài 8 + 9
TẾ BÀO NHÂN THỰC
I. Mục tiêu bài dạy:
- Học sinh phải trình bày được các đặc điểm chung của tế bào nhân thực .
- Mô tả được cấu trúc và chức năng của nhân tế bào.
- Mô tả được cấu trúc và chức năng của các bào quan trong tế bào chất:lưới mội chất, bộ máy gôngi,
ty thể, lục lạp, ribôxôm, không bào, lizôxôm…
II. Phương tiện dạy học:
- Tranh vẽ phóng hình 8.1, 8.2, 9.1, 9.2 SGK
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số - chuẩn bị bài của học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ.Tế bào vi khuẩn có cấu tạo đơn giản và kích thước nhỏ đem lại
cho chúng ưu thế gì?
3. Giảng bài mới:
Hoạt động của thầy & trò Nội dung
* Đặc điểm chung của tế bào nhân thực
Hoạt động1: Tìm hiểu đặc điểm chung của - Có kích thước lớn hơn tế bào nhân sơ
tế bào nhân thực - Có thành tế bào bằng Xenlulôzơ (Ở tế bào thực vật), hoặc
-Tế bào nhân thực có đặc điểm g ì ? kitin (ở tế bào nấm) hoặc có chất nền ngoại bào (ở tế bào
- Tại sao lại gọi là tế bào nhân thực động vật)
- Tế bào chất: Có khung tế bào, hệ thống nội màng và các
Hoạt động1: tìm hiểu cấu trúc tế bào nhân bào quan có màng
thực - Nhân: Có màng nhân.
GV cho hs quan sátTranh tế bào vi khuẩn,
động vật, thực vật * Cấu trúc của tế bào nhân thực
* Em có nhận xét gì về cấu tạo tế bào nhân sơ I. Nhân tế bào:
so với tế bào nhân thực? a. Cấu tạo
*Trả lời câu lệnh trang 37 (ếch mang đặc điểm - Thường có dạng hình cầu, đường kính khoảng 5µm. Có
loài B và nhân chứa thông tin di truyền của tế lớp màng kép bao bọc.
bào). - Dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (ADN và prôtêin) và nhân
*Nghiên cứu SGK nêu cấu tạo và chức năng con.
của các bào quan. - Trên màng nhân có nhiều lỗ nhỏ.
b. Chức năng.
Tranh hình 8.2 - Lưu trữ thông tin di truyền.
*Trả lời câu lệnh trang 83. - Quy định các đặc điểm của tế bào.
Lưới nội chất hạt  túi tiết bộ máy Gông  - Điều khiển các hoạt động sống của tế bào.
túi prôtêin Màng tế bào II. Lưới nội chất:
( Các bào quan phối hợp hoạt động với nhau) a. Cấu tạo.
- Là 1 hệ thống ống và xoang dẹp thông với nhau gồm lưới
Gv : ở người ế bào bạch cầu có lưới ội c ất nội chất trơn và lưới nội chất hạt (có đính các hạt ribôxôm)
hạt pt mạnh vì bạch cầu có nhiệm ụ tổng hợp b. Chức năng.
kháng t ể( bản chât là r) - Là nơi tổng hợp prôtêin (lưới nội chất hạt)
- Tham gia vào quá trình tổng hợp lipit, chuyển hoá đường
và phân huỷ chất độc hại của tế bào, cơ thể (lưới nội chất
trơn).
Trang 16
III. Ribôxôm.
bộ máy gôn gi có cấu trúc như thế nào ? a. Cấu tạo:
- Ribôxôm là bào quan không có màng.
- Cấu tạo từ : rARN và prôtêin
b. Chức năng :
- Là nơi tổng hợp prôtêin.
Tranh hình 9.1 IV. Bộ máy Gôngi:
- màng trong có diện tích lớn nhờ có nếp gấp a. Cấu tạo :
- màng trong có các enzim liên quan đến phản - Có dạng các túi dẹp xếp cạnh nhau nhưng cái nọ tách
ứng sinh hoá của tế bào biệt với cái kia.
*Trả lời câu lệnh trang 40 b. Chức năng
( tế bào cần nhiều năng lượng-hoạt động nhiều- - Giữ chức năng lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản
có nhiều ty thể- tế bào cơ tim) phẩm của tế bào.
V. Ti thể:
Tranh hình 9.2 1. Cấu trúc:
*Trả lời câu lệnh trang 41 - Có 2 lớp màng bao bọc: màng ngoài không gấp khúc,
(Lá cây không hấp thụ màu xanh có màu màng trong gấp lại tạo thành các mào, trên đó chứa nhiều
xanh và màu xanh của lá không liên quan gì tới loại enzim tham gia vào quá trình hô hấp của tế bào. Bên
chức năng quang hợp của lá)- lá có màu xanh trong ti thể là chất nền chứa ADN và Ribôxôm.
do dl 2. Chức năng:
- diệp lục được hình thành ngoài ánh sáng nên - Là nhà máy điện cung cấp nguồn năng lượng chính cho tế
mặt trên dc chiếu nhiều có nhiều diệp lục dc bào hoạt động là các phân tử ATP (vì có nhiều enzim
hình thành chuyển hóa đường và các hợp chất hữu cơ khác thành
ATP).
*Trả lời câu lệnh trang 42
(Bạch cầu có chức năng tiêu diệt vi khuẩn, tế
bào già, bệnh lý bằng thực bào nên cần nhiều
lizôxôm)
4.Củng cố:
- Câu hỏi và bài tập cuối bài.
- Em hãy nêu những điểm khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực(màng, nhân, tế bào
chất).
- Tại sao các enzim trong lizôxôm không phá vỡ lizôxôm của tế bào?(Bình thường các enzim trong
lizôxôm ở trạng thái bất hoạt khi cần chúng mới được hoạt hoá bằng cách thay đổi độ pH trong
lizôxôm và các enzim chuyển sang trạng thái hoạt động)
Trang 17
Ngày soạn: ……/……/……… Ngày dạy: ……/……/………
Tiết 12 - Bài 10
TẾ BÀO NHÂN THỰC (TT)
I. Mục tiêu bài dạy:
- Học sinh phải trình bày được cấu tạo và chức năng của khung xương tế bào.
- Mô tả được cấu trúc và nêu chức năng của màng sinh chất.
- Trình bày được cấu trúc và chức năng của thành tế bào.
II. Phương tiện dạy học:
- Tranh vẽ hình 10.1 và 10.2 SGK
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số - chuẩn bị bài của học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu cấu trúc và chức năng của nhân ở tế bào nhân thực. So sánh với tế bào nhân sơ.
3. Giảng bài mới:
Hoạt động của thầy & trò Nội dung
VI. Lục lạp:
Tranh hình 10.1 1. Cấu trúc:
* Em hãy nêu cấu tạo và chức năng của - Có hình bầu dục gồm 2 lớp màng bao bọc, bên trong có
khung xương tế bào? chứa chất nền cùng vớicác hệ thống túi dẹp được gọi là
tilacôit. Các tilacôit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc
Tranh hình 10.2 gọi là grana. Các grana trong lục lạp được nối với nhau
bằng hệ thống màng. Trên màng của tilacôit chứa nhiều
* Em hãy nêu các thành phần cấu tạo nên chất diệp lục và các enzim quang hợp. Trong chất nền của
màng sinh chất? lục lạp có ADN và Ribôxôm.
* Tại sao mô hình cấu tạo màng sinh chất 2. Chức năng:
được gọi là mô hình khảm động? - Là bào quan chỉ có ở tế bào thực vật, có chứa chất diệp
* Nếu màng ko có cấu trúc khảm động điều lục có khả năng chuyển đổi ánh sáng thành năng lượng hóa
gì sẽ xảy ra ? học tích lũy dưới dạng tinh bột.
* Tại sao màng tế bào nhân thực và nhân sơ
có cấu trúc tương tự nhau mặc dù tế bào nhân
sơ có cấu tạo rất đơn giản
* Màng sinh chất giữ các ch.năng gì? do các VII. Màng sinh chất:
thành phần nào đảm nhận? a. Cấu tạo:
* Trả lời câu lệnh trang 46 Màng sinh chất có cấu trúc khảm động dày 9nm
(Tại sao khó ghép mô,cơ quan từ người này Gồm một lớp kép phôtpholipit. Có các phân tử prôtêin xen
sang người kia?Do sự nhận biết cơ quan lạ và kẽ (xuyên màng) hoặc ở bề mặt.
đào thải cơ quan lạ của"dấu chuẩn" là Các tế bào động vật có colestêron làm tăng sự ổn định của
glicôprôtêin trên màng tế bào) màng sinh chất.
Bên ngoài có các sợi của chất nền ngoại bào, prôtêin liên
kết với lipit tạo lipôprôtêin hay liên kết với cacbohyđrat tạo
glicôprôtêin
b. Chức năng:
Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc( bán
thấm).
Prôtêin thụ thể thu nhận thông tin cho tế bào.
Glicôprôtêin-"dấu chuẩn" giữ chức năng nhận biết nhau và
các tế bào "lạ" (tế bào của các cơ thể khác).
Trang 18
* Nghiên cứu SGK và hình 10.2 em hãy nêu III. Cấu trúc bên ngoài màng sinh chất
cấu trúc bên ngoài màng sinh chất và chức a. Thành tế bào
năng của chúng? Có ở các tế bào thực vật cấu tạo chủ yếu bằng xenlulôzơ và
ở nấm là kitin.
Thành tế bào giữ chức năng quy định hình dạng tế bào và
bảo vệ tế bào.
b. Chất nền ngoại bào:
Cấu tạo chủ yếu bằng các loại sợi glicôprôtêin
(cacbohyđrat liên kết với prôtêin kết hợp với các chất vô cơ
và hữu cơ khác).
Chức năng giúp các tế bào liên kết với nhau và thu nhận
thông tin.
4.Củng cố:
- Câu hỏi và bài tập cuối bài
5.bài tập về nhà
Tiêt 9 kiểm tra 1 tiết
Trang 19
Tiết 13 - Bài 11
VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT
I. Mục tiêu bài dạy:
- Học sinh phải hiểu và trình bày được các kiểu vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.
- Nêu được sự khác biệt giữa vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động
- Mô tả được các hiện tượng nhập bào và xuất bào.
II. Phương tiện dạy học:
- Tranh vẽ hình 11.1, 11.2, 11.3 SGK.
- Tranh vẽ về hiện tượng thẩm thấu xảy ra ở tế bào động vật và thực vật
. III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số - chuẩn bị bài của học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất? Tại sao nói màng sinh chất có cấu trúc khảm
động?
3. Giảng bài mới:
Hoạt động của thầy & trò Nội dung
Hoạt động1: tìm hiểu vận chuyển thụ I. VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG
động 1. Khái niệm:
Gv: Là phương thức vận chuyển các chất mà không tiêu tốn năng
+ Củng cố 1 số khái niệm về chất tan, dung lượng.
môi, dung dịch, khuếch tán..các chất vận 2. Cơ sở khoa học:
chuyển qua màng thường phải được hoà tan Dựa theo nguyên lí khuếch tán của các chất từ nơi có nồng
trong nước. độ cao đến nơi có nồng độ nồng độ thấp. Sự khuếch tán nước
Gv cho hs quan s át h ình sgk h ỏi: c ó m ấy được gọi là sự thẩm thấu.
c ách v ận chuy ển c ác ch ất qua m àng Có thể khuếch tán bằng 2 cách:
- giới thiệu 1 số hiện tượng: mở nắp lọ + Khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit kép.
nước hoa + Khuếch tán qua lớp prôtêin xuyên màng.
-nhỏ vài giọt mực vào cốc nước Khuếch tán phụ thuộc vào sự chênh lệch nồng độ giữa môi
? quan sát hiện tượng giải thích trường bên trong và bên ngoài tế bào và đặc tính lí hóa của
? nguyên lý vận chuyển là gì? chất khuếch tán.
? các chất vận chuyển qua những tp nào của + Các chất không phân cực và có kích thước nhỏ như O2,
tế bào và có đặc điểm gì CO2… khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit kép.
? vì sao những chất hoà tan trong lipit lại dễ + Các chất phân cực, ion hoặc các chất có kích thước lớn
dàng đi qua màng tế bào như glucôzơ khuếch tán qua màng nhờ các kênh prôtêin
xuyên màng.
Nước qua màng nhờ kênh aquaporin.
3. Các loại môi trường bên ngoài tế bào
? điều kiện để các chất vận chuyển qua lớp - Môi trường ưu trương: môi trường bên ngoài tế bào có
photpho lipit và qua kênh là gì nồng độ của chất tan cao hơn nồng độ của chất tan trong tế
bào chất tan có thể di chuyển từ môi trường bên ngoài vào
* Nghiên cứu sách và hình 11.1 vận chuyển bên trong tế bào hoặc nước có thể di chuyển từ bên trong ra
thụ động có các hình thức nào?Nêu đặc bên ngoài tế bào.
điểm của các hình thức vận chuyển đó và - Môi trường đẳng trương: môi trường bên ngoài có nồng độ
cho ví dụ. chất tan bằng nồng độ chất tan trong tế bào.
- Môi trường nhược trương: môi trường bên ngoài tế bào có
nồng độ của chất tan thấp hơn nồng độ của chất tan trong tế
bào chất tan không thể di chuyển từ môi trường bên ngoài
vào bên trong tế bào được hoặc nước có thể di chuyển từ bên
Trang 20