Giáo án mĩ thuật 6 hk2 theo chủ đề

  • 56 trang
  • file .doc
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
MÔN: MĨ THUẬT – LỚP 6 HOC KÌ 2
Năm học 2017 – 2018
Tiết học Tên chủ đề Nội dung
19 Chủ đề 5: Tạo sản phẩm và quảng cáo trang Trưng bày và giới thiệu sản
phục phẩm
20 Chủ đề 6: Tranh tĩnh vật Vẽ theo mẫu
21 Chủ đề 6: Tranh tĩnh vật Trang trí đồ vật
22 Chủ đề 6: Tranh tĩnh vật Vẽ tranh tĩnh vật theo hình
thức trang trí
23 Chủ đề 7: Vẻ đẹp của tranh dân gian Việt Tìm hiểut tranh dân gian Việt
Nam Nam
24 Chủ đề 7: Vẻ đẹp của tranh dân gian Việt Xem tranh dân gian Hàng
Nam Trống và Đông Hồ
25 Chủ đề 7: Vẻ đẹp của tranh dân gian Việt Vẽ tranh đề tài “ Ngày Tết và
Nam mùa xuân”
26 Chủ đề 7: Vẻ đẹp của tranh dân gian Việt Trưng bày và giới thiệu sản
Nam phẩm
27 Chủ đề 8: Ngôi nhà yêu thích Vẽ ngôi nhà
28 Chủ đề 8: Ngôi nhà yêu thích Tạo mô hình ngôi nhà
29 Chủ đề 8: Ngôi nhà yêu thích Tạo bối cảnh không gian cho
ngôi nhà
30 Chủ đề 8: Ngôi nhà yêu thích Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm
31 Chủ đề 9: Tranh chân dung Vẽ tranh chân dung
32 Chủ đề 9: Tranh chân dung - Vẽ tranh chân dung biểu
cảm
- Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm
33 Chủ đề 10: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời Tìm hiểu sơ lược mĩ thuật
Lý Việt Nam thời Lý
34 Chủ đề 10: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời Mô phỏng hoa văn thời Lý

35 Chủ đề 10: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời Trưng bày và giới thiệu sản
Lý phẩm
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 1
CHỦ ĐỀ 5: TẠO SẢN PHẨM VÀ QUẢNG CÁO TRANG PHỤC
( 4 TIẾT)
I. Mục tiêu chung
- Kiến thức: Làm quen với kĩ thuật in hình tạo họa tiết trang trí và ứng dụng
được vào thiết kế sản phẩm trang phục trẻ em.
- Kĩ năng:Nắm được kiến thức sơ lược và thiết kế được áp phích quảng cáo
thời trang. Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm
- Thái độ: Ứng dụng được các kiến thức đã học vào trang trí trang phục cá
nhân theo ý thích. Thêm yêu thích quy trình học tập trải nghiệm sáng tạo.
II. Phương pháp và hình thức tổ chức
1. Phương pháp
- Phương pháp trực quan.
- Phương pháp vấn đáp gợi mở
- Phương pháp luyện tập thực hành sáng tạo
2. Hình thức tổ chức:
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
III. Đồ dùng và phương tiện
1. GV chuẩn bị:
- Hình ảnh phù hợp với chủ đề:
+ Tranh, ảnh một số họa tiết trang trí
+ Một số loại lá cây, nắp lọ, của quả, trái cây,…
- Sách học mĩ thuật 6 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
2. HS chuẩn bị:
- Sách học mĩ thuật 6 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ, …
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 2
- Một số loại lá cây, nắp lọ, của quả, trái cây,…
IV. Các hoạt động dạy – học
Tiết 19 Hoạt động 4: (Tiết 4) Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
Ngày dạy Mục tiêu Kết quả
………… GV khuyến khích HS Cuối hoạt động HS có khả năng
.
- Kiến thức: Trưng bày và giới thiệu - Kiến thức: Trưng bày và giới thiệu
được sản phẩm. được sản phẩm.
- Kĩ năng: Nêu được cảm nhận, đánh - Kĩ năng: Nêu được cảm nhận, đánh
giá và nhận xét, chia sẻ ý tưởng, kĩ giá và nhận xét, chia sẻ ý tưởng, kĩ
năng thực hiện sản phẩm. năng thực hiện sản phẩm.
- Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm - Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm
túc. Thêm yêu thích quy trình học tập túc. Thêm yêu thích quy trình học tập
trải nghiệm sáng tạo trải nghiệm sáng tạo
Nội Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Đồ dùng/
dung phương tiện/sản
phẩm của HS
- Giáo viên hướng dẫn học - Thuyết trình về ý - Sản phẩm sáng
sinh thuyết trình về ý tưởng tưởng của sản tạo của học sinh
của sản phẩm quảng cáo phẩm
- Yêu cầu học sinh nhận xét, - Nhận xét, đánh
đánh giá sản phẩm của mình giá sản phẩm của
và của bạn về bố cục, màu mình và của bạn.
sắc, nội dung quảng cáo.
+ Sản phẩm nào gây ấn
tượng nhất? Vì sao?
+ Kích thước vị trí của hình
ảnh và chữ được thể hiện hợp
lí chưa? Vì sao?
+ Màu sắc đóng vai trò gì và
đã được thể hiện như thế
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 3
nào?
+ Nội dung của chữ đã phù
hợp với sản phẩm chưa?
- Giáo viên hướng dẫn học - Nêu câu hỏi
sinh nêu câu hỏi để phát triển
ý tưởng quảng cáo cho sản
phẩm trang phục của nhóm
bạn.
*Phát triển – mở rộng
- Lắng nghe
Em hãy thiết kế áp phích
quảng cáo để truyền tải một
thông điệp có ý nghĩa cho
mọi người bằng hình ảnh
hoặc kết hợp hình ảnh với
chữ viết
Rút kinh nghiệm: ………………………………..…………………………...………
………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………..…...………………………….
………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………..…...………………………….
………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………...………………………………
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 4
………………………………………………………..…...………………………….
CHỦ ĐỀ 6: TRANH TĨNH VẬT
( 3 TIẾT)
I. Mục tiêu chung
- Kiến thức: Biết cách vẽ theo mẫu cơ bản.
- Kĩ năng: Thể hiện được bức tranh tĩnh vật trang trí cơ bản. Giới thiệu, nhận
xét và nêu được cảm nhận về tác phẩm.
- Thái độ: Ứng dụng được các kiến thức đã học vào trang trí góp phần làm
đẹp cho cuộc sống. Thêm yêu thích quy trình học tập trải nghiệm sáng tạo.
II. Phương pháp và hình thức tổ chức
1. Phương pháp
- Phương pháp trực quan.
- Phương pháp vấn đáp gợi mở
- Phương pháp luyện tập thực hành sáng tạo
2. Hình thức tổ chức:
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
III. Đồ dùng và phương tiện
1. GV chuẩn bị:
- Hình ảnh phù hợp với chủ đề:
+ Tranh, ảnh minh họa các bước vẽ
+ Vật mẫu: Chai, lọ hoa, cốc, trái cây, …
- Sách học mĩ thuật 6 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
2. HS chuẩn bị:
- Sách học mĩ thuật 6 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ, …
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 5
+ Vật mẫu: Chai, lọ hoa, cốc, trái cây, …
IV. Các hoạt động dạy – học
Tiết 20 Hoạt động 1: (Tiết 1) Vẽ theo mẫu
Ngày dạy Mục tiêu Kết quả
………… GV khuyến khích HS Cuối hoạt động HS có khả năng
.
- Kiến thức: Biết cách vẽ theo mẫu - Kiến thức: Biết cách vẽ theo mẫu vật
- Kĩ năng: Vẽ được mẫu vật đơn giản mẫu gồm có một hay hai vật mẫu.
- Thái độ: Tích cực học tập. Thêm yêu - Kĩ năng: Vẽ được mẫu vật đơn giản
thích quy trình học tập trải nghiệm có tỉ lệ, hình dáng, đặc điểm gần giống
sáng tạo mẫu
- Thái độ: Tích cực học tập. Thêm yêu
thích quy trình học tập trải nghiệm
sáng tạo
Nội Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Đồ dùng/
dung phương tiện/sản
phẩm của HS
1.1 - Giáo viên yêu cầu học sinh - Quan sát vật mẫu Mẫu vẽ: lọ hoa,
Tìm quan sát một số vật mẫu để quả, chai, …
hiểu tìm hiểu khái quát về cấu tạo,
cấu tạo hình dáng của đồ vật.
của + Hình dạng của vật mẫu
mẫu + Hình dạng các bộ phận của
vật mẫu.
- Giáo viên yêu cầu học sinh
- Quan sát hình
quan sát hình 6.1 trang 48 –
sách học mĩ thuật để hiểu rõ
hơn về cấu tạo và tỉ lệ của
một vài vật mẫu.
- Giáo viên nhấn mạnh: Các - Lắng nghe
đồ vật có hình dáng, tỉ lệ
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 6
khác nhau, khi vẽ cần quy
các đồ vật thành một dạng
hình học cụ thể để vẽ cho dễ.
1.2 - Giáo viên yêu cầu học sinh - Quan sát hình - Tranh minh họa
Tìm quan sát hình minh họa các minh họa các vẽ
hiểu bước vẽ.
cách vẽ - Hãy nêu các bước vẽ hình? - Nêu các bước vẽ
- Giáo viên minh họa lên - Quan sát và lắng
bảng theo từng bước. nghe
+ Vẽ khung hình chung:
Quan sát mẫu, so sánh chiều
cao và chiều ngang để xác
định tỉ lệ khung hình chung.
+ Vẽ phác nét chính của vật
mẫu: Quan sát vật mẫu, đối
chiếu so sánh chiều cao và
chiều ngang để tìm tỉ lệ các
bộ phận trên khung hình.
Xác định chiều cao, chiều
ngang của mỗi bộ phận và vẽ
các nét thẳng theo dáng vật
mẫu.
+ Vẽ chi tiết: Quan sát các
đặc điểm của mẫu, vẽ chi tiết
sao cho gần giống mẫu.
+ Vẽ mảng đậm nhạt: Quan
sát hướng ánh sáng và các
mảng sáng, tối trên vật mẫu,
vẽ thể hiện các độ đậm, nhạt
vừa và sáng trên hình vẽ.
1.3 - Giáo viên hướng dẫn học - Lựa chọn đồ vật Đồ dùng
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 7
Thực sinh lựa chọn đồ vật đã bày thực hành
hành để thực hành vẽ theo mẫu.
- Giáo viên lưu ý: Khi vẽ cần - Lắng nghe
luôn so sánh, đối chiếu giữa
bài vẽ và vật mẫu để điều
chỉnh hình vẽ sao cho hợp lí.
1.4 - Giáo viên hướng dẫn học - Quan sát, nhận - Bài vẽ của học
Nhận sinh quan sát, nhận xét bài vẽ xét bài vẽ sinh
xét của bạn về:
+ Bố cục bài vẽ trong khổ
giấy
+ Tỉ lệ của vật mẫu
+ Đặc điểm hình dạng vật
mẫu
+ Mảng đậm nhạt.
Tiết 21 Hoạt động 2 (tiết 2): Trang trí đồ vật
Ngày dạy Mục tiêu Kết quả
………… GV khuyến khích HS Cuối hoạt động HS có khả năng
- Kiến thức: Biết cách trang trí cho một - Kiến thức: Biết cách trang trí cho một
hay nhiều đồ vật. hay nhiều đồ vật trong gia đình: chai,
- Kĩ năng: Trang trí được cho một đồ lọ, đĩa, bát, …
vật theo ý thích - Kĩ năng: Trang trí được cho một đồ
- Thái độ: Học tập nghiêm túc. Thêm vật theo ý thích
yêu thích quy trình học tập trải nghiệm - Thái độ: Học tập nghiêm túc. Thêm
sáng tạo yêu thích quy trình học tập trải nghiệm
sáng tạo
Nội Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Đồ dùng/
dung phương tiện/sản
phẩm của HS
2.1 - Giáo viên yêu cầu học sinh
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 8
Tìm quan sát hình 6.4 trang 50 –
hiểu sách học mĩ thuật hoặc các
đồ vật được trang trí để thảo
luận tìm hiểu về hình thức
trang trí trên các đồ vật: về
đường nét, hình mảng, họa
tiết và màu sắc.
- Giáo viên nhấn mạnh: Các
đồ vật thường được trang trí
bằng các họa tiết và màu sắc.
Họa tiết và các mảng màu
trang trí có thể được đặt ở
trên, dưới, giữa, xung quanh
hoặc toàn bộ bề mặt của đồ
vật.
- Giáo viên yêu cầu học sinh
quan sát một số bài vẽ trang
trí đồ vật để tham khảo.
- Giáo viên nhận mạnh: Có
thể vẽ trang trí đồ vật bằng
cách sử dụng họa tiết, đường
nét, mảng màu. Kết hợp màu
sắc đậm nhạt để bài vẽ thêm
sinh động.
2.2 - Giáo viên yêu cầu học sính
Thực ử dụng bài vẽ ở hoạt động 1,
hành cắt hình vẽ rời ra khỏi tờ giấy
và trang trí theo ý thích vào
mặt sau của hình.
2.3 - Giáo viên hướng dẫn học
Nhận sinh quan sát, nhận xét bài vẽ
xét của bạn:
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 9
+ Hình mảng
+ Màu sắc
+ Đậm nhạt
+ Đường nét trang trí.
Tiết 22 Hoạt động 3 (Tiết 3): Vẽ tranh tĩnh vật theo hình thức trang trí
Ngày dạy Mục tiêu Kết quả
………… GV khuyến khích HS Cuối hoạt động HS có khả năng
- Kiến thức: Biết cách vẽ tranh tĩnh vật - Kiến thức: Biết và hiểu cách vẽ tranh
theo hình thức trang trí. tĩnh vật theo hình thức trang trí.
- Kĩ năng: Vẽ được tranh tĩnh vật theo - Kĩ năng: Vẽ được tranh tĩnh vật theo
hình thức trang trí theo ý thích hình thức trang trí theo ý thích cá nhân
- Thái độ: Học tập nghiêm túc. Thêm - Thái độ: Thêm yêu thích quy trình
yêu thích quy trình học tập trải nghiệm học tập trải nghiệm sáng tạo
sáng tạo
Nội Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Đồ dùng/
dung phương tiện/sản
phẩm của HS
3.1 - Giáo viên yêu cầu học sinh - Thảo luận nhóm - Tranh, ảnh
Xây thảo luận nhóm. Lựa chọn minh họa
dựng sản phẩm của hoạt động 2 để
bố cục sắp xếp tạo thành bố cục
tranh tĩnh vật.
- Giáo viên lưu ý: Chọn các
- Lắng nghe
sản phẩ có sự phong phú về
hình dáng, kích thước, màu
sắc, đậm nhạt để tạo một bố
cục với sự sắp xếp linh hoạt.
- Giáo viên cho học sinh - Quan sát
quan sát một số bà vẽ.
3.2 vẽ - Giáo viên yêu cầu học sinh - Quan sát tranh - Tranh, ảnh
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 10
màu quan sát một số bài vẽ tranh minh họa
tĩnh vật để học sinh tìm hiểu
về cách vẽ màu.
- Yêu cầu học sinh thảo luận
nhóm, lựa chọn màu sắc để
- Thảo luận
thể hiện bức tranh tĩnh vật
theo hình thức trang trí.
3.3 - Giáo viên hướng dẫn học - Quan sát - Bài vẽ của học
Nhận sinh quan sát, nhận xét bài sinh
xét vẽ:
+ Nội dung: Sựu khác nhau
về hình dáng đồ vật trong
tranh.
+ Bố cục: Vị trí, tỉ lệ, không
gian, …trong tranh.
+ Màu sắc: đậm nhạt, hòa
sắc, …
- Giáo viên yêu cầu học sinh
nêu ý kiến về cách sắp xếp - Lắng nghe
các hình vẽ để tạo một bố
cục khác và nêu cảm xúc với
bức tranh.
*Phát triển – mở rộng - Lắng nghe
Em có thể sáng tạo bức tranh
tĩnh vật theo hình thức trang
trí bằng cách xé dán hoặc tạo
-
hình từ vật tìm được
Rút kinh nghiệm: ………………………………..…………………………...………
………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………..…...………………………….
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 11
………………………………………………………..…………………………
CHỦ ĐỀ 7: VẺ ĐẸP CỦA TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM
( 4 TIẾT)
I. Mục tiêu chung
- Kiến thức: Hiểu khái quát về tranh dân gian Việt Nam. Cảm nhận được vẻ
đẹp và phân biệt được tranh Hàng Trống và tranh Đông Hồ.
- Kĩ năng: Vẽ được bức tranh đề tài “Ngày Tết và mùa xuân” với cách thể
hiện màu sắc và đường nét như trong tranh dân gian. Giới thiệu, nhận xét và
nêu được cảm nhận về sản phẩm.
- Thái độ: Ứng dụng được các kiến thức đã học vào trang trí trong đời sống.
Thêm yêu thích quy trình học tập trải nghiệm sáng tạo.
II. Phương pháp và hình thức tổ chức
1. Phương pháp
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp vấn đáp gợi mở
- Phương pháp luyện tập thực hành sáng tạo
2. Hình thức tổ chức:
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
III. Đồ dùng và phương tiện
1. GV chuẩn bị:
- Hình ảnh phù hợp với chủ đề:
+ Tranh, ảnh một số họa tiết trang trí
+ Một số loại lá cây, nắp lọ, của quả, trái cây,…
- Sách học mĩ thuật 6 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
2. HS chuẩn bị:
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 12
- Sách học mĩ thuật 6 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ, …
- Một số loại lá cây, nắp lọ, của quả, trái cây,…
IV. Các hoạt động dạy – học
Tiết 23 Hoạt động 1: (Tiết 1) Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam
Ngày dạy Mục tiêu Kết quả
………… GV khuyến khích HS Cuối hoạt động HS có khả năng
.
- Kiến thức: Hiểu khái quát về tranh - Kiến thức: Hiểu khái quát về tranh
dân gian Việt Nam. dân gian Việt Nam.
- Kĩ năng: Cảm nhận được vẻ đẹp và - Kĩ năng: Cảm nhận được vẻ đẹp và
phân biệt được tranh Hàng Trống và phân biệt được tranh Hàng Trống và
tranh Đông Hồ. tranh Đông Hồ.
- Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn - Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn
và phát triển những giá trị nghệ thuật và phát triển những giá trị nghệ thuật
cha ông để lại. cha ông để lại.
Nội Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Đồ dùng/
dung phương tiện/sản
phẩm của HS
1.1 - Giáo viên yêu cầu học sinh - Trưng bày sản - Tư liệu về tranh
Tìm trưng bày sản phẩm về tranh phẩm dân gian học sinh
hiểu dân gian đã sưu tầm được. tự chuẩn bị.
tranh - Hướng dẫn học sinh thảo - Thảo luận tìm Máy chiếu
dân luận tìm hiểu về tranh dân hiểu về tranh dân
gian gian và nêu những hiểu biết gian.
Việt của bản thân về tranh dân
Nam gian.
- Giáo viên yêu cầu học sinh
- Đọc nội dung
đọc nội dung trang 54, 55 –
trong sách học mĩ
sách học mĩ thuật để tìm hiểu
thuật
về tranh dân gian.
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 13
- Giáo viên cho học sinh
quan sát một số tranh dân - Quan sát tranh
gian để nhận biết về sự
phong phú và vẻ đẹp của các
dòng tranh dân gian Việt
Nam.
Tranh hứng dừa
( tranh Đông Hồ)
Tranh Thất đồng
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 14
Tranh Hàng Trống
- Giáo viên yêu cầu học sinh - Quan sát và tìm
quan sát hai bức tranh dân hiểu đặc điểm
gian Đông Hồ và Hàng
Trống.
- Yêu cầu học sinh thảo luận - Thảo luận nhóm
nhóm tìm hiểu về nội dung ,
hình thức thể hiện trong mỗi
bức tranh
Trâu sen- tranh Đông Hồ
Tranh Múa Lân –
Tranh hàng Trống
- Giáo viên yêu cầu học sinh
đọc thông tin trong sách học
mĩ thuật trang 57, 58, 59 để - Đọc nội dung
tìm hiểu về cách làm các tham khảo trong
tranh dân gian. sách học mĩ thuật
- Giáo viên nhấn mạnh:
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 15
Tranh dân gian Việt Nam
mang đậm bản sắc dân tộc và - Lắng nghe
giàu tính nghệ thuật. Mỗi
dòng tranh đều mang nét đặc
trưng về đường nét, màu sắc
và cách thể hiện.
Hoạt động 2: (Tiết 2) Xem tranh dân gian Đông Hồ và Hàng Trống
Tiết 24
Ngày dạy Mục tiêu Kết quả
GV khuyến khích HS Cuối hoạt động HS có khả năng
- Kiến thức: Hiểu khái quát về tranh - Kiến thức: Hiểu khái quát về tranh
dân gian Việt Nam. dân gian Việt Nam.
- Kĩ năng: Cảm nhận được vẻ đẹp và - Kĩ năng: Cảm nhận được vẻ đẹp và
phân biệt được tranh Hàng Trống và phân biệt được tranh Hàng Trống và
tranh Đông Hồ. tranh Đông Hồ.
- Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn - Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn
và phát triển những giá trị nghệ thuật và phát triển những giá trị nghệ thuật
cha ông để lại. cha ông để lại.
Nội Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Đồ dùng/
dung phương tiện/sản
phẩm của HS
Xem - Giáo viên hướng dẫn học - Quan sát tranh Một số tranh dân
tranh sinh quan sát một số tranh gian Đông Hồ và
dân dân gian Hàng Trống và Hàng Trống
gian Đông Hồ Máy chiếu
Hàng
Trống

Đông
Hồ
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 16
Tranh Gà Đại Cát
Tranh đám cưới chuột
- Thảo luận tìm
hiểu tranh
- Trả lời câu hỏi
Tranh chợ quê
- Đọc nội dung
trong sách học MT
Tranh Ngũ Hổ
- Giáo viên hướng dẫn học
sinh tìm hiểu về các bức
tranh.
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 17
+ Các hình ảnh trong tranh
được sắp xếp như thế nào?
+ So sánh và nêu nhận xét về
đường nét, màu sắc ở hai
dòng tranh?
- Lắng nghe
- Giáo viên yêu cầu học sinh
đọc nội trong sách học mĩ
thuật trang 60, 61 để tìm hiểu
về các bức tranh.
- Giáo viên nhấn mạnh:
Tranh Đông Hồ và tranh
Hàng Trống là hai dòng tranh
tiêu biểu của Việt Nam.
Tranh Đông Hồ phản ánh
chân thực đời sống, ước mơ,
tình cảm của nhận dân lao
động. Bố cục tranh đơn giản,
mang tính ước lệ, đường nét
dứt khoát, chắc khỏe, màu
sắc trầm ấm với các mảng
màu in đơn giản. Tranh hàng
Trống phục vụ tầng lớp nhân
dân sống ở thành thị. Bên
cạnh các đề tài về cuộc sống
còn có các tranh thờ phục vụ
cho tín ngưỡng. Bố cục tranh
Hàng Trống đơn giản, đường
nét mềm mại, trau chuốt,
màu sắc tươi sáng, rực rỡ.
Tiết 25 Hoạt động 3. (Tiết 3) Vẽ tranh đề tài “ Ngày Tết và mùa xuân”
Ngày dạy Mục tiêu Kết quả
GV khuyến khích HS Cuối hoạt động HS có khả năng
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 18
- Kiến thức: Hiểu cách vẽ tranh đề tài - Kiến thức: Hiểu cách vẽ tranh đề tài
ngày Tết và mùa xuân ngày Tết và mùa xuân
- Kĩ năng: Thể hiện được suy nghĩ, - Kĩ năng: Thể hiện được suy nghĩ,
tình cảm qua tranh vẽ đề tài ngày Tết tình cảm qua tranh vẽ đề tài ngày Tết
và mùa xuân và mùa xuân
- Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn - Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn
và phát triển những giá trị nghệ thuật và phát triển những giá trị nghệ thuật
cha ông để lại. cha ông để lại.
Nội Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Đồ dùng/
dung phương tiện/sản
phẩm của HS
3.1 - Giáo viên yêu cầu học sinh - Quan sát tranh, Tranh, ảnh về đề
Tìm quan sát một số tranh ảnh về ảnh tài ngày Tết và
hiểu các hoạt động về ngày Tết và mùa uân
mùa xuân.
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 19
- Giáo viên đặt câu hỏi để
hướng dẫn học sinh tìm hiểu.
+ Nhân vật, hoạt động trong
- Tìm hiểu và trả
các bức tranh…
lời câu hỏi
+ Cảnh vật, không gian trong
các bức tranh…
- Giáo viên hướng dẫn học
sinh quan sát một số tranh vẽ
về ngày Tết và mùa xuân để
tìm hiểu về - Quan sát và lắng
+ Nội dung tranh nghe giáo viên
minh họa
+ Hình ảnh chính, hình ảnh
phụ
+ Màu sắc trong các tranh.
Mĩ thuật 6 học kì 2 – trang 20