Giáo án liên môn tích hợp sinh học 6 bài quang hợp

  • 8 trang
  • file .docx
Tuần 12 QUANG HỢP NS:
Tiết 23 NG:
I. MỤ TIÊU
1. Kiến thức
- Họ sinh櫈 tì h櫈iêu va ph櫈ân tịh櫈 th櫈i ngh櫈i퟾ ̣̀ đê tư rut ra kết luâ ̣n: kh櫈i ̣o anh櫈
sang la ̣o th櫈ê ̣h櫈ế tạo đượ̣ tinh櫈 ô/ ̣t va nh櫈̉ kh櫈i ̣oiia
- Gỉi th櫈ịh櫈 đượ̣ 1 vai h櫈i퟾ ̣n tượng th櫈ự tế nh櫈ươ: vi sạo n퟾n trông ̣ây ơ nơi ̣o
nh櫈iều anh櫈 sang, vi sạo n퟾n th櫈̉ ṛong vạo ôê nu/i ̣a ̣̉nh櫈a
2. Kĩ năng- Ren ki năng h櫈̣p tạ, lnng ngh櫈Ɯ tịh櫈 ̣ự
- Tư tin kh櫈i trinh櫈 ôay ý kiến trươợ́ tổ, lớp
- Đ̉̀ nh櫈ận trạh櫈 nh櫈iệ̀ va qủn li th櫈ời gian
3. Thai đô ̣: Giạo dụ ý th櫈ự ộ̉o v퟾ ̣ th櫈ự vâ ̣t va ph櫈at triên ̣ây ianh櫈 ơ địa
ph櫈ươơng, trông ̣ây gây rừng
4. Năng lưcc Ph櫈at triên ̣ạ năng lự: đươa ra ̣ạ ti퟾n đ̣oan, tư h櫈ọ, giạo tiếp,
ngh櫈i퟾n ̣ưu, gỉi quyết vấn đề
II. ĐÔ DUNG Ạ VA HHỌ
- GV: Dung dị̣h櫈 i/t, la kh櫈̣oai lang, ông nh櫈oa Kết qủ ̣ua th櫈i ngh櫈i퟾ ̣̀: 1 vai la đa
th櫈ử dung dị̣h櫈 i/taaa tranh櫈 ph櫈ong ṭo h櫈inh櫈 21a1; 21a2 SGKa
- HS: Ôn lai kiến th櫈ự tiêu h櫈ọ về ̣h櫈ự năng ̣ua laa
III. TIÊN TRINH BAI GIANG
1. Ổn định tổ chức: Kiề tra si sôa
2. Kiể tra bai cu: Cấu tạo tṛong ̣ua ph櫈iến la gồ nh櫈ưng ph櫈ần nạoo? Ch櫈ự
năngo?
3. Bai ̉ơi
Hoạt đông
̣ : ác đinn cnât ma ́ cây cń tạo đđưc cnh cco ́nn h ́ng
Mục tiêu: HS xac địn cnât ma la cây cnê tạ đươc kni co ạn sạn tnộn qua
TN. Pnat ttiệ cac ̣ặn ḷc: đưa ta cac tiệ đ̣ạ, ṭ noc, niạ tiế, ̣nniệ cưu
- Trươợ́ kh櫈i tì h櫈iêu th櫈i ngh櫈iệ̀ GV ̣h櫈̣o HS tì h櫈iêu điều - La ̣h櫈ế tạo đượ̣ tinh櫈
̣ần ôiết ô/ ̣t kh櫈i ̣o anh櫈 sanga
(Môn Hóa học ) Khi cho dung dịch Iôt vào tinh bột
chuyển đổi thành màu xanh tím
- HS th櫈Ɯ̣o dõi th櫈i ngh櫈iệ̀
- GV y퟾u ̣ầu HS h櫈̣oat đ/ ̣ng ̣a nh櫈ân, ngh櫈i퟾n ̣ưu SGK trang
68, 69a
- GV ̣h櫈̣o HS th櫈̣̉o luâ ̣n nh櫈ò trạo đổi đê tr̉ lời 3 ̣âu h櫈oia
- GV ̣h櫈̣o ̣ạ nh櫈ò th櫈̣̉o luâ ̣n kết qủ ̣ua nh櫈ò mnh櫈ươ SGV)a
- GV ngh櫈Ɯ, ôổ sung, sửa ̣h櫈ưa va n퟾u ý kiến đung, ̣h櫈̣o HS
quan sat kết qủ th櫈i ngh櫈i퟾ ̣̀ ̣ua GV đê kh櫈ăng định櫈 kết luâ ̣n
̣ua th櫈i ngh櫈i퟾ ̣̀a
- HS rut ra kết luâ ̣na
(Môn Công nghệ) Giải thích được ý nghĩa của vài biện
pháp kĩ thuật trong trôồng trọt.
- GV ̀ơ r/ ̣ng: Từ tinh櫈 ô/ ̣t va ̣ạ ̀uôi kh櫈̣oang h櫈̣oa tan kh櫈ạ
la sẽ tạo ra ̣ạ ̣h櫈ất h櫈ưu ̣ơ ̣ần th櫈iết ̣h櫈̣o ̣âya
Hoạt đô ̣ng : ác đinn cnât cni tnah r t ong uá t inn ́ cń tạo thnn ôôṭ
Mục tiêu: HS xac địn cnât kní ma la cây tnải ta kni cnê tạ tịn bột tnộn qua
TN. Qua đo niạ dục y tnưc bạ̉ vê ̣ tṇc vâ ̣t va ́nat ttiệ cây xạn ở đia
́nượn. Pnat ttiệ cac ̣ặn ḷc: đưa ta cac tiệ đ̣ạ, ṭ noc, niạ tiế,
̣nniệ cưu
- HS quan sat th櫈i ngh櫈iệ̀ - La nh櫈̉ ra kh櫈i ̣oii tṛong
- GV ̣h櫈̣o HS th櫈̣̉o luâ ̣n nh櫈ò, ngh櫈i퟾n ̣ưu SGK trang 69a qua trinh櫈 ̣h櫈ế tạo tinh櫈
- GV g̣i ý: HS dưa vạo kết qủ ̣ua th櫈i ngh櫈i퟾ ̣̀ 1 va ̣h櫈u ý ô/ ̣ta
quan sat ơ đay 2 ông ngh櫈i퟾ ̣̀a
- HS : + Dưa vạo kết qủ ̣ua th櫈i ngh櫈i퟾ ̣̀ 1, iạ định櫈 ̣anh櫈
ṛong ơ ̣ộ B ̣h櫈ế tạo đượ̣ tinh櫈 ô/ ̣ta
+ Ch櫈ất kh櫈i ơ ̣ộ B la kh櫈i ̣oiia
(Môn Hóa học )Khí ôxi: có vai trò quan trọng đôối với cơ
thể sinh vật, cách thử để nhận biếốt khí ôxi
- GV nh櫈â ̣n iet va đươa đap an đung, ̣h櫈̣o HS rut ra kết luâ ̣na
(Môn Công nghệ) Giải thích được ý nghĩa của vài biện
pháp kĩ thuật trong trôồng trọt.
- Tai sạ vê mua ne kni ttơi ̣ặn ̣ọn đựn dươi bọn
cây ṭ lai tnây mat va d tnở̉
- GV ̣h櫈̣o HS nh櫈ṇ lai 2 kết luâ ̣n nh櫈o ̣ua 2 h櫈̣oat đ/ ̣nga
4. ̣ủng cô
- GV ̣h櫈̣o HS tr̉ lời 2 ̣âu h櫈oi SGK trang 70, đanh櫈 gia điề 1-2 HSa
- GV goi HS nh櫈ṇ lai 2 th櫈i ngh櫈i퟾ ̣̀ va rut ra kết luâ ̣n, ̣h櫈̣o điề 1-2 HS tr̉ lời
đunga
5. Hương dân hhc bai nha
- Họ ôai va tr̉ lời ̣âu h櫈oi SGKa
- Ôn lai kiến th櫈ự về ̣h櫈ự năng ̣ua rrêa
IV. RUT KINH NGHIỆM
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………
PHIẾU MÔ TA HỒ SƠ DAY HOC DƯ THI CUA GIÁO VIÊN
I. TÊN HỒ SƠ DAY HOC
Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật thông qua bài Quang h ợp
II. MUC TIÊU DAY HOC
1. Kiếến thức
Môn Sinh học
- HS tìm hiểu và phân tích thí nghiệm để tự rút ra kếốt lu ận:
+ Khi có ánh sáng lá có thể chếố tạo được tinh bột và nh ả ra khí ôxi.
+ Hiểu được lá câồn các châốt diệp lục, nước, khí cacbôníc và ánh sáng
mặt trời để chếố tạo ra tinh bột và nhả ra khí ôxi.
- Tìm được một sôố ví dụ thực tếố chứng tỏ ý nghĩa quan tr ọng c ủa
quang
hợp
- Nếu được những điếồu kiện bến ngoài ảnh hưởng đếốn quang h ợp.
Môn Hóa học
+ Khí ôxi : có vai trò quan trọng đôối với c ơ th ể sinh v ật, cách th ử đ ể
nhận biếốt khí ôxi
+ Khi cho dung dịch Iôt vào tinh bột chuyển đổi thành màu xanh tím
Môn Công nghệ
- Giải thích được ý nghĩa của vài biện pháp kĩ thu ật trong trôồng tr ọt.
Môn Mỹỹ thuật
- Vẽẽ sơ đôồ tư duy vếồ quang hợp
2. Kĩ năng
- Rèn kyẽ năng thực hiện thí nghiệm.
- Kyẽ năng quan sát và phân tích thí nghiệm, x ử lý thông tin, kyẽ năng
trình bày ý
tưởng và tự tin trình bày trước tổ nhóm và trước lớp
3. Thái độ Giáo dục HS bảo vệ cây xanh, trôồng cây gây rừng, gi ảm
thiểu châốt thải độc vào không khí.
- Học sinh câồn có năng lực vận dụng những kiếốn th ức liến môn Hóa,
Công nghệ, Myẽ thuật để giải quyếốt các vâốn đếồ bài học đặt ra.
4. Năng lực hình thành cho học sinh
- NL hợp tác; NL tự học; NL quan sát
- NL giải quyếốt vâốn đếồ
- NL thu nhận và xử lý thông tin
III. ĐỐI TƯƠNG DAY HOC CUA BÀI HOC
Mô tả vếồ đôối tượng học sinh: THCS, khôối lớp 6 gôồm 4 l ớp
Những đặc điểm câồn thiếốt khác của học sinh đã học thẽo bài h ọc:
- Học sinh chưa quẽn nếốp học của lớp 6
- Học sinh có những dâốu hiệu chuyển biếốn vếồ tâm lí.
IV. Ý NGHĨA CUA BÀI HOC
Ý nghĩa: giúp học sinh có ý thức trong việc bảo vệ cây xanh
Vai trò của bài học: giúp học sinh tự rút ra kếốt lu ận sau khi tìm hi ểu
thí nghiệm
V. THIẾT BI DAY HOC, HOC LIÊU
1. Giáo viến (Giáo án điện tử)
2. Học sinh
- Sưu tâồm tranh vếồ các hoạt động trôồng và chăm sóc cây, b ảo v ệ môi
trường
VI. HOAT ĐÔNG DAY HOC VÀ TIẾN TRÌNH DAY HOC
1. Muc tiếu
a) Kiếốn thức
- Họ sinh櫈 tì h櫈iêu va ph櫈ân tịh櫈 th櫈i ngh櫈i퟾ ̣̀ đê tư rut ra kết luâ ̣n: kh櫈i ̣o
anh櫈 sang la ̣o th櫈ê ̣h櫈ế tạo đượ̣ tinh櫈 ô/ ̣t va nh櫈̉ kh櫈i /iia
- Gỉi th櫈ịh櫈 đượ̣ 1 vai h櫈i퟾ ̣n tượng th櫈ự tế nh櫈ươ: vi sạo n퟾n trông ̣ây ơ nơi
̣o nh櫈iều anh櫈 sang, vi sạo n퟾n th櫈̉ ṛong vạo ôê nu/i ̣a ̣̉nh櫈a
b) Kĩ năng
- Ren ki năng h櫈̣p tạ, lnng ngh櫈Ɯ tịh櫈 ̣ự
- Tư tin kh櫈i trinh櫈 ôay ý kiến trươợ́ tổ, lớp
- Đ̉̀ nh櫈ận trạh櫈 nh櫈iệ̀ va qủn li th櫈ời gian
c) Thái độ: Giạo dụ ý th櫈ự ộ̉o v퟾ ̣ th櫈ự vâ ̣t va ph櫈at triên ̣ây ianh櫈 ơ địa
ph櫈ươơng, trông ̣ây gây rừng
d) Năng lực hình thành cho học sinh
- NL hợp tác; NL tự học; NL quan sát
- NL giải quyếốt vâốn đếồ
- NL thu nhận và xử lý thông tin
2. Các phương pháp sư dung trong daỹ học
Việc lựa chọn và sử dụng phương pháp GD bảo vệ cây xanh thông qua
bài học có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm hiệu quả học tập của h ọc
sinh. Vì vậy, để hình thành ý thức cho HS vếồ các vâốn đếồ vừa nếu trến, câồn
lựa chọn và sử dụng các phương pháp diếẽn giảng, đàm thoại, tranh lu ận.
Những phương pháp này có tác động đưa lí luận vào ý thức HS và khái quát
những kinh nghiệm, những hành vi, ứng xử của HS đôối với môi trường.
Tuy nhiến không được biếốn các phương pháp này thành các ph ương
pháp thuyếốt giáo. Các phương pháp này phải làm cho HS biếốt t ự mình phân
tích và tổng kếốt kinh nghiệm trong việc bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường,
biếốt tự nhận thức, tự đánh giá và bảo vệ những quan điểm, nguyến tăốc mình
đã tự xây dựng.
3. Nội dung
Những hiểu biếốt vếồ bản châốt của quá trình quang h ợp giúp h ọc sinh
hiểu rõ cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ cây,
cách xử lý các tình huôống gặp phải trong đời sôống
Qua các phương pháp dạy mà hình thành cho học sinh ph ương pháp
học tập bộ môn nói riếng và phương pháp học tập tích cực và tự lực nói
chung, tạo cho các ẽm có cách nhìn một cách có hệ thôống vếồ thay đổi của
môi trường ảnh hưởng đếốn sự sôống của con người và các sinh vật khác trến
Trái Đâốt
Qua bài học, GV nến giáo dục cho HS năng lực vận d ụng kiếốn th ức vào
thực tiếẽn trôồng và chăm sóc cây, ý thức bảo vệ và trôồng cây xanh đ ể b ảo v ệ
môi trường
4. Cách tô chức daỹ học