Giáo án lịch sử 7 theo chương trình mới (vnen)

  • 41 trang
  • file .doc
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
Ngày soạn: Ngày day:
TPPCT: 1,2,3,4
CHỦ ĐỀ 1:
CÁC CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ THẾ KỈ XV-XVI
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Lí giải được nguyên nhân và điều kiện dẫn tới các cuộc phát kiến địa lí cuối thế
kỉ XV- đầu thế kỉ XVI.
- Trình bày được những cuộc phát kiến địa lí lớn của người Bồ Đào Nha và Tây
Ban Nha.
- Đánh giá được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý đối với nhân loại.
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thuyết trình llịch sử trên lược đồ, kỹ năng so sánh,
đánh giá, hợp tác.
3. Thái độ: Có ý thức khâm phục sự dũng cảm của các nhà hàng hải và sự quyết
tâm chinh phục cái mới.
4. Năng lực: Hợp tác, giải quyết vấn đề, phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử
II. Chuẩn bị
- Bản đồ thế giới, tư liệu, mẫu chuỵên về các cuộc phát kiến địa lí.
- Tranh ảnh về các con tàu, thuỷ thủ tham gia cuộc phát kiến địa lí.
III. Tiến trình bài dạy
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Quan sát các hình ảnh hãy cho biết các nội dung trên có liên quan đén các nội dung
nào của lịch sử nhân loại? Nêu hiểu biết của em về nội dung đó?
GV tổ chức HS hoạt đông cá nhân.
HS trả lời GV nhận xét và kết luận
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Tìm hiểu nguyên nhân và điều kiện của các cuộc phát kiến địa lí.
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, cá nhân.
-Miêu tả cảnh hoạt động của con người trong hình 4. Theo em hình ảnh này có mối
quan hệ như thế nào đối với các cuộc phát kiến địa lí?
-Trình nguyên nhân và điều kiện dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV-XVI?
-Kể tên các tiến bộ KHKT đó đối với các cuộc phát kiến địa lí?
-HS thảo luận và trả lời, các nhóm bổ sung, GV nhận xét và chốt ý.
=>Kết luận:
- Sản xuất phát triển, giai cấp tư sản châu Âu cần nguyên liệu và thị trường.
2. Khám phá về hành trình của các nhà thám hiểm bằng đường biển cuối thế
kỉ XV đầu thế kỉ XVI
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 1
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, cá nhân.
-Trình bày các cuộc phát kiến địa lí của Đi-a-xơ, Va-xco-đơ-ga-ma, Cô-lôm-bô,
Ma-gien- lan trên lược đồ và đánh giá công lao của họ?
-HS thảo luận và trả lời, các nhóm bổ sung, GV nhận sét và chốt ý.
=>Kết luận:
Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu:
+ Va-xcôđơ Ga-ma đến Tây Nam Ấn Độ (1598)
+ Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ (1492)
+ Ma-gien-lan đi vòng quanh trái đất ( 1519-1522)
Miêu tả quang cảnh Li-xbon (Bồ đào nha) nửa cuối thế kỉ XV qua hình 8 SGK?
Nêu hướng đi của các cuộc phát kiến địa lí và kết quả đạt được của các nhà hàng
hải Bồ Đào Nha?
Chốt ý: Đều xuất phát từ thủ đô Li-xbon (Bồ đào nha) đi từ 1 vòng từ Đại tây
dương qua Thái bình dương đến Ấn độ dương. Chấm dứt cuộc hành trình vòng
quanh trái đất bằng đường biển
3. Tìm hiểu hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí
Hoạt động nhóm/cá nhân
-Trình bày những tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí. Trong những tác
động đó theo em tác động nào là quan trọng nhất? Vì sao?
=>Kết luận:
+ Tích cực: Thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển, tim ra những con đường
mới trên biển, mang lại nhiêu lợi nhuận không lồ.
+ Tiêu cực: Cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.
Miêu tả hình 12,13. những hình ảnh này chứng tỏ điều gì? Em có nhận xét gì về số
phận những người trong hình?
Đại diện nhóm HS trả lời.-GV chó các nhóm nhận xét bổ sung
-GV nhận xét chốt ý:
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập trong SHDH.
Các nhà hang hải Thời gian Kết quả
B.Đi-a-xơ 1478 Cực Nam Châu Phi
Va-xcô đơ Ga-ma 1598 Phía Tây Nam Ấn Độ
C. Cô-lôm-bô 1492 Châu Mĩ
Ph.Ma-gien-lan 1519-1522 Vòng quanh thế giới
HS báo cáo kết quả ; bổ sung-GV nhận xét, đánh giá, kết luận
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
-Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 2
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
-Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
- HS chia sẻ với bạn bè bằng việc: trao đổi sản phảm cho bạn, trưng bày, triển lãm
sản phẩm, gửi thư điện tử.
GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen ngợi học sinh.)
IV. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 3
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
Ngày soạn: Ngày dạy:
Tiết PPCT: 5,6,7
CHỦ ĐỀ 2:
CHÂU ÂU THỜI SƠ TRUNG KÌ – TRUNG ĐẠI
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết được quá trình hình thành chế độ phong kiến ở Châu Âu.
- Trình bày những đặc trưng về kinh tế, chính trị, xã hội của chế độ phong kiến
Châu Âu.
- Nêu được nguyên nhân xuất hiện thành thị trung đại và đánh giá được vai trò của
sự xuất hiện các thành thị trung đại.
2. Kỹ năng: Thuyết trình một nội dung lịch sử, kỹ năng so sánh, đánh giá, hợp tác.
3. Thái độ: Có ý thức đấu tranh chống chế độ áp bức, bóc lột.
4. Năng lực:
- Hợp tác, giải quyết vấn đề, phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử
II. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh mô tả hoạt động trong thành thị trung đại.
- Tư liệu đề cập tới chế độ chính trị, kinh tế xã hội trong các lãnh địa phong kiến
III. Các họat động dạy học
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
- GV cho HS quan sát các hình ảnh hãy và nêu những hiểu biết của em về châu Âu
thời phong kiến? (Hình 1, 2).
-GV tổ chức HS hoạt đông cá nhân.-HS trả lời GV nhận xét và kết luận
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Tìm hiểu về sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu.
- Xác định trên lược đồ lãnh thổ đế quốc Rô-ma
- Hãy cho biết người Giéc-man đã làm gì khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma.
→ Cuối TK V người Giéc-man tiêu diệt các quốc gia cổ đại, thành lập các vương
quốc mới; chiếm đọa ruộng dất của người Rô-ma và phong tước vị cho nhau.
- Trình bày quá trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu theo sơ đồ hình 4
SHD.
-GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, cá nhân.
-HS thảo luận và trả lời, các nhóm bổ sung, GV nhận xét và chốt ý.
=>Kết luận
-Đến TK V, người Giéc - man chiếm lãnh thổ của đế quốc Rô - ma, lập ra nhiều
vương quốc mới: Phơ - răng, Tây Gốt, Đông Gốt…
_ Tướng lĩnh và quí tộc được chia ruộng đất, phong tước vị -> lãnh chúa phong
kiến.
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 4
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
-Nông dân và nô lệ -> nông nô.
=> Quan hệ phong kiến hình thành => xã hội phong kiến.
2. Những đặc trưng của lãnh địa phong kiến châu Âu .
Hoạt động nhóm/cá nhân
-Nêu tên những công trình xây dựng chủ yếutrong lãnh địa?
-Miêu tả những hoạt động sản xuất của nông nô trong lãnh địa. Hoạt động kinh tế
chủ đạo trong lãnh địa là ngành kinh tế nào?
→ Những vùng đất đai rộng lớn mà quí tộc chiếm được biến thành khu đất riêng
của mình gọi là lãnh địa phong kiến
- Đứng đầu một lãnh địa là một lãnh chúa: sống xa hoa, đầy đủ.
Nêu những suy nghĩ của em về đời sống của lãnh chúa trong lãnh địa?
- Đặc điểm nền kinh tế lãnh địa: Mang tính tự cung, tự cấp, đóng kín của một lãnh
chúa, đời sống của nông nô gắn chặt vào Lãnh chúa.
Đại diện nhóm HS trả lời.GV chó các nhóm nhận xét bổ sung
GV nhận xét chốt ý:
=>Kết luận:
-Lãnh địa phong kiến là vùng đất do lãnh chúa làm chủ.
_ Đời sống trong lãnh địa:
+ Lãnh -chúa: chỉ lo vui chơi sung sướng
+ Nông nô: phải làm lụng vất vả nhưng sống rất khổ cực
_ Đặc điểm kinh tế: tự cấp tự túc
3. Tìm hiểu về sự xuất hiện của các thành thị trung đại ở châu Âu.
- Trình bày nguyên nhân dẫn đến các thành thị trung đại ở châu Âu.
→Nguyên nhân: cuối TKXI sản xuất phát triển → hàng hoá thừa được đưa đi bán
ra những nơi đông người để trao đổi, buôn bán,lập xưởng sản xuất→ thị trấn ra
đời và thành thị trung đại xuất hiện.
- Miêu tả khung cảnh thành thị ở châu Âu thời trung đại. Chỉ ra những điểm khác
nhau về kinh tế và thành phần dân cư trong các thành thị với lãnh địa.
→ Tổ chức: 2 tầng lớp cơ bản: (Thợ thủ công Thương nhân.)
- Cho biết sự xuất hiện các thành thị có vai trò như thế nào?
- Vai trò: Thành thị trung đại ra đời thúc đẩy sản xuất, làm cho xã hội phong kiến
châu Âu phát triển.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
-HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập trong SHDH.
Nội dung Lãnh địa Thành thị
Thờigian xuất hiện Thế kỉ XI
Hoạt động kinh tế Tự cung,tự cấp Trao đổi buôn bán
Thành phần cư dân chủ yếu Lãnh chúa, nông nô Thợ thủ công và thương
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 5
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
nhân
-HS báo cáo kết quả ; bổ sung-GV nhận xét, đánh giá, kết luận
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
1. Các vương quốc do người Giec-man lập nên hiện nay là:
-Các nước Anh, Pháp,Tây Ban Nha,Ý
E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
-Sưu tầm tư liệu về các lãnh địa pk và thành thị trung đại ở châu Âu
IV. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 6
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
Ngày soạn: Ngày dạy:
Tiết PPCT: 8,9,10,11
CHỦ ĐỀ 3:
CHÂU ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Trình bày được quá trình hình thành chủ nghĩa Tư bản ở Châu Âu trong lòng chế
độ phong kiến.
- Lí giải được nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hóa Phục Hưng và trình bày
được nội dung tư tưởng của phong trào này.
- Trình bày được nguyên nhân, nội dung và tác động của phong trào cải cách ở
Châu Âu thời hậu kì trung đại.
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng miêu tả tranh ảnh lịch sử, kỹ năng so sánh, đánh
giá, hợp tác.
3. Thái độ: Có ý thức đấu tranh chống chế độ áp bức, bóc lột; trân trọng những giá
trị văn hóa cùa nhân loại.
4. Năng lực:
- Hợp tác, giải quyết vấn đề, phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
- Bản đồ thế giới (hoặc bản đồ châu Âu).
- Tranh ảnh về thời kì Văn hóa Phục hưng.
- Một số tư liệu nói về những nhân vật LS và danh nhân văn hóa tiêu biểu thời
Phục hưng.
2.Học sinh: Chuẩn bị bài theo câu hỏi SGK.
III. Các hoạt động
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Quan sát các hình ảnh (Hình 1,2,3 SHD). Đề cập đến những nội dung nào của lịch
sử nhân loại. Em biết gì về nội dung đó?
GV tổ chức HS hoạt đông cá nhân.-HS trả lời GV nhận xét và kết luận
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Tìm hiểu về sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.
-Đọc thông tin kết hợp quan sát tranh ảnh, hãy nêu biện pháp mà các quí tộc và
thương nhân châu Âu dùng để tạo ra nguồn vốn và nhân công.
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, cá nhân.
HS thảo luận và trả lời, các nhóm bổ sung, GV nhận sét và chốt ý
- Tích lũy tư bản nguyên thủy hình thành tạo vốn và người làm thuê.
- Xã hội: Giai cấp vô sản và tư sản ra đời.
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 7
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
- Chính trị: Tư sản > < quý tộc PK , đấu tranh chống PK.
=> Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành.
2. Khám phá về phong trào văn hóa phục hưng.
Hoạt động nhóm/cá nhân
Giải thích vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quí tộc phong kiến.
→- Nguyên nhân : Giai cấp TS có thế lực kinh tế nhưng không có địa vị XH  họ
đấu tranh giành địa vị XH , mở đầu là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa.
Trình bày nội dung chống phong kiến của giai cấp tư sản thông qua phong trào văn
hóa phục hưng?
Đại diện nhóm HS trả lời.-GV cho các nhóm nhận xét bổ sung
-GV nhận xét chốt ý:
- Nội dung phong trào Văn hóa Phục hưng :
+ Lên án XH PK, Giáo hội Kitô.+ Đề cao giá trị con người.
 Phong trào Văn hóa Phục hưng là cuộc CM tiến bộ vĩ đại mở đường cho sự
phát triển của Văn hóa châu Âu và nhân loại.
3. Tìm hiểu về phong trào cải cách tôn giáo.
-GV cho HS làm việc theo nhóm các nhóm trả lời câu hỏi
-Cho biết vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?
-Nêu nội dung tư tưởng cải cách tôn giáo của Lu-thơ và Can-vanh?
-Nêu những tác động của phong trào cải cách tôn giáo đến xã hội châu Âu đương
thời?
Đại diện nhóm HS trả lời.-GV cho các nhóm nhận xét bổ sung
Nguyên nhân: Giáo hội bóc lột nhân dân, cản trở bước tiến của giai cấp tư sản.
Nội dung:
- Phủ nhận vai trò của Giáo hội, Bãi bỏ những lễ nghi phiền toái.
- Đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ.
Tác động:
- Thúc đẩy, châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa nông dân.
- Đạo Ki-tô bị phân hoá.
- Vai trò: Thành thị trung đại ra đời thúc đẩy sản xuất, làm cho xã hội phong kiến
châu Âu phát triển.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập trong SHDH.
HS báo cáo kết quả ; bổ sung-GV nhận xét, đánh giá, kết luận
-Em hiểu Văn hóa Phục hưng là gì?
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
1/Kể tên một số nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Việt Nam mà em biết
-Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ phước Mỹ…
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 8
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
-Sưu tầm nội dung một số tác phẩm tiêu biểu của phong trào Văn hóa Phục hung
IV. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 9
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
Ngày soạn: Ngày dạy:
Tiết PPCT: 12,13,14,15
CHỦ ĐỀ 4:
TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Xác định được các triều đại đánh dấu sự hình thành, phát triển và suy vong của
chế độ phong kiến ở Trung Quốc và Ấn Độ trên trục thời gian.
- Trình bày được những sự kiện nổi bật, những thành tựu văn hóa, kỹ thuật tiêu
biểu của Trung Quốc và Ấn Độ thời phong kiến.
- Biết được một số ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ đối với Việt
Nam.
2. Kỹ năng:
- Thuyết trình một nội dung lịch sử, kỹ năng so sánh, đánh giá, hợp tác.
3. Thái độ:
- Biết trân trọng thành tựu văn hóa của nhân loại thời phong kiến.
4. Năng lực:
- Hợp tác, giải quyết vấn đề, phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử
II. Chuẩn bị:
1.Giáo viên:
- Bảng phụ, phiếu thảo luận, bản đồ Trung Quốc thời phong kiến, tranh ảnh một số
công trình kiến trúc của Trung Quốc thời phong kiến...
- Bản đồ Ấn Độ thời phong kiến, tư liệu về các triều đại phong kiến Ấn độ, một số
tranh ảnh về các công trình văn hoá...
2.Học sinh: Chuẩn bị bài theo câu hỏi SGK.
III. Các hoạt động:
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
-Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông mà em biết?
-Nêu những hiểu biết về Trung Quốc và Ấn Độ thời phong kiến?
GV tổ chức HS hoạt đông cá nhân.HS trả lời GV nhận xét và kết luận
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Tìm hiểu một số triều đại phong kiến Trung Quốc.
-Hãy hoàn thành bảng sau vào vở về chế độ phong kiến Trung Quốc?
GV tổ chức HS hoạt đông nhóm /cá nhân.HS trả lời GV nhận xét và kết luận
Triều đại Tóm tắt biểu hiện của sự phát triển
Tần - Chia đất nước thành các quận huyện.
- Ban hành chế độ đo lường tiền tệ.
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 10
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
- Chiến tranh mở rộng lãnh thổ.
Đường * Chính sách đối nội:
- Củng cố, hoàn thiện bộ máy nhà nước.
- Mở khoa thi, chọn nhân tài.
- Giảm thuế, chia ruộng đất cho nhân dân. kinh tế phát triển,
xã hội ổn định
* Chính sách đối ngoại:
- Chiến tranh xâm lược → mở rộng bờ cỏi trở thành nước
cường thịnh nhất châu Á.
Minh - Thanh * Thay đổi về chính trị:
- Năm 1368 Chu Nguyên Chương lập ra nhà Minh.
- Lí Tự Thành lật đổ nhà Minh
- Năm 1644 quân Mãn Thanh chiếm Trung Quốc lập nhà
Thanh.
*Biến đổi trong xã hội:
- Cuối thời Minh – Thanh vua quan ăn chơi sa đoạ, nông dân
đói khổ.nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra chính quyền phong
kiến suy yếu.
* Biến đổi về kinh tế: mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện.
Cho biết các triều đại phong kiến Trung Quốc, triều đại nào phát triển thịnh đạt
nhất. Vì sao em khẳng định diều đó ?
GV tổ chức HS hoạt đông cá nhân.HS trả lời GV nhận xét và kết luận
→ Triều đại nhà Đường phát triển thịnh đạt nhất. Được thể hiện qua các chính sách
đối nội và đối ngoại.
* Chính sách đối nội:
- Củng cố, hoàn thiện bộ máy nhà nước.
- Mở khoa thi, chọn nhân tài.
- Giảm thuế, chia ruộng đất cho nhân dân. kinh tế phát triển, xã hội ổn định
* Chính sách đối ngoại:
- Chiến tranh xâm lược → mở rộng bờ cỏi trở thành nước cường thịnh nhất châu
Á.
2. Khám phá một số thành tựu văn hóa khoa học kĩ thuật của Trung Quốc
thời phong kiến.
Đoc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy giới thiệu một trong những thành tựu
lớn về văn hóa khoa học kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến?
Hoạt động nhóm/cá nhân -Đại diện nhóm HS trả lời-GV nhận xét chốt ý:
a. Văn hoá:
- Tư tưởng: Nho giáo.
- Văn học: thơ ca phát triển đặc biệt là thơ Đường.
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 11
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
- Sử học: Bộ sử kí của Tư Mã Thiên.
- Nghệ thuật hội hoạ, kiến trúc điêu khắc đạt trình độ cao.
b. Khoa học, kĩ thuật:
- Có nhiều phát minh như: nghề in, thuốc súng, la bàn, đóng tàu, khai mỏ, luyện
kim.
3. Tìm hiểu về Ấn Độ thời phong kiến.
3.1. Tìm hiểu về những nét chính về các vương triều phong kiến Ấn Độ.
Đọc thông tin vẽ trục thời gian theo SHD vào vở và điền vào chỗ trống tên các
vương triều hoặc sự kiện gắn với các niên đại tương ứng trên trục thời gian?
Đại diện nhóm HS trả lời.GV cho các nhóm nhận xét bổ sung
Vương triều Gúp-ta (TK IV - TK VI):
Thời kỳ này cả kinh tế, văn hoá, xã hội đều phát triển.
Vương triều Hồi giáo Đê li (TK XII –TK XVI)
- Chiếm ruộng đất
- Cấm đạo Hin đu → mâu thuẫn dân tộc gay gắt.
Vương triều Mô-gôn(TK XVI - TK XIX)
- Xoá bỏ kì thị tôn giáo.
- Khôi phục kinh tế.
- Phát triển văn hoá.
Xã hội phong kiến phát triển thịnh vượng
3.2. Tìm hiểu về những thành tựu văn hóa thời phong kiến.
Đọc thông tin quan sát tranh ảnh. Hãy kể tên những thành tựu văn hóa tiêu biểu
nhất của Ấn Độ thời phong kiến?
Đại diện nhóm HS trả lời.GV cho các nhóm nhận xét bổ sung-GV nhận xét và chốt
ý
- Chữ viết: Chữ Phạn
- Tôn giáo: Hin-đu, Phật giáo.
- Văn học: với nhiều thể loại: Sử thi, kịch, thơ ca... phát triển.
- Kiến trúc: Kiến trúc Hin-đu và kiến trúc Phật giáo.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
-HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập trong SHDH.
-HS báo cáo kết quả ; bổ sung-GV nhận xét, đánh giá, kết luận
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
-Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
(- HS chia sẻ với bạn bè bằng việc: trao đổi sản phảm cho bạn, trưng bày, triển lãm
sản phẩm,
GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen ngợi học sinh.)
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 12
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
IV. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 13
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
Ngày soạn: Ngày dạy:
Tiết : 16,17,18
CHỦ ĐỀ 5:
CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Trình bày được thời điểm xuất hiện, địa bàn, sự phát triển và suy yếu của các
quốc gia phong kiến Đông Nam Á.
- Giới thiệu được một vài di sản văn hóa ở Đông Nam Á.
2. Kỹ năng:
- Thuyết trình một nội dung lịch sử, kỹ năng so sánh, đánh giá, hợp tác.
3. Thái độ:
- Biết quý trọng các di sản văn hóa của các nước trong khu vực và trên thế giới.
4. Năng lực:
- Hợp tác, giải quyết vấn đề, phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Lược đồ khu vực Đông Nam Á, tranh ảnh, tư liệu liên quan, phiếu
thảo luận,...
2.Học sinh: Chuẩn bị bài theo câu hỏi SGK.
III/ Các hoạt động
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Dựa vào lược đồ hãy kể tên các quốc gia trong khu vực ĐNÁ hiện nay. Em biết gì
về các quốc gia đó thời phong kiến?
-GV tổ chức HS hoạt đông cá nhân.-HS trả lời GV nhận xét và kết luận
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông
Nam Á.
Đọc thông hội thoại, vẽ trục thời gian theo SHD vào vở và điền vào chỗ trống các
thời kì phát triển của các quốc gia phong kiến Đong Nam Á.
-GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, cá nhân.
-HS thảo luận và trả lời, các nhóm bổ sung, GV nhận sét và chốt ý
- Giữa thiên niên kỉ I các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được hình thành
- Từ nửa sau thế kỉ X → đầu thế kỉ XVIII là thời kì phát triển thịnh vượng của các
quốc gia phong kiến Đông Nam Á
2. Khám phá về vương quốc Cam-pu-chia.
Đọc thông tin kết hợp quan sát hình dưới đây và giới thiệu với bạn về vương quốc
Cam-pu-chia?
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 14
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
Từ khi thành lập đến năm 1863 chia làm 4 giai đoạn lớn
a) Từ thế kỉ I – thế kỉ VI
nước Phù Nam.
b) Từ thế kỉ VI – thế kỉ VIII người Khơ me xây dựng nước Chân Lạp
c) Thế kỉ IX – thế kỉ XV
thời kì Ăng-co:
- Sản xuất nông nghiệp phát triển
- Xây dựng các công trình kiến trúc độc đáo.
- Mở rộng lãnh thổ bằng vũ lực
d) Từ thế kỉ XV – 1863 thời kì suy yếu.
3. Khám phá về vương quốc Lào.
Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh và kể với bạn về vương quốc Lan Xang?
- Chủ nhân đầu tiên của nước lào là người Lào 15hong.
- Từ thế kỉ XIII người
Thái di cư đến gọi là Lào Lùm.
- Năm 1353: nước Lạn xạng được thành lập.
- Thế kỉ XV-TK XVII
thời kì phát triển thịnh vượng.
- Thế kỉ XVIII nước lạn xạng suy yếu.
- Cuối TK XIX trở thành thuộc địa của Pháp.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
-HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập trong SHDH.
-Cho Hs xác định vị trí các quốc gia ĐNÁ qua lược đồ
-HS báo cáo kết quả ; bổ sung-GV nhận xét, đánh giá, kết luận
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
-Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
Tên quốc gia phong kiến-kinh đô Tên quốc gia ngày nay-Thủ đô
1/Đại Việt –Thăng Long Việt Nam-Hà Nội
2/Lan Xang Lào-Viên Chăn
3/Su-Khô-Thay Thái Lan-Băng Cốc
4/Cam-pu-Chia Cam-pu-Chia-Ph nôm Pênh
5/Pagan Mian ma- Y-an-gun
E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
-Tìm hiểu về các công trình kiến trúc của các nước ĐN Á
IV. Rút kinh nghiệm:
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 15
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
Ngày soạn: Ngày dạy:
Tiết: 19
PHIẾU ÔN TẬP
1/ Hãy lập bảng theo yêu cầu sau và điền những nội dung phù hợp.
Nội dung Lãnh địa phong kiến Thành thị trung đại
Thời gian xuất hiện Cuối thế kỉ V Cuối TK XI
Thành phần cư dân chủ yếu - Lãnh chúa, Nông nô -Thợ thủ công, thương
nhân
Hoạt động kinh tế chủ yếu -Tự cung, tự cấp -Trao đổi và buôn bán sản
phẩm
2/ Dựa vào lược đồ h7 (trang 6) hãy:
a/ Trình bày các cuộc phát kiến lớn về đại lí trên lược đồ.
b/ Nhận xét về những tác động của các cuộc phát kiến địa lí đối với châu Âu và thế
giới.
-Gv gọi hs lên bảng trình bày qua lược đồ
3/ lập bảng theo yêu cầu sau và điền những nội dung phù hợp
NỘI DUNG Chế độ phong kiến
Châu Âu Châu Á
Thời gian hình thành và suy -Thế kỉ Thế kỷ V -X -Từ thế kỷ III tr CN đến
vong khoảng thế kỷ X
-Thế kỷ XV đến XVI
-Thế kỷ XV đến XVI
Nghề chính của cư dân Buôn bán, công nhân Làm nông nghiệp
Hai giai cấp chính trong xã Lãnh chúa và nông nô Địa chủ và nông dân lĩnh
hội canh.
Đứng đầu nhà nước Vua Vua
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 16
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
Ngày soạn: Ngày dạy:
Tiết: 21,22,23
CHỦ ĐỀ 6:
BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ –ĐINH-TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa
nước ta trong thế kỉ X dưới các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê.
- Giải thích được thể kỉ X là thế kỉ mở đầu của chế độ phong kiến độc lập ở Việt
Nam.
- Đánh giá được công lao của một số nhân vật lịch sử Việt Nam trong thế kỉ X như
Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, …
2. Kỹ năng:
- Thuyết trình một nội dung lịch sử, kỹ năng so sánh, đánh giá, hợp tác.
3. Thái độ:
- Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, có ý thức tôn trọng, ghi nhớ công lao của các anh
hùng dân tộc, ý thức tự chủ dân tộc, thồng nhất đất nước.
4. Năng lực:
- Hợp tác, giải quyết vấn đề, phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử
II. Chuẩn bị:
1.Giáo viên:
-Tranh, lược đồ 12 sứ quân, lược đồ chiến thắng Chi Lăng-bạch Đằng năm 981
Phiếu thảo luận..
2.Học sinh: Chuẩn bị bài theo câu hỏi SGK.
III. Các hoạt động
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
-Gv cho Hs xem tranh về trận đánh trên sông Bạch Đằng, đền thờ Đinh Tiên
Hoàng, ..giới thiệu vào bài học
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
I. Tìm hiểu tình hình chính trị nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê
1. Tình hình nước ta dưới thời nhà Ngô
-Ngô Quyền quyết định từ bỏ chức tiết độ sứ phản ánh điều gì?
-Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền?
-Sau khi Ngô Quyền mất tình hình nước như thế nào? Vì sao sử cũ gọi là “Loạn 12
sứ quân” Tình trạng này đặt ra yêu cầu gì?
=> kết luận
-Năm 938, Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 17
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
-Năm 944, Ngô Quyền mất  Dương Tam Kha cướp ngôi  đất nước lâm vào
tình trạng không ổn định  loạn 12 sứ quân.
2/ Tình hình nước ta thời nhà Đinh
-Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để thống nhất đất nước
-Vì sao Đinh Bộ Lĩnh chọn Hoa Lư để đóng đô? Những việc làm của ông có ý
nghĩa như thế nào?
-Gv cho Hs xem tranh giáo dục cho hs lòng yêu nước, biết ơn
=> Kết luận
-Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa
Lư.
_ Cử những người thân cận giữ các chức vụ quan trọng, đúc tiền, xử phạt nghiêm
những người phạm tội…
3/ Tình hình nước ta thời Tiền lê
-Đứng trước sự xâm lược của nhà Tống Lê Hoàn đã làm gì?
-Cho hs quan sát lược đồ yêu cầu các em trình bày diễn biến cuộc kháng chiến
chống Tống ?
-Thắng lợi đó có ý nghĩa như thế nào?
=> Kết luận
-Năm 979, Đinh Tiên Hoàng bị sát hại, nội bộ triều đình nhà Đinh có nhiều mâu
thuẫn.
_ Nhà Tống lâm le xâm lược nước ta -> Lê Hoàn được triều thần suy tôn là vua ->
nhà Tiền Lê thành lập.
*Diễn biến
-Đầu năm 981, quân tống đem quan xâm lược nước ta,theo hai đường thủy và bộ
-Lê Hoàn trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến
-Nhiều trận chiến diễn ra trên sông Bạch Đằng
-Trên bộ quân ta chặn đánh địch quyết liệt –Quân Tống đại bại
*Ý nghĩa
-Chiến thắng biểu thị ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân ta
-Chưng tỏ bước phát triển mới của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc
của Đại Cồ Việt
II/ Tình hình kinh tế và văn hóa nước ta dưới thời Ngô-Đinh-Tiền Lê
1/ Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
- Hãy nhận xét tình hình kinh tế nước ta dưới thời Ngô-Đinh-Tiền Lê
-N 1,2 tìm hiểu về nông nghiệp -N3,4: Tìm hiểu về công nghiệp
-N 5 Tìm hiểu về thương nghiệp
-Các nhóm báo cáo-nhận xét-Gv đánh giá
=> Kết luận:
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 18
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
-Nông nghiệp: ruộng đất chia cho nông dân, khai khẩn đất hoang, chú trọng thủy
lợi -> ổn định và phát triển.
_ Thủ công nghiệp: lập nhiều xưởng mới, nghề cổ truyền phát triển.
_ Thương nghiệp: nhiều trung tâm buôn bán hình thành.
-Quan hệ bang giao Việt-Tống được thiết lập
2/ Đời sống xã hội, văn hóa thế kỉ X
-Thời Ngô-Đinh Tiền Lê, tôn giáo nào phát triển nhất, Tại sao các nhà sư lại được
trọng vọng?
a.Xã hội:
-Tầng lớp thống trị: Vua, quan lại và nhà sư.
-Tầng lớp bị trị: Nông dân, thợ thủ công, thương nhân, địa chủ và nô tì.
b.Văn hóa:
_ Giáo dục chưa phát triển.
_ Đạo Phật được truyền bá rộng rải, chùa chiềng được xây dựng nhiều, nhà sư
được trọng dụng.
_ Các loại hình văn hóa dân gian khá phát triển.
-Gv cho Hs xem tranh cho em nhận xét
C/ HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
1/ Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đã có công lao như thế nào trong lịch sử
2/ Tại sao nói thế kỉ X là thế kỉ mở đầu của chế độ phong kiến độc lập ở Việt nam?
D/ HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
1/ Nếu đóng vai là đinh Tiên Hoàn, em có chọn đặt kinh đô ở Hoa Lư không? Vỉ
sao?
IV. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 19
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 – Phân môn Lịch sử
Ngày soạn: Ngày dạy:
Tiết: 24,25,26,27,28
CHỦ ĐỀ 7.
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN LÝ,
TRẦN, HỒ ( THẾ KỈ X-ĐẦU THẾ KỈ XV)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết được sự ra đời của các triều đại phong kiến Lý, Trần, Hồ.
- Trình bày được tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức quân đội, nội dung chính của
các bộ luật đầu tiên của nước ta và chính sách đối nội, đối ngoại của các triều đại
phong kiến Lý, Trần, Hồ.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng trình bày, giới thiệu sự kiện, nhân vật lịch sử, kỹ năng vẽ sơ
đồ, liên hệ, xâu chuỗi, phân tích các sự kiện lịch sử.
3. Thái độ:
- Nâng cao lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, biết ơn đối với các anh hùng dân tộc
có công lao to lớn trong quá trình xây dựng nhà nước phong kiến độc lập.
4. Năng lực:
- Hợp tác, giải quyết vấn đề, phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử
II/ Chuẩn bị
-Giáo viên:Tranh , tư liệu liên quan, phiếu bài tập
-Học sinh:bảng phụ, bút…
III/ Các hoạt động
A/ HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG
-Cho các em xem tranh lễ hội khai ấn đền Trần
B/ HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
I/ Tìm hiểu sự ra đời của nhà Lý
-Lý Công Uẩn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào. Tại sao ông quyết định dời đô về
Đại La?
-Bộ máy nhà nước được tổ chức như thế nào?
=> Kết luận:
-Năm 1009 Lê Long Đĩnh mất, triều Lê chấm dứt. Lý Công Uẩn lên ngôi vua.
_ 1010, nhà Lý dời đô về Đại La và đổi tên thành Thăng Long.
_ 1054, nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt.
-Chính quyền trung ương:Đứng đầu là vua nắm mọi quyền hành, giúp việc cho vua
là các quan văn. Quan võ
GV: Nguyễn Thị Mai Năm học: 2016-2017 20