Giáo án lịch sử 7 mô hình trường học mới vnen

  • 21 trang
  • file .doc
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
TPPCT: 1,2
BÀI 1: CÁC CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ THẾ KỈ XV-XVI
I/ Mục tiêu (SHD)
II/ Chuẩn bị
Bản đồ thế giới, tư liệu, mẫu chuỵên về các cuộc phát kiến địa lí.
Tranh ảnh về các con tàu, thuỷ thủ tham gia cuộc phát kiến địa lí.
III/ Tiến trình bài dạy
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Quan sát các hình ảnh hãy cho biết các nội dung trên có liên quan đén các nội
dung nào của lịch sử nhân loại? Nêu hiểu biết của em về nội dung đó?
GV tổ chức HS hoạt đông cá nhân.
HS trả lời GV nhận xét và kết luận
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Tìm hiểu nguyên nhân và diều kiện của các cuộc phát kiến địa lí.
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, cá nhân.
Miêu tả cảnh hoạt động của con người trong hình 4. Theo em hình ảnh này có
mối quan hệ như thế nào đối với các cuộc phát kiến địa lí?
Trình nguyên nhân và điều kiện dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV-
XVI?
Kể tên các tiến bộ KHKT đó đối với các cuộc phát kiến địa lí?
HS thảo luận và trả lời, các nhóm bổ sung, GV nhận sét và chốt ý.
Nguyên nhân:
Sản xuất phát triển, giai cấp tư sản châu Âu cần nguyên liệu và thị trường.
GV: Nguyễn Phú Ảnh 1
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
2. Khám phá về hành trình của các nhà thám hiểm bằng đường biển.
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, cá nhân.
Trình bày các cuộc phát kiến địa lí của Đi-a-xơ, Va-xco-đơ-ga-ma, Cô-lôm-bô,
Ma-gien- lan trên lược đồ và đánh giá công lao của họ?
HS thảo luận và trả lời, các nhóm bổ sung, GV nhận sét và chốt ý.
Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu:
+ Va-xcôđơ Ga-ma đến Tây Nam Ấn Độ (1598)
+ Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ (1492)
+ Ma-gien-lan đi vòng quanh trái đất ( 1519-1522)
Miêu tả quang cảnh Li-xbon (Bồ đào nha) nửa cuối thế kỉ XV qua hình 8 SGK?
Nêu hướng đi của các cuộc phát kiến địa lí và kết quả đạt được của các nhà
hằng hải Bồ đào nha?
Chốt ý: Đều xuất phát từ thủ đô Li-xbon (Bồ đào nha) đi từ 1 vòng từ Đại tây
dương qua Thái bình dương đến Ấn độ dương. Chấm dứt cuộc hành trình vòng
quanh trái đất bằng đường biển?
3. Tìm hiểu hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí
Hoạt động nhóm/cá nhân
Trình bày những tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí. Trong những
tác động đó theo em tác động nào là quan trọng nhất? Vì sao?
+ Tích cực: Thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển, tim ra nhưng con
đường mới trên biển, mang lại nhiêu lợi nhuận không lồ.
+ Tiêu cực: Cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.
Miêu tả hình 12,13. những hình ảnh này chứng tỏ điều gì? Em có nhận xét gì về
số phận những người trong hình?
Đại diện nhóm HS trả lời.
GV chó các nhóm nhận xét bổ sung
GV nhận xét chốt ý:
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
GV: Nguyễn Phú Ảnh 2
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập trong SHDH.
HS báo cáo kết quả ; bổ sung
GV nhận xét, đánh giá, kết luận
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
(- HS chia sẻ với bạn bè bằng việc: trao đổi sản phảm cho bạn, trưng bày, triển
lãm sản phẩm, gửi thư điện tử.
GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen ngợi học sinh.)
GV: Nguyễn Phú Ảnh 3
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
TPPCT: 19,20
Ngày soạn:
…… Ngày dạy:
…….
ÔN TẬP KHOA HỌC XÃ HỘI
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, cá nhân.
Miêu tả cảnh hoạt động của con người trong hình 4. Theo em hình ảnh này có
mối quan hệ như thế nào đối với các cuộc phát kiến địa lí?
Trình nguyên nhân và điều kiện dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV-
XVI?
Kể tên các tiến bộ KHKT đó đối với các cuộc phát kiến địa lí?
HS thảo luận và trả lời, các nhóm bổ sung, GV nhận sét và chốt ý.
Nguyên nhân:
Sản xuất phát triển, giai cấp tư sản châu Âu cần nguyên liệu và thị trường.
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, cá nhân.
Trình bày các cuộc phát kiến địa lí của Đi-a-xơ, Va-xco-đơ-ga-ma, Cô-lôm-bô,
Ma-gien- lan trên lược đồ và đánh giá công lao của họ?
HS thảo luận và trả lời, các nhóm bổ sung, GV nhận sét và chốt ý.
Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu:
+ Va-xcôđơ Ga-ma đến Tây Nam Ấn Độ (1598)
+ Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ (1492)
+ Ma-gien-lan đi vòng quanh trái đất ( 1519-1522)
Miêu tả quang cảnh Li-xbon (Bồ đào nha) nửa cuối thế kỉ XV qua hình 8 SGK?
Nêu hướng đi của các cuộc phát kiến địa lí và kết quả đạt được của các nhà
hằng hải Bồ đào nha?
GV: Nguyễn Phú Ảnh 4
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
Chốt ý: Đều xuất phát từ thủ đô Li-xbon (Bồ đào nha) đi từ 1 vòng từ Đại tây
dương qua Thái bình dương đến Ấn độ dương. Chấm dứt cuộc hành trình vòng
quanh trái đất bằng đường biển?
Hoạt động nhóm/cá nhân
Trình bày những tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí. Trong những
tác động đó theo em tác động nào là quan trọng nhất? Vì sao?
+ Tích cực: Thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển, tim ra nhưng con
đường mới trên biển, mang lại nhiêu lợi nhuận không lồ.
+ Tiêu cực: Cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.
Miêu tả hình 12,13. những hình ảnh này chứng tỏ điều gì? Em có nhận xét gì về
số phận những người trong hình?
Đại diện nhóm HS trả lời.
GV chó các nhóm nhận xét bổ sung
GV nhận xét chốt ý:
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập trong SHDH.
HS báo cáo kết quả ; bổ sung
GV nhận xét, đánh giá, kết luận
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
(- HS chia sẻ với bạn bè bằng việc: trao đổi sản phảm cho bạn, trưng bày, triển
lãm sản phẩm, gửi thư điện tử.
GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen ngợi học sinh.)
GV: Nguyễn Phú Ảnh 5
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
TPPCT: 21,22
Ngày soạn:
…… Ngày dạy:
…….
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Đề bài
Câu 1: Trình bày những nguyên nhân và điều kiện dẫn đến các cuộc phát kiến
địa lí thế kỉ XV-XVI? (4 điểm)
Câu 2: Trình bày các cuộc phát kiến địa lí của Đi-a-xơ, Va-xco-đơ-ga-ma, Cô-
lôm-bô, Ma-gien- lan trên lược đồ và đánh giá công lao của họ? (4 điểm)
Câu 3: Nêu hướng đi của các cuộc phát kiến địa lí và kết quả đạt được của các
nhà hằng hải Bồ đào nha? (2 điểm)
Đáp án
Câu 1: Trình bày những nguyên nhân và điều kiện dẫn đến các cuộc phát kiến
địa lí thế kỉ XV-XVI? (4 điểm)
Nguyên nhân: ( 2 điểm)
Sản xuất phát triển, giai cấp tư sản châu Âu cần nguyên liệu và thị trường.
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, cá nhân.
Trình bày các cuộc phát kiến địa lí của Đi-a-xơ, Va-xco-đơ-ga-ma, Cô-lôm-bô,
Ma-gien- lan trên lược đồ và đánh giá công lao của họ?
Điều kiện: Có nền tảng khoa hoc-kĩ thuật ra đời và phát triển ( tàu Ca-ra-ven,
thiết bị đo thiên văn, la bàn, bản đồ, hải đồ …) (2 điểm)
Câu 2: Trình bày các cuộc phát kiến địa lí của Đi-a-xơ, Va-xco-đơ-ga-ma, Cô-
lôm-bô, Ma-gien- lan trên lược đồ và đánh giá công lao của họ? (4 điểm)
Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu: (2 điểm)
+ Va-xcôđơ Ga-ma đến Tây Nam Ấn Độ (1598)
GV: Nguyễn Phú Ảnh 6
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
+ Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ (1492)
+ Ma-gien-lan đi vòng quanh trái đất ( 1519-1522)
Công lao của các nhà thám hiểm: ( 2 điểm)
- Họ đã đóng góp công lao to lớn trong lĩnh vực chinh phục và khám phá về
giao thông và trí thức trên biển.
- Góp phần to lớn về nghiên cứu thiên văn học cho nhân loại.
Câu 3: Nêu hướng đi của các cuộc phát kiến địa lí và kết quả đạt được của các
nhà hằng hải Bồ đào nha? (2 điểm)
Đều xuất phát từ thủ đô Li-xbon (Bồ đào nha) đi 1 vòng từ Đại Tây Dương qua
Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương. Chấm dứt cuộc hành trình vòng quanh
trái đất bằng đường biển.
TPPCT: 37,38,39 Ngày soạn: …….
Ngày dạy: ……..
BÀI 11: CHÂU ÂU THỜI SƠ TRUNG KÌ – TRUNG ĐẠI
I/ Mục tiêu (SHD)
1. Kiến thức:
- Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu, cơ cấu xã hội (gồm 2
giai cấp cơ bản: Lãnh chúa và nông nô)
- Hiểu khái niệm lãnh địa phong kiến, đặt trưng của nền kinh tế lãnh địa.
- Hiểu thành thị Trung đại xuất hiện như thế nào? Sự khác nhau giữa kinh tế
lãnh địa và kinh tế thành thị .
2. Kĩ năng:
GV: Nguyễn Phú Ảnh 7
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
- Biết vận dụng phương pháp so sánh, đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ
xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến .
3. Tư tưởng: Bồi dưỡng nhận thức cho học sinh về sự phát triển hợp qui luật
của loài người từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến
II. Phương tiện dạy học
- Tranh ảnh mô tả hoạt động trong thành thị trung đại.
- Tư liệu đề cập tới chế độ chính trị, kinh tế xã hội trong các lãnh địa phong
kiến
III/ Tiến trình bài dạy
- Lớp 7 A:…….., 7B: ………..
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Quan sát các hình ảnh hãy và nêu những hiểu biết của em về châu Âu thời
phong kiến? (Hình 1,2).
GV tổ chức HS hoạt đông cá nhân.
HS trả lời GV nhận xét và kết luận
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Tìm hiểu về sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu.
- Xác định trên lược đồ lãnh thổ đế quốc Rô-ma
- Hãy cho biết người Giéc-man đã làm gì khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma.
→ Cuối TK V người Giéc-man tiêu diệt các quốc gia cổ đại, thành lập các
vương quốc mới; chiếm đọa ruộng dất của người Rô-ma và phong tước vị cho
nhau.
- Trình bày quá trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu theo sơ đồ hình 4
SHD.
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, cá nhân.
HS thảo luận và trả lời, các nhóm bổ sung, GV nhận sét và chốt ý.
GV: Nguyễn Phú Ảnh 8
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
2. Khám phá những đặc trưng của xã hội phong kiến.
Hoạt động nhóm/cá nhân
- Nêu tên những công trình xây dựng chủ yếutrong lãnh địa?
- Miêu tả những hoạt động sản xuất của nông nô trong lãnh địa. Hoạt động
kinh tế chủ đạo trong lãnh địa là ngành kinh tế nào?
→ Những vùng đất đai rộng lớn mà quí tộc chiếm được biến thành khu đất
riêng của mình gọi là lãnh địa phong kiến
- Đứng đầu một lãnh địa là một lãnh chúa: sống xa hoa, đầy đủ.
- Nêu những suy nghĩ của em về đời sống của lãnh chúa trong lãnh địa?
- Đặc điểm nền kinh tế lãnh địa: Mang tính tự cung, tự cấp, đóng kín của một
lãnh chúa, đời sống của nông nô gắn chặt vào Lãnh chúa.
Đại diện nhóm HS trả lời.
GV chó các nhóm nhận xét bổ sung
GV nhận xét chốt ý:
3. Tìm hiểu về sự xuất hiện của các thành thị trung đại ở châu Âu.
- Trình bày nguyên nhân dẫn đến các thành thị trung đại ở châu Âu.
→Nguyên nhân: cuối TKXI sản xuất phát triển → hàng hoá thừa được đưa
đi bán ra những nơi đông người để trao đổi, buôn bán,lập xưởng sản xuất→
thị trấn ra đời và thành thị trung đại xuất hiện.
- Miêu tả khung cảnh thành thị ở châu Âu thời trung đại. Chỉ ra những điểm
khác nhau về kinh tế và thành phần dân cư trong các thành thị với lãnh địa.
→ Tổ chức: 2 tầng lớp cơ bản:
+ Thợ thủ công.
+ Thương nhân.
- Cho biết sự xuất hiện các thành thị có vai trò như thế nào?
GV: Nguyễn Phú Ảnh 9
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
- Vai trò: Thành thị trung đại ra đời thúc đẩy sản xuất, làm cho xã hội phong
kiến châu Âu phát triển.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập trong SHDH.
HS báo cáo kết quả ; bổ sung
GV nhận xét, đánh giá, kết luận
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
(- HS chia sẻ với bạn bè bằng việc: trao đổi sản phảm cho bạn, trưng bày, triển
lãm sản phẩm, gửi thư điện tử.
GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen ngợi học sinh.)
TPPCT: 40,41,42 Ngày soạn: …….
Ngày dạy: ……..
BÀI 12: CHÂU ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI
I/ Mục tiêu
1. Kiến thức ( SHD)
2. Kĩ năng:
- Phân tích cơ cấu giai cấp  mâu thuẫn XH. Nguyên nhân sâu xa  cuộc đấu
tranh của giai cấp Tư sản chống PK.
3. Thái độ:
- Bồi dưỡng cho HS nhận thức về sự phát triển hộp quy luật của XH lòai người.
Vai trò của giai cấp Tư sản. Lòai người đang đứng trước 1 bước ngoặt lớn. Sự
sụp đổ của CĐPK.
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
GV: Nguyễn Phú Ảnh 10
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
- Bản đồ thế giới (hoặc bản đồ châu Âu).
- Tranh ảnh về thời kì Văn hóa Phục hưng.
- Một số tư liệu nói về những nhân vật LS và danh nhân văn hóa tiêu biểu thời
Phục hưng.
2.Học sinh: Chuẩn bị bài theo câu hỏi SGK.
III/ Tiến trình bài dạy
- Lớp 7 A:…….., 7B: ………..
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Quan sát các hình ảnh (Hình 1,2,3 SHD). Đề cập đến những nội dung nào của
lịch sử nhân loại. Em biết gì về nội dung đó?
GV tổ chức HS hoạt đông cá nhân.
HS trả lời GV nhận xét và kết luận
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Tìm hiểu về sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.
?. Đọc thong tin kết hợp quan sát tranh ảnh, hãy nêu biện pháp mà các quí tộc
và thương nhân châu Âu dùng để tạo ra nguôn vốn và nhân công.
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, cá nhân.
HS thảo luận và trả lời, các nhóm bổ sung, GV nhận sét và chốt ý
- Tích lũy tư bản nguyên thủy hình thành tạo vốn và người làm thuê.
- Xã hội: Giai cấp vô sản và tư sản ra đời.
- Chính trị: Tư sản > < quý tộc PK , đấu tranh chống PK.
=> Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành.
2. Khám phá về phong trào văn hóa phục hưng.
Hoạt động nhóm/cá nhân
- Giải thích vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quí tộc phong
kiến.
GV: Nguyễn Phú Ảnh 11
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
→- Nguyên nhân : Giai cấp TS có thế lực kinh tế nhưng không có địa vị XH 
họ đấu tranh giành địa vị XH , mở đầu là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa.
- Trình bày nội dung chống phong kiến của giai cấp tư sản thông qua phong
trào văn hóa phục hưng?
Đại diện nhóm HS trả lời.
GV chó các nhóm nhận xét bổ sung
- Nội dung phong trào Văn hóa Phục hưng :
+ Lên án XH PK, Giáo hội Kitô.
+ Đề cao giá trị con người.
 Phong trào Văn hóa Phục hưng là cuộc CM tiến bộ vĩ đại mở đường cho sự
phát triển của Văn hóa châu Âu và nhân loại.
GV nhận xét chốt ý:
3. Tìm hiểu về phong trào cải cách tôn giáo.
?. Cho biết vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo. Nêu nội dung tư
tưởng cải cách tôn giáo của Lu-thơ và Can-vanh.
Đại diện nhóm HS trả lời.
GV chó các nhóm nhận xét bổ sung
* Nguyên nhân: Giáo hội bóc lột nhân dân, cản trở bước tiến của giai cấp tư
sản.
* Nội dung:
- Phủ nhận vai trò của Giáo hội.
- Bãi bỏ những lễ nghi phiền toái.
- Đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ.
?. Nêu những tác động của phong trào cải cách tôn giáo đến xã hội châu Âu
đương thời.
* Tác động:
GV: Nguyễn Phú Ảnh 12
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
- Thúc đẩy, châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa nông dân.
- Đạo Ki-tô bị phân hoá.
- Vai trò: Thành thị trung đại ra đời thúc đẩy sản xuất, làm cho xã hội phong
kiến châu Âu phát triển.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập trong SHDH.
HS báo cáo kết quả ; bổ sung
GV nhận xét, đánh giá, kết luận
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
(- HS chia sẻ với bạn bè bằng việc: trao đổi sản phảm cho bạn, trưng bày, triển
lãm sản phẩm, gửi thư điện tử.
GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen ngợi học sinh.)
GV: Nguyễn Phú Ảnh 13
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
TPPCT: 43,44,45 Ngày soạn: …….
Ngày dạy: ……..
BÀI 13: TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
I/ Mục tiêu
1. Kiến thức ( SHD)
2. Kĩ năng:
- Lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc.
- Bước đầu biết phân tích và hiểu giá trị các chính sách xã hội của mỗi triều
đại , những thành tựu văn hoá.
- Lập niên biểu, vận dụng phương pháp lịch sử để phân tích .
- Hiểu giá trị của các chính sách xã hội, những thành tựu văn hoá.
2. Tư tưởng:
- Giúp học sinh hiểu Trung Quốc là một quốc gia phong kiến lớn, điển hình ở
Phương Đông, đồng thời là một nước láng giềng gần gũi của Việt Nam, có
ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam.
- Hiểu được Trung Quốc là một quốc gia phong kiến lớn, điển hình ở phương
Đông.
- Đồng thời là nước láng giềng, gần gũi ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình
lịch sử VN.
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
- Bảng phụ, phiếu thảo luận, bản đồ Trung Quốc thời phong kiến, tranh ảnh
một số công trình kiến trúc của Trung Quốc thời phong kiến...
- Bản đồ Ấn Độ thời phong kiến, tư liệu về các triều đại phong kiến Ấn độ,
một số tranh ảnh về các công trình văn hoá...
GV: Nguyễn Phú Ảnh 14
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
2.Học sinh: Chuẩn bị bài theo câu hỏi SGK.
III/ Tiến trình bài dạy
- Lớp 7 A:…….., 7B: ………..
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
?. Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông mà em biết.
?. Nêu những hiểu biết về Trung6 Quốc và Ấn Độ thời phong kiến.
GV tổ chức HS hoạt đông cá nhân.
HS trả lời GV nhận xét và kết luận
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Tìm hiểu một số triều đại phong kiến Trung Quốc.
?. Hãy hoàn thành bảng sau vào vở về chế độ phong kiến Trung Quốc.
GV tổ chức HS hoạt đông cá nhân.
HS trả lời GV nhận xét và kết luận
Triều đại Tóm tắt biểu hiện của sự phát triển
Tần - Chia đất nước thành các quận huyện.
- Ban hành chế độ đo lường tiền tệ.
- Chiến tranh mở rộng lãnh thổ.
Đường * Chính sách đối nội:
- Củng cố, hoàn thiện bộ máy nhà nước.
- Mở khoa thi, chọn nhân tài.
- Giảm thuế, chia ruộng đất cho nhân dân. kinh tế phát
triển, xã hội ổn định
* Chính sách đối ngoại:
GV: Nguyễn Phú Ảnh 15
Kế hoạch bài dạy môn KHXH lớp 7 Năm học: 2016-2017
- Chiến tranh xâm lược → mở rộng bờ cỏi trở thành nước
cường thịnh nhất châu Á.
Minh - * Thay đổi về chính trị:
Thanh
- Năm 1368 Chu Nguyên Chương lập ra nhà Minh.
- Lí Tự Thành lật đổ nhà Minh.
- Năm 1644 quân Mãn Thanh chiếm Trung Quốc lập nhà
Thanh.
*. Biến đổi trong xã hội:
- Cuối thời Minh – Thanh vua quan ăn chơi sa đoạ, nông
dân đói khổ.nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra chính quyền
phong kiến suy yếu.
* Biến đổi về kinh tế: mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện.
?. Cho biết các triều đại phong kiến Trung Quốc, triều đại nào phát triển thịnh
đạt nhất. Vì sao em khẳng định diều đó ?
GV tổ chức HS hoạt đông cá nhân.
HS trả lời GV nhận xét và kết luận
→ Triều đại nhà Đường phát triển thịnh đạt nhất. Được thể hiện qua các chính
sách đối nộ và đối ngoại.
* Chính sách đối nội:
- Củng cố, hoàn thiện bộ máy nhà nước.
- Mở khoa thi, chọn nhân tài.
- Giảm thuế, chia ruộng đất cho nhân dân.kinh tế phát triển, xã hội ổn định
* Chính sách đối ngoại:
- Chiến tranh xâm lược → mở rộng bờ cỏi trở thành nước cường thịnh nhất
châu Á.
GV: Nguyễn Phú Ảnh 16