Giáo án khoa học tự nhiên 6 cả năm

  • 187 trang
  • file .doc
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
Ngày chuẩn bị: /8/2017
Ngày lên lớp: 8/2017
Tuần 1
Tiết 1+2+3: Bài 1: MỞ ĐẦU
(Thời lượng: 3 tiết)
I. Mục tiêu:
-Làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học và quy trình nghiên cứu khoa học.
-Tìm hiểu một số thành tựu nghiên cứu khoa học trong đời sống.
-Tạo hứng thú, bước đầu hình thành kĩ năng quan sát và có ý thức tìm tòi, nghiên
cứu trong những hiện tượng tự nhiên, yêu thích môn khoa học.
-hình thành kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng báo cáo khoa học.
II.Chuẩn bị: (Cho mỗi nhóm)
-Thí nghiệm 1: 1 cốc nước nóng, 1 cốc nước lạnh, 1 lọ mực, 1 ống nhỏ giọt.
-Thí nghiệm 2: 1 vỏ chai, 1 quả bong bóng, chậu nước nóng, khăn bông.
III.Nội dung các hoạt động:
Tiết 1
A. Khởi động:
Trợ giúp của giáo viên /Phương tiện Hoạt động của học sinh/kết quả đạt được
-YC: Xem hình 1.1 và quan sát những -Nhóm: Trao đổi và ghi lại ý kiến vào vở
hoạt động của con người. sau khi xem hình 1.1.
-Ghi lại ý kiến vào vở. a.Làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm
b.Lấy mẫu nước bị ô nhiễm trên dòng kênh.
c.làm thí nghiệm trong tàu vũ trụ
d.Lau sàn nhà.
đ.Đạp xe trên phố.
e.Điều khiển máy gặt lúa.
g. Hát mừng giáng sinh.
h. Theo dõi nuôi cấy mô cây trồng trong
phòng thí nghiệm.
-GV: Thống nhất các câu trả lời của HS.
-GV: (Cá nhân) trình bày ý kiến của -Cá nhân: Trả lời các câu hỏi trước nhóm.
mình trước nhóm các câu hỏi sau:
+ Trong những hoạt động trên, hoạt
động nào con người chủ động tìm tòi, + Hoạt động: a, b, c, h.
khám phá ra cái mới?
+ Những hoạt động nào con người chủ + Hoạt động nghiên cứu khoa học.
động tìm tòi, khám phá ra cái mới gọi là
những hoạt động gì?
+Muốn tìm tòi, khám phá ra cái mới,
con người cần phải suy nghĩ và làm theo + Làm theo quy trình nghiên cứu khoa học.
các bước nào?
-Giáo viên thống nhất lại các nội dung
trả lời của học sinh.
Quy trình nghiên cứu khoa học được thực hiện theo các bước sau:
(Vào phần hình thành kiến thức)
GV: Nguyễn văn Thượng 1 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
Tiết 2
B. Hình thành kiến thức:
Trợ giúp của giáo viên /Phương tiện Hoạt động của học sinh/kết quả đạt được
-GV: Thông báo mục 1. như tài liệu -HS: (Nhóm) thảo thuận để trả lời câu hỏi
HDH. a,b mục 2.
-GV: (nhóm) Yêu cầu học sinh xem hình a.Nhiệt độ nước càng cao thì giọt nước mực
1.2 và trả lời câu hỏi a,b mục 2. hòa tan càng nhanh.
b.Nhiệt độ càng cao thì thể tích một lượng
khí xác định càng tăng.
-Các nhóm tiến hành thí nghiệm theo hình
-GV: Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm 1.2.
theo nhóm.
GV: Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để -HS: Từ điền vào các chỗ trống:
trả tìm từ điền vào chỗ trống. + nhanh
+ có nhiệt độ cao
+ càng cao.
+ càng lớn.
-GV: (Cá nhân) yêu cầu học sinh mô tả + Nghiên cứu khoa học.
công việc (quy trình) vào bảng 1,1.
-HS: Ghi lại các bước thực hiện theo các
(6 bước) bước vào bảng 1.1. (6 nội dung tương ứng)
-GV: Y/c học sinh quan sát biểu tượng ở -HS: Các bước tương ứng từ dấu “?” theo
hình 1.3 và đặt các bước tương ứng sao chiều kim đồng hồ).
cho thích hợp.
-GV: Nhận xét, gợi ý. -HS: Lắng nghe hoặc ghi chép những gợi ý.
Tiết 3
C. Luyện tập:
Trợ giúp của giáo viên /Phương tiện Hoạt động của học sinh/kết quả đạt được
-GV: (Cặp đôi): -HS: (Cặp đôi)
+Trả lời câu hỏi theo hình 1.4. Xem hình 1.4 và trả lời:
c) Làm thí nghiệm.
-GV: (Cá nhân) d) Phân loại sản phẩm nghiên cứu.
Vẽ tóm tắc các bước quy trình nghiên -HS: (Cá nhân)
cứu khoa học vào vở. -Tiến hành vẽ tóm tắc sơ đồ NCKH vào vở.
(1)Xác định vấn đề nghiên cứu(2)Đề xuất giả thiết (3)Tiến hành thí nghiệm
(4)Phân tích số liệu(5)Rút ra kết luận(6)Báo cáo kết quả.
-GV: (Nhóm) -HS: (Nhóm)
+ Thực hiện xây dựng phương án + Học sinh thực hiện xây dựng phương án
GV: Nguyễn văn Thượng 2 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
nghiên cứu khoa học để trả lời vấn đề nghiên cứu khoa học để trả lời vấn đề câu hỏi
câu hỏi đặt ra là loại giấy thấm nào hút đặt ra là loại giấy thấm nào hút được nước
được nước nhiều nhất? nhiều nhất?
+ Thảo luận, trao đổi với bạn để thống nhất ý
kiến trong nhóm.
-GV: Nhận xét, gợi ý. -HS: Lắng nghe hoặc ghi chép những gợi ý.
D. Vận dụng:
Trợ giúp của giáo viên /Phương tiện Hoạt động của học sinh/kết quả đạt được
-GV: (chia sẻ) -HS: (Chia sẻ)
+ Hãy tự tìm kiếm trên mạng internet, + Thực hiện ở nhà với người thân.
trao đổi với người thân để kể cho bạn
trong lớp biết về một thành tựu nghiên
cứu khoa học mà em biết? + Thực hiện qua: “góc học tập” của lớp.
+ Viết tóm tắt nội dung trên ra giấy, (Có thể thành tựu trong y học, trong giao
chia sẻ với các bạn qua: “góc học tập” thông vận tải, trong nông nghiệp, công
của lớp. nghiệp …)
E. Tìm tòi mở rộng:
Trợ giúp của giáo viên /Phương tiện Hoạt động của học sinh/kết quả đạt được
-GV: (Chia sẻ) -HS: (Chia sẻ)
+ Yêu cầu học sinh thưc hiện nội dung + Nội dung 1: Như Bóng đèn điện, Quạt, Tủ
1. lạnh …
+ Thực hiện nội dung 2 để chia sẻ với + Nội dung 2: Nước vôi trong hóa đục, Nước
các bạn bằng bài viết gửi vào góc học có vị cam, bông hồng bạch có màu của màu
tập của lớp. cốc nước.
* Hình thức, công cụ kiểm tra-đánh giá, phụ lục:
- Đánh giá trên lớp.
- Đánh giá bằng quan sát, nhận xét cá nhân và nhóm.
- Đánh giá bằng câu hỏi/bài tập/nhiệm vụ học tập.
- Đánh giá thông qua sản phẩm cụ thể: (mô tả công việc học sinh làm theo các bước
trong bảng 1.1)
* Dặn dò:
-Tìm hiểu nội dung bài 2: “Dụng cụ thí nghiệm và an toàn thí nghiệm” để
chuẩn bị cho tiết sau.
-Thực hiện các yêu cầu mục vận dụng và tìm tòi mở rộng cuối bài 1 theo
hướng dẫn.
GV: Nguyễn văn Thượng 3 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
Ngày chuẩn bị: 23/8/2017
Ngày lên lớp:
Tiết 4+5+6: Bài 2:
DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM VÀ AN TOÀN THÍ NGHIỆM
Thời lượng:3 tiết
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
– Kể tên được một số dụng cụ, máy móc thường dùng trong phòng thí nghiệm ở
trường trung học.
– Nêu được một số dụng cụ đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng với giới hạn đo
và độ chia nhỏ nhất của chúng.
– Nhận biết được các dụng cụ dễ vỡ, dễ cháy nổ và những hoá chất độc hại.
– Nêu được các quy tắc an toàn cơ bản khi tiến hành các thí nghiệm.
2. Kĩ năng
– Phân biệt được các bộ phận, chi tiết của kính lúp, kính hiển vi quang học và bộ
hiển thị dữ liệu.
– Tập sử dụng kính lúp, kính hiển vi quang học và bộ hiển thị dữ liệu.
– Hình thành thói quen chấp hành nội quy và an toàn thí nghiệm.
3. Thái độ
– Yêu thích nghiên cứu khoa học
– Giữ gìn và bảo vệ các thiết bị thí nghiệm, phòng học bộ môn.
4. Năng lực: Định hướng các năng lực hình thành và phát triển cho học sinh
– Năng lực tự học: lập kế hoạch học tập.
– Năng lực giải quyết vấn đề: phát hiện và giải quyết vấn đề.
– Năng lực hợp tác: Cùng hợp tác làm việc theo nhóm...
– Năng lực tính toán, công nghệ thông tin: trình bày báo cáo.
– Các kĩ năng quan sát, hoàn thành bảng biểu và phẩm chất nghiên cứu khoa
học.
II.Chuẩn bị:
- Một số dụng cụ đo, dụng cụ phòng TN
- Kính lúp, kính hiển vi
III.Nội dung các hoạt động:
Tiết 1
A. Hoạt động khởi động
(?) Hãy kể tên những dụng cụ thí nghiệm, – Những dụng cụ thí nghiệm có tên là:
vật liệu, hóa chất trong các thí nghiệm mà cốc, lọ mực, ống nhỏ giọt, vỏ chai,
các em đã làm ở bài trước, ghi vào vở bóng bay, chậu nước, nhíp, bình chia
→ Giáo viên cần dành thời lượng, gợi ý độ, cân điện tử...
cho các em hoạt động thảo luận theo nhóm, – Những vật liệu có tên là: giấy thấm...
biết cách ghi chép vào vở. – Những hoá chất có tên là: nước, mực,
-Thời gian cho các em suy nghĩ và ghi ý nước vôi trong...
kiến vào vở; – Ngoài ra còn có những thứ khác có
-Thời gian thảo luận nhóm; tên là: quả cam, bông hoa, khăn
GV: Nguyễn văn Thượng 4 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
-Các nhóm báo cáo (nếu cần thiết). bông...
B. Hoạt động hình thành kiến thức
1. Khái niệm dụng cụ đo
GV: yêu cầu HS làm việc theo nhóm , - Độ dài, thể tích, khối lượng là các đại
quan sát hình 2.1, 2.2 đọc thông tin nhận lượng của vật
biết các dụng cụ đo, cho biết công dụng - Dụng cụ dùng để đo các đại lượng của
của chúng vật gọi là dụng cụ đo
GV: cho HS quan sát một số dụng cụ đo
có ở phòng thí nghiệm, yêu cầu HS nhận
biết
HS: các nhóm làm việc ghi tên các dụng
cụ đã và chưa biết, trao đổi, báo cáo lại
GV
Tiết 2
2.Kính lúp
GV: yêu cầu HS đọc thông tin, *Cấu tạo:
thảo luận về cấu tạo kính lúp, tác *Cách sử dụng: tay trái cầm kính lúp để mặt
dụng của kính lúp, sử dụng kính kính sát vật mẫu,mắt nhìn vào mặt kính, di
lúp khi nào, cách sử dụng thông chuyển kính lúp lên cho đến khi nhìn thật rõ vật.
qua hoạt động quan sát, vẽ lại Tay phải ghi chép hoặc vẽ tùy theo yêu cầu
hình dạng nhị hoa HS: các nhóm báo cáo, trao đổi
HS: thảo luận, ghi vở cấu tạo kính
lúp, cách sử dụng sau khi thảo
luận
Các nhóm quan sát hình 2.5, kết hợp thông tin
nhận biết các bộ phận và xác định được trên
3. Kính hiển vi kính, chỉ ra các bước sử dụng kính
HS: thảo luận xác định các bộ
phận của kính, cách sử dụng kính
GV: hướng dẫn cách sử dụng kính
GV: Nguyễn văn Thượng 5 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
Tiết 3
4. An toàn trong phòng thí nghiệm -Khi làm TN hóa học, phải tuyệt đối tuân
HS: liệt kê dụng cụ dễ vỡ; dụng cụ, hóa theo các quy tắc an toàn trong phòng TN
chất dễ cháy; dụng cụ, vật liệu mau hỏng và sự hướng dẫn của thầy cô
HS: thảo luận tìm hiểu những việc cần - Khi làm TN cần trật tự , gọn gàng, cẩn
làm để an toàn trong phòng thí nghiêm, thận, thực hiện TN theo đúng trình tự
ghi vở quy định
- Tuyệt đối không làm đổ vỡ, không để
hóa chất bắn vào người và quần á. Đèn
cồn dùng xong đậy nắp để tắt lửa
- Sau khi làm TN phải rử dụng cụ, vệ
sinh phòng TN
C. Hoạt động luyện tập
Các dụng cụ đo:
Giới Độ
ST Tên dụng cụ đo hạn Đo đại lượng
chia
T nào?
đo nhỏ
nhất
1 Thước thẳng 1m 1 cm Độ dài
2 Cân tạ 100 kg 0,5 kg Khối lượng
3 Bình chia độ 100 ml 1 ml Thể tích, dung
tích
4 Cân đồng hồ 10 kg 0,01 kg Khối lượng
5 Thước cuộn 10 m 1 mm Độ dài
… …….. … … …
HS: Các nhóm trình bày cấu tạo, cách sử dụng một dụng cụ đo mà nhóm lựa chon
HS: Thảo luận toàn lớp, ghi chép theo bảng 2.1 sau phần thảo luận mỗi dụng cụ đo
GV: Nguyễn văn Thượng 6 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
D. Hoạt động vận dụng
HS hoạt động cá nhân theo hướng dẫn
(?) Nêu cấu tạo của cân đồng hồ, cách sử dụng cân, thực hành đo khối lượng của vật
(?) Xem các kí hiệu trên hình 2.14 chỉ ra và ghi vở nội dung các kí hiệu
GV: gọi một số HS trình bày
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
GV: (Chia sẻ)
+ Yêu cầu học sinh thưc hiện nội dung 1.
+ Thực hiện nội dung 2 để chia sẻ với các bạn bằng bài viết gửi vào góc học tập của
lớp.
IV. Hình thức, công cụ kiểm tra-đánh giá, phụ lục:
- Đánh giá trên lớp.
- Đánh giá bằng quan sát, nhận xét cá nhân và nhóm.
- Đánh giá bằng câu hỏi/bài tập/nhiệm vụ học tập.
- Đánh giá thông qua sản phẩm cụ thể:
V. Dặn dò:
-Tìm hiểu nội dung bài 3
-Thực hiện các yêu cầu mục vận dụng và tìm tòi mở rộng cuối bài 2 theo hướng dẫn.
GV: Nguyễn văn Thượng 7 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
Ngày soạn: 05/09/2015
Ngày giảng:
CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP ĐO VÀ KĨ NĂNG THÍ NGHIỆM (4 Tiết)
Tuần 4,5
TIẾT: 7
BÀI 3: ĐO ĐỘ DÀI, THỂ TÍCH, KHỐI LƯỢNG
I. MỤC TIÊU
- Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường
- Đo được thể tích một lượng chất lỏng, thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình
chia độ, bình tràn, đo được khối lượng của cột bằng cân.
- Biết cách xác định khối lượng riêng của vật.
- Hình thành tác phong, năng lực thực hành thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.
- Rèn HS năng lực tự học, hợp tác...
II. CHUẨN BỊ
1. GV: Hình 3.1 đến 3.5 , Bảng 3.2 đến 3.6, thước, cân, dụng cụ đo thể tích
2. HS: Nghiên cứu trước bài ở nhà, kẻ sẵn các bảng vào vở
II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Tiết 7: A. Hoạt động khởi động
GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hiện - HS: Thảo luận nhóm hoàn thành lệnh
các lệnh( nếu thấy cần thiết) 1,2,3, ghi vào vở.
B. Hoạt động hình thành kiến thức
GV: Yêu cầu HS dùng thước để đo kích 1. HS dùng thước để đo kích thước của
thước của một số vật, hoàn thiện bảng một số vật, hoàn thiện bảng 3.2
3.2
GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hiện
các lệnh( nếu thấy cần thiết)
GV: Yêu cầu HS dùng bình chia độ, ca 2. HS dùng bình chia độ, ca đong để đo
đong để đo thể tích của chất lỏng, đo 3 thể tích của chất lỏng, đo 3 lần, hoàn
lần, hoàn thiện bảng 3.3 thiện bảng 3.3
GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hiện
các lệnh( nếu thấy cần thiết)
GV: Nguyễn văn Thượng 8 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
IV. Kiểm tra – đánh giá:
- Kiểm tra trong quá trình hoạt động của HS , ghi chép vào sổ theo dõi
V. Dặn dò:
- Xem lại toàn bộ nội dung bài học.
- Hoàn thiện các phần Gv giao về nhà
- Nghiên cứu, tìn hiểu bài sau.
Ngày soạn: 05/09/2015
Ngày giảng:
Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6D
08/09/2015 08/09/2015
Tuần 4
TIẾT 8. BÀI 3
ĐO ĐỘ DÀI, THỂ TÍCH, KHỐI LƯỢNG (tiếp)
I. MỤC TIÊU
- Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường
- Đo được thể tích một lượng chất lỏng, thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình
chia độ, bình tràn, đo được khối lượng của cột bằng cân.
- Biết cách xác định khối lượng riêng của vật.
- Hình thành tác phong, năng lực thực hành thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.
- Rèn HS năng lực tự học, hợp tác...
II. CHUẨN BỊ
1. GV: Hình 3.1 đến 3.5 , Bảng 3.2 đến 3.6, thước, cân, dụng cụ đo thể tích
2. HS: Nghiên cứu trước bài ở nhà, kẻ sẵn các bảng vào vở
II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
GV: Trao đổi với HS về nội dung thông 3. HS đọc thông tin
tin - HS thực hiện đo thể tích, khối lượng
GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hiện của 1 số vật, hoàn thiện bảng 3.4, ghi
các lệnh( nếu thấy cần thiết) vào vở
GV: Yêu cầu HS thảo luận theo cặp, 4. HS thảo luận theo cặp hoàn thành
GV: Nguyễn văn Thượng 9 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
hoàn thiện bảng 3.5 bảng 3.5
- HS: Trình bày, HS khác nhận xét, bổ
GV: Nhận xét, chuẩn kiến thức: sung
Quy trình đo:
+ Bước 1: Xác định dụng cụ đo, thang
đo, điều chỉnh dụng cụ đo về vách số 0.
+ Bước 2: Ước lượng đại lượng cần đo
+ Bước 3: Tiến hành đo các đại lượng
+ Bước 4: Thông báo kết quả
IV. Kiểm tra – đánh giá:
- Kiểm tra trong quá trình hoạt động của HS , ghi chép vào sổ theo dõi
V. Dặn dò:
- Xem lại toàn bộ nội dung bài học.
- Hoàn thiện các phần Gv giao về nhà
- Nghiên cứu, tìm hiểu phần tiếp theo.
Ngày soạn: 06/09/2015
Ngày giảng:
Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6D
09/09/2015 15/09/2015 08/09/2015
Tuần 4,5
TIẾT 9. BÀI 3
ĐO ĐỘ DÀI, THỂ TÍCH, KHỐI LƯỢNG (tiếp)
I. MỤC TIÊU
- Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường
GV: Nguyễn văn Thượng 10 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
- Đo được thể tích một lượng chất lỏng, thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình
chia độ, bình tràn, đo được khối lượng của cột bằng cân.
- Biết cách xác định khối lượng riêng của vật.
- Hình thành tác phong, năng lực thực hành thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.
- Rèn HS năng lực tự học, hợp tác...
II. CHUẨN BỊ
1. GV: Hình 3.1 đến 3.5 , Bảng 3.2 đến 3.6, thước, cân, dụng cụ đo thể tích
2. HS: Nghiên cứu trước bài ở nhà, kẻ sẵn các bảng vào vở
II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
GV: Yêu cầu HS đọc thông tin, ghi tóm 5. HS đọc thông tin, ghi tóm tắt ý kiến
tắt ý kiến vào vở vào vở
- Những giá trị đo được thông thường
bị sai lệch với giá trị thực của nó một
lượng nhỏ, người ta gọi là độ sai lệch
của phép đo hay sai số của phép đo.
- Để đo chính xác nhất( sai số nhỏ
nhất) phải bố trí các vật cần đo, dụng
cụ đo tuân theo các bước đo và chú ý
đến cách đọc kết quả.
- Quy ước viết kết quả đo:
Giá trị đại lượng đo = Trung bình
cộng các kết quả các lần đo +, - sai số.
GV: Yêu cầu HS : Đo thể tích của vật C. Hoạt động luyện tập
rắn không thấm nước thông qua đo thể 1. Đo thể tích của vật rắn không thấm
tích của chất lỏng. nước thông qua đo thể tích của chất
GV: yều cầu HS quan sát H3.4 tiếp tục lỏng.
thảo luận đề xuất phương án đo và tìm HS: Thảo luận nhóm để đưa ra
hiểu quy trình. phương án đo
HS: Chuẩn bị dụng cụ đo, bố trí thí
GV: Quan sát, giúp đỡ HS làm thí nghiệm.
nghiệm, yêu cầu HS báo cáo kết quả HS: Tiến hành đo, ghi lại kết quả (như
theo bảng 3.6 bảng 3.6), từng nhóm báo cáo với giáo
Gv: nhận xét viên
HS: Lắng nghe, ghi chép những nhận
GV: Nguyễn văn Thượng 11 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
xét, gợi ý của Gv
IV. Kiểm tra – đánh giá:
- Kiểm tra trong quá trình hoạt động của HS , ghi chép vào sổ theo dõi
V. Dặn dò:
- Xem lại toàn bộ nội dung bài học.
- Hoàn thiện các phần Gv giao về nhà
- Nghiên cứu, tìm hiểu phần tiếp theo
Ngày soạn: 09/09/2015
Ngày giảng:
Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6D
11/09/2015 16/09/2015 11/09/2015
Tuần 4,5
TIẾT 10. BÀI 3
ĐO ĐỘ DÀI, THỂ TÍCH, KHỐI LƯỢNG (tiếp)
I. MỤC TIÊU
- Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường
- Đo được thể tích một lượng chất lỏng, thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình
chia độ, bình tràn, đo được khối lượng của cột bằng cân.
- Biết cách xác định khối lượng riêng của vật.
- Hình thành tác phong, năng lực thực hành thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.
- Rèn HS năng lực tự học, hợp tác...
II. CHUẨN BỊ
1. GV: Hình 3.1 đến 3.5 , Bảng 3.2 đến 3.6, thước, cân, dụng cụ đo thể tích
2. HS: Nghiên cứu trước bài ở nhà, kẻ sẵn các bảng vào vở
II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
D. Hoạt động vận dụng:
GV: yêu cầu HS tự trao đổi với người HS: Cá nhân suy nghĩ, trao đỏi đưa ra
thân, bạn bè trong lớp, trong nhóm học ý kiến
tập tìm hiểu về một số dụng cụ
GV: Cho HS tự đổi đại lượng bảng 3.7 HS: báo cáo 1 vài đáp án
GV: Nguyễn văn Thượng 12 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
GV: cho HS hoạt động tự tìm tòi nội HS: hoạt động theo nhóm --> đưa ra ý
dung theo hướng dẫn trong tài liệu kiến
GV: nếu cần thiết có thể gọi ý cho Hs HS: Tự đổi đại lượng
GV: cho 1 vài HS đổi đại lượng nêu kết HS: Báo cáo kết quả
quả
GV: tóm tắt lại toàn bộ nội dung bài HS: Ghi nhớ nội dung
học và cho HS ghi nhớ
IV. Kiểm tra – đánh giá:
- Kiểm tra trong quá trình hoạt động của HS , ghi chép vào sổ theo dõi
V. Dặn dò:
- Xem lại toàn bộ nội dung bài học.
- Hoàn thiện các phần Gv giao về nhà
- Nghiên cứu, tìm hiểu bài 4
Ngày soạn: 12/9/2015
Ngày giảng:
Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6D
15/9/2015 18/9/2015 15/9/2015
Tuần 5
TIẾT 11. BÀI 4
LÀM QUEN VỚI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH KHOA HỌC
I. MỤC TIÊU
- Quan sát và ghi chép được các hiện tượng khi tiến hành thí nghiệm.
- Lập được bảng số liệu khi tiến hành thí nghiệm.
- Vẽ được hình khi quan sát mẫu vật bằng kính lúp, kính hiển vi quang học.
- Thực hiện được quy tắc an toàn khi tiến hành thí nghiệm
GV: Nguyễn văn Thượng 13 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
- Rèn HS năng lực tự học, hợp tác...
II. CHUẨN BỊ
1. GV: Hình 4.1 đến 4.10 , Bảng 4.1 đến 4.2, kính lúp, kính hiển vi...
2. HS: Nghiên cứu trước bài ở nhà, kẻ sẵn các bảng vào vở, chuẩn bị phần A.4
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Gv: Cho HS quan sát các H.4.1 đến 4.3 A. Hoạt động khởi động
xem phần thảo luận cho biết:
? Thiết bị nào giúp ta quan sát những
hình ảnh trên dễ dàng hơn? - HS: Kính lúp, kính hiển vi.
? làm thế nào để đo đường kính của một - HS khác bổ xung
sợi tóc
Gv hỏi: Vậy để khảo sát quá trình rơi của
vật ta làm thế nào? - HS đọc thông tin nêu đc, có thể
? Với sự chuẩn bị của thí nghiệm theo em dùng đồng hồ bấm giây.
tờ giấy nào dơi nhanh nhất. - HS dự đoán
Gv cho 1 HS lên thực hiện thí nghiệm
Gv cho các nhóm tự thực hành thí - 1 HS lên làm mẫu
nghiệm theo các bước như SGK. Hoàn - HS: các nhóm tự tiến hành thí
thành bảng 4.1 nghiệm, rồi ghi kết quả vào bảng 4.1
Gv yêu cầu HS qua kết quả vừa rồi hãy
thảo luận và trả lời 3 câu hỏi ở phần 7 - HS thảo luận theo nhóm trong 5
Sgk/tr33. phút, báo cáo kết quả
(Nhóm trưởng điều hành nhóm báo
cáo kết quả từng nội dung)
IV. Kiểm tra – đánh giá:
- Kiểm tra trong quá trình hoạt động của HS , ghi chép vào sổ theo dõi
V. Dặn dò:
- Xem lại toàn bộ nội dung bài học.
- Nghiên cứu, tìm hiểu phần sau
GV: Nguyễn văn Thượng 14 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
Ngày soạn: 13/9/2015
Ngày giảng:
Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6D
16/9/2015 19/9/2015 18/9/2015
Tuần 5
TIẾT 12. BÀI 4
LÀM QUEN VỚI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH KHOA HỌC (tiếp)
I. MỤC TIÊU
- Quan sát và ghi chép được các hiện tượng khi tiến hành thí nghiệm.
- Lập được bảng số liệu khi tiến hành thí nghiệm.
- Vẽ được hình khi quan sát mẫu vật bằng kính lúp, kính hiển vi quang học.
- Thực hiện được quy tắc an toàn khi tiến hành thí nghiệm
- Rèn HS năng lực tự học, hợp tác...
II. CHUẨN BỊ
1. GV: Hình 4.1 đến 4.10 , Bảng 4.1 đến 4.2, kính lúp, kính hiển vi...
2. HS: Nghiên cứu trước bài ở nhà, kẻ sẵn các bảng vào vở, chuẩn bị phần A.4
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
B. Hoạt động hình thành kiến thức
Gv gợi ý một số câu hỏi về tóc rồi hỏi 1. Làm tiêu bản quan sát đường kính
xem HS có biết về cấu tạo,đừng kính của của 1 sợi tóc.
1 sợi tóc như thế nào hay không.
Gv: Vậy làm thế nào ta quan sát đc sợi - Hs: quan sát bằng kính (lúp, hiển
GV: Nguyễn văn Thượng 15 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
tóc chính xác nhất. vi)
GV: Để quan sát được ta cần thực hiện
các bước làm tiêu bản ntn? - HS thảo luận theo nhóm, nhóm
trưởng tự điều hành nhóm, báo cáo
Gv: Cho các nhóm tiến hành làm thí kết quả.
nghiệm, tự quan sát và vẽ lại được hình - HS: Làm thí nghiệm quan sát theo
vào vở. nhóm, vẽ hình quan sát được vào vở
Gv: cho HS trả lời câu hỏi cuối mục
2. So sánh mức oxi trong khí hít vào
Gv: Cho HS nêu các dụng cụ thí nghiệm và khí thở ra:
Gv: hỏi - HS nêu đc dụng cụ nhu Sgk
? Vậy để thực hiện thí nghiệm so sánh
khí oxi trên ta phải thực hiện qua các - HS: thảo luận nhóm nêu ra được 11
bước cụ thể như thế nào? bước như Sgk.
GV: Sau đó cho HS làm thí nghiệm hoặc
sự đoán kết quả hoàn thiện vào bảng 4.2 - HS làm thí nghiệm (hoặc dự đoán),
(nếu không chuẩn bị được dụng cụ) nêu kết quả vào bảng
Gv: Cho HS các nhóm thảo luận trả lời 2
câu hỏi cuối mục - HS: Thảo luận, đưa ra câu trả lời
Gv nhận xét, kết luận kiến thức của
phần.
Gv yêu cầu HS ghi nhớ
IV. Kiểm tra – đánh giá:
- Kiểm tra trong quá trình hoạt động của HS , ghi chép vào sổ theo dõi
V. Dặn dò:
- Xem lại toàn bộ nội dung bài học.
- Hoàn thiện các phần Gv giao về nhà
- Nghiên cứu, tìm hiểu phần tiếp theo.
Ngày soạn: 15/9/2015
GV: Nguyễn văn Thượng 16 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
Ngày giảng:
Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6D
18/9/2015 22/9/2015 19/9/2015
Tuần 5,6
TIẾT 13. BÀI 4
LÀM QUEN VỚI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH KHOA HỌC (tiếp)
I. MỤC TIÊU
- Quan sát và ghi chép được các hiện tượng khi tiến hành thí nghiệm.
- Lập được bảng số liệu khi tiến hành thí nghiệm.
- Vẽ được hình khi quan sát mẫu vật bằng kính lúp, kính hiển vi quang học.
- Thực hiện được quy tắc an toàn khi tiến hành thí nghiệm
- Rèn HS năng lực tự học, hợp tác...
II. CHUẨN BỊ
1. GV: Hình 4.1 đến 4.10 , Bảng 4.1 đến 4.2, kính lúp, kính hiển vi...
2. HS: Nghiên cứu trước bài ở nhà, kẻ sẵn các bảng vào vở, chuẩn bị phần A.4
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Gv: Gọi HS đọc thông tin mục 1 C. Hoạt động luyện tập:
Gv: yêu cầu HS tự quan sát rồi vẽ lại con 1. Thực hành quan sát bằng kính lúp
sâu, vân ngón tay mình, nhị hoa bất kì - HS: 1 em đọc bài
của loại nào đó hoặc vỏ nhãn gói sữa - HS: hoạt động cá nhân, hoàn thành
tươi yêu cầu của GV
Gv: đi quan sát, hướng dẫn hoặc giúp đỡ
Hs nếu cần thiết
2. Thực hành quan sát vi khuẩn trong
Gv: tiếp tục cho HS làm thí nghiệm 2 sữa chua:
? Nêu sự chuẩn bị thí nghiệm, các bước - Hs nghiên cứu thông tin, liên hệ nêu
tiến hành thí nghiệm. dụng cụ, các bước tiến hành
Gv cho HS thực hành thí nghiệm theo - Các nhóm tiến hành làm thí nghiệm.
nhóm
Gv yêu cầu HS trả lời câu hỏi phần thảo - Đại diện nhóm trả lời câu hỏi, cá
luận. nhân tự vẽ hình vào vở sau khi quan
GV: Nguyễn văn Thượng 17 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
sát.
Gv gọi 1 HS đọc yêu cầu nội dung phần - HS thảo luận theo nhóm, nhóm
3 trưởng điều hành các bạn trong nhóm
Gv: Cho các nhóm tự điều khiển, thảo thảo luận, báo cáo kết quả.
luận báo cáo kết quả - Các nhóm khác nhận xét, bổ xung.
Gv: nhận xét phần thảo luận nếu cần
thiết.
IV. Kiểm tra – đánh giá:
- Kiểm tra trong quá trình hoạt động của HS , ghi chép vào sổ theo dõi
V. Dặn dò:
- Xem lại toàn bộ nội dung bài học.
- Hoàn thiện các phần Gv giao về nhà
- Nghiên cứu, tìm hiểu phần tiếp theo
Ngày soạn: 19/9/2015
Ngày giảng:
Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6D
22/9/2015 23/9/2015 22/9/2015
Tuần 6
TIẾT 14. BÀI 4
LÀM QUEN VỚI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH KHOA HỌC (tiếp)
I. MỤC TIÊU
- Quan sát và ghi chép được các hiện tượng khi tiến hành thí nghiệm.
- Lập được bảng số liệu khi tiến hành thí nghiệm.
- Vẽ được hình khi quan sát mẫu vật bằng kính lúp, kính hiển vi quang học.
- Thực hiện được quy tắc an toàn khi tiến hành thí nghiệm
GV: Nguyễn văn Thượng 18 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
- Rèn HS năng lực tự học, hợp tác...
II. CHUẨN BỊ
1. GV: Hình 4.1 đến 4.10 , Bảng 4.1 đến 4.2, kính lúp, kính hiển vi...
2. HS: Nghiên cứu trước bài ở nhà, kẻ sẵn các bảng vào vở, chuẩn bị phần A.4
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
D. Họat động vận dụng:
Gv: cho 1 HS đọc phần chuẩn bị, cách 1. Tự làm kính lúp:
làm - 1 HS đọc bài
Gv hướng dẫn HS cách tự làm kính lúp
cầm tay - HS nghe và chú ý các bước làm
GV làm mẫu cho HS
- HS quan sát và làm theo Gv
Gv: Vậy để bảo quản kính hiển vi, kính 2. Bảo quản kính hiển vi, kính lúp và
lúp và bộ hiển thị dữ liệu ta phải làm như bộ hiển thị dữ liệu :
thế nào? - HS nghiên cứu thông tin trả lời, các
Gv: nhận xét và cho HS ghi nhớ. nhóm bổ xung
Gv yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã * Kết luận: Sgk
học các nhóm tự trả lời và hoàn thiện
phần 3
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng:
Gv: yêu cầu HS tự thu thập thông tin, vận - HS: Thu thập thông tin liên hệ
dụng kiến thức đã học và kiên hệ thực tế trong nhà trường, trên thực tiễn, tivi,
tự tìm hiểu và đặt ra các tình huống như báo mạng...
yêu cầu trong nội dung của bài.
Gv: giao cho HS về nhà tự làm, trả lời
IV. Kiểm tra – đánh giá:
- Kiểm tra trong quá trình hoạt động của HS , ghi chép vào sổ theo dõi
V. Dặn dò:
- Xem lại toàn bộ nội dung bài học.
- Hoàn thiện các phần Gv giao về nhà
- Nghiên cứu, tìm hiểu bài 5
GV: Nguyễn văn Thượng 19 Trường THCS Bắc Sơn
Kế hoạch bài học môn KHTN 6 Năm học: 2017 - 2018
Ngày soạn: 20/9/2015
Ngày giảng:
Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6D
23/9/2015 25/9/2015 25/9/2015
CHỦ ĐỀ 3: TRẠNG THÁI CỦA CHẤT (4 tiết)
Tuần 6
TIẾT 15. BÀI 5:
CHẤT VÀ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT
I. MỤC TIÊU:
- Phân biệt được vật thể tự nhiên và cật thể nhân tạo. Trình bày được các vật thể tự
nhiên hay nhân tạo được tạo nên từ các chất.
- Chỉ ra được chất có ở đâu, có thể tồn tại ở các trạng thái (thể) nào.
- Trình bày được một số tính chất của chất.
- Phân biệt được chất nguyên chất (tinh khiết) và hỗn hợp.
- Dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lí có thể tách một số chất ra khỏi hỗn hợp
đơn giản.
II. CHUẨN BỊ:
1. GV: Hình 5.1 đến 5.3, mẫu vật (bát, cốc thủy tinh...)
2. HS: Nghiên cứu trước bài, chuẩn bị mẫu vật quan sát, kẻ sẵn các bảng vào vở.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
GV gọi 1 HS đọc mục tiêu của bài - HS đọc bài
GV đưa ví dụ dẫn dắt vào bài.
A. Hoạt động khởi động:
GV: Nguyễn văn Thượng 20 Trường THCS Bắc Sơn