Giáo án địa lý 12 theo định hướng phát triển năng lực

  • 76 trang
  • file .doc
Tiết 1 Ngày soạn: 15 tháng 8 năm 2017
Tiết 1 - Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Biết công cuộc Đổi mới ở nước ta là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội ; một
số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới.
- Biết bối cảnh và công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta.
2. Kỹ năng
- Khai thác được các thông tin kinh tế – xã hội từ bảng số liệu, biểu đồ.
- Biết liên hệ với các môn khác và thực tiễn.
3. Thái độ
- Xác định tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với sự nghiệp phát triển đất nước.
4. Định hướng năng lực cho học sinh
- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực hợp tác;
Năng lực giao tiếp; Năng lực tính toán.
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng bản đồ, bảng số liệu, sơ đồ....; Năng lực tổng
hợp theo lãnh thổ.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên - Bản đồ Hành chính Đông Nam Á (nếu có)
- Một số hình ảnh, tư liệu về hội nhập.
2. Học sinh: Tìm hiểu các nội dung số liệu về kết qủacủa công cuộc Đổi mới
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức – 1'
Lớp 12 Ngày dạy: ……………... Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
Lớp 12 Ngày dạy: ……………… Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
Lớp 12 Ngày dạy: ……………... Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
Lớp 12 Ngày dạy: ……………… Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
2. Tiến trình:
Hoạt động 1: Khởi động
GV yêu cầu học sinh: nêu các sự kiện lịch sử của Việt Nam gắn với các năm 1975,
1986, 1995, 2007?
Gọi HS trả lời  vào bài
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Nội dung 1: Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội.
Hình thức: Cá nhân, cặp bàn
Phương pháp: Đàm thoại phát vấn, Khai thác hình ảnh
HĐ CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH
Cá nhân a. Bối cảnh
(?) - Cho biết bối cảnh của * Trong nước:
nước ta trước khi đổi mới? - 30/4/1975 thống nhất đất nước => cả nước tập trung
- Nêu 1 số hậu quả chiến hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển
tranh ở nước ta? đất nước.
- Nước ta đi lên từ nước nghèo nàn, lạc hậu, hậu quả
chiến tranh nặng nề.
* Thế giới:
+ Tăng trưởng kinh tế 1976 - - Xu thế quốc tế hoá nền KT TG, buộc các nước phải mở
1980: 1,4%. Lạm phát 700%. rộng quan hệ hợp tác.
- Sự tiến bộ của KHKT làm cho năng suất lao động ngày
càng tăng lên, sức phát triển của nền sản xuất tăng lên.
Cặp bàn - Các nước XHCN trên TG, trên con đường xây dựng
B1: Cặp bàn cùng tìm hiểu: phát triển nền KT cũng mắc phải những sai lầm, khuyết
- Nêu 3 xu hướng đổi mới và điểm nhưng họ đã đổi mới của tổ thành công (TQ).
kết quả nổi bật của 3 xu hướng. Bối cảnh trong nước và quốc tế cuối những năm 70,
B2: Gọi Hs trình bày, HS khác đầu thập kỷ 80 phức tạp.
nhận xét, bổ sung.
B3: Giáo viên chuẩn xác kiến => Thời gian dài Việt Nam lâm vào khủng hoảng:
thức.
b. Diễn biến:
Cá nhân
(?) Dựa vào SGK và hiểu biết - Năm 1979 manh nha thực hiện
bản thân hãy nêu một số thành - Năm 1986 (ĐH Đảng VI) định hình phát triển 3 xu
tựu của công cuộc đổi mới ở hướng:
nước ta? + Dân chủ hoá nền kinh tế – xã hội.
HS: Tìm hiểu, trả lời. + Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định
GV: Chuẩn kiến thức hướng XHCN.
+ Tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế.
1997: 4,8%(khủng hoảng tài
chính khu vực); 1999: 9,5%; c. Thành tựu:
2005: 8,4%;
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đã khá cao:
tỷ trọng nông nghịêp giảm, - Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH,
CN và DV tăng (đặc biệt CN HĐH. tỷ trọng nông nghịêp giảm, CN và DV tăng (đặc
tăng nhanh). biệt CN tăng nhanh).
- Đời sống của nhân dân được cải thiện.
2008: Việt Nam vượt lên là
nước phát triển TB ở nhóm
nước đang phát triển.
 Nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo
dài.
Nội dung 2: Nước ta trong hội nhập kinh tế quốc tế - 15'
Hình thức: Cả lớp
Phương pháp: đàm thoại, kĩ thuật động não.
HĐ CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH
a. Biều hiện:
Đọc SGK, hiểu biết của bản thân để - TG:
trả lời:
– Xu hướng toàn cầu hoá cuối TK + Xu hướng toàn cầu hoá là tất yếu trong phát
XX có tác động ntn đến nước ta? triển kinh tế xã hội.
+ Đẩy mạnh hợp tác khu vực.
- Nêu những chứng minh cụ thể về
công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế - VN: Phát triển theo xu hướng TG và KV
của nước ta? (+ 7/1995 là thành viên ASEAN.
+ Ký Hiệp định khung về hợp tác kinh tếvới
- Có quan hệ: 186 quốc gia và vùng EU (7 - 1995),
lãnh thổ. + 11/1998 Tham gia diễn đàn hợp tác Châu á
- Quan hệ đối tác chiến lược với 14 - TBD…
quốc gia. + 7/1/2007 là thành viên WTO….)
Quan hệ đối tác toàn diện với 10
quốc gia  Việt Nam đã và đang từng bước vững chắc hội
Quan hệ với LB Nga, Trung Quốc, nhập sâu rộngvào nền kinh tế khu vực và thế
Ấn Độ nâng lên tầm đối tác chiến giới
lược toàn diện
- Nêu thuận lợi và khó khăn khi b. Thành tựu:
hội nhậpTG và KV? - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài:
+ Hỗ trợ phát triển chính thức(ODK)
+ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Tăng mạnh
- Nêu một vài thành tựu đạt được? + Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI)
Gọi HS: Trả lời - Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, KH, kĩ thuật, bảo vệ MT
GV: Chuẩn kiến thức - Phát triển ngoại thương ở tầm cao mới, XK lúa gạo.
Nội dung 3: Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới – 5'
Hình thức: Cá nhân
Phương pháp: dàm thoại, phát vấn
HĐ CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH
Cá nhân. - Thực hiện chiến lược tăng trưởng đi đôi với xoá
(?) Hãy nêu một số định hướng đói giảm nghèo.
chính để phát triển KTXH ở nước - Hoàn thiện cơ chế chính sách của nền KT thị trường.
ta? - Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với
HS: Tìm hiểu, trả lời. nền kinh tế tri thức.
GV: Chuẩn kiến thức. - Phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường
- Đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục.
Hoạt động 3: Luyện tập
HĐ CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG
Câu 1-NB. Nước ta tiến hành công cuộc đổi mới với Câu 1. Nước ta tiến hành công
điểm xuất phát thấp từ nền kinh tế chủ yếu là cuộc đổi mới với điểm xuất phát
A. công – nông nghiệp. B. công nghiệp. thấp từ nền kinh tế chủ yếu là
C. nông – công nghiệp. D. nông nghiệp. D. nông nghiệp.
Câu 2-NB. Sự kiện được coi là mốc quan trọng trong Câu 2. Sự kiện được coi là mốc
quan hệ quốc tế của nước ta vào năm 2007 là quan trọng trong quan hệ quốc tế
A. bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì. của nước ta vào năm 2007 là
B. gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á. C. là thành viên chính thức của
C. là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Tổ chức Thương mại thế giới.
thế giới.
D. tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á– TBD
Hoạt động 4: Vận dụng
Điền 3 xu hướng đổi mới của nước ta vào cột a và nối cột a với cột b sao
cho hợp lí
a. Các xu hướng đổi mới b. Kết quả nổi bật
Hàng hoá của VN có mặt ở nhiều nước trên
thế giới
Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra
Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách
khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân, cá thể
phát triển sản xuất…
Hoạt động 5: Tìm tòi, sáng tạo
Những thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam hội nhập quốc tế và khu vực?
* Thuận lợi: Dễ bình thường quan hệ với các nước, thu hút vốn đầu tư, công nghệ, KHKT..
=> Phát huy nội lực, thay đổi cơ cấu kinh tế.
* Khó khăn: Sức ép thù địch, nguy cơ tụt hậu, khủng hoảng (Do KH lạc hậu, trình độ quản
lí thấp, SD vốn ít hq)
4. Tổng kết, đánh giá.
GV gọi một HS hệ thống kiến thức bài học ngắn gọn.
- Công cuộc Đổi mới ở nước ta từ 1986 đến nay (nội dung, thành tựu).
- Quá trình hội nhập quốc tế diễn ra nhanh, đạt nhiều thành tựu, nhưng cũng gây nhiều
nguy cơ.
5. Hướng dẫn học ở nhà.
- Làm các câu hỏi trong SGK
- Sưu tầm các bài báo về thành tựu KTXH của Việt Nam sau 1986.
- Chuẩn bị bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.
Gợi ý: đặc điểm, ý nghĩa của vị trí địa lí; các bộ phận lãnh thổ nước ta.
Tổ trưởng kí duyệt
Ngày tháng năm
Ngày soạn: 19 tháng 8 năm 2017
ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
Tiết 2 Bài 2: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ – PHẠM VI LÃNH THỔ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Trình bày vị trí địa lí, giới hạn phạm vi lãnh thổ Việt Nam : các điểm cực Bắc, Nam,
Đông, Tây của phần đất liền ; phạm vi vùng đất, vùng biển, vùng trời và diện tích lãnh thổ.
- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kinh tế –
xã hội và quốc phòng.
2. Kỹ năng
Xác định được trên bản đồ vị trí và phạm vi lãnh thổ nước ta.
3. Thái độ
Củng cố thêm lòng yêu quê hương đất nước, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ tổ quốc
4. Định hướng năng lực cho học sinh
- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực hợp tác;
Năng lực giao tiếp; Năng lực tính toán.
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng bản đồ, bảng số liệu, sơ đồ....; Năng lực tổng
hợp theo lãnh thổ.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: - Bản đồ Tự nhiên Việt Nam
- Sơ đồ phạm vi các vùng biển theo luật quốc tế (1982)
2. Học sinh: Vở ghi, Át lát. Đọc và tìm hiểu các vấn đề có liên quan
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số
Lớp Ngày dạy: …………….... Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
Lớp Ngày dạy: ……………… Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
Lớp Ngày dạy: …………….... Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
Lớp Ngày dạy: ……………… Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
2. Ôn và kiểm tra bài cũ – 5'
(?) Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công
cuộc đổi mới của nước ta?
(?) Tìm một số dẫn chứng về thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta?
3. Tiến trình bài dạy
Hoạt động 1: Tình huống xuất phát
Em hãy nêu sự khác biệt về cảnh quan thiên nhiên giữa khu vực Tây Nam Á với
nước ta? Vì sao có sự khác nhau đó?
GV gọi HS trả lời.
Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ có ảnh hưởng tới thành phần tự nhiên, phát triển kinh
tế xã hội của mỗi quốc gia. Vị trí địa lí và lãnh thổ nước ta có đặc điểm và có ảnh hưởng
như thế nào? => chúng ta cùng tìm hiểu.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Nội dung 1: Tìm hiểu đặc điểm vị trí địa lí nước ta
Hình thức: cả lớp
Phương pháp: Đàm thoại, Khai thác bản đồ, lược đồ.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH
1.Vị trí địa lý
(?) Quan sát bản đồ, atlat cho biết đặc
điểm vị trí nước ta? - Nằm ở rìa Đông của bán đảo Đông Dương,
HS: Chỉ bản đồ, trả lời. gần trung tâm khu vực ĐNA, phía nam lục địa
GV: Chuẩn xác kiến thức. Á – Âu.
- Hệ toạ độ địa lý:
+ Trên đất liền: Vĩ độ: 23023’B -> 8034’B
Kinh độ: 102009’Đ -
0
109 24’Đ
+ Trên biển: Vĩ độ 23023’B -> 6050’B;
Kinh độ 1010Đ -> 117020’Đ.
- Tiếp giáp:
+ Đất liến- Trung Quốc, Lào,
Campuchia.
+ Biển: 8 quốc gia.
- Nằm ở múi giờ thứ 7.
Nội dung 2: Tìm hiều phạm vi lãnh thổ nước ta
Hình thức: Cặp bàn
Phương pháp: Đàm thoại phát vấn,
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH
2. Phạm vi lãnh thổ
GV yêu cầu học sinh quan sát bản đồ, a. Vùng đất
sơ đồ phạm vi vùng biển và trả lời câu
hỏi sau: - Diện tích đất liền và các đảo 331.212 km2.
(?) Cho biết phạm vi lãnh thổ nước ta - Tọa độ đất liền
gồm những bộ phận nào? Đặc điểm - Biên giới: > 4600 km, chủ yếu rừng núi hiểm trở
từng bộ phận? (Trung Quốc: >1400km; Tây giáp Lào: >
- Nêu đặc điểm vùng đất nước ta? 2100km, Campuchia > 1100km)
(Gợi ý: diện tích, tọa độ, tiếp giáp, - Đường bờ biển dài 3260 km.
đường biên giới, đường biển, đảo và - Đảo: Nước ta có 4000 đảo lớn nhỏ, trong đó có 2
quần đảo) quần đảo Trường Sa (Khánh Hoà), Hoàng Sa (Đà
Nẵng).
b. Vùng biển
- Diện tích khoảng 1 triệu km2
- Đặc điểm vùng biển nước ta? - Tiếp giáp với 8 quốc gia.
(Diện tích, các bộ phận?) - Bao gồm:
+ Vùng nội thuỷ.
- Em hãy cho biết ranh giới đất liền trên + Vùng lãnh hải.
biển, ranh giới biển? + Vùng tiếp giáp lãnh hải.
+ Vùng đặc quyền kinh tế.
HS: Tìm hiểu, trả lời bổ sung. + Vùng thềm lục địa.
GV: Chuẩn xác kiến thức kết hợp chỉ c. Vùng trời
sơ đồ phạm vi vùng biển. khoảng không gian bao trùm trên vùng đất và
vùng biển
Nội dung 3: tìm hiểu ý nghĩa của vị trí địa lí
Hình thức: Nhóm
Phương pháp: thảo luận, đàm thoại.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH
* B1: GV chia nhóm và giao nhiệm vụ: 3. Ý nghĩa của vị trí địa lý
- N1, 2: Tìm hiểu ảnh hưởng của vị trí
địa lí đến tự nhiên. a. Ý nghĩa đối với tự nhiên
- N3, 4: Tìm hiểu ảnh hưởng của vị trí - Vị trí địa lí quy định đặc điểm cơ bản của thiên
địa lí đến kinh tế. nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
- N5, 6: Tìm hiểu ảnh hưởng của vị trí - Nước ta nằm trên vành đai sinh khoáng châu Á -
địa lí đến VH – XH, QP. Thái Bình Dương nên có tài nguyên khoáng sản
* B2: HS tìm hiểu thảo luận, thống nhất phong phú.
trong nhóm. - Nước ta nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều
* B3: Đại diện nhóm trình bày, nhóm loài động, thực vật nên tài nguyên sinh vật phong
khác nhận xét, bổ sung. phú và đa dạng.
* B4: GV chuẩn xác kiến thức. - Vị trí và hình thể (dài hẹp ngang) tạo nên sự phân
hoá đa dạng về tự nhiên giữa các vùng miền.
- Khó khăn: bão, lũ lụt, hạn hán…
b. Ý nghĩa về KT, VH, XH và quốc phòng
- Về kinh tế:
+ Việt Nam nằm trên ngã tư đường hàng hải
và hàng không quốc tế quan trọng.
+ Nước ta còn là cửa ngõ mở lối ra biển thuận
lợi cho các nước Lào, Thái Lan, Đông Bắc CamPu
Chia và khu vực Tây Nam Trung Quốc.
-->Vị trí địa lý thuận lợi cho việc phát triển
kinh tế, thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với
thế giới, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
- Về văn hoá, xã hội: thuận lợi cho nước ta chung
sống hoà bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển
với các nước trong khu vực và trên thế giới.
- Về an ninh, quốc phòng: vị trí đặc biệt quan trọng
ở vùng Đông Nam Á, Biển đông có hướng chiến
lược trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế và
bảo vệ đất nước.
* Khó khăn: Bảo vệ chủ quyền và sức ép thù địch
Hoạt động 3: Luyện tập
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH
GV đọc câu hỏi. Gọi HS trả lời, yêu cầu giải thích vì sao
lựa chọn đáp án đó.
Câu 1. Đường biên giới trên đất liền nước ta dài: Câu 1. Đường biên giới trên
A. 3600km. B. 4600km. đất liền nước ta dài:
C. 4360km. D. 3460km B. 4600km.
Câu 2. Vùng biển Đông giáp với bao nhiêu quốc gia? Câu 2. Vùng biển Đông giáp
A. 7. B. 8. C. 9. D. 10 với bao nhiêu quốc gia?
Câu 3. Lãnh thổ nước ta trải dài : B. 8.
A. Trên 12º vĩ tuyến. B. Gần 15º vĩ tuyến Câu 3. Lãnh thổ nước ta trải
C. Gần 17º vĩ tuyến D. Gần 18º vĩ tuyến dài :
Câu 4. Nội thuỷ là : B. Gần 15º vĩ.
A. Vùng nước tiếp giáp với đất liền nằm ven biển.
B. Vùng nước tiếp giáp với đất liền phía bên trong đường Câu 4. Nội thuỷ là :
cơ sở. B. Vùng nước tiếp giáp với đất
C. Vùng nước cách đường cơ sở 12 hải lí. liền phía bên trong đường cơ
D. Vùng nước cách bờ 12 hải lí. sở.
Câu 5. Đây là cửa khẩu nằm trên biên giới Lào - Việt. Câu 5. Đây là cửa khẩu nằm
A. Cầu Treo B. Xà Xía. trên biên giới Lào - Việt.
C. Mộc Bài. D. Lào Cai. A. Cầu Treo (Hà Tĩnh)
Hoạt động 4: Vận dụng
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH
GV đọc câu hỏi. Gọi HS trả lời, yêu cầu giải thích vì sao
lựa chọn đáp án đó.
Câu 1. Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú Câu 1. Nước ta có nguồn tài
nhờ : nguyên sinh vật phong phú
A. Lãnh thổ kéo dài từ 8º34’B đến 23º23’B nên thiên nhiên nhờ :
có sự phân hoá đa dạng.
B. Nằm hoàn toàn trong miền nhiệt đới Bắc bán cầu thuộc D. Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa
khu vực châu Á gió mùa. lục địa và hải dương trên
C. Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và hải dương trên đường di lưu của các loài sinh
vành đai sinh khoáng của thế giới. vật.
D. Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và hải dương trên
đường di lưu của các loài sinh vật.
Hoạt động 5: Tìm tòi, sáng tạo
Tìm một số bài hát thể hiện được đặc điểm vị trí địa lí và ảnh hưởng của vị trí địa lí đối
với phát triển kinh tế - xã hội nước ta. (Việt Nam đất nước bên bờ sóng, ,…).
4. Tổng kết, đánh giá
- Giải quyết vấn đề đã nêu bằng câu hỏi.:
Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác hẳn với các nước có cùng độ vĩ ở Tây Á,
châu Phi là do nước ta nằm tiếp giáp Biển Đông và hình dạng lãnh thổ trải dài theo chiều
Bắc Nam và hẹp theo chiều Đông Tây với chiều dài bờ biển trên 3260 km.
- GV nhận xét tình hình, thái độ học tập của lớp.
5. Hướng dẫn học ở nhà – 30'':
- Làm các câu hỏi trong sách bài tập.
- Chuẩn bị bài 3: Thực hành
Vẽ ở nhà lưới ô vuông trên giấy A4, Atslat, đọc trước bài ở nhà.
GV hướng dẫn HS vẽ khung ô vuông gồm 32 ô, đánh số thứ tự theo trật tự bên
ngoài : theo hàng từ trái qua phải (từ A đến E), theo hàng dọc từ trên xuống dưới (từ 1 đến
8). Để vẽ nhanh có thể dùng thước dẹt 30 cm để vẽ, các cạnh của mỗi ô vuông bằng chiều
ngang của thước (3,4cm).
Tổ trưởng kí duyệt
Ngày soạn: 23 tháng 8 năm 2017
Tiết 3 - Bài 3: THỰC HÀNH VẼ LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Hiểu được cách vẽ lược đồ Việt Nam bằng việc sử dụng hệ thống dòng kẻ có sẵn,
xác định điểm quan trọng dựng khung. Xác định được vị trí địa lí của nước ta và một số đối
tượng địa lí quan trọng.
2. Kỹ năng
Vẽ tương đối chính xác lược đồ Việt Nam
3. Thái độ
Củng cố thêm lòng yêu quê hương đất nước, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ tổ quốc
4. Định hướng năng lực cho học sinh
- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực hợp tác;
Năng lực giao tiếp; Năng lực tính toán.
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng bản đồ, sơ đồ
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: - Bản đồ TNVN, - Bản đồ hành chính Việt Nam.
- Sơ đồ phạm vi các vùng biển theo luật quốc tế (1982)
2. Học sinh: Vở ghi, Át lát, giấy A4 đã vẽ lưới ô vuông.
III. TỐ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số:
Lớp Ngày dạy: ……… Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
Lớp Ngày dạy: ……… Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
Lớp Ngày dạy: ……… Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
Lớp Ngày dạy: ……… Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 5 phút
Đề bài: Nêu ý nghĩa vị trí địa lí đối với tự nhiên Việt Nam? Kể tên các nước có chung
đường biên giới trên biển , đất liền với nước ta.
Đáp án - Biểu điểm
Ý nghĩa về tự nhiên (7 điểm)
- Thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.
- Đa dạng về động – thực vật và có nhiều tài nguyên khoáng sản.
- Có sự phân hoá đa dạng về tự nhiên: phân hoá Bắc – Nam, miền núi và đồng bằng…
* Khó khăn: bão, lũ lụt, hạn hán…
Các nước có chung đường biên giới với nước ta (3 điểm)
- Trên đất liền: Trung Quốc, Lào, Campuchia (1 điểm)
- Trên biển: (8 nước): Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Philippin, Indonexia,
Malaixia, Singapo, Brunay (2 điểm)
3. Tiến trình bài dạy 35'
Hoạt động 1: Khởi động
Gọi Hs đọc, xác định yêu cầu, nhiệm vụ của bài thực hành. Gv nhận xét, bỏ sung
- Vẽ lược đồ Việt Nam với đường biên gới, đường bờ biển, một số sông lớn và
một số đảo và quần đảo.
- Điền vào lược đồ một số địa dnah quan trọng.
Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành
Hình thức: cả lớp, cá nhân
Hoạt động của GV, HS Nội dung
1. Vẽ lược đồ Việt Nam
Giáo viên hướng dẫn học sinh xác - Bước 1: Vẽ khung ô vuông (đã vẽ ở nhà)
định các nội dung, cách làm. - Bước 2: Xác định các điểm khống chế và các đường
khống chế. Nối lại thành khung khống chế hình dáng
- Học sinh tập trung chú ý nghe, lãnh thổ Việt Nam (phần đât liền).
ghi chép lại vào vở để thực hiện. - Bước 3: Vẽ từng đoạn biên giới (vẽ nét đứt - - - ), vẽ
đường bờ biển (có thể dùng màu xanh nước biển để
vẽ).
+ Vẽ đoạn 1 : Từ điểm cực Tây (xã Sín Thầu, Điện
Biên) đến thành phố Lào Cai.
+ Vẽ đoạn 2 : Từ thành phố Lào Cai đến điểm cực Bắc
(Lũng Cú, Hà Giang).
+ Vẽ đoạn 3 : Từ Lũng Cú đến Móng Cái, Quảng Ninh
(1080Đ).
+ Vẽ đoạn 4 : Từ Móng Cái đến phía Nam đồng bằng
sông Hồng.
+ Vẽ đoạn 5 : Từ phía nam Đồng bằng sông Hồng đến
phía nam Hoành Sơn (180B, chú ý hình dáng bờ biển
đoạn Hoành Sơn ăn lan ra biển).
+ Vẽ đoạn 6 : Từ nam Hoành Sơn đến Nam Trung Bộ
Lưu ý: (chú ý vị trí Đà Nẵng ở góc ô vuông D4, 160B. Có thể
– Vị trí của một số đảo chính bỏ qua các nét chi tiết thể hiện các vũng vịnh ở Nam
trong quần đảo Hoàng Sa ở ô E4, Trung Bộ).
Trường Sa ở ô E8. + Vẽ đoạn 7 : Từ Nam Trung Bộ đến mũi Cà Mau.
– Vị trí của một số đảo chính + Vẽ đoạn 8 : Bờ biển từ mũi Cà Mau đến thành phố
trong quần đảo Trường Sa thuộc Rạch Gía và từ Rạch Gía đến Hà Tiên. Đảo Phú Quốc.
chủ quyền của Việt Nam nằm ở + Vẽ đoạn 9 : Biên giới giữa đồng bằng sông Cửu Long
xa hơn bên ngoài khung lược đồ. với Campuchia.
Vì thế trong lược đồ phải đóng + Vẽ đoạn 10 : Biên giới giữa Tây Nguyên, Quảng Nam
khung một phần ở góc phải phía với Campuchia và Lào.
dưới lược đồ để vẫn thể hiện được + Vẽ đoạn 11 : Biên giới từ nam Thừa Thiên – Huế tới
quần đảo Trường Sa). cực Tây Nghệ An với Lào.
– Không cần ghi rõ tên các đảo + Vẽ đoạn 12 : Biên giới phía Tây của Thanh Hóa với
cụ thể vì kích thước quá nhỏ và tỉ Lào.
lệ lược đồ nhỏ. + Vẽ đoạn 13 : Phần còn lại của biên giới phía nam Sơn
La, tây Điện Biên với Lào.
- Bước 4: Dùng các kí hiệu tượng trưng đảo san hô để
vẽ các quần đảo Hoàng Sa (ô E4) và Trường Sa (ô
E8).
- Bước 5: Vẽ các sông chính (Các dòng sông và bờ
biển có thể tô màu xanh nước biển)
2. Điền vào lược đồ một số địa danh quan trọng
* Bước 1: GV quy ước cách viết
địa danh
+ Tên nước: chữ in đứng
+ Tên thành phố, quần đảo: viết – Hà Nội
in hoa chữ cái đầu, viết song song – Đà Nẵng
với cạnh ngang của khung lược – TP. Hồ Chí Minh
đồ. Tên sông viết dọc theo dòng
sông
* Bước 2: Dựa vào Atlat Địa lí – Vịnh Bắc Bộ
Việt Nam xác định vị trí các – Vịnh Thái Lan
thành phố thị xã. – Quần đảo Hoàng Sa
* Bước 3: HS điều tên các thành – Quần đảo Trường Sa
phố , thị xã vào lược đồ.
Hoạt động 3: Vận dụng, sáng tạo
HS tự hoàn thiện nội dung thực hành vào tờ giấy A4 đã chuẩn bị, sau khi GV đã hướng
dẫn.
GV đi quan sát HS làm, chỉnh sửa lỗi sai cho HS.
4. Tổng kết - đánh giá – 4 ':
Nhận xét một số bài vẽ của HS, biểu dương những HS có bài làm tốt, rút kinh
nghiệm những lỗi cần phải sửa chữa.
5. Hướng dẫn học ở nhà – 30''
- Tiếp tục hoàn thành bài tập ở nhà (vẽ trên giấy A4) – tiết sau thu bài chấm lấy
điểm thực hành.
- Đọc và tìm hiểu trước bài đất nước nhiều đồi núi.
Tìm hiểu đặc điểm 4 vùng núi theo gợi ý.
Khu vực Đông Bắc Tây Bắc Trường Sơn Bắc Trường Sơn Nam
1. Phạm vi,
giới hạn
2. Đặc điểm
địa hình
- Độ cao
chung.
- Hướng núi
chính.
- Các dạng
địa hình
TỔ TRƯỞNG KÍ DUYỆT
Ngày tháng năm
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM
Tiết 4 Ngày soạn: 09 tháng 9 năm 2017
ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Đặc điểm : đất nước nhiều đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp
- Hiểu rõ sự phân hoá địa hình đồi núi Việt Nam, đặc điểm mỗi vùng và sự khác biệt
giữa các vùng.
2. Kỹ năng
- Sử dụng bản đồ Tự nhiên Việt Nam để trình bày các đặc điểm nổi bật về địa hình,
xác định bốn vùng đồi núi, đặc điểm các vùng trên bản đồ
- Xác định vị trí các dãy núi, khối núi, các dạng địa hình chủ yếu dãy Hoàng Liên Sơn,
đỉnh Phan-xi-păng, dãy Trường Sơn, Tây Nguyên; các sông : Hồng, Thái Bình,...
3. Thái độ
- Nhận thấy được sự đa dạng của địa hình nước ta.
- Củng cố thêm lòng yêu quê hương đất nước, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ tổ quốc
4. Định hướng năng lực cho học sinh
- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực hợp tác;
Năng lực giao tiếp;
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng bản đồ, sơ đồ
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: - Bản đồ TNVN, (- Bản đồ hành chính Việt Nam)
2. Học sinh: Vở ghi, Át lát, vở bài tập, đọc và chuẩn bị bài.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức - 1p
Lớp 12 Ngày dạy: ……………... Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
Lớp 12 Ngày dạy: …………… Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
Lớp 12 Ngày dạy: …………… Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
2. Ôn và kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra bài thực hành
3. Tiến trình bài học
Hoạt động 1: Khởi động/Tình huống xuất phát
Gọi học sinh hát một đoạn hoặc cả bài Tàu anh qua núi, Trường Sơn Đông, Trường
Sơn Tây. Trong khi bạn hát HS bên dưới ngeh và liệt kê các dạng địa hình được nhắc đến
trong bài hát --> Qua bài hát đó em thấy địa hình được nhắc đến chủ yếu ở nước ta là dạng
địa hình nào.
Gv vào bài. §åi nói chiÕm 3/4 l·nh thæ, nhng chñ yÕu lµ ®åi nói thÊp lµ đặc điểm
c¬ b¶n cña ĐH nước ta. Sù t¸c ®éng qua l¹i cña ĐH tíi c¸c thành phÇn TN kh¸c hình thµnh
trªn đặc điểm chung cña TN nước ta - ®Êt nước nhiÒu ®åi nói.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Nội dung: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
Hình thức: Cả lớp
Phương pháp: đàm thoại phát vấn, khai thác bản đồ.
HOẠT ĐỘNG CỦA HS, GV NỘI DUNG CHÍNH
I. Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam
Giáo viên yêu cầu HS đọc SGK, sử
dụng Atlat địa lí Việt Nam:
- Nêu khái quát bốn đặc điểm của địa
hình VN.
1. Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích
- CM địa hình nước ta chủ yếu là địa nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.
hình đồi núi thấp? - Địa hình đồi núi chiếm ¾ diện tích, đồng bằng
chiếm ¼ diện tích
- Đồi núi thấp chiếm ưu thế:
+ Địa hình núi thấp 500-1000m chiếm 60% diện
tích
+ Địa hình 1000-2000m chiếm 14% diện tích
+ Địa hình >2000m chiếm 1% diện tích
- Quan sát hình 6 xác định các hướng 2. Cấu trúc địa hình khá phức tạp
núi chính của nước ta? Kể tên 1 số
dãy núi tương ứng. - Hướng địa hình: TB-ĐN và hướng vòng cung.
+ Hướng TB-ĐN: Hoàng Liên Sơn, - Địa hình thấp dần từ TB xuống ĐN
Pu đen đinh, Pu Sam Sao, Trường - Địa hình được Tân kiến tạo làm trẻ lại và phân
Sơn Bắc. bậc  đầy đủ các dạng địa hình.
+ Hướng vòng cung: 4 cánh cung
3. Địa hình vùng nhiệt đới ẩm gió mùa
(?) Nêu biểu hiện của địa hình nhiệt - Xâm thực mạnh ở miền núi
đới ẩm gió mùa ? - Bồi tụ nhanh ở đồng bằng
Hang, động, khe rãnh, bãi bồi, ...
4. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người:
(?) Lấy ví dụ về địa hình chịu tác công trình kiến trúc đô thị, hầm mỏ, giao thông,
động của con người? đê, đập, kênh rạch…
Lần lượt trả lời các câu hỏi.
HS khác bổ sung
GV: Nhận xét, bổ sung, chuẩn kiến
thức.
Nội dung 2: TÌM HIỂU CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
Hình thức: Nhóm bàn
Phương pháp: thảo luận, đàm thoại, khai thác bản đồ.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH
Giáo viên: II. Các khu vực địa hình
giới thiệu các dạng địa hình chính:
Miền núi, trung du, đồng bằng.
1. Khu vực đồi núi
Nhóm
GV chỉ trên bản đồ 4 địa hình vùng núi 1.1. Vùng núi
B1: Chia nhóm – giao nhiệm vụ.
Nhóm 1,2,3 sử dụng Atlat trang 13
- Nhóm 1: Tìm hiểu vùng núi Đông Bắc
- Nhóm 2: Tìm hiểu vùng núi Tây Bắc
- Nhóm 3: Tìm hiểu vùng núi TSB a, Vùng núi Đông Bắc
- Nhóm 4: Sử dụng Atlat trang 14, tìm
hiểu vùng núi TSN - Giới hạn: Nằm ở tả ngạn sông Hồng.
Nội dung tìm hiểu của từng vùng: - Đặc điểm địa hình:
- Giới hạn của vùng + Là khu vực đồi núi thấp nhất nước ta.
- Đặc điểm địa hình: + Hướng địa hình:
+ Độ cao  Hướng chính -vòng cung: 4 dãy núi cánh
+ Hướng địa hình, một số dạng địa hình, cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn,
dãy núi, sông chính Đông Triều.
+ Hướng nghiêng địa hình  Hướng TB – ĐN: Dãy núi con Voi; sông
B2: Học sinh tiến hành thảo luận thống Hồng, sông Chảy.
nhất ý kiến + Hướng nghiêng địa hình: Thấp dần từ TB
B3: Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác ĐN.
bổ sung
B4: Giáo viên nhận xét và chuẩn kiến b,Vùng núi Tây Bắc.
thức
- Giới hạn: Nằm giữa sông Hồng và sông Cả.
- Đặc điểm địa hình:
+ Là khu vực địa hình cao nhất nước ta, nhiều
đỉnh núi cao >2000m (Phanxiphang: 3143m;
Pusilung: 3076m; Phuluong: 2985m…)
+ Hướng địa hình: TB – ĐN
+ Chia 3 dải rõ rệt.
c, Vùng núi Trường Sơn Bắc
- Giới hạn: Từ phía nam sông Mã đến dãy Bạch Mã.
- Đặc điểm địa hình:
+ Địa hình núi thấp, bề ngang hẹp, nhiều dãy
núi song song và so le nhau, Cao hai đầu, thấp ở
giữa..
+ Hướng địa hình: TB – ĐN, thỉnh thoảng có
dãy núi đâm ngang.
+ Hướng nghiêng địa hình: TB – ĐN
d, Vùng núi Trường Sơn Nam
- Giới hạn: Vùng núi phía Nam dãy Bạch Mã
- Đặc điểm địa hình: bất đối xứng giữa 2 sườn.
+ Khu vực núi cao: Các khối núi cao đồ sộ có
đỉnh trên 2000m (khối Kon Tum, khối cực Nam
trung bộ)
- Xác định và chứng minh trên bản đồ + Cao nguyên xếp tầng bề mặt bằng phẳng.
địa hình Việt Nam các cao nguyên có sự + Địa hình: Dốc đứng ở phía Đông, thoải xuống
phân bậc. phía Tây.
CN Kon Tum, Đăk lăk, Plâycu, Đăk + Hướng núi: vòng cung
Nông, Lâm Viên, Di linh.
1.2. Vùng bán bình nguyên, đồi, trung du
Cá nhân vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng với miền núi
GV đặt dâu hỏi - Bán bình nguyên: Đông Nam Bộ là bậc thềm
- Xác định vị trí và đặc điểm vùng bán phù sa cổ cao 100m, 200m.
bình nguyên, đồi, trung du ở nước ta? - Đồi trung du:
Gọi HS trả lời + Thềm phù sa cổ bị chia cắt --> đồi bát úp
HS khác nhận xét. + Rộng ở phía Bắc, phía Tây ĐBSH; hẹp ở
GV nhận xét, bổ sung nếu cần. miền Trung.
Hoạt động 3: luyện tập
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH
GV đọc câu hỏi. Gọi HS trả lời, giải thích.
Gv nhận xét, bổ sung nếu cần. Câu 1-NB.
Câu 1-NB. Cấu trúc địa hình nước ta gồm Cấu trúc địa hình nước ta gồm các hướng
các hướng núi chính núi chính
A.tây-đông và bắc-nam B.tây bắc- đông nam và vòng cung
B.tây bắc- đông nam và vòng cung (Atlat trang 13 hoặc hình 6–SGK)
C.tây bắc – đông nam và bắc –nam
D.vòng cung và tây- đông
Câu 2 - NB. Đặc điểm chung của địa hình Câu 2 - NB. Đặc điểm chung của địa hình
vùng đồi núi Đông Bắc vùng đồi núi Đông Bắc
A.địa hình đồi núi thấp chiếm ưu thế A.địa hình đồi núi thấp chiếm ưu thế
B.địa hình đồi núi cao chiếm ưu thế (Căn cứ vào Atlat trang 13 để giải thích:
C.địa hình chủ yếu là cao nguyên, sơn màu sắc thể hiện độ cao 500-1000m)
nguyên
D.gồm các dãy núi song song và so le theo
hướng Tây bắc –Đông nam
Hoạt động 4: Vận dụng
Yêu cầu HS Lập bảng So sánh các khu vực đồi núi nước ta? (gợi ý: độ cao chung,
hướng núi, các dạng địa hình chính, các dãy núi chính)
Vùng núi Vùng núi Vùng núi Vùng núi
Đông Bắc Tây Bắc Trường Sơn Bắc Trường Sơn Nam
Phạm vi
Độ cao chung
Hướng núi
Các dạng địa
hình chính
Hoạt động 5: Tìm tòi, sáng tạo.
Các em tìm nghe bài hát “ Dòng sông quê em, dòng sông quê anh”? Bài hát đó đề cập đến
những dạng địa hình nào, ảnh hưởng của địa hình đó đến sản xuất và sinh hoạt như thế nào?
4. Tổng kết, đánh giá:
Gọi 1 HS tổng kết nội dung bài học:
- Đặc điểm chung của địa hình nước ta.
- Các vùng núi có đặc điểm khác biệt tạo nên sự đa dạng của địa hình nước ta.
- Vùng đồi, bán bình nguyên cũng có sự khác biệt rõ nét giữa miền Bắc với miền Nam.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Hoàn thiện nhiệm vụ hoạt động 4,5.
- Học và trả lời câu hỏi SGK.
- Đọc và tìm hiểu tiết tiếp theo
Gợi ý: Tìm hiểu đặc điểm của các đồng bằng nước ta theo gợi ý: Diện tích, nguồn gốc
hình thành, đặc điểm địa hình, đất, tác động của thủy triều.
Tìm hiểu ảnh hưởng của các khu vực địa hình đến sản xuất và sinh hoạt.
Tổ trưởng ký duyệt
Ngày tháng năm
Tiết 5 Ngày soạn: 9/9/2017
ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI (Tiếp)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Biết đặc điểm địa hình đồng bằng, so sánh sự khác nhau giữa các đồng bằng ở nước ta.
- Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế ở mỗi vùng.
2. Kỹ năng
- Nhận biết các vùng đồng bằng trên bản đồ.
- Biết nhận xét mối quan hệ giữa địa hình đồi núi, đồng bằng, bờ biển.
3. Thái độ
- Nhận thấy được sự đa dạng của địa hình nước ta.
- Củng cố thêm lòng yêu quê hương đất nước, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ tổ quốc
4. Định hướng năng lực cho học sinh
- Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực hợp tác; Năng
lực giao tiếp; Năng lực tính toán.
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng bản đồ, sơ đồ, tư duy lãnh thổ.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: - Bản đồ TNVN, (- Bản đồ hành chính Việt Nam)
2. Học sinh: Vở ghi, Át lát, vở bài tập.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định tổ chức-1phut
Lớp 12 Ngày dạy: ……………... Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
Lớp 12 Ngày dạy: …………… Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
Lớp 12 Ngày dạy: ……………... Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
Lớp 12 Ngày dạy: …………… Sĩ số: ......../ Vắng: ........................................
2. Ôn và kiểm tra bài cũ
So sánh đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc với vùng núi Tây Bắc?
3. Tiến trình bài học
Hoạt động 1: Khởi động, tình huống xuất phát
PA2: Khi nói về thiên nhiên nước ta, các em thường được nghe câu nói sau “ Rừng vàng
biển bạc, đất phì nhiêu”. Vậy em hiểu thế nào là “rừng vàng”, “đất phì nhiêu”.
GV gọi HS trả lời. Gv tóm lược từ nội dung HS trả lời để vào bài.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Nội dung 1: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC ĐỒNG BẰNG
Hình thức: cả lớp, nhóm
Phương pháp: đàm thoại, thảo luận, khai thác hình ảnh.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH
2. Khu vực đồng bằng
Gọi Hs nhắc lại k/n ĐB châu thổ, ĐB ven biển và chỉ trên bản
đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. - Chiếm 1/4 diện tích lãnh
thổ
Nhóm
B1: Chia nhóm – giao nhiệm vụ. - Gồm 2 loại ĐB:
- Nhóm 1: Tìm hiểu ĐBSH + ĐB châu thổ: ĐBSH;
- Nhóm 2: Tìm hiểu ĐBSCL ĐBSCL
- Nhóm 3: Tìm hiểu ĐB ven biển + ĐB ven biển
Nội dung tìm hiểu của từng vùng:
- Nguồn gốc hình thành
- Diện tích
- Đặc điểm địa hình.
- Đất.
- Tác động của thuỷ triều, con người.
B2: Học sinh tiến hành thảo luận thống nhất ý kiến – 5 phút
B3: Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung, đặt câu hỏi
B4: Giáo viên nhận xét và chuẩn kiến thức
Yếu tố ĐB sông Hồng ĐB sông Cửu Long ĐB ven biển
Nguồn gốc Do phù sa sông Hồng Do phù sa sông Tiền và Do phù sa biển bồi đắp
hình thành và sông TB bồi đắp sông Hậu bồi đắp
Diện tích 15.000 km2 40.000 km2 15.000 km2
Hình dạng - Hình tam giác - Hình tứ giác (thang) - Bề ngang hẹp
Địa hình - Cao ở Phía Tây, tây - Địa hình thấp, bề mặt
- Bề mặt chia cắt bởi các
Bắc, thấp dần ra biển. tương đối bằng phẳngdãy núi =>ĐB nhỏ, phân
- Bề mặt chia cắt - Chưa có hệ thống đê;
thành 3 dải: Cồn cát,
thành nhiều ô vì có kênh rạch chằng chịt.
đầm phá; Vùng trũng
hệ thống đê kiên cố. - Nhiều vùng trũng thấp; trong là dải ĐB.
ngập nước. - Chia cắt bởi các dãy
núi ven biển
Đất - Đất phù sa trong đê Đất phù sa được bồi Đất phù sa pha cát, chua,
không được bồi tụ, thường xuyên có sự nghèo dinh dưỡng
canh tác  bạc màu. phân hóa, đất phèn
- Đất phù sa bồi mặn chiếm diện tích
thường xuyên ngoài lớn.
đê < 15%.
- ít có tác động của - Tác động mạnh của - Chịu tác động của thuỷ
T/đ của thuỷ thuỷ triều (ngoài đê) thuỷ triều => Mang t/c triều
triều và con - Tác động nhiều của tự nhiên - Có tác động của con
người con người - Chưa có tác động người
nhiều của con người
Nội dung 2: TÌM HIỂU THẾ MẠNH VÀ HẠN CHẾ CỦA TỪNG KHU VỰC – 12p
Hình thức: cả lớp, nhóm
Phương pháp: đàm thoại, thảo luận, khai thác hình ảnh.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH
III. Thế mạnh và hạn chế của vùng đồi
GV yêu cầu học sinh đọc SGK và hiểu biết trả núi và đồng bằng
lời câu hỏi: (Bảng thông tin phần phụ lục)
(?) Em hãy nêu thế mạnh và hạn chế của vùng núi,
cao nguyên. Cho ví dụ chứng minh
(?) Em hãy nêu thế mạnh và hạn chế của đồng
bằng?
HS: Tìm hiểu, trả lời và bổ sung
GV: Chuẩn xác kiến thức
Yếu tố Vùng núi - cao nguyên Vùng đồng bằng
Thế - Giàu khoáng sản có nguồn gốc nội - Đất phù sa, địa hình thấp, bằng phẳng =>
mạnh sinh =>phát triển CN khai thác, CB phát triển NN nhiệt đới (LTTP, cây ăn quả,
khoáng sản. chăn nuôi gia súc nhỏ) và TS
- Tài nguyên rừng: Phong phú về - Một số nơi có khoáng sản ngoại sinh =>
thành phần(nhiều loại quý hiếm) điển phát triển CN khai thác và CB KS (dầu mỏ,
hình là rừng nhiệt đới ẩm, một số nơi khí đốt, than nâu...)
có rừng cận nhiệt => phát triển lâm - Ven biển phát triển rừng ngập mặn, nuôi
nghiệp, CB lâm sản cá nước lợ...
- Các cao nguyên, thung lũng rộng => - Xây dựng trung tâm CN, đô thị, khu CN,
phát triển vùng chuyên canh cây CN, thương mại lớn
chăn nuôi đại gia súc, cây ăn quả - Phát triển GTVT đường bộ, đường sông
- Sông nhiều thác ghềnh => phát triển
thuỷ điện
- KH mát, phong cảnh đẹp => phát triển
du lịch
- Địa hình dốc, cắt xẻ => khó khăn - Thiên tai: Bão, lụt...
Khó cho phát triển GTVT => - Hạn hán
khăn xói mòn, sạt lở đất - Lũ: ĐB duyên hải, ĐBSCL
- Địa hình cao => Sương muối, giá rét
Hoạt động 3: luyện tập
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG
GV đọc câu hỏi, yêu cầu chọn 1 đáp án đúng.
Gọi HS trả lời, giải thích vì sao chọn đáp án đó.
GV nhận xét Câu 1
Câu 1-NB: Đặc trưng nổi bật ở đồng bằng Bắc Bộ nước ta là D. có hệ thống đê ngăn
A. địa hình thấp và bằng phẳng. lũ.
B. đồng bằng phần nhiều hẹp ngang và bị chia cắt thành nhiều (Hệ thống điều kiên cố,
đồng bằng nhỏ. được xd sớm)
C. hàng nằm toàn đồng bằng được phù sa sông mới bồi đắp.
D. có hệ thống đê ngăn lũ. Câu 2:
Câu 2-VD: Bão, lũ lụt, hạn hán, gió tây khô nóng là thiên tai C. Duyên hải miền
xảy ra chủ yếu ở vùng Trung. (do ảnh hưởng
A. Đồng bằng sông Hồng. B. Tây Bắc. của vị trí, hướng địa
C. Duyên hải miền Trung. D. Tây Nguyên. hình)
Câu 3:
Câu 3-NB: Đồng bằng châu thổ có diện tích lớn nhất nước ta A. đồng bằng sông Cửu
là Long.
A. đồng bằng sông Cửu Long. B. đồng bằng sông Hồng. (khoảng 4.000km2)
C. đồng bằng sông Mã. D. đồng bằng sông Cả.
Hoạt động 4: Vận dụng (12A1, 12D1)
Sử dụng tài liệu địa lí địa phương Địa hình Hà Nam:
Em hãy kể tên các dạng địa hình ở tỉnh Hà Nam? - Đồi, núi ở phía Tây, TB.
Gọi Hs trả lời. - Đồng bằng ở phía đông
Gv nhận xét, bổ sung
Hoạt động 5: Tìm tòi, sáng tạo (12A1, 12D1)
Sử dụng tài liệu địa lí địa phương Địa hình Hà Nam:
Tỉnh Hà Nam đã và đang khai thác các yếu tố - Đồi, núi ở phía Tây, TB: khai thác
thuận lợi của địa hình để phát triển kinh tế KS đá vôi, đá sét  VLXD, chăn
như thế nào? nuôi, trồng cây ăn quả.
Gọi Hs trả lời. - Đồng bằng ở phía đông: sx lúa,
Gv nhận xét, bổ sung hoa màu, cây CN hàng năm.
4. Tổng kết, đánh giá
Qua bài học, em đã hiểu rõ hơn về câu nói “ Rừng vàng , đất phì nhiêu” chưa? GV gọi 1
Hs trả lời.
Gv nhận xét, bổ sung.
- Rừng vàng – biểu tượng của núi nhiều lâm đặc sản, gỗ quý, khoáng sản.
- Đất phì nhiêu - đồng bằng, đất đai màu mỡ.
 Củng cố tình yêu quê hương đất nước. Nhưng nếu như các em nghĩ rằng đất nước ta
giầu đẹp rồi hưởng thụ, lười biếng không chịu phấn đấu học tập và làm việc thì có giầu và
đẹp được không? Không bao giờ.
Trong sự phát triển ngày nay, không phải chỉ dựa vào điều kiện tài nguyên, đang có nguy
cơ bị cạn kiệt, yếu tố – mang tính quyết định là phải dựa vào “tài nguyên trí tuệ” “tài
nguyên công nghệ”, Vì vậy, các em – những chủ nhân tương lai của đất nước cần phải
quyết tâm cố gắng học tập và rèn luyện để đưa đất nước “sánh vai các cường quốc năm
châu” .
5. Hướng dẫn về nhà
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK..
- Hướng dẫn học sinh hệ thống kiến thức nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy
Từ khóa Trung tâm: ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI
Nhánh chính 3 nhánh: + Đặc điểm chung của địa hình.
+ Các khu vực địa hình.
+ Ảnh hưởng của các khu vực địa hình đối với phát triển kinh tế.
- Đọc và tìm hiểu trước bài mới: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.
Gợi ý tìm hiểu:
+ Khái quát về biển Đông.
+ Ảnh hưởng của Biên Đông đến thiên nhiên nước ta: Khí hậu, địa hình, hệ sinh
thái, tài nguyên thiên nhiên vùng biển, thiên tai.
Tổ trưởng ký duyệt
Ngày tháng năm
Tiết 6 Ngày soạn: 13/9/2017
THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC