Giáo án dạy học theo chủ đề địa lý 7 dân cư các châu lục học kỳ 2

  • 12 trang
  • file .doc
KẾ HOẠCH DY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
Ngày soạn: 1/1/2018 Tuần: từ tuần 21 đến tuần 24
Ngày dạy: từ ngày 27/1/2018 đến ngày 17/2/7018 Tiết: từ tiết: 40 và tiết 46
Tên chủ đề: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ CÁC CHÂU LỤC
A. PHẦN CHUNG
I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHỦ ĐỀ
Trên cơ sở kiến thức của các bài học địa lý 7 từ bài 37 đến bài 43 chúng tôi xây
dựng chủ đề này. Tài liệu tham khảo: SGK, SGV,
II. THỜI GIAN DỰ KIẾN
-Số tiết 2
-Thời gian thực hịên; từ 22 đến 27/1/2018
-Tên của từng tiết theo PPCT: 40, 41
III. MỤC TIÊU (chung cho cả chủ đề)
1. Kiến thức: -Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm
dân cư Bắc Mỹ.
- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản ) một số đặc điểm về dân cư xã
hội Trung và Nam Mỹ
2. Kỹ năng
- Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm dân cư của Bắc Mỹ,
Trung và Nam Mỹ
- Đọc lược đồ các luồng hập cư vào châu Mỹ để biết dân cư Châu Mỹ hiện nay
có nguồn gốc chủ yếu là người nhập cư, nguyên nhân làm cho châu Mỹ có thành phần
chủng tộc đa dạng
3. Năng lực cần phát triển
+ Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực
sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng CNTT, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng
lực giao tiếp.
+ Năng lực chuyên biệt của bộ môn: năng lực Đọc, phân tích bản đồ, lược đồ
dân cư Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ, quan sát tranh ảnh, thu thập thông tin, giao tiếp,
hợp tác, vận dụng liên hệ kiến thức đã học môn Địa lí, lich Sử, Văn, để giải quyết
những vấn đề thực tiễn đặt ra; thông qua sử dụng ngôn ngữ thể hiện chính kiến của
mình về dân cư, sự phân bố dân cư của châu Mỹ.
II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRÊN LỚP:
- Phương pháp dạy học: Khai thác tri thức từ thông tin SGK, bản đồ, lược đồ,
tranh ảnh, đàm thoại,…
- Hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, toàn lớp,….
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của giáo viên: Lược đồ các đô thị Châu Mỹ, lược đồ phân bố dân
cư và đô thị Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ. Một số hình ảnh về đô thị Bắc Mỹ. Một số
hình ảnh về văn hóa và tôn giáo các nước Trung và NMỹ .
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK. Tập bản đồ địa lí 7. Sưu tầm các tranh ảnh về
dân cư và các đô thị Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ.
IV. BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ
Nội Nhận Thông hiểu Vận Vận dụng
dung biết dụng thấp cao
1. Sự - Nhận Đọc được lược đồ Giải Tính được
phân bố biết (ở phân bố dân cư Bắc Mỹ. thích được mật độ dân
dân cư mức độ sự phân bố số khi biết
Bắc Mỹ đơn giản) dân cư. diện tích và
đặc điểm dân số của
dân cư các nước
Bắc Mỹ Bắc Mỹ
2. Đặc Biết Đọc được các đô thị, Giải Giải thích
điểm đô được đặc các chùm đô thị, các thích được được ngày
thị Bắc điểm đô chuỗi đô thị sự phân bố nay các
Mỹ thị Bắc các đô thị ởngành CN
Mỹ Bắc Mỹ đòi hỏi KT
cao, năng
động xuất
hiện miền
Nam TBD
của Hoa Kỳ
( vành đai
mặt trời ) sẽ
làm thay đổi
sự phân bố
dân cư và
các thành
phố mới.
3. Dân - Biết -Nhận biết được đặc - Đọc Giải thích
cư được sơ điểm dân cư Trung và được lược được sự
lược về Nam Mỹ đồ phân dân phân bố dân
lịch sử cư Trung cư của Trung
lãnh thổ. và Nam Mỹ và Nam Mỹ
So sánh
được sự
phân bố dân
cư Bắc Mỹ
với Trung và
Nam Mỹ
4. Đô Tốc độ - Hiểu được đặc điểm Đọc được Giải thích
thị hóa đô thị hóa đô thị Trung và Nam Mỹ lược đồ được sự
- Tỉ lệ phân đô thị phân bố các
dân thành Trung và đô thị của
thị Nam Mỹ Trung và
Nam Mỹ
So sánh
được sự
phân bố đô
thị Bắc Mỹ
với Trung và
Nam Mỹ
Định hướng năng lực được hình thành
- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ …
- Năng lực chuyên biệt: sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống
kê, kỹ năng tính toán,…
V. XÂY DỰNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TƯƠNG ỨNG
Bài 1. DÂN CƯ BẮC MỸ
1. Sự phân bố dân cư Bắc Mỹ
a) Câu hỏi nhận biết
- Dựa vào SGK cho biết số dân Bắc Mỹ năm 2001 là bao nhiêu?
Hướng dẫn trả lời
Số dân Bắc Mỹ năm 2001 là 419,5 triệu người.
b) Câu hỏi thông hiểu
- Dựa vào H37.1 SGK, hãy nêu nhận xét tình hình phân bố dân cư ở Bắc Mỹ .
Hướng dẫn trả lời
MĐDS Vùng phân bố chủ yếu
Dưới 1 Bđảo Ala x ca, Bắc Ca
người na đa
Từ1- 10 Phía Tây khu vực
người Coocđie
Từ 11 – Dải đồng bằng ven
50 người biển TBD
Từ 50- Phía Đông Hoa Kỳ
100 người
c) Câu hỏi vận dụng thấp
- Giải thích sự phân bố dân cư Bắc Mỹ?
Hướng dẫn trả lời
MĐDS Vùng phân bố chủ yếu Giải thích về sự phân bố
Dưới 1 Bđảo Ala x ca, Bắc Ca KH lạnh → thưa dân nhất BMỹ
người na đa
Từ1- 10 Phía Tây khu vực Có địa hình hiểm trở, khí hậu khắc
người Coocđie nghiệt .
Từ 11 – Dải đồng bằng ven Sườn đón gió phía Tây Coocđie mưa
50 người biển TBD nhiều , khí hậu cận nhiệt
Từ 50- Phía Đông Hoa Kỳ Khu công nghiệp sớm phát triển,
100 người ĐTH cao → nhiều thành phố, khu công
nghiệp lớn, nhiều cảng lớn
c) Câu hỏi vận dụng cao
- cho biết diện tích Bắc Mỹ 24,2 triệu Km2, dân số là 419,5 triệu, tính mật
độ dân số TB là bao nhiêu người / Km2?
Hướng dẫn trả lời
Mật độ dân số TB là 20 người / Km2
2. Đặc điểm đô thị Bắc Mỹ
a) Câu hỏi nhận biết
- Dựa vào SGK cho biết số dân đô thị ?
Hướng dẫn trả lời
- Số dân đô thị tang nhanh và chiếm trên 76% dân số
b) Câu hỏi thông hiểu
- Dựa vào H37.4, hãy nêu các đô thị có quy mô dân số:
+ Trên 8 triệu dân
+ Từ 5 - 8 triệu dân
+ Từ 3 - 5 triệu dân
Hướng dẫn trả lời
Các đô thị có quy mô dân số:
+ Trên 8 triệu dân: Nui I –ooc, Mê-hê-cô, Lốt An- giơ-let.
+ Từ 5 - 8 triệu dân: Oa-sinh-tơn, Ôt-ta-oa, Xan Phran-xi-cô, Si-ca-gô
+ Từ 3 - 5 triệu dân: Đi-tơ-roi, Hiu-xtơn, Môn-trê-an,…
* GV: Mê hê cô tiến hành CN hóa muộn → tốc độ ĐTH nhanh → Mê hê cô ci
ti là 1 siêu đô thị khổng lồ 16 triệu dân.
c) Câu hỏi vân dung thấp
- Nêu nhận xét và giải thích nguyên nhân về sự phân bố các đô thị ở Bắc Mỹ?
Hướng dẫn trả lời
Nhận xét và giải thích nguyên nhân về sự phân bố các đô thị ở Bắc Mỹ: Các
đô thị Bắc Mỹ phân bố không đều, sự phát triển mạnh của công nghiệp đã dẫn tới quá
trình đô thị hóa nhanh, mạng lưới đô thị tập trung nhiều ở những nơi có điều kiện tự
nhiên thuận lợi, giao thông thuận tiện, kinh tế phát triển.
d) Câu hỏi vận dụng cao
- Đọc SGK từ “ những năm...quan tâm ↑” trang 117- 118. Hỏi:
- Ngày nay các ngành CN đòi hỏi KT cao, năng động xuất hiện miền Nam
TBD của Hoa Kỳ ( vành đai mặt trời ) sẽ làm thay đổi sự phân bố dân cư và các thành
phố mới ntn?
Hướng dẫn trả lời
Sự phân bố dân cư Bắc Mĩ ngày nay đang biến động cùng với các chuyển
biến kinh tế của các quốc gia trên lục địa này. Do đó, sự phân bố dân cư có sự thay
đổi, một bộ phận dân cư Hoa Kì đang di chuyển từ các vùng công nghiệp truyền
thống, lâu đời phía Nam vùng Hồ Lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng
công nghiệp mới năng động hơn ở phía Nam và ven Thái Bình Dương
Bài 2. DÂN CƯ XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MỸ
1. Dân cư
a) Câu hỏi nhận biết
Yêu cầu hs đọc mục 1 SGK
- Cho biết lịch sử Trung và NMỹ chia mấy thời kỳ lớn? cho biết các nét
chính trong nội dung từng thời kỳ.
Hướng dẫn trả lời
( 4 thời kỳ: + Trước 1492 - người Anh điêng. + 1942 - TK 16 xuất hiện người
Tây Ban Nha, BĐN, người Phi. +Từ 16 - 19 Thực dân TBN, BĐN đô hộ xâm chiếm.
Từ đầu TK19 bắt đầu đấu tranh gianh độc lập ).
* GV: Hiện nay các nước cùng sát cánh đấu tranh chống sự chèn ép, bóc lột
công ty tư bản nước ngoài, đặc biệt là HKỳ.
- Các nước đấu tranh đòi bình đẳng → XD1 trật tự KT quốc tế mới.
- Lịch sử nhập cư Trung và NMỹ?
Hướng dẫn trả lời
(TBN, BĐN, Phi, Môn- gô- lô- it cổ ).
b) Câu hỏi thông hiểu
Em có nhận xét gì về thành phần chủng tộc của khu vực Trung và Nam Mĩ?
Hướng dẫn trả lời
Thành phần chủng tộc đa dạng
- Dựa vào H35.2 SGK cho biết :
- Dân cư trong khu vực có đặc điểm gì?
Hướng dẫn trả lời
Dân cư trong khu vực phần lớn là người lai
- Sự hợp huyết giữa các chủng tộc đó đã tạo nên 1 nên VH ntn?
Hướng dẫn trả lời
Đã tạo nên 1 nên VH Mỹ la tinh độc đáo.
- Gia tăng dân số tự nhiên trong khu vực ntn?
Hướng dẫn trả lời
- Gia tăng dân số tự nhiên cao trên 1,7%
c) Câu hỏi vận dụng thấp
- Dựa vào H43.1sgk, cho biết đ2 phân bố dân cư Trung và NMỹ?
Hướng dẫn trả lời
Dân cư Trung và Nam Mỹ phân bố không đồng đều
- Dân cư tập trung chủ yếu ở đâu? Thưa thớt ở đâu?
Hướng dẫn trả lời
Dân cư tập trung chủ yếu ở ven biển, cửa sông, cao nguyên.Thưa thớt ở các
vùng trong nội địa.
- Tại sao dân cư lại tập trung thưa thớt ở hệ thống núi phía Nam An-đét và
đồng bằng A-ma-zôn?
Hướng dẫn trả lời
Hệ thống núi phía Nam An-đét có khí hậu khô hạn, đồng bằng A-ma-zôn
nhiều rừng rậm và chưa được khai phá hợp lí.
d) Câu hỏi vận dụng cao
- Tình hình phân bố dân cư Trung và NMỹ có đ2 gì giống và khác sự phân bố
dân cư Bắc Mỹ.
Hướng dẫn trả lời
Bắc Mỹ Trung và Nam Mỹ
Giống nhau Dân cư thưa thớt ở miền núi trẻ ( Cooc-đi-e, An-
đét)
Khác nhau Dân cư tập trung chủ Dân cư tập trung chủ
yếu ở khu vực đồng bằng yếu tại các vùng ven biển,
trung tâm vùng cửa sông, trên các
cao nguyên
- Sự phân bố dân cư ở khu vực phụ thuộc vào điều kiện nào?
Hướng dẫn trả lời
- Vùng núi: khí hậu hoang mạc, khô hạn ít người sinh sống.
- Đồng bằng A ma dôn khí hậu nóng ẩm rừng rậm, đất đai màu mỡ nhưng
chưa khai thác hợp lý, ít người sinh sống.
2. Đô thị hóa
a) Câu hỏi nhận biết
- Tốc độ đô thị hóa khu vực này có đ2 gì?
Hướng dẫn trả lời
- Tốc độ đô thị hóa dẫn đầu thế giới
- Tỉ lệ dân thành thị?
Hướng dẫn trả lời
- Tỉ lệ dân thành thị chiểm khoảng 75% dân số
b) Câu hỏi thông hiểu
- Dựa vào H43.1 SGK, đọc tên các đô thị trên 5 triệu dân, từ 3 đến 5 triệu
dân?
Hướng dẫn trả lời
Đô thi trên 5 triệu dân: Bô-gô-ta, Bu-ê-nôt-Ai-ret, Li-ma, Ri-ô-đê,…
Đô thị từ 3 đến 5 triệu dân:Bê-lô, Ô-ri-dôn-tê, Ca-ra-cat,..
c) Câu hỏi vận dụng thấp
- Các đô thị trên 3 triệu dân có gì khác với Bắc Mỹ?
Hướng dẫn trả lời
Trung và Nam Mĩ có các đô thị trên 3 triệu dân ở ven biển, Bắc Mĩ ngoài
những đô thị trên 3 triệu dân ở ven biển còn có cả trong nội địa ven Hồ Lớn, vịnh
Mêhicô.
d) Vận dụng cao
Hướng dẫn trả lời
- Quá trình đô thị hóa ở đây khác với Bắc Mỹ ntn?
Hướng dẫn trả lời
- Trung và NMỹ các đô thị trên 3 triệu dân có ở ven biển, Bắc Mỹ có trong nội
địa, tập trung nhiều ở Hồ Lớn, ven vịnh Mê hê cô, đồng bằng duyên hải phía Tây .
- Trung và NMỹ có nhiều đô thị trên 5 triệu dân
- Trung và NMỹ các đô thị trên 3 triệu dân có ở ven biển, Bắc Mỹ có trong nội
địa, tập trung nhiều ở Hồ Lớn, ven vịnh Mê hê cô, đồng bằng duyên hải phía Tây .
- Trung và NMỹ có nhiều đô thị trên 5 triệu dân
- Nêu những vấn đề XH nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở NMỹ?
Hướng dẫn trả lời
Ô nhiêm môi trường, thiếu lương thực, kinh tế chậm phát triển,….
CÂU HỎI, BẢI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ
GV cho hs làm bài tập
Sự phân bố dân cư ở địa phương em như thế nào, em hãy trình bày cho các
bạn cùng nghe.
B. PHẦN KẾ HOẠCH CHI TIẾT
TUẦN: S:
DÂN CƯ BẮC MỸ
TIẾT : G:
I. MỤCH TIÊU
1. Kiến thức
-Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm dân cư Bắc Mỹ.
2. Kỹ năng
- Đọc lược đồ các luồng hập cư vào châu Mỹ để biết dân cư Châu Mỹ hiện nay có
nguồn gốc chủ yếu là người nhập cư, nguyên nhân làm cho châu Mỹ có thành phần
chủng tộc đa dạng
- Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm dân cư của Bắc Mỹ.
3. Thái độ: Giáo dục tình yêu quê hương
4. Năng lực: Đọc bản đồ, lược đồ dân cư Bắc Mỹ, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn
ngữ, phân tích lược đồ, quan sát tranh ảnh, thu thập thông tin,…
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Bắc Mỹ. Một số hình ảnh về đô thị
Bắc Mỹ
- Học sinh: SGK. Tập bản đồ địa lí 7.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
- Phương pháp dạy học: Khai thác tri thức từ thông tin SGK, tranh ảnh, đàm thoại,

- Hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, toàn lớp,….
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định: ( 1 phút)
2. Bài cũ: ( 4 phút)
a) Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mỹ .
b)Trình bày sự phân hóa của khí hậu Bắc Mỹ? Giải thích sự phân hóa đó.
3. Bài mới: Sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ đang biến động cùng với các chuyển biến trong
nền KT của các quốc gia trên lục địa. Quá trình đô thị hóa nhanh ở Bắc Mỹ là kết quả của sự
phát triển công nghiệp, hình thành nên các dãy siêu đô thị. Bài học hôm nay giúp ta hiểu
thêm về sự phân bố dân cư và đô thị ở Bắc Mỹ .
Hoạt động của thầy và trò. Nội dung bài học
Hoạt động 1( 35 phút) 1. Trình bày và giải thích ( ở mức
- KT: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm dân cư
độ đơn giản) một số đặc điểm dân cư Bắc Mỹ.
Bắc Mỹ. a) Sự phân bố dân cư .
- KN: Rèn luyện kỹ năng phân tích - Số dân: 451,1 triệu người.
lược đồ dân cư . - Dân số tăng chậm, chủ yếu là gia
- KN: Rèn luyện kỹ năng phân tích tăng cơ giới.
lượt đồ dân cư . - MĐDS trung bình: vào loại thấp: 20
- Dựa vào SGK cho biết số dân Bắc người / km2
Mỹ năm 2001 là bao nhiêu? MĐDS? - Dân cư phân bố không đồng đều.
trong đó Hoa Kỹ : 284,5triệu người, Ca
na đa : 31 triệu người, Mê hê cô: 99,9
triệu người .
- Dựa vào H37.1 SGK, hãy nêu nhận
xét tình hình phân bố dân cư ở Bắc Mỹ .
+ HS thảo luận mhóm 2.
- Nêu tên khu vực có mật độ dân số
theo chú dẫn H37.1 .
- Giải thích sự phân bố dân cư Bắc
Mỹ
- HS trình bày HS khác nhận xét bổ
sung – GV chuẩn xác KT - ở bảng phụ
MĐDS Vùng phân bố chủ yếu Giải thích về sự phân bố
Dưới 1 Bđảo Ala x ca, Bắc Ca KH lạnh → thưa dân nhất BMỹ
người na đa
Từ1- 10 Phía Tây khu vực Có địa hình hiểm trở, khí hậu khắc
người Coocđie nghiệt .
Từ 11 – Dải đồng bằng ven Sườn đón gió phía Tây Coocđie mưa
50 người biển TBD nhiều , khí hậu cận nhiệt
Từ 50- Phía Đông Hoa Kỳ Khu công nghiệp sớm phát triển,
100 người ĐTH cao → nhiều thành phố, khu công
nghiệp lớn, nhiều cảng lớn
Trên 100 Ven bờ phía Nam Hồ CN phát triển sớm , mức độ ĐTH
người Lớn và duyên hải ĐB cao.
Hoa Kỳ
- Dựa vào SGK cho biết số dân đô thị ? b) Đặc điểm đô thị .
- Dựa vào H37.4, hãy nêu các đô thị có - Tỉ lệ dân đô thị cao.
quy mô dân số: - Số dân thành thị tăng nhanh và
+ Trên 8 triệu dân chiểm 76% dân số
+ Từ 5 - 8 triệu dân - Đô thị lớn tập trung phía Nam Hồ
+ Từ 3 - 5 triệu dân Lớn và duyên hải ĐTD.
- Nêu nhận xét và giải thích nguyên - Vào sâu trong nội địa đô thị nhỏ và
nhân về sự phân bố các đô thị ở Bắc Mỹ. thưa .
* GV: Mê hê cô tiến hành CN hóa
muộn → tốc độ ĐTH nhanh → Mê hê
cô ci ti là 1 siêu đô thị khổng lồ 16 triệu
dân.
- Đọc SGK từ “ những năm...quan
tâm ↑” trang 117- 118. Hỏi: - Sự xuất hiện nhiều thành phố lớn,
- Ngày nay các ngành CN đòi hỏi KT mới ở miền Năm và ven biển TBD→ sự
cao, năng động xuất hiện miền Nam phân bố lại dân cư Hoa Kỳ .
TBD của Hoa Kỳ ( vành đai mặt trời ) sẽ
làm thay đổi sự phân bố dân cư và các
thành phố mới ntn?
4. Củng cố: ( 4 phút)
- Dựa vào H37.1, lập bảng thống kê theo mẫu bài tập 1 / SGK / 118.
- Trình bày sự thay đổi trong phân bố dân cư Bắc Mỹ
5. Hướng dẫn học bài ở nhà: ( 1 phút)
- Học bài cũ - Làm bài tập ở tập bản đồ.
- Ôn phần tự nhiên, dân cư BMỹ
Bổ sung
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………
TUẦN: DÂN CƯ XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MỸ S:
TIẾT : G:
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản ) một số đặc điểm về dân cư xã hội
Trung và Nam Mỹ .
2. Kỹ năng
- Sử dụng bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm,dân cư của Trung Mỹ và Nam Mỹ.
- Đọc lược đồ các luồng hập cư vào châu Mỹ để biết dân cư châu Mỹ hiện nay có
nguồn gốc chủ yếu là người nhập cư, nguyên nhân làm cho châu Mỹ có thành phần
chủng tộc đa dạng
3. Thái độ: Giáo dục tình yêu quê hương, cảm thông với những khó người dân đã
trải qua.