Giải quyết việc làm ở thái bình thực trạng và giải

  • 141 trang
  • file .doc
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Từ trước đến nay, vấn đề việc làm luôn được xã hội và mọi người
quan tâm. Ngày nay, quan niệm về "phát triển" được hiểu một cách đầy đủ là:
tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ xã hội; phải xóa đói, giảm nghèo, giảm
thiểu thất nghiệp, đảm bảo được công bằng xã hội. Vì vậy, việc làm là một
trong những vấn đề xã hội có tính chất toàn cầu, là mối quan tâm lớn của toàn
nhân loại, của tất cả các quốc gia, đặc biệt là của các nước đang phát triển.
Ở nước ta, vấn đề việc làm cho người lao động được Đảng và Nhà
nước ta đặc biệt quan tâm. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng chỉ
rõ: "Giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con người,
ổn định và phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng
chính đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân" [10, tr. 218].
Tạo điều kiện cho người lao động có việc làm, một mặt nhằm phát
huy được tiềm năng lao động, nguồn lực to lớn ở nước ta cho sự phát triển
kinh tế - xã hội, mặt khác là hướng cơ bản để xóa đói, giảm nghèo có hiệu
quả, là cơ sở để cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần giữ
vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc
đẩy sự nghiệp đổi mới đất nước tiếp tục đi lên.
2
Thái Bình là tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng, "đất chật, người đông"
với diện tích tự nhiên 1.546,01 km2, dân số 1,83 triệu người, mật độ dân số
1.188 người/km2, gấp 1,18 lần so với các tỉnh thuộc đồng bằng châu thổ sông
Hồng và 5,7 lần so với cả nước; có 915 ngàn người trong độ tuổi lao động,
chiếm 50% dân số của cả tỉnh, số dân ở nông thôn chiếm 93,7%, thu nhập
bình quân đầu người thấp mới đạt 3.889.000 đồng/người/năm vào năm 2003
[5, tr. 34]. Thu nhập của người lao động cơ bản dựa vào sản xuất nông
nghiệp, chất lượng lao động thấp, lao động phổ thông là chủ yếu, chưa qua
đào tạo.
Những năm 1997 - 1998 ở nông thôn Thái Bình diễn biến phức tạp, tình
hình khiếu nại, tố cáo của nhân dân diễn ra diện rộng trên địa bàn của cả tỉnh.
Việc khiếu nại đông người của nhân dân Thái Bình có nhiều nguyên nhân
khác nhau, song trong đó có nguyên nhân quan trọng là việc làm thiếu, đời
sống của người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, vấn đề việc làm cho
người lao động là một trong những vấn đề bức xúc nhất đặt ra với các cấp ủy
Đảng, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI chỉ rõ: "Coi trọng và phát huy nhân tố con
người; chăm lo giải quyết các vấn đề bức xúc về xã hội, giải quyết việc làm,
cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân là một trong những giải pháp quan
trọng hàng đầu để góp phần giữ vững ổn định kinh tế - xã hội" [26, tr. 90].
Vì vậy, nghiên cứu vấn đề giải quyết việc làm ở Thái Bình nhằm đánh
giá đúng đắn thực trạng, tìm ra phương hướng và những giải pháp hữu hiệu để
sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn lao động của tỉnh là một đòi hỏi bức xúc
có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn. Do đó, tôi chọn đề tài " Giải
quyết việc làm ở Thái Bình: thực trạng và giải pháp" làm đề tài luận văn tốt
nghiệp của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
3
Việc làm là một trong những vấn đề có tính toàn cầu, là mối quan tâm
lớn của các quốc gia nói chung và ở Việt Nam nói riêng.
Ở nước ta, từ những năm 90 của thế kỷ XX trở lại đây, liên quan đến
chủ đề luận văn đã có nhiều công trình khoa học, nhiều nhà nghiên cứu có bài
viết xoay quanh vấn đề này, tiêu biểu như:
- Về chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam của TS. Nguyễn Hữu
Dũng, TS. Trần Hữu Trung (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997);
- Ảnh hưởng của nền kinh tế tri thức với vấn đề giải quyết việc làm ở Việt
Nam của GS.TS Đỗ Thế Tùng (Tạp chí Lao động và Công đoàn, số 6-2002);
- Thị trường lao động ở Việt Nam, định hướng và phát triển của thạc
sĩ Nguyễn Thị Lan Hương (Nxb Lao động - xã hội, 2002);
- Lao động việc làm những bước tiến quan trọng của Nguyễn Thị
Hằng (Tạp chí Cộng sản, số 23 - 8/2003);
- Một số vấn đề lao động, việc làm và đời sống người lao động ở Việt
Nam hiện nay do thạc sĩ Đinh Đặng Định chủ biên (Nxb Lao động, Hà Nội,
2004);
- Vấn đề lao động và việc làm ở Việt Nam từ đổi mới đến nay của
GS.TS Phạm Đức Thành, PGS.TS Phạm Quý Thọ, ThS. Thang Mạnh Hợp
(Tạp chí Lao động và Công đoàn, số 298 - 12/2003);
Ngoài ra, cũng có một số đề tài luận văn thạc sĩ viết về vấn đề việc
làm như ở một số tỉnh: Đồng Nai, Hà Tĩnh, Kiên Giang...; ở Thái Bình, Ủy
ban nhân dân (UBND) tỉnh có ban hành "Chương trình mục tiêu giải quyết
việc làm từ 2000 - 2005".
4
Song, dưới góc độ khoa học kinh tế chính trị đến nay chưa có công
trình nào viết về vấn đề này dưới dạng luận văn khoa học để tìm ra các giải
pháp đồng bộ, hữu hiệu cho giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình. Như vậy,
việc nghiên cứu đề tài "Giải quyết việc làm ở Thái Bình: thực trạng và giải
pháp" dưới góc độ khoa học kinh tế chính trị là cần thiết, có ý nghĩa khoa học
và thực tiễn.
3. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
* Mục đích đề tài
Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề giải quyết việc làm, phân
tích thực trạng việc làm ở Thái Bình, đề xuất phương hướng và giải pháp chủ
yếu nhằm giải quyết có hiệu quả việc làm ở Thái Bình.
* Nhiệm vụ của đề tài
- Khái quát những vấn đề cơ bản về lý luận lao động, việc làm và thất
nghiệp. Làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề giải quyết việc làm ở nước
ta hiện nay để làm cơ sở cho việc phân tích tình hình giải quyết việc làm ở
tỉnh Thái Bình.
- Phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình
từ năm 1999 đến nay, rút ra những mặt làm được và chưa được, chỉ rõ những
nguyên nhân tồn tại, hạn chế.
- Đề xuất những phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm giải
quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình trong những năm tới.
* Giới hạn của đề tài
Đề tài tập trung vào các vấn đề có tính trọng điểm: giải quyết việc làm
ở tỉnh Thái Bình từ năm 1999 đến năm 2004, xây dựng một số giải pháp chủ
yếu để nâng cao hiệu quả vấn đề giải quyết việc làm cho lao động Thái Bình
trong thời gian từ nay đến năm 2010.
5
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài
* Cơ sở lý luận
Đề tài được nghiên cứu dựa trên lý luận của khoa học kinh tế chính trị,
căn cứ vào quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện trong các Văn
kiện Đại hội Đảng và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa
xoay quanh vấn đề việc làm. Bên cạnh đó, đề tài có kế thừa, chọn lọc một số
đề xuất, số liệu thống kê của một số công trình khoa học có liên quan của các
tác giả trong và ngoài nước.
* Phương pháp nghiên cứu
Đề tài vận dụng phương pháp truyền thống của khoa học kinh tế chính
trị: sử dụng phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
để nghiên cứu, đồng thời còn sử dụng các phương pháp khác như: khảo sát,
điều tra nghiên cứu thực tế, tổng hợp, đối chiếu và phân tích, thống kê…
5. Những đóng góp chủ yếu của đề tài
+ Làm rõ quan niệm về việc làm và ý nghĩa kinh tế - xã hội của vấn đề
giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình.
+ Phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình
từ năm 1999 đến nay.
+ Đề xuất những phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu có tính
khả thi nhằm nâng cao hiệu quả vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội
dung của luận văn gồm 3 chương, 8 tiết.
6
Chương 1
VIỆC LÀM VÀ CÁC NHÂN TỐ
ẢNH HƯỞNG TỚI TĂNG, GIẢM VIỆC LÀM
1.1. VIỆC LÀM VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI
QUYẾT VIỆC LÀM Ở NƯỚC TA
1.1.1. Khái niệm về lao động, việc làm và thất nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm về lao động
7
Có nhiều cách tiếp cận và hiểu khác nhau về lao động nhưng suy cho
cùng, lao động là hoạt động đặc thù của con người, phân biệt con người với
con vật và xã hội loài người với xã hội loài vật; bởi vì: khác với con vật, lao
động của con người là hoạt động có mục đích, có ý thức tác động vào thế giới
tự nhiên nhằm cải biến những vật tự nhiên thành sản phẩm phục vụ cho nhu
cầu đời sống của con người. Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng
minh vai trò quyết định của lao động với sự phát triển kinh tế - xã hội. Theo
C.Mác: "Lao động là một điều kiện tồn tại của con người không phụ thuộc
vào bất kỳ hình thái xã hội nào, là một sự tất yếu tự nhiên vĩnh cửu làm môi
giới cho sự trao đổi chất giữa con người với tự nhiên, tức là cho bản thân sự
sống của con người" [20, tr. 61]. Ph.Ăngghen viết:
Khẳng định rằng lao động là nguồn gốc của mọi của cải.
Lao động đúng là như vậy, khi đi đôi với giới tự nhiên là cung cấp
những vật liệu cho lao động đem biến thành của cải. Nhưng lao
động còn là một cái gì vô cùng lớn lao hơn thế nữa, lao động là điều
kiện cơ bản đầu tiên của toàn bộ đời sống loài người, và như thế
đến một mức mà trên một ý nghĩa nào đó, chúng ta phải nói: lao
động đã sáng tạo ra bản thân con người [21, tr. 641].
Trong quá trình lao động, con người đã vận dụng sức lực của mình, sử
dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên nhằm biến đổi tự nhiên phục vụ
cho nhu cầu của cuộc sống. Đó là quá trình sản xuất vật chất được kết hợp bởi
ba yếu tố: lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Trong bất kỳ nền
sản xuất nào, kể cả nền sản xuất hiện đại, lao động bao giờ cũng là nhân tố cơ
bản, là điều kiện không thể thiếu của sự tồn tại và phát triển đời sống xã hội
loài người. Lao động là hoạt động sáng tạo của con người, nhờ có lao động
mà con người khẳng định mình là chủ thể sáng tạo mọi giá trị vật chất và tinh
thần của xã hội.
8
Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chỉ rõ: trong các nguồn lực
cơ bản (lao động, tài nguyên thiên nhiên, vốn và khoa học công nghệ), mỗi
nguồn lực đều có thể bị khan hiếm, cạn kiệt nhưng nguồn lực con người là vô
tận nếu quốc gia đó có chính sách đúng đắn về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và
khai thác nguồn lực này một cách khoa học. Vì vậy, V.Lênin khẳng định:
"Lực lượng sản xuất hàng đầu của nhân loại là người lao động" [18, tr. 430].
Trong nguồn lao động của mỗi quốc gia hay một địa phương nào đó
thì người lao động được xếp vào nguồn lao động. Nguồn lao động là số lượng
của dân cư của quốc gia đó hay của địa phương đó có khả năng lao động.
Hay có thể hiểu rằng: nguồn lao động là bộ phận dân cư có toàn bộ thể chất
và tinh thần có thể sử dụng trong quá trình lao động.
Tiềm lực của đất nước mạnh hay yếu trước hết phụ thuộc vào yếu tố
nguồn lực lao động; bởi vì, với tư cách là nguồn lực, lao động trực tiếp tham
gia tạo cung của nền kinh tế. Với tư cách là bộ phận dân số thực hiện quá
trình tiêu dùng, nguồn lao động trở thành nhân tố tạo cầu của nền kinh tế.
Điều khác biệt cơ bản giữa nguồn lao động với các nguồn lực khác là vừa
tham gia tạo cung và tạo cầu của nền kinh tế, vừa trực tiếp điều tiết quan hệ
đó gắn với các thể chế kinh tế xã hội do con người tạo nên. Nguồn lao động
vừa có nhu cầu tự thân để phát triển với yêu cầu ngày càng cao và phong phú,
vừa là chủ thể sáng tạo ra công nghệ, điều chỉnh cơ bản kinh tế để thăa mãn
các nhu
cầu đó.
9
Hiện nay trên thế giới, tiêu chí cơ bản để bố trí dân cư vào nguồn lao
động được dựa trên độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Nhưng quy định giới hạn
về độ tuổi lao động tối đa và tối thiểu ở các nước có sự khác nhau. Ví dụ, độ
tuổi lao động tối thiểu ở Braxin: 10 tuổi, ở Mỹ: 16 tuổi. Qui định về độ tuổi
tối đa như: Mêhicô, Malayxia là 65 tuổi; Phần Lan, Đan Mạch là 75 tuổi…
Theo Bộ luật lao động hiện hành ở nước ta, nguồn lao động: nam từ 15 đến 60
tuổi, nữ từ 15 đến 55 tuổi, có khả năng lao động (trừ những người tàn tật
không có sức lao động).
Bộ phận chính của nguồn lao động là lực lượng lao động, bao gồm
những người trong độ tuổi lao động, có sức khăe đang làm việc và những
người thất nghiệp. Đặc trưng của nguồn lao động là các chỉ tiêu về số lượng
và chất lượng, bao gồm các chỉ tiêu: số lượng, độ tuổi, giới tính, trình độ học
vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, số người đang đi học, số người đang làm
việc và sự phân bố lao động theo lãnh thổ, theo ngành, theo khu vực kinh tế…
Trong quá trình phát triển của sản xuất và đời sống xã hội, chất lượng
nguồn lao động cũng không ngừng được tăng lên. Các nhân tố ảnh hưởng đến
chất lượng nguồn lao động bao gồm: tình trạng sức khăe của người lao động,
chính sách giáo dục - đào tạo, chính sách tiền lương và các chính sách ưu đãi
của Nhà nước.
Như đã đề cập, lao động là quá trình tiêu dùng sức lao động, vậy quá
trình đó chỉ có thể tiến hành khi đã được dựa trên những tiền đề vật chất phục
vụ cho quá trình đó đầy đủ. Trên bình diện một nước hay một địa phương nào
đó thì quá trình lao động của bộ phận dân cư có sức lao động lại được thể hiện
ở số lượng việc làm. Việc làm là một phạm trù kinh tế - xã hội, là một chỉ tiêu
cơ bản để xem xét, đánh giá sự tiến bộ hay lạc hậu của mỗi quốc gia trong
một giai đoạn lịch sử nhất định.
1.1.1.2. Việc làm
10
Khi nghiên cứu quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa, C.Mác có đề cập
đến việc làm nhưng chưa đưa ra khái niệm cụ thể về việc làm, như: "Sự tăng
lên của bộ phận tư bản khả biến của tư bản, và do đó sự tăng thêm số công
nhân đã có việc làm, bao giờ cũng gắn liền với những biến động mạnh mẽ và
với việc sản xuất ra số nhân khẩu thừa tạm thời" [20, tr. 159].
Theo cách tiếp cận của C.Mác cho thấy giữa việc làm có liên quan mật
thiết với lao động. Việc làm thể hiện mối quan hệ của con người với những
nơi làm việc cụ thể mà ở đó lao động diễn ra, là điều kiện cần thiết nhằm thăa
mãn nhu cầu xã hội về lao động, là hoạt động lao động của con người. Dưới
góc độ kinh tế, việc làm thể hiện mối tương quan giữa các yếu tố con người
và yếu tố vật chất hay giữa sức lao động và tư liệu sản xuất trong quá trình
sản xuất vật chất.
Có nhiều cách quan niệm khác nhau về việc làm, song xét cho cùng
thực chất của việc làm là sự kết hợp sức lao động của con người với tư liệu
sản xuất.
Ở Việt Nam trước đây, trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan
liêu bao cấp, người lao động được coi là có việc làm và được xã hội thừa
nhận, trân trọng là người làm việc trong thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa
(quốc doanh, tập thể). Theo cơ chế đó, xã hội không thừa nhận việc làm ở
các thành phần kinh tế khác và cũng không thừa nhận có hiện tượng thiếu
việc làm, thất nghiệp…
Từ khi Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đến nay, quan
niệm về việc làm đã được nhìn nhận đúng đắn và khoa học. Điều 13, Chương II
Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ rõ: "Mọi hoạt
động lao động tạo ra nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm đều được thừa
nhận là việc làm" [3, tr. 42]. Với khái niệm này, các hoạt động lao động sau
đây được xác định là việc làm, bao gồm:
11
- Toàn bộ các hoạt động tạo ra của cải vật chất hoặc tinh thần không bị
pháp luật cấm, được trả công dưới dạng bằng tiền hoặc hiện vật;
- Tất cả những công việc tự làm mang lại lợi ích cho bản thân hoặc tạo
thu nhập cho gia đình, cho cộng đồng, kể cả những công việc không được trả
công bằng tiền hoặc bằng hiện vật.
Như vậy, khái niệm việc làm theo Bộ luật lao động của nước ta bao
gồm một phạm vi rất rộng: từ những công việc được thực hiện trong các
doanh nghiệp, công sở đến mọi hoạt động lao động hợp pháp như các công
việc nội trợ, chăm sóc con, cháu trong gia đình… đều được coi là việc làm.
Khái niệm trên làm cho nội dung của việc làm được mở rộng và tạo ra khả
năng to lớn giải phóng tiềm năng lao động, giải quyết việc làm cho nhiều
người. Điều đó được thể hiện ở chỗ:
- Thứ nhất, thị trường lao động được mở rộng tới tất cả các thành phần
kinh tế, trong mọi hình thức và cấp độ của tổ chức sản xuất kinh doanh và sự
đan xen giữa chúng, nó cũng không bị hạn chế về mặt không gian.
- Thứ hai, người lao động được tự do hành nghề, tự do liên doanh, liên
kết, thuê mướn lao động theo khuôn khổ của pháp luật quy định.
12
Quan niệm mới về việc làm như Bộ luật lao động quy định cho thấy
đã có sự thay đổi căn bản trong nhận thức về việc làm và giải quyết việc làm.
Từ chỗ việc làm phải là người nằm trong guồng máy biên chế của Nhà nước
và giải quyết việc làm là trách nhiệm của Nhà nước nay đã chuyển sang nhận
thức mới: "Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập không bị pháp luật
cấm đều được thừa nhận là việc làm". Bởi vì, lao động tạo ra nguồn thu nhập
không chỉ trong thành phần kinh tế nhà nước mà còn ở cả trong thành phần
kinh tế tư nhân, cá thể và hộ gia đình… Với khái niệm đó, nó đã xóa bỏ sự
phân biệt đối xử lao động giữa các thành phần kinh tế, động viên mọi tổ chức,
mọi cá nhân và toàn xã hội tạo mở nhiều việc làm cho người lao động. Điều
đó được Bộ luật lao động quy định rõ ràng: "Giải quyết việc làm, đảm bảo
cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm
của Nhà nước, của các doanh nghiệp và của toàn xã hội" [3, tr. 142].
Như vậy, với quan niệm trên đã làm cho nội dung của việc làm được mở
rộng, tạo tiền đề để giải phóng tiềm năng lao động, giải quyết việc làm cho
nhiều người lao động ở các thành phần kinh tế khác nhau; mặt khác còn ngăn
chặn những việc làm trái với quy định dễ nảy sinh trong sản xuất kinh doanh.
Từ khái niệm việc làm, có thể làm rõ hơn một số khái niệm dẫn suất
như: người có việc làm, thiếu việc làm.
* Người có việc làm
Đối với nước ta, người có việc làm là những người từ đủ 15 tuổi trở
lên trong nhóm dân số hoạt động kinh tế, đang làm việc để nhận tiền lương
(tiền công), hoặc đang làm công việc dịch vụ cho bản thân, gia đình và các
việc sản xuất kinh doanh của hộ gia đình.
13
Có việc làm là có thu nhập, là đòi hỏi chính đáng của người lao động.
Tạo được việc làm tức là thu hút được nguồn lực lao động vào quá trình sản
xuất, làm ra nhiều của cải cho xã hội, tạo ra tiền đề vật chất để giải quyết tốt mối
quan hệ gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Trong hoạch
định chính sách và chỉ đạo thực tiễn, Đảng ta luôn quan tâm đến con người,
tạo mọi điều kiện để con người phát triển. Đảng ta khẳng định: "Phát huy yếu
tố con người và lấy con người làm mục đích cao nhất của mọi hoạt động" [8,
tr. 36].
Thực tiễn những năm qua cho thấy, với các chính sách về lao động và
việc làm của Đảng và Nhà nước ta đã có tác động tích cực, tạo ra nhiều việc
làm mới cho người lao động; vì vậy, đời sống của đại bộ phận nhân dân lao
động được cải thiện, nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, vấn đề giải quyết việc làm
cho người lao động vẫn nổi lên là một trong những vấn đề bức xúc, đặc biệt là
đối với những vùng, những địa phương đất chật, người đông, nhiều người lao
động còn không có hoặc thiếu việc làm.
* Thiếu việc làm
Có nhiều cách tiếp cận và cách hiểu khác nhau về vấn đề này, theo
TS. Trần Thị Thu đưa ra khái niệm mà nhiều nhà nghiên cứu cho là hợp lý và
khoa học: "Thiếu việc làm còn được gọi là bán thất nghiệp hoặc thất nghiệp
trá hình là hiện tượng người lao động có việc làm ít hơn mức mà mình mong
muốn" [25, tr. 17]. Đó là tình trạng có việc làm nhưng do nguyên nhân khách
quan ngoài ý muốn của người lao động, họ phải làm việc không hết thời gian
theo pháp luật quy định, hoặc làm những công việc mà tiền công thấp không
đáp ứng đủ nhu cầu của cuộc sống, họ muốn tìm thêm việc làm để bổ sung.
1.1.1.3. Thất nghiệp
14
Theo lý thuyết của các nhà kinh tế học hiện đại: trong nền kinh tế thị
trường, thất nghiệp là một hiện tượng khách quan gắn liền với một tỷ lệ thất
nghiệp tự nhiên xác định. Người ta không thể loại bỏ được nó mà chỉ có thể
hạn chế tỷ lệ thất nghiệp tới mức thất nghiệp tự nhiên. Bởi vì, khi mức thất
nghiệp cao (quá mức tự nhiên), tài nguyên bị lãng phí, thu nhập của người
dân bị giảm sút và rơi vào tình trạng nghèo đói, dẫn đến nền kinh tế suy thoái,
ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng dân cư. Tỷ lệ thất nghiệp là một
trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá thực trạng của một nền kinh tế, là
mối quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia và của mọi thành viên trong xã
hội.
Có nhiều quan niệm khác nhau về thất nghiệp, nhưng nội dung cơ bản
của thất nghiệp là đề cập về việc: người lao động có khả năng làm việc, mong
muốn làm việc nhưng không được làm việc. Samuelson - nhà kinh tế học của
trường phái hiện đại cho rằng: "Thất nghiệp là những người không có việc làm,
nhưng đang chờ để trở lại việc làm hoặc đang tích cực tìm việc làm" [32, tr.
271].
Như vậy, thất nghiệp (không có việc làm) là hiện tượng người lao
động bị mất việc làm hay là sự tách rời sức lao động khỏi tư liệu sản xuất.
Thất nghiệp có nhiều loại:
 Thất nghiệp cơ cấu: là thất nghiệp xuất hiện khi không có sự đồng
bộ giữa kỹ năng, trình độ của người lao động với cơ hội việc làm do cầu lao
động và sản xuất thay đổi.
15
 Thất nghiệp do chuyển đổi: là một dạng của thất nghiệp cơ cấu, đây
là loại thất nghiệp do sự mất cân bằng trong một thời kỳ dài giữa cung và cầu
lao động. Nó nảy sinh do có những điều chỉnh trong chính sách kinh tế, dẫn
đến những thay đổi trong cơ cấu sản xuất, tiêu thụ trong toàn bộ nền kinh tế,
làm cho một số ngành kinh tế truyền thống bị suy thoái và làm nảy sinh một
số ngành mới. Những thay đổi này làm cho các kỹ năng, tay nghề cũ của
người lao động trở nên không thích hợp với những ngành nghề mới. Họ buộc
phải thôi việc hoặc phải mất một thời gian nhất định để đào tạo, huấn luyện
lại tay nghề [14, tr. 144]. Thất nghiệp cơ cấu thường xảy ra ở các nước đang
phát triển có nền kinh tế đang chuyển đổi như nước ta; loại thất nghiệp này có
quy mô lớn hơn, trầm trọng hơn so với thất nghiệp do thay đổi cơ cấu ở các
nước phát triển.
 Thất nghiệp tạm thời: là thất nghiệp phát sinh do người lao động muốn
có thời gian để tìm việc làm thích hợp với chuyên môn và sở thích của mình.
 Thất nghiệp theo mùa vụ: là thất nghiệp do cầu lao động dao động
giảm, thường vào những thời kỳ nhất định trong năm.
 Thất nghiệp chu kỳ: là thất nghiệp gắn liền với sự suy giảm theo thời
kỳ của nền kinh tế.
Ở nước ta, theo khái niệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
Người bị coi là thất nghiệp là người đủ 15 tuổi trở lên trong
nhóm dân số hoạt động kinh tế, hiện tại đang đi tìm việc làm hay không
đi tìm việc do không biết tìm việc ở đâu; và những người trong tuần lễ
trước thời điểm điều tra có tổng số giờ làm việc dưới 8 giờ, có
mong muốn và sẵn sàng làm thêm giờ nhưng không tìm ra việc [14,
tr. 142].
16
Với khái niệm trên, theo Bộ luật lao động ở nước ta hiện nay: những
người trong độ tuổi lao động (nam từ 15 đến 60 tuổi, nữ từ 15 đến 55 tuổi) có
khả năng lao động, không có việc làm hoặc đang tìm việc làm là những người
thất nghiệp.
Tuy nhiên, các đối tượng sau đây mặc dù nằm trong độ tuổi lao động
nhưng không thuộc những người thất nghiệp và không nằm trong lực lượng
lao động:
- Người không có khả năng lao động
- Người không có nhu cầu tìm việc làm
- Người đang đi học
- Người làm công việc nội trợ cho gia đình mình
Thất nghiệp là một vấn đề xã hội rất nhạy cảm, là mối quan tâm lớn
của tất cả các quốc gia, khi mức thất nghiệp tăng quá mức tự nhiên (cho phép)
tài nguyên sẽ bị lãng phí, thu nhập của người lao động giảm và rơi vào tình
trạng nghèo đói; nền kinh tế suy thoái, lạm phát cao dẫn đến khủng hoảng
kinh tế - xã hội. Do đó, tỉ lệ thất nghiệp là một trong những chỉ tiêu trọng yếu
để xem xét, đánh giá tình trạng của một nền kinh tế, sự tiến bộ xã hội, là mối
quan tâm hàng đầu của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
1.1.2. Những khó khăn trong quá trình giải quyết việc làm ở nước ta
17
Ở nước ta, nguồn lao động hàng năm vẫn tăng ở mức cao (khoảng
3,4 - 3,5%), số lao động chưa có việc làm ở thành thị rất lớn chiếm khoảng
9 - 12% tổng lao động thành thị, là tỷ lệ vượt quá giới hạn cho phép để đảm
bảo an toàn xã hội. Khu vực nông thôn là nơi tập trung 80% dân số và lao
động, nhưng do chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, kinh tế hàng hóa còn ở
trình độ thấp, do đó nạn thiếu việc làm là rất phổ biến và nghiêm trọng. Trong
điều kiện bình quân đất canh tác trên một lao động rất thấp (0,3 ha/1 lao
động), nếu làm thuần nông sẽ dư thừa 1/2 số lao động [7, tr. 96]. Theo dự báo,
"năm 2005, lực lượng lao động ở nước ta sẽ là 42,4 triệu người, năm 2010 sẽ
tăng lên 47,7 triệu người" [17, tr. 147]. Đây là nguồn lực to lớn nhưng đó
cũng là sức ép nặng nề đối với vấn đề giải quyết việc làm và là bài toán khó
giải. Có thể khái quát những khó khăn như sau:
Một là, nhu cầu việc làm ngày càng lớn với khả năng giải quyết còn
rất hạn hẹp, chưa gắn kết được giữa lao động với tiềm năng sẵn có. Vấn đề
đặt ra là Nhà nước phải tạo ra điều kiện và môi trường đồng bộ (luật pháp, cơ
chế, chính sách) để tác động, khai thác được các nguồn lực (lao động, đất đai,
tài nguyên, vốn…) để phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm, làm
cho cung và cầu về lao động ăn khớp, phù hợp với nhau ở mức cao nhất.
Hai là, vấn đề việc làm vừa là vấn đề kinh tế - xã hội cơ bản, lâu dài
có tính chất chiến lược, vừa là vấn đề cấp bách trước mắt mang tính xã hội
sâu sắc đòi hỏi cùng một lúc phải tập trung giải quyết việc làm cho một số đối
tượng như: con em các gia đình chính sách xã hội, bộ đội xuất ngũ, thanh niên
đến tuổi lao động, đối tượng tệ nạn xã hội sau cải tạo, người xuất cảnh trái
phép hồi hương…; nếu không giải quyết việc làm cho số đối tượng này sẽ
dễ phát sinh những "điểm nóng" về mặt xã hội, dẫn đến nguy cơ mất an toàn
xã hội.
18
Ba là, nền kinh tế nước ta vẫn đang trong quá trình chuyển đổi, để có
cơ cấu kinh tế tiến bộ đòi hỏi phải tổ chức lại lao động trên phương diện toàn
xã hội, tất yếu dẫn đến xu thế đẩy lao động tách khỏi việc làm, dẫn đến dư
thừa một bộ phận lớn lao động xã hội. Thực tiễn cho thấy: những năm qua,
trong quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, lao động ở khu vực này dư
thừa khoảng 35%, tương đương với 1,2 triệu người, trong khi đó lao động có
kỹ thuật lại thiếu nghiêm trọng và đang có xu hướng "bị hút vào" các doanh
nghiệp liên doanh với nước ngoài…; tất cả những tác động đó làm cho quá
trình giải quyết việc làm gặp phải muôn vàn khó khăn.
* Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng thiếu việc làm
- Tình trạng giải quyết việc làm ở nước ta gặp phải khó khăn do nhiều
nguyên nhân khác nhau, song nguyên nhân chủ yếu nhất là: nước ta là nước
chậm phát triển, điểm xuất phát thấp, nền kinh tế mất cân đối nghiêm trọng,
thiếu những tiền đề vật chất cần thiết mà trước hết là nền đại công nghiệp để
thay đổi nhanh chóng toàn bộ cơ cấu kinh tế cho phù hợp với nền kinh tế thị
trường hiện đại; hạ tầng cơ sở thấp kém, không đồng bộ; công nghệ lạc hậu,
vốn thiếu, chất lượng lao động thấp, quan hệ kinh tế đối ngoại còn ở mức hạn
hẹp…; những nguyên nhân đó đã làm hạn chế và gây ra nhiều trở ngại, khó
khăn trong quá trình giải quyết việc làm cho người lao động.
19
- Trong cơ chế cũ, chúng ta đã xây dựng một hệ thống chính sách
khuyến khích người lao động tìm việc làm trong khu vực Nhà nước là chủ yếu
và bao cấp rất nặng nề. Nhà nước bố trí công ăn việc làm đến tận từng người
lao động, điều đó đã kìm hãm tiềm năng lao động, triệt tiêu động lực của họ
trong phát triển việc làm và tự chịu trách nhiệm về đời sống của chính bản
thân mình. Ngày nay, chuyển sang nền kinh tế thị trường đã mở ra khả năng
to lớn giải phóng tiềm năng lao động của toàn xã hội, song hệ thống chính
sách lại chưa đồng bộ để tạo ra tiền đề, điều kiện và môi trường thuận lợi
nhằm giải phóng triệt để mọi tiềm năng (lao động, vốn, đất đai...) để phát
triển sản xuất, tạo mở việc làm; chưa có hệ thống đào tạo phù hợp để nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thị trường sức lao
động.
- Về tổ chức, chưa xây dựng một hệ thống sự nghiệp hoàn chỉnh giải
quyết việc làm; đặc biệt là các Trung tâm xúc tiến việc làm; Trung tâm chuyển
giao công nghệ sử dụng nhiều lao động... Chương trình quốc gia về việc làm
chưa được tập trung, chỉ đạo còn phân tán. Quỹ quốc gia về việc làm còn nhỏ
bé và chưa được đầu tư đúng mức.
- Quản lý nhà nước về lao động và việc làm còn nhiều bất cập, năng
lực hoạch định chính sách và điều hành thực thi chính sách về lao động và
việc làm còn nhiều hạn chế, qua nhiều khâu trung gian, thiếu sự kiểm tra giám
sát chặt chẽ.
1.1.3. Ý nghĩa của vấn đề giải quyết việc làm
20
Việc làm và thất nghiệp là một trong những vấn đề xã hội có tính chất
toàn cầu, là mối quan tâm lớn của mỗi quốc gia. Tổ chức Lao động quốc tế
(ILO) đã tổng kết: có ba yếu tố cơ bản nhất để phát triển con người là phải
đảm bảo an toàn lương thực, an toàn việc làm và an toàn môi trường. Như
vậy, thế giới ngày nay cho rằng, mọi chiến lược phát triển đều phải hướng vào
việc phát triển con người, lấy con người làm trung tâm trong phát triển xã hội
và tiến bộ xã hội; trong đó việc làm là một tiêu chí quan trọng để xem xét,
đánh giá sự phát triển của xã hội, là thước đo tiến bộ của xã hội.
Xét về mặt xã hội, mọi người có sức lao động đều có quyền đòi hỏi có
được việc làm vì đó là một trong những quyền cơ bản của con người. Hồ Chí
Minh - danh nhân văn hóa thế giới đã từng nói: "Mọi người sinh ra đều có
quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm
được, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do, quyền được mưu cầu
hạnh phúc" [23]. Để có được hạnh phúc, con người cần phải được tự do, đặc
biệt tự do trong lao động là điều kiện cơ bản để giải phóng sức lao động và là
cơ sở để hoàn thiện và phát triển con người. Khi nghiên cứu quá trình sản
xuất vật chất của xã hội loài người, C.Mác đã chỉ rõ: "Sản xuất vật chất là cơ
sở cho tồn tại và phát triển của con người" [36, tr. 6]. Theo C.Mác, muốn tồn
tại và phát triển, con người phải lao động, phải tiến hành sản xuất. Lao động
là điều kiện chủ yếu quyết định sự hình thành và phát triển của con người,
làm biến đổi bản chất tự nhiên của con người, đồng thời hình thành nên và
phát triển bản chất xã hội của con người. Nhờ lao động, con người khẳng định
được mình là chủ thể sáng tạo ra mọi giá trị vật chất và tinh thần của nhân
loại.