Giải pháp tăng cường huy động vốn của công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán việt nam

  • 118 trang
  • file .doc
Môc lôc
Néi dung Tran
Môc
g
Môc lôc 1
Danh môc b¶ng, biÓu ®å 6
Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t 7
Lêi më ®Çu 8
Ch¬ng Ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña CTCP 11
1 Trªn TTCK ViÖt nam
1.1 CTCP vµ ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña 11
CTCP
1.1.1 C«ng ty cæ phÇn 11
1.1.1.1 Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña CTCP 11
1.1.1.2 C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý CTCP 11
1.1.1.3 Cæ phÇn, cæ phiÕu, cæ tøc 12
1.1.2 Ph¬ng thøc huy ®éng vèn cña CTCP 13
1.1.2.1 Huy ®éng vèn CSH cña CTCP 13
1.1.2.2 Huy ®éng vèn vay cña CTCP 14
1.1.2.2. Vèn tÝn dông ng©n hµng 14
1
1.1.2.2. Vèn tõ tÝn dông th¬ng m¹i 15
2
1.1.2.2. Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng ty 16
3
1.2 Huy ®éng vèn cña CTCP trªn TTCK 18
1.2.1 ThÞ trêng chøng kho¸n 18
1.2.2 Ph¬ng thøc ph¸t hµnh chøng kho¸n 21
Trang 1
Néi dung Tran
Môc
g
1.2.2.1 Ph¸t hµnh chøng kho¸n riªng lÎ 21
1.2.2.2 Ph¸t hµnh chøng kho¸n réng r·i ra c«ng 22
chóng
1.2.3 H×nh thøc ph¸t hµnh chøng kho¸n 22
cña CTCP trªn TTCK
1.2.3.1 Ph¸t hµnh cæ phiÕu réng r·i ra c«ng 22
chóng
1.2.3.2 Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra c«ng chóng 24
1.2.4 §iÒu kiÖn ph¸t hµnh chøng kho¸n 24
1.2.5 C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn t¨ng cêng 25
huy ®éng vèn cña CTCP trªn TTCK
1.2.5.1 Nhu cÇu huy ®éng vèn 25
1.2.5.2 Chi phÝ ph¸t hµnh chøng kho¸n 26
1.2.5.3 Thêi gian sö dông vèn huy ®éng 26
1.2.5.4 Chi phÝ vèn huy ®éng 26
1.2.5.5 Sù h×nh thµnh c¸c cæ ®«ng kiÓm so¸t 28
míi
1.2.5.6 Kh¶ n¨ng thµnh c«ng kÕ ho¹ch huy 28
®éng vèn trªn TTCK
1.2.5.7 TÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh 28
doanh
1.2.5.8 Chi phÝ giao dÞch trªn TTCK ¶nh hëng 29
tíi Q§ cña c¸c nhµ ®Çu t khi mua CK
cña CTCP
1.2.5.9 §ßn bÈy tµi chÝnh 30
Trang 2
Néi dung Tran
Môc
g
1.2.5.10 C¸c yÕu tè kh¸c 31
1.2.5.10 Rñi ro cña CTCP khi ph¸t hµnh CK. 31
.1
1.2.5.10 Chøng kho¸n cña CTCP xem xÐt theo lý 31
.2 thuyÕt Lîng cÇu tµi s¶n
1.2.5.10 YÕu tè vÒ thÞ trêng 34
.3
Ch¬ng Thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña CTCP 35
2 trªn TTCK ViÖt nam
2.1 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña CTCP ë ViÖt 35
nam
2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t 35
triÓn CTCP
2.1.2 Ph¬ng thøc huy ®éng vèn cña CTCP 39
ë ViÖt nam
2.1.2.1 Nguån vèn CSH cña CTCP 39
2.1.2.2 Nguån vèn vay cña CTCP 40
2.1.2.2. Nguån vèn tÝn dông ng©n hµng 40
1
2.1.2.2. Nguån vèn tÝn dông th¬ng m¹i 43
2
Trang 3
Néi dung Tran
Môc
g
2.1.2.2. Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng ty 43
3
2.2 Thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña CTCP 44
trªn TTCK ViÖt nam
2.2.1 ThÞ trêng chøng kho¸n ViÖt nam 44
2.2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 44
2.2.1.2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng 44
2.2.2 §iÒu kiÖn niªm yÕt trªn TTCK ViÖt 49
nam
2.2.2.1 §iÒu kiÖn ph¸t hµnh cæ phiÕu 50
2.2.2.2 §iÒu kiÖn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu 51
2.2.3 Thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña CTCP 52
trªn trªn TTCK ViÖt nam
2.3 C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn huy ®éng 55
vèn cña CTCP trªn TTCK ViÖt nam
2.3.1 Nhu cÇu huy ®éng vèn 55
2.3.2 Chi phÝ ph¸t hµnh CK 56
2.3.3 Thêi gian sö dông vèn huy ®éng 57
2.3.4 Chi phÝ vèn huy ®éng 57
2.3.5 Sù h×nh thµnh c¸c cæ ®«ng kiÓm so¸t 59
míi
2.3.6 Kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch huy 60
®éng vèn trªn TTCK
2.3.7 TÝnh chñ ®éng trong SX-KD khi ph¸t 61
hµnh CK so víi vay NHTM
2.3.8 Chi phÝ giao dÞch trªn TTCK 63
Trang 4
Néi dung Tran
Môc
g
2.3.9 C¸c yÕu tè kh¸c 63
2.3.9.1 Rñi ro cña CTCP khi ph¸t hµnh CK 63
2.3.9.2 ¸p dông lÝ thuyÕt lîng cÇu tµi s¶n 64
2.3.9.3 C¸c yÕu tè thÞ trêng 67
Ch¬ng Gi¶i ph¸p t¨ng cêng huy ®éng vèn 69
3 cña CTCP trªn TTCK
3.1 §Þnh híng ph¸t triÓn CTCP vµ TTCK 69
ViÖt nam
3.1.1 §Þnh híng ph¸t triÓn CTCP 69
3.1.2 §Þnh híng ph¸t triÓn TTCK ViÖt nam 70
giai ®o¹n 2005 – 2010
3.2 C¸c gi¶i ph¸p ngoµi CTCP 70
3.2.1 X©y dùng TTCK phi tËp trung (OTC) 70
3.2.2 H×nh thµnh c¸c quÜ ®Çu t chøng 71
kho¸n
3.2.3 §¬n gi¶n c¸c ®iÒu kiÖn niªm yÕt 73
3.2.4 Ph¸t triÓn h¬n n÷a thÞ trêng tr¸i phiÕu 73
3.2.5 Gi¶m chi phÝ ph¸t hµnh ®Ó gi¶m chi 74
phÝ vèn cæ phiÕu thßng míi
3.2.6 Gi¶m chi phÝ giao dÞch ®Ó khuyÕn 74
khÝch c¸c nhµ ®Çu t tham gia TTCK
3.2.7 ChÝnh s¸ch u ®·i thuÕ 75
3.2.8 Gi¶m bít rñi ro cña CTCP khi ph¸t hµnh 77
Trang 5
Néi dung Tran
Môc
g
CK
3.3 C¸c gi¶i ph¸p vÒ phÝa CTCP 78
3.3.1 N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng SX-KD 78
3.3.2 C¶i thiÖn chÊt lîng chøng kho¸n 79
3.2.3 Thùc hiÖn minh b¹ch tµi chÝnh – c«ng 80
khai th«ng tin
3.4 C¸c gi¶i ph¸p ®iÒu kiÖn 81
3.4.1 Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c thÞ trêng: bÊt 81
®éng s¶n, kim lo¹i quÝ, ngo¹i tÖ
3.4.1.1 BÊt ®éng s¶n 81
3.4.1.2 Kim lo¹i quÝ 83
3.4.1.3 Ngo¹i tÖ 83
3.4.2 Nhµ níc cÇn x©y dùng chÝnh s¸ch l·i 84
suÊt hîp lÝ.
3.4.3 Ph¸t triÓn dÞch vô t vÊn chøng kho¸n. 84
3.4.4 T¨ng tÝnh thanh kho¶n cña chøng 85
kho¸n
3.5 C¸c gi¶i ph¸p kh¸c 85
3.5.1 L¹m ph¸t 85
3.5.2 ChÝnh s¸ch tÝn dông u ®·i cña ChÝnh 85
phñ
3.5.3 T©m lÝ nhµ ®Çu t 86
3.5.4 Thãi quen tiªu dïng vµ ®Çu t cña d©n 86
chóng
3.5.5 T×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi 86
Trang 6
Néi dung Tran
Môc
g
KÕt luËn 87
Tµi liÖu tham kh¶o 88
Danh s¸ch b¶ng, biÓu ®å
1 B¶ng 1: §ãng gãp cña CTCP so víi toµn khèi DN
2 B¶ng 2: Sè lîng CTCP
3 B¶ng 3: §ãng gãp cña CTCP cho nÒn KTQD
4 B¶ng 4: KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña CTCP
5 B¶ng 5: C¬ cÊu nguån vèn cña CTCP
6 B¶ng 6: Qui m« nguån vèn cña CTCP
7 BiÓu ®å 1: Tû träng d nî cña hÖ th«ng NH dµnh cho
c¸c ND
8 B¶ng 7: Vèn vay NH cña CTCP giai ®o¹n 1999-2003
9 B¶ng 8: Nî tÝn dông th¬ng m¹i cña CTCP
10 B¶ng 9: Sù th¨ng trÇm cña chØ sè VN index
11 BiÓu ®å 2: ChØ sè VN index thêi gian qua
12 B¶ng 10: So s¸nh E/P gi÷a c¸c tµi s¶n tµi chÝnh
13 B¶ng 11: Tæn gi¸ trÞ chøng kho¸n giao dÞch
14 BiÓu ®å 3: Khèi lîng chøng kho¸n giao dÞch.
15 B¶ng 12: Tµi s¶n cña CTCP
16 B¶ng 13: Danh s¸ch c¸c CTNY trªn TTCK ViÖt nam
®Õn hÕt 2003
17 B¶ng 14: Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña c¸c CTNY
Trang 7
18 B¶ng 15: C¬ cÊu thu nhËp cña mét sè NHTM n¨m
2001
19 B¶ng 16: Tû träng d nî trung vµ dµi h¹n trong tæng
d nî cña hÖ thèng NHTM
20 B¶ng 17: C¬ cÊu vèn huy ®éng cña hÖ thèng NHTM
21 B¶ng 18: Gi¸ trÞ tr¸i phiÕu giao dÞch
22 B¶ng 19: Mét sè chØ tiªu kinh tÕ ViÖt nam giai ®o¹n
1991 - 2003
Danh s¸ch c¸c tõ viÕt t¾t
CTCP: C«ng ty cæ phÇn.
CTNY: C«ng ty niªm yÕt.
TTCK: ThÞ trêng chøng kho¸n.
CK: Chøng kho¸n
DNNN: Doanh nghiÖp Nhµ níc.
CSH: Chñ së h÷u.
Q§TCK: QuÜ ®Çu t chøng kho¸n.
CTCK: C«ng ty chøng kho¸n.
Trang 8
CTQLQ: C«ng ty qu¶n lÝ quÜ.
NHTM: Ng©n hµng th¬ng m¹i.
H§QT: Héi ®ång qu¶n trÞ.
SX-KD: S¶n xuÊt – kinh doanh.
lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
§¹i héi 9 cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh
nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay vËn ®éng
theo c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa. ChÝnh
phñ khuyÕn khÝnh sù ph¸t triÓn cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ
nh»m ph¸t huy tèi ®a søc m¹nh, x©y dùng tõng bíc c¬ së
vËt chÊt-kü thuËt cho Chñ nghÜa x· héi.
Trong m«i trêng kinh tÕ ®ã, c¸c lo¹i h×nh doanh
nghiÖp c¹nh tranh b×nh ®¼ng víi nhau trong qui ®Þnh cña
Ph¸p luËt. Sè lîng doanh nghiÖp, quy m« doanh nghiÖp ngµy
cµng më réng, chÝnh c¸c doanh nghiÖp lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt-
Trang 9
kinh doanh t¹o ra phÇn lín cña c¶i cho x· héi, ®ãng gãp vµo
sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc.
C«ng ty cæ phÇn lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp míi ra
®êi ë ViÖt Nam, thêi gian qua lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy
cha phæ biÕn. LÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi chØ ra r»ng
C«ng ty cæ phÇn lµ m« h×nh kinh tÕ phæ biÕn vµ hiÖu qu¶.
ë ViÖt Nam, viÖc ph¸t triÓn m« h×nh C«ng ty cæ phÇn ngoµi
viÖc ph¸t huy søc m¹nh cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ cßn
mang ý nghÜa ph¸t triÓn m« h×nh së h÷u tËp thÓ. Thùc tÕ
ho¹t ®éng Cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc thêi gian
qua ®· gãp phÇn x¸c ®Þnh râ ý nghÜa ®Þnh híng X· héi chñ
nghÜa cña c¬ chÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam.
Tuy nhiªn hiÖn nay c¸c C«ng ty cæ phÇn ë ViÖt Nam
cha ph¸t huy ®îc vai trß thêi ®¹i cña m×nh. Qui m«, sè lîng
c¸c c«ng ty cæ phÇn cßn nhá, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cha cao.
§ãng gãp cña C«ng ty cæ phÇn cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt
níc cha xøng víi tiÒm n¨ng cña C«ng ty cæ phÇn. Do ®ã, vÊn
®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ph¸t triÓn m« h×nh C«ng ty cæ phÇn
ë ViÖt Nam.
§Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, C«ng ty cæ phÇn ph¶i liªn tôc
vËn ®éng, s¾p xÕp bé m¸y tæ chøc hîp lÝ, më réng qui m«
s¶n xuÊt, ¸p dông c«ng nghÖ míi, c«ng nghÖ s¹ch, khai th¸c
më réng thÞ trêng ... §Ó lµm ®îc nh vËy, ngoµi vèn chñ së
h÷u, C«ng ty cæ phÇn cã thÓ dïng c¸c nguån tµi trî kh¸c lµ:
Vay ng©n hµng, liªn doanh, chiÕm dông vèn ...
Trong nh÷ng ph¬ng thøc huy ®éng vèn ®ã, ph¬ng
thøc phæ nhÊt hiÖn nay lµ vay c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i.
Trang 10
Víi sù ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng cña ThÞ trêng chøng
kho¸n ViÖt Nam, c¸c C«ng ty cæ phÇn ®· cã thÓ sö dông
ph¬ng thøc huy ®éng míi lµ ph¸t hµnh chøng kho¸n. Nhng
cho ®Õn nay, thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam cha trë thµnh
kªnh huy ®éng vèn quan träng cho c¸c CTCP.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
Gi¶i ph¸p t¨ng cêng huy ®éng vèn cña c«ng ty cæ
phÇn trªn thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ CTCP, nguån
vèn cña CTCP, vµ huy ®éng vèn cña CTCP trªn TTCK.
Thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña CTCP trªn TTCK ViÖt nam
trong thêi gian qua.
§Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p t¨ng cêng huy ®éng vèn cña
CTCP trªn TTCK ViÖt nam, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c CTCP
ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, thÓ hiÖn râ vai trß trong nªn
kinh tÕ quèc d©n.
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu:
§Ò tµi lÊy ho¹t ®«ng huy ®éng vèn cña CTCP lµm ®èi
tîng nghiªn cøu.
Ph¹m vi cña ®Ò tµi lµ tËp trung nghiªn cøu c¸c yÕu tè
t¸c ®éng ®Õn huy ®éng vèn cña CTCP trªn TTCK vµ c¸c gi¶i
ph¸p t¨ng cêng huy ®éng vèn cña CTCP trªn TTCK.
Mèc thêi gian lµ tõ n¨m 2000 ®Õn nay.
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Trang 11
§Ò tµi sö dông c¸c ph¬ng ph¸p: tæng hîp, so s¸nh,
thèng kÕ, ph©n tÝch, qui n¹p, diÔn dÞch ®Ó lµm râ c¸c vÊn
®Ò nghiªn cøu.
5. Dù kiÕn ®ãng gãp cña ®Ò tµi:
HÖ thèng ho¸ lÝ luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng huy ®éng
vèn cña CTCP trªn TTCK.
§¸nh gi¸ thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña CTCP trªn TTCK
ViÖt nam nh÷ng n¨m qua.
§Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p cã tÝnh kh¶ thi vÒ t¨ng cêng huy
®éng vèn cña CTCP trªn TTCK ViÖt nam trong nh÷ng n¨m
tíi.
6. KÕt cÊu cña ®Ò tµi:
Ngoµi lêi më ®Çu, danh môc tµi liÖu tham kh¶o, kÕt
luËn th× ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng.
Ch¬ng 1 Ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña CTCP trªn
TTCK.
Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña CTCP trªn TTCK
ViÖt nam.
Ch¬ng 3 Gi¶i ph¸p t¨ng cêng huy ®éng vèn cña CTCP
trªn TTCK ViÖt nam.
Xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c thÇy, c« trong Khoa Ng©n
hµng Tµi chÝnh - Trêng §¹i häc KTQD ®· gióp ®ì t«i hoµn
thµnh luËn v¨n nµy.
Trang 12
§Æc biÖt c¶m ¬n TS Phan ThÞ Thu Hµ vÒ sù híng dÉn
nhiÖt t×nh, vµ nh÷ng gîi më quan träng gióp t«i thùc hiÖn
luËn v¨n.
Xin c¶m ¬n GS-TS T« Xu©n D©n - ViÖn trëng ViÖn
nghiªn cøu ph¸t triÓn Kinh tÕ - X· héi Thµnh phè Hµ Néi, ®·
cung cÊp cho t«i tµi liÖu ®Ó hoµn thµnh luËn v¨n.
Xin c¶m ¬n c¸c b¹n häc cïng kho¸ K10 ®· cïng t«i trao
®æi nh÷ng vÊn ®Ò cña luËn v¨n.
Ch¬ng 1
Ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña C«ng ty cæ phÇn
trªn thÞ trêng chøng kho¸n
1.1 C«ng ty cæ phÇn vµ ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña
C«ng ty cæ phÇn.
1.1.1 C«ng ty cæ phÇn.
1.1.1.1 Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña c«ng ty cæ
phÇn.
Kh¸i niÖm: C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp trong ®ã
vèn ®iÒu lÖ ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau goÞ lµ cæ
phÇn. Cæ ®«ng chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nî vµ c¸c nghÜa
vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®·
gãp vµo doanh nghiÖp. Cæ ®«ng cã quyÒn tù do chuyÓn nh-
Trang 13
îng cæ phÇn cña m×nh cho ngêi kh¸c (trõ trêng hîp cæ phÇn
u ®·i biÓu quyÕt vµ cæ phÇn cña cæ ®«ng s¸ng lËp cã qui
®Þnh riªng). Cæ ®«ng cã thÓ lµ tæ chøc, c¸ nh©n ; Sè lîng
cæ ®«ng tèi thiÓu cña c«ng ty lµ 3 vµ kh«ng h¹n chÕ sè lîng
tèi ®a.
1.1.1.2 C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý c«ng ty cæ phÇn.
C«ng ty cæ phÇn cã §¹i héi ®ång cæ ®«ng, Héi ®ång
qu¶n trÞ vµ Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc). Víi C«ng ty cæ
phÇn cã trªn 11 cæ ®«ng th× cã thªm Ban kiÓm so¸t.
a. §¹i héi ®ång cæ ®«ng gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã
quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña
C«ng ty cæ phÇn. §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã c¸c quyÒn
chÝnh sau:
+ QuyÕt ®Þnh lo¹i vµ sè cæ phÇn ®îc quyÒn chµo b¸n
cña tõng lo¹i. QuyÕt ®Þnh møc cæ tøc hµng n¨m.
+ BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm thµnh viªn Héi ®ång
qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm so¸t.
+ QuyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i vµ gi¶i thÓ C«ng ty cæ phÇn.
+ QuyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung ®iÒu lÖ C«ng ty cæ
phÇn.
+ Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m.
+ QuyÕt ®Þnh mua l¹i h¬n 10% tæng sè cæ phÇn ®·
b¸n cña mçi lo¹i.
b. Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty cæ
phÇn, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh
mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty
(trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ
Trang 14
®«ng). Héi ®ång qu¶n trÞ cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô chÝnh
sau:
+ QuyÕt ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty.
+ KiÕn nghÞ lo¹i cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn ®îc
quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i; quyÕt ®Þnh huy ®éng thªm
vèn theo h×nh thøc kh¸c.
+ QuyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n ®Çu t.
+ QuyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng; th«ng
qua hîp ®ång mua b¸n, vay, cho vay vµ c¸c hîp ®ång kh¸c
cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®îc
ghi trong sæ kÕ to¸n cña c«ng ty.
+ Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc Gi¸m ®èc (Tæng
gi¸m ®èc) vµ c¸n bé qu¶n lý quan träng kh¸c cña c«ng ty.
+ QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, qui chÕ qu¶n lý néi bé
c«ng ty, quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty con, lËp chi nh¸nh,
v¨n phßng ®¹i diÖn vµ viÖc gãp vèn, mua cæ phÇn cña
doanh nghiÖp kh¸c.
+ Tr×nh b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m lªn §¹i
héi ®ång cæ ®«ng.
+ ...
- Héi ®ång qu¶n trÞ gåm kh«ng qu¸ 11 thµnh viªn, Héi
®ång qu¶n trÞ bÇu Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trong sè c¸c
thµnh viªn cña m×nh. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ
kiªm Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty.
d. Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) lµ ngêi ®iÒu hµnh ho¹t
®éng hµng ngµy cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi
Trang 15
®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®-
îc giao.
1.1.1.3 Cæ phÇn, cæ phiÕu, cæ tøc.
a. Cæ phÇn: C«ng ty cæ phÇn cã cæ phÇn phæ th«ng
vµ cã thÓ cã cæ phÇn u ®·i. Ngêi së h÷u cæ phÇn gäi lµ cæ
®«ng. C«ng ty cæ phÇn cã thÓ cã c¸c lo¹i cæ phÇn u ®·i
sau:
+ Cæ phÇn u ®·i biÓu quyÕt.
+ Cæ phÇn u ®·i cæ tøc.
+ Cæ phÇn u ®·i hoµn l¹i.
+ Cæ phÇn u ®·i kh¸c theo ®iÒu lÖ c«ng ty.
ChØ cã cæ ®«ng s¸ng lËp míi ®îc quyÒn n¾m gi÷ cæ
phÇn u ®·i biÓu quyÕt. Cæ phÇn u ®·i biÓu quyÕt nµy chØ
cã hiÖu lùc trong vßng 3 n¨m kÓ tõ ngµy C«ng ty cæ phÇn
®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, sau thêi h¹n
®ã, cæ phÇn u ®·i biÓu quyÕt chuyÓn thµnh cæ phÇn phæ
th«ng.
b. Cæ phiÕu: lµ chøng chØ hoÆc bót to¸n ghi sæ x¸c
nhËn quyÒn së h÷u mét hoÆc mét sè cæ phÇncña c«ng ty.
Cæ phiÕu cã thÓ ghi tªn hoÆc kh«ng ghi tªn.
c. Cæ tøc: C«ng ty cæ phÇn tr¶ cæ tøc cho cæ ®«ng
khi c«ng ty kinh doanh cã l·i, hoµn thµnh nghÜa vô nép thuÕ
vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo qui ®Þnh cña Ph¸p
luËt. Møc cæ tøc tr¶ ®èi víi tõng cæ phÇn do Héi ®ång qu¶n
trÞ x¸c ®Þnh.
1.1.2 Ph¬ng thøc huy ®éng vèn cña CTCP.
Trang 16
Vèn lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé tµi s¶n ®îc
sö dông ®Çu t vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – kinh doanh cña
doanh nghiÖp nh»m môc ®Ých sinh lêi.
Vèn lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó thµnh lËp
mét doanh nghiÖp vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh, t¹o ra lîi nhuËn, lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ cho chñ së h÷u
doanh nghiÖp.
1.1.2.1 Huy ®éng vèn chñ së h÷u cña c«ng ty cæ
phÇn.
a. Vèn gãp ban ®Çu: Khi C«ng ty cæ phÇn ®îc thµnh
lËp th× chñ c«ng ty ph¶i cã mét sè vèn ban ®Çu do thµnh
viªn s¸ng lËp gãp. Vèn ban ®Çu thêng ®îc dïng ®Ó x©y
dùng trô së, mua s¾m trang thiÕt bÞ ban ®Çu, trang tr¶i c¸c
chi phÝ cho ho¹t ®éng thµnh lËp c«ng ty. C¸c thµnh viªn
s¸ng lËp cïng ký biªn b¶n gãp vèn ®Ó lµm c¬ së thµnh lËp
CTCP. Trªn c¬ së biªn b¶n gãp vèn, c¸c thµnh viªn s¸ng lËp
lËp hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh bao gåm: ®¬n ®¨ng ký kinh
doanh (cã nªu râ sè cæ phÇn mµ cæ ®«ng s¸ng lËp ®¨ng ký
mua), ®iÒu lÖ c«ng ty (cã nªu râ sè cæ phÇn mµ cæ ®«ng
s¸ng lËp cam kÕt mua), danh s¸ch cæ ®«ng s¸ng lËp (cã
nªu râ sè lîng cæ phÇn, lo¹i cæ phÇn, lo¹i tµi s¶n, sè lîng tµi
s¶n).
Theo ®iÒu 58, LuËt doanh nghiÖp, trong 3 n¨m ®Çu
kÓ tõ ngµy c«ng ty ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh
doanh, c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp ph¶i cïng nhau n¾m gi÷ Ýt
nhÊt 20% sè cæ phÇn phæ th«ng ®ùoc quyÒn chµo b¸n; cæ
phÇn phæ th«ng cña cæ ®«ng s¸ng lËp cã thÓ chuyÓn nhîng
Trang 17
cho ngêi kh«ng ph¶i lµ cæ ®«ng nÕu ®îc sù chÊp thuËn cña
§¹i héi ®ång cæ ®«ng.
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, theo thêi gian,
vèn ban ®Çu sÏ chiÕm tû träng rÊt nhá bÐ trong tæng sè vèn
chñ së h÷u cña C«ng ty cæ phÇn. §ã chÝnh lµ nguyªn t¾c:
t b¶n ban ®Çu chØ lµ giät níc trong dßng s«ng tÝch luü.
b. Vèn tõ lîi nhuËn kh«ng chia: Trong qu¸ tr×nh ho¹t
®éng kinh doanh, nÕu lµm ¨n cã l·i th× c«ng ty cã thÓ sö
dông mét phÇn lîi nhuËn ®Ó t¸i ®Çu t, më réng s¶n xuÊt
kinh doanh. Nguån tµi chÝnh nµy rÊt quan träng v× nã lµm
gi¶m chi phÝ dïng ®Ó vay vèn, gi¶m bít sù phô thuéc vÌ vèn
vµo c¸c yÐu tè bªn ngoµi. Tuy nhiªn, viÖc ®Ó l¹i lîi nhuËn
kh«ng chia dïng t¸i ®Çu t còng lµm gi¶m cæ tøc n¨m ®ã vµ
gi¶m tÝnh hÊp dÉn (thÞ gi¸) cña cæ phiÕu trong ng¾n h¹n.
c. Ph¸t hµnh cæ phiÕu míi: §©y lµ chøng kho¸n quan
träng nhÊt ®îc trao ®æi, mua b¸n trªn thÞ trêng chøng
kho¸n. Lîng cæ phiÕu tèi ®a mµ C«ng ty cæ phÇn ®îc
quyÒn ph¸t hµnh gäi lµ vèn cæ phiÕu ®îc cÊp phÐp. C«ng ty
cæ phÇn chØ cã thÓ ph¸t hµnh cæ phiÕu míi trong giíi h¹n
vèn cæ phiÕu ®ùoc cÊp phÐp ®· nªu.
Ph¸t hµnh cæ phiÕu u ®·i: Cæ phiÕu u ®·i thêng chiÕm
tû träng nhá trong tæng sè cæ phiÕu ®ùoc ph¸t hµnh.
1.1.2.2 Huy ®éng vèn vay cña c«ng ty cæ phÇn.
1.1.2.2.1 Vèn tÝn dông ng©n hµng.
Vèn vay ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng nguån vèn
quan träng nhÊt kh«ng chØ ®èi víi C«ng ty cæ phÇn mµ cßn
víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong ho¹t ®éng cña
Trang 18
m×nh, C«ng ty cæ phÇn lu«n ph¶i sö dông nguån vèn vay
ng©n hµng phôc vô nhu cÇu tµi chÝnh thêng xuyªn vµ cho
c¸c dù ¸n ®Çu t më réng s¶n xuÊt kinh doanh.
Vèn vay ng©n hµng cã thÓ lµ dµi h¹n (thêng tõ 3 n¨m
trë lªn), trung h¹n (tõ 1 ®Õn 3 n¨m), hoÆc ng¾n h¹n (díi 1
n¨m) ; cã thÓ lµ vay néi tÖ, vay ngo¹i tÖ... Vay ng©n hµng
cã ®iÒu kiÖn tÝn dông vµ qui tr×nh chÆt chÏ.
§iÒu kiÖn tÝn dông: C«ng ty cæ phÇn muèn vay ®îc
cña ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu
an toµn tÝn dông cña ng©n hµng. Th«ng thêng C«ng ty cæ
phÇn ph¶i xuÊt tr×nh hå s¬ vay vèn vµ nh÷ng th«ng tin cÇn
thiÕt mµ ng©n hµng yªu cÇu. Ng©n hµng sÏ tù ph©n tÝch
t×nh h×nh tµi chÝnh CTCP ®i vay, thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi
cña ph¬ng ¸n sö dông vèn vay. Tõ ®ã, ng©nnhµng míi ®a
ra quyÕt ®Þnh cho vay vèn, C«ng ty cæ phÇn phô thuéc
hoµn toµn vµo sù ph©n tÝch chñ quan cña ng©n hµng.
§iÒu kiÖn ®¶m b¶o tiÒn vay: Khi C«ng ty cæ phÇn cã
nhu cÇu vay vèn ng©n hµng, ng©n hµng thêng yªu cÇu
C«ng ty cæ phÇn ph¶i cã c¸c ®¶m b¶o tiÒn vay lµ thÕ chÊp,
cÇm cè, b¶o l·nh. ChÝnh v× vËy, nhiÒu khi C«ng ty cæ phÇn
kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu nµy vµ sÏ kh«ng vay ®îc
tiÒn.
Sù kiÓm so¸t cña ng©n hµng: C«ng ty cæ phÇn chÞu sù
kiÓm so¸t cña ng©n hµng vÒ môc ®Ých vµ t×nh h×nh sö
dông vèn vay ng©n hµng, th«ng qua sù kiÓm so¸t ®ã, ng©n
hµng ®¶m b¶o tiÒn cña m×nh sö dông ®óng môc ®Ých, sö
dông cã hiÖu qu¶. Trong mét sè trêng hîp, C«ng ty cæ phÇn
Trang 19
cã thÓ mÊt ®i quyÒn tù chñ trong kinh doanh cña m×nh,
ng©n hµng cã thÓ tham gia qu¸ s©u vµo viÖc ra c¸c quyÕt
®Þnh trong ho¹t ®éng cña c«ng ty.
1.1.2.2.2 Vèn tõ tÝn dông th¬ng m¹i.
TÝn dông th¬ng m¹i h×nh thµnh mét c¸ch tù nhiªn
trong qu¸ tr×nh qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng
ty cæ phÇn, nã tån t¹i díi h×nh thøc mua b¸n chÞu, mua b¸n
tr¶ chËm, mua b¸n tr¶ gãp. §èi víi C«ng ty cæ phÇn, nguån
vèn tÝn dông th¬ng m¹i lµ mét ph¬ng thøc huy ®éng rÎ
tiÒn, tiÖn dông vµ rÊt linh ho¹t trong kinh doanh. TÝn dông
th¬ng m¹i gãp phÇn cñng cè thªm quan hÖ gi÷a c¸c b¹n
hµng, Ýt ph¶i chÞu sù kiÓm so¸t. Tuy nhiªn, tÝn dông th¬ng
m¹i l¹i tiÒm Èn rÊt nhiÒu yÕu tè rñi ro, cã thÓ g©y vì nî d©y
chuyÒn.
1.1.2.2.3 Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu C«ng ty.
Tr¸i phiÕu c«ng ty lµ giÊy vay nî trung-dµi h¹n. Tr¸i
phiÕu c«ng ty cã nhiÒu lo¹i, mçi lo¹i tr¸i phiÕu c«ng ty l¹i cã
chi phÝ tr¶ l·i, c¸ch thøc tr¶ l·i, tÝnh hÊp dÉn kh¸c nhau. Tr¸i
phiÕu c«ng ty cã nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau.
Tr¸i phiÕu cã l·i suÊt cè ®Þnh: §©y lµ lo¹i phæ biÕn
nhÊt trong c¸c lo¹i tr¸i phiÕu c«ng ty. L·i suÊt ®îc ghi ngay
trªn mÆt tr¸i phiÕu vµ kh«ng thay ®æi trong kú h¹n cña nã.
Tr¸i phiÕu cã l·i suÊt thay ®æi: L·i suÊt tr¸i phiÕu phô
thuéc vµo mét sè nguån l·i suÊt quan träng kh¸c, ch¼ng h¹n
nh l·i suÊt cña Ng©n hµng trung ¬ng, l·i suÊt c¬ b¶n.
Víi lo¹i tr¸i phiÕu nµy, c¶ C«ng ty cæ phÇn vµ ngêi
n¾m gi÷ tr¸i phiÕu ®Òu kh«ng thÓ biÕt ch¾c ch¾n vÒ chi
Trang 20