Giải pháp nhằm thu hút mọi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp việt nam

  • 56 trang
  • file .doc
Lêi Nãi §Çu
Chñ tr¬ng hîp t¸c víi níc ngoµi nh»m tranh thñ vèn, c«ng
nghÖ, kinh nghiÖm qu¶n lý vµ thÞ trêng thÕ giíi phôc vô sù
nghiÖp CNH-H§H ®· ®îc x¸c ®Þnh vµ cô thÓ ho¸ trong c¸c v¨n
kiÖn.NghÞ quyÕt cña §¶ng trong thêi kú ®æi míi. LuËt ®Çu t n-
íc ngoµi t¹i viÖt Nam ban hµnh n¨m 1987 ®· më ®Çu trong
viÖc thu hót vµ sö dông vèn ®Çu t níc ngoµi theo ph¬ng ch©m
®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ c¸c kinh tÕ ®èi ngo¹i;gãp phÇn
thùc hiÖn chñ tr¬ng ph¸t huy néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ hîp
t¸c quèc tÕ.
Theo tÝnh to¸n kinh tÕ vÜ m«, ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu
ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ®Ò ra cho giai ®o¹n 5 n¨m 2001-
2005, nhu cÇu vèn ®Çu t toµn x· héi cÇn kho¶ng 65-70 tû USD,
trong ®ã vèn ®Çu t tÝch luü trong níc 30-35 tû USD, sè cßn l¹i
ph¶i t×m tõ nguån bªn ngoµi.
TÝch luü trong níc tõ GDP dµnh cho ®Çu t ®· t¨ng liªn tôc
trong nh÷ng n¨m qua, tõ 14,4% n¨m 1990 ®Õn 27,9% n¨m
1996. §©y lµ nguån vèn quyÕt ®Þnh ®Ó cã thÓ chñ ®éng bè
trÝ c¬ cÊu ®Çu t theo chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi vµ cã
thÓ x©y dùng khu vùc kinh tÕ quèc doanh gi÷ vai trß chñ ®¹o
trong toµn bé nÒn kinh tÕ.
Tuy nhiªn, do xuÊt ph¸t ®iÓm cña níc ta qu¸ thÊp, kÐm
nhiÒu so víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, chØ dùa vµo
nguån vèn trong níc th× chóng ta kh«ng thÓ thu hÑp kho¶ng
c¸ch tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, qu¶n lý kinh
doanh vµ nhÊt lµ chÊt lîng s¶n phÈm, kü n¨ng th©m nhËp hµng
ho¸ níc ta vµo khu vùc vµ thÞ trêng thÕ giíi.Trong ®iÒu kiÖn
1
®ã, ®Ó tiÕn hµnh CNH-H§H ®Êt níc, ®¶m b¶o duy tr× nhÞp
®é t¨ng trëng kinh tÕ, thu hÑp kho¶ng c¸ch cña níc ta vµ c¸c
níc trong khu vùc, viÖc thu hót ®Çu t níc ngoµi vµo phôc vô chñ
tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ViÖt Nam lµ hÕt søc quan
träng.
Thùc tÕ cho thÊy, trong mÊy n¨m gÇn ®©y, ®Çu t níc
ngoµi tËp trung chñ yÕu vµo lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô
(chiÕm h¬n 50%vèn ®Çu t níc ngoµi ) lµ rÊt ®óng híng vµ phï
hîp víi chñ tr¬ng cña níc ta. Nhng t×nh h×nh trong níc vµ thÕ
giíi cã nhiÒu thay ®æi víi nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n míi kh¸c
víi dù b¸o ban ®Çu. Trong khi ®ã, nguån vèn ODA cã nhiÒu h-
íng gi¶m c¶ vÒ quy m« vµ møc u ®·i; nguån vèn vay th¬ng m¹i
®Ó ®Çu t kh«ng nhiÒu, ph¶i chÞu l·i xuÊt cao, ®iÒu kiÖn cho
kh¾t khe, chÞu nhiÒu rñi ro cña biÕn ®éng tû gi¸...
NhËn thøc ®îc tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò, em ®· m¹nh
d¹n thùc hiÖn ®Ò tµi:: “Gi¶i ph¸p nh»m thu hót mäi ®Çu t
trùc tiÕp níc ngoµi vµo ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam”
nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (nh÷ng
FDI) vµo ngµnh c«ng nghiÖp cña níc ta h¬n 12 n¨m qua, tõ ®ã
rót ra kÕt luËn cÇn thiÕt. Trªn c¬ së ®ã ®Ò ra chñ tr¬ng vµ
mét hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p cïng nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ó thu hót
vµ sñ dông hiÖu qu¶ h¬n nguån vèn FDI vµo ngµnh c«ng
nghiÖp viÖt Nam trong thêi gian tíi.
Tuy nhiªn, do h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm còng nh thêi gian
nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. RÊt
mong ®îc sù ®¸nh gi¸, gãp ý cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c ®éc gi¶
®Ó bµi viÕt ®îc hoµn thiÖn h¬n.
2
3
I. Lý LuËn Chung VÒ §Çu T Trùc TiÕp Níc Ngoµi.
1. Kh¸i NiÖm VÒ §Çu T Trùc TiÕp Níc Ngoµi.
1.1. Kh¸i niÖm
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi lµ h×nh thøc ®Çu t quèc tÕ chñ
yÕu mµ chñ ®Çu t níc ngoµi ®Çu t toµn bé hay phÇn ®ñ lín
vèn ®Çu t cña c¸c dù ¸n nh»m giµnh quyÒn ®iÒu hµnh c¸c
doanh nghiÖp s¶n xuÊt hoÆc kinh doanh dÞch vô, th¬ng m¹i.
1.2. §éng c¬ cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi.
§éng c¬ chung nhÊt cña c¸c chñ ®Çu t níc ngoµi lµ t×m
kiÕm thÞ trêng ®Çu t hÊp dÉn, thuËn lîi vµ an toµn nh»m thu lîi
nhuËn cao vµ sù thÞnh vîng l©u dµi cña doanh nghiÖp.
Tuy nhiªn, ®éng c¬ cô thÓ cña chñ ®Çu t trong nh÷ng dù
¸n l¹i rÊt kh¸c nhau tuú thuéc vµo c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn cña
tõng doanh nghiÖp vµ môc tiªu cña tõng doanh nghiÖp ®ã ë
thÞ trêng níc ngoµi, tuú thuéc mèi quan hÖ s½n cã cña doanh
nghiÖp víi níc chñ nhµ.
Kh¸i qu¸t chung l¹i cã ba ®éng c¬ cô thÓ t¹o nªn ba ®Þnh
híng kh¸c nhau trong ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi:
- §Çu t ®Þnh híng thÞ trêng ;
- §Çu t ®Þnh híng chi phÝ;
- §Çu t ®Þnh híng nguån nguyªn liÖu.
§Çu t ®Þnh híng thÞ trêng lµ h×nh thøc ®Çu t nh»m më
réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty mÑ sang c¸c níc
së t¹i. ViÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm cïng lo¹i ë níc së t¹i cho phÐp
nhµ ®Çu t kh«ng cÇn ®Çu t c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ míi
l¹i cã thÓ tËn dông ®îc lao ®éng rÎ, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ vËn
chuyÓn qua ®ã n©ng cao tû suÊt lîi nhuËn. §©y còng lµ chiÕn
4
lîc bµnh tríng thÞ trêng cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia ®Ó vît qua
hµng rµo b¶o hé cña c¸c níc së t¹i vµ kÐo dµi tuæi thä c¸c s¶n
phÈm cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch khai th¸c c¸c s¶n phÈm míi.
§Çu t ®Þnh híng chi phÝ lµ h×nh thøc ®Çu t ë níc ngoµi
nh»m gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt th«ng qua viÖc tËn dông lao ®éng
vµ tµi nguyªn rÎ ë níc së t¹i nhê ®ã t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n
phÈm, n©ng cao tû suÊt lîi nhuËn. H×nh thøc ®Çu t nµy ®Æc
biÖt phï hîp víi nh÷ng ngµnh nghÒ, lÜnh vùc ®Çu t sö dông
nhiÒu lao ®éng, thiÕt bÞ cò l¹c hËu, møc ®é nhiÔm m«i trêng
cao mµ níc chñ ®Çu t kh«ng cho phÐp sö dông hoÆc chi phÝ sö
lý « nhiÔm m«i trêng ®ßi hái lín .
§Çu t ®Þnh híng nguån nguyªn liÖu lµ h×nh thøc ®Çu t
theo chiÒu däc. C¸c c¬ së ®Çu t níc ngoµi lµ mét bé phËn cÊu
thµnh trong d©y truyÒn kinh doanh cña c«ng ty mÑ, cã tr¸ch
nhiÖm khai th¸c t¹i chç nguån nguyªn liÖu cña níc së t¹i, cung
cÊp cho c«ng ty mÑ ®Ó tiÕp tôc chÕ biÕn hoµn chØnh s¶n
phÈm. H×nh thøc ®Çu t nµy phï hîp víi c¸c dù ¸n khai th¸c dÇu
khÝ, tµi nguyªn thiªn nhiªn hoÆc khai th¸c vµ s¬ chÕ c¸c s¶n
phÈm n«ng l©m ng nhiÖp ë c¸c níc së t¹i...
1.3. C¸c h×nh thøc ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi.
HiÖn nay, cã 3 h×nh thøc ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi chñ
yÕu sau:
- doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi;
- Doanh nghiÖp liªn doan;
- Hîp t¸c kinh doanh trªn c¬ së hîp ®ång hîp t¸c
kinh doanh.
Doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi lµ doanh nghiÖp do chñ
®Çu t níc ngoµi ®Çu t 100% vèn t¹i níc së t¹i, cã quyÒn ®iÒu
5
hµnh toµn bé doanh nghiÖp theo qui ®Þnh, ph¸p luËt cña níc së
t¹i.
Doanh nghiÖp liªn doanh lµ doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp
do c¸c chñ ®Çu t níc ngoµi gãp vèn chung víi doanh nghiÖp
ViÖt Nam trªn c¬ së hîp ®ång liªn doanh. C¸c bªn cïng tham
gia ®iÒu hµnh doanh nghiÖp: Chia lîi nhuËn vµ chÞu rñi ro theo
tû lÖ gãp vèn cña mçi bªn vµo vèn ph¸p ®Þnh.
Hîp t¸c kinh doanh trªn c¬ së hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh
víi bªn ViÖt Nam trªn c¬ së hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh nh hîp
®ång chia lîi nhuËn hoÆc ph©n chia s¶n phÈm mµ kh«ng thµnh
lËp ph¸p nh©n míi.
1.4. §Æc ®iÓm cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi.
- §©y lµ h×nh thøc ®Çu t b»ng vèn cña t nh©n do c¸c
chñ ®Çu t tù quyÕt ®Þnh ®Çu t, quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh
doanh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ lç l·i. H×nh thøc nµy mang
tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, kh«ng cã nh÷ng rµng
buéc vÒ chÝnh trÞ, kh«ng ®Ó l¹i g¸nh nÆng cho nÒn kinh tÕ.
- Chñ ®Çu t níc ngoµi ®iÒu hµnh toµn bé mäi ho¹t ®éng
®Çu t nÕu lµ doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi hoÆc tham gia
®iÒu hµnh doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc tham gia ®iÒu hµnh
doanh nghiÖp tuú theo tû lÖ vèn gãp cña m×nh. §èi víi nhiÒu
níc trong khu vùc, chñ ®Çu t chØ ®îc thµnh lËp doanh nghiÖp
100% vèn níc ngoµi trong mét sè lÜnh vùc nhÊt ®Þnh vµ chØ
®îc tham gia liªn doanh víi sè vèn cæ phÇn cña bªn níc ngoµi
nhá hoÆc b»ng 49%; 51% cßn l¹i do níc chñ nhµ n»m gi÷.
Trong khi ®ã LuËt ®Çu t níc ngoµi cña viÖt Nam cho phÐp réng
r·i h¬n ®èi víi h×nh thøc 100% vèn níc ngoµi quy ®Þnh bªn n-
íc ngoµi ph¶i gãp tèi thiÓu 30% vèn ph¸p ®Þnh cña dù ¸n.
6
- Th«ng qua ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, níc chñ nhµ cã
thÓ tiÕp nhËn ®îc c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn, häc hái kinh
nghiÖm qu¶n lý... lµ nh÷ng môc tiªu mµ c¸c h×nh thøc ®Çu t
kh¸c kh«ng gi¶i quyÕt ®îc.
Nguån vèn ®Çu t nµy kh«ng chØ bao gåm vèn ®Çu t ban
®Çu cña chñ ®Çu t díi h×nh thøc vèn ph¸p ®Þnh trong qu¸
tr×nh ho¹t ®éng, nã cßn bao gåm c¶ vèn vay cña doanh nghiÖp
®Ó triÓn khai hoÆc më réng dù ¸n còng nh vèn ®Çu t tõ nguån
lîi nhuËn thu ®îc.
2. C¸c nh©n tè c¬ b¶n ¶nh hëng ®Õn thu hót nguån vèn
®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi.
Lµ ho¹t ®éng kinh tÕ, ho¹t ®éng trùc tiÕp níc ngoµi còng
chÞu t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè chñ quan vµ kh¸ch quan.
2.1. YÕu tè thÞ trêng.
Cã thÓ nãi ®©y lµ yÕu tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh sù
thµnh b¹i trong ho¹t ®éng ®Çu t, do ®ã còng lµ yÕu tè hµng
®Çu t¸c ®éng ®Õn viÖc thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi. §Æc
®iÓm cña thÞ trêng b¶n ®Þa thÓ hiÖn quy m« ®Çu t...Cã tiªu
thô ®îc s¶n phÈm khi ®ã míi nãi ®Õn thu håi vèn, sinh lêi, míi
nãi ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.Trong qu¸
tr×nh lËp dù ¸n ®Çu t, yÕu tè thÞ trêng ®îc nghiªn cøu, ®¸nh
gi¸ ®Çu tiªn.
2.2 HÖ thèng ph¸p luËt.
LuËt ®Çu t níc ngoµi lµ hµnh lang, lµ s©n ch¬i cho c¸c
doanh nghiÖp. Nã cã thÓ khuyÕn khÝch thóc ®Èy ho¹t ®éng
®Çu t còng nh c¶n trë, h¹n chÕ ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi
th«ng qua nh÷ng chÝnh s¸ch u ®·i, møc thu thuÕ, tiÒn cho
7
thuª ®Êt ®ai tiÒn, nhµ xëng...VÒ l©u dµi nh©n tè nµy g÷i vai
trß chñ chèt trong c¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t theo híng tÝch cùc.
2.3 æn ®Þnh chÝnh trÞ.
§©y còng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè ®îc nhµ ®Çu t níc
ngoµi xem xÐt kü lìng tríc khi quyÕt ®Þnh mét ho¹t ®éng ®Çu
t. Sù bÊt æn vÒ chÝnh trÞ cã thÓ dÈn tíi sù thay ®æi Bé m¸y
nhµ Níc, dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu ®Çu t, thay ®æi
chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ kÓ c¶ nh÷ng chÝnh s¸ch u ®·i trong
®Çu t...theo híng kh«ng thuËn lîi cho nhµ ®Çu t. Sù bÊt æn vÒ
chÝnh trÞ cña níc së t¹i kh«ng cho phÐp nhµ níc ngoµi l¹c quan
vÒ t¬ng lai l©u dµi, kh«ng an toµn c¶ tÝnh m¹ng lÉn tµi s¶n
cho nhµ ®Çu t. Nh thÕ sÏ ¶nh hëng xÊu ®Õn tiÕn tr×nh thu hót
vèn ®Çu t níc ngoµi.
2.4.C¸c chÝnh s¸ch cña níc së t¹i.
§èi víi c¸c nhµ ®Çu t, tríc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t hay
kh«ng, ®Çu t díi h×nh thøc nµo, vµo lÜnh vùc nµo, quy m« ra
sao...hä thêng c¨n cø chñ yÕu vµ tríc hÕt nh÷ng chÝnh s¸ch
kinh tÕ cña nhµ níc nhËn ®Çu t ®Õn míi lµ thÕ m¹nh néi t¹i cã
®îc cña níc ®ã. Bao gåm chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch xuÊt
nhËp khÈu, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t, u ®·i vÒ thuÕ, tµi
chÝnh, gi¸ thuÕ c¸c dÞch vô giao dÞch, sinh ho¹t...
2.5C¬ së h¹ tÇng.
C¬ së h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i, th«ng tin liªn l¹c lµ yÕu
tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®èng s¶n xuÊt kinh doanh, chi phÝ còng
nh møc tiªu thô s¶n phÈm... C¸c nhµ ®Çu t thêng muèn ®Çu
t vµo nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng thËn lîi. §iÒu ®ã
phÇn nµo gi¶I thÝch t¹i sao miÒn nói, trung du mÆc dï lµ n¬i
8
tËp trung cña c¸c nguån nguyªn liÖu, tµi nguyªn thiªn nhiªn
chØ thu hót ®îc kho¶ng 10% dù ¸n ®Çu t mçi n¨m so víi c¶ n-
íc.
2.6 §Æc ®iÓm cña thÞ trêng nh©n lùc.
Chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng gi¸ nh©n c«ng rÎ lµ
mét trong nh÷ng ®éng c¬ thóc ®Èy ®Çu t vµo ViÖt Nam cña
c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi.Gi¸ nh©n c«ng rÎ lµm gi¶m chi phÝ s¶n
xuÊt vµ do ®ã gi¸ s¶n phÈm sÏ rÎ t¬ng ®èi, lîi nhuËn sÏ thu ®îc
nhiÒu h¬n. Tuy nhiªn vÒ l©u dµi ngêi ta cÇn kiÕn thøc, cÇn
tr×nh ®é kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n lý cña ngêi lao ®éng v× ®ã
lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña qu¸ tr×nh chuyÓn giao
c«ng nghÖ trong hîp t¸c ®Çu t.
2.7 Tr×nh ®é ph¸t triÓn khoa häc-c«ng nghÖ cña níc së
t¹i.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t, ho¹t ®éng chuyÓn giao
c«ng nghÖ (CGCN) tõ ®Çu t sang níc nhËn ®Çu t lµ mét tÊt
yÕu. Tuy nhiªn, ®Ó chuyÓn giao ®îc c«ng nghÖ còng ®ßi hái
níc nhËn ®Çu t ph¶i cã mét tr×nh ®é ph¸t triÓn khoa häc c«ng
nghÖ nhÊt ®Þnh, nã thÓ hiÖn ë tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé khoa
häc kü thuËt, ë quy m« c¸c viÖn nghiªn cøu, c¸c trang thiÕt
bÞ...cña níc ®ã.
2.8 Møc ®é æn ®Þnh cña ®ång ngo¹i tÖ.
§ång néi tÖ æn ®Þnh lµ mét trong nh÷ng nh©n tè ®¶m
b¶o sù æn ®Þnh trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸
m¸y mãc thiÕt bÞ còng nh ®¶m doanh thu cho nhµ ®Çu t. Khi
®ång néi tÖ mÊt gÝa, ®Æc biÖt lµ khi cã l¹m ph¸t nã sÏ cã ¶nh
9
híng xÊu tíi chi phÝ s¶n xuÊt, tû lîi nhuËn cña doanh nghiÖp
nhÊt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã tû lÖ néi ®Þa ho¸ cao.
Ngoµi yÕu tè tû lÖ l¹m ph¸t, sù æn ®Þnh cña ®ång néi tÖ
cßn phô thuéc vµo tû gi¸ hèi ®o¸i. Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ gÝa c¶
cña mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ cña mét níc chÝnh b»ng tiÒn tÖ cña níc
kh¸c, lµ sè lîng tiÒn néi tÖ cÇn thiÕt ®Ó mua mét ®¬n vÞ
ngo¹i tÖ.
Tû gi¸ hèi ®o¸i ¶nh hëng gi¸n tiÕp tíi chi tiªu ®Çu t. Khi
®ång néi tÖ mÊt gi¸ (tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng )gi¸ c¶ hµng ho¸ néi
®Þa sÏ rÎ t¬ng ®èi so víi hµng ho¸ trªn thÞ trêng thÕ giíi, kÕt
qu¶ lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ níc ®ã t¨ng lµm cho
nhu cÇu xuÊt khÈu còng nh nhu cÇu xuÊt khÈu t¨ng. Ngîc l¹i,tû
gi¸ hèi ®o¸i gi¶m dÉn tíi gi¸ c¶ hµng ho¸ néi ®Þa ®¾t t¬ng
®èi so víi hµng ho¸ trªn thÞ trêng thÕ giíi. KÕt qu¶ lµ kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña níc ®ã gi¶m lµm cho nhu cÊu xuÊt khÈu gi¶m,
kim ng¹ch xuÊt khÈu còng gi¶m. C¸c doanh nghiÖp kh«ng muèn
më réng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu.
3. Vai trß cña FDI víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ViÖt
Nam.
Trªn bíc ®êng thùc hiÖn chñ tr¬ng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸ cña §¶ng vµ Nhµ níc, ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi trong
nh÷ng n¨m qua ®· mang l¹i nh÷ng thµnh qu¶ ®¸ng khÝch lÖ:
®ãng gãp 28,5% tæng nguån vèn ®Çu t toµn x· héi, t¹o ra
n¨ng lùc s¶n xuÊt lín vµ s¶n phÈm tiªu dïng lín lao, gãp phÇn
t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu t¹o viÖc lµm cho kho¶ng
270.000 lao ®éng ViÖt Nam, mang vµo ViÖt nam nhiÒu c«ng
nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i.
10
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i níc ta g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh
chuyÓn ®æi c¬ cÊu qu¶n lý kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch
ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt kinh
tÕ cña Nhµ níc. Tríc ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI n¨m 1986, mäi
ho¹t ®éng kinh tÕ cña nhµ níc ®Òu do nhµ níc qu¶n lý, nguån
vèn ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp do Nhµ níc cÊp ph¸t, khu
vùc t nh©n bÞ cÊm ho¹t ®éng. Do vËy trong mét thêi kú dµi
nÒn kinh tÕ bÞ k×m h·m, kh«ng cã tÝch luü néi bé, kh«ng cã t¸i
®Çu t s¶n xuÊt më réng. Sau §¹i héi VI, nÒn kinh tÕ tho¸t khái
sù qu¶n lý chÆt chÏ cña Nhµ níc, mäi nguån vèn ®Òu huy ®éng
cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Tuy nhiªn, do xuÊt ph¸t ®iÓm cña nÒn
kinh tÕ thÊp nªn nguån vèn ®Çu t néi bé rÊt Ýt, ®Êt níc cha
tho¸t khái khñng ho¶ng kinh tÕ trong bèi c¶nh ®ã tiÕp thu kinh
nghiÖm cña c¸c níc trong khu vùc, níc ta më réng hîp t¸c quèc
tÕ, kªu gäi mäi tæ chøc c¸ nh©n ®Çu t vµo níc ta. KÕt qu¶ lµ
níc ta ®· thu hót mét khèi lîng ®¸ng kÓ nguån vèn níc ngoµi,
phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ, ®a níc ta tiÕn lªn
mét bíc míi.
3.1. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi gãp phÇn lµm chuyÓn dÞch
c¬ cÊu kinh tÕ theo vïng, l·nh thæ.
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®· thóc ®Èy ph¸t triÓn mét sè
ngµnh mµ chóng ta cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn vµ khai
th¸c nh ngµnh khai th¸c dÇu khÝ, bu chÝnh viÔn th«ng, chÕ t¹o
m¸y, s¶n xuÊt « t« xe m¸y...§©y lµ nh÷ng ngµnh ®ßi hái vèn
®Çu t lín, c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é s¶n xuÊt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i.
Riªng n¨m 1998, c¸c doanh nghiÖp FDI ®· s¶n xuÊt ®îc 12,5
tr.tÊn dÇu th«, 550.00 tÊn thÐp vµ s¶n phÈm thÐp c¸c lo¹i,
1.911.000 m¸y biÕn thÕ, v¶i lôa thµnh phÈm 68,4 tr.mÐt, quÇn
11
¸o dÖt kim 470.000 s¶n phÈm,thuèc l¸ bao c¸c lo¹i lµ 13,7
tr.bao,bia c¸c lo¹i 174,7tr.lÝt, s÷a ®Æc cã ®êng 31tr.hép, xe
m¸y 213.500chiÕc...
VÒ c¬ cÊu ®Çu t l·nh thæ trùc tiÕp níc ngoµi ®· gãp phÇn
thóc ®Èy c¸c tØnh, c¸c khu vùc ph¸t triÓn ®ång ®Òu h¬n.
Nhê c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch cña Nhµ níc mµ c¸c vïng
miÒn nói, vïng s©u vïng xa vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ- x· héi
khã kh¨n, ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. NhiÒu
c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng nh ®iÖn, níc, bÖnh viÖn, bu ®iÖn...
®îc x©y dùng nguån vèn FDI.
3.2. Bæ sung nguån vèn ®Çu t cho ph¸t triÓn kinh tÕ.
Tuy ho¹t ®éng thêi gian cha ®îc bao l©u song c¸c dù ¸n
®Çu t níc ngoµi ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo tæng ®Çu t toµn x·
héi. Trong thêi kú 1991-1995 phÇn vèn FDI ®a vµo ViÖt Nam
qua c¸c dù ¸n xÊp xØ 5,5 tû USD chiÕm 33% tæng vèn ®Çu t
toµn x· héi.Trong n¨m 1996 tæng vèn ®Çu t toµn x· héi kho¶ng
6,3 tû USD th× vèn cña c¸c doanh nghiÖp FDI thùc hiÖn 1,47 tû
USD. N¨m 1997 vèn thùc hiÖn cña c¸c khu vùc ®¹t 9,25 tû USD
chiÕm kho¶ng 27,02% tæng vèn ®Çu t toµn x· héi, b»ng 1,1
lÇn vèn ®Çu t cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc vµ b»ng 1,6 lÇn
vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña ng©n s¸ch nhµ níc. Qua c¸c sè liÖu
nªu trªn cã thÓ thay nguån vèn FDI chiÕm bé phËn lín trong
tæng ®Çu t cña c¶ níc, nhiÒu h¬n vèn ®Çu t bÊt kú nguån
nµo.Vèn ®Çu t níc ngoµi ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong
viÖc gi¶i quyÕt thiÕu hôt nguån vèn trong qu¸ tr×nh ®æi míi
vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta.
3.3. N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm.
12
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi gióp s¶n phÈm ViÖt Nam gia nhËp
vµo thÞ trêng quèc tÕ, gióp c¸c nhµ s¶n xuÊt ViÖt Nam tiÕp cËn
vµ tiÕp thu tr×nh ®é s¶n xuÊt còng nh ph¬ng ph¸p qu¶n lý cña
c¸c níc tiªn tiÕn. Së dÜ nh vËy lµ do ®Çu t níc ngoµi ®· mang
vµo ViÖt Nam nhiÒu c«ng nghÖ m¸y mãc hiÖn ®¹i, ph¬ng thøc
tæ chøc s¶n xuÊt míi, hiÖu qu¶ cao. C¸c s¶n phÈm cña doanh
nghiÖp FDI thêng cã hµm lîng kinh tÕ cao, ®¹t tiªu chuÈn kinh
tÕ cao vµ cßn cao h¬n nhiÒu so víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
trong níc. Do vËy muèn tån t¹i vµ c¹nh tranh ®ùîc th× c¸c nhµ
s¶n xuÊt trong níc th× ph¶i tiÕp thu vµ ®æi míi c«ng nghÖ,
n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Ngoµi ra,
FDI cßn lµm trung gian gi÷a ViÖt Nam víi tæ chøc tµi chÝnh
quèc tÕ. Ho¹t ®éng cßn cã hiÒu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp FDI
ë níc ta b»ng chøng râ rµng nhÊt lµ sù æn ®Þnh cña chÝnh
s¸ch, ph¸p luËt t×nh h×nh kinh tÕ-chÝnh trÞ-x· héi cña níc ta.
§iÒu nµy lµm v÷ng tin c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi còng nh c¸c tæ
chøc quèc tÕ.
3.4. N©ng cao n¨ng lùc khoa häc-c«ng nghÖ.
Cïng víi ho¹t ®éng ®Çu t, ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng
nghÖ ®· gióp ViÖt Nam n©ng cao n¨ng lùc khoa häc c«ng nghÖ
cho nhiÒu ngµnh nghÒ, lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ nh c«ng
nghiÖp nÆng, c«ng nghiÖp nhÑ, c«ng nghiÖp thùc phÈm, c«ng
nghiÖp chÕ biÕn vµ khai th¸c ®Çu khÝ ... Sù cã mÆt cña c¸c
tËp ®oµn, c¸c C«ng ty lín cña níc ngoµi sÏ ®ãng gãp tÝch cùc
h¬n n÷a vµo viÖc phæ biÕn c«ng nghÖ vµ n©ng cao n¨ng lùc
s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh, lÜnh vùc, ®Þa ph¬ng. Bªn c¹nh ®ã,
ho¹t ®éng trùc tiÕp ®Çu t níc ngoµi ®· gióp ngêi lao ®éng ViÖt
Nam n©ng cao tay nghÒ, tr×nh ®é kü thuËt cña c«ng nh©n
13
còng nh tr×nh ®é qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña ngêi c¸n bé.
Víi chÊt lîng mÉu m· ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ, hµm lîng chÊt x¸m
cao, s¶n phÈm cña ViÖt Nam cã thÓ ®øng trªn thÞ trêng trong
níc vµ níc ngoµi.
Ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ kh«ng nh÷ng n©ng
cao tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cña ViÖt Nam mµ cßn trùc tiÕp
®ßi viÖt Nam ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt cña m×nh mét c¸ch
cÊp thiÕt, ®óng híng, ®¸p øng tèt cho ho¹t ®éng chuyÓn giao
c«ng nghÖ, phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc.
3.5. Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng.
TÝnh ®Õn hÕt n¨m 1998, c¸c doanh nghiÖp FDI ®· t¹o
viÖc lµm cho kho¶ng 270.000 lao ®éng trùc tiÕp vµ hµng ngµn
lao ®éng gi¸n tiÕp trong c¸c lÜnh vùc ngµnh nghÒ nh c«ng
nghiÖp, dÞch vô, x©y dùng... Mét ®iÒu ®¸ng chó ý lµ c¸c
doanh nghiÖp FDI ®· gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng ngêi lao
®éng (kü thuËt tr×nh ®é tay nghÒ, kinh nghiÖm...) th«ng qua
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp còng nh
ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ. Sù xuÊt hiÖn cña c¸c doanh
nghiÖp FDI kh«ng nh÷ng thu hót sö dông lao ®éng ViÖt Nam
mµ ®ßi hái ngêi liªn doanh ph¶i kh«ng ngõng häc hái, n©ng
cao tr×nh ®é cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã, sù xuÊt hiÖn c¸c doanh
nghiÖp FDI thùc sù lµm gi¶m søc Ðp vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho
ngêi lao ®éng, gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp cña ViÖt Nam xuèng cßn
rÊt thÊp so víi nh÷ng n¨m tríc ®æi míi.
3.6. Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh
tÕ-x· héi cña ®Êt níc.
14
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi gãp phÇn thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc
cña Nhµ níc nh s¶n xuÊt hµng thay thÕ hµng nhËp khÈu hay h-
íng vÒ xuÊt khÈu. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi thóc ®Èy ho¹t ®éng
xuÊt khÈu v× c¸c s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp FDI thêng cã
chÊt lîng cao ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. Khi tham gia liªn doanh
c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· trùc tiÕp tham gia vµo ho¹t
®éng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Qua ®ã, c¸c níc trªn thÕ giíi
biÕt ®Õn ViÖt Nam nh mét ®Þa ®iÓm cung cÊp hµng ho¸ cã
chÊt lîng víi gi¸ c¶ rÎ t¬ng ®èi. §©y còng lµ c¬ héi cho c¸c
doanh nghiÖp trong níc më réng thÞ trêng ra bªn ngoµi. Ngoµi
ra ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi còng gãp phÇn thùc hiÖn c¸c chñ
tr¬ng, ch¬ng tr×nh kinh tÕ lín cña ®Êt níc nh trång rõng, n©ng
cao d©n trÝ, ph¸t triÓn kinh tÕ miÒn nói, gãp phÇn lµm chuyÓn
dÞch c¬ cÊu ®Çu t, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý. §Æc biÖt, ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong giai
®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi hiÖn nay cña ViÖt Nam, ®ã lµ
tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, x©y dùng c¬
së vËt chÊt-kü thuËt cho x· héi X· héi Chñ nghÜa. Ngoµi ra, ®Çu
t trùc tiÕp níc ngoµi ®· ®ãng gãp mét kho¶ng ®¸ng kÓ cho
Ng©n s¸ch, gãp phÇn lµm t¨ng tèc ®é t¨ng GDP, t¨ng trëng
nÒn kinh tÕ b×nh qu©n 9-10% nh giai ®o¹n hiÖn nay.
3.7. Kh«i phôc ngµnh nghÒ truyÒn thèng.
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®· gióp níc ta kh«i phôc nh÷ng
ngµnh nghÒ truyÒn thèng nh s¶n xuÊt ®å mü nghÖ, ®å thñ
c«ng cho s¶n xuÊt. §©y lµ nh÷ng ngµnh nghÒ rÊt phï hîp víi
®iÒu kiÖn níc ta: sö dông nhiÒu lao ®éng, nguyªn liÖu s½n cã,
c«ng nghÖ kh«ng ®ßi hái qu¸ hiÖn ®¹i... H¬n n÷a, s¶n phÈm
cña nh÷ng ngµnh nghÒ nµy ®· cã trªn thÞ trêng tõ l©u ®êi nªn
15
viÖc æn ®Þnh vµ më réng thÞ trêng ra bªn ngoµi lµ rÊt thuËn lîi
vµ trong tÇm tay. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi trong mÊy n¨m qua
thùc sù lµm sèng l¹i kh«ng nh÷ng mét s¶n phÈm, mét ngµnh
nghÒ mµ c¶ lµng, c¶ vïng cã truyÒn thèng s¶n xuÊt s¶n phÈm
®ã, sèng dùa vµo s¶n phÈm ®ã lµ chÝnh.
16
3.8. T¹o ra sù c©n b»ng vµ æn ®Þnh cung-cÇu trªn thÞ
trêng néi ®Þa.
KÓ tõ khi cã luËt ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, ho¹t ®éng cña
c¸c doanh nghiÖp FDI ®· t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®¸p øng nhu
cÇu thÞ trêng néi ®Þa, gi¶i quyÕt sù thiÕu hôt mét sè mÆt
hµng khan hiÕm ®ång thêi t¹o ra mét sè ngµnh nghÒ, s¶n
phÈm míi mµ tríc ®©y cha tõng xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam. Nhê ®ã,
®êi sèng vËt chÊt cña ngêi d©n cµng ®îc c¶i thiÖn vµ n©ng
cao, gi¸n tiÕp kÝch thÝch tiªu dïng cña d©n chóng. Bªn c¹nh
®ã, s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp FDI xuÊt hiÖn trªn thÞ tr-
êng ®· gãp phÇn lµm gi¶m søc Ðp cña sù mÊt c©n b»ng cung
cÇu mét sè mÆt hµng ®Õn sù æn ®Þnh tû lÖ l¹m ph¸t còng
nh gi¶m ph¸t cho nÒn kinh tÕ. Ho¹t ®éng cña c¸c doanh
nghiÖp FDI, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt
khÈu, thay thÕ hµng nhËp khÈu ®· gióp ViÖt Nam tiÕt kiÖm
mét kho¶n ngo¹i tÖ nhËp khÈu ®¸n kÓ, ®ång thêi gãp phÇn
lµm c©n b»ng c¸n c©n th¬ng m¹i, c¸n c©n thanh to¸n.
II. Thùc tr¹ng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo ngµnh c«ng
nghiÖp ViÖt Nam.
1. Kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh ®Çu t vµo ngµnh c«ng
nghiÖp ViÖt Nam.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, th«ng qua c¸c h×nh thøc liªn
doanh hoÆc ®Çu t 100% vèn níc ngoµi, ngµnh c«ng nghiÖp níc
ta ®· ®¹t ®îc môc tiªu thu hót vèn vµo kû thuËt ®Ó ph¸t triÓn,
cung cÊp ngµy cµng nhiÒu hµng ho¸ tiªu dïng cho x· héi. Gi¸ trÞ
s¶n lîng c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi (doanh
nghiÖp FDI) chiÕm tû träng 23,8% trong tæng gi¸ trÞ ngµnh
c«ng nghiÖp cña c¶ níc. Mét sè ngµnh quan träng cã n¨ng lùc
17
s¶n xuÊt t¨ng nhanh nh ngµnh thÐp, ngµnh l¾p r¸p « t«, xe
m¸y, ®iÖn tö, c«ng nghiÖp hµng tiªu dïng.
C¸c doanh nghiÖp FDI tuy míi ho¹t ®éng trªn thÞ trêng
ViÖt Nam nhng ®· thÓ hiÖn ®îc søc m¹nh cña m×nh. Víi nh÷ng
u thÕ vÒ kü thuËt c«ng nghÖ, kh¶ n¨ng dåi dµo vÒ vèn, cã kinh
nghiÖm ho¹t ®éng l©u n¨m trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ
lÜnh héi ®îc c¸c bÝ quyÕt kinh doanh tõ c¸c c«ng ty mÑ. C¸c
doanh nghiÖp FDI thêng cã qui m« lín, tr×nh ®é trang bÞ hiÖn
®¹i, kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh tèt h¬n c¸c doanh nghiÖp
trong níc.
Sù cã mÆt cña c¸c doanh nghiÖp FDI ®· ®Èy c¸c doanh
nghiÖp trong níc vµo mét t×nh thÕ c¹nh tranh míi mÏ h¬n vµ
quyÕt liÖt h¬n. §©y chÝnh lµ nh©n tè thóc ®Èy c¹nh tranh
trong níc vµ lµ ®ßn bÈy v« h×nh buéc c¸c doanh nghiÖp trong
níc ph¶i t¨ng cêng ®Çu t ®æi míi qui tr×nh c«ng nghÖ, c¶i tiÕn
qu¶n lý, ®Èy nhanh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh.
TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp FDI
cao h¬n h¼n c¸c doanh nghiÖp trong níc, gãp phÇn t¨ng thu
nhËp cho ngêi lao ®éng. ViÖc tr¶ l¬ng cao ë c¸c doanh nghiÖp
FDI nh mét nam ch©m v« h×nh thu hót dÇn c¸c bµn tay khÐo
lÐo vµ trÝ tuÖ ngêi ViÖt Nam vµo lµm viÖc. Møc thu nhËp trung
b×nh mét lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp FDI vµo
kho¶ng 70-100 USD/th¸ng, c¸c c¸n bé qu¶n lý 200-300 USD.
Theo sè liÖu thèng kª, gi¸ trÞ s¶n lîng toµn ngµnh c«ng
nghiÖp n¨m 1999 ®¹t trªn 116 tû ®ång, t¨ng 10,3% so víi n¨m
1998. Trong ®ã, khu vùc doanh nghiÖp Nhµ Níc chiÕm tû träng
43,48% toµn ngµnh, t¨ng 4,52%. Khu vùc doanh nghiÖp ngoµi
quèc doanh chiÕm tû träng 21,7%, t¨ng 8,8%. §Æc biÖt, khu
18
vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi chiÕm tû träng 34,75%, t¨ng
kho¶ng 20%. Gi¸ trÞ s¶n lîng toµn ngµnh c«ng nghiÖp n÷a
®Çu n¨m 2000 ®¹t 100.586 tû ®ång, b»ng 54,3% kÕ hoach
n¨m vµ t¨ng 14,7% so víi cïng kú n¨m tríc. §©y lµ tèc ®é t¨ng
cao nhÊt kÓ tõ n¨m 1996 (t¨ng 13,2%), n¨m 1997 (13,6%),
n¨m 1998 (t¨ng 12,6%), vµ n¨m 1999 (t¨ng 10,3%), trong ®ã
khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¨ng 15,7%.
TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2000 c¶ níc cã 2.628 dù ¸n FDI cßn
hiÖu lùc víi tæng vèn ®Çu t lµ 36.291,02 triÖu USD, trong ®ã
cã 1.645 dù ¸n ®Çu t vµo ngµnh c«ng nghiÖp víi sè vèn ®Çu t
®¨ng ký (TV§K) 19.208,02 triÖu USD, chiÕm 62,6% sè dù ¸n
víi 53,126% tæn vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi cña c¶ níc. Tæng
vèn ®Çu t ®¨ng ký (TV§K), vèn ph¸p ®Þnh (VP§) vµ vèn ®Çu
t thùc hiÖn (§TTH) thÓ hiÖn qua b¶ng sau:
19
B¶ng 1: T×nh h×nh FDI vµo ngµnh c«ng nghiÖp
FDI C¶ níc Ngµnh c«ng Tû lÖ % so
nghiÖp víi toµn
ngµnh
Tæng sè dù 2.628 1.645 62,6
¸n
TV§K (tr. 36.291 19.280 53,126
USD)
VP§ (tr. USD) 16.283 8.742 53,69
§TTT (tr. 17.715 10.866 61,33
USD)
(Nguån: Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t-B¸o PTKT 2000)
Nh÷ng sè liÖu trªn cho thÊy FDI vµo c«ng nghiÖp chiÕm h¬n
mét n÷a sè dù ¸n FDI cña c¶ níc ®iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt lín lµ
chóng ta ®· thu hót ®îc phÇn lín FDI vµo s¶n xuÊt c«ng nghiÖp,
phï hîp víi môc tiªu thu hót ®Çu t níc ngoµi phôc vô chiÕn lîc
c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
2. Thùc t¹ng vÒ thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt
Nam trong thêi gian qua.
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng,
theo ®Þnh híng XHCN, cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, §¶ng ta ®·
nhËn thÊy vai trß hÕt søc to lín cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
gãp phÇn vµo viÖc ®a sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa-hiÖn ®¹i
ho¸ ®i lªn th¾ng lîi, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho chñ
nghÜa x· héi, sù nghiÖp vÏ vang cña d©n téc ta: “cã thÓ nãi,
trong thêi ®¹i ngµy nay kh«ng mét quèc gia nµo dï lín, dï nhá,
dï ph¸t triÓn theo con ®êng t b¶n chñ nghÜa hay ®Þnh híng
XHCN l¹i kh«ng cÇn ®Õn nguån ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi , vµ
20