Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương đống đa

  • 63 trang
  • file .docx
Chuyên đề tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Với chủ trương phát triển nền kinh tế mở, đẩy nhanh quá trình hội nhập nền
kinh tế nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, quan hệ mậu dịch
giữa Việt Nam với các nước không ngừng tăng lên, trong đó phải kể đến những
đóng góp không nhỏ của hệ thống NHTM nước ta trong việc làm trung gian
thanh toán giữa các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài, từng bước khẳng
định niềm tin trên trường quốc tế.
Cho đến nay, các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước khi quan hệ mua
bán với nhau thường sử dụng các hình thức thanh toán như: Chuyển tiền
(Remittance), Uỷ thác thu (Collection), Tín dụng chứng từ (Documentary
Credit). Nếu như hai phương thức đầu đều bất lợi cho một bên là người mua
hoặc người bán, ngân hàng chỉ là trung gian và không bị ràng buộc trách nhiệm
phải thanh toán, thì phương thức tín dụng chứng từ tỏ ra ưu việt hơn, nó đảm
bảo quyền lợi cho tất cả các bên tham gia. Chính những ưu điểm nổi bật này mà
phương thức tín dụng chứng từ được ưa chuộng hơn. Ước tính có khoảng 80%
các hợp đồng ngoại thương thoả thuận phương thức thanh toán bằng tín dụng
thư không huỷ ngang.
Bản thân phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tỏ ra ưu việt, song nó
không phải là phương thức thanh toán tránh được rủi ro cho các bên tham gia
một cách tuyệt đối. Thực tế cho thấy, các bên tham gia của Việt Nam bước vào
thị trường thế giới đa phần là mới lạ, kinh nghiệm còn non trẻ.Trong điều kiện
đó các ngân hàng và các doanh nghiệp XNK đã gặp nhiều khó khăn khi phát
sinh những rủi ro trong việc thanh toán bằng TDCT, có trường hợp bị thiệt hại
lên đến hàng triệu đôla. Do vậy, việc hoàn thiện và phát triển công tác thanh
toán quốc tế, cụ thể là nghiên cứu và phòng chống rủi ro trong thanh toán tín
dụng chứng từ là một trong những mối quan tâm thường xuyên của mỗi ngân
hàng.
Trong những năm qua, Ngân hàng Công thương Đống Đa đã triển khai và
thực hiện tốt các nghiệp vụ thanh toán quốc tế nói chung và nghiệp vụ tín dụng
chứng từ nói riêng, song việc hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ này còn gặp
không ít khó khăn, bất cập. Vì thế trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Công
thương Đống Đa, trên cơ sở những kiến thức đã học và qua nghiên cứu tài liệu,
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
em đã mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phương
thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thương Đống Đa”.
Đề tài tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt
động thanh toán TDCT tại NHCT Đống Đa. Trên cơ sở phân tích lý luận theo
phương pháp luận khoa học lôgic về thực tiễn rủi ro trong thanh toán TDCT, đề
tài đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán
TDCT tại NH Công thương Đống Đa. Nội dung đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và
rủi ro khi áp dụng
Chương 2: Thực trạng rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại NH
Công thương Đống Đa
Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín
dụng chứng từ tại NH Công thương Đống Đa
Tuy nhiên, do những hạn chế về lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn
nên chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất
mong nhận được sự góp ý từ phía thầy cô và các bạn để bài viết đạt kết quả tốt
hơn.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Trần Thu Hiền cùng với các cán bộ
phòng Tài trợ thương mại thuộc Ngân hàng Công thương Đống Đa đã tận tình
giúp em hoàn thành chuyên đề này.
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
TÍN DỤNG CHỨNG TỪ VÀ RỦI RO KHI ÁP DỤNG
1.1. THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA THANH TOÁN QUỐC TẾ
1.1.1. Khái niệm về thanh toán quốc tế
Quan hệ đối ngoại của mỗi quốc gia bao gồm tổng thể các lĩnh vực : kinh
tế, chính chị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật, du lịch…trong đó quan hệ kinh tế
chiếm vị trí quan trọng, là cơ sở cho các mối quan hệ khác. Trong quá trình hoạt
động, tất cả các quan hệ quốc tế đều cần thiết và liên quan đến vấn đề tài chính.
Kết thúc từng kỳ, từng từng niên hạn các quan hệ quốc tế đều được đánh giá kết
quả hoạt động, do đó cần thiết đến nghiệp vụ thanh toán quốc tế.
Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ tiền tệ, phát sinh trên cơ
sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức hay cá nhân nước này
với các tổ chức hay cá nhân nước khác, hoặc giữa một quốc gia với một tổ chức
quốc tế, thường được thông qua quan hệ giữa các Ngân hàng của các nước có
liên quan.
1.1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế
1.1.2.1. Đối với nền kinh tế
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới
thì hoạt động thanh toán quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong việc phát
triển kinh tế của đất nước. Một quốc gia không thể phát triển với chính sách
đóng cửa, chỉ dựa vào tích luỹ trao đổi trong nước mà phải phát huy lợi thế so
sánh, kết hợp với sức mạnh trong nước với môi trường kinh tế quốc tế. Trong
bối cảnh hiện nay, khi các quốc gia đều đặt kinh tế đối ngoại lên hàng đầu, coi
hoạt động kinh tế đối ngoại là con đường tất yếu trong chiến lược phát triển kinh
tế đất nước thì vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế ngày càng được khẳng
định.
Thanh toán quốc tế là mắt xích không thể thiếu trong dây chuyền hoạt
động kinh tế quốc dân.Thanh toán quốc tế là khâu quan trọng của giao dịch mua
bán hàng hóa, dịch vụ giữa các cá nhân, tổ chức thuộc các quốc gia khác nhau.
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
Thanh toán quốc tế góp phần giải quyết mối quan hệ hàng hoá tiền tệ, tạo nên sự
liên tục của quá trình sản xuất và đẩy nhanh quá trình lưu thông hàng hoá trên
phạm vi quốc tế. Nếu hoạt động thanh toán quốc tế được tiến hành nhanh chóng,
an toàn sẽ khiến cho quan hệ lưu thông hàng hoá tiền tệ giữa người mua và
người bán diễn ra trôi chảy, hiệu quả hơn.
Thanh toán quốc tế làm tăng cường các mối quan hệ giao lưu kinh tế giữa
các quốc gia, giúp cho quá trình thanh toán được an toàn, nhanh chóng, tiện lợi
và giảm bớt chi phí cho các chủ thể tham gia. Các ngân hàng với vai trò là trung
gian thanh toán sẽ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, đồng thời tư vấn cho khách
hàng, hướng dẫn về kỹ thuật thanh toán trong giao dịch nhằm giảm thiểu rủi ro
trong thanh toán và tạo sự an toàn tin tưởng cho khách hàng.
Như vậy, thanh toán quốc tế là hoạt động tất yếu của một nền kinh tế phát
triển.
1.1.2.2. Đối với ngân hàng
Thanh toán quốc tế là một loại hình dịch vụ liên quan đến tài sản ngoại
bảng của NH. Hoạt động TTQT giúp ngân hàng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa
dạng của khách hàng về các dịch vụ tài chính có liên quan tới TTQT. Trên cơ sở
đó giúp NH tăng doanh thu, nâng cao uy tín của ngân hàng và tạo dựng niềm tin
cho khách hàng. Điều đó không chỉ giúp ngân hàng mở rộng qui mô hoạt động
mà còn là một ưu thế tạo nên sức cạnh tranh cho ngân hàng trong cơ chế thị
trường. Hoạt động thanh toán quốc tế không chỉ là một nghiệp vụ đơn thuần
mà còn là một hoạt động nhằm hỗ trợ và bổ sung cho các hoạt động kinh doanh
khác của ngân hàng. Hoạt động thanh toán quốc tế được thực hiện tốt sẽ mở
rộng hoạt động tín dụng XNK, phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ, bảo
lãnh ngân hàng trong ngoại thương, tài trợ thương mại và các nghiệp vụ ngân
hàng quốc tế khác…
Hoạt động TTQT làm tăng tính thanh khoản cho ngân hàng. Khi thực hiện
các nghiệp vụ TTQT, ngân hàng có thể thu hút được nguồn vốn ngoại tệ tạm
thời nhàn rỗi của các doanh nghiệp có quan hệ thanh toán quốc tế với ngân hàng
dưới hình thức các khoản ký quỹ chờ thanh toán.
TTQT còn tạo điều kiện hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. Các ngân hàng
sẽ áp dụng các công nghệ tiên tiến để hoạt động TTQT được thực hiện nhanh
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
chóng, kịp thời và chính xác, nhằm phân tán rủi ro, góp phần mở rộng qui mô và
mạng lưới ngân hàng.
Hoạt động TTQT giúp ngân hàng mở rộng quan hệ với các ngân hàng nước
ngoài, nâng cao uy tín của mình trên trường quốc tế, trên cơ sở đó khai thác
được nguồn tài trợ của các ngân hàng nước ngoài và nguồn vốn trên thị trường
tài chính quốc tế để đáp ứng nhu cầu về vốn của ngân hàng.
Như vậy, thanh toán quốc tế có vai trò rất quan trọng đối với các ngân hàng.
Trong TTQT, việc các bên tham gia lựa chọn phương thức thanh toán là
một điều kiện rất quan trọng. PTTT tức là chỉ người bán dùng cách nào để thu
tiền về, người mua dùng cách nào để trả tiền. Tuỳ theo những hoàn cảnh và điều
kiện cụ thể, các bên tham gia trong thương mại quốc tế sẽ lựa chọn và thoả
thuận với nhau, cùng sử dụng một PTTT thích hợp trên nguyên tắc cùng có lợi,
người bán thu được tiền nhanh và đầy đủ, người mua nhập hàng đúng số lượng,
chất lượng và đúng hạn. Để phù hợp với tính đa dạng và phong phú của mối
quan hệ thương mại và TTQT, người ta đã thiết lập nhiều phương thức thanh
toán khác nhau. Các phương thức thanh toán quốc tế dùng trong ngoại thương
hiện nay gồm có: phương thức thanh toán chuyển tiền (Remittance), phương
thức uỷ thác thu (Collection), phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
(Documentary Credit)…
Trong thực tế, khi các bên mua bán chưa có sự tín nhiệm nhau thì thanh
toán TDCT là phương thức phổ biến, được các bên tham gia hợp đồng ngoại
thương ưa chuộng vì nó bảo vệ quyền lợi và bình đẳng cho tất cả các bên tham
gia(người mua, người bán, ngân hàng). Hiện nay ở Việt Nam và các nước trên
thế giới, thanh toán bằng thư tín dụng được sử dụng nhiều nhất, chiếm khoảng
80% trong tổng số kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu. Trong nội dung tiếp
theo em xin đề cập sâu về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.
1.2. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ
1.2.1. Khái niệm về phương thức tín dụng chứng từ
Phương thức Tín dụng chứng từ (TDCT) là phương thức thanh toán, trong
đó theo yêu cầu của khách hàng, một ngân hàng sẽ phát hành một bức thư (gọi là
thư tín dụng- letter of credit) cam kết trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu cho một bên
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
thứ ba khi người này xuất trình cho ngân hàng bộ chứng từ thanh toán phù hợp với
những điều kiện và điều khoản quy định trong thư tín dụng.
Từ khái niệm trên cho thấy, phương thức tín dụng chứng từ có thể được áp
dụng trong nội thương và ngoại thương. Trong ngoại thương, theo yêu cầu của
nhà NK, ngân hàng phát hành một thư tín dụng cho nhà XK hưởng. Nội dung
chủ yếu của thư tín dụng là sự cam kết của ngân hàng phát hành L/C sẽ trả tiền
cho nhà XK khi nhà XK tuân thủ những điều kiện quy định trong L/C và chuyển
bộ chứng từ cho ngân hàng để thanh toán.
Thuật ngữ “tín dụng- credit” ở đây được dùng theo nghĩa rộng, nghĩa là
“tín nhiệm”, chứ không phải để chỉ “một khoản cho vay” theo nghĩa thông
thường. Điều này được thể hiện rõ trong trường hợp khi người NK ký quỹ 100%
giá trị của L/C, thì thực chất ngân hàng không cấp bất cứ một khoản tín dụng
nào,mà chỉ cho người NK “vay” sự tín nhiệm của mình. Ngay cả trong trường
hợp nhà NK không hề ký quỹ, thì một khoản tín dụng thực sự chỉ có thể xảy ra
khi ngân hàng phát hành L/C tiến hành trả tiền cho nhà XK và ghi nợ nhà NK.
Như vậy, thuật ngữ “tín dụng” trong phương thức TDCT chỉ thể hiện khoản “tín
dụng trừu tượng” bằng lời hứa trả tiền của ngân hàng thay cho lời hứa trả tiền
của nhà NK, vì ngân hàng có tín nhiệm hơn nhà NK.
Như vậy, trong phương thức TDCT, ngân hàng không chỉ là người trung
gian thu hộ, chi hộ, mà còn là người đại diện cho nhà NK thanh toán tiền hàng
cho nhà XK, bảo đảm cho nhà XK nhận được khoản tiền tương ứng với hàng
hoá mà họ đã cung ứng. Đồng thời, ngân hàng còn là người đảm bảo cho nhà
NK nhận được số lượng và chất lượng hàng hoá phù hợp với bộ chứng từ và số
tiền mình bỏ ra.
Rõ ràng là, nhà NK có cơ sở để tin chắc rằng, ngân hàng sẽ không trả tiền
trước khi nhà XK giao hàng, bởi vì điều này đòi hỏi nhà XK phải xuất trình bộ
chừng từ gửi hàng.Trong khi đó, nhà XK tin chắc rằng sẽ nhận được tiền hàng
XK nếu anh ta trao cho ngân hàng phát hành L/C bộ chứng từ đầy đủ và phù hợp
theo như qui định trong L/C.
1.2.2. Các bên tham gia
1. Người xin mở L/C (Applicant for L/C): là người yêu cầu ngân hàng
phục vụ mình phát hành một L/C, và có trách nhiệm pháp lý về việc trả tiền của
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
ngân hàng cho người bán theo L/C này. Người xin mở L/C có thể là người mua
(buyer), nhà NK (importer), người mở L/C (opener), người trả tiền (accountee).
2. Người thụ hưởng L/C (Beneficiary): là người được hưởng tiền thanh
toán hay sở hữu hối phiếu chấp nhận thanh toán.Người thụ hưởng L/C có thể có
những tên gọi khác nhau như: người bán (seller), nhà XK (exporter), người ký
phát hối phiếu (drawer).
3. Ngân hàng phát hành L/C (Issuing Bank) hay ngân hàng mở L/C
(Opening Bank): là ngân hàng mà theo yêu cầu của người mua, phát hành một
L/C cho người bán hưởng. Ngân hàng phát hành thường được hai bên mua bán
thoả thuận và quy định trong hợp đồng mua bán.
4. Ngân hàng thông báo (Advising Bank): là ngân hàng được ngân hàng
phát hành yêu cầu thông báo L/C cho người thụ hưởng. Ngân hàng thông báo
thường là một ngân hàng đại lý hay một chi nhánh của ngân hàng phát hành ở
nước nhà XK.
5. Ngân hàng xác nhận (Confirming Bank): trong trường hợp nhà XK
muốn có sự đảm bảo chắc chắn của thư tín dụng, thì một ngân hàng có thể đứng
ra xác nhận L/C theo yêu cầu của ngân hàng phát hành. Thông thường ngân
hàng xác nhận là một ngân hàng lớn có uy tín và trong nhiều trường hợp ngân
hàng thông báo được đề nghị là ngân hàng xác nhận L/C.
6. Ngân hàng được chỉ định (Nominated Bank): là ngân hàng được ngân
hàng phát hành uỷ nhiệm để khi nhận được bộ chứng từ phù hợp với những qui
định trong L/C thì:
 Thanh toán (pay) cho người thụ hưởng
 Chấp nhận (accept) hối phiếu kỳ hạn
 Chiết khấu (negotiate) bộ chứng từ
Trách nhiệm của ngân hàng được chỉ định là giống như ngân hàng phát
hành khi nhận được bộ chứng từ của nhà XK gửi đến.
1.2.3. Quy trình nghiệp vụ tín dụng chứng từ
Hợp đồng ngoại thương
Người Người
xuất khẩu nhập khẩu
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
4
6 5 3 1 9
2
NH thông báo/ NH phát hành
7
thanh toán L/C L/C
 Bước 1: Sau khi kí hợp đồng ngoại 8 thương, nhà NK chủ động viết đơn
và gửi các giấy tờ cần thiết liên quan xin mở L/C gửi ngân hàng phục vụ mình
(NH phát hành L/C), yêu cầu ngân hàng mở một L/C với một số tiền nhất định
và theo đúng những điều kiện nêu trong đơn, để trả tiền cho nhà XK.
 Bước 2: Căn cứ vào các giấy tờ xin mở L/C của nhà NK, NH phục vụ
nhà NK sau khi đã đồng ý, và nhà NK đã thực hiện ký quỹ, thì sẽ mở một L/C
với một số tiền nhất định để trả tiền cho nhà XK rồi gửi bản chính (bản gốc) cho
NH phục vụ nhà XK (NH thông báo)
 Bước 3: Nhận được bản chính L/C từ NH phát hành, NH thông báo phải
xác thực L/C đã nhận được và gửi bản chính L/C cho nhà XK.
 Bước 4 : Căn cứ vào các nội dung của L/C và những thỏa thuận đã ký
trong hợp đồng, nhà XK sẽ tiến hành giao hàng cho nhà NK.
 Bước 5: Sau khi đã tiến hành giao hàng, nhà XK phải hoàn chỉnh ngay
bộ chứng từ hàng hoá theo đúng những chỉ thị trong L/C và phát hành hối phiếu
rồi gửi toàn bộ các chứng từ này cho NH thông báo/NH thanh toán để xin thanh
toán.
 Bước 6: NH thông báo/ thanh toán nhận được bộ chứng từ từ nhà XK
phải kiểm tra thật kỹ, nếu thấy các chứng từ này mà bề ngoài của chúng không
có gì mâu thuẫn với nhau thì sẽ tiến hành trả tiền cho các chứng từ đó.
 Bước 7: NH thông báo L/C chuyển bộ chứng từ cho NH phát hành L/C
và yêu cầu NH này trả tiền cho bộ chứng từ đó.
 Bước 8: Nhận được bộ chứng từ, NH phát hành phải kiểm tra kỹ, nếu
các chứng từ khớp đúng, không có sự nghi ngờ thì NH phát hành trích tiền từ tài
khoản ký quỹ mở L/C đứng tên nhà NK để chuyển trả cho NH thông báo/ thanh
toán L/C.
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
 Bước 9: NHNK thông báo việc trả tiền đối với L/C cho nhà NK, đồng
thời NH chuyển giao bộ chứng từ hàng hoá cho nhà NK để người đó có căn cứ
đi nhận hàng.
1.2.4. UCP - Văn bản pháp lý quốc tế điều chỉnh phương thức TDCT
Khi thanh toán bằng phương thức TDCT, các bên XNK phải thoả thuận với
nhau về việc sử dụng UCP. UCP (The Uniform Customs and Practice for
Documentary credit) là bản quy tắc và cách thực hành thống nhất về tín dụng
chứng từ do Phòng thương mại quốc tế (ICC) tại Pari công bố lần đầu tiên vào
năm 1933. Từ đó đến nay UCP đã qua 5 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 1951,
1962, 1974, 1983, 1993 và có hiệu lực áp dụng từ 01/01/1994.
UCP đã được hơn 175 nước áp dụng trong đó có Việt Nam. Khác với luật
quốc gia hay công ước quốc tế, UCP không tự động áp dụng để điều chỉnh hoạt
động thanh toán TDCT mà mang tính chất pháp lý tuỳ ý. Các bên tham gia có
quyền lựa chọn có hay không dùng UCP để điều chỉnh hoạt động thanh toán
TDCT. Nhưng một khi các bên đã đồng ý áp dụng UCP thì các điều khoản áp
dụng của UCP sẽ ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia.
Một điểm cần lưu ý là UCP ban hành sau không phủ nhận các nội dung
của UCP trước đó. Do đó các bên có thể thoả thuận lựa chọn một UCP nào đó,
nhưng điều quy định bắt buộc là phải dẫn chiếu nó trong L/C. Chỉ UCP bản gốc
bằng tiếng Anh mới có giá trị pháp lý giải quyết các tranh chấp, các bản dịch
khác chỉ có giá trị tham khảo.
Hiện nay, UCP bản sửa đổi năm 1993 số 500 được coi là hoàn chỉnh nhất
và ngày càng được nhiều ngân hàng của các nước thừa nhận và áp dụng rộng rãi
trong thanh toán quốc tế. UCP 500 thực sự được coi là cẩm nang cho nghiệp vụ
tín dụng chứng từ.
1.2.5. Thư tín dụng (L/C) - Công cụ quan trọng của phương thức thanh
toán tín dụng chứng từ
Thư tín dụng là một bản cam kết trả tiền do NH phát hành (NH mở L/C)
mở theo chỉ thị của người NK (người yêu cầu mở L/C), để trả một số tiền nhất
định cho người XK (người thụ hưởng) với điều kiện người đó phải thực hiện đầy
đủ những quy định trong L/C.
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
Thư tín dụng có tính chất quan trọng vì tuy được hình thành trên cơ sở hợp
đồng ngoại thương nhưng sau khi được thiết lập, nó lại hoàn toàn độc lập với
hợp đồng này. Một khi L/C đã được mở và được các bên chấp nhận thì cho dù
nội dung của L/C có đúng với hợp đồng ngoại thương hay không cũng không
làm thay đổi quyền lợi và nghĩa vụ và của các bên có liên quan. Có nghĩa là khi
thanh toán ngân hàng chỉ căn cứ vào bộ chứng từ, khi nhà XK xuất trình bộ
chứng từ phù hợp về mặt hình thức với những điều khoản quy định trong L/C thì
ngân hàng phát hành L/C phải trả tiền vô điều kiện cho nhà XK.
Như vậy, việc thanh toán L/C không hề căn cứ vào tình hình thực tế của
hàng hoá, NH cũng không có nghĩa vụ xem xét việc giao hàng hoá thực tế có
khớp đúng với chứng từ hay không mà chỉ căn cứ vào chứng từ do người bán
xuất trình, nếu thấy các chứng từ đó bề mặt phù hợp với các điều kiện của L/C
thì trả tiền cho người bán.
Chính những tính chất quan trọng của L/C khiến cho phương thức thanh
toán TDCT mau chóng trở thành phương thức thanh toán hữu hiệu đặc biệt
trong ngoại thương.
1.3. MỘT SỐ RỦI RO CHỦ YẾU TRONG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TDCT
Trong hoạt động ngân hàng, lợi nhuận và rủi ro luôn đi đôi với nhau và có
mối quan hệ ngược chiều. Lợi nhuận càng cao thì rủi ro ngân hàng gặp phải
càng lớn và ngược lại. Trong hoạt động thanh toán TDCT, ngân hàng cũng
không thể tránh khỏi rủi ro. Các rủi ro trong thanh toán TDCT mà ngân hàng và
các bên tham gia thường gặp là:
1.3.1. Rủi ro kỹ thuật
Rủi ro kỹ thuật là những rủi ro do những sai sót mang tính kỹ thuật trong
quy trình thanh toán TDCT.
a. Rủi ro đối với nhà Xuất khẩu
Khi tham gia phương thức thanh toán TDCT, nhà XK hay gặp những rủi ro sau:
1. Khi nhận được L/C từ NH thông báo, nếu nhà XK kiểm tra các điều
kiện chứng từ không kĩ, chấp nhận cả những yêu cầu bất lợi mà nhà XK không
thể đáp ứng được trong khâu lập chứng từ sau này. Khi các yêu cầu đó không
được thoả mãn, NH phát hành từ chối bộ chứng từ và không thanh toán. Lúc đó,
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
nhà NK sẽ có lợi thế để thương lượng lại về giá cả nằm ngoài các điều khoản
của L/C và nhà XK sẽ gặp bất lợi.
2. Trong thanh toán TDCT, ngân hàng mở L/C đứng ra cam kết thanh toán
cho người XK khi họ xuất trình bộ chứng từ phù hợp với nội dung của L/C, NH
chỉ làm việc với các chứng từ quy định trong L/C. Phương thức thanh toán
TDCT đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối giữa bộ chứng từ thanh toán với nội dung
quy định trong L/C. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong việc lập chứng từ thì nhà XK
cũng có thể bị NH mở L/C và người mua bắt lỗi, từ chối thanh toán. Do đó, việc
lập bộ chứng từ thanh toán là một khâu quan trọng và rất dễ gặp rủi ro đối với
nhà XK.
Một bộ chứng từ thanh toán phù hợp với L/C phải đáp ứng được các yêu
cầu sau :
– Các chứng từ phải phù hợp với luật lệ và tập quán thương mại mà hai nước
người mua và người bán đang áp dụng và được dẫn chiếu trong L/C.
– Nội dung và hình thức của các chứng từ thanh toán phải được lập theo đúng
yêu cầu đề ra trong L/C.
– Những nội dung và các số liệu có liên quan giữa các chứng từ không được
mâu thuẫn với nhau, nếu có sự mâu thuẫn giữa các chứng từ mà từ đó người ta
không thể xác định một cách rõ ràng, thống nhất nội dung thuộc về tên hàng, số
lượng, trọng lượng, giá cả, tổng trị giá, tên của người hưởng lợi…thì các chứng
từ đó sẽ bị ngân hàng từ chối thanh toán vì bộ chứng từ đó mâu thuẫn với nhau.
– Bộ chứng từ phải được xuất trình tại địa điểm qui định trong L/C và trong
thời hạn hiệu lực của L/C.
Trên thực tế có rất nhiều sai sót xảy ra trong quá trình lập chứng từ,
thường gặp vẫn là:
+ Lập chứng từ sai lỗi chính tả, sai tên, địa chỉ của các bên tham gia, của
hãng vận tải
+ Chứng từ không hoàn chỉnh về mặt số lượng.
+ Các sai sót trên bề mặt chứng từ : số tiền trên chứng từ vượt quá giá trị
của L/C; các chứng từ không ghi số L/C, không đánh dấu bản gốc; các chứng từ
không khớp nhau hoặc không khớp với nội dung của L/C về số lượng, trọng
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
lượng, mô tả hàng hoá…; các chứng từ không tuân theo quy định của L/C về
cảng bốc dỡ hàng, về hãng vận tải, về phương thức vận chuyển hàng hóa…
Tất cả những sai sót trên đều là những nguyên nhân gây nên rủi ro cho nhà
XK khi lập bộ chứng từ thanh toán.
Ngoài ra, do sự khác biệt về tập quán, luật lệ ở mỗi nước cho nên dễ dẫn
đến những sai sót khi nhà XK hoàn tất bộ chứng từ hàng hoá để gửi NH xin
thanh toán.
3. Nếu nhà XK xuất trình bộ chứng từ không phù hợp với L/C thì mọi
khoản thanh toán hay chấp nhận có thể đều bị từ chối, và nhà XK phải tự xử lý
hàng hoá như dỡ hàng, lưu kho cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc phải
tìm người mua mới, bán đấu giá hay chở hàng về quay về nước. Đồng thời, nhà
XK phải chịu những chi phí như lưu tàu quá hạn, phí lưu kho… trong khi đó
không biết rõ lập trường của nhà NK là sẽ đồng ý hay từ chối nhận hàng vì lý do
bộ chứng từ có sai sót.
4. Nếu NH phát hành mất khả năng thanh toán, thì cho dù bộ chứng từ xuất
trình là hoàn hảo thì cũng không được thanh toán.
5. Thư tín dụng có thể huỷ ngang có thể được NH phát hành sửa đổi, bổ
sung hay huỷ bỏ bất cứ lúc nào trước khi nhà XK xuất trình bộ chứng từ mà
không cần sự đồng ý của nhà XK.
b. Rủi ro đối với nhà Nhập khẩu
1. Trong thanh toán TDCT, việc thanh toán của NH cho người thụ hưởng
chỉ căn cứ vào bộ chứng từ xuất trình mà không căn cứ vào việc kiểm tra hàng
hoá. NH chỉ kiểm tra tính chân thật bề ngoài của chứng từ, mà không chịu trách
nhiệm về tính chất bên trong của chứng từ, cũng như chất lượng và số lượng
hàng hoá. Như vậy sẽ không có sự đảm bảo nào cho nhà NK rằng hàng hoá sẽ
đúng như đơn đặt hàng hay không. Nhà NK có thể nhận được hàng kém chất
lượng hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển mà vẫn phải hoàn trả đầy đủ
tiền thanh toán cho NH phát hành.
2. Khi nhà NK chấp nhận bộ chứng từ hàng hoá sẽ có nguy cơ gặp rủi ro.
Bộ chứng từ là cơ sở pháp lý đầu tiên về tính đúng đắn của hàng hoá. Nếu nhà
NK không chú ý kiểm tra kỹ bộ chứng từ (từ lỗi, câu chữ, số lượng các loại
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
chứng từ, cơ quan có thẩm quyền cấp các loại giấy chứng nhận…) mà chấp nhận
bộ chứng từ có lỗi sẽ bị thiệt hại và gặp khó khăn trong việc khiếu nại sau này.
3. Một rủi ro mà nhà NK hay gặp là hàng đến trước bộ chứng từ, nhà NK
chưa nhận được bộ chứng từ mà hàng đã cập cảng. Bộ chứng từ bao gồm vận
đơn, mà vận đơn lại là chứng từ sở hữu hàng hoá nên thiếu vận đơn thì hàng hoá
không được giải toả. Nếu nhà NK cần gấp ngay hàng hoá thì phải thu xếp để NH
phát hành phát hành một thư bảo lãnh gửi hãng tàu để nhận hàng. Để được bảo
lãnh nhận hàng, nhà NK phải trả thêm một khoản phí cho NH. Hơn nữa, nếu nhà
NK không nhận hàng theo qui định thì tiền bồi thường giữ tàu quá hạn sẽ phát
sinh.
c. Rủi ro đối với ngân hàng phát hành
1. Trong nghiệp vụ mở L/C, nếu NH phát hành kiểm tra không kĩ đơn xin
mở L/C sẽ dẫn đến việc chấp nhận cả những điều khoản hàm chứa rủi ro cho
NH sau này.
2. Khi nhận được bộ chứng từ xuất trình, nếu NH phát hành trả tiền hay
chấp nhận thanh toán hối phiếu kỳ hạn mà không có sự kiểm tra một cách thích
đáng bộ chứng từ, để bộ chứng từ có lỗi, nhà NK không chấp nhận, thì NH
không thể đòi tiền nhà NK.
3. Ngân hàng phát hành phải thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng
theo qui định của L/C ngay cả trong trường hợp nhà NK mất khả năng thanh
toán hoặc bị phá sản do kinh doanh thua lỗ.
4. Trong trường hợp hàng đến trước bộ chứng từ thì NH phát hành hay
được yêu cầu chấp nhận thanh toán cho người thụ hưởng mà chưa nhìn thấy bộ
chứng từ. Nếu không có sự chấp nhận trước của người NK về việc hoàn trả, thì
NH phát hành sẽ gặp rủi ro khi bộ chứng từ có sai sót, khi đó nhà NK không
chấp nhận và NH sẽ không truy hoàn được tiền từ nhà NK.
5. Nếu trong L/C ngân hàng phát hành không qui định bộ vận đơn đầy
đủ(full set off bills of lading) thì một người NK có thể lấy được hàng hoá khi chỉ
cần xuất trình một phần của bộ vận đơn, trong khi đó người trả tiền hàng hoá lại
là ngân hàng phát hành theo cam kết của L/C.
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
6. NH phát hành có thể gặp rủi ro do không hành động đúng theo UCP
500, đó là đưa ra quyết định từ chối bộ chứng từ vượt quá 7 ngày làm việc của
ngân hàng, theo qui định của UCP 500 là không quá 7 ngày.
d. Rủi ro đối với ngân hàng thông báo
NH thông báo có trách nhiệm phải đảm bảo rằng thư tín dụng là chân thật,
đồng thời phải xác minh chữ ký, mã khoá (test key), mẫu điện của NH phát hành
trước khi gửi thông báo cho nhà XK. Rủi ro xảy ra với NH thông báo là khi NH
này thông báo một L/C giả hoặc sửa đổi một L/C không có hiệu lực trong khi
chính NH chưa xác nhận được tình trạng mã khoá hay chữ ký uỷ quyền của NH
mở L/C.
e. Rủi ro đối với ngân hàng xác nhận
1. Nếu bộ chứng từ được xuất trình là hoàn hảo thì NH xác nhận phải trả
tiền cho nhà XK bất luận là có truy hoàn được tiền từ NH phát hành hay không.
Như vậy, NH xác nhận chịu rủi ro tín dụng đối với NH phát hành.
2. Nếu NH xác nhận trả tiền hay chấp nhận thanh toán hối phiếu kỳ hạn
mà không có sự kiểm tra bộ chứng từ một cách thích đáng, để bộ chứng từ có
lỗi, NH phát hành không chấp nhận thanh toán thì NH xác nhận không thể đòi
tiền NH phát hành.
f. Rủi ro đối với ngân hàng được chỉ định
Các NH được chỉ định không có trách nhiệm thanh toán cho nhà XK trước
khi nhận được tiền hàng từ NH phát hành. Tuy nhiên trong thực tế, trên cơ sở bộ
chứng từ được xuất trình, các NH được chỉ định thường ứng trước cho nhà XK
với điều kiện truy đòi để trợ giúp nhà XK, do đó NH này phải chịu rủi ro tín
dụng đối với NH phát hành hoặc nhà XK.
1.3.2. Rủi ro đạo đức
Rủi ro đạo đức là những rủi ro khi một bên tham gia phương thức thanh
toán TDCT cố tình không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo qui định của
L/C, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của bên kia.
a. Rủi ro đạo đức đối với nhà XK
Mặc dù trong thanh toán TDCT đã có sự cam kết của NH mở L/C nhưng sự
tin tưởng và thiện chí giữa người mua và người bán vẫn được coi là yếu tố quan
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
trọng đảm bảo cho sự an toàn của TTQT. Khi người NK không thiện chí, cố ý
không muốn thực hiện hợp đồng thì họ có thể dựa vào sai sót cho dù là rất nhỏ
của bộ chứng từ để đòi giảm giá, kéo dài thời gian để chiếm dụng vốn của người
bán, thậm chí từ chối thanh toán.
b. Rủi ro đạo đức đối với nhà NK
Với người mua sự trung thực của người bán là rất quan trọng bởi vì NH chỉ
làm việc với các chứng từ mà không cần biết việc giao hàng có đúng hợp đồng
hay không. Do đó nhà NK có thể gặp rủi ro nếu nhà XK có hành vi gian dối, lừa
đảo trong việc giao hàng như : cố tình giao hàng kém phẩm chất, không đúng số
lượng…
Một nhà XK chủ tâm gian lận có thể xuất trình bộ chứng từ giả mạo, có bề
ngoài phù hợp với L/C cho NH mà thực tế không có hàng giao, người NK vẫn
phải thanh toán cho NH ngay cả trong trường hợp không nhận được hàng hoặc
nhận được hàng không đúng theo hợp đồng.
c. Rủi ro đạo đức đối với ngân hàng
NH là người gánh chịu rủi ro đạo đức : NH phát hành phải thực hiện thanh
toán cho người hưởng lợi theo qui định của L/C ngay cả trong trường hợp người
NK chủ tâm không hoàn trả.
NH là người gây ra rủi ro đạo đức: NH mở L/C có thể vi phạm cam kết của
mình như từ chối thanh toán hoặc trì hoãn thanh toán hoặc đứng về phía khách
hàng gây khó khăn trong quá trình thanh toán.
1.3.3. Rủi ro chính trị
Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là một trong các phương thức
được sử dụng phổ biến trong thanh toán quốc tế. Các chủ thể tham gia trong
phương thức TDCT ở nhiều quốc gia khác nhau và tham gia vào nhiều lĩnh vực
ngành nghề khác nhau. Do đó, phương thức TDCT chịu ảnh hưởng mạnh mẽ
của môi trường chính trị, xã hội của các quốc gia. Một sự biến động dù là nhỏ về
chính trị, xã hội của một quốc gia cũng sẽ ảnh hưởng tới sự vận động của tự do
thương mại, đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghịêp…từ đó ảnh
hưởng tới quá trình thanh toán.
Rủi ro chính trị trong thanh toán quốc tế theo phương thức TDCT là những
rủi ro bắt nguồn từ sự không ổn định về chính trị của các nước có liên quan
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
trong quá trình thanh toán.Thông thường đó là rủi ro do thay đổi môi trường
pháp lý như: thay đổi đột ngột về thuế XNK, hạn ngạch, cơ chế ngoại hối (hạn
chế ngoại hối), luật XNK. Những thay đổi này làm cho các điều kiện trên thị
trường tài chính thay đổi đột biến không dự tính trước làm các bên tham gia
XNK và ngân hàng không thực hiện được nghĩa vụ của mình, làm cho L/C có
thể bị huỷ bỏ, gây thiệt hại cho các bên tham gia.
Bên cạnh đó, các cuộc nổi loạn, biểu tình, bạo động hay chiến tranh, đảo
chính, đình công…hoặc những rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hoả hoạn ở
các nước tham gia, chứng từ bị thất lạc cũng có thể gây rủi ro trong quá trình
thanh toán.
1.3.4. Rủi ro khách quan từ nền kinh tế
Một rủi ro mà các bên tham gia phương thức thanh toán TDCT hay gặp là
sự khủng hoảng, suy thoái kinh tế và tình trạng công nợ nặng nề của các quốc
gia. Khi nền kinh tế của một quốc gia bị suy thoái, khủng hoảng sẽ kéo theo các
ngân hàng bị phong toả hoặc tạm ngưng hoạt động, từ đó làm ảnh hưởng rtới
quá trình thanh toán quốc tế. Nếu nợ nước ngoài của một quỗc gia là quá lớn thì
các biện pháp như tăng thuế, phá giá nội tệ sẽ được áp dụng, từ đó làm giảm khả
năng chi trả của người mua và ngân hàng có nguy cơ không đòi được tiền.
Ngoài ra, sự phong toả kinh tế của các quốc gia như trường hợp của Cuba,
Iraq… cũng mang lại những rủi ro cho bất kì quốc gia, đơn vị kinh tế nào có
hoạt động xuất nhập khẩu với các nước đó.
Tóm lại những nội dung trên đã đi vào nghiên cứu các vấn đề cơ bản về
thanh toán TDCT, trong đó phần lớn tập trung vào việc phân tích các loại rủi ro
đối với các chủ thể tham gia vào phương thức thanh toán này. Từ đó, làm nền
tảng lý luận để đối chiếu với những rủi ro thực tế xảy ra trong thanh toán TDCT
tại NHCT Đống Đa được đề cập ở chương sau.
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG
CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NH Công thương Đống Đa
Ngân hàng Công Thương Đống Đa được thành lập năm 1956, tiền thân là
NHNN quận Đống Đa, một chi nhánh trực thuộc NHNN với chức năng quản lý
của NHNN trên địa bàn quận Đống Đa. Theo NĐ 53/HĐBT (ngày 26/3/1988),
hệ thống ngân hàng Việt Nam tách thành hai cấp, gồm NH Nhà nước và các NH
chuyên doanh.Tháng 7/1988, NHCT Việt Nam ra đời và đi vào hoạt động, theo
đó, NHNN quận Đống Đa được chuyển thành NHCT quận Đống Đa trực thuộc
NHCT thành phố Hà Nội. Với QĐ 93 (ngày 18/4/1993), NHCT quận Đống Đa
chuyển thành NHCT khu vực Đống Đa, là đơn vị hạch toán phụ thuộc hệ thống
NHCT Việt Nam.
Địa bàn kinh doanh của NHCT Đống Đa chủ yếu là ở 2 quận Thanh Xuân
và Đống Đa, với đặc điểm dân số tập trung đông, đa dạng các thành phần kinh
tế, là khu trung tâm sản xuất công nghiệp, tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp có
quy mô lớn của thành phố như: Nhà máy công cụ số 1, xí nghiệp Dược phẩm
TW I, công ty cơ điện Trần Phú, công ty giầy Thượng Đình…Đây là những điều
kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của NHCT Đống Đa nói chung và hoạt
động thanh toán TDCT nói riêng.
Với phương châm “Phát triển- An toàn- Hiệu quả”, NHCT Đống Đa luôn
khẳng định vị trí của mình và đã được nhiều người biết tới là chi nhánh hạng 1
của NH Công thương Việt Nam, một chi nhánh có doanh số hoạt động lớn trên
địa bàn Hà Nội cả về phạm vi, qui mô và chất lượng hoạt động. Trong những
năm gần đây NHCT Đống Đa đã đạt được những thành tích đáng kể đó là: năm
1995 chi nhánh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng
ba, năm 1998 được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì và năm 2002
được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất về thành tích kinh doanh
Tiền tệ – Tín dụng ngân hàng.
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
Đặt trụ sở chính tại 187 Tây Sơn, NHCT Đống Đa ngày càng lớn mạnh về
qui mô và chi nhánh. Trong toàn cơ quan đã có 11 phòng ban, bao gồm: Ban
Giám đốc, Phòng tổ chức hành chính, Phòng Kế toán- Tài Chính, Phòng Tiền tệ-
Kho quĩ, Phòng Tài trợ thương mại, Phòng Thông tin- Điện toán, Phòng Tổng
hợp- Tiếp thị, Phòng Khánh hàng số 1, Phòng Khánh hàng số 2, Phòng Khách
hàng cá nhân, Tổ nghiệp vụ bảo hiểm. NHCT Đống Đa có 1 Giám đốc và 4 Phó
giám đốc. Tập thể cán bộ nhân viên của NH có tổng số 300 người. Có tất cả 2
phòng giao dịch: khu vực Cát Linh và khu vực Kim Liên và 16 quĩ tiết kiệm
nằm rải rác trong quận Đống Đa.
2.1.2. Hoạt động kinh doanh của NHCT Đống Đa trong những năm gần đây
Chi nhánh NHCT Đống Đa với chức năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ
Ngân hàng đã liên tục tự đổi mới và đi lên. Mặc dù tồn tại và phát triển trong
nền kinh tế thị trường nhiều biến động, trước sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều
NH thương mại và các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước cùng hoạt động trên
địa bàn Hà Nội, trong những năm qua, Chi nhánh đã không ngừng mở rộng và
phát triển các hoạt động dịch vụ kinh doanh tiền tệ, nâng cao chất lượng phục
vụ, ứng dụng các công nghệ dịch vụ ngân hàng hiện đại tiên tiến, đổi mới phong
cách giao dịch, tạo uy tín với khách hàng, thể hiện qua một số kết quả sau đây:
2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
Doanh số huy động vốn những năm gần đây tăng trên ngàn tỷ đồng, có thể
khẳng định nguồn vốn huy động của NH tăng trưởng nhanh và ổn định vững
chắc.
Bảng 1: Tình hình huy động vốn của NHCT Đống Đa
Đơn vị: tỷ đồng
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
2002 2003 2004
Chỉ tiêu
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Tiền gửi dân cư 1360 58.6 1734 63.89 2014 65
T.gửi tổ chức kinh
800 34.5 900 33.16 1016 32.77
tế
Các nguồn khác 160 6.9 80 2.95 70 2.23
Tổng số 2320 100 2714 100 3100 100
Nguồn: Báo cáo tổng kết từ 2002-2004 tại NHCT Đống Đa
Tổng nguồn vốn huy động của NH trong năm 2004 đạt trên 3100 tỷ đồng,
tăng 386 tỷ đồng so với cuối năm 2003. Trong đó:
– Tiền gửi của các tầng lớp dân cư tăng lên là: 2015 tỷ đồng, tăng 16% so với
năm 2003, số tuyệt đối tăng 281 tỷ đồng.
– Tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng lên là: 1085 tỷ đồng, tăng 11% so với
năm 2003, số tuyệt đối tăng 105 tỷ đồng.
Chi nhánh đã không ngừng đẩy nhanh tốc độ huy động vốn, nhất là các
nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư. Tỷ trọng huy động vốn từ dân cư chiếm tỷ
trọng lớn (65% tổng nguồn vốn huy động) là do NH đã nhận thức được tầm
quan trọng của đối tượng khách hàng là cá nhân thuộc các tầng lớp dân cư. Do
đó, NH đã mở thêm các quỹ tiết kiệm ở nơi đông dân cư và thuận lợi như quỹ
tiết kiệm Thái Hà. NH đã ứng dụng công nghệ NH hiện đại theo mô hình NH
bán lẻ để rút ngắn thời gian giao dịch cho khách hàng, quảng cáo các tiện ích
của các sản phẩm dịch vụ ngân hàng như: rút tiền qua máy ATM, thực hiện chi
trả lương qua tài khoản NH, đồng thời bố trí đội ngũ giao dịch viên trẻ trung,
năng động, được đào tạo về kỹ năng giao tiếp văn minh. Bên cạnh đó, uy tín của
NHCT Đống Đa cũng là một yếu tố quan trọng trong việc tăng trưởng nguồn
vốn của NH
2.1.2.2. Hoạt động cho vay và đầu tư
Trong những năm qua, nhờ có nguồn vốn huy động khá dồi dào, NHCT
Đống Đa đã đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu vốn tín dụng cho các thành phần kinh
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương
Chuyên đề tốt nghiệp
tế, giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, cải tiến dây truyền công
nghệ, tăng chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm cho người lao động.
Bảng 2: Tình hình dư nợ của NHCT Đống Đa
Đơn vị: tỷ đồng
2002 2003 2004
Chỉ tiêu
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Dư nợ ngắn hạn 995,6 53,92 1122 55 1292 59
Dư nợ trung dài hạn 850,7 46,08 918 45 911 41
Tổng dư nợ 1846,3 100 2040 100 2203 100
Nguồn: Báo cáo tổng kết từ 2002-2004 tại NHCT Đống Đa
Tổng dư nợ cho vay và đầu tư đến 31/12/2004 là 2203 tỷ đồng, tăng 183 tỷ
đồng so với cuối năm 2003. Trong đó:
 Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 59% tổng dư nợ
 Dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 41% tổng dư nợ
 Dư nợ cho vay XNK bằng ngoại tệ đạt 17 % tổng dư nợ
 Hoạt động tín dụng ngắn hạn: tổng doanh số cho vay ngắn hạn năm
2004 đạt: 1292 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2003. Vốn cho vay ngắn hạn của
NH đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp vừa và
nhỏ, nhập nguyên vật liệu, dự trữ cho sản xuất kinh doanh ổn định và có hiệu
quả, đảm bảo chất lượng sản phẩm, có thể cạnh tranh trên thị trường trong nước
và XK ra thị trường quốc tế như: sản phẩm xăm lốp ôtô, xe máy, xe đạp của
công ty Cao su Sao Vàng, sản phẩm giầy dép của công ty Giầy Thượng Đình,
sản phẩm dây cáp điện các loại của công ty Cơ điện Trần Phú, sản phẩm sơn của
công ty Sơn tổng hợp Hà Nội, các sản phẩm bóng đèn của công ty bóng đèn
phích nước Rạng Đông...
Ngoài việc đáp ứng vốn kịp thời cho các Tổng công ty, các doanh nghiệp
lớn, Chi nhánh còn rất chú trọng tới việc cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ,
các hộ gia đình, kinh tế tư nhân cá thể trên địa bàn Thủ đô để phát triển sản xuất
kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.
Lớp 1501 Nguyễn Thị Lan
Phương