Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh gaz và bếp ga ở công ty tnhh thương mại và dịch vụ ngọc toản

  • 59 trang
  • file .doc
Lêi më §Çu
NÒn kinh tÕ níc ta ®ang ë giai ®o¹n ®Çu cña nÒn kinh tÕ
thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. ViÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh
tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo
sù vËn hµnh cña c¬ chÕ thÞ trêng ®· më ra mét thêi kú míi ®Çy
nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn còng nh lµ nh÷ng th¸ch thøc lín lao cho
c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam.
VËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã nghÜa lµ ho¹t ®éng
cña doanh nghiÖp ph¶i g¾n liÒn víi thÞ trêng, tu©n thñ theo c¸c
quy luËt kinh tÕ trong ®ã quy luËt c¹nh tranh. Mçi mét doanh
nghiÖp ph¶i biÕt thÝch nghi víi thÞ trêng, c¹nh tranh gay g¾t víi
nhau ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn.Trong nh÷ng cuéc c¹nh tranh nµy,
doanh nghiÖp nµo biÕt thÝch nghi víi thÞ trßng, tËn dông mäi c¬
héi, ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng cña m×nh sÏ giµnh ®îc th¾ng lîi. Ng-
îc l¹i, nh÷ng doanh nghiÖp yÕu thÕ, kh«ng thÝch nghi ®îc sÏ bÞ
®µo th¶i khái thÞ trêng.
B¾t ®Çu tõ ý tëng nµy, sau mét thêi gian t×m hiÓu vµ thùc
tËp t¹i C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n, em ®·
quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi ''Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng
c¹nh tranh trong lÜnh vùc kinh doanh Gaz vµ BÕp ga ë
C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n" lµ ®Ò tµi
nghiªn cøu cña t«i.
C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n lµ mét
doanh nghiÖp t nh©n chuyªn kinh doanh c¸c s¶n phÈm gaz
vµ bÕp ga. Qua gÇn 5 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, c«ng ty
®· t×m cho m×nh mét vÞ trÝ kh¸ æn ®Þnh trªn thÞ trêng
gaz vµ bÕp ga. Tuy nhiªn, hiÖn nay c«ng ty ®ang ph¶i ®-
¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh m¹nh mÏ tõ nhiÒu phÝa trªn thÞ
trêng gaz vµ bÕp ga t¹i Qu¶ng Ninh nãi chung vµ H¹ long nãi
riªng víi sù tham gia cña c¸c h·ng ga nh Shell, §¹i H¶i Petrol,
BP, Th¨ng long gaz, Petro ViÖt nam ... Trong ®ã cã sù c¹nh
tranh rÊt quyÕt liÖt ®èi víi s¶n phÈm ga ho¸ láng, mét s¶n
phÈm cã lîi nhuËn cao vµ nhiÒu tiÒm n¨ng. Lµm cho ho¹t
®éng kinh doanh Ga gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ quyÕt liÖt. §Ó
tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng ga, c«ng ty cÇn ph¶i
nghiªn cøu t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp ®Ó n©ng cao
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. Cã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh
1
tranh, c«ng ty míi cã thÓ chiÕn th¾ng ®îc c¸c ®èi thñ c¹nh
tranh, ®øng v÷ng trªn thÞ trêng c¹nh tranh khèc liÖt nµy.
§Ó cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, C«ng
ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n cã thÓ sö dông
nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c nhau. Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, t«i xin
®îc tr×nh bµy mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cho s¶n phÈm ga. Qua mét sè ý kiÕn ®ãng gãp t«i hy
väng cã thÓ n©ng cao ®îc søc c¹nh tranh trong kinh doanh s¶n
phÈm ga vµ qua ®ã gióp ®îc phÇn nµo cho viÖc t¨ng søc c¹nh
tranh trong kinh doanh ga ho¸ láng cña c«ng ty. V× thêi gian vµ
kh¶ n¨ng cã h¹n, luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt
nhÊt ®Þnh. KÝnh mong sù ®ãng gãp cña thÇy híng dÉn, c¸c
thÇy c« vµ b¹n bÌ ®Ó cho néi dung luËn v¨n ®îc hoµn thiÖn
h¬n.
LuËn v¨n gåm 3 phÇn:
PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.
PhÇn II : §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong lÜnh vôc kinh
doanh ga cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n.
PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh
tranh cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n, trong
kinh doanh ga ho¸ láng.
2
PhÇn I
mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh
vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cña doanh nghiÖp
-==&==-
I . C¹nh tranh - §Æc trng c¬ b¶n cña kinh tÕ thÞ tr-
êng.
1.Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña c¹nh tranh.
BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo tham gia ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh mét lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã trªn thÞ trêng
®Òu ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh. §©y lµ mét ®iÒu tÊt yÕu
vµ lµ ®Æc trng c¬ b¶n nhÊt cña c¬ chÕ thÞ trêng.
Canh tranh ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn
s¶n xuÊt hµng ho¸ t b¶n chñ nghÜa. Kh¸i niÖm c¹nh tranh
®îc nhiÒu t¸c gi¶ tr×nh bµy díi nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau
trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ
x· héi.
Theo Marx “C¹nh tranh lµ sù ganh ®ua, sù ®Êu tranh
gay g¾t gi÷a c¸c nhµ t b¶n nh»m giµnh giËt nh÷ng ®iÒu
3
kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ ®Ó thu
®îc lîi nhuËn siªu ng¹ch”.
Cßn theo cuèn tõ ®iÓn kinh doanh (xuÊt b¶n 1992 ë
Anh ), c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ trêng ®îc ®Þnh nghÜa
lµ “sù ganh ®ua, sù k×nh ®Þnh gi÷a c¸c nhµ kinh doanh
nh»m tranh giµnh tµi nguyªn s¶n xuÊt cïng mét lo¹i vÒ
phÝa m×nh”.
Nh vËy, hiÓu theo mét nghÜa chung nhÊt, c¹nh tranh
lµ sù ganh ®ua gi÷a c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh
tÕ trong viÖc giµnh giËt thÞ trêng vµ kh¸ch hµng vµ c¸c
®iÒu kiÖn thu©n lîi trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh.Thùc chÊt cña c¹nh tranh lµ sù tranh giµnh vÒ lîi Ých
kinh tÕ giòa c¸c chñ thÓ tham gia thÞ trêng.
C¹nh tranh lµ mét ®iÒu tÊt yÕu kh¸ch quan cña nÒn
kinh tÕ thÞ trêng. C¸c doanh nghiÖp b¾t buéc ph¶i chÊp
nhËn c¹nh tranh, ganh ®ua víi nhau, ph¶i lu«n kh«ng
ngõng tiÕn bé ®Ó giµnh ®îc u thÕ t¬ng ®èi so víi ®èi thñ.
NÕu nh lîi nhuËn lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp
tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× c¹nh
tranh b¾t buéc hä ph¶i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m thu ®îc lîi
nhuËn tèi ®a. KÕt qu¶ c¹nh tranh sÏ lo¹i bá ®îc ca doanh
nghiÖp yÕu kÐm vµ gióp ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp lµm
¨n cã hiÖu qu¶. ë ViÖt Nam, cïng víi sù chuyÓn ®æi nÒn
kinh tÕ, c¹nh tranh ®îc thõa nhËn lµ mét quy luËt kinh tÕ
kh¸ch quan vµ ®îc coi nh lµ mét nguyªn t¾c c¬ b¶n trong
tæ chøc ®iÒu hµnh kinh doanh trong tõng doanh nghiÖp.
2) C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh.
2.1 - C¨n cø vµo chñ thÓ tham gia thÞ trêng.
Theo tiªu thøc nµy, ngêi ta chia c¹nh tranh thµnh ba
lo¹i:
- C¹nh tranh gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua.
- C¹nh tranh gi÷a ngêi mua vµ ngêi mua.
- C¹nh tranh gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi b¸n.
 C¹nh tranh gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua cã thÓ hiÓu theo
nghÜa ®¬n gi¶n nhÊt lµ mét sù mÆc c¶ theo luËt ' mua rÎ -
4
b¸n ®¾t '. C¶ hai bªn ®Òu muèn ®îc tèi ®a ho¸ lîi Ých cña
m×nh .
 C¹nh tranh gi÷a ngêi mua vµ ngêi mua x¶y ra khi mµ
trªn thÞ trêng møc cung nhá h¬n cÇu cña mét lo¹i hµng ho¸
hoÆc dÞch vô. Lóc nµy hµng ho¸ trªn thÞ trêng khan hiÕm ,
ngêi mua s½n sµng mua hµng víi mét møc gi¸ cao. Møc ®é
c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ngêi mua trë nªn gay g¾t h¬n.
 Lo¹i c¹nh tranh thø ba lµ cuéc c¹nh tranh gi÷a nh÷ng
ngêi b¸n víi nhau. §©y lµ mét cuéc c¹nh tranh gay go vµ
quyÕt liÖt nhÊt vµ phæ biÕn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
hiªn nay. C¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n ganh ®ua, lo¹i trõ lÉn
nhau ®Ó giµnh cho m×nh nh÷ng u thÕ vÒ thÞ trêng vµ
kh¸ch hµng nh»m môc tiªu tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
Cuéc ganh ®ua nµy diÔn ra ë c¸c gãc ®é:
- Gi¸ c¶
- ChÊt lîng
- H×nh thøc , nghÖ thuËt tæ chøc b¸n hµng.
- Thêi gian.
- ....
KÕt qu¶ cña cuéc c¹nh tranh nµy lµ kÎ m¹nh (c¶ vÒ kh¶
n¨ng vËt chÊt vµ tr×nh ®é chuyªn m«n )sÏ lµ ngêi chiÕn
th¾ng cßn nh÷ng doanh nghiÖp nµo kh«ng cã ®ñ tiÒm lùc
sÏ bÞ thua cuéc vµ bÞ ®µo th¶i khái thÞ trêng.
2.2 - XÐt theo tÝnh chÊt vµ møc ®é
Theo tiªu thøc nµy, c¹nh tranh ®îc chia lµm ba lo¹i :
 C¹nh tranh hoµn h¶o
 C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o
 C¹nh tranh ®éc quyÒn
 C¹nh tranh hoµn h¶o hay cßn ®îc gäi lµ c¹nh tranh
thuÇn tuý:
C¹nh tranh hoµn h¶o xÈy ra khi trªn thÞ trêng cã rÊt
nhiÒu ngêi b¸n vµ kh«ng cã ngêi nµo cã u thÕ vÒ sè lîng
cung øng ®ñ lín ®Ó ¶nh hëng tíi gi¸ c¶ trªn thÞ trêng. Cac
s¶n phÈm b¸n ra rÊt Ýt cã sù kh¸c biÖt vÒ quy c¸ch, phÈm
5
chÊt, mÉu m·. Trong thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o c¸c
doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm vµ dÞch vô cña m×nh ë møc gi¸
do thÞ trêng x¸c ®Þnh dùa trªn quy luËt cung cÇu.
 C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o
C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o lµ c¹nh tranh trªn thÞ trêng mµ
phÇn lín c¸c s¶n phÈm kh«ng ®ång nhÊt víi nhau. Mét lo¹i s¶n
phÈm cã thÓ cã nhiÒu nh·n hiÖu kh¸c nhau nh»m ph©n biÖt c¸c
nhµ s¶n xuÊt hay cung øng, mÆc dï sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c s¶n
phÈm cã thÓ kh«ng lín.
 C¹nh tranh ®éc quyÒn
C¹nh tranh ®éc quyÒn lµ h×nh thøc c¹nh tranh mµ trªn
thÞ trêng cã mét sè ngêi b¸n mét sè s¶n phÈm thuÇn nhÊt.
Hä cã thÓ kiÓm so¸t gÇn nh toµn bé sè lîng s¶n phÈm vµ
dÞch vô b¸n ra trªn thÞ trêng. ThÞ trêng c¹nh tranh ®éc
quyÒn kh«ng cã sù c¹nh tranh vÒ gi¸, ngêi b¸n cã thÓ b¾t
buéc ngêi mua chÊp nhËn gi¸ s¶n phÈm do hä ®Þnh ra. Hä
cã thÓ ®Þnh gi¸ cao h¬n hoÆc thÊp h¬n gi¸ cña thÞ trêng
tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm t¸c dông cña tõng lo¹i s¶n phÈm,
uy tÝn ngêi cung øng…nhng môc tiªu cuèi cïng lµ ®¹t ®îc
môc tiªu ®Ò ra thêng lµ lîi nhuËn. Nh÷ng doanh nghiÖp nhá
tham gia vµo thÞ trêng nµy ph¶i chÊp nhËn b¸n theo gi¸ cña
c¸c nhµ ®éc quyÒn.
3) Vai trß cña c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng .
Trong nÒn kinh tÕ kÕ hoach ho¸ kh¸i niÖm c¹nh tranh
hÇu nh kh«ng tån t¹i, song tõ khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn
®æi, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng thÞ còng lµ lóc c¹nh
tranh vµ quy luËt c¹nh tranh ®îc thõa nhËn, vai trß cña c¹nh
tranh ngµy cµng ®îc thÓ hiÖn râ nÐt h¬n:
3.1- §èi víi mét doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô :
C¹nh tranh lµ mét ®iÒu bÊt kh¶ kh¸ng trong nÒn kinh
tÕ thÞ trêng. C¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ kinh doanh dÞch vô
khi tham gia thÞ trêng buéc ph¶i chÊp nhËn sù c¹nh tranh.
C¹nh tranh cã thÓ coi lµ cuéc ch¹y ®ua khèc liÖt mµ c¸c
doanh nghiÖp kh«ng thÓ lÈn tr¸nh vµ ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó
v¬n lªn, chiÕm u thÕ.
6
Nh vËy c¹nh tranh buéc c¸c nhµ dich vô ph¶i lu«n t×m
c¸ch n©ng cao chÊt lîng dÞch vô, ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt
yªu cÇu cña kh¸ch hµng, cña thÞ trêng. Canh tranh g©y nªn
søc Ðp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp qua ®ã lµm cho c¸c doanh
nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n.
3.2 - §èi víi ngêi tiªu dïng
Nhê cã c¹nh tranh, ngêi tiªu dïng nhËn ®îc c¸c dich vô
ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó h¬n. ChÊt lîng cña dÞch vô
®îc n©ng cao trong khi ®ã chi phÝ bá ra ngµy cµng thÊp
h¬n. C¹nh tranh còng lµm quyÒn lîi cña ngêi tiªu dïng ®îc
t«n träng vµ quan t©m tíi nhiÒu h¬n.
3.3 - §èi víi nÒn kinh tÕ - x· héi.
§èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ x· héi c¹nh tranh cã vai trß
rÊt lín
+ C¹nh tranh lµ ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao
chÊt lîng dÞch vô x· héi.
+ C¹nh tranh t¹o ra sù ®æi míi, mang l¹i sù t¨ng trëng
m¹nh mÏ h¬n, gióp xo¸ bá c¸c ®éc quyÒn bÊt hîp lý, bÊt
b×nh ®¼ng trong kinh doanh.
+ C¹nh tranh gióp t¨ng tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña c¸c
doanh nghiÖp, t¹o ra ®îc c¸c doanh nghiÖp m¹nh h¬n, mét
®éi ngò nh÷ng ngêi lµm kinh doanh giái, ch©n chÝnh.
+ C¹nh tranh cßn lµ ®éng lùc ph¸t triÓn c¬ b¶n nh»m kÕt
hîp mét c¸ch hîp lÝ gi÷a c¸c lo¹i lîi Ých cña c¸c doanh
nghiÖp, ngêi tiªu dïng vµ x· héi.
Tuy nhiªn, c¹nh tranh kh«ng chØ toµn lµ nh÷ng u
®iÓm, mµ nã cßn cã c¶ nh÷ng khuyªt tËt cè h÷u mang ®Æc
trng cña c¬ chÕ thÞ trêng. C¬ chÕ thÞ trêng b¾t buéc c¸c
doanh nghiÖp ph¶i thùc sù tham gia vµo c¹nh tranh ®Ó tån
t¹i vµ ph¸t triÓn. ChÝnh ®iÒu nµy ®ßi hái cÇn ph¶i cã sù
qu¶n lý cña nhµ níc, ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ
tù do c¹nh tranh mét c¸ch lµnh m¹nh cã hiÖu qu¶.
II. Néi dung vµ c¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.
1.Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ g× ?
7
HiÖn nay, mét doanh nghiÖp muèn cã mét vÞ trÝ v÷ng
ch¾c trªn thÞ trßng vµ ngµy cµng ®îc më réng th× cÇn ph¶i
cã mét tiÒm lùc ®ñ m¹nh ®Ó cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ tr-
êng. C¸i ®ã chÝnh lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh
nghiÖp. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp lµ kh¶
n¨ng, n¨ng lùc mµ doanh nghiÖp cã thÓ tù duy tr× vÞ trÝ
cña nã mét c¸ch l©u dµi trªn thÞ trêng c¹nh tranh, ®¶m b¶o
thùc hiÖn mét møc lîi nhuËn Ýt nhÊt lµ b»ng tØ lÖ ®ßi hái
cho viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp
Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn
qua mét sè chØ tiªu sau :
 ThÞ phÇn thÞ trêng cña doanh nghiÖp / Toµn bé thÞ
phÇn thÞ trêng
ChØ tiªu nµy thêng ®Ó d¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cña doanh nghiÖp. Khi xem xÐt chØ tiªu nµy ngêi ta thêng
nghiªn cøu c¸c lo¹i thÞ phÇn sau:
+ ThÞ phÇn cña c«ng ty so víi toµn bé thÞ trêng. §ã lµ tû
lÖ % gi÷a doanh sè cña doanh nghiÖp so víi doanh sè cña
toµn bé c¸c doanh nghiÖp kh¸c
+ ThÞ phÇn cña c«ng ty so víi ph©n khóc mµ nã phôc vô.
Lµ tû lÖ % gi÷a doanh sè cña c«ng ty so víi doanh sè cña
toµn ph©n khóc.
+ ThÞ phÇn t¬ng ®èi lµ tû lÖ % gi÷a doanh sè cña c«ng
ty so víi doanh nghiÖp ®øng ®Çu.
Th«ng qua sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu nµy mµ
doanh nghiÖp biÕt m×nh ®ang ë ®©u trong c¸c doanh
nghiÖp cïng ngµnh, thÞ trêng cña m×nh nhiÒu hay Ýt, su h-
íng vÒ ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp m×nh diÔn ra
nh thÕ nµo. Tõ ®ã doanh nghiÖp sÏ cã c¸i nh×n chÝnh x¸c
vµ ®Æt ra c¸c môc tiªu còng nh chiÕn lîc phï hîp.
¦u ®iÓm: §¬n gi¶n dÔ tÝnh.
Nhîc ®iÓm: §é chÝnh s¸c kh«ng cao, khã thu thËp ®îc
doanh sè chÝnh x¸c cña c¸c doanh nghiÖp.
 Tû suÊt lîi nhuËn
ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh = lîi nhuËn / gi¸ b¸n
8
§©y lµ chØ tiªu tæng hîp, nã kh«ng chØ ph¶n ¸nh tiÒm
n¨ng c¹nh tranh mµ cßn thÓ hiÖn tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu chØ tiªu
nµy thÊp chøng tá doanh doanh nghiÖp gÆp ph¶i sù c¹nh
tranh gay g¾t trªn thÞ trêng nhng mét phÇn nµo còng chøng
tá doanh nghiÖp còng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh kh«ng kÐm g×
c¸c ®èi thñ cña nã. Ngîc l¹i nÕu chØ tiªu nµy cao nghÜa lµ
®ang kinh doanh ®ang rÊt thuËn lîi.
 Chi phÝ marketing / Tæng doanh thu
Th«ng qua chØ tiªu nµy mµ doanh nghiÖp thÊy ®îc
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh trong lÜnh vùc marketing
®ång thêi cã c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c h¬n cho ho¹t ®éng
nµy trong t¬ng lai.
2) C¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cña doanh nghiÖp
2.1 - YÕu tè gi¸ c¶.
Gi¸ cña mét s¶n phÈm trªn thÞ trêng ®îc h×nh thµnh
th«ng qua quan hÖ cung cÇu. Ngêi b¸n vµ ngêi mua tho¶
thuËn mÆc c¶ víi nhau ®Ó ®i tíi møc gi¸ cuèi cïng ®¶m b¶o
hai bªn ®Òu cã lîi. Gi¸ c¶ ®ãng vai trß quan träng trong
quyÕt ®Þnh mua hay kh«ng mua cña kh¸ch hµng. Trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng, cã sù c¹nh tranh cña c¸c doanh
nghiÖp, ''kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ '' hä cã quyÒn lùa chän
nh÷ng g× mµ hä mµ hä cho lµ tèt nhÊt, vµ cïng mét lo¹i s¶n
phÈm víi chÊt lîng t¬ng ®¬ng nhau, ch¾c ch¾n hä sÏ lùa
chän møc gi¸ b¸n thÊp h¬n, khi ®ã s¶n lîng tiªu thô cña
doanh nghiÖp sÏ t¨ng lªn.
§Ó chiÕm lÜnh ®îc u thÕ trong c¹nh tranh, doanh
nghiÖp cÇn ph¶i cã sù lùa chän c¸c chÝnh s¸ch gi¸ thÝch hîp
cho tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng giai ®o¹n hay tuú thuéc vµo
®Æc ®iÓm cña tõng vïng thÞ trêng.
2.2 - ChÊt lîng dÞchvô.
NÕu nh tríc kia, gi¸ c¶ ®îc coi lµ yÕu tè quan träng nhÊt
trong c¹nh tranh th× ngµy nay nã ®· ph¶i nhêng chç cho chØ
tiªu chÊt lîng dÞch vô vµ s¶n phÈm nhÊt lµ khi ®êi sèng ngµy
cµng ®îc n©ng cao. Trªn thùc tÕ, c¹nh tranh b»ng gi¸ lµ
9
''biÖn ph¸p nghÌo nµn'' nhÊt v× nã lµm gi¶m lîi nhuËn thu
®îc, mµ ngîc l¹i, cïng mét lo¹i s¶n phÈm, chÊt lîng s¶n phÈm
vµ dÞch vô nµo tèt ®¸p øng ®îc yªu cÇu th× ngêi tiªu dïng
còng s½n sµng mua víi mét møc gi¸ cã cao h¬n mét chót
còng kh«ng sao, nhÊt lµ trong thêi ®¹i ngµy nay khi mµ khoa
häc kü thuËt ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh, ®êi
sèng cña nh©n d©n ®îc n©ng cao rÊt nhiÒu so víi tríc th×
chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô ph¶i ®ua lªn hµng ®Çu.
ChÊt lîng chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô lµ mét vÊn ®Ò
sèng cßn ®èi víi mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp t nh©n khi mµ hä ®ang ph¶i ®¬ng ®Çu víi
c¸c ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. Mét khi chÊt lîng
chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô kh«ng ®îc ®¶m b¶o th× còng
cã nghÜa lµ doanh nghiÖp sÏ bÞ mÊt kh¸ch hµng, mÊt thÞ tr-
êng, nhanh chãng ®i tíi chç suy yÕu vµ bÞ ph¸ s¶n.
2.3 - Tæ chøc dich vô tiªu thô s¶n phÈm.
Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh
nhËp vµ xuÊt hµng, ®©y còng lµ giai ®o¹n thùc hiÖn bï
®¾p chi phÝ vµ thu lîi nhuËn.
ViÖc ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm
lµ ph¶i lùa chän c¸c kªnh ph©n phèi s¶n phÈm mét c¸ch hîp
lý, cã hiÖu qu¶, phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm, víi c¸c môc
tiªu cña doanh nghiÖp. Lùa chän c¸c kªnh ph©n phèi nh»m
môc ®Ých ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch
hµng, nhanh chãng gi¶i phãng nguån hµng, ®Ó bï ®¾p chi
phÝ s¶n xuÊt dÞch vô, thu håi vèn. X©y dùng mét hÖ thèng
m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm tèt còng cã nghÜa lµ x©y dùng
mét nÒn mãng v÷ng ch¾c ®Ó ph¸t triÓn thÞ trêng, b¶o vÖ
thÞ phÇn cña doanh nghiÖp cã ®îc.
Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®îc tæ chøc tèt sÏ lµm
t¨ng s¶n lîng b¸n hµng tõ ®ã sÏ t¨ng doanh thu, t¨ng lîi
nhuËn dÉn tíi tèc ®é thu håi vèn nhanh, kÝch thÝch s¶n xuÊt
ph¸t triÓn. C«ng t¸c tæ chøc tiªu thô tèt còng lµ mét trong
nh÷ng yÕu tè lµm t¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-
êng, gióp cho doanh nghiÖp t×m ra ®îc nhiÒu b¹n hµng míi,
më réng thÞ trêng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh
nghiÖp.
2.4 - C¸c ho¹t ®éng chiªu thÞ
10
+ Ngµy nay, c¸c ho¹t ®éng chiªu thÞ rÊt ®îc chó ý trong
c¸c doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng chiªu thÞ lµ tæng hîp c¸c ch-
¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i … x¸c ®Þnh c¶ vÒ chi
phÝ, c¸ch thøc thùc hiÖn, ph¬ng tiÖn thùc hiÖn, nh©n sù,
thêi gian, ®èi tîng doanh nghiÖp híng tíi… Ho¹t ®éng chiªu
thÞ nh»m khÝch thÝch ngêi tiªu dïng tiªu thô s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp, gãp phÇn gióp doanh nghiÖp më réng thÞ tr-
êng, lµm cho ngêi tiªu dïng hiÓu râ h¬n vÒ s¶n phÈm…
2.5 - Ph¬ng thøc thanh to¸n
Lµ mét yÕu tè ®îc sö dông kh¸ phæ biÕn hiÖn nay ®Ó
t¹o ra kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Cã nhiÒu ph-
¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau ®îc ¸p dông hiÖn nay nh
thanh to¸n chËm, tr¶ gãp, më L/C …Ph¬ng thøc thanh to¸n
hîp lý gióp cho ho¹t ®éng mua b¸n diÔn ra thuËn lîi h¬n,
nhanh chãng h¬n, cã lîi cho c¶ ngêi b¸n vµ ngêi mua.
3) C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cña doanh nghiÖp.
BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh bao giê còng g¾n liÒn víi m«i trêng kinh doanh vµ do
vËy, nã ph¶i chÞu sù t¸c ®éng, ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè
bao gåm c¶ chñ quan vµ kh¸ch quan.
3.1 - C¸c nh©n tè kh¸ch quan .
§©y lµ c¸c nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ tãi kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nhng doanh nghiÖp chØ cã thÓ
chÊp nhËn chø kh«ng thÓ t¸c ®éng trë l¹i.
 Nhãm nh©n tè kinh tÕ.
§©y lµ nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt cña m«i trêng
ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Khi mét nÒn kinh
tÕ ph¸t triÓn víi tèc ®é cao sÏ kÐo theo sù t¨ng thu nhËp
còng nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ngêi d©n còng t¨ng lªn do
vËy nhu cÇu hay søc mua cña nh©n d©n còng sÏ t¨ng lªn.
MÆt kh¸c nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh cã nghÜa lµ kh¶
n¨ng tÝch tô vµ tËp trung t b¶n lín nh vËy tèc ®é ®µu t ph¸t
triÓn s¶n xuÊt kinh doanh sÏ t¨ng lªn. §©y chÝnh lµ c¬ héi
tèt cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn. Doanh nghiÖp nµo cã
11
kh¶ n¨ng n¾m b¾t ®îc nh÷ng c¬ h«Þ nµy th× ch¾c ch¾n
sÏ thµnh c«ng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng t¨ng lªn.
 Nh©n tè chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt.
ChÝnh trÞ vµ ph¸p luËt lµ nÒn t¶ng cho ph¸t triÓn kinh
tÕ còng nh lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ trêng. LuËt ph¸p râ rµng, chÝnh
trÞ æn ®Þnh lµ m«i trêng thuËn lîi ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng
cho c¸c doanh nghiÖp tham gia c¹nh tranh vµ c¹nh tranh cã
hiÖu qu¶. MÆt kh¸c chóng còng cã thÓ ®em l¹i nh÷ng trë
ng¹i, khã kh¨n thËm chÝ lµ rñi ro cho c¸c doanh nghiÖp. Ta
cã thÓ lÊy vÝ dô nh c¸c chÝnh s¸ch vÒ xuÊt nhËp khÈu vÒ
thuÕ, c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch, qu¶ng c¸o, gi¸ lµ nh÷ng
yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp k×m h·m hay t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.
 Tèc ®é t¨ng trëng cña ngµnh
Tèc ®é t¨ng trëng cña ngµnh sÏ quyÕt ®Þnh møc ®é
c¹nh tranh cña ngµnh ®ã. Khi tèc ®é ph¸t triÓn cña ngµnh
chËm th× møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trªn
thÞ trêng ®ã sÏ cao vµ gay g¾t h¬n do chØ cÇn mét biÕn
®éng nh sù më réng thÞ trêng cña doanh nghiÖp nµy sÏ ¶nh
hëng tíi phÇn thÞ trêng cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. C¸c
doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh quyÕt liÖt do vËy mçi doanh
nghiÖp ph¶i lu«n lu«n t×m c¸ch b¶o vÖ phÇn thÞ trëng cña
m×nh.
 Sè lîng c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh
Thªm vµo ®ã sè lîng c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh vµ
c¸c ®èi thñ tiÒm Èn còng lµ mét nh©n tè t¸c ®éng ®Õn kh¶
n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp. Khi xem xÐt nghiªn
cøu thÞ trêng, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ nghiªn cøu kü l-
ìng tõng ®èi thñ cña m×nh : Quy m« kh¶ n¨ng tµi chÝnh,
tr×nh ®é c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm s¶n phÈm ... ®Ó tõ ®ã
®Þnh ra møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ trêng vµ ®¸nh gi¸ kh¶
n¨ng c¹nh tranh cña ®èi thñ còng nh cña doanh nghiÖp
m×nh. Tõ nh÷ng ®¸nh gi¸ ®ã ®Ó cã thÓ cã c¸c chÝnh s¸ch
thÝch hîp víi tõng giai ®o¹n tõng thÞ trêng.
 Nguån nh©n lùc
§©y chÝnh lµ nh÷ng ngêi t¹o ra dÞch vô mét c¸ch trùc
tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. §éi ngò c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp sÏ
12
lµ nh÷ng ngêi quyÕt ®Þnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh : Kinh
doanh c¸i g×, s¶n phÈm nµo tèt cho ai, khèi lîng bao nhiªu.
Mçi mét quyÕt ®Þnh cña hä cã mét ý nghÜa hÕt søc quan
träng liªn quan tíi sù tån t¹i ph¸t triÓn hay diÖt vong cña
doanh nghiÖp. ChÝnh hä lµ nh÷ng ngêi quyÕt ®Þnh c¹nh
tranh nh thÕ nµo, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty sÏ tíi møc
bao nhiªu b»ng nh÷ng c¸ch nµo...
 C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp.
Mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü khang trang cïng víi ®éi
ngò nh©n viªn kinh nghiÖm phï hîp víi quy m« cña doanh
nghiÖp ch¾c ch¾n sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
c«ng ty lªn rÊt nhiÒu. Víi mét c¬ së vËt chÊt tèt th× chÊt l-
îng dÞch vô ®îc ®¶m b¶o. ChÊt lîng dÞch vô hîp lý gióp cho
doanh nghiÖp tËn dông ®îc c«ng xuÊt tèi ®a qua ®ã h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm kÐo theo sù gi¶m gi¸ b¸n trªn thÞ trêng,
kh¶ n¨ng chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh cña doanh nghiÖp sÏ
lµ rÊt lín. Ngîc l¹i kh«ng mét doanh nghiÖp nµo l¹i cã kh¶
n¨ng c¹nh tranh cao khi mµ c¬ së vËt chÊt kÐm, chÊt lîng
dÞch vô kh«ng phï hîp v× chÝnh nã sÏ lµm gi¶m chÊt lîng
dÞch vô t¨ng chi phÝ kinh doanh.
 Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp:
§©y lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng king
doanh còng nh lµ chØ tiªu hµng ®Çu ®Ó ®¸nh gi¸ quy m«
cña doanh nghiÖp. BÊt cø mét ho¹t ®éng ®Çu t, mua s¾m
trang thiÕt bÞ hay ph©n phèi, qu¶ng c¸o... ®Òu ph¶i ®îc
tÝnh to¸n dùa trªn thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.
Mét doanh nghiÖp cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh sÏ cã kh¶ n¨ng
trang bÞ c¸c dÞch vô hoµn h¶o, ®¶m b¶o chÊt lîng, h¹ gi¸
thµnh, gi¸ b¸n s¶n phÈm, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o
khuyÕn m¹i m¹nh mÏ n©ng cao søc c¹nh tranh.
 Kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý
§iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¬ cÊu tæ chøc,
t¸c phong lµm viÖc cña c¸c thµnh viªn, mèi quan hÖ cña c¸c
bé phËn… Mét bé m¸y ®îc vËn hµnh mét c¸ch nhÞp nhµng,
th«ng suèt ch¾c ch¾n sÏ gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh
tranh vµ ngîc l¹i. §Ó cã ®îc sù tæ chøc qu¶n lý tèt doanh
nghiÖp cÇn ph¶i t¹o ra ®îc quy chÕ lµm viÖc. C¸c quy ®Þnh
vÒ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cho c¸c c¸ nh©n, mèi quan hÖ
13
gi÷a c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp mét c¸ch râ rµng vµ
®îc sù nhÊt trÝ cña c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp. Kh¶
n¨ng tæ chøc qu¶n lý cßn phô thuéc rÊt lín vµo kh¶ n¨ng
qu¶n lý,tæ chøc cña nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý trong
doanh nghiÖp. Do ®ã, ®éi ngò qu¶n trÞ viªn ph¶i ®îc ®µo
t¹o mét c¸ch cã hÖ thèng, phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm cña
doanh nghiÖp.
III. Sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
doanh nghiÖp
1.Thùc chÊt kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh
nghiÖp.
Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ¶nh hëng rÊt lín
tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. HiÖn nay, c¸c
doanh nghiÖp ®Òu t×m mäi c¸ch ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña m×nh.
C¸c biÖn ph¸p dÞch vô mµ doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®Ó
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh nh c¶i tiÕn dÞch vô gióp tiÕt
kiÖm chi phÝ… Mét dÞch vô hoµn h¶o sÏ gióp cho doanh
nghiÖp cã ®îc c¸c s¶n phÈm dÞch vô mang tÝnh c¹nh tranh
cao h¬n nhê chÊt lîng dÞch vô ®îc b¶o ®¶m vµ uy tin.
VËy n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ viÖc t¨ng cêng
c¸c ho¹t ®éng tõ dich vô, kinh tÕ, kh¶ n¨ng ra quyÕt ®Þnh…
nh»m gióp cho doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong
nÒn kinh tÕ.
2) Sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung
NÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, më ra cho doanh
nghiÖp nhiÒu c¬ héi nhng còng lµm t¨ng thªm nhiÒu ®èi thñ
c¹nh tranh. Tríc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc nh vËy mçi
doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸c vît qua nÕu kh«ng nguy c¬ ph¸
s¶n lµ rÊt lín. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, c¹nh tranh lµ mét quy
luËt tÊt yÕu kh¸ch quan. C¸c doanh nghiÖp tham gia thÞ tr-
êng ®Òu ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh. C¹nh tranh, chÊp nhËn
c¹nh tranh vµ c¹nh tranh b»ng tÊt c¶ kh¶ n¨ng cña m×nh míi
cã thÓ gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ChÝnh
14
v× vËy, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ mét ®iÒu tÊt yÕu cña
mçi mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng.
3) Sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh
trong kinh doanhh Ga vµ BÕp ga cña C«ng ty TNHH Th-
¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n
C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n lµ doanh
nghiÖp chuyªn kinh doanh mÆt hµng ga vµ bÕp ga, c¸c s¶n
phÈm ®å gia dông cã nguån gèc xuÊt sø tõ c¸c níc cã nÒn
c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh Ph¸p, §øc, NhËt B¶n... cã chi
nh¸nh t¹i ViÖt Nam. Khi míi thµnh lËp C«ng ty TNHH Th¬ng
m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. ThÞ phÇn
cña c«ng ty kh«ng ®¸ng kÓ, c«ng ty ph¶i chÞu mét sù c¹nh
tranh rÊt gay g¾t. Tríc t×nh h×nh ®ã, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t
triÓn c«ng ty cÇn ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
m×nh ®Ó cã thÓ tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
Cïng víi c¸c h·ng ga vµ bÕp ga cã tiªng trªn thÞ trêng
nãi chung. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n ®·
quyÕt ®Þnh ký hîp ®ång lµm tæng ®¹i lý ph©n phèi ga cho h·ng
TOTALGAZ. S¶n phÈm khi ho¸ láng cña TOTALGAZ còng ph¶i
chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c h·ng ga kh¸c trªn thÞ tr-
êng. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh c¸c s¶n phÈm ga ho¸
láng thêng rÊt quan t©m tíi s¶n phÈm nµy v× nã ®em l¹i
mét møc lîi nhuËn kh«ng lín nhng møc thu nhËp cña doanh
nghiÖp t¨ng ®Òu, æn ®Þnh vµ sù næi tiÕng cña doanh
nghiÖp trªn thÞ trêng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo mÆt hµng mµ
minh lùa chän. §èi víi C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô
Ngäc To¶n s¶n phÈm TOATLGAZ lµ s¶n phÈm næi tiÕng trong
vµ ngoµi níc mµ thÞ phÇn cña c«ng ty cßn nhá t¹i thÞ trêng
Qu¶ng Ninh, kinh nghiÖm trong c¹nh tranh cßn Ýt. S¶n phÈm
khÝ h¸o láng l¹i lµ s¶n phÈm b¸n lÎ cho ngêi tiªu dïng vµ
kh¸ch hµng c«ng nghiÖp nªn møc ®é c¹nh tranh vµ c¸c
h×nh thøc c¹nh tranh cµng m¹nh mÏ. V× vËy, ®Ó n©ng cao
danh tiÕng cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o cho c«ng ty cã thÓ
tån t¹i ph¸t triÓn nªn c«ng ty cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao kh¶
n¨ng c¹nh tranh cña m×nh.
15
phÇn II
®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh
cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc
To¶n
- == & ==-
I . Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch
vô Ngäc To¶n
1) LÞch sö ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH Th¬ng
m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n.
1.1 - Sù ra ®êi cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô
Ngäc To¶n.
16
C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n tiÒn th©n
lµ mét cöa hµng chuyªn kinh doanh ga vµ bÕp ga. Khi ®ã
viÖc kinh doanh ga vµ bÕp ga chØ lµ mét phÇn kh«ng thÓ
t¸ch rêi, doanh thu chiÕm tû träng chiÕm kho¶ng 8% ®Õn
10% tæng doanh thu cña c¸c lo¹i ga vµ bÕp ga). Cho tíi gi÷a
n¨m 1999 cöa hµng nhËn thÊy nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi
d©n vÒ ga vµ bÕp ga t¹i thÞ trêng Qu¶ng ninh nãi chung vµ
H¹ long nãi riªng gia t¨ng. Trong khi ®ã, c¸c doanh nghiÖp t
nh©n cïng nghµnh hµng cung cÊp ga vµ bÕp ga kh«ng æn
®Þnh vµ cã nguy c¬ kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vÒ thÞ tr-
êng.
Tríc t×nh h×nh ®ã, cöa hµng quyÕt ®Þnh thµnh lËp
C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n. §îc Së Th-
ong m¹i Qu¶ng Ninh cÊp ngµy 15/11/1999 thµnh lËp C«ng ty
TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n. C«ng ty TNHH Th¬ng
m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n, cã nhiÖm vô kinh doanh, phôc vô
nhu cÇu ga, bÕp ga trªn toµn tØnh Qu¶ng Ninh.
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®·
tõng bíc kinh doanh ®a d¹ng ho¸ c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm
®Ó phôc vô nhu cÇu tiªu dïng.
§Ó kh¼ng ®Þnh sù chuyÓn biÕn c¶ vÒ chÊt vµ lîng cña
c«ng ty, ngµy 25/11/2000 C«ng ty quyÕt ®Þnh ký hîp ®ång
lµm Tæng §¹i lý TOTALGAZ (C«ng ty liªn doanh Totalgaz H¶i
Phßng cã trô së vµ nhµ m¸y t¹i x· An h¶i huyÖn An H¶i TP
H¶i Phßng) cã nhiÖm vô ph©n phèi ga Tatal trªn thÞ trêng
Qu¶ng Ninh.
Kh«ng dõng l¹i ë ®©y, ngµy 20/06/2001 c«ng ty quyÕt
®Þnh ký hîp ®ång víi C«ng ty Th¬ng m¹i Quang Vinh cã trô
së t¹i 256 TrÇn Kh¸t Tr©n Hµ Néi lµm Tæng §¹i lý ph©n
phèi ®éc quyÒn BÕp ga GOLDSUN t¹i thÞ trêng Qu¶ng Ninh.
1.2 - Mét sè nÐt vÒ C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô
Ngäc To¶n
 Ngµy 15/11/1999, C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô
Ngäc To¶n ®îc thµnh lËp .
 Tªn giao dÞch: Ngoc Toan Trade and Services Company
Limited. (Ngoc Toan Co., LTD.)
17
 Trô së giao dÞch : 401 Lª Th¸nh T«ng TP H¹ Long - QN
Ngoc Toan Co., LTD lµ mét doanh nghiÖp t nh©n cã t c¸ch
ph¸p nh©n ho¹t ®éng theo chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp víi tæng
sè vèn ®iÒu lÖ 1500 triÖu ®ång trong ®ã vèn cè ®Þnh lµ 800
triÖu ®ång.
C«ng ty khi thµnh lËp cã 3 cöa hµng víi 16 nh©n viªn :
 Cöa hµng Ga vµ BÕp ga B·i ch¸y : 238 §êng C¸i D¨m TP H¹
long
 Cöa hµng Ga vµ BÕp ga cäc 5 : 537 NguyÔn V¨n Cõ TP H¹
long
Sau gÇn 4 n¨m ho¹t ®éng hiÖn nay c«ng ty ®· cã 58
nh©n viªn víi 8 cöa hµng. N¨m 2001 cã thªm 2 cöa hµng t¹i 37
§êng GiÕng §¸y vµ 78 §êng TrÇn Nguyªn H·n TP H¹ long – QN
cßn l¹i lµ c¸c cöa hµng n»m trªn ®Þa bµn thÞ x· CÈm Ph¶ vµ
U«ng BÝ .
2) §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý Ngoc Toan Co.,
LTD
3) 2.1- Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty.
Tæ chøc bé m¸y kinh doanh cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn
qua s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña Ngoc Toan Co., LTD bao gåm
:
 V¨n phßng c«ng ty: Gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng.
 C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lµ c¸c ®¹i lý ®Æt t¹i c¸c ®êng lín
trong TØnh,Thµnh Phè.
S¬ ®å tæ chøc: gi¸m ®èc
Phßn
Phßn g tµi
g chÝn
kinh h kÕ
doan to¸n
C¸c ®¹i lý Kho hµng
H¹ Long
18
2.2 - V¨n phßng c«ng ty .
C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña v¨n phßng c«ng ty bao gåm
:
 Gi¸m ®èc c«ng ty: lµ ngêi cã quyÒn quyÕt ®Þnh mäi
ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ lµ ngêi ph¶i chÞu toµn bé tr¸ch
nhiÖm trùc tiÕp tríc Ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh
cña c«ng ty.
C¸c phßng ban : V¨n phßng Ngoc Toan Co., LTD ®îc tæ
chøc thµnh 3 phßng ban :
Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh : Chøc n¨ng chñ yÕu cña
phßng lµ khai th¸c mäi nguån vèn nh»m ®¶m b¶o ®ñ vèn
cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Tham mu cho gi¸m
®èc xÐt duyÖt c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh vµ ph©n phèi thu
nhËp. KiÓm tra c¸c sè liÖu thùc tÕ, thñ tôc cÇn thiÕt cña
toµn bé chøng tõ vµ viÖc thanh to¸n tiÒn hµng. Híng dÉn c¸c
®¬n vÞ më sæ s¸ch theo dâi tµi s¶n hµng ho¸, chi phÝ...
x¸c ®Þnh lç l·i, ph©n phèi l·i cña tõng ®¬n vÞ.
Phßng kinh doanh: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc, ®îc gi¸m
®èc giao nhiÖm vô trùc tiÕp phô tr¸ch mét sè m¶ng hoÆc
mét sè bé phËn ho¹t ®éng cña c«ng ty. Phßng kinh doanh lµ
phßng nghiÖp vô cã chøc n¨ng tæ chøc, qu¶n lý, chØ ®¹o,
®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn c«ng ty ®¶m
b¶o cã hiÖu qu¶ vµ tu©n thñ theo dóng quy ®Þnh cña
ngµnh, ph¸p luËt cña Nhµ níc trªn c¸c c«ng t¸c:
Kho hµng H¹ long:Cung cÊp hµng cho cho c¸c ®¹i lý
cña c«ng ty. Tæ chøc, khai th¸c sö dông c¬ së vËt chÊt, kü
thuËt vµ lao ®éng ë kho ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶
nhÊt lµ c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trªn
®Þa bµn thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n b¶o vÖ m«i trêng, an toµn
vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ.
C¸c ®¹i lý cña c«ng ty: HiÖn nay c¸c ®¹i lý cña c«ng
ty l»m d¶i r¸c trªn c¸c huþªn, thÞ trong toµn TØnh . C¸c ®¹i
lý cã chøc n¨ng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng b¸n lÎ, giíi thiÖu s¶n
19
phÈm, x©y dùng m¹ng líi c¸c ®¹i lý míi cña c«ng ty… trªn
®Þa bµn Qu¶ng Ninh.
3) C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ chñ yÕu cña c«ng ty.
3.1 - NhiÖm vô kinh doanh cña Ngoc Toan Co., LTD
Theo nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®· ®îc ghi trong ®iÒu lÖ
c«ng ty vµ môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty lµ ®¸p øng ®Çy
®ñ kÞp thêi vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, dÞch vô cho mäi nhu cÇu
vÒ ga, bÕp ga vµ ®å gia dông c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ trong
tØnh, ta cã thÓ kh¸i qu¸t nhiÖm vô kinh doanh chñ yÕu cña
c«ng ty bao gåm :
 Tæ chøc nhËp hµng vµ kinh doanh c¸c lo¹i ga, bÕp ga
 Tæ chøc ph©n chia hµng ho¸ cho c¸c ®¹i lý cña c«ng ty
®Ó phôc vô nhu cÇu tiªu dïng.
 Tæ chøc c¸c dÞch vô, nghiªn cøu kÜ thuËt l¾p ghÐp c¸c
®êng èng dÉn ga c«ng nghiÖp theo nhu cÇu cña kh¸ch
hµng.
Trong thêi gian qua nhiÖm vô kinh doanh lÜnh vùc cña
c«ng ty lµ t¬ng ®èi æn ®Þnh. C«ng ty ®ang tõng bíc tiÕn
hµnh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ga vµ bÕp ga trªn c¸c mÆt
hµng truyÒn thèng ®· cã.
3.2 - C¸c s¶n phÈm vµ lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu
cña C«ng ty.
a) C¸c s¶n phÈm kinh doanh cña Ngoc Toan Co., LTD.
HiÖn nay thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh trªn hai
nhãm mÆt hµng chñ yÕu sau:
 Nhãm mÆt hµng BÕp ga gåm cã:
+ BÕp ga d©n dông.
+ BÕp ga c«ng nghiÖp.
 Nhãm mÆt hµng Ga ho¸ láng.
+ Ga Tatal.
Ngoµi ra C«ng ty cßn kinh doanh c¸c thiÕt bÞ vËt t
chuyªn dông cho ga vµ bÕp ga c«ng nghiÖp.
b) C¬ cÊu kinh doanh s¶n phÈm cña c«ng ty
20