Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật

  • 113 trang
  • file .doc
MôC LôC
Lêi nãi ®Çu...............................................................4
ch¬ng 1: tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu
kü thuËt....................................................................6
1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. . .6
1.1.1.Sù ra ®êi vµ c¸c giai ®o¹n thay ®æi h×nh thøc
ph¸p lý.................................................................6
1.1.2.Chøc n¨ng – NhiÖm vô cña c«ng ty................10
1.1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y c«ng ty....................11
1.2. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt..................14
1.2.1.§Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty.................14
1.2.2. §Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt vµ Kü thuËt.....16
1.2.3. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu nguån vèn kinh doanh
cña c«ng ty.........................................................17
1.2.4. §Æc ®iÓm vÒ lÜnh vùc vµ mÆt hµng kinh
doanh.................................................................19
1.2.5. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng.............................19
Ch¬ng 2:Thùc tr¹ng c«ng t¸c sö dông vèn lu ®éng t¹i
c«ng ty....................................................................23
2.1.KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong
nh÷ng n¨m gÇn ®©y.............................................23
2.2. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông Vèn lu ®éng.............28
2.2.1. §¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý hµng tån kho.....32
2.2.2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý kho¶n ph¶i thu...36
2.2.3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý tiÒn mÆt..........41
1
2.2.4. §¸nh gi¸ tæng qu¸t t×nh h×nh sö dông Vèn Lu
®éng..................................................................44
2.3. Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ sö
dông vèn lu ®éng...................................................52
2.3.1.C¸c nh©n tè bªn trong.................................52
2.3.1.1. TÝnh chÊt s¶n phÈm...............................52
2.3.1.2. Nguån lùc tµi chÝnh cña c«ng ty..............52
2.3.1.3. C«ng t¸c x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch VL§ ®Þnh møc
.......................................................................54
2.3.1.4.C¬ cÊu VL§ cña c«ng ty...........................57
2.3.2.C¸c nh©n tè bªn ngoµi.................................58
2.3.2.1.Nguån cung øng hµng ho¸.......................58
2.3.2.2. §èi thñ c¹nh tranh..................................59
2.3.2.3. Kh¸ch hµng vµ thÞ trêng tiªu thô.............59
2.3.2.4. C¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ níc..........59
2.3.2.5.Sù biÕn ®éng cña thÞ trêng tµi chÝnh tiÒn tÖ
.......................................................................59
2.4. §¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng
cña c«ng ty............................................................60
2.4.1. Thµnh tùu..................................................60
2.4.2. H¹n chÕ.....................................................61
ch¬ng iii: Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu
®éng...................................................................................65
3. 1. Ph¬ng híng ph¸t triÓn vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña
c«ng ty.................................................................65
3.1.1. Môc tiªu chung:..........................................65
3.1.2. Môc tiªu cô thÓ...........................................66
2
3.2.Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng
............................................................................ 66
3.2.1.TiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa sö dông VL§ 66
3.2. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ níc........................80
3.2.1. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Bé Th¬ng M¹i..........81
3.2.2. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi ng©n hµng.............82
KÕt luËn..................................................................84
B¶ng ch÷ c¸i viÕt t¾t
1. DN : Doanh nghiÖp
2. XNK : XuÊt nhËp khÈu
3. TSL§ : Tµi s¶n lu ®éng
4. TSC§ : Tµi s¶n cè ®Þnh
5. SXKD : S¶n xuÊt Kinh
doanh
6. NV : Tæng nguån vèn
7. VCSH : Vèn chñ së h÷u
8. VN : Vèn nî
9. LNST : Lîi nhuËn sau
thuÕ
3
10. G : HÖ sè
m¾c nî chung
11. K : HÖ sè nî
12. ROA : ChØ sè doanh
lîi vèn
13. ROE : ChØ sè doanh lîi
vèn chñ së h÷u
14. KHKT : Khoa häc Kü
thuËt
15. Tr.§ : TriÖu ®ång
Lêi nãi ®Çu
Nãi ®Õn kinh doanh ngêi ta thêng b¾t ®Çu b»ng
Vèn, ®©y lµ yÕu tè ban ®Çu vµ còng lµ quyÕt ®Þnh ®èi
víi mäi ho¹t ®éng SXKD cña DN. Trong ®iÒu kiÖn giíi h¹n
vÒ nguån nh©n lùc th× viÖc lµm sao ®Ó qu¶n lý vµ sö
4
dông vèn cã hiÖu qu¶ trë thµnh mét vÊn ®Ò ®îc quan
t©m hµng ®Çu ®èi víi DN, ®Æc biÖt lµ c¸c DN XNK vÒ
Kü thuËt.
Víi gi¸ trÞ hîp ®ång t¬ng ®èi lín, c¸c DN xuÊt khÈu
vÒ Kü thuËt lu«n ®¸nh gi¸ vèn nh mét vÊn ®Ò cã tÝnh
thêi sù. Do ®ã, viÖc nghiªn cøu, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸
hiÖu qu¶ viÖc sö dông vèn ®èi víi c¸c DN lµ cã ý nghÜa
vµ vai trß v« cïng quan träng. Nã kh«ng nh÷ng gióp cho
b¶n th©n DN cã biÖn ph¸p sö dông hiÖu qu¶ h¬n nguån
lùc cña m×nh mµ cßn gióp c¬ quan qu¶n lý Nhµ Níc thùc
hiÖn chiÕn lîc quèc gia vÒ Khoa häc vµ C«ng nghÖ.
Trong khi ®ã c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông
vµ c¸c nhµ ®Çu t tríc khi thùc hiÖn cho vay hoÆc ®Çu t
thêng thùc hiÖn thÈm ®Þnh tiÒm lùc tµi chÝnh DN. Tuy
nhiªn phÇn lín c¸c DN th¬ng m¹i l¹i KD b»ng vèn vay lµ
chñ yÕu.
Nh mét vßng luÈn quÈn: ho¹t ®éng huy ®éng vèn cã
hiÖu qu¶ th× ho¹t ®éng KD míi cã thÓ tiÕn hµnh vµ ngîc
l¹i ho¹t ®éng KD ph¸t triÓn th× míi cã tiÒn ®Ò ®Ó huy
®éng vèn. VËy chóng ta ph¶i b¾t ®Çu tõ ®©u?
Sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn XNK kü
thuËt cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o: TS. Ng«
Kim Thanh vµ c¸c c« chó trong c«ng ty em ®· m¹nh d¹n
chän ®Ò tµi:
“Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu
®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn XuÊt NhËp KhÈu Kü
thuËt”.
5
Em hy väng bµi viÕt nµy sÏ ®a ra ®îc c¸i nh×n tæng
quan nhÊt vÒ t×nh h×nh sö dông vèn lu ®éng t¹i c«ng ty
vµ ®a ra ®îc mét sè gi¶i ph¸p cã tÝnh chÊt ®ãng gãp,
tham kh¶o.
Bµi viÕt gåm cã 3 néi dung chÝnh:
- PhÇn I: Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp
khÈu
- PhÇn II: Thùc tr¹ng sö dông Vèn Lu §éng t¹i c«ng ty.
- PhÇnIII: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qña sö
dông Vèn Lu §éng t¹i c«ng ty.
MÆc dï môc ®îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o h-
íng dÉn vµ c¸c c« chó trong phßng Hµnh chÝnh Tæng hîp
nhng víi kh¶ n¨ng vµ thêi gian cã h¹n cïng víi thùc tiÓn
cha nhiÒu nªn bµi viÕt sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n
chÕ. Em mong ®îc c« gi¸o cã nh÷ng nhËn xÐt söa ®æi
gióp em hoµn thiÖn chuyªn ®Ò nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
6
ch¬ng 1
tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu
kü thuËt
1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng
ty
1.1.1. Sù ra ®êi vµ c¸c giai ®o¹n thay ®æi h×nh thøc ph¸p lý
 Giai ®o¹n 1982-1992 ( giai ®o¹n h×nh thµnh
vµ b¾t ®Çu ho¹t ®éng kinh doanh )
Thùc hiÖn uû quyÒn th¬ng m¹i vÒ hîp t¸c Khoa häc
Kü thuËt víi níc ngoµi cña Héi §ång Bé Trëng. Ngµy 06-10-
1982 Gi¸o s §Æng H÷u Chñ nhiÖm Uû ban Khoa häc vµ
Kü thuËt Nhµ níc ®· ký quýªt ®Þnh sè 212/ Q§ vÒ viÖc
thµnh lËp c«ng ty XNK Kü thuËt, tªn giao dÞch quÊc tÕ lµ:
Viªt Nam Technique Import Corporation, viÕt t¾t lµ
TECHNIMEX. C«ng ty lµ mét trong hai DN Nhµ Níc ®Çu
tiªn thuéc Uû ban Khoa häc vµ KÕ ho¹ch Nhµ níc.
Khëi ®Çu thµnh lËp c«ng ty chØ cã 3 thµnh viªn, cë
së vËt chÊt ban ®Çu chØ cã bµn ghÕ ®Ó lµm viÖc. Trô së
chÝnh ®ãng t¹i 70 TrÇn Hng §¹o, Hµ Néi. Chøc n¨ng
nhiÖm vô ®îc giao lµ trùc tiÕp quan hÖ, giao dÞch, ký kÕt
c¸c hîp ®ång vÒ hîp t¸c KHKT ®· ®îc tho¶ thuËn trong
7
c¸c hiÖp ®Þnh, nghÞ ®Þnh th cña chÝnh phñ ViÖt Nam
víi chÝnh phñ c¸c níc.
Trong 10 n¨m (1982-1992), c«ng ty ®· thùc hiÖn
c¸c hîp ®ång trao ®æi hîp t¸c trong lÜnh vùc KHKT, tæ
chøc nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi Khoa häc, chuyÓn giao c«ng
nghÖ, trao ®æi chuyªn gia, thùc hiÖn trao ®æi t liÖu
Khoa häc víi Liªn X« vµ c¸c níc thuéc khèi XHCN tríc ®©y.
- §· tæ chøc cho trªn 10 ngµn lît c¸n bé nghiªn cøu,
chuyªn gia ra níc ngoµi vµ ®éi ngñ c¸n bé, chuyªn gia tõ
níc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh
hîp t¸c trong hÇu hÕt c¸c bé, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng
trong c¶ níc.
- Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng xuÊt vµ nhËp c¸c chuyªn
gia trong lÜnh vùc v¨n ho¸ vµ gi¸o dôc, nhËp khÈu
®îc trªn 200 chuyªn gia biªn so¹n vµ biªn tËp tiÕng
ViÖt vµ ph¸t thanh tiÕng ViÖt trªn ®µi truyÒn h×nh
t¹i Liªn X« cò. NhËp khÈu gÇn 200 chuyªn gia gi¶ng
d¹y v¨n häc vµ ng«n ng÷ t¹i c¸c trêng ®¹i häc trong
níc.
- Thùc hiÖn c¸c dÞch vô chuyÓn giao hµng tr¨m b¶n
tµi liÖu nghiªn cøu, kÕt qu¶ nghiªn cøu, t liÖu khoa
häc vµ c«ng nghÖ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc b¹n.
- NhËp khÈu nhiÒu chñng lo¹i c¸c thiÕt bÞ cho c¸c ®Ò
tµi nghiªn cøu
cho c¸c phßng thÝ nghiÖm phôc vô s¶n xuÊt, hµng
tr¨m gièng vËt nu«i, c©y trång, mÉu vËt…
8
- §· tæ chøc phèi hîp triÓn khai hµng tr¨m ®Ò tµi
nghiªn cøu KHKT, chuyÓn giao c«ng nghÖ nghiªn cøu
cña c¸c níc b¹n víi c¸c c¬ quan nghiªn cøu trong níc.
- Cïng víi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô do Bé giao, c«ng ty
®· tõng bíc t×m kiÕm b¹n hµng vµ triÓn khai c¸c
ho¹t ®éng dÞch vô KHKT, chuyÓn giao c«ng nghÖ,
kinh doanh XNK c¸c vËt t thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng
t¸c nghiªn cøu KHKT vµ s¶n xuÊt. Bíc ®Çu c«ng ty
còng ®· thùc hiÖn ®îc mét sè hîp ®ång s¬ khai, ®·
cã nh÷ng dù ¸n cã gi¸ trÞ hµng tr¨m ngµn ®« la Mü.
 Giai ®o¹n 1993-2001: (giai ®o¹n s¸p nhËp
c«ng ty øng dông vµ Ph¸t triÓn N¨ng lîng H¹t nh©n vµo
c«ng ty XNK Kü thuËt)
Th¸ng 2-1993 Bé trëng Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ
M«i trêng ®· ra quyÕt ®Þnh vÒ viÖc thµnh lËp l¹i c«ng ty
XNK. Theo NghÞ ®Þnh 388/H§BT cña Héi §ång Bé Trëng
vµ ®Õn th¸ng 5-1996 thùc hiÖn chñ tr¬ng s¾p xÕp l¹i
DN Nhµ Níc, Bé Trëng Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr-
êng ®· ra quyÕt ®Þnh s¸p nhËp c«ng ty øng dông vµ Ph¸t
triÓn N¨ng lîng H¹t nh©n vµo c«ng ty TECHNIMEX cïng víi
viÖc phª duyÖt l¹i ®iÒu lÖ tæ chøc c«ng ty. Bé ®· t¹o cho
c«ng ty mét c¬ së ph¸p lý ®îc më réng vÒ chøc n¨ng
nhiÖm vô vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty ®a d¹ng
ho¸ c¸c ho¹t ®éng nh: chuyÓn giao c«ng nghÖ, dÞch vô
th¬ng m¹i, t vÊn, x©y l¾p…
Tæ chøc cña c«ng ty cã c¸c phßng nghiÖp vô, hai
trung t©m triÓn khai c¸c ho¹t ®éng dÞch vô khoa häc vµ
9
s¶n xuÊt lµ Trung t©m øng dông vµ Ph¸t triÓn N¨ng lîng
H¹t nh©n vµ Trung t©m TriÓn khai C«ng nghÖ míi vµ chi
nh¸nh c«ng ty t¹i TP. HCM.
C¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®·
®îc ®Þnh híng theo c¸c môc tiªu nh sau:
1. ChuyÓn giao c«ng nghÖ
§Çu t tõ quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt cïng víi c¸c c¬ së
nghiªn cøu, c¸n bé khoa häc thùc hiÖn thö nghiÖm,
nghiªn cøu øng dông, chuyÓn giao c«ng nghÖ tiªn tiÕn
vµo thùc tÕ.
2. C¸c ho¹t ®éng vÒ triÓn khai dÞch vô Khoa häc vµ
S¶n xuÊt
- VËn ®éng c¸c c¬ së ®Çu t ¸p dông tiÕn bé khoa häc
trong c¸c lÜnh vùc: KHKT, Y häc, C«ng- N«ng- L©m
nghiÖp, Giao th«ng, X©y dùng, V« tuyÕn ViÔn
th«ng, Tin häc…
- §Çu t tËp trung vµo c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ
cho c¸c trung t©m triÓn khai Kü thuËt C«ng nghÖ,
c¸c dÞch vô chuyÓn giao c«ng nghÖ, khoa häc kü
thuËt.
3. Ho¹t ®éng kinh doanh XuÊt NhËp KhÈu
- C«ng ty tËp trung ®Çu t kinh doanh XNK vËt t m¸y
mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt
phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, b¶o vÖ,
kiÓm so¸t m«i trêng, c¸c thiÕt bÞ ®o lêng vµ kiÓm
tra chÊt lîng s¶n phÈm.
10
- Khai th¸c c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt trong níc cã chÊt l-
îng cao, ®¹t tiªu chuÈn quÊc tÕ ®Ó xuÊt khÈu sang
NhËt B¶n vµ c¸c níc trong khèi ASEAN.
 Giai ®o¹n 2001- Nay: (giai ®o¹n chuyÓn ®æi
c«ng ty XNK Kü thuËt sang c«ng ty CP XNK Kü thuËt)
Th¸ng12 n¨m 2001 ®· ®¸nh dÊu mét mèc quan
träng trong lÞch sö cña c«ng ty. B»ng quyÕt ®Þnh sè
2625/Q§-BKHCNMT ngµy 20/11/2001 cña Bé trëng Bé
Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng chuyÓn ®æi ph¸p
nh©n tõ lo¹i h×nh Doanh nghiÖp Nhµ níc sang c«ng ty
cæ phÇn.
C«ng ty CP XNK Kü thuËt - TECHNIMEX lµ ph¸p
nh©n thõa kÕ toµn bé qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty
XNK Kü thËt tríc ®©y.
§¸p øng nh cÇu cÊp thiÕt vÒ c«ng nghÖ trong nghiªn
cøu thÝ nghiÖm vµ s¶n xuÊt. C«ng ty cã c¸c mÆt hµng,
s¶n phÈm, dÞch vô chia thµnh 3 m¶ng chÝnh:
- Cung cÊp c¸c thiÕt bÞ, dông cô thÝ nghiÖm cã chÊt
lîng nghiªn cøu cao, trong níc cha s¶n xuÊt ®îc, c¸c thiÕt
bÞ trong lÜnh vùc C«ng nghÖ Sinh häc, c«ng nghÖ gene
vµ Y häc. Song song víi c¸c lÜnh vùc trªn c«ng ty cßn cung
cÊp c¸c thiÕt bÞ trong lÜnh vùc kiÓm tra vµ nghiªn cøu
m«i trêng, n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû
s¶n, thuû lîi, khi hËu, ph©n tÝch lý ho¸ vµ kiÓm tra vËt
liÖu. Ngoµi ra, c«ng ty cßn cung cÊp c¸c ho¸ chÊt phôc vô
nghiªn cøu thÝ nghiÖm. Cung cÊp c¸c s¶n phÈm th«ng tin
Khoa häc Kü thuËt. §ã lµ c¸c Ên phÈm s¸ch, t¹p chÝ gèc
11
®îc xuÊt b¶n díi d¹ng giÊy, ®Üa CD-Rom, VCD-Rom vµ díi
d¹ng ®iÖn tö (online)…
- Cïng víi c¸c ®èi t¸c kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc
cung cÊp thiÕt bÞ YtÕ, thiÕt bÞ Gi¶ng d¹y- ¢m thanh vµ
h×nh ¶nh, thiÕt bÞ h¹t nh©n, thiÕt bÞ l¹nh, ®iÒu hoµ
nhiÖt ®é, ®iÖn c«ng nghiÖp, d©n dông vµ thÝ nghiÖm,
thiÕt bÞ c«ng nghÖ hµn cao cÊp, thiÕt bÞ ®iÖn c«ng
nghiÖp…
- C«ng ty duy tr× nghiÖp vô XNK uû th¸c nh mét thÕ
m¹nh cña m×nh tõ xa ®Õn nay víi ph¬ng ch©m: “ Gióp
kh¸ch hµng nhËp khÈu víi thêi gian vµ chi phÝ hîp lý nhÊt
”, c«ng ty còng chó träng t¹o dùng Ên tîng víi kh¸ch hµng
vÒ mét ®Þa ®iÓm tin cËy vµ uy tÝn .
Mét sè th«ng tin vÒ c«ng ty cæ phÇn XNK Kü
thuËt:
- Tªn gäi: C«ng ty CP XuÊt NhËp KhÈu Kü thuËt-
TECHNIMEX
- Tªn giao dÞch: Technique Import Export Join Stock
Company
- Tªn viÕt t¾t: Technimex Jsc
- Trô së chÝnh: 70 TrÇn Hng §¹o - Hµ Néi
- §iÖn tho¹i: 84-4-9432751 / 8221504
- Fax: 84-4-8220377
1.1.2. Chøc n¨ng – NhiÖm vô cña c«ng ty
Trong 10 n¨m ®Çu thµnh lËp, c«ng ty thùc hiÖn c¸c hîp
®ång trong lÜnh vùc KHKT, Phèi hîp tæ chøc c¸c ®Ò tµi
12
khoa häc, chuyÓn giao c«ng nghÖ, trao ®æi chuyªn gia,
thùc tËp sinh, tµi liÖu khoa häc víi Liªn X« vµ c¸c níc X·
Héi Chñ NghÜa tríc ®©y. Trong giai ®o¹n nµy, tuy doanh
sè vµ lîi nhuËn ®¹t ®îc kh«ng cao song c«ng ty ®· hoµn
thµnh ®îc nhiÖm vô chÝnh trÞ ®îc giao lµ ®µo t¹o vµ båi
dìng ®éi ngò c¸n bé cã kinh nghiÖm vµ b¶n lÜnh trong
SXKD, gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn th¾ng lîi chÝnh s¸ch
®èi ngo¹i còng nh chÝnh s¸ch ®æi míi kinh tÕ cña ®¶ng
vµ Nhµ níc.
Tõ n¨m 1993- 2001, sau khi s¸p nhËp víi c«ng ty øng
dông vµ Ph¸t triÓn N¨ng lîng H¹t nh©n, Bé Khoa häc-
C«ng nghÖ vµ M«i trêng ®· t¹o cho c«ng ty mét c¬ së
ph¸p lý ®îc më réng vÒ mét sè chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ
t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t
®éng nh: chuyÓn giao c«ng nghÖ, dÞch vô KHKT, th¬ng
m¹i, t vÊn vµ x©y l¾p.
Tõ th¸ng 12/2001, c«ng ty XNK Kü thuËt ®· chuyÓn
®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn XNK Kü thuËt. C«ng ty kh«ng
chØ ®¶m nhiÖm cung cÊp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô vÒ
KHKT vµ C«ng nghÖ mµ cßn ph¶i kinh doanh cã l·i. §øng
tríc t×nh h×nh ®ã ®Ó nhanh chãng hoµ nhËp víi nÒn
kinh tÕ thÞ trêng. c«ng ty ®· nhanh chãng ¸p dông m«
h×nh kinh doanh míi theo híng võa cïng vãi c¸c c¬ së
nghiªn cøu, c¸c c¸n bé nghiªn cøu thùc hiÖn nghiªn cøu
thö nghiÖm, nghiªn cøu øng dông chuyÓn giao c«ng nghÖ
tiªn tiÕn ¸p dông vµo thùc tÕ võa kinh doanh th¬ng
nghiÖp, võa XNK c¸c thiÕt bÞ vµ dÞch vô XNK uû th¸c,
13
nhng coi ho¹t ®éng kinh doanh XNK lµ ho¹t ®éng chÝnh
cña c«ng ty.
1.1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y c«ng ty
C«ng ty cã 5 phßng ban , 2 trung t©m vµ 1 chi nh¸nh
t¹i TP. Hå ChÝ Minh.
M« h×nh tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty ®îc tæ chøc
theo m« h×nh trùc tuyÕn (mét cÊp). Toµn bé mäi ho¹t
®éng cña c«ng ty ®Òu chÞu sù qu¶n lý thèng nhÊt cña
ban gi¸m ®èc c«ng ty.
S¬ ®å 1.1: Tæ chøc c«ng ty cp. Xnk kü thuËt –
Technimex
§¹i héi ®ång Cæ
®«ng
Héi ®ång qu¶n Ban KiÓm
trÞ so¸t
Ban gi¸m ®èc
Phßn Phßn Phßn Phßn Trung Trung V¨n
g g Tµi g Dù g t©m t©m phßn
Hµn chÝn ¸n Kinh C«ng L¾p g ®¹i
h h kÕ KHKT doan nghÖ ®Æt diÖn
chÝn to¸n h vµ Sinh vµ t¹i
h XNK häc b¶o Tp.
Tæn hµnh HCM
g hîp thiÕt

§¹i héi ®ång cæ ®«ng
Víi chu kú ho¹t ®éng lµ 1 n¨m, §¹i héi ®ång cæ ®«ng
lµ héi ®ång cao nhÊt ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh vµ
14
ph¸t triÓn cña toµn c«ng ty kÓ tö khi thµnh lËp c«ng ty
cæ phÇn ®Õn nay, ®¹i héi ®ång cæ ®«ng häp 6 th¸ng
mét lÇn ®· bÇu ra c¸c c¬ quan chøc n¨ng c¸c chøc vô chñ
chèt cña c«ng ty nh: Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kتm so¸t,
Ban gi¸m ®èc, xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña héi
®ång qu¶n trÞ vµ ban kiÓm so¸t, quyÕt ®Þnh tæ chøc
qu¶n lý c«ng ty, th«ng qua ®Þnh híng ph¸t triÓn c«ng ty…
Héi ®ång qu¶n trÞ
Héi ®ång qu¶n trÞ do §¹i héi ®ång cæ ®«ng tÝn
nhiÖm bÇu ra. Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý cao
nhÊt mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, lµ c¬ quan ®a ra c¸c
chiÕn lîc, kÕ ho¹ch SXKD trong nhiÖm kú ho¹t ®éng cña
m×nh. Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn bæ nhiÖm, miÔn
nhiÖm, c¸ch chøc gi¸m ®èc vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý quan
träng kh¸c cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, quy
chÕ qu¶n lý néi bé c«ng ty, tr×nh b¸o c¸o quyÕt to¸n
hµng n¨m lªn §ai héi ®ång cæ ®«ng, triÖu tËp §ai héi
®ång cæ ®«ng…
Ban kiÓm so¸t
Ban kiÓm so¸t ®îc thµnh lËp ra víi môc ®Ých theo dâi
c¸c c«ng t¸c ho¹t ®éng cña Héi §ång Qu¶n TrÞ trong
nhiÖm kú ho¹t ®éng. Cô thÓ, Ban KiÓm So¸t cã nhiÖm vô
kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý trong qu¶n lý ®iÒu hµnh
c«ng ty, trong ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n còng nh trong
b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c cña c«ng ty, kiÕn
nghÞ biÖn ph¸p söa ®æi, c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý
vµ ®iÒu hµnh c«ng ty…
15
Ban gi¸m ®èc
§©y lµ c¬ quan gi÷ träng tr¸ch cao nhÊt vµ trùc tiÕp
nhÊt ®èi víi mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, lµ ®ai diÖn ph¸p
lý cña c«ng ty tríc ph¸p luËt. Ban gi¸m ®èc cã quyÒn
quyÕt ®Þnh ®Õn mäi ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty,
tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Héi §ång Qu¶n
TrÞ, tæ chøc thùc hiÖn kinh doanh vµ ph¬ng ¸n ®Çu t,
kiÕn nghÞ ph¬ng ¸n tæ chøc vµ quy chÕ qu¶n lý néi bé
cña c«ng ty, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm vµ c¸ch chøc c¸c
chøc danh qu¶n lý trong c«ng ty trõ c¸c chøc danh do Héi
§ång Qu¶n TrÞ bæ nhiÖm…
Gi¸m ®èc: lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty cã
nhiÖm vô tiÕp nhËn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn
Chñ Së H÷u, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo
quy chÕ mét thñ trëng, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi §ång
Qu¶n TrÞ còng nh ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty.
Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã Phã gi¸m ®èc kinh doanh,
phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò ph¸p lý, kÕ to¸n tr-
ëng vµ c¸c trëng phßng chøc n¨ng.
C¸c trëng phßng: trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña
phßng m×nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ
nhiÖm vô ®îc giao, ®ång thêi cã nhiÖm vô cung cÊp
th«ng tin thuéc ph¹m vi chøc n¨ng phôc vô cho viÖc ra
quyÕt ®Þnh qu¶n lý vµ chØ ®¹o kinh doanh kÞp thêi cña
gi¸m ®èc.
C¸c trung t©m: lµ c¸c ®¬n vÞ ho¹ch to¸n phô thuéc,
chÞu sù gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh cña gi¸m ®èc c«ng ty.
16
C¸c phßng ban ®îc tæ chøc gän nhÑ, ®¶m b¶o cho
qu¸ tr×nh kinh doanh diÔn ra th«ng suèt. NhiÖm vô
chung cña c¸c phßng ban lµ chÊp hµnh vµ kiÓm tra c¸c
chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, cña c«ng ty vµ c¸c mÖnh lÖnh
chØ thÞ cña Ban gi¸m ®èc, tham gia ®Ò xuÊt víi Ban
gi¸m ®èc nh÷ng chñ tr¬ng biÖn ph¸p nh»m t¨ng cêng
hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n ý, gi¶i quyÕt khã kh¨n víng m¾c
trong C«ng ty theo tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña tõng
phßng ban.
Mçi phßng chøc n¨ng ®Òu cã c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô
râ rµng nhng gi÷a c¸c phßng ®Òu cã mèi quan hÖ mËt
thiÕt víi nhau, thÓ hiÖn tõ c«ng viÖc cung cÊp th«ng tin,
giao dÞch, ký kÕt, thùc hiÖn hîp ®ång ®Õn thanh lý hîp
®ång kinh doanh XNK cña c«ng ty. Theo quyÕt ®Þnh cña
Gi¸m ®èc c«ng ty, mçi phßng cã nhiÖm vô nh sau:
Phßng hµnh chÝnh tæng hîp:
- Bao gåm trëng phßng, mét phã phßng vµ c¸c nh©n
viªn. Phßng Hµnh chÝnh Tæng hîp gi÷ nhiÖm vô
qu¶n lý chung vÒ mÆt nh©n sù ®èi víi toµn C«ng ty
Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n
Bao gåm kÕ to¸n trëng vµ c¸c kÕ to¸n viªn, lµ n¬i tiÕn
hµnh mäi ho¹t ®éng vÒ kÕ to¸n, tµi chÝnh, lµ c¬ quan
gi¸m ®èc vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
c«ng ty.
Phßng dù ¸n khoa häc kü thuËt
Bao gåm trëng phßng, mét phã phßng vµ c¸c nh©n
viªn, lµ n¬i chuyªn cung cÊp c¸c thiÕt bÞ nghiªn cøu Khoa
17
häc Kü thuËt, c¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm chuyªn s©u trong
c¸c lÜnh vùc nh: C«ng nghÖ sinh häc, vËt liÖu, ®o lêng,
kiÓm chuÈn ®é chÊt tinh khiÕt phôc vô nghiªn cøu, thÝ
nghiÖm…
Phßng kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu
Bao gåm mét trëng, phã phßng vµ c¸c nh©n viªn, lµ
phßng ®îc thµnh lËp tõ thêi ®Çu. Ngoµi chøc n¨ng thùc
hiÖn nghiÖp vô kinh doanh vµ XNK cßn gi÷ vai trß khai
th¸c c¸c m¶ng s¶n phÈm vµ dÞch vô míi trong ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.
Trung t©m c«ng nghÖ sinh häc
Nh»m hç trî c¸c dù ¸n vÒ thiÕt bÞ C«ng nghÖ Sinh
häc, Trung t©m ®îc thµnh lËp víi nhiÖm vô cung cÊp c¸c
s¶n phÈm míi, c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu míi trong lÜnh
vùc nµy. Ho¹t ®éng cña trung t©m t¬ng tù nh phßng dù
¸n KHKT nhng chuyªn m«n hÑp h¬n, chØ giíi h¹n trong
lÜnh vùc Sinh häc.
Trung t©m l¾p ®Æt vµ b¶o hµnh thiÕt bÞ
Trung t©m ®îc thµnh lËp víi nhiÖm vô theo dâi, b·o d-
ìng, duy tr× vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô sau b¸n hµng víi
c¸c thiÕt bÞ do c«ng ty cung cÊp.
V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i phÝa nam
- Trô së: 120- S¬ng ¸nh NguyÖt- Q1 –TP. HCM
Lµ ®¹i diÖn ph¸p lý cña c«ng ty ®èi víi c¸c hîp ®ång
cung cÊp thiÕt bÞ. Ngoµi chøc n¨ng nµy, v¨n phßng cßn lµ
c¬ së liªn l¹c cña c«ng ty, lµ c¬ quan thùc hiÖn c¸c ho¹t
®éng triÓn khai thùc hiÖn hîp ®ång, theo dâi, cung øng
18
s¶n phÈm hµng ho¸ kÞp thêi, híng dÉn sö dông vµ thùc
hiÖn c¸c dÞch vô sau b¸n hµng.
1.2. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt
1.2.1. §Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty
§Ó tiÕn hµnh nhËp khÈu hµng ho¸, c«ng ty ph¶i tiÕn
hµnh ký kÕt c¸c hîp ®ång mua b¸n víi níc ngoµi th«ng
qua h×nh thøc ®µm ph¸n, giao dÞch trùc tiÕp hoÆc
th«ng qua c¸c ®¬n chµo hµng cè ®Þnh, phÝ c«ng ty c¨n
cø vµo ®¬n ®Æt hµng cña bªn b¸n, bªn uû th¸c, c«ng ty
sÏ tiÕn hµnh lËp ph¬ng ¸n kinh doanh. Sau ®ã cïng víi
viÖc ®µm ph¸n cã kÕt qu¶, c«ng ty tiÕn hµnh ký kÕt c¸c
hîp ®ång ngo¹i chÝnh thøc. Hîp ®ång nµy ph¶i ®îc ký
kÕt theo ®óng nguyªn t¾c, ®óng quy ®Þnh cña ph¸p
luËt hiÖn hµnh, ph¶i cã ch÷ ký hîp ph¸p cña d¹i diÖn hai
bªn. Hîp ®ång ph¶i ®îc thÓ hiÖn díi h×nh thøc b»ng v¨n
b¶n tiÕng Anh hoÆc tiÕng ViÖt. Theo ®ã ®èi víi ho¹t
®éng XNK c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh c¸c bíc sau ®©y:
Ký kÕt Xin giÊy Më L/C khi §«n ®èc
hîp ®ång phÐp nhËp bªn b¸o bªn b¸n
khÈu giao hµng
Lµm thñ Mua b¶o Thuª tµu
NhËn hµng tôc h¶i hiÓm hµng
quan ho¸
Gi¶i
Giao hµng quyÕt
KiÓm tra cho ®¬n Lµm thñ
khiÕu n¹i
hµng ho¸ vÞ ®Æt tôc thanh
(nÕu cã)
hµng to¸n
19
Ho¹t ®éng nhËp khÈu ë c«ng ty ®îc tiÕn hµnh theo
hai ph¬ng thøc:
1. NhËp khÈu trùc tiÕp: C«ng ty cã hai h×nh thøc:
+ NhËp vÒ sau ®ã míi b¸n nhng rÊt Ýt, ®iÒu nµy c¨n
cø vµo nhu cÇu cña thÞ trêng kú tríc.
+ NhËp hµng vÒ trªn c¬ së ®· ký kÕt hîp ®ång víi
kh¸ch hµng trong níc, ®©y lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña
c«ng ty.
2. NhËp khÈu uû th¸c:
§èi víi ph¬ng thøc nµy c«ng ty tiÕn hµnh trªn c¬ së
ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng trong níc (nh÷ng kh¸ch
hµng kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn chuyªn m«n, ®ñ t c¸ch
ph¸p nh©n ®Ó tiÕn hµnh nhËp khÈu hµng ho¸) gäi lµ c¸c
hîp ®ång néi, sau ®ã nhËp hµng vÒ cho hä vµ hëng %
hoa hång nhÊt ®Þnh gäi lµ phÝ uû th¸c (% Hoa hång
chÝnh lµ doanh thu cña c«ng ty). ë c«ng ty møc phÝ nµy
kho¶ng tõ 1%- 3% tuú theo gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ møc ®é
phøc t¹p còng nh qu·ng ®êng vËn chuyÓn (nÕu mua theo
FOB)).
Còng chÝnh v× ®Æc ®iÓm nµy mµ c«ng ry thêng
kh«ng cã hµng tån kho v× hµng vÒ lµ c«ng ty giao cho
kh¸ch hµng cña m×nh ngay trªn c¬ së hai bªn ®· thanh
to¸n cho nhau. NÕu hîp ®ång néi cã liªn quan ®Õn nhiÒu
hîp ®ång ngo¹i th× ®Ó gi¶m c¸c chi phÝ liªn quan vµ
®¶m b¶o giao hµng cho kh¸ch hµng ®óng thêi h¹n th×
c«ng ty ph¶i lu tr÷ hµng ho¸ trong kho, ®Ó chê ®ñ hµng
giao cho kh¸ch.
20