Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn cố định tại công ty tnhh tm& dịch vụ khánh linh hà nội

  • 35 trang
  • file .doc
Lêi nãi ®Çu
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng bíc
ph¸t triÓn m¹nh mÏ, thu hót nhiÒu nhµ ®Çu t lín cã tÇm cì trªn
thÕ giíi vµ trong khu vùc. §ã lµ nhê mét phÇn kh«ng nhá cña
c«ng cuéc ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ. §i ®«i víi nã lµ hµng lo¹t
c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é thÓ lÖ vÒ Tµi chÝnh kÕ to¸n còng
kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ
mang tÝnh thêi ®¹i .
NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù c¹nh tranh khèc liÖt cña nã ®ßi
hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kinh doanh vµ cã tµi s¶n cè ®Þnh
trong s¶n xuÊt lµ mét vÊn ®Ò quan träng trong c¸c c«ng ty
HiÖn nay xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, tõ khi thùc
hiÖn chÝnh s¸ch më cöa th× c¸c mèi quan hÖ vµ giao lu quèc
tÕ cña níc ta ngµy cµng ®îc t¨ng cêng më réng, ®Æc biÖt lµ
khi ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn WTO . Ho¹t ®éng xuÊt nhËp
khÈu ®îc ®Èy m¹nh, mµ xuÊt nhËp khÈu chÝnh lµ ho¹t ®éng
c¬ b¶n cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh th¬ng m¹i. Mét trong
nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh . N©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t
®éng nµy kh«ng nh÷ng quy tr× ®îc sù tån t¹i cña doanh
nghiÖp mµ cßn ®ãng gãp thóc ®Èy s¶n xuÊt trong níc víi nÒn
kinh tÕ thÕ giíi.
§Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ ®ã th× vÊn ®Ò sö dông vèn sao
cho hîp lý, trë thµnh vÊn ®Ò thêng nhËt cña Ban gi¸m ®èc
c«ng ty vµ toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn. NÕu chóng ta
kh«ng ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p kÞp thêi ®Ó qu¶n lý sö dông
vèn – tµi s¶n cè ®Þnh th× c«ng ty sÏ khã ®øng v÷ng trong
m«i trêng c¹nh tranh.
1
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông
vèn – tµi s¶n cè ®Þnh trong c«ng ty cïng víi t×m hiÓu thùc tÕ
t¹i c«ng ty TNHH Kh¸nh Linh .
XuÊt ph¸t tõ lý luËn vµ thùc tiÔn trªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp
t¹i C«ng ty TNHH-Kh¸nh Linh ®îc sù híng dÉn , gióp ®ì tËn
t×nh cña thÇy gi¸o, cña c¸c c¸n bé KÕ to¸n phßng kÕ to¸n
C«ng ty t«i ®· lùa chän nghiªn cøu chuyªn ®Ò
“Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông
vèn cè ®Þnh t¹i C«ng ty TNHH TM& DÞch Vô Kh¸nh Linh
Hµ Néi”. Vµ lÊy ®ã lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc tËp tèt
nghiÖp cña m×nh.
§Ò tµi tËp trung nghiªn cøu lý luËn vÒ qu¶n lý sö dông
vèn tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. Trªn c¬ së phÇn trÝch thùc
tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn. Tµi s¶n cè ®Þnh, t×m
tßi, ph¸t hiÖn tån t¹i, nguyªn nh©n g©y l·ng phÝ, g©y thÊt
tho¸t, mÊt c©n ®èi thu chi vµ qua ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i
ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vµ sö dông vèn tµi s¶n cè
®Þnh t¹i C«ng ty.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung cña chuyªn
®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy ®îc chia lµm 3 phÇn sau:
PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®Þnh t¹i
c¸c c«ng ty.
PhÇn II: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH Kh¸nh Linh.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý sö
dông vèn cè ®Þnh ë c«ng ty TNHH Kh¸nh Linh.
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n!
2
PhÇn i
tæng qu¸t vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®Þnh
t¹i c«ng ty
1. Kh¸i niÖm
Vèn cè ®Þnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n cè ®Þnh.
Tµi s¶n cè ®Þnh cã ®Æc ®iÓm tham gia vµo nhiÒu chu kú
kinh doanh vµ thu håi dÇn díi d¹ng khÊu hao. ViÖc b¶o toµn
vèn ph¶i lÊy c¶ tõ hao mßn h÷u h×nh vµ hao mßn v« h×nh,
bÊt kú mét sù thiÕu sãt nµo ®Òu cã thÓ m¾c lçi.
VÒ h÷u h×nh: th× doanh nghiÖp ph¶i gi÷ cho tµi s¶n cè
®Þnh kh«ng bÞ lo¹i khái s¶n xuÊt kinh doanh tríc khi hÕt niªn
h¹n sö dông, kh«ng sö dông vèn cè ®Þnh sai môc ®Ých hoÆc
®i mua b¸n l¹i tµi s¶n cè ®Þnh t¹o chªnh lÖch gi¸ ®Ó kiÕm
lêi, ph¶i duy tr× vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè
®Þnh.
VÒ v« h×nh: ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã tØ lÖ khÊu hao hîp
lý ®¶m b¶o cho t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh míi.
2. §Æc ®iÓm cña vèn cè ®Þnh
§Ó tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i ®¹t ®îc c¶ hai tiªu chuÈn. Mét
lµ, ph¶i ®¹t ®îc vÒ mÆt gi¸ trÞ ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh
(vÝ dô hiÖn nay gi¸ trÞ cña nã ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng
10.000.000 ®ång). Hai lµ, thêi gian sö dông ph¶i tõ trªn 1 n¨m
trë lªn. Víi nh÷ng tiªu chuÈn nh vËy th× hoµn toµn b×nh thêng
víi ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vËt chÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh gi÷
nguyªn trong thêi gian dµi. Tµi s¶n cè ®Þnh thêng ®îc sö dông
nhiÒu lÇn, tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt vµ chØ t¨ng lªn
khi cã x©y dùng c¬ b¶n míi hoÆc mua s¾m. Qua qu¸ tr×nh sö
dông tµi s¶n cè ®Þnh hao mßn dÇn díi hai d¹ng lµ hao mßn
h÷u h×nh vµ hao mßn v« h×nh. Hao mßn v« h×nh chñ yÕu do
tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ míi vµ n¨ng suÊt lao ®éng x· héi
t¨ng lªn quyÕt ®Þnh. Hao mßn h÷u t×nh phô thuéc vµo møc
®é sö dông khÈn tr¬ng tµi s¶n cè ®Þnh nh chÕ ®é qu¶n lý sö
dông, b¶o dìng, ®iÒu kiÖn m«i trêng…nh÷ng chØ dÉn trªn ®a
3
ta tíi mét gãc nh×n vÒ ®Æc tÝnh chuyÓn ®æi thµnh tiÒn
chËm ch¹p cña tµi s¶n cè ®Þnh. Tuy thÕ, c¸c tµi s¶n cè ®Þnh
cã gi¸ trÞ cao cã thÓ cã gi¸ trÞ thÕ chÊp ®èi víi ng©n hµng khi
vay vèn.
3. Vai trß
+). C¬ cÊu vèn cè ®Þnh
vèn cè ®Þnh lµ tû lÖ phÇn tr¨m cña tõng nhãm vèn cè
®Þnh chiÕm trong tæng sè vèn cè ®Þnh. Nghiªn cøu c¬ cÊu
vèn cè ®Þnh cã mét ý nghÜa quan träng lµ cho phÐp ®¸nh gi¸
viÖc ®Çu t cã ®óng ®¾n hay kh«ng vµ cho phÐp x¸c ®Þnh
híng ®Çu t vèn cè ®Þnh trong thêi gian tíi. §Ó ®¹t ®îc ý
nghÜa ®óng ®¾n ®ã, khi nghiªn cøu c¬ cÊu vèn cè ®Þnh th×
ta ph¶i nghiªn cøu trªn hai gi¸c ®é: néi dung cÊu thµnh vµ mèi
quan hÖ tû lÖ trong mçi bé phËn so víi toµn bé. VÊn ®Ò c¬
b¶n trong viÖc nghiªn cøu nµy ph¶i lµ x©y dùng ®îc mét c¬
cÊu hîp lý phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt,
®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña s¶n xuÊt, tr×nh ®é qu¶n lý,
®Ó c¸c nguån vèn ®îc sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. CÇn
lu ý r»ng quan hÖ tû träng trong c¬ cÊu lµ chØ tiªu ®éng.
§iÒu nµy ®ßi hái c¸n bé qu¶n lý ph¶i kh«ng ngõng nghiªn cøu
t×m tßi ®Ó c¬ cÊu tèi u.
Theo chÕ ®é hiÖn hµnh vèn cè ®Þnh cña c«ng ty ®îc
biÓu hiÖn thµnh h×nh th¸i gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh
sau ®©y ®ang dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt:
1. Nhµ cöa ®îc x©y dùng cho c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt vµ
qu¶n lý.
2. C«ng cô ®Ó phôc vô s¶n xuÊt vµ qu¶n lý
3. ThiÕt bÞ ®éng lùc
4. M¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt
5. Dông cô lµm viÖc, c«ng ty
6. ThiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i.
7. Dông cô qu¶n lý
8. Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c dïng vµo s¶n xuÊt c«ng nghiÖp
4
Qua ®ã ta chØ râ r»ng c¬ cÊu vèn cè ®Þnh chÞu ¶nh h-
ëng cña nhiÒu nh©n tè. Quan t©m nhÊt lµ ®Æc ®iÓm vÒ kü
thuËt s¶n xuÊt cña c«ng ty, sù tiÕn bé kü thuËt, møc ®é hoµn
thiÖn cña tæ chøc s¶n xuÊt, ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn, sù
ph©n bè s¶n xuÊt. V× vËy khi nghiªn cøu ®Ó x©y dùng vµ
c¶i tiÕn c¬ cÊu vèn cè ®Þnh hîp lý cÇn chó ý xem xÐt t¸c
®éng ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè nµy. Trong kÕt qu¶ cña sù
ph©n tÝch, ®Æc biÖt chó ý tíi mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn
vèn cè ®Þnh ®îc biÓu hiÖn b»ng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ bé phËn
vèn cè ®Þnh ®îc biÓu hiÖn b»ng nhµ xëng vËt kiÕn tróc phôc
vô s¶n xuÊt.
+). Nguån vèn cè ®Þnh
Mçi kho¶n vèn cè ®Þnh hay tµi s¶n cè ®Þnh trong c«ng ty
kh«ng tù nhiªn mµ cã, nã nhÊt thiÕt ph¶i ®îc h×nh thµnh tõ
mét nguån ®Çu t nhÊt ®Þnh. Nguån vèn cè ®Þnh chÝnh lµ
nguån gèc t¹o dùng, ®Çu t ®Ó h×nh thµnh nªn c¸c tµi s¶n cè
®Þnh cña c«ng ty. Trong c«ng ty, vèn cè ®Þnh dïng ®Ó ho¹t
®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau:
Nguån vèn ph¸p ®Þnh: gåm vèn cè ®Þnh, vèn cæ phÇn
do x· viªn hîp t¸c x· vµ c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp b»ng tµi s¶n cè
®Þnh, hoÆc vèn ph¸p ®Þnh do chñ xÝ nghiÖp bá ra ban ®Çu
khi thµnh lËp c«ng ty t nh©n.
Nguån vèn tù bæ sung: gåm vèn cè ®Þnh cña nh÷ng tµi
s¶n cè ®Þnh ®· ®îc ®Çu t hoÆc mua s¾m b»ng quü c«ng ty.
Nguån vèn liªn doanh: gåm c¸c kho¶n vèn do c¸c ®¬n vÞ
tham gia liªn kÕt b»ng tµi s¶n cè ®Þnh vµ b»ng vèn ®Çu t
x©y dùng c¬ b¶n ®· hoµn thµnh.
4. Ph©n lo¹i.
a. Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh
Trong qu¸ tr×nh sö dông còng nh kh«ng sö dông tµi s¶n
cè ®Þnh ®Òu bÞ hao mßn díi hai h×nh thøc: hao mßn h÷u
h×nh vµ hao mßn v« h×nh. Gièng nh hai khÝa c¹nh cña mét
vÊn ®Ò, c¶ hao mßn h÷u h×nh vµ hao mßn v« m×nh ®Òu
5
lµm gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m xuèng vµ chôi ¶nh hëng bëi
nh÷ng nh©n tè nµo ®Òu thÓ hiÖn díi nh÷ng d¹ng kh¸c nhau.
Hao mßn h÷u h×nh lµ sù hao mßn vÒ vËt chÊt, tøc lµ sù
tæn thÊt vÒ chÊt lîng, tÝnh n¨ng kü thuËt cña tµi s¶n cè ®Þnh.
Thùc chÊt kinh tÕ hao mßn h÷u h×nh lµ gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè
®Þnh dÇn dÇn gi¶m ®i cïng víi viÖc chuyÓn dÇn gi¸ trÞ cña nã
vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra. Khi tµi s¶n cè ®Þnh bÞ
mÊt dÇn thuéc tÝnh do ¶nh cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn, do qu¸
tr×nh x¶y ra trong néi t¹i nguyªn liÖu cÊu thµnh tµi s¶n cña
®iÒu kiÖn tù nhiªn, do qu¸ tr×nh x¶y ra trong néi t¹i nguyªn
liÖu cÊu thµnh tµi s¶n cè ®Þnh ®ã. Nh vËy bao mßn h÷u h×nh
cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh tíi ®é bÒn cña tµi s¶n cè ®Þnh do
®ã nã chÞu ¶nh hëng cña nh©n tè lµ: qu¸ tr×nh sö dông: ®îc
xem xÐt vÒ møc ®é ®¶m nhËn vÒ thêi gian vµ cêng ®é sö
dông, tay nghÒ c«ng nh©n viÖc chÊp hµnh quy t¾c, quy tr×nh
kü thuËt, chÕ ®é b¶o dìng, söa ch÷a.
Hao mßn v« h×nh lµ sù hao mßn chñ yÕu do n¨ng xuÊt
lao ®éng x· héi t¨ng lªn vµ sù tiÕn bé khoa häc kü thuËt, tæ
chøc s¶n xuÊt. HiÖu qu¶ cña hai nguyªn do nµy dÉn ®Õn viÖc
ngêi ta s¶n xuÊt ra tµi s¶n cè ®Þnh cïng lo¹i nhng l¹i cã chÊt l-
îng cao h¬n mµ gi¸ l¹i rÎ h¬n. Vµ nh tÕ tµi s¶n cè ®Þnh cña ta
ngÉu nhiªn bÞ sôt gi¸.
Tõ viÖc nghiªn cøu hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh cung cÊp cho
chóng ta nh÷ng luËn cø cÇn thiÕt chøng minh cho viÖc “b¶o
vÖ” tµi s¶n cè ®Þnh nh»m gi¶m tèi ®a tæn thÊt h÷u h×nh vµ
hao mßn v« h×nh. Nh÷ng biÖn phÊp thêng ®îc sö dông nh
n©ng cao cêng ®é vµ thêi gian sö dông, n©ng cao chÊt lîng,
h¹ gi¸ thµnh b. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh
Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo nhiÒu chu kú cña tµi s¶n cè
®Þnh kh«ng thay ®æi nh÷ng gi¸ trÞ cña nã hao mßn dÇn vµ
chuyÓn tõng phÇn vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm míi ®îc s¶n xuÊt
ra. . . VÒ thùc chÊt, kh©u hao lµ qu¸ tr×nh gi¶m gi¸ cña tµi
s¶n cè ®Þnh. ViÖc suy gi¶m gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh cuèi
cïng sÏ dÉn ®Õn khÊu hao hÕt tµi s¶n cè ®Þnh, khi ®ã ph¶i
6
®Çu t ®Ó cã ®îc tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c. Së dÜ ®ßi hái yªu cÇu
chÝnh x¸c t¬ng ®èi vÒ thêi gian nh vËy bëi hai nguyªn nh©n:
thø nhÊt nÕu x¸c ®Þnh kh«ng ®óng thêi gian sö dông dÉn
®Õn cßn ®ang sö dông khÊu hao hÕt, thø hai cha khÊu hao
hÕt ®· háng. C¶ hai nguyªn nh©n nµy ®Òu cã ¶nh hëng
kh«ng tèt tíi sù vËn ®éng cña vèn cè ®Þnh vµ gi¸ thµnh s¶n
phÈm lµm ra. §Ó x¸c ®Þnh ®óng ®¾n thêi h¹n sö dông tµi
s¶n cè ®Þnh chóng ta ph¶i dùa vµo c¬ së ®· chØ ra lµ ph¶i
x¸c ®Þnh ®óng ®¾n hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh hay khÊu hao
tµi s¶n cè ®Þnh.
KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®îc ph©n bè trªn hai h×nh
thøc khÊu hao c¬ b¶n vµ khÊu hao söa ch÷a lín, do ®ã tiÒn
trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®îc chia thµnh hai bé phËn
theo ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tû lÖ kh¸c nhau.
5. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng qu¶n lý vµ sö
dông vèn cè ®Þnh ë chi nh¸nh
a. Sù ¶nh hëng cña nh©n tè thÞ trêng
Trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay sù tån t¹i cña c«ng ty , sù
c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kh¸c, cho sö dông vèn cã hiÖu qu¶
lµ c«ng ty cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vµ ®îc ngêi tiªu
dïng chÊp nhËn s¶n phÈm ®ã. Do vËy hoµn toµn b×nh thêng
khi thÊy r»ng bÊt kú c«ng ty nµo còng ph¶i quan t©m ®Õn
viÖc s¶n xuÊt c¸i g×, bao nhiªu, tiªu thô ë ®©u, víi gi¸ nµo
®Ó huy ®éng ®îc mäi nguån lùc vµo ho¹t ®éng, cã ®îc nhiÒu
thu nhËp. Kh¼ng ®Þnh nh thÕ nµo cã nghÜa lµ viÖc lùa chän
ph¬ng ¸n kinh doanh nh thÕ nµo, ph¬ng ¸n s¶n phÈm ra sao
sÏ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh nãi
chung còng nh viÖc qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi riªng.
Nh vËy th× nh÷ng dÞch vô t¹i c«ng ty lµm ra ph¶i ®¸p øng ®-
îc nhu cÇu cña thÞ trêng, ®îc thÞ trêng chÊp nhËn. Nãi c¸ch
kh¸c th× c«ng ty ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thÞ trêng ®Ó
quyÕt ®Þnh quy m« cña c«ng ty , dùa vµo nhu cÇu ®· x¸c
®Þnh nµy mµ t¹o nªn x¬ng sèng cña m×nh, ®ã lµ vèn cè
®Þnh.
7
VËy nhu cÇu thÞ trêng tån t¹i kh¸ch quan, lu«n lu«n biÕn
®éng vµ ph¸t triÓn. XÐt mét c¸ch toµn diÖn, quy m«, tr×nh
®é cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ do thÞ trêng quy ®Þnh. §Ó ®¸p
øng ®îc nh÷ng yªu cÇu kh¸ch quan cña thÞ trêng, mét mÆt
®ßi hái cho qu¸ tr×nh ®ã ®îc tiÕn hµnh th«ng suèt, ®Òu
®Æn, nhÞp nhµng, ch¨m sãc kh¸ch hµng, ®¶m b¶o sù phèi
hîp ¨n khíp, chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn, ®¬n vÞ trong néi bé
c«ng ty. MÆt kh¸c còng ®ßi hái c«ng ty ®¶m b¶o c¸c yÕu tè
mang tÝnh tÜnh ®ã vËn ®éng phï hîp v¬i sù biÕn ®éng, ph¸t
triÓn liªn tôc cña thÞ trêng. KÕt qu¶ tèt cña viÖc ®iÒu hµnh vµ
qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ h¹n chÕ tèi ®a t×nh
tr¹ng s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thô ®îc do chÊt lîng kh«ng ®¶m
b¶o, g©y l·ng phÝ lµm gi¶m tèc ®é chu chuyÓn cña vèn. §Ó
®¹t ®îc c¸c môc tiªu trªn, c¸c c«ng ty ph¶i t¨ng cêng qu¶n lý
tõng yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
VËy c«ng ty ph¶i dùa vµo nh÷ng nh©n tè bªn trong cña
m×nh ®ã lµ tµi chÝnh, lµ ý tëng cña ngêi l·nh ®¹o… ®Ó mµ
quyÕt ®Þnh ¶nh hëng cña nh©n tè bªn ngoµi ®ã lµ thÞ trêng.
ThÞ trêng lu«n lµ nh©n tè ®éng, vèn tµi s¶n cè ®Þnh cña
m×nh t¹o ra hµng ho¸, dÞch vô t¸c ®éng vµo thÞ trêng víi mét
ý muèn chñ quan. ThÞ trêng sÏ cã nh÷ng t¸c ®éng ngîc trë l¹i,
nÕu t¸c ®éng ngîc trë l¹i nµy mang tÝnh tÝch cùc th× cã
nghÜa lµ vèn tµi s¶n cè ®Þnh . Vµ nh©n tè kh¸ch quan nµy
kh«ng nh÷ng ®Þnh ®a hµng ho¸ dÞch vô ra thÞ trêng. Vµ
nh©n tè kh¸ch quan nµy kh«ng nh÷ng ®· khã kiÓm so¸t l¹i
cßn phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè bÊt ngê nh thiªn tai, dÞch
bÖnh, chiÕn tranh… VÊn ®Ò ë ®©y lµ lµm sao dù ®o¸n vµ
thÝch ghi ®îc víi nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan nµy, lµm ®îc
®iÒu nµy l¹i phô thuéc vµo tr×nh ®é cña tæ chøc bé m¸y
qu¶n lý c«ng ty. §©y còng lµ mét nh©n tè ¶nh hëng ®Õn
qu¶n lý vµ sö dông vèn.
b. Sù ¶nh hëng cña nh©n tè tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý
§Ó qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶
nh»m duy tr×, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn th× Ban Gi¸m ®èc
8
c«ng ty ®· ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vèn. Qua ph©n tÝch
vµ ®¸nh gi¸ th× c«ng ty nhËn thÊy r»ng cã nh÷ng vÊn ®Ò
nh: ®Þnh møc, b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ, lîi Ých tiªu dïng ng-
êi lao ®éng… Nh÷ng vÊn ®Ò nµy cã liªn quan vµ ¶nh hëng lín
®Õn qu¶n lý vµ sö dông vèn. NÕu nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®îc gi¶i
quyÕt tèt th× vèn cè ®Þnh sÏ ®îc sö dông cã hiÖu qu¶. Do
vËy, c«ng ty ®· ®Æt ra møc tiªu hao nhiªn liÖu míi phï hîp víi
qu·ng ®êng vËn chuyÓn
Nh vËy th× tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý t¹i c«ng ty ®· ®¹t
®îc møc cao, t¹i ®©y c¸c kiÕn thøc vÒ kinh doanh ®· ®îc ¸p
dông. Nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn qu¶n lý vµ sö dông vèn
cè ®Þnh mµ Ban gi¸m ®èc nhËn thÊy khi ph©n tÝch thùc tÕ
®· ®îc gi¶i quyÕt. ChÝnh nh©n tè qu¶n lý, nh©n tè con ngêi
lµ then chèt dÉn tíi thµnh c«ng.
9
PhÇn II:
Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH Kh¸nh Linh
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty
TNHH Kh¸nh Linh
Tªn giao dÞch quèc tÕ: TNHH TM& DÞch vô Kh¸nh Linh
Trô së chÝnh: sè 445H2 NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n- TP Hµ
Néi
V¨n phßng: : sè 445H2 NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n - TP Hµ
Néi
§iÖn tho¹i: 04.5524734
Di ®éng : 0913526358
C«ng ty TNHH Kh¸nh Linh cã ®Þa chØ 445H2 - NguyÔn Tr·i
– Nam
Thanh Xu©n - Hµ Néi. Cöa hµng b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t
®éng tõ n¨m 1997 víi lÜnh vùc kinh doanh lµ mua b¸n, s÷a
ch÷a, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö tin häc, ®Æc biÖt chuyªn thiÕt kÕ,
l¾p r¸p, s÷a ch÷a c¸c thiÕt bÞ kü s¶o ©m thanh, c¸c thiÕt bÞ
sö dông kÜ thuËt sè (digital), phôc vô cho c¸c kh¸ch hµng
trong thµnh phè vµ mét sè tØnh.
Víi sù nç lùc cña cöa hµng, cïng sù ®ång ý cña UBND thµnh
phè Hµ Néi. Ngµy 17/04/1997 C«ng Ty TNHH Kh¸nh Linh ®·
®îc thµnh lËp víi giÊy phÐp kinh doanh sè.0102025127 do së
kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp, §©y lµ mét c«ng ty
míi thµnh lËp ®îc mét thêi gian nhng lµm viÖc rÊt hiÖu qu¶ lµ
do ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é cao c«ng víi lßng nhiÖt
t×nh ®· thu hót mäi ngêi. Cöa hµng b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t
®éng tõ n¨m 1997 víi lÜnh vùc kinh doanh lµ mua b¸n, s÷a
ch÷a, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö tin häc, ®Æc biÖt chuyªn thiÕt kÕ,
l¾p r¸p, s÷a ch÷a c¸c thiÕt bÞ kü s¶o ©m thanh, c¸c thiÕt bÞ
10
sö dông kÜ thuËt sè (digital), phôc vô cho c¸c kh¸ch hµng
trong thµnh phè vµ mét sè tØnh.
Víi sù nç lùc cña cöa hµng, cïng sù ®ång ý cña UBND thµnh
phè Hµ Néi. Ngµy 17/04/1997 C«ng Ty TNHH Kh¸nh Linh ®·
®îc thµnh lËp víi giÊy phÐp kinh doanh sè.0102025127 do së
kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp,
N¨m 1998, c«ng ty s¸t nhËp víi c«ng ty bót bi Kim Anh ë VÜnh
Phó gäi chung lµ c«ng ty VPP Kh¸nh Linh thµnh phÈm ®Ó
thuËn lîi cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm réng h¬n trªn tÊt c¶ mäi
miÒn ®Êt níc
N¨m 2000 còng lµ n¨m chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng
c«ng ty kinh doanh ®éc lËp, còng nh nhiÒu c«ng ty kh¸c thiÕu
vèn trÇm träng. Do ®ã nhu cÇu vay vèn lµ cÇn thiÕt trong
thêi ®iÓm nµy vµ ®©y còng lµ thêi ®iÓm c«ng ty gÆp khã
kh¨n nhÊt.
Tríc t×nh h×nh ®ã ®Ó duy tr× sù tån t¹i cña m×nh c«ng ty
®· më réng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm c¸c mÆt hµng kinh doanh
ë mäi lÜnh vùc trong níc vµ quèc tÕ.
N¨m 2001 sau khi trë thµnh thµnh viªn cã th¬ng hiÖu kh«ng
thÓ thiÕu trong thÞ trêng trong níc vµ ngoµi níc.
C«ng ty ®· th¸o gì khã kh¨n nh: T¹o vèn, huy ®éng vèn ®Çu
t,cho mua tr¶ chËm lµm ®îc nhiÒu ngêi tin dïng cho t×nh h×nh
tµi chÝnh cña c«ng ty ®ì khã kh¨n h¬n.
N¨m 2001 ®Õn nay C«ng ty tån t¹i vµ trëng thµnh C«ng ty ®·
kh«ng ngõng ph¸t triÓn s¶n xuÊt më réng quy m« b¸n hµng
réng trªn toµn thÕ giíi C«ng ty ®· ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶ lín
trong n¨m.
Ngµy nay c«ng ty tiÕp tôc triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó t×m
kiÕm thÞ trêng lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ cã uy tÝn víi kh¸ch hµng
trong níc vµ quèc tÕ.
11
2. Chøc n¨ng cña C«ng ty
C«ng ty TNHH Kh¸ch Linh hiÖn nay vÉn lµ doanh nghiÖp
thµnh viªn cña tæng c«ng ty Hång Hµ ViÖt Nam lµ c«ng ty h¹ch
to¸n ®éc lËp, cã t c¸c ph¸p nh©n ®Çy ®ñ ®Ó tham gia c¸c
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch ®éc lËp, cã quyÒn tù
chñ kinh doanh vµ tù chñ tµi chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c
kho¶n nî trong ph¹m vi vèn cña c«ng ty qu¶n lý vµ sö dông.
- Lµ mét thµnh viªn ®éc lËp, c«ng ty chÞu sù r»ng buéc
vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô ®èi víi nhµ níc.
- Trªn c¬ së ®¶m b¶o t c¸ch thµnh viªn ngµnh nghÒ kinh
doanh cña c«ng ty ®îc x¸c ®Þnh trong ®iÒu lÖ vµ ®iÒu kiÖn
kinh doanh cña C«ng ty bao gåm:
+ Kinh doanh ®å dïng häc tËp
+DÞch vô b¸n bu«n b¸n lÎ
+ DÞch vô ®¹i lý tµu biÓn
+ DÞch vô ®¹i lý t¶i biÓn
+ DÞch vô m«i giíi hµng h¶i
+DÞch vô cung øng tµu biÓn
+ DÞch vô b¸n vÐ m¸y bay
+DÞch vô hoa ,héi nghÞ
+ Trùc tiÕp klhai t¸c hoÆc lµm ®¹i lý cho thuª v¨n phßng
ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ
+ M«i giíi vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t níc ngoµi
+ DÞch vô giao nhËn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ khai
th¸c thuÕ quan
+ §¹i lý cung øng x¨ng dÇu néi ®Þa
+ Kinh doanh (mua b¸n ) v¨n phßng phÈm
3. ChiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty
- §øng tríc t×nh h×nh lu«n biÕn ®éng cña m«i trêng kinh
doanh Ban gi¸m ®èc C«ng ty, chñ ®éng t×m nh÷ng biÖn
ph¸p kh¾c phôc vît qua nguy c¬ ®e do¹ sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña c«ng ty
c«ng ty t×m kiÕm nguån hµng, t¨ng s¶n lîng xuÊt nhËp
khÈu qua c¸c níc trªn thÕ giíi hµng n¨m c«ng ty lu«n ®îc
12
®iÒu chØnh cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh
cña tõng giai ®o¹n trong t×nh h×nh míi. Môc tiªu cña c«ng ty
trong thêi kú t¨ng tæng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn më réng thÞ
phÇn vµ n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô,
®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng.
Nh×n chung trong suèt thêi gian ho¹t ®éng cña m×nh
C«ng ty CTNHH Kh¸nh Linh ngµy cµng râ sù v÷ng vµng trong
c¬ chÕ thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng vµ c¹nh tranh gay g¾t vµ
lu«n tu©n thµnh nhiÖm vô c«ng ty giao vµ cßn ph¸t triÓn h¬n,
chiÕm ®îc niÒm tin cña kh¸ch hµng.
4. C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty CNHH
Kh¸nh Linh.
a. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty
C«ng ty CNHH Kh¸nh Linh lµ c«ng ty, ®éc lËp ®îc thµnh
lËp víi c¸c cæ ®«ng sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn dêi sù qu¶n
lý cña gi¸m ®èc®Òu chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m
®èc
- Héi ®ång Qu¶n : lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty cã toµn
quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn
quan ®Õn môc ®Ých quyÒn lîi cña c«ng ty
+ Ban kiÓm so¸t : lµ mét tæ chøc thay mÆt cæ ®«ng ®Ó
kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh c«ng ty.
Gåm 5 thµnh viªn do ®¹i héi cæ ®«ng bÇu vµ b·i miÔn.
+ Ban gi¸m ®èc: gåm 1 tæng gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m
®èc Tæng gi¸m ®èc do H§QT bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm lµ ®¹i
diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty trong mäi giao dÞch, ho¹t
®éng kinh doanh vµ ®êi sèng cña ®¬n vÞ tríc c«ng ty, cã
quyÒn quyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y kinh doanh tuú thuéc vµo
khèi lîng c«ng viÖc, nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña c¸c n¨m
vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H§QT vÒ nhiÖm vô ®îc giao.
13
+ Phã Tæng gi¸m ®èc do H§QT bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm
theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc, lµ ngêi gióp viÖc cho Tæng
gi¸m ®èc trong viÖc chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô
tæng gi¸m ®èc giao, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vÒ
toµn bé viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c¸c n¨m.
- Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n (P.TCKT)
§Þnh biªn 3 ngêi gåm 1 kÕ to¸n trëng
NhiÖm vô: lµ phßng chuyªn tr¸ch vµ qu¶n lý tµi s¶n, tiÒn
vèn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ niªm bé ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n
trong c«ng ty vµ ho¹t ®éng theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña nhµ
níc. NhiÖm vô chÝnh cña phßng lµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng chi
tiªu trong c«ng ty dùa trªn sù ghi chÐp chÝnh x¸c ®Çy ®ñ
ho¹t ®éng kinh doanh trong c«ng ty.
KÕt hîp c¸c c«ng ®oµn ®ãng BHXH vµ thùc hiÖn tèt c¸c
chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng.
Phèi hîp víi c¸c phßng ban chøc n¨ng gi¶i quyÕt ho¹t
®éng tµi chÝnh kÕ to¸n trªn mÆt qu¶n lý vµ gi¸m ®èc
- Phßng tæ chøc lao ®éng hµnh chÝnh
- §Þnh biªn 1 tæ chøc + 1 trëng phßng
NhiÖm vô: tham mu cho Tæng gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ
chøc c¸n bé, x¾p xÕp lao ®éng, qu¶n lý hµnh chÝnh v¨n
phßng.
Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ngêi lao ®éng (nh
khen thëng, kû luËt) c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn
ngêi lao ®éng
B¸o c¸o ®Þnh kú, ®ét xuÊt vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng,
BHXH, chÕ ®é chÝnh s¸ch, b¶o hé lao ®éng, an toµn lao
®éng. Qu¶n lý vµ trang bÞ trong c«ng ty.
14
- Phßng kÕ ho¹ch - ®Çu t – ®¶m b¶o chÊt lîng
§Þnh biªn 3 ngêi:
NhiÖm vô: tham mu cho tæng gi¸m ®èc trong c«ng t¸c
kÕ ho¹ch vµ x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh dµi h¹n, trung
h¹n, ng¾n h¹n, kÕ ho¹ch ®Çu t, x©y dùng c¬ b¶n, b¶o hé lao
®éng. Theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ó b¸o c¸o
®Þnh kú. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®Çu t, x©y dùng
c¬ b¶n vµ lµm thñ tôc hµnh chÝnh ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña c«ng ty ®îc ®¶o thùc hiÖn.
§¶m b¶o chÊt lîng: tham mu cho tæng gi¸m ®èc vµ triÓn
khai ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng dÞch vô cña c«ng ty.
- Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i
§Þnh biªn:
C¸c ®¹i lý vµ dÞch vô c«ng ty:
- T¹i Hµ Néi: ho¹t ®éng t¹i Hµ Néi vµ c¸c vïng phô cËn
phßng vËn chuyÓn , ph©n phèi hµng ho¸, ®i c¸c tinh kh¸c
nhau doanh nghiÖp sè225 minh khai – hµ néi
- T¹i Hµ t©y ho¹t ®éng t¹i khu vùc Hµ t©y, trong lÜnh
vùc ®¹i lý giao nhËn vµ ®¹i lý v¨n phßng phÈm mùc ,bót
giÊy…
Trô së: sè 64 Lª Th¸nh T«ng – §an phîng
- T¹i ®¹i lý : trong c«ng t¸c ®èi ngo¹i, tiÕp thÞ, ho¹t
®éng ®¹i lý thuª vµ cho thuª c¸c dông cô v¨n phßng phÈm:
- T¹i ®¹i lý – giao nhËn : gi¸m ®èc trong c«ng t¸c ®iÒu
hµnh, xuÊt trong lÜnh vùc kinh doanh t¹i khu vùc H¶i Phßng.
5. KÕt qu¶ kinh doanh mét sè n¨m gÇn ®©y
a. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu
15
c«ng ty ph¸t triÓn t¹i Hµ Néi lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô
thuéc cña c«ng ty, cã t c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ, ®îc
më tµi kho¶n ng©n hµng ®Þa ph¬ng, h¹ch to¸n kinh tÕ
Sau 11 n¨m ho¹t ®éng kÓ tõ khi míi thµnh l©1997®Õn
nay c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh, c«ng ty
®· kh«ng ngõng cñng cè vµ ph¸t triÓn, hµng thùc phÈm thiÕt
bÞ gia ®×nh, m¸y mãc ®iÖn tö ®å dïng häc tËp .. Nh vËy s¶n
phÈm cña C«ng ty chñ yÕu lµ c¸c dÞch vô b¸n hµng, hµng ho¸
th«ng qua c¸c dÞch vô mua b¸n
b. KÕt qu¶ kinh doanh mét sè n¨m gÇn ®©y
16
BiÓu sè 1: Sè liÖu vÒ doanh thu b¸n hµng hµng ho¸ cña
c«ng ty TNHH Kh¸nh Linh trong 4 n¨m
N¨m
ChØ
2003 2004 2005 2006
tiªu
KH TH CL % KH TH CL % KH TH CL % KH TH CL %
Tæng 440 478 +21 10 600 536 542 56 56 124 50 88 13 11
421 600
DT 0 0 8 4 0 8 3 2 2 5 0 9 9 9
VËn
chuy
Ón 272 - 400 538 125 12. 350 15 65 50 90 90 13
300 94 114
b¸n 0 250 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 8
®¹i

VËn
chuy
150 153 +23 12 355 422 150 41 - 25 19 50
Ón 100 162 96 80
0 4 4 1 8 1 0 2 88 0 9 2
b¸n

Qua biÓu sè liÖu trªn ta thÊy tæng doanh thu hµng n¨m
®Òu t¨ng, thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch lu«n vît vµ ®Æc biÖt
trong n¨m 2005 t¨ng tû lÖ vît so víi n¨m kÕ ho¹ch lµ 149%.
S¶n lîng b¸n hµng t¨ng m¹nh trong n¨m 2005 . Tuy nhiªn
trong n¨m 2005 vµ 2006 s¶n lîng b¸n nÎ gi¶m m¹nh so víi n¨m
2004, nguyªn nh©n lµ sau ngµy 11/9 t×nh h×nh thÕ giíi cã
nhiÒu mÆt hµng níc ngoµi trµn vµo thÞ trêng viÖt nam
MÆc dï tæng doanh thu sau n¨m cao h¬n n¨m tríc vµ
lu«n hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch trªn giao, nh÷ng biÓu hiÖn
trªn cho thÊy ®îc hiÖu qu¶ vµ cha ®¸nh gi¸ ®îc møc hiÖu qu¶
17
kinh doanh cña c«ng ty. Do vËy ta ph¶i xem xÐt c¸c chØ tiªu
tæng hîp ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh trong 4 n¨m qua.
BiÓu sè 2: C¸c chØ tiªu tæng hîp ®¸nh gi¸ kÕt qu¶
kinh doanh
§¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång
2003 2004 2005 2006
ChØ tiªu
TiÒn % TiÒn % TiÒn % TiÒn %
Tæng
756 889
doanh 5718 100 8938 100 100 100
2 8
thu
Tæng 659 91, 751
6203 108 8718 97,5 84,5
chi phÝ 2 9 7
138
Lîi nhuËn -485 - 220 2,5 610 8,1 15,5
1
Qua biÓu sè 2 ta thÊy hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty
®· ®¹t hiÖu qu¶ trong 3 n¨m gÇn ®©y, ®Æc biÖt lµ hiÖu qu¶
cao trong n¨m 2003 (lîi nhuËn ®¹t 195,5% 9 so víi doanh
thu). §Ó ®¹t ®îc tû lÖ lîi nhuËn nµy c«ng ty ®· nç lc trong
c«ng.
6. Ph©n tÝch thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn cè
®Þnh ë c«ng ty
a. C¬ cÊu vèn cè ®Þnh
C«ng ty Ph¸t triÓn chuyªn kinh doanh vÒ dÞch vô v¨n
phßng phÈm, S¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng dù tr÷ ®îc mµ chØ
dù tr÷ n©u t¹i kho ®Ó t¹o ra dÞch vô vµ chuyÓn ®i c¸c ®¹i
lý. ChÝnh v× thÕ nªn tµi s¶n cè ®Þnh lµ yÕu tè sèng cßn ®èi
18
víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty t¹i kho. C«ng ty
chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông vèn cè ®Þnh tríc C«ng ty.
19
BiÓu sè 3: C¬ cÊu vèn cè ®Þnh t¹i c«ng ty n¨m 2004
N¨m
Nguyªn Gi¸ trÞ Thêi Tû lÖ
b¾t
gi¸ TSC§ cßn l¹i gian cßn
Tªn TSC§ ®Çu sö
31/12/20 31/12/200 cßn l¹i l¹i
dông &
04 4 1/2004 (%)
trÝch KH
1. M¸y in 2 Th¸ng 3/98.938.000 0 3 n¨m -
2. M¸y biÕn Th¸ng
.500.000 0 3 n¨m -
thÕ 3/98
3. M¸y tÝnh Th¸ng
303.500 0 3 n¨m -
3/97
4.M¸y photocopy Th¸ng
849.300 0 3 n¨m -
3/97
5. ¤ t« con Th¸ng
7.740.00 95.215.997 9 n¨m 33.1
3/96
7. Hai «t« Th¸ng 6,5
4.488.242 85.237000 17.7
4/96 n¨m
8. M¸y in Th¸ng
4148.000 1.544000 5 n¨m 19.4
3/99
9. M¸y photocopy Th¸ng 5,5
4915.730 9.816.000 17.8
5/99 n¨m
10. Xe n©ng 40 Th¸ng 45.000.00 1,75
0 -
11/99 0 n¨m
13. M¸y tÝnh + Th¸ng 12.952.46
8.275.188 3 n¨m 63.5
11/00 7
Ta xem xÐt c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó thÊy râ h¬n møc
®é trang thiÕt bÞ cña c«ng ty cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh. Chóng ta ®Òu biÕt tµi s¶n cè ®Þnh lµ bé phËn tµi s¶n
chñ yÕu ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh.
20