Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối

  • 9 trang
  • file .pdf
45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi.
MôC LôC Trang
Trang phô b×a
Môc lôc
Danh môc c¸c ký hiÖu, c¸c ch÷ viÕt t¾t
Danh môc c¸c b¶ng
Lêi më ®Çu 1
Ch−¬ng i: lý luËn c¬ b¶n vÒ KINH DOANH NGO¹I HèI 3
3
I/ Ngo¹i hèi vμ tû gi¸ hèi ®o¸i
3
1/ Kh¸i niÖm ngo¹i hèi
3
2/ Tû gi¸ hèi ®o¸i
7
II/ ThÞ tr−êng ngo¹i hèi
7
1/ kh¸i niÖm
7
2/ C¬ cÊu thÞ tr−êng ngo¹i hèi
7
3/ §Æc ®iÓm thÞ tr−êng ngo¹i hèi
9
4/ C¸c ®èi t−îng tham gia thÞ tr−êng ngo¹i hèi
11
III/ C¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi chñ yÕu
11
1/ NghiÖp vô giao ngay (Spot)
14
2/ NghiÖp vô kú h¹n (Forward)
17
3/ NghiÖp vô ho¸n ®æi tiÒn tÖ (Swap)
18
4/ NghiÖp vô giao dÞch quyÒn chän tiÒn tÖ(Option)
20
IV/ Vai trß cña thÞ tr−êng ngo¹i hèi
21
V/ HiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi
Ch−¬ng ii: T×NH H×NH ho¹t ®éng kinh doanh Ngo¹i
hèi t¹i Ng©n hμng C«ng th−¬ng Chi nh¸nh tØnh trμ
vinh 22
i/ §Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh tÕ cña tØnh Trμ Vinh vμ ho¹t ®éng kinh
doanh ngo¹i hèi cña Chi nh¸nh Ng©n hμng C«ng th−¬ng Trμ Vinh 22
1/ §Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh tÕ cña tØnh Trμ Vinh 22
2/ Kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh Ng©n hμng C«ng th−¬ng Trμ Vinh 25
1
GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n
45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi.
3/ Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Chi nh¸nh 26
4/ C¬ së, vËt chÊt kü thuËt 28
5/ §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh 28
6/ Mét sè thuËn lîi, khã kh¨n 29
II/ T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i Chi nh¸nh Ng©n
30
hμng C«ng th−¬ng tØnh Trμ Vinh
30
1/ S¬ l−îc vÒ phßng kinh doanh ®èi ngo¹i
30
2/ Quy tr×nh nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi t¹i NHCT Trμ Vinh
40
3/ Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ trong thêi gian qua
46
4/ Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kiÒu hèi n¨m 2003-2005
III/ §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi 48
t¹i Ng©n hμng C«ng th−¬ng Chi nh¸nh TØnh Trμ Vinh 48
1/ Nh÷ng thμnh qu¶ ®¹t ®−îc
2/ Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong viÖc kinh doanh ngo¹i hèi t¹i Chi 49
nh¸nh 49
3/ Nguyªn nh©n tån t¹i
Ch−¬ng iii: gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶
51
ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i chi nh¸nh
ng©n hμng c«ng th−¬ng tØnh trμ vinh 51
I/ Ph−¬ng h−íng, nhiÖm vô ho¹t ®éng chñ yÕu n¨m 2006 cña Ng©n
51
hμng C«ng th−¬ng Chi nh¸nh tØnh Trμ Vinh
51
1/ B¸m s¸t sù chØ ®¹o cña NHCT VN, c¸c môc tiªu ph¸t
52
triÓn kinh tÕ cña tØnh
52
2/ VÒ c«ng t¸c kinh doanh
52
3/ T¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé
52
4/ Bè trÝ, s¾p xÕp ®μo t¹o c¸n bé
5/ Tranh thñ sù ñng hé cña UBND tØnh 52
6/ PhÊn ®Êu hoμn thμnh c¸c chØ tiªu n¨m 2006 53
II/ Nh÷ng gi¶i ph¸p vμ kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ 53
ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i Chi nh¸nh 54
2
GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n
45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi.
1/ C¸c gi¶i ph¸p mang tÝnh vi m« 55
1.1/ T¨ng doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ
56
1.2/ Më réng c¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi
57
1.3/ Tæ chøc kiÓm tra nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi
58
1.4/ Th−êng xuyªn båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho
58
c¸n bé Ng©n hμng
58
1.5/ §Èy m¹nh c«ng nghÖ ng©n hμng
59
1.6/ In tμi liÖu, qu¶ng c¸o
59
2/ C¸c gi¶i ph¸p mang tÝnh vÜ m«
59
2.1/ ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kiÒu hèi
59
2.2/ ChÝnh s¸ch tû gi¸
60
2.3/ ChÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi
2.4/ ChÝnh s¸ch thuÕ
2.5/ VÒ mÆt tæ chøc kiÓm tra cña NHNN
phÇn kÕt luËn
Tμi liÖu tham kh¶o
3
GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n
45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi.
Trang
danh s¸ch c¸c biÓu b¶ng s¬ ®å
B¶ng 1: DiÖn tÝch- d©n sè- ®¬n vÞ hμnh chÝnh tØnh Trμ Vinh 23
B¶ng 2: T×nh h×nh t¨ng tr−ëng kinh tÕ ph©n theo khu vùc 24
B¶ng 3: MÈu tû gi¸ nhËn tõ Ng©n hμng C«ng th−¬ng ViÖt Nam 32
B¶ng 4: MÈu tû gi¸ ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh Ng©n hμng C«ng th−¬ng tØnh 33
Trμ Vinh
41
B¶ng 5: T×nh h×nh kinh doanh ngo¹i tÖ tõ n¨m 2003- 2005
42
B¶ng 6: Ph©n tÝch lîi nhuËn kinh doanh ngo¹i tÖ tõ n¨m 2003- 2005.
42
B¶ng 7: Ph©n tÝch lîi nhuËn kinh doanh ngo¹i tÖ tõ n¨m 2003- 2004
44
B¶ng 8: Ph©n tÝch lîi nhuËn kinh doanh ngo¹i tÖ tõ n¨m 2004- 2005
45
B¶ng 9: So s¸nh thu kinh doanh ngo¹i tÖ víi tæng lîi nhuËn cña ng©n hμng
46
BiÓu ®å 1: Thu kinh doanh ngo¹i tÖ víi tæng lîi nhuËn cña ng©n hμng
47
B¶ng 10: C«ng t¸c chi tr¶ kiÒu hèi tõ n¨m 2003- 2005
B¶ng 11: B¶ng so s¸nh thu phÝ tõ ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i víi tæng 48
thu phÝ dÞch vô ng©n hμng
BiÓu ®å 2: PhÝ tõ ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i víi tæng thu phÝ dÞch vô 48
ng©n hμng
4
GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n
45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi.
DANH MôC Tõ VIÕT T¾T
NH: Ng©n hμng
NHTW: Ng©n hμng Trung −¬ng
NHNN: Ng©n hμng Nhμ n−íc
NHTM: Ng©n hμng Th−¬ng m¹i
NHCT VN: Ng©n hμng C«ng th−¬ng ViÖt Nam
TCTD: Tæ chøc TÝn dông
KD§N: Kinh doanh §èi ngo¹i
UBND: ñy ban Nh©n d©n
LNKDNT: Lîi nhuËn kinh doanh ngo¹i tÖ
5
GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n
45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi.
DANH MôC Tõ VIÕT T¾T
NH: Ng©n hμng
NHTW: Ng©n hμng Trung −¬ng
NHNN: Ng©n hμng Nhμ n−íc
NHTM: Ng©n hμng Th−¬ng m¹i
NHCT VN: Ng©n hμng C«ng th−¬ng ViÖt Nam
TCTD: Tæ chøc TÝn dông
KD§N: Kinh doanh §èi ngo¹i
UBND: ñy ban Nh©n d©n
LNKD§N: Lîi nhuËn kinh doanh ngo¹i tÖ
6
GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n
45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi.
lêi më ®Çu
----*----
1. Lý do chän ®Ò tμi:
Ngμy nay, trong xu thÕ quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ theo khu vùc vμ toμn cÇu
ho¹t ®éng trao ®æi, mua b¸n, giao l−u kinh tÕ gi÷a n−íc ta víi c¸c n−íc trªn thÕ
giíi diÔn ra ngμy cμng s«i næi, ®a d¹ng. Víi ph−¬ng ch©m" ViÖt nam muèn lμm
b¹n víi tÊt c¶ c¸c n−íc trªn thÕ giíi" ®· mang l¹i cho chóng ta nh÷ng thμnh c«ng
®¸ng kÓ trong ho¹t ®éng ®èi ngo¹i - cho ®Õn nay ViÖt nam ®· ®Æt quan hÖ ngo¹i
giao víi tÊt c¶ c¸c n−íc trªn thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã, ChÝnh phñ ta còng cã nh÷ng
chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n ®¸p øng kÞp thêi xu h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ cña
®Êt n−íc trong t×nh h×nh míi. Trong ®ã kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ
®Æc biÖt lμ chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi vμ chÝnh s¸ch tû gi¸ cña ChÝnh phñ. ViÖc
kinh doanh tiÒn tÖ nãi chung vμ kinh doanh ngo¹i tÖ nãi riªng còng nh− viÖc tæ
chøc ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng ngo¹i hèi lμ vÊn ®Ò cùc kú quan träng ®−îc ChÝnh phñ ta
quan t©m bëi v× nã t¸c ®éng rÊt lín ®èi víi nÒn kinh tÕ. Do ®ã, viÖc t×m hiÓu vμ sö
dông tèt thÞ tr−êng ngo¹i hèi, nghiªn cøu c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña
c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i nh»m gãp phÇn thóc ®Èy sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ cña
®Êt n−íc kh«ng nh÷ng ®ang lμ ®ßi hái bøc xóc víi c¸n bé Ng©n hμng trùc tiÕp
lμm c«ng t¸c qu¶n lý vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ mμ cßn ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n, c¸
thÓ kinh doanh cã ho¹t ®éng liªn quan ®Õn ngo¹i hèi.
§Ó lμm ®−îc ®iÒu ®ã, viÖc nghiªn cøu c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi
cña c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i còng nh− c¸c tæ chøc tÝn dông ®−îc phÐp kinh
doanh ngo¹i tÖ lμ rÊt cÇn thiÕt, mét mÆt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña
c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i, c¸c tæ chøc tÝn dông còng nh− c¸c tæ chøc, c¸ nh©n,
c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, ®Æc biÖt lμ c¸c ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu, mÆt kh¸c gãp phÇn thùc
hiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cña Nhμ n−íc.
2. Môc tiªu ®Ò tμi:
§Ó cã ®−îc sù hiÓu biÕt thÊu ®¸o chÝnh s¸ch qu¶n lý cña Nhμ n−íc, c¸c c¬
së ®Ó x¸c ®Þnh tû gi¸ ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi t¹i Chi nh¸nh, ph¶i n¾m ®−îc c¸c
nguyªn nh©n ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi, ph¶i x¸c
7
GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n