Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại nhno&ptnt hà nội

  • 63 trang
  • file .docx
LỜI NÓI ĐẦU
Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế đất nước
đang từng bước vào đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên hiện nay tốc độ công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đang bị chững lại bởi nhiều nguyên nhân khác nhau
mà một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là vấn đề về vốn. Có thể
nói vốn là tiền đề, là cơ sở đầu tiên để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất
kinh doanh và đổi mới công nghệ. Các doanh nghiệp có thể tạo vốn bằng
nhiều cách khác nhau: có thể tích luỹ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, huy
động vốn, liên doanh liên kết, hay vay mượn chiếm dụng vốn của các doanh
nghiệp khác. Nhưng muốn ổn định và có lợi thế nhất giúp các doanh nghiệp
tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới công nghệ là nguồn vốn trung
và dài hạn từ các Ngân hàng thương mại.
Hiện nay các doanh nghiệp đang thiếu vốn nhất là vốn trung và dài
hạn trong khi vốn tồn đọng trong các Ngân hàng thương mại không phải là
ít. Như vậy, không phải chúng ta thiếu vốn mà là chúng ta chưa có cách
chuyển vốn huy động được vào sản xuất kinh doanh. NHNo&PTNT Hà Nội
cũng không nằm ngoài tình trạng đó. Hiện nay nguồn vốn cho vay trung và
dài hạn của Ngân hàng kém đa dạng vê cơ cấu khách hàng. Hầu như Ngân
hàng chỉ tập trung vào doanh nghiệp Nhà nước, chưa quan tâm tới các đối
tượng khách hàng khác đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Vì lý do đó “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài
hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội được chọn làm đề tài nhằm đáp ứng đòi hỏi
thiết thực của thực tiễn, vừa mang tính thời sự trong kinh doanh tiền tệ của
Ngân hàng hiện nay.
Từ những lý luận cơ bản về tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng
thương mại, bài viết này sẽ phân tích và đánh giá thực trạng, tìm nguyên
nhân dẫn đến các mặt hạn chế hiện nay tại NHNo&PTNT Hà Nội.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của bài viết này là hoạt động tín
dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội từ 2000 đến năm 2002. Bài
viết này được kết cấu như sau:
Chương I. Tín dụng Ngân hàng và chất lượng tín dụng trung và dài hạn
Chương II Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.
Chương III Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn
tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.
Do trình độ còn hạn chế nên bài viết sẽ không tránh khỏi thiếu sót, em
rất mong sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và bạn bè để
vấn đề nghiên cứu được hoàn thiện hơn.
Để hoàn thiện bài viết này, trước hết em xin chân thành cảm ơn tới cô
giáo Phạm Hồng Vân- người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình
thực hiện bài viết này. Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn các cô
1
chú, anh chị cán bộ công tác tại NHNo&PTNT Hà Nội đã giúp đỡ em trong
thời gian thực tập tại Ngân hàng.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên
Vũ Văn Cường
2
CHƯƠNG I. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN
DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN
I. Ngân hàng Thương mại.
1. Khái niệm.
Ngân hàng là một loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền
kinh tế nói chung và đối với từng cộng đồng địa phương, chủ thể tham gia
nói riêng. Với vai trò quan trọng như vậy, nhưng quan niệm như thế nào về
một Ngân hàng, và sự phân biệt nó với các tổ chức phi Ngân hàng không
phải là điều đơn giản. Rõ ràng, có thể định nghĩa Ngân hàng thông qua chức
năng mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ không
chỉ chức năng của các Ngân hàng thay đổi, mà có sự “thâm nhập” vào chức
năng hoạt động Ngân hàng của các đối thủ cạnh tranh. Do đó tuỳ theo đIều
kiện của mỗi nước và sự phát triển của hệ thống tài chính nước đó mà có
những định nghĩa khác nhau về Ngân hàng.
Theo luật Ngân hàng của Pháp thì Ngân hàng được định nghĩa:”Ngân
hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở nào đó thường xuyên nhận
của công chúng dưới hình thức ký thác, hay hình thức khác số tiền mà họ
dùng cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài
chính.”
Còn luật pháp ấn độ lại có cái nhìn về Ngân hàng như sau, họ định
nghĩa:” Ngân hàng thương mại là cơ sở nhận các khoản ký thác để cho vay
hay tài trợ và đầu tư.”
Đó là các quan niệm về Ngân hàng đứng trên giác độ luật pháp. Còn
đứng trên giác độ tài chính Ngân hàng thì sao? Một định nghĩa khác về
Ngân hàng được Giáo sư Peter Rose đưa ra như sau: ”Ngân hàng là loại
hình tổ chức tàt chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng
nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán – và thực hiện
nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào
trong nền kinh tế.”
Ơ Việt Nam, theo quy định tại luật các tổ chức tín dụng thì Ngân hàng
được định nghĩa như sau: “ Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh
tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách
hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện
nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán.”
Như vậy thông quâ một số khái niệm về Ngân hàng thương mại, ta có
thể hiểu Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh
doanh trên lĩnh tín dụng với mục đích thu lợi nhuận, và nó có những đặc
trưng như sau:
-Ngân hàng thương mại là một tổ chức được phép nhận ký thác của
công chúng với trách nhiệm hoàn trả.
-Ngân hàng thương mại là một tổ chức được phép sử dụng ký thác của
công chúng để cho vay, chiết khấu và thực hiện các dịch vụ tàI chính khác.
3
Căn cứ vào tính chất và mục tiêu hoạt động, ở nước ta các loại hình
Ngân hàng thương mại được hoạt phép hoạt động theo luật tổ chức tín dụng
bao gồm: Ngân hàng thương mại, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng đầu tư,
Ngân hàng chính sách, Ngân hàng hợp tác và các loại hình Ngân hàng khác.
2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh
tế thị trường.
Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương
mại tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ nhận tiền gửi và cho vay, đó là hai mặt
hoạt động tín dụng. Trong xu thế hiện nay, các Ngân hàng thương mại hoạt
động theo loại hình đa năng thì hoạt động của nó tập trung vào ba hoạt động
chính: hoạt động huy động vốn, hoạt động sử dụng vốn, hoạt động trung
gian.
Hoạt động huy động vốn đối với Ngân hàng đây là hoạt động “đầu vào”
của Ngân hàng. Nguồn vốn hoạt động chủ yếu của một Ngân hàng được
hình thành từ những nguồn chính sau đây: vốn tự có của doanh nghiệp, vốn
vay (vay của các tổ chức tài chính, vay của dân cư, vay của Ngân hàng trung
ương), lợi nhuận để lại, ngoài ra đối với một số Ngân hàng nguồn vốn hoạt
động có thể hình thành từ vốn đIều lệ hay vốn uỷ thác...Trong quá trình hoạt
động của mình, Ngân hàng thương mại phần lớn dựa vào việc huy động các
nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế.
Hoạt động nguyên thuỷ của Ngân hàng là nhận tiền gửi của khách hàng
và đây vẫn là nguồn đầu vào chủ yếu của Ngân hàng. Có nhiều yếu tố ảnh
hưởng tới quy mô tiền gửi của khách hàng tại Ngân hàng như: lãi suất,
phương thức huy động của Ngân hàng, tình hình kinh tế xã hội từng thời kỳ,
phong tục tập quán của từng vùng, uy tín của từng Ngân hàng, các dịch vụ
do Ngân hàng cung cấp...vv. Nắm được yếu tố đó, Ngân hàng có thể đIều
chỉnh lượng vốn huy động sao cho phù hợp với nhu cầu vốn của mình.
Các loại tiền gửi mà Ngân hàng cung cấp để huy động vốn là: tiền gửi
thanh toán không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm.
Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu tín dụng và đa dạng hoá hoạt động kinh
doanh, Ngân hàng có thể vay vốn từ dân cư , các đơn vị kinh tế, các tổ chức
tín dụng khác thông qua một số hình thức như: phát hành trái phiếu, kỳ
phiếu hoặc vay tái chiết khấu từ Ngân hàng trung ương.
Để được hoạt động và thực hiện huy động vốn, Ngân hàng phải có một
lượng nhất định gọi là vốn tự có. Lượng vốn này chiếm một tỷ lệ rất nhỏ
trong tổng vốn sử dụng song nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động
của Ngân hàng. Vốn tự có là đIều kiện bắt buộc để Ngân hàng có được giấy
phép tổ chức và hoạt động trước khi nó có thể huy động được những khoản
tiền gửi đầu tiên. Vốn tự có còn đóng vai trò là một tấm đệm giúp chống lại
rủi ro phá sản, những thua lỗ về tàI chính trong hoạt động tạm thời. Nó tạo
niềm tin cho công chúng và là sự đảm bảo đối với chủ nợ về sức mạnh tài
chính của Ngân hàng. Và nó còn cung cấp năng lực tài chính cho sự tăng
4
trưởng và sự phát triển dịch vụ mới, cho những chương trình và trang thiết
bị mới.
Đối với hoạt động sử dụng vốn, đây là hoạt động cho vay và đầu tư bao
gồm hoạt động ngân quỹ, hoạt động cho vay, hoạt động đầu tư chứng khoán.
Hoạt động ngân quỹ nhằm bảo đảm khả năng thanh toán thường xuyên
của Ngân hàng cho khách hàng. Đây là tài sản không sinh lời hoặc sinh lời
thấp nhưng tính lỏng cao được coi như tiền mặt. Do đó Ngân hàng phải duy
trì lượng tiền mặt ở một mức độ hợp lý sao cho vừa đảm bảo tính thanh
khoản vừa đảm bảo tính sinh lời.
Hoạt động cho vay là hoạt động quan trọng nhất quyết định sự thành
bại của Ngân hàng vì đây là hoạt động sinh lời chủ yếu của Ngân hàng.
Cũng vì vậy mà đây là hoạt động chứa nhiều rủi ro nhất. Để tránh đIều đó,
việc quản lý tiền cho vay được tiến hành rất chặt chẽ, đặc biệt là món vay
lớn, với thời hạn dài. Ngân hàng thương mại có thể cho vay theo nhiều hình
thức khác nhau.
Ngoài ra Ngân hàng còn sử dụng vốn vào hoạt động đầu tư chứng
khoán trên thị trường để thu lợi nhuận và một phần đảm bảo khả năng thanh
toán của Ngân hàng.
Hoạt động trung gian là việc Ngân hàng cung cấp cho khách hàng một
loạt các dịch vụ có liên quan. Ngân hàng sẽ nhận được một khoản thu dưới
hình thức hoa hồng. Công nghệ Ngân hàng càng phát triển thì hoạt động này
càng phong phú và doanh thu càng lớn. Các hoạt động tiêu biểu là: chuyển
tiền, thanh toán hộ khách hàng thông qua các hình thức ghi chép trên tài
khoản của khách hàng tại Ngân hàng, phát hành séc, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm
chi, thư tín dụng, môi giới mua bán chứng khoán, quản lý hộ tài sản cho
khách hàng, tư vấn cho doanh nghiệp...vv.
Ngày nay, xu hướng của Ngân hàng là hoạt động đa năng trên nhiều
lĩnh vực với nhiều nghiệp vụ khác nhau. Các nghiệp vụ có quan hệ chặt chẽ,
hỗ trợ cho nhau nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận cao nhất.
3. Các loại hình tín dụng Ngân hàng.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, tuỳ theo yêu cầu của khách hàng
và mục tiêu quản lý của Ngân hàng Thương mại mà có cách phân loại tín
dụng như sau:
3.1. Nếu căn cứ vào thời hạn, tín dụng chia thành các loại sau đây:
- Tín dụng ngắn hạn: có thời hạn từ 12 tháng trở xuống
- Tín dụng trung hạn: có thời gian từ 1 năm đến 5 năm (có nơi quy định
là 7 năm).
- Tín dụng dài hạn: có thời hạn từ 5 năm trở nên (có nơi quy định là 7
năm).
Thời hạn tín dụng đó chính là thời hạn mà trong đó ngân hàng cam kết
cấp cho khách hàng một khoản tín dụng và nó được xác định cụ thể ngày,
5
tháng, năm. Hay thời hạn tín dụng còn được hiểu là thời hạn được tính từ lúc
đồng vốn đầu tiên của ngân hàng được phát ra cho đến lúc đồng vốn và lãi
cuối cùng phải thu về.
Tín dụng ngắn hạn thường gắn với những khoản vay của doanh nghiệp
để bổ sung vào tài sản lưu động, bởi vì tài sản lưu động thường có vòng
quay trên một vòng thấp hơn một năm. Do vậy trong một năm doanh nghiệp
có thể hoàn trả được số tiền vay ở Ngân hàng.
Các tài sản cố định như phương tiện sản xuất, phương tiện vận tải, một số
cây trồng vật nuôi ... các trang thiết bị nhanh hao mòn có nhu cầu nguồn vốn
từ 1 năm đến 5 năm.
Ngược lại, những công trình đầu tư lớn, thu hồi vốn lâu, thuộc tầm vĩ mô
như: máy móc thiết bị công nghiệp nặng, xây dựng cầu đường... có nhu cầu
nguồn vốn từ 5 năm đến 10 năm có khi tới 20 năm.
Tất nhiên cùng với độ dài của thời gian, việc thu hồi vốn đối với các dự
án có thời hạn dài gặp nhiều khó khăn hơn do ở thời điểm hiện tại doanh
nghiệp khó có thể tính được hết khó khăn sẽ gặp trong tương lai. Do vậy
mức độ rủi ro của các khoản tín dụng có thời gian lớn đối với Ngân hàng sẽ
tăng nên. Điều này một phần lý giải tại sao lãi suất các khoản cho vay dài
hạn thường cao hơn các khoản các khoản cho vay ngắn hạn.
Phân loại Tín dụng theo thời gian có ý nghĩa rất quan trọng đối với Ngân
hàng Thương mại. Nó phản ánh khả năng hoàn trả, độ rủi ro cũng như ảnh
hưởng trực tiếp đến tính an toàn và sinh lợi của một Ngân hàng Thương mại.
3.2. Phân loại theo hình thức cho vay.
Căn cứ theo hình thức cho vay ta có các loại tín dụng sau:
- Chiết khấu là việc Ngân hàng Thương mại ứng trước tiền cho khách
hàng tương ứng với giá trị của thương phiếu sau khi đã trừ đi phần thu nhập
của Ngân hàng để sở hữu một thương phiếu chưa đến hạn. Về mặt pháp lý
thì Ngân hàng không phải là nhà cho vay với chủ sở hữu thương phiếu và
chỉ là hình thức trao đổi trái quyền. Tuy nhiên đối với Ngân hàng, việc bỏ
tiền ở thời điểm hiện tại để thu về một khoản tiền lớn hơn trong tương lai
với lãi suất ấn định trước được coi như là hoạt động tín dụng, nhưng có lẽ
coi đây là một hoạt động đầu tư của Ngân hàng hơn là một hoạt động tín
dụng.
- Cho vay được hiểu là việc Ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng
với sự cam kết khách hàng phải hoàn trả gốc và lãi trong khoảng thời gian
xác định với mức lãi suất cam kết. Cho vay được gọi là một trong các
nghiệp truyền thống của Ngân hàng Thương mại, nó được hình thành ngay
từ buổi sơ khai của các Ngân hàng, và được đánh giá là hoạt động sinh lời
cao nhất cho các Ngân hàng Thương mại.
- Bảo lãnh là việc Ngân hàng cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính
thay khách hàng của mình khi khách hàng của mình không có khả năng trả
nợ. Mặc dù không phải xuất tiền ra, song Ngân hàng vẫn thu được lợi từ
khách hàng nhờ uy tín của mình. Nghiệp vụ này được đưa vào tài khoản
6
ngoại bảng của Ngân hàng. Tuy nhiên nếu có nghiệp vụ phát sinh tức là
Ngân hàng đứng ra thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng của
mình thì nó lại được đưa vào tài khoản nội bảng.
- Cho thuê đó là việc Ngân hàng đứng ra bỏ tiền mua tài sản để cho
khách hàng thuê theo những điều kiện nhất định. Sau thời gian đó khách
hàng phải trả cả gốc lẫn lãi cho Ngân hàng. Đây là hoạt động khá mới mẻ
với Ngân hàng. Tuy nhiên hoạt động này sinh lời khá cao, nhưng nó cũng
chứa đựng nhiều rủi ro trong đó có yếu tố về công nghệ. Điều này đòi hỏi
cán bộ tín dụng không những phải có chuyên môn về nghề nghiệp mà còn
có cả sự hiểu biết về kỹ thuật, về công nghệ.
3.3Phân loại tín dụng theo tài sản đảm bảo.
Nếu căn cứ vào tài sản đảm bảo thì ta có các loại hình tín dụng sau đây:
- Tín dụng đảm bảo đó là sự cam kết của người nhận tín dụng về việc
dùng tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ tài chính
đối với Ngân hàng trong trường hợp không trả được nợ. Trong trường hợp
này khi khách hàng không trả được nợ, hoặc vì sử dụng sai mục đích nguồn
vốn vay dẫn đến không thanh toán được thì Ngân hàng sẽ bán tài sản đi để
thu hồi nguồn vốn. Tín dụng đảm bảo được áp dụng đối với các khách hàng
có độ rủi ro cao như khách hàng mới hay những khách hàng có tình hình tài
chính không tốt...
- Tín dụng không có tài sản đảm bảo đó là loại hình tín dụng mà khách
hàng có nhu cầu vay vốn với một hạn mức nhất định mà không cần tài sản
đảm bảo. Loại tín dụng này thường được cấp cho các khách hàng có uy tín
cao, những khách hàng có mối quan hệ tốt và lâu dàI đối với Ngân hàng, họ
có tình hình tài chính lành mạnh, có mối quan hệ tốt với các tổ chức tài
chính. Cũng có thể là các khoản vay thực hiên theo chỉ thị của Chính phủ,
hay Chính phủ yêu cầu không cần tài sản đảm bảo.
Bên cạnh những tiêu thức phân loại trên, các Ngân hàng Thương mại còn
sử dụng các tiêu thức khác tuỳ theo đối tượng cho vay, tính đa dạng của sản
phẩm hay tính chuyên môn hoá trong ngành để phân chia ví dụ như: Tín
dụng lành mạnh, tín dụng có vấn đề, tín dụng sản xuất, tín dụng tiêu dùng...
II. Vai trò tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại trong
nền kinh tế thị trường
1. Tín dụng trung và dài hạn
Tín dụng trung và dài hạn “ là hoạt động tài chính cho khách hàng vay
vốn trung và dài hạn nhằm thực hiện các dự án phát triển sản xuất kinh
doanh, phục vụ đời sống”. Tín dụng là một trong những hoạt động mang
lại nguồn thu nhập chủ yếu và nó chiếm phần lớn hoạt động trong các Ngân
hàng Thương mại, song không phải tất cả các Ngân hàng Thương mại đều
thực hiện tốt hoạt động này. Một số Ngân hàng gặp khó khăn trong việc
quản lý và thu hồi nợ, một số khác lại gặp khó khăn trong việc không thể
7
tìm được dự án thích hợp để cho vay hoặc gặp khó khăn trong việc huy động
vốn. Vì vậy việc xem xét chất lượng hiệu quả hoạt động tín dụng nhất là tín
dụng trung và dài hạn là hết sức cần thiết. Nó giúp các Ngân hàng có thể
đánh giá lại hoạt động tín dụng của mình từ đó đưa ra các giải pháp nhằm
khắc phục những tồn tại, thiếu sót và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tín dụng.
Chất lượng, hiệu quả công tác tín dụng Ngân hàng được nhìn nhận từ 3
phía: các nhà Ngân hàng, các doanh nghiệp, và từ nền kinh tế. Trong bài viết
này, chúng ta tạm giới hạn việc nghiên cứu chất lượng tín dụng dưới giác độ
của Ngân hàng. Nếu xét theo quan điểm của các nhà Ngân hàng thì hoạt
động tín dụng trung và dài hạn được xem là có hiệu quả khi nó đảm bảo
được 3 yếu tố: khả năng sinh lợi, khả năng thu hồi cả gốc và lãi đúng hạn và
khả năng thanh khoản từ phía nguồn. Điều này có nghĩa là các Ngân hàng
khi tiến hành cho vay trung dài hạn thì khoản vay đó phải đảm bảo trang trải
được chi phí trả cho lãi suất huy động hoặc đi vay, chi phí hoạt động của
Ngân hàng và lãi dự tính. Song không phải các Ngân hàng cứ cho vay nhiều,
mang lại nhiều lợi nhuận là có hiệu quả cao bởi vì nếu chỉ cho vay ra mà
không thu hồi được vốn cho vay hoặc cho vay không cân xứng với nguồn
huy động được thì sớm hay muộn, Ngân hàng cũng rơi vào tình trạng thua
lỗ, đổ bể.
Hoạt động tín dụng trung và dài hạn có các hình thức sau:
- Hoạt động tín dụng theo hình thức dự án đầu tư
- Hình thức cho thuê tài chính
- Thấu chi
- Bảo lãnh trung và dài hạn
2. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn.
2.1. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn đối với các doanh nghiệp
- Tín dụng trung và dài hạn là nguồn tài trợ giúp doanh nghiệp có điều
kiện mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường. Đó là mục tiêu hàng đầu
của doanh nghiệp. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn mở rộng thị trường
hoạt động của mình và nếu vậy phải mở rộng sản xuất. Mở rộng sản xuất
không phải là hoạt động mà doanh nghiệp có thể tiến hành một sớm một
chiều. Đó là hoạt động lâu dài và cần có nguồn vốn dài hạn. Nhưng không
phải doanh nghiệp nào cũng đủ vốn để tiến hành mở rộng sản xuất kinh
doanh. Do vậy nhu cầu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh đối với doanh
nghiệp rất cần thiết. Với những lợi thế đặc thù, tín dụng trung và dài hạn của
8
ngân hàng được các doanh nghiệp ưa thích hơn hình thức phát hành cổ
phiếu.
- Tín dụng trung và dài hạn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đổi
mới công nghệ, thay đổi cơ cấu sản xuất. Điều đó giúp doanh nghiệp thích
nghi với tình hình thị trường cũng như đặc thù của chính doanh nghiệp tạo
điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn. Về dài hạn, các
doanh nghiệp luôn chú trọng đến việc mở rộng sản xuất, xây dựng nhà
xưởng, mua sắm máy móc, đổi mới công nghệ để không ngừng nâng cao
năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm chi phí đến mức tối thiểu. Đặc biệt
đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay, nhu cầu vốn xây dựng cơ bản là rất
lớn trong lúc các nhà kinh doanh chưa tích luỹ được nhiều, chưa có nhiều
thời gian để tích luỹ vốn, tâm lý đầu tư trực tiếp của công chúng vào các
doanh nghiệp còn hạn chế.
Việc vay vốn trung và dài hạn ở ngân hàng thương mại sẽ làm cho
doanh nghiệp có thể tự chủ và có khả năng kiểm soát độc lập được hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình mà không phải phân chia
quyền kiểm soát với các cổ đông nếu huy động vốn bằng phát hành cổ
phiếu.
- Tín dụng trung và dài hạn còn là trợ thủ đắc lực của doanh nghiệp
trong việc thoả mãn và chớp cơ hội kinh doanh. Khi có cơ hội kinh doanh,
các doanh nghiệp có thể nhanh chóng vay vốn của Ngân hàng để mở rộng
sản xuất kinh doanh, gia tăng sản lượng để chiếm lĩnh thị trường. Khi doanh
nghiệp đi vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng thương mại sẽ có thể điều
chỉnh được kỳ hạn nợ, nghĩa là họ có thể trả nợ sớm hơn thời gian đến hạn
trả nợ khi họ không cần đến việc sử dụng vốn trung và dài hạn nữa. Khi
doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc trả nợ tại một thời điểm nhất định nào
đó thì có xin Ngân hàng gia hạn nợ. Ngoài ra, tín dụng trung và dài hạn
tránh được các chi phí phát hành, lệ phí bảo hiểm, lệ phí đăng ký...
Việc trả nợ trung và dài hạn cũng được xây dựng theo một sự phân chia
ổn định và hợp lý do đó doanh nghiệp có thể chủ động tìm kiếm các nguồn
trả nợ một cách dễ dàng hơn.
2.2. Vai trò của tín dụng trung dài hạn đối với nền kinh tế
- Tín dụng trung và dài hạn thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung vốn,
điều hoà lượng cung cầu về vốn trong nền kinh tế. Với chức năng là trung
gian tài chính, các Ngân hàng tập trung các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền
kinh tế và cho vay đối với các đối tượng có nhu cầu điều đó được thể hiện rõ
9
trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng, nó giúp các doanh
nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung hoạt động một cách liền mạch
không ngắt quãng và là một kênh truyền dẫn vốn có hiệu quả. Thông qua
cho vay trung và dài hạn mà xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ,
góp phần đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng, đầu tư phát triển nền
kinh tế. Hoạt động tín dụng thúc đẩy lưu thông hàng hoá, đẩy nhanh chu
chuyển tiền tệ, thúc đẩy tái sản xuất mở rộng.
- Tín dụng trung và dài hạn cũng có vai trò quan trọng trong quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn,
tăng tỷ trọng các ngành sản xuất vật chất là nền tảng cho phát triển kinh tế
đất nước, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài. Đầu tư cho vay trung
dài hạn trực tiếp hay gián tiếp góp phần phát triển khoa học công nghệ, tạo
công ăn việc làm, ổn định lạm phát, nâng cao đời sống của dân cư, phát triển
lực lượng lao động, giúp nền kinh tế tăng trưởng ổn định.
- Tín dụng trung và dài hạn tạo điều kiện phát triển các quan hệ kinh tế
đối ngoại. trong điều kiện hiện nay sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia
luôn gắn với thị trường thế giới, nền kinh tế đóng trước đây đã nhường bước
cho nền kinh tế mở phát triển. Tín dụng trung và dài hạn đã trở thành một
trong những phương tiện nối liền kinh tế các nước với nhau dưới các hình
thức: tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, tín dụng hỗ trợ phát triển, cho vay viện
trợ...
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng là nhiệm vụ có ý nghĩa với sự phát
triển kinh tế trong cả hiện tại và tương lai. Vấn đề này càng trở nên cấp thiết
với thực trạng nền kinh tế nước ta hiện nay: Nhu cầu vốn cho sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá là rất lớn trong khi việc sử dụng vốn còn có
nhiều bất cập, hiệu quả sử dụng vốn không cao, còn thất thoát và gây lãng
phí lớn.
2.3. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn đối với hoạt động của Ngân
hàng Thương mại .
- Tín dụng trung và dài hạn mang lại lợi nhuận chủ yếu cho Ngân
hàng, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng. Tín dụng
trung dài hạn cả về số lượng và chất lượng là hoạt động mang tính chiến
lược của các Ngân hàng Thương mại. Với những khoản tín dụng trung và
dài hạn có quy mô lớn và lãi suất cao, thời gian dài, tín dụng trung và dài
hạn mang lại lợi nhuận chủ yếu cho Ngân hàng. Do vậy tín dụng trung và
dài hạn mang lại thu nhập chủ yếu trong tổng thể các hoạt động của Ngân
hàng Thương mại từ trước đến nay.
- Khi ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng chính là ngân hàng
đang tạo ra và duy trì khách hàng của mình trong tương lai. Tạo điều kiện
để Ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động của mình và ngày càng khẳng
định vai trò, vị thế của mình trong nền kinh tế. Khi Ngân hàng không đa
dạng hoá hoạt động cho vay, đa dạng hoá khách hàng, thời hạn vay tiền thì
ngân hàng không thể đứng vững được trong nền kinh tế thị trường với sự
10
cạnh tranh gay gắt của các Ngân hàng khác. Mặt khác, tín dụng trung và dài
hạn còn là công cụ cạnh tranh hiệu quả của Ngân hàng nhằm thu hút khách
hàng về phía mình. Khi có được mối quan hệ, Ngân hàng có điều kiện lôi
kéo khách hàng sử dụng các dịch vụ khác do mình cung cấp
- Mặt khác tín dụng trung và dài hạn còn là cách thức khả thi để giải
quyết nguồn vốn huy động còn dư thừa tại mỗi ngân hàng thương mại. Đồng
thời là cách để Ngân hàng gọi vốn từ nền kinh tế đáp ứng nhu cầu về vốn
cho các doanh nghiệp. Vì vậy cần phải nâng cao chất lượng tín dụng trung
và dài hạn để giải quyết vấn đề huy động và sử dụng vốn có hiệu quả, thu
được lợi nhuận qua đó phát triển hoạt động của mình, tăng cường khả năng
cạnh tranh với các Ngân hàng khác.
11
III. Nội dung nghiệp vụ cho vay trung và dài hạn.
3.1. Mục đích cho vay.
Nếu như tín dụng ngắn hạn được cho vay chủ yếu để bổ sung vào nguồn
vốn lưu động của doanh nghiệp, thì tín dụng trung và dài hạn lại nhằm đầu
tư vào các dự án có thời gian tương đối dài như mua sắm máy móc thiết bị,
đổi mới trang thiết bị và công nghệ, xây dựng sửa chữa nhà xưởng cơ sở vật
chất kỹ thuật nhằm đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, và phát triển
trong tương lai của doanh nghiệp.
3.2. Đối tượng cho vay.
Với mục đích cho vay như trên, nên đối tượng cho vay của tín dụng trung
và dài hạn là các chi phí cấu thành trong tổng mức đầu tư của dự án không
phân biệt thành phần kinh tế, là tổ chức, cá nhân hay là doanh nghiệp, bao
gồm: giá trị vật tư, máy móc thiết bị, công nghệ chuyển giao, chi phí nhân
công, giá thuế và chuyển nhượng đất đai, giá thuê mua các tài sản, chi phí
mua bảo hiểm và các chi phí khác.
3.3. Điều kiện cho vay
Để được vay vốn, đơn vị xin vay phải gửi đến ngân hàng đơn xin vay,
luận chứng kinh tế, kỹ thuật và dự toán đã được thẩm định và cấp trên phê
duyệt và các báo cáo tài chính của mình trong một vài năm trước. Ngoài ra,
đơn vị xin vay phải gửi đến Ngân hàng bản tính toán hiệu quả của dự án, lợi
nhuận mà dự án mang lại qua các năm, các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh
lợi của dự án như NPV, IRR...Bên cạnh đó có tính toán đầy đủ các số tiền
xin vay, các nguồn trả nợ và lệnh trả nợ. Ngân hàng cho vay sẽ xem xét kỹ
các tài liệu nhằm đánh giá đầy đủ khả năng của đơn vị vay vốn trước khi
quyết định cho vay, tình hình tài chính và nghiã vụ của họ với Nhà nước và
các tổ chức tàichính như thế nào.
Khi ngân hàng quyết định cho các doanh nghiệp vay trung và dài hạn,
ngân hàng cần phải nắm chắc hiệu quả của phương án, dự án, chương trình
sản xuất của bên vay vốn.
Một trong các điều kiện để cho các Ngân hàng Thương mại cho vay là
thế chấp. Đó cũng là đảm bảo tín dụng được thực hiện dưới nhiều hình thức
khác nhau nhưng nhìn chung có thể chia làm hai loại: đảm bảo đối vật và
đảm bảo đối nhân.
- Đảm bảo đối vật: đảm bảo đối vật là hình thức đảm bảo tín dụng mà
trong đó Ngân hàng đóng vai trò là chủ nợ được thừa hưởng một số quyền
hạn nhất định đối với tài sản của khách hàng nhằm làm căn cứ để thu hồi nợ
trong trường hợp khách hàng không trả hoặc không có khả năng trả nợ. Có 2
hình thức đảm bảo đối vật chính là thế chấp và cầm cố.
12
+ Thế chấp là phương tiện chuyển dịch quyền lợi về tài sản sang cho
chủ nợ với mục đích làm đảm bảo cho món nợ hoặc miễn trừ một nghĩa vụ.
Người đi vay được gọi là người thế chấp và người cho vay được gọi là
người được thế chấp.
+ Cầm cố là hành vi giao nộp tài sản hoặc các chứng từ chứng nhận
quyền sở hữu tài sản của con nợ (người được cầm cố) để thực hiện một
nghĩa vụ. Nghĩa vụ cầm cố trong quan hệ tín dụng là người đi vay thực hiện
nghĩa vụ hoàn trả nợ đúng hạn hợp đồng. Trong trường hợp người đi vay
không thanh toán nợ đúng hạn theo hợp đồng thì Ngân hàng có quyền bán
tài sản cầm cố và được ưu tiên thu nợ trước các chủ nợ khác. Những loại tài
sản cầm cố thông dụng để đảm bảo cho vay Ngân hàng gồm: cầm cố hàng
hoá, chiết khấu thương phiếu, cầm cố các chứng khoán khác.
- Đảm bảo đối nhân: Đảm bảo đối nhân là sự cam kết của một hoặc
nhiều người về việc trả nợ Ngân hàng thay cho khách hàng vay vốn khi
người này không trả được nợ. Trong đảm bảo đối nhân có 3 chủ thể liên
quan với nhau như sau:
1 2
Người đi vay Ngân hàng Người bảo lãnh
1: Hợp đồng tín dụng được ký giữa ngân hàng và người đi vay.
2: Hợp đồng bảo lãnh được ký giữa ngân hàng và người bảo lãnh.
Khi xét duyệt một bảo lãnh ngân hàng cần chú ý đến một số điểm như sau:
+ Người bảo lãnh phải có đủ năng lực bảo lãnh theo quy định của pháp
luật. Nếu là pháp nhân thì người đứng ra bảo lãnh phải là người đại diện hợp
pháp của pháp nhân.
+ Thể nhân hoặc pháp nhân đứng ra bảo lãnh phải có đủ năng lực tài
chính để thực hiện nghĩa vụ đã cam kết.
+ Uy tín của người bảo lãnh.
Đảm bảo tín dụng được coi là tiêu chuẩn khi xét duyệt cho vay nhưng phải
thấy rằng đây không phải là tiêu chuẩn quan trọng nhất hay nói cách khác
không phải là tiêu chuẩn mang tính nguyên tắc. Tuy nhiên trong thời gian
qua, các Ngân hàng thương mại nước ta vẫn xếp đảm bảo tiền vay vào vị trí
số một
13
3.4. Nguồn vốn
Ngân hàng có thể sử dụng các nguồn vốn sau để cấp tín dụng trung
và dài hạn cho khách hàng.
- Vốn tự có: Đây là nguồn vốn chủ yếu hình thành nguồn vốn cho vay
trung và dài hạn của các Ngân hàng Thương mại góp vốn hoặc tích luỹ trong
quá trình kinh doanh. Các Ngân hàng Thương mại có vốn tự có lớn sẽ có
nhiều ưu thế trong cho vay trung dài hạn. Đối với các Ngân hàng Thương
mại Việt Nam hiện nay thì đây là một trở ngại vì vốn tự có của bản thân mỗi
ngân hàng còn rất nhỏ bé so với nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế.
- Ngân hàng có thể huy động vốn của dân cư dưới hình thức phát hành
trái phiếu dài hạn hoặc huy động tiền gửi định kỳ dài hạn để cho vay trung
dài hạn. Nguồn vốn này hiện nay rất hạn chế do dân chúng ít người muốn
gửi tiền dài hạn và kỳ hạn của trái phiếu huy động không dài.
- Vốn vay từ Ngân hàng Trung ương: Nguồn tiền này cũng bị hạn chế
vào chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương
- Vay nợ nước ngoài để cho vay trung dài hạn: Đây là một hình thức
được các Ngân hàng trên thế giới sử dụng thường xuyên với khối lượng lớn.
Ưu điểm của nguồn vốn này là có khối lượng lớn và lãi suất chấp nhận được
nhưng các Ngân hàng chỉ nên sử dụng nguồn vốn này nếu có dự án đầu tư
có hiệu quả cao tránh việc không hoàn trả được nợ vay.
- Vốn nhận uỷ thác và vốn tài trợ để cho vay theo chương trình hoặc dự
án đầu tư của Nhà nước, tổ chức kinh tế-tài chính, tín dụng, xã hội trong và
ngoài nước. Đặc điểm của nguồn vốn này là không ổn định, các dự án đầu tư
thường được chỉ định trước, Ngân hàng chỉ là người trung gian đóng vai trò
quản lý, giải ngân và thu hồi vốn đầu tư mà không có quyền lựa chọn.
- Ngoài những nguồn vốn trên, đối với các Ngân hàng quốc doanh Việt
nam thì hàng năm các Ngân hàng này còn nhận được một khoản vốn điều lệ
từ Ngân hàng Trung ương. Đó cũng là nguồn vốn hình thành vốn vay trung
và dài hạn tại các Ngân hàng Thương mại, nhất là đối với dự án vay theo sự
chỉ định của Chính phủ.
3.5. Thời hạn cho vay
Thời hạn cho vay là trên 1 năm, được xác định căn cứ vào yêu cầu của
dự án, khả năng trả vốn của dự án đầu tư và tính chất nguồn vốn của bên cho
vay. Thời gian cho vay được tính từ khi bên vay nhận được khoản vốn đầu
tiên cho đến khi trả hết nợ. Thông thường, Ngân hàng căn cứ vào thời gian
14
khấu hao để để xác định thời gian cho vay. Thời gian cho vay ngắn hơn hoặc
dài hơn quá nhiều so với thời gian khấu hao đều ảnh hưởng tới quá trình
hoàn trả của khách hàng vì khấu hao từ tài sản là một trong những nguồn
chủ yếu để trả nợ cho khách hàng. Thời hạn cho vay bao gồm thời gian ân
hạn (nếu có) và thời gian trả nợ.
- Thời gian ân hạn được tính tương xứng với thời gian xây dựng công
trình, thời gian lắp đặt máy móc và sản xuất thử sản phẩm.
- Thời gian trả nợ: tuỳ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị
vay, tuỳ vào khả năng thu nhập của bên vay mà hai bên thoả thuận kỳ hạn
trả nợ và số tiền trả nợ từng kỳ.
3.6. Lãi suất cho vay
Về cơ bản, khoản đầu tư có kỳ hạn càng dài thì rủi ro càng lớn. Vì thế lãi
suất cho vay trung dài hạn thường cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn. Lãi
suất cho vay được xác định tuỳ vào dự án, ngành nghề, lĩnh vực đầu tư,
chính sách của ngân hàng cũng như sự thoả thuận giữa Ngân hàng và khách
hàng.
Lãi suất cho vay có thể được tính theo lãi suất cố định hoặc lãi suất biến
động. Lãi suất cố định là lãi suất giữ nguyên không thay đổi trong suốt thời
kỳ thực hiện hợp đồng. Lãi suất biến đổi là lãi suất có thể thay đổi lên xuống
trong thời hạn vay. Trong cho vay trung dài hạn, phần lớn các ngân hàng sử
dụng lãi suất biến đổi để tránh rủi ro cho ngân hàng và người vay khi lãi suất
trên thị trường biến động. Thông thường, đối với các khoản vay trung và dàI
hạn tại các Ngân hàng Thương mại thì lãi suất được đIều chỉnh 6 tháng một
lần và được tính theo công thức sau: lãi suất đIều chỉnh = lãi suất huy động
tiết kiệm 12 tháng + 0,1%/tháng
3.7. Hạn mức tín dụng
Hạn mức tín dụng là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời
hạn nhất định mà Ngân hàng có thể cung cấp cho một khách hàng theo thoả
thuận trong hợp đồng tín dụng.
Hạn mức tín dụng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố:
- Quy định của Ngân hàng Nhà nước, mục tiêu của chính sách tiền tệ trong
từng thời kỳ.
- Hạn mức tín dụng còn phụ thuộc vào chính bản thân các Ngân hàng
Thương mại, vào khối lượng vốn huy động của Ngân hàng càng lớn thì mức
tín dụng mà Ngân hàng có thể cung cấp cho từng khách hàng càng nhiều, và
vào chính sách tín dụng của Ngân hàng Thương mại từng thời kỳ và đối với
mỗi dự án cũng có khác nhau.
- Nhu cầu vay vốn của người vay, tình hình tài chính và uy tín của người
vay ảnh hưởng trực tiếp tới hạn mức tín dụng. Các Ngân hàng Thương mại
thường căn cứ vào tình hình tài chính của khách hàng có tốt hay không, uy
tín của họ với các tổ chức tài chính để ra quyết định hạn mức tín dụng.
15
- Sự ổn định hay bất ổn của nền kinh tế. Khi nền kinh tế bất ổn thì rủi
ro trên thị trường sẽ cao nên. Do vậy khả năng thu hồi vốn sẽ xấu đi.
8. Thẩm định dự án
Khi tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn, Ngân hàng cần chú ý thẩm định
hai nội dung: Thẩm định chủ đầu tư và thẩm định dự án đầu tư. Trong khâu
thẩm định, Ngân hàng cần nắm chắc phương diện tài chính của dự án nhằm
xác định được đầy đủ hiệu quả của dự án thể hiện trên các chỉ tiêu: khả năng
sinh lời, thời gian hoàn vốn và điểm hoà vốn.
Thẩm định chủ đầu tư
Mục đích của việc thẩm định chủ đầu tư là để xem xét chủ đầu tư có nguyện
vọng cũng như khả năng trả nợ cho Ngân hàng hay không, nói cách khác là
để thẩm định xem có nhu cầu vay vốn thực sự, tránh trường hợp khách sử
dụng vốn vào mục đích khác. Khi thẩm định chủ đầu tư, Ngân hàng cần xem
xét các vấn đề sau đây:
- Xem xét về tư cách pháp nhân của chủ đầu tư để có thể biết được
chủ đầu tư có khả năng chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không.
- Phân tích về uy tín của chủ đầu tư nhằm thấy được địa vị của chủ
đầu tư. Uy tín của chủ đầu tư rất quan trọng vì những người chủ đầu tư có
uy tín lớn thì họ sẵn sàng tìm mọi cách để trả nợ Ngân hàng.
- Phân tích năng lực tài chính của chủ đầu tư nhằm thấy được khả
năng tự cân đối các nguồn tiền của chủ đầu tư có thể sử dụng được khi cần
thiết. Các chỉ tiêu thường được sử dụng để đánh giá năng lực tài chính của
doanh nghiệp là: hệ số tài trợ, khả năng thanh toán chung, khả năng thanh
toán nhanh và khả năng thanh toán tức thời.
Sau khi phân tích khả năng tài chính, Ngân hàng cần xem xét đến khả năng
điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, sự tín nhiệm và năng lực sản xuất.
Thẩm định dự án đầu tư
Sau khi tiến hành thẩm định chủ đầu tư, Ngân hàng tiến hành thẩm định dự
án đầu tư.
- Thẩm định phương diện thị trường: Bước thẩm định này rất quan
trọng đối với dự án sản phẩm mới, mở rộng thị trường sản phẩm.
Nghiên cứu thị trường nhằm giúp Ngân hàng thấy được xu thế tương lai của
sản phẩm mà dự án sản xuất ra: sản phẩm đó có được thị trường chấp nhận
hay không, nhiều hay ít, thị hiếu của người tiêu dùng đối với sản phẩm, các
sản phẩm cùng loại trên thị trường...
+ Nghiên cứu khả năng tiêu thụ sản phẩm cùng loại trong thời gian
qua, các hợp đồng bao tiêu sản phẩm cùng các văn bản giao dịch về sản
phẩm như đơn đặt hàng, biên bản đàm phán ...Để thấy được doanh thu ước
lượng của dự án qua các năm.
+ Nghiên cứu khả năng cạnh tranh: Nghiên cứu khả năng cạnh tranh
của sản phẩm trên thị trường là rất quan trọng. Có tiêu thụ được sản phẩm
mới thu được lợi nhuận, điều này phản ánh sự tồn tại của sản phẩm cũng
16
như của doanh nghiệp trên thị trường. Bên cạnh đó còn phải đánh gia sản
phẩm các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, giá cả của nó, tỷ trọng chiếm
lĩnh thị trường, đánh gía của người tiêu dùng về sản phẩm của đối thủ cạnh
tranh. Ngoài ra, còn phải tính đến các sản phẩm thay thế đang lưu hành trên
thị trường và giá cả của nó cũng như các đối thủ tiềm tàng trong tương lai.
- Thẩm định phương diện kỹ thuật: Phân tích quy mô dự án và công
nghệ, trang thiết bị nhằm thấy được sự phù hợp của dự án với sự tiêu thụ sản
phẩm cũng như sử dụng trang thiết bị hợp lý. Thẩm định trình độ tiên tiến
của công nghệ, thời gian ra đời công nghệ mới. Thẩm định khả năng cung
cấp nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào khác. Thẩm định phương diện tổ
chức, quản lý thực hiện và vận hành dự án để có thể chọn được đơn vị thiết
kế, thi công làm việc có hiệu quả nhất.
- Thẩm định tài chính dự án đầu tư: Cán bộ tín dụng tiến hành phân
tích các chỉ tiêu về mặt tài chính của dự án xin vay bao gồm khả năng trả nợ,
sản lượng hoà vốn, điểm hoà vốn tiền tệ, điểm hoà vốn trả nợ, NPV, IRR.
- Phân tích các trường hợp rủi ro có thể xảy ra đối với dự án: Trường
hợp sản lượng giảm, chi phí biến đổi tăng, đơn vị giá bán giảm, sự lạc hậu
của công nghệ dẫn đến sự cạnh tranh của các sản phẩm giảm, các thay đổi
về chính sách kinh tế của Nhà nước...
Sau khi tiến hành giải ngân, cán bộ tín dụng phải thường xuyên kiểm tra
việc sử dụng vốn vay có đúng với mục đích xin vay hay không, định kỳ
kiểm tra tình hình vận hành dự án trong sản xuất kinh doanh. Nếu thấy
doanh nghiệp sử dụng sai mục đích thì phải báo cáo ngay với lãnh đạo để xử
lý kịp thời và áp dụng các chế tài đã ghi trong hợp đồng tín dụng.Chuẩn bị
đến thời kỳ trả nợ gốc và lãi, cán bộ tín dụng phải lập phiếu nhắc thu nợ để
doanh nghiệp chuẩn bị đồng thời phối hợp với nhân viên kế toán theo dõi
thu nợ gốc và thu lãi.
Khi hết hạn hợp đồng tín dụng mà khách hàng không trả được hết nợ thì
cán bộ tín dụng chuyển phần dư nợ tín dụng còn lại sang theo dõi trên tài
khoản nợ quá hạn, xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó, có biện pháp
xử lý kịp thời, có thể gia hạn nợ hoặc có thể phát mại tài sản thế chấp, cầm
cố để thu hồi nợ. Nếu hết hạn hợp đồng tín dụng khách hàng đã thanh toán
đầy đủ cả gốc và lãi thì cán bộ tín dụng cùng khách hàng tiến hành thanh lý
hợp đồng tín dụng.
IV. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn
1. Quan niệm về chất lượng tín dụng trung và dài hạn.
17
Trong nền kinh tế thị trường để tồn tại và phát triển được, các doanh
nghiệp phải trả lời ba câu hỏi lớn đó là: sản xuất cái gi? Sản xuất cho ai? Và
sản xuất bằng cách nào? đây là ba vấn đề cơ bản mà các doanh nghiệp gặp
phải trong nền kinh tế thị trường. Để làm được đIều này các doanh nghiệp
phảI quan tâm đến một yếu tố rất quan trọng đó là chất lượng của sản phẩm.
Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ trên
thị trường, những khoản cho vay cũng là một sản phẩm, nó cũng có giá cả
và chất lượng như những hàng hoá khác.
Chất lượng của một khoản tín dụng là : "Mức độ đáp ứng yêu cầu của
khách hàng (cả người vay lẫn người cho vay tiền), phù hợp với các điều
kiện kinh tế - xã hội và điều kiện đặc thù của bản thân ngân hàng, đảm bảo
sự tồn tại và phát triển của ngân hàng “
Chất lượng cho vay được xem xét trên những góc độ:
- Đối với khách hàng: Đó là vay được tiền phù hợp với mục đích sử
dụng với các điều khoản về lãi suất, kỳ hạn nợ, thủ tục đơn giản, thuận tiện
đảm bảo thanh toán phù hợp với lợi ích của khách hàng và luật pháp hiện
hành nhằm đảm bảo khả năng duy trì và mở rộng sản xuất, tăng cường hiệu
quả sản xuất kinh doanh của khách hàng.
- Đối với Ngân hàng thương mại: cho vay cung cấp phù hợp với thực
lực tài chính và quản lý của Ngân hàng, phù hợp với chiến lược khách hàng,
phù hợp với nguyên tắc cho vay, chiến lược cạnh tranh và phát triển, đảm
bảo nguyên tắc hoàn trả đúng hạn và có lãi với giá thành hợp lý, đảm bảo
việc tuân thủ pháp luật hiện hành và thực hiện vai trò của Ngân hàng trong
nền kinh tế thị trường.
- Đối với nền kinh tế: Cho vay cung cấp đáp ứng được nhu cầu vốn cho
sản xuất kinh doanh hàng hóa, đảm bảo cung cấp vốn đầy đủ, kịp thời và có
hiệu quả cho việc duy trì sản xuất. Mở rộng kinh doanh, tăng cường hiệu
quả và năng lực hoạt động của các doanh nghiệp, góp phần giải quyết các
vấn đề xã hội như tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo, xây dựng các vùng
kinh tế mới, tạo điều kiện để thực thi chính sách tiền tệ quốc gia...
Như vậy, chúng ta có thể rút ra một số vấn đề về cách tiếp cận khái
niệm chất lượng cho vay hay chất lượng tín dụng:
-Đây là một khái niệm tương đối: nó vừa cụ thể (thể hiện qua các chỉ
tiêu tính toán như kết quả kinh doanh, nợ quá hạn...) lại vừa trừu tượng (thể
hiện qua năng lực thu hút khách hàng, tác động đến nền kinh tế...).
18
- Chất lượng cho vay là một chỉ tiêu tổng hợp và được xác định qua
nhiều yếu tố như: lãi, mức độ an toàn vốn của kinh doanh, khả năng
đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng....
2. Chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng trung và dài hạn
Như ta đã phân tích ở trên dựa vào quan điểm về chất lượng tín dụng
ta thấy chất lượng tín dụng thể hiện ở sự hài lòng của khách hàng khi đến
với Ngân hàng tuy không đưa ra những chỉ tiêu cụ thể nhưng qua giao dịch
hàng ngày với khách hàng Ngân hàng sẽ nhận thấy hiệu quả của chất lượng
tín dụng qua số lượng khách hàng qua các thời kỳ lượng tín dụng cấp được
độ thoả mãn của khách hàng qua thái độ của họ cũng như truyền thống giao
dịch của họ cũng như góp ý của khách hàng. Để biết những phản ứng của
khách hàng trong chiến lược khách hàng ngân hàng nên tìm hiểu để có
những điều chỉnh phù hợp để đạt mục tiêu đề ra.
Để đánh giá chất lượng công tác tín dụng của Ngân hàng, người ta
thường so sánh kết quả hoạt động năm nay với năm trước, của Ngân hàng
với tình hình của toàn hệ thống Ngân hàng và chủ yếu sử dụng các chỉ số
tương đối. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tín dụng
thường được sử dụng
* Chỉ tiêu về huy động vốn trung và dài hạn :
Vốn trung và dài hạn /Tổng nguồn vốn huy động : phản ánh cơ câu vốn
trung và dài hạn của Ngân hàng và khả năng cung ứng vốn cho đầu tư và
phát triển. Ngân hàng không có cơ hội mở rộng hoạt động tín dụng nếu như
tỷ lệ này quá thấp.
* Mức tăng doanh số cho vay: Trong điều kiện đáp ứng yêu cầu về
giới hạn an toàn do Ngân hàng Trung ương qui định trong từng thời kỳ thì
mức tăng này càng lớn càng tốt. Chỉ tiêu mức tăng doanh số cho vay trên thị
trường I trên tổng tài sản thể hiện khả năng sinh lời của các sản phẩm cho
vay của các Ngân hàng thương mại và được dùng để đánh giá chất lượng
cho vay trong từng thời kỳ.
* Dư nợ tín dụng trung và dài hạn : phản ánh lượng vốn trung và dài
hạn đã được giải ngân tại một thời điểm cụ thể
* Vòng quay vốn tín dụng: Được xác định bằng doanh số cho vay trong
kỳ chia cho dư nợ bình quân trong kỳ. Chỉ tiêu này thể hiện khả năng tổ
chức, quản lý vốn tín dụng, đồng thời thể hiện chất lượng cho vay của Ngân
19
hàng trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho vay và đáp ứng nhu cầu
của khách hàng, để có thể đánh giá chính xác chất lượng tín dụng, hoặc
được qui đổi đồng nhất trong việc áp dụng cho từng loại vay cụ thể.
* Ngân hàng cũng cần quan tâm xem xét đến chỉ tiêu: Dư nợ tín dụng
trung và dài hạn / Tổng dư nợ : cho biết tỷ trọng vốn trung dài hạn lớn hay
nhỏ trong tổng dư nợ
* Doanh số thu nợ trung và dài hạn : Phản ánh lượng vốn trung và dài
hạn mà ngân hàng đã cho vay và đã thu hồi về
* Hiệu quả sử dụng vốn vay: lợi nhuận hoặc hiệu quả xã hội được tạo ra
từ vốn vay ngân hàng). Thông thường ngân hàng đánh giá định kỳ xem xét
mức độ hiệu quả này từ đó tìm kiếm các biện pháp hợp lý để quản lý và
nâng cao chất lượng tín dụng.
Nhóm chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ có vấn đề:
* Tỷ lệ nợ quá hạn= Nợ quá hạn các loại trong kỳ/Tổng dư nợ bình
quân
Để tỷ lệ này phản ánh đúng chất lượng cho vay nên loại trừ các khoản nợ
khoanh ra khỏi nợ quá hạn cũng như loại trừ các khoản cho vay ưu đãi và
cho vay theo chỉ định của Nhà nước ra khỏi tổng dư nợ.
* Tỷ lệ nợ quá hạn thông thường (cho các khoản nợ dưới 180 ngày) chỉ
tiêu này có ý nghĩa với ban lãnh đạo ngân hàng thương mại trong việc đốc
thúc cán bộ cho vay thu nợ đúng hạn. Tuy vậy, nó chưa phản ánh chính xác
chất lượng cho vay bởi có những khoản vay do khách quan mà doanh
nghiệp không tính toán được hợp lý nguồn tiền mặt để trả nợ đúng hạn
nhưng doanh nghiệp có khả năng trả nợ vào một thời gian ngắn sau đó.
* Tỷ lệ nợ quá hạn khê đọng: áp dụng cho các khoản nợ quá hạn từ 6-12
tháng. Đây là khoản nợ quá hạn có vấn đề với ngân hàng, thể hiện chất
lượng cho vay của khoản vay kém. Ngân hàng nếu không có biện pháp xử lý
khoản nợ này sẽ phải gánh chịu những tổn thất.
* Tỷ lệ nợ quá hạn khó đòi (nợ quá hạn có khả năng mất trắng): áp dụng
cho nợ quá hạn trên một năm. Nếu tỷ lệ này cao, ngân hàng không những
phải gánh chịu rủi ro cho vay cao, chất lượng cho vay kém mà ngân hàng
còn có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Việc đòi nợ với những khoản vay
này là rất khó khăn và tổn thất là điều rất có thể xảy ra.
20