Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài chi nhánh nhno & ptnn nam hà nội

  • 160 trang
  • file .doc
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
lôc lôc
Lêi nãi
®Çu .........................................................................................
......................... 3
Ch¬ng 1: Tæng quan chung vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña
NHTM ........................................................................................
................................... 5
1.1 NHTM - Tæng quan...............................................5
1.1.1 C¸c quan niÖm vÒ NHTM........................................5
1.1.2 C¸c chøc n¨ng cña NHTM........................................6
1.2 Dù ¸n ®Çu t........................................................10
1.2.1 §Þnh nghÜa ...................................................... 10
1.2.2 Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t......................................... 10
1.2.3 Chu tr×nh dù ¸n ®Çu t........................................ 14
1.2.4 Vai trß cña dù ¸n ®Çu t........................................15
1.3 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t .....................................16
1.3.1 §Þnh nghÜa ..................................................... 16
1.3.2 Môc tiªu thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t.......................... 16
1.3.3 Quan ®iÓm thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t .....................17
1.3.4 Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t .........................17
1.4 ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ......................20
1.4.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t 20
1.4.2 Néi dung thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ........... 21
1.5 ChÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña
NHTM............................................................................ 40
1.5.1 Kh¸i niÖm chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t .
40
NguyÔn 1
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
1.5.2 C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi
chÝnh dù ¸n ®Çu t. .......................................................... 40
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi
nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi ................................................... 47
2.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi 47
2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh NHNo
Nam Hµ Néi .....................................................................47
2.1.2 HÖ thèng bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý cña Chi nh¸nh NHNo
Nam Hµ Néi .....................................................................48
2.1.3 T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh trong 2
n¨m 2002 vµ 2004.............................................................48
2.2 Thùc tr¹ng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi
nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi .............................................. 60
2.2.1 Quy tr×nh thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi
nh¸nh ........................................................................... 60
2.2.2 T×nh h×nh thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi
nh¸nh NHNo Nam HN .......................................................61
2.2.3 §¸nh gi¸ c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña
Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi ............................................ 93
Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh
tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi .............. 99
3.1 Ph¬ng híng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n
®Çu t t¹i Chi nh¸nh n¨m 2005 ....................................... 99
3.1.1 Ph¬ng híng nhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2005 .
99
3.1.2 §Þnh híng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i
Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi ........................................... 101
NguyÔn 2
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
3.2 C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi
chÝnh dù ¸n t¹i Chi nh¸h NHNo Nam Hµ Néi ................. 102
3.2.1 Bè trÝ c¸n bé lµm c«ng t¸c thÈm ®Þnh cã tr×nh ®é
nghiÖp vô ®¸p øng yªu cÇu cña nhiÖm vô ......................... 102
3.2.2 Tæ chøc vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c thÈm ®Þnh ph¶i hîp lý
vµ khoa häc, tiÕt kiÖm thêi gian, chi phÝ nhng vÉn ®¹t hiÖu qu¶
®Ò ra. ........................................................................ 103
3.2.3 N©ng cao chÊt lîng th«ng tin thu thËp phôc vô cho qu¸
tr×nh thÈm ®Þnh, ®¶m b¶o th«ng tin chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp
thêi.............................................................................. 103
3.2.4 T¨ng cêng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo trong qu¸
tr×nh thÈm ®Þnh b»ng c¸c m¸y tÝnh hiÖn ®aÞ vµ c¸c phµn mÒn
chuyªn dông.................................................................. 104
3.2.5 Tæ chøc phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng nghiÖp vô. ...
105
3.2.6 Häc hái kinh nghiÖm thÈm ®Þnh cña c¸c NHTM kh¸c. . . .
105
3.3 Mét sè ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ ............................... 105
3.3.1 ChÝnh phñ, c¸c Bé, Ngµnh vµ c¸c c¬ quan liªn quan. 105
3.3.2 Ng©n hµng Nhµ níc ................................................
106
3.3.3 NHNo&PTNT ViÖt Nam ...................................... 107
KÕt luËn..................................................................109
Tµi liÖu tham kh¶o.....................................................111
Lêi nãi ®Çu
NguyÔn 3
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ hÖ thÇn kinh, tr¸i tim cña nÒn kinh
tÕ, lµ dÊu hiÖu b¸o hiÖu tr¹ng th¸i søc khoÎ cña nÒn kinh tÕ. C¸c
ng©n hµng m¹nh, nÒn kinh tÕ m¹nh. Ngîc l¹i, c¸c ng©n hµng
yÕu, nÒn kinh tÕ sÏ yÕu kÐm. ThËm chÝ nÕu ng©n hµng ®æ vì
nÒn kinh tÕ sÏ l©m vµo khñng ho¶ng vµ sôp ®æ.
Víi t c¸ch lµ tæ chøc trung gian tµi chÝnh nhËn tiÒn göi vµ
tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cho vay vµ ®Çu t. NHTM ®· th©m nhËp
vµo mäi lÜnh vùc kinh tÕ - x· héi nh lµ ngêi më ®êng, ngêi tham
gia, ngêi quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.
NHTM ngµy cµng ®ãng vai trß lµ trung t©m tiÒn tÖ, tÝn dông vµ
thanh to¸n cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, lµ ®Þnh chÕ tµi chÝnh
quan träng nhÊt cña nÒn kinh tÕ.
NHTM lµ mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt kinh doanh trªn lÜnh
vùc tiÒn tÖ. Trong sè c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña m×nh th× tÝn
dông lµ nghiÖp vô kinh doanh chñ yÕu vµ còng lµ néi dung chñ
yÕu cña b¶n th©n c¸c nh©n viªn cña toµn hÖ thèng. §©y lµ
nghiÖp vô t¹o ra lîi nhuËn cao nhÊt, nã chiÕm kho¶ng 2/3 lîi tøc
nghiÖp vô ng©n hµng cã tõ tiÒn l·i cho vay. Nhng ®©y còng lµ
nghiÖp vô chøa ®ùng nhiÒu rñi ro nhÊt. Cã v« sè c¸c rñi ro kh¸c
nhau khi cho vay, xuÊt ph¸t tõ nhiÒu yÕu tè vµ cã thÓ dÉn ®Õn
viÖc kh«ng chi tr¶ ®îc nî khi ®Õn h¹n lµm cho ng©n hµng bÞ ph¸
s¶n g©y ¶nh hëng nghiªm träng cho toµn bé nÒn kinh tÕ.
Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ViÖt Nam theo híng CNH - H§H theo
chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Õn n¨m 2020 cña §¶ng, Nhµ
NguyÔn 4
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
níc ®ßi hái viÖc triÓn khai ngµy cµng nhiÒu c¸c dù ¸n ®Çu t, víi
nguån vèn trong vµ ngoµi níc, thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ.
Trong ®ã, nguån vèn cho vay theo dù ¸n ®Çu t cña NHTM ngµy
cµng phæ biÕn, c¬ b¶n vµ quan träng ®èi víi mçi c¸ nh©n, doanh
nghiÖp vµ ChÝnh phñ. §ã còng ®Æt ra mét th¸ch thøc kh«ng nhá
®èi víi c¸c NHTM vÒ sù an toµn vµ hiÖu qu¶ cña nguån vèn cho
vay theo dù ¸n. Bëi v×, c¸c dù ¸n ®Çu t thêng ®ßi hái sè vèn lín,
thêi gian kÐo dµi vµ rñi ro rÊt cao. §Ó ®i ®Õn chÊp nhËn cho vay,
th× thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t vÒ mÆt tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t lµ
kh©u quan träng, quyÕt ®Þnh chÊt lîng cho vay theo dù ¸n cña
ng©n hµng. ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ngµy cµng cã ý
nghÜa v« cïng to lín, ®¶m b¶o lîi nhuËn, sù an toµn cho ng©n
hµng.
Nh÷ng n¨m võa qua, mÆc dï c¸c NHTM ®· chó träng ®Õn
c«ng t¸c thÈm ®Þnh nhng nh×n chung kÕt qu¶ ®¹t ®îc cha cao,
cha ®em l¹i cho nÒn kinh tÕ mét sù ph¸t triÓn xøng ®¸ng. ChÝnh
v× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNN Nam Hµ
Néi, em ®· chän ®Ò tµi: " Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng thÈm
®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t tµi Chi nh¸nh NHNo & PTNN
Nam Hµ Néi".
Víi nh÷ng kiÕn thøc tÝch luü ®îc trong thêi gian thùc tËp thùc
tÕ t¹i Chi nh¸nh vµ trong thêi gian häc tËp t¹i trêng, em mong
muèn sÏ ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc ®Ó hoµn thiÖn vµ n©ng
cao chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n nãi chung vµ chÊt lîng thÈm ®Þnh
tµi chÝnh dù ¸n nãi chung t¹i Chi nh¸nh.
NguyÔn 5
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
Chuyªn ®Ò thùc tËp bao gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Tæng quan chung vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù
¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t
t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi.
Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt
lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT
Nam Hµ Néi.
Do giíi h¹n vÒ tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ thêi gian t×m hiÓu
thùc tÕ, v× vËy bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ,
thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp gióp ®ì, ®ãng gãp
ý kiÕn vµ chØ b¶o tËm t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c«, chó
c¸n bé t¹i Chi nh¸nh ®Ó bµi viÕt thªm hoµn thiÖn.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Ch¬ng 1: Tæng quan chung vÒ thÈm ®Þnh
tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña NHTM
1.1. NHTM - Tæng quan
1.1.1 C¸c quan niÖm vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i.
NguyÔn 6
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng g¾n liÒn víi
lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸: C¸c ng©n hµng th-
¬ng m¹i xuÊt hiÖn trong nÒn kinh tÕ víi t c¸ch lµ c¸c nhµ tæ chøc
trung gian, nhËn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ cã d thõa vµ trªn
c¬ së ®ã cÊp tÝn dông cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cã nhu cÇu tøc lµ
lu©n chuyÓn vèn mét c¸ch gi¸n tiÕp. HÖ thèng ng©n hµng th¬ng
m¹i cã ph¹m vi ho¹t ®éng réng r·i v× nã cung cÊp c¸c dÞch vô tµi
chÝnh cho tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ vµ c¸c tÇng líp d©n
c. Tuú theo c¸ch tiÕp cËn mµ cã c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ
NHTM, ®iÒu ®ã cßn phô thuéc vµo tÝnh chÊt vµ môc tiªu cña nã
trªn thÞ trêng tµi chÝnh cña tõng níc.
 Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ häc hiÖn ®¹i.
Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Mét
doanh nghiÖp ®Æc biÖt – ho¹t ®éng vµ kinh doanh trªn lÜnh vùc
tiÒn tÖ vµ tÝn dông.
 Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ Hoa Kú.
Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét c«ng ty kinh doanh chuyªn cung
cÊp dÞch vô tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp
dÞch vô tµi chÝnh.
 Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ Ph¸p.
Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ nh÷ng xÝ nghiÖp hay c¬ së nµo
hµnh nghÒ thêng xuyªn nhËn ®îc cña c«ng chóng díi h×nh thøc ký
th¸c hay h×nh thøc kh¸c c¸c sè tiÒn mµ hä dïng cho chÝnh hä vµo
nghiÖp vô chiÕt khÊu, tÝn dông hay dÞch vô tµi chÝnh.
NguyÔn 7
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
 Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ ViÖt Nam.
Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc mµ ho¹t ®éng chñ yÕu
vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi, trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶, tiÕn
hµnh cho vay, chiÕt khÊu vµ lµm c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n.
MÆc dï cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ NHTM, nhng tùu
chung l¹i cã thÓ hiÓu tæng qu¸t: Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ
chøc kinh tÕ cã t c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng kinh doanh trªn lÜnh
vùc tiÒn tÖ víi ho¹t ®éng chÝnh lµ huy ®éng tiÒn göi díi c¸c h×nh
thøc kh¸c nhau cña kh¸ch hµng, trªn c¬ së nguån vèn huy ®éng
nµy vµ vèn chñ së h÷u cña ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c nghiÖp
vô cho vay, ®Çu t, chiÕt khÊu ®ång thêi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô
thanh to¸n, m«i giíi, t vÊn vµ mét sè dÞch vô kh¸c cho c¸c chñ thÓ
trong nÒn kinh tÕ.
1.1.2 C¸c chøc n¨ng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.
 T¹o tiÒn:
Chøc n¨ng nµy ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng tÝn
dông vµ ®Çu t cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. Søc m¹nh cña hÖ thèng
NHTM nh»m t¹o tiÒn mang ý nghÜa kinh tÕ to lín. HÖ thèng tÝn
dông n¨ng ®éng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ
theo mét hÖ sè t¨ng trëng v÷ng ch¾c. NÕu tÝn dông ng©n hµng
kh«ng t¹o ®îc tiÒn ®Ó më ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸
tr×nh s¶n xuÊt vµ nh÷ng ho¹t ®éng cña nã th× trong nhiÒu trêng
hîp, s¶n xuÊt kh«ng thùc hiÖn ®îc vµ nguån tÝch luü tõ lîi nhuËn
vµ c¸c nguån kh¸c sÏ bÞ h¹n chÕ. H¬n thÕ n÷a, c¸c ®¬n vÞ s¶n
xuÊt cã thÓ ph¶i g¸nh chÞu t×nh tr¹ng ø ®éng vèn lu©n chuyÓn
NguyÔn 8
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
kh«ng ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Mét thùc tÕ nh thÕ
cã thÓ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶, trong khi xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng
vèn kh«ng ®îc sö dông vµo nh÷ng giai ®o¹n cô thÓ cña qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt, nhng trong c¸c thêi kú cao ®iÓm mang tÝnh thêi vô cña
c¸c ho¹t ®éng doanh nghiÖp l¹i kh«ng ®ñ vèn ®Ó thóc ®Èy nhu
cÇu s¶n xuÊt kinh doanh.
NÒn kinh tÕ cÇn mét sè cung tiÒn tÖ võa ®ñ vµ kh«ng ®îc
phÐp vît. NÕu tiÒn cung øng t¨ng qu¸ nhanh, tÊt yÕu l¹m ph¸t sÏ
xuÊt hiÖn vµ nh÷ng hËu qu¶ xÊu mµ qu¸ tr×nh kinh tÕ sÏ ph¶i
chÞu ®ùng.
 C¬ chÕ thanh to¸n:
ViÖc ®a ra mét c¬ chÕ thanh to¸n, hay nãi mét c¸ch kh¸c, sù
vËn ®éng cña vèn lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng do
c¸c NHTM thùc hiÖn vµ nã cµng trë nªn quan träng khi ®îc sù tÝn
nhiÖm trong viÖc sñ dông sÐc vµ thÎ tÝn dông.
C¸c Ng©n hµng ®· vµ ®ang trang bÞ m¸y tÝnh vµ c¸c ph¬ng
tiÖn kü thuËt nh»m lµm cho qu¸ tr×nh thanh to¸n bï trõ ®îc thùc
hiÖn nhanh chãng, gi¶m bít chi phÝ vµ ®¹t tr×nh ®é chÝnh x¸c
cao. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nh÷ng ®æi míi quan träng
vµ ®îc ®a vµo sö dông nh nghiÖp vô ng©n hµng kh«ng sÐc hoÆc
x· héi kh«ng sÐc, nghÜa lµ sö dông mét vµi h×nh thøc chuyÓn tiÒn
b»ng ®iÖn tö vµ chÝnh ®iÒu nµy, cã thÓ dÉn ®Õn viÖc huû bá
sÐc ng©n hµng ®· tõng sö dông l©u nay vµ phÇn lín c«ng viÖc cã
liªn quan. §iÒu nµy cã thÓ m¹ng ho¸ c¸c m¸y tÝnh trong c¸c
Ng©n hµng ®Æt kh¾p n¬i trong níc vµ nh vËy, nã thùc hiÖn viÖc
NguyÔn 9
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
chuyÓn vèn cña ngêi mua sang tµi kho¶n cña ngêi b¸n. NÐt thuËn
lîi c¬ b¶n cña hÖ thèng nµy lµ hiÖn ®· l¾p ®Æt vµ sö dông hÖ
thèng m¸y tù ®éng trong nhiÒu ng©n hµng vµ do ®ã, thÎ tÝn
dông ng©n hµng cã thÓ ®îc sö dông ®Ó rót tiÒn tõ tµi kho¶n cô
thÓ, thùc hiÖn göi tiÒn vµ thanh to¸n nî vµ chuyÓn vèn gi÷a tiÒn
göi tiÕt kiÖm vµ tµi kho¶n sÐc cña cïng mét th©n chñ.
 Huy ®éng tiÕt kiÖm.
C¸c NHTM thùc hiÖn mét dÞch vô rÊt quan träng ®èi víi tÊt c¶
c¸c khu vùc cña nÒn kinh tÕ b»ng c¸ch cung øng nh÷ng ®iÒu
kiÖn thuËn lîi cho viÖc göi tiÒn tiÕt kiÖm cña d©n chóng vµ b»ng
c¸ch ®a nh÷ng ph¬ng thøc dÔ dµng ®Ó thùc hiÖn c¸c môc ®Ých
cã tÝnh x· héi. Ngêi göi tiÒn tiÕt kiÖm ®îc nhËn mét kho¶n tiÒn
thëng díi danh nghÜa l·i suÊt trªn tæng sè tiÒn göi tiÕt kiÖm ë c¸c
ng©n hµng, víi møc ®é an toµn vµ h×nh thøc thanh kho¶n cao. Sè
tiÒn huy ®éng ®îc th«ng qua h×nh thøc tiÕt kiÖm lu«n s½n sµng
®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña c¸c doanh nghÖp vµ c¸c c¸ nh©n
nh»m më réng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ c¸c môc ®Ých sinh ho¹t c¸
nh©n nh mua s¾m c¸c mÆt hµng tiªu dïng vµ c¶ nhµ cöa. PhÇn
lín tiÒn göi tiÕt kiÖm ®îc thùc hiÖn th«ng qua hÖ thèng NHTM.
 Më réng tÝn dông.
Ngay tõ khi míi b¾t ®Çu, nh÷ng ngêi tæ chøc c¸c NHTM ®·
lu«n t×m kiÕm c¸c c¬ héi ®Ó thùc hiÖn viÖc cho vay, coi ®ã nh
lµ chøc n¨ng quan träng nhÊt cña m×nh, vµ trong mét sè trêng hîp
viÖc cho vay ®ã ®îc chÝnh phñ b¶o l·nh ®èi víi mét sè nhu cÇu
tÝn dông, trong c¸c céng ®ång d©n c ®Æc biÖt.
NguyÔn 10
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
Trong viÖc t¹o ra kh¶ n¨ng tÝn dông, c¸c NHTM ®· vµ ®ang
thùc hiÖn chøc n¨ng x· héi cña m×nh, lµm cho s¶n phÈm x· héi
t¨ng lªn, vèn ®Çu t ®îc më réng vµ tõ ®ã, ®êi sèng d©n chóng
®îc c¶i thiÖn. TÝn dông cña NHTM cã ý nghÜa quan träng ®èi víi
toµn bé nÒn kinh tÕ, nã t¹o ra kh¶ n¨ng tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng
c«ng nghiÖp, th¬ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp cña ®Êt níc. Nh÷ng
kh¶ n¨ng ®ã ®îc c¸c nhµ kinh tÕ gäi lµ “s¶n phÈm ®êng vßng”
hoÆc s¶n phÈm gi¸n tiÕp, khi so s¸nh víi nh÷ng s¶n phÈm trùc
tiÕp mµ ë ®ã, s¶n phÈm ®em tiªu dïng ®îc t¹o ra b»ng viÖc sö
dông trùc tiÕp lao ®éng vµ ®Êt ®ai hoÆc nguån tµi nguyªn thiªn
nhiªn. Trong khi ®ã, viÖc cung øng vèn cña ng©n hµng còng t¹o
ra kh¶ n¨ng s¶n phÈm cã thÓ tÝnh to¸n ®îc. TÝn dông ng©n hµng
®· t¹o ra kh¶ n¨ng thùc hiÖn toµn bé qu¸ tr×nh kinh tÕ cho ®Õn
khi s¶n phÈm ®Õn tay ngêi tiªu dïng. Nh÷ng ngêi n«ng d©n, nhê
cã ®iÒu kiÖn vay vèn, cã kh¶ n¨ng mua h¹t gièng, thøc ¨n, ph©n
bãn vµ nhiÒu nhu cÇu cÇn thiÕt kh¸c cho viÖc trång trät vµ thu
ho¹ch trªn ®ång ruéng cña hä. TÝn dông ng©n hµng t¹o kh¶ n¨ng
®Ó mua s¾m vËt t thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ thuª mín nh©n c«ng.
C¸c cöa hµng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cã kh¶ n¨ng dù tr÷ nh÷ng hµng
ho¸ cña hä vµ vËn chuyÓn nh÷ng hµng ho¸ ®ã ®Õn tay ngêi tiªu
dïng, nhê vèn cã ®îc b»ng h×nh thøc vay nî ë c¸c NHTM.
 T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tµi trî ngo¹i th¬ng.
NHTM cung øng c¸c dÞch vô ng©n hµng quèc tÕ ®èi víi c¸c
ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng. Së dÜ nh vËy lµ do tån t¹i ë mçi níc mét
hÖ thèng tiÒn tÖ riªng, kh«ng ®ång nhÊt, vµ víi n¨ng lùc tµi chÝnh
cña ngêi mua vµ ngêi b¸n ë c¸c níc kh¸c nhau còng kh«ng gièng
NguyÔn 11
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
nhau. Vµ trong mét sè trêng hîp, cßn cã nh÷ng h¹n chÕ vÒ ng«n
ng÷. Cã thÓ xuÊt hiÖn mét ngêi nµo ®ã ®Æt mua rîu vang ë
Ph¸p, mét chiÕc xe du lÞch ë §øc, nh÷ng ®«i giµy ë ý hoÆc ®¨ng
ký nh÷ng t¹p chÝ kinh tÕ ë Anh, cã thÓ nhËn ra r»ng nh÷ng ngêi
b¸n ë c¸c níc nãi trªn kh«ng thÝch thanh to¸n b»ng ®« la. Trong
trêng hîp nh vËy, ngêi mua buéc ph¶i t×m c¸ch thanh to¸n cho ng-
êi b¸n b»ng ®ång ngo¹i tÖ kh¸c nh Francs Ph¸p, Marks §øc, Lira ý
hoÆc ®ång b¶ng Anh. §Ó lµm ®iÒu ®ã, ngêi mua hµng cã thÓ
®Õn c¸c NHTM ®Ó ®æi lÊy nh÷ng ®ång tiÒn thÝch hîp mét c¸ch
nhanh chãng vµ cã lîi nhÊt theo nhu cÇu cña m×nh.
Trong trao ®æi ngo¹i th¬ng, cã thÓ tiÕn hµnh thuËn lîi h¬n
th«ng qua viÖc ph¸t hµnh th tÝn dông, cã sù thõa nhËn ®îc viÕt tõ
phÝa ng©n hµng cho mét c¸ nh©n hoÆc mét c«ng ty, trong ®ã
b¶o ®¶m r»ng, ng©n hµng sÏ chÊp nhËn vµ thanh to¸n hèi phiÕu
®ã, víi sè lîng x¸c ®Þnh, nÕu ®îc göi ®Õn ng©n hµng ®óng thêi
h¹n theo th tÝn dông. Khi mét th tÝn dông cña NHTM ®îc ph¸t
hµnh, c¶ ngêi mua vµ ngêi b¸n ®îc b¶o vÖ, lo¹i vµ ®iÒu kiÖn cña
hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh vµ tÝn dông ng©n hµng ®îc chuyÓn cho
ngêi mua theo sè lîng hµng ho¸ ®ã.
 DÞch vô uû th¸c vµ t vÊn.
Do ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh c¸c ng©n hµng cã rÊt
nhiÒu chuyªn gia vÒ qu¶n lý tµi chÝnh. V× vËy, nhiÒu c¸ nh©n vµ
doanh nghiÖp ®· nhê ng©n hµng qu¶n lý tµi s¶n vµ qu¶n lý ho¹t
®éng tµi chÝnh hé. DÞch vô uû th¸c ph¸t triÓn sang c¶ uû th¸c
vay hé, uû th¸c cho vay hé, uû th¸c ph¸t hµnh, uû th¸c ®Çu t...
ThËm chÝ, c¸c ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ngêi ®îc uû th¸c trong
NguyÔn 12
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
di chóc, qu¶n lý tµi s¶n cho kh¸ch hµng ®· qua ®êi b»ng c¸ch
c«ng bè tµi s¶n, b¶o qu¶n c¸c tµi s¶n cã gi¸. NhiÒu kh¸ch hµng
cßn coi ng©n hµng nh mét chuyªn gia t vÊn tµi chÝnh. Ng©n hµng
s½n sµng t vÊn vÒ ®Çu t, vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, vÒ thµnh lËp,
mua b¸n, s¸t nhËp doanh nghiÖp.
 B¶o qu¶n an toµn vËt cã gi¸.
§©y lµ mét trong nh÷ng dÞch vô l©u ®êi nhÊt ®îc c¸c NHTM
thùc hiÖn. §ã lµ viÖc ng©n hµng lu gi÷ vµng vµ c¸c vËt cã gi¸
kh¸c cho kh¸ch hµng trong kho bao qu¶n vµ kh¸ch hµng ph¶i tr¶
phÝ b¶o qu¶n.
 DÞch vô m«i giíi ®Çu t chøng kho¸n.
RÊt nhiÒu NHTM cung cÊp dÞch vô nµy, ®ã lµ viÖc mua b¸n
c¸c chøng kho¸n cho kh¸ch hµng. Do nhu cÇu vÒ sù thµnh th¹o vµ
kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nµy ®· thóc giôc mét sè ng©n hµng
vµ c¸c c«ng ty do ng©n hµng n¾m gi÷ mua nh÷ng c«ng ty m«i
giíi ®· ®îc thµnh lËp.
NguyÔn 13
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
1.2 Dù ¸n ®Çu t
1.2.1 §Þnh nghÜa
1.2.1.1 §Çu t
 Theo quan ®iÓm cña chñ ®Çu t (Doanh nghiÖp)
§Çu t lµ ho¹t ®éng bá vèn kinh doanh, ®Ó tõ ®ã thu ®îc sè
vèn lín h¬n sè ®· bá ra, th«ng qua lîi nhuËn.
 Theo quan ®iÓm cña x· héi (Quèc gia)
§Çu t lµ ho¹t ®éng bá vèn ph¸t triÓn, ®Ó tõ ®ã thu ®îc c¸c
hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi, v× môc tiªu ph¸t triÓn quèc gia.
1.2.1.2 Dù ¸n ®Çu t
“Dù ¸n ®Çu t” lµ mét tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt cã liªn quan
®Õn viÖc bá vèn ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng c¬ së
vËt chÊt nhÊt ®Þnh, nh»m ®¹t ®îc sù t¨ng trëng vÒ sè lîng hoÆc
duy tr×, c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô
trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh( ChØ bao gåm ho¹t ®éng ®Çu t
trùc tiÕp).
1.2.2 Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t
Trªn thùc tÕ, c¸c dù ¸n ®Çu t rÊt ®a d¹ng vÒ cÊp ®é, lo¹i
h×nh, quy m« vµ thêi h¹n vµ ®îc ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu thøc
kh¸c nhau. Sau ®©y lµ mét sè c¸ch ph©n lo¹i dù ¸n nh»m t¹o
NguyÔn 14
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý, theo dâi vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó
n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c häat ®éng ®Çu t theo dù ¸n.
 Theo tÝnh chÊt dù ¸n ®Çu t
Dù ¸n ®Çu t míi: Lµ häat ®éng ®Çu t x©y dùng c¬
b¶n, nh»m h×nh thµnh c¸c c«ng tr×nh míi. Thùc chÊt trong ®Çu
t míi, cïng víi viÖc h×nh thµnh c¸c c«ng tr×nh míi, ®ßi hái cã bé
m¸y qu¶n lý míi.
Dù ¸n ®Çu t chiÒu s©u: Lµ häat ®éng ®Çu t x©y
dùng c¬ b¶n, nh»m c¶i t¹o, më réng, n©ng cÊp, hiÖn ®¹i ho¸,
®ång bé ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt, dÞch vô; trªn c¬ së c¸c c«ng
tr×nh ®· cã s½n. Thùc chÊt trong ®Çu t chiÒu s©u, tiÕn hµnh
viÖc c¶i t¹o më réng vµ n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh ®· cã s½n, víi
bé m¸y qu¶n lý ®· h×nh thµnh tõ tríc khi ®Çu t.
Dù ¸n ®Çu t më réng: Lµ dù ¸n nh»m t¨ng cêng n©ng
lùc s¶n xuÊt – dÞch vô hiÖn cã nh»m tiÕt kiÖm vµ tËn dông cã
hiÖu qu¶ c«ng suÊt thiÕt kÕ cña n¨ng lùc s¶n xuÊt ®· cã.
 Theo nguån vèn
 Dù ¸n ®Çu t cã vèn huy ®éng trong níc: Vèn trong níc
lµ vèn h×nh thµnh tõ nguån tÝch luü néi bé cña nÒn kinh tÕ quèc
d©n, bao gåm: Vèn ng©n s¸ch nhµ níc, vèn tÝn dông do nhµ níc
b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña nhµ níc, vèn ®Çu t
ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ níc, c¸c nguån vèn kh¸c.
 Dù ¸n ®Çu t cã vèn huy ®éng tõ níc ngoµi: Vèn ngoµi
níc lµ vèn h×nh thµnh kh«ng b»ng nguån tÝch luü néi bé cña nÒn
NguyÔn 15
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
kinh tÕ quèc d©n, bao gåm: Vèn thuéc c¸c kho¶n vay níc ngoµi
cña ChÝnh phñ vµ c¸c nguån viÖn trî quèc tÕ dµnh cho ®Çu t ph¸t
triÓn( kÓ c¶ vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ODA), vèn ®Çu t trùc
tiÕp cña níc ngoµi (FDI), vèn ®Çu t cña c¬ quan ngo¹i giao, tæ
chøc quèc tÕ vµ c¬ quan níc ngoµi kh¸c ®Çu t x©y dùng trªn ®Êt
ViÖt Nam, vèn vay níc ngoµi do Nhµ níc b¶o l·nh ®èi víi doang
nghiÖp.
 Theo ngµnh ®Çu t
 Dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng: Lµ häat ®éng
®Çu t ph¸t triÓn nh»m x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt vµ x· héi.
 Dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp: Lµ häat ®éng
®Çu t ph¸t triÓn nh»m x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.
 Dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn n«ng nghiÖp: Lµ häat ®éng
®Çu t ph¸t triÓn nh»m x©y dùng c¸c c«ng tr×nh n«ng nghiÖp.
 Dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn dÞch vô: Lµ häat ®éng ®Çu t
ph¸t triÓn nh»m x©y dùng c¸c c«ng tr×nh dÞch vô( th¬ng m¹i,
kh¸ch s¹n – du lÞch, dÞch vô kh¸c....).
ë ViÖt Nam, theo “Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng” ban
hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP, ngµy 05/5/2000
cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-
CP ngµy 08/7/1999, dù ¸n ®Çu t ®îc ph©n lo¹i nh sau:
NguyÔn 16
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
Tæng
ST møc
Lo¹i dù ¸n ®Çu t
T vèn ®Çu
t
1 2 3
I. Nhãm A
C¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi b¶o vÖ an ninh, quèc
Kh«ng
1 phßng cã tÝnh chÊt mÊt quèc gia, cã ý nghÜa

chÝnh trÞ – x· héi quan träng, thµnh lËp vµ x©y
møc vèn
dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp míi.
2 C¸c dù ¸n: s¶n xuÊt chÊt ®éc h¹i, chÊt næ kh«ng Kh«ng
phô thuéc vµo quy m« ®Çu t. kÓ
møc vèn
C¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp ®iÖn, khai th¸c dÇu khÝ,
chÕ biÕn dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o
Trªn 600
3 m¸y( bao gåm c¶ mua vµ ®ãng tµu, l¾p r¸p «t«),
tû ®ång
xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng
s¶n; c¸c dù ¸n giao th«ng: cÇu, c¶ng biÓn, c¶ng
s«ng, s©n bay, ®êng s¾t, ®êng quèc lé.
C¸c dù ¸n: thuû lîi, giao th«ng( kh¸c ë ®iÓm I –
3), cÊp tho¸t níc vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt,
kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn
tö, tin häc, ho¸ dîc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ Trªn 400
4 khÝ kh¸c, s¶n xuÊt vËt liÖu, bu chÝnh viÔn th«ng, tû ®ång
BOT trong níc, x©y dùng khu nhµ ë, ®êng giao
th«ng néi thÞ thuéc c¸c khu ®« thÞ ®· cã quy
häach chi tiÕt ®îc duyÖt.
C¸c dù ¸n: h¹ tÇng kü thuËt cña khu ®« thÞ míi; Trªn 300
5 c¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp nhÑ, sµnh, sø, thuû tin, in; tû ®ång
vên quèc gia, khu b¶o tån thiªn nhiªn, mua s¾m
thiÕt bÞ x©y dùng, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp,
NguyÔn 17
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
nu«i trång thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n.
C¸c dù ¸n: y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, ph¸t thanh,
6 truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông, kho tµng, du Trªn 200
lÞch, thÓ dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c tû ®ång
dù ¸n kh¸c.
II. Nhãm B
C¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp ®iÖn, dÇu khÝ; ho¸ chÊt,
phÇn bãn, chÕ t¹o m¸y( bao gåm c¶ mau vµ ®ãng
Tõ 30
1 tµu, l¾p r¸p «t«), xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c,
®Õn 600
chÕ biÕn kho¸ng s¶n; c¸c dù ¸n giao th«ng: cÇu,
tû ®ång
c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, s©n bay, ®êng s¾t, ®êng
quèc lé.
C¸c dù ¸n: thuû lîi, giao th«ng( kh¸c ë ®iÓm II –
1), cÊp tho¸t níc vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt,
kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, ho¸ d-
Tõ 20
2 îc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt
®Õn 400
vËt liÖu, bu chÝnh viÔn th«ng, BOT trong níc, x©y
û ®ång
dùng khu nhµ ë, trêng phæ th«ng, ®êng giao
th«ng néi thÞ thuéc c¸c khu ®« thÞ ®É cã quy
häach chi tiÕt ®îc duyÖt.
C¸c dù ¸n: h¹ tÇng kü thuËt cña khu ®« thÞ míi;
c¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp nhÑ, sµnh, sø, thuû tinh, Tõ 15
3 in; vên quèc gia, khu b¶o tån thiªn nhiªn, thiÕt bÞ ®Õn 300
x©y dùng, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, nu«i trång tû ®ång
thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n.
C¸c dù ¸n: y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, ph¸t thanh,
Tõ 7
4 truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông, kho tµng, du
®Õn 200
lÞch, thÓ dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c
tû ®ång
dù ¸n kh¸c.
III. Nhãm C
C¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp ®iÖn, dÇu khÝ; ho¸ chÊt, Díi 30
NguyÔn 18
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
phÇn bãn, chÕ t¹o m¸y( bao gåm c¶ mua vµ ®ãng
tµu, l¾p r¸p «t«), xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c,
1 chÕ biÕn kho¸ng s¶n; c¸c dù ¸n giao th«ng: cÇu, tû ®ång
c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, s©n bay, ®êng s¾t, ®êng
quèc lé. C¸c trêng phæ th«ng n»m trong quy
häach( kh«ng kÓ møc vèn).
C¸c dù ¸n: thuû lîi, giao th«ng( kh¸c ë ®iÓm III –
1), cÊp tho¸t níc vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt,
kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, ho¸ d-
2 îc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt Díi 20
vËt liÖu, bu chÝnh viÔn th«ng, BOT trong níc, x©y tû ®ång
dùng khu nhµ ë, trêng phæ th«ng, ®êng giao
th«ng néi thÞ thuéc c¸c khu ®« thÞ ®É cã quy
häach chi tiÕt ®îc duyÖt.
C¸c dù ¸n: h¹ tÇng kü thuËt cña khu ®« thÞ míi;
c¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp nhÑ, sµnh, sø, thuû tinh, Díi 15
3 in; vên quèc gia, khu b¶o tån thiªn nhiªn, thiÕt bÞ tû ®ång
x©y dùng, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, nu«i trång
thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n.
C¸c dù ¸n: y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, ph¸t thanh,
4 truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông, kho tµng, du Díi 7
lÞch, thÓ dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c tû ®ång
dù ¸n kh¸c.
Ghi chó:
1. C¸c dù ¸n nhãm A vÒ ®êng s¾t, ®êng bé ph¶i
®îc ph©n ®o¹n theo chiÒu dµi ®êng, cÊp ®-
êng, cÇu, theo híng dÉn cña Bé giao th«ng vËn
t¶i sau khi thèng nhÊt víi Bé kÕ häach vµ ®Çu t.
2. C¸c dù ¸n x©y dùng trô së, nhµ lµm viÖc cña c¬
quan Nhµ níc ph¶i thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh
cña Thñ tíng ChÝnh phñ.
NguyÔn 19
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng
- tµi chÝnh
1.2.3 Chu tr×nh cña dù ¸n ®Çu t
1.2.3.1 §Þnh nghÜa
Chu tr×nh dù ¸n lµ c¸c thêi kú vµ c¸c giai ®o¹n mµ mét dù ¸n
cÇn ph¶i tr¶i qua, b¾t ®Çu tõ thêi ®iÓm cã ý ®Þnh ®Çu t, cho
®Õn thêi ®iÓm kÕt thóc dù ¸n.
1.2.3.2 C¸c thêi kú vµ c¸c giai ®o¹n trong chu tr×nh
dù ¸n ®Çu t
Chu tr×nh dù ¸n ®Çu t gåm 3 thêi kú:
 Thêi kú 1: ChuÈn bÞ dù ¸n
Trong thêi kú nµy cña dù ¸n bao gåm c¸c giai ®o¹n sau:
Giai ®o¹n 1 Giai ®o¹n 2 Giai ®o¹n 3
Nghiªn cøu c¬ héi Nghiªn cøu tiÒn kh¶ Nghiªn cøu
®Çu t­( h×nh thi( dù kiÕn quy m« kh¶ thi ( hå
thµnh ý t­ëng ®Çu vèn, thÞ tr­êng, kü s¬ thÈm
t­, b¶n giíi thiÖu thuËt, c«ng nghÖ, ®Þnh, hå
c¬ héi ®Çu t­, m«i tr­êng, tµi chÝnh, s¬ phª
t×m ®èi t¸c ®Çu qu¶n lý, nh©n lùc...) duyÖt)
t­)
 Thêi kú 2: Thùc hiÖn dù ¸n
Trong thêi kú nµy cña dù ¸n bao gåm c¸c giai ®o¹n:
Giai ®o¹n 1 Giai ®o¹n 2
X©y dùng c«ng tr×nh dù Dù ¸n häat ®éng( ch­¬ng
¸n( chuÈn bÞ x©y dùng, tr×nh s¶n xuÊt, c«ng suÊt
thiÕt kÕ chi tiÕt, x©y l¾p, sö dông, gi¸ tri cßn l¹i vµo
nghiÖm thu ®­a vµo häat n¨m cuèi cña dù ¸n)
®éng)
NguyÔn 20
ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp