Ga cong nghe 8 cv 5512

  • 259 trang
  • file .doc
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
Trường:...................
Tổ:............................
Họ và tên giáo viên:……………………………….
PHẦN I: VẼ KĨ THUẬT
CHƯƠNG I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC
Tiết 1- Bài 1
VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT
VÀ ĐỜI SỐNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: - Sau khi học song học sinh biết được một số khái niệm về bản vẽ kỹ
thuật(BVKT) thông thường.
- Biết được vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất và đời sống.
- Có nhận thức đúng đắn đối với việc học tập môn kĩ thuật
2. Kĩ năng: Quan sát và phân tích các hoạt động cũng như hiện tượng thực tế.
3 Thái độ: Nghiêm túc, say mê học tập bộ môn.
4. Năng lực, phẩm chất:
4.1. Năng lực:
- Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy,
năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích,
năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
4.2. Phẩm chất:
- Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước.
- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự
nhiên.
- Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Giáo viên: Phiếu học tập, giấy A0, bút dạ...
2. Học sinh:
- Đọc trước bài ở nhà.
- Tìm hiểu một số hiện tượng liên quan tới bài học như bóng cây, bóng nhà ...
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài
học
Tên hoạt động Phương pháp thực hiện, Kĩ thuật dạy học
A. HĐ khởi động n/c tình huống. và hđ nhóm
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
đặt câu hỏi học tập hợp tác
B.HHHT kiến hđ nhóm nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. vấn đáp.
thức đặt câu hỏi học tập hợp tác , sơ đồ tư duy
C. HĐ luyện tập hđ nhóm, hđ cá nhân, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. vấn
đáp, đặt câu hỏi học tập hợp tác
D. HĐ vận dụng nêu vấn đề và gqvđ
câu hỏi, hợp tác
E. HĐ tìm tòi, mr nêu vấn đề và gqvđ, đặt câu hỏi, hợp tác
2. Tổ chức các hoạt động
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3 phút)
1.Mục tiêu : huy động kiến thức,tạo hứng thú cho hs.Rèn khả năng hợp tác cho hs.
2.Phương thức:Hđ cá nhân, hđn
3.Sản phẩm : Phiếu học tập
4.Kiểm tra, đánh giá:
- Hs đánh giá
- Gv đánh giá
5.Tiến trình
*Chuyển giao nhiệm vụ
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề
- GV đưa ra 1 tình huống cho HS theo dõi: mẹ bạn A mua 1 chiếc nồi cơm điện mới
về, đang loay hoay không biết sử dụng như thế nào, bạn B sang chơi thấy vậy bạn B
hướng dẫn mẹ bạn A tỉ mỉ cách sử dụng chiếc nồi đó. Theo em tại sao bạn B lại làm
được như vậy.
- Học sinh tiếp nhận…
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hđ nhóm trả lời câu hỏi…
- Giáo viên quan sát hđ hs
- Dự kiến sản phẩm…
*Báo cáo kết quả
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
->GV: Dẫn dắt vào bài: trước khi sử dụng 1 loại máy móc nào đó hoặc trước khi thi
công 1 công trình nào đó chúng ta cần phải có 1 công cụ hỗ trợ đặc biệt, công cụ đó
là gì thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. GV ghi đầu bài.
B. Hoạt động hình thành kiến thức:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Khái niệm về bản vẽ kỹ
thuật:
1. Mục tiêu: Nắm được vai trò của bản vẽ kĩ
thuật đối với sản xuất.
I: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật:
2. Phương thức thực hiện: ( 8phút)
- Hoạt động cá nhân.
3. Sản phẩm hoạt động
- Phiếu học tập cá nhân
4. Phương án kiểm tra, đánh giá
- Học sinh tự đánh giá.
- Học sinh đánh giá lẫn nhau. - BVKT trình bày các thông tin kĩ
- Giáo viên đánh giá. thuật dưới dạng các hình vẽ và các
kí hiệu theo các quy tắc thống nhất
5. Tiến trình hoạt động
và thường vẽ theo tỷ lệ
- GV yêu cầu Hs đọc thông tin SGK/29 tìm
hiểu thông tin hoạt động nhóm sử dụng kĩ
Các ngành chỉ dùng bản vẽ của
thuật khăn trải bàn cho biết thế nào là BVK ?
ngành mình ...
- Các ngành có thể dùng bản vẽ của nhau
- BVKT thường vẽ bằng tay, có thể
được không? Tại sao?
có sự trợ giúp của máy tính.
- Bản vẽ kĩ thuật thể hiện bằng cách nào?
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả hoạt động
của nhóm, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Thống nhất ý kiến đưa ra kết luận
Hoạt động 2 : Bản vẽ kĩ thuật đối với sản II. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản
xuất xuất. ( 8 phút)
1. Mục tiêu: Nắm được vai trò của bản vẽ kĩ
thuật đối với sản xuất.
2. Phương thức thực hiện:
- Hoạt động cá nhân, nhóm.
3. Sản phẩm hoạt động
- Phiếu học tập cá nhân, nhóm
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
4. Phương án kiểm tra, đánh giá
- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận
xét bổ sung..
- Giáo viên đánh giá, chốt KT.
5. Tiến trình hoạt động:
- GV đưa ra một số câu hỏi yêu cầu HS hoạt
động nhóm 4 phút phác họa câu trả lời sau đó
treo lên bức tường gần nhóm mình nhất. Tất - Con người giao tiếp với nhau bằng
cả các nhóm có thời gian 3 phút đi xem triển cử chỉ, tiếng nói , chữ viết
làm đưa ra ý kiến bình luận hoặc bổ sung.
Cuối cùng, tất cả các phương án giải quyết
được tập hợp lại và tìm phương án tối ưu.
- Trong giao tiếp hàng ngày con người trao
đổi thông tin với nhau thường dùng các - Họ thể hiện trên bản vẽ kĩ thuật
phương tiên gì?
- Những người khiếm thính giao tiếp với nhau - Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật.
như thế nào. * Đối với sản xuất : Bản vẽ kĩ thuật
- Người thiết kế công trình thường sử dụng là ngôn ngữ dùng chung trong kĩ
phương tiện gì để trình bày ý tưởng của thuật. Nó diễn tả chính xác hình
mình? dạng, kết cấu của sản phẩm hoặc
- Người công nhân khi chế tạo các sản phẩm công trình
và thi công các công trình cần căn cứ vào cái
gì?
- Vậy bản vẽ kĩ thuật có tầm quan trong như
thế nào đối với sản xuất?
Hoạt động 3 :Bản vẽ kĩ thuật đối với đời III. bản vẽ kĩ thuật đối với đời
sống. sống: ( 8 phút)
1. Mục tiêu: Hiểu được vai trò của bản vẽ kĩ
thuật trong đời sống.
2. Phương thức thực hiện:
- Hoạt động cá nhân, nhóm. - Hs: Cần sử dụng theo chỉ dẫn bằng
3. Sản phẩm hoạt động hình vẽ và bằng lời.
- Phiếu học tập cá nhân, nhóm
4. Phương án kiểm tra, đánh giá
- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận
xét bổ sung..
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
- Giáo viên đánh giá, chốt KT.
5. Tiến trình hoạt động
- GV chiếu hình 1.3 a,b yêu cầu HS quan sát
và cho biết ý nghĩa của các hình này trong
cuộc sống?
- HS hoạt động cặp đôi 3 phút trả lời.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Khi mua các sản phẩm muốn sử dụng an - Bản vẽ KT: là tài liệu cần thiết
toàn và có hiệu quả các sản phẩm đó chúng ta kèm theo sản phẩm dùng trong trao
cần phải làm gì? đổi, sử dụng.
- Em hãy lấy ví dụ trong thực tế khi gia đình
em mua đồ gia dụng?
- Vậy bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào
đối với đời sống?
- HS đưa ra kêt luận.
Hoạt động 4 : Bản vẽ dùng trong các lĩnh IV. bản vẽ dùng trong các lĩnh
vực kĩ thuật. vực kĩ thuật:
1. Mục tiêu: Hiểu được vai trò của bản vẽ kĩ ( 8 phút)
thuật trong các lĩnh vực kỹ thuật.
2. Phương thức thực hiện:
+ Cơ khí: Máy công cụ, nhà ,
- Hoạt động cá nhân, nhóm. xưởng...
3. Sản phẩm hoạt động + Xây dựng: Máy xd, phương tiện
- Phiếu học tập cá nhân, nhóm vận chuyển...
+ Giao thông: phương tiện giao
4. Phương án kiểm tra, đánh giá thông, cầu cống...
- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận + Nông nghiệp: Máy nông
xét bổ sung.. nghiệp.....
- Giáo viên đánh giá, chốt KT. * Kết luận: Các lĩnh vực kĩ thuật
đều dùng bản vẽ kĩ thuật và đều sử
5. Tiến trình hoạt động - GV yêu cầu HS
dụng bản vẽ của riêng ngành
hoạt động nhóm 5 phút kể tên các lĩnh vực kỹ
mình.
thuật có sử dụng bản vẽ kĩ thuật. Hãy nêu tên
các trang bị và cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực
kỹ thuật đó?
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả hoạt động,
nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Gv chuẩn hoá với từng lĩnh vực.
C. Hoạt động luyện tập: ( 5 phút)
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT
1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức vừa học để
làm bài tập.
2. Phương thức thực hiện:Hoạt động cá nhân.
Câu 1: BVKT trình bày các thông
3. Sản phẩm hoạt động: tin kĩ thuật dưới dạng các hình vẽ và
4. Phương án kiểm tra, đánh giá: các kí hiệu theo các quy tắc thống
5. Tiến trình hoạt động (lần lượt thực hiện các nhất và thường vẽ theo tỷ lệ
bài tập 1. 2. 3…) Câu 2: Học vẽ kĩ thuật để vận dụng
vào cuộc sống và học tập tốt hơn
*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ các môn khoa học khác.
Câu 1: Vì sao nói bản vẽ kĩ thuật là ngôn ngữ Câu 3: * Đối với sản xuất : Bản vẽ
dùng chung trong kĩ thuật? kĩ thuật là ngôn ngữ dùng chung
trong kĩ thuật. Nó diễn tả chính xác
Câu 2: Vì sao chúng ta cần phải học môn vẽ hình dạng, kết cấu của sản phẩm
kĩ thuật? hoặc công trình
* Đối với đời sống: - Bản vẽ KT là
Câu 3: Bản vẽ ký thuật có vai trò như thế nào tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm
đối với sản xuất và đời sống? dùng trong trao đổi, sử dụng.
D. Hoạt động vận dụng: 3‘
1. Mục tiêu: vận dụng kiến thức vào thực tế
2. Phương thức thực hiện: HS tìm hiểu qua thực tế về ứng dụng của bản vẽ KT
3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của hs
4. Phương án kiểm tra, đánh giá: HS trình bày trước lớp, các bạn khác nhận xét, đánh
giá.
5. Tiến trình hoạt động
*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Hãy chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình những hiểu biết của em
về bản vẽ kỹ thuật.
- Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn sử dụng một số thiết bị trong gia đình ( Tên thiết
bị, các hình vẽ và ý nghĩa của chúng).
E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng: 2’
1.Mục tiêu: Tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức
2.Phương thức:Hđ cá nhân, trao đổi với người thân
3.Sản phẩm : Phiếu học tập cá nhân
phiếu học tập nhóm
4.Kiểm tra, đánh giá:
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
- Hs tự đánh giá, hs đánh giá lẫn nhau, người thân đánh giá
- Gv đánh giá vào tiết học sau
5.Tiến trình
Tìm hiểu các phương pháp xây dựng bản vẽ xây dựng trong thực tiễn cuộc
sống.
* Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ SGK và trả lời câu hỏi cuối bài.
- Chuẩn bị bài : Hình chiếu.
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Ngày 09
____________________________________________________________
Ngày soạn: 25/8
Ngày dạy:
Tiết 2- Bài 2
HÌNH CHIẾU
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: - Hiểu được thế nào là hình chiếu
- Nhận biết được các hình chiếu của vậy thể trên bản vẽ kĩ thuật
2. Kĩ năng: Quan sát và phân tích , tưởng tượng khoa học.
3 Thái độ: Nghiêm túc, say mê học tập bộ môn.
4. Năng lực, phẩm chất:
4.1. Năng lực:
- Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy,
năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích,
năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
4.2. Phẩm chất:
- Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước.
- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự
nhiên.
- Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật.
5. Tích hợp theo đặc trưng bộ môn, bài dạy:
Tích hợp môn hình học không gian
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Giáo viên:- Tranh phóng to H2.4 SGK
- Vật thể mẫu ( khung máy biến áp 1 pha nhỏ)
2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà, Tìm hiểu một số hiện tượng liên quan tới bài học
trong thực tế.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài
học
Tên hoạt động Phương pháp thực hiện, Kĩ thuật dạy học
A. HĐ khởi động n/c tình huống. và hđ nhóm
đặt câu hỏi học tập hợp tác
B.HHHT kiến hđ nhóm nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. vấn đáp.
thức đặt câu hỏi học tập hợp tác , sơ đồ tư duy
C. HĐ luyện tập hđ nhóm, hđ cá nhân, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. vấn
đáp, đặt câu hỏi học tập hợp tác
D. HĐ vận dụng nêu vấn đề và gqvđ
câu hỏi, hợp tác
E. HĐ tìm tòi, mr nêu vấn đề và gqvđ, đặt câu hỏi, hợp tác
2. Tổ chức các hoạt động dạy học :
A. Hoạt động khởi động: ( 5 phút)
1.Mục tiêu : huy động kiến thức,tạo hứng thú cho hs.Rèn khả năng hợp tác cho hs.
2.Phương thức:Hđ cá nhân, hđn
3.Sản phẩm : Phiếu học tập
4.Kiểm tra, đánh giá:
- Hs đánh giá
- Gv đánh giá
5.Tiến trình
*Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh trả lời câu hỏi:
+ Trong cuộc sống, người kĩ sư thể hiện được các đối tượng kĩ thuật lên trên
bản vẽ bằng cách nào?
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ được giao
- Học sinh trả lời kết quả làm việc của mình.
- GV hướng dẫn cả lớp cùng bình luận, đánh giá.
B. Hoạt động hình thành kiến thức:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
Hoạt động 1 : Khái niệm về hình
chiếu.
1. Mục tiêu: - Hiểu được thế nào là hình chiếu ….
2. Phương thức thực hiện:
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm.
3. Sản phẩm hoạt động
- Phiếu học tập của nhóm I. Khái niệm về hình
chiếu: ( 7 phút)
4. Phương án kiểm tra, đánh giá
- Học sinh đánh giá lẫn nhau.
5. Tiến trình hoạt động
*Chuyển giao nhiệm vụ GV - GV nêu hiện tượng tự
nhiên ánh sáng chiếu lên đồ vật lên mặt đất, mặt
* Khái niệm hình chiếu:
tường tạo thành bóng các đồ vật, bóng các đồ vật gọi
Hình chiếu là hình ảnh hứng
là hình chiếu của vật thể.
(nhận ) được trên mặt
- GV cho HS quan sát h2.1 sgk/8 hoặc thực nghiệm
phẳng chứa hình chiếu đó.
theo nhóm bằng cách dùng đèn pin chiếu vật mẫu đã
chuẩn bị lên mặt tường, sau đó di chuyển vị trí của
đèn pin để HS thấy được sự liên hệ giữa các tia sáng
và bóng của mẫu vật.
- Hs nêu các hiện tượng tự nhiên tương tự. Hoặc tái
hiện các hiện tương tự nhiên trong thực tế, cho biết
thế nào là hình chiếu ?
- GV định hướng, gợi ý để HS hình thành khái niệm
Hoạt động 3 : Các hình chiếu vuông góc III. Các hình chiếu vuông
1. Mục tiêu: góc: ( 15 phút)
- Nhận biết được các hình chiếu của vật thể trên bản
vẽ KT
- Vẽ được hình chiếu của các vật thể đơn giản.
2. Phương thức thực hiện: 1. Các mặt phẳng hình
- Hoạt động cá nhân chiếu:
- Hoạt động nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn - Ba mặt phẳng chiếu vuông
3. Sản phẩm hoạt động góc với nhau.
- Phiếu học tập của nhóm - Hs có thể trả lời:
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
4. Phương án kiểm tra, đánh giá
- Học sinh đánh giá lẫn nhau.
5. Tiến trình hoạt động:
- GV cho HS quan sát tranh vẽ các mặt phẳng chiếu
+ Mặt phẳng chiếu bằng
và mô hình ba mặt phẳng chiếu, nêu rõ vị trí của các
nằm dưới VT,
mặt phẳng chiếu, tên gọi của chúng và tên gọi các
+ Mặt phẳng chiếu đứng ở
hình chiếu tương ứng.
sau VT.
- GV đưa ra câu hỏi yêu cầu HS hoạt động nhóm sử
+ Mặt phẳng chiếu cạnh
dụng KT khăn trải bàn trả lời.
nằm bên phải vật thể.
- Ba mặt phẳng đứng, bằng, cạnh có mối quan hệ gì
với nhau?
- Các mặt phẳng chiếu có vị trí như thế nào so với vật
thể?
2. Các hình chiếu:
- Các mặt phẳng chiếu được đặt như thế nào với
+ Hình chiếu đứng có
người quan sát?
hướng chiếu từ trước tới.
- Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Hình chiếu bằng có
- GV cho hs quan sát H2.4 SGK/9 hoạt động cặp đôi
hướng chiếu từ trên xuống.
3 phút trả lời.
+ Hình chiếu cạnh có
- Các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh
hướng chiếu từ trái sang .
thuộc các mặt phẳng chiếu nào và có hướng chiếu
như thế nào?
- Đại diện cặp đôi trả lời , bạn khác nhận xét, bổ sung.
Tổng hợp ý kiến đưa ra kết luận.
- GV nói rõ vì sao phải mở các mặt phẳng chiểu
( vì hình chiếu phải được vẽ trên cùng 1 bản vẽ)
Hoạt động 4 : Vị trí các hình chiếu IV. Vị trí các hình chiếu:
1. Mục tiêu: ( 8 phút)
- Nhận biết được các vị trí hình chiếu của vật thể trên
bản vẽ KT
2. Phương thức thực hiện:
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn
3. Sản phẩm hoạt động
- Phiếu học tập của nhóm + HCB ở dưới HCĐ
+ HCC ở bên phải HCĐ.
4. Phương án kiểm tra, đánh giá - Mỗi hình chiếu là hình 2
- Học sinh đánh giá lẫn nhau. chiều. Vì vậy phải dùng
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
5. Tiến trình hoạt động nhiều hình chiếu để diễn tả
- GV chiếu hình 2.5 SGK/10 yêu cầu HS quan sát hình dạng của vật thể.
hoạt động nhóm 4 người với thời gian 5 phút cho biết
- Vị trí của mặt phẳng chiếu bằng và mặt phẳng chiếu
cạnh sau khi mở?
- Vì sao phải sùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật
thể? Nếu dùng 1 hình chiếu có được không?
- Cho biết vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ được
sắp xếp như thế nào?
- Đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét bổ
sung.
- GV hướng dẫn Hs tự ra kết luận qua quan sát hình
vẽ và mô hình.
C. Hoạt động luyện tập: ( 5 phút)
1. Mục tiêu: cho hs vận dụng kt vào làm bài tập
2. Phương thức thực hiện: hđ cặp đôi
3. Sản phẩm hoạt động:
4. Phương án kiểm tra, đánh giá: đánh giá chéo các cặp đôi
5. Tiến trình hoạt động (lần lượt thực hiện các bài tập 1. 2. 3…)
*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Hoàn thiện bài tập SGK/11
- Hãy nối nội dung ở cột 1 với cột 2 sao cho phù hợp
Cột 1 Cột nối Cột 2
Hình chiếu đứng Thuộc mặt phẳng hình chiếu bằng
Hình chiếu bằng Thuộc mặt phẳng hình chiếu cạnh
Hình chiếu cạnh Thược mặt phẳng hình chiếu đứng
D. Hoạt động vận dụng:
1. Mục tiêu: cho hs vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tế.
2. Phương thức thực hiện: hđ cá nhân.
3. Sản phẩm hoạt động:
4. Phương án kiểm tra, đánh giá: đánh giá chéo các hs
5. Tiến trình hoạt động (lần lượt thực hiện các bài tập )
*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Hãy chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình về ý nghĩa của hình
chiếu.
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng:
Sưu tầm một số bản vẽ kĩ thuật có sử dụng các hình chiếu? Các hình biểu diễn
trên bản vẽ được xây dựng bằng phương pháp nào?
* Dặn dò:
- Học thuộc ghi nhớ SGK và trả lời câu hỏi cuối bài.
- Nghiên cứu kỹ nội của dung bài 3.
- Các thành viên chuẩn bị trước phiếu học tập cho riêng mình.
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Ngày 09
____________________________________________________________
Ngày soạn: 25/8
Ngày dạy:
Tiết 3- Bài 3
BÀI TẬP THỰC HÀNH: HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:- Biết được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu
- Biết được cách bố trí các hình chiếu trên bản vẽ.
2. Kĩ năng: Hình thành kĩ năng đọc và vẽ được các hình chiếu trong bài thực hành.
3 Thái độ: Có ý thức tìm hiểu các khối hình học trong thực tế.
4. Năng lực, phẩm chất:
4.1. Năng lực:
- Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy,
năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích,
năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
4.2. Phẩm chất:
- Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước.
- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự
nhiên.
- Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật.
5. Tích hợp theo đặc trưng bộ môn, bài dạy:
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
Tích hợp môn hình học không gian, vẽ kĩ thuật.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Giáo viên:- Máy chiếu
- Mô hình bài 3, các mẫu kết quả của bài thực hành
2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà, dụng cụ và vật liệu, phiếu học tập (như đã thông
báo).
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài
học
Tên hoạt động Phương pháp thực hiện, Kĩ thuật dạy học
A. HĐ khởi động n/c tình huống. và hđ nhóm
đặt câu hỏi học tập hợp tác
B.HHHT kiến hđ nhóm nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. vấn đáp.
thức đặt câu hỏi học tập hợp tác , hđ cặp đôi
C. HĐ luyện tập hđ căp đôi, hđ cá nhân, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
vấn đáp, đặt câu hỏi học tập hợp tác
D. HĐ vận dụng nêu vấn đề và gqvđ
câu hỏi, hợp tác
E. HĐ tìm tòi, mr nêu vấn đề và gqvđ, đặt câu hỏi, hợp tác
2. Tổ chức các hoạt động
A. Hoạt động khởi động (3 phút)
1.Mục tiêu : huy động kiến thức,tạo hứng thú cho hs. Rèn khả năng hợp tác cho hs.
2.Phương thức:Hđ cá nhân.
3.Sản phẩm : Phiếu học tập
4.Kiểm tra, đánh giá:
- Hs đánh giá
- Gv đánh giá
5.Tiến trình
*Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh trả lời câu hỏi:
+ Vì sao bản vẽ kĩ thuật phải được xây dựng theo các quy tắc thống nhất
chung?
+ Một bản vẽ kĩ thuật có những tiêu chuẩn chung nào?
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ được giao
- Học sinh trả lời kết quả làm việc của mình.
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
- GV hướng dẫn cả lớp cùng bình luận, đánh giá.
B. Hoạt động hình thành kiến thức:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1 : Tìm hiểu nội dung và trình I. Tìm hiểu nội dung và trình tự
tự tiến hành : tiến hành : ( 7 phút)
1. Mục tiêu: :- Biết được sự liên quan giữa
hướng chiếu và hình chiếu
Biết được cách bố trí các hình chiếu ở trên
bản vẽ
2. Phương thức thực hiện: hđ cặp đôi.
3. Sản phẩm hoạt động: - Hình chiếu 1: Hình chiếu bàng.
- Hình chiếu 2: Hình chiếu cạnh
4. Phương án kiểm tra, đánh giá: đánh giá - Hình chiếu 3: Hình chiếu đứng.
chéo các nhóm Bảng 3.1
5. Tiến trình hoạt động - GV cho học sinh đọc A B C
kĩ nội dung bài 3 SGK/13 hoạt động cặp đôi 1 x
3 phút chỉ rõ sự tương ứng giữa các hình 2 x
chiếu và các hướng chiếu bằng cách trả lời 3 x
các câu hỏi sau : - Hs: + HCB nằm dưới HCĐ
- GV chiếu hình 3.1 để Hs quan sát trả lời. + HCC nằm bên phải HCĐ.
+ Hình chiếu 1 tương ứng với hướng chiếu - Hs: Dùng thước đo và vẽ các hình
nào ?( Hướng B) chiếu đứng vị trí trên bản vẽ kĩ
+ Hình chiếu 2 tương ứng với hướng chiếu thuật.
nào ? ( Hướng C)
+ Hình chiếu 3 tương ứng với hướng chiếu
nào ? ( Hướng A)
+ Hướng chiếu A tương ứng với tên gọi hình
chiếu nào ?
+ Hướng chiếu B tương ứng với tên gọi hình
chiếu nào ?
+ Hướng chiếu C tương ứng với tên gọi hình
chiếu nào ?
- Đại diện cặp đôi trả lời, cặp đôi khác nhận
xét, bổ sung.
- GV hướng dẫn tổng hợp kiến thức và đưa ra
kết luận.
Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành và II. Hướng dẫn thực hành và cách
cách trình bày bài làm( Báo cáo thực trình bày bài làm( Báo cáo thực
hành). hành). (7 phút)
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
1. Mục tiêu: :- Hs biết cách làm và trình bày
bài vào giấy A4
Biết được cách bố trí các hình chiếu ở trên
bản vẽ
2. Phương thức thực hiện: hđ nhóm
3. Sản phẩm hoạt động:
4. Phương án kiểm tra, đánh giá: đánh giá - Làm trên khổ giấy A4 để dọc
chéo các nhóm - Hình vẽ ở trên còn bảng biểu ở
5. Tiến trình hoạt động : dưới.
- GV nêu cách trình bày bài làm trên khổ giấy Chú ý cách vẽ các đường nét:
A4 để dọc: + Nét liền đậm: áp dụng vẽ cạnh
- Bố trí phần trả lời câu hỏi và phần vẽ hình thấy, đường bao thấy.
Chú ý cách vẽ các đường nét: + Nét liền mảnh: Áp dụng vẽ đường
+ Nét liền đậm: áp dụng vẽ cạnh thấy, đường dóng, đường kích thước, đường
bao thấy. gạch gạch.
+ Nét liền mảnh: Áp dụng vẽ đường dóng, + Nét đứt: Áp dụng vẽ cạnh khuất,
đường kích thước, đường gạch gạch. đường bao khuất
+ Nét đứt: Áp dụng vẽ cạnh khuất, đường bao + Nét gạch chấm mảnh: Vẽ đường
khuất tâm, đường trục đối xứng
+ Nét gạch chấm mảnh: Vẽ đường tâm,
đường trục đối xứng
- GV kẻ khung vẽ, khung tên và ghi nội dung
trong khung tên lên bảng
C. Hoạt động luyện tập:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT
1. Mục tiêu: Vận dụng KT đã học vào làm bài tập Tổ chức thực hành:
2. Phương thức thực hiện: hđ nhóm ( 23 phút)
3. Sản phẩm hoạt động:
4. Phương án kiểm tra, đánh giá: đánh giá chéo các
nhóm
5. Tiến trình hoạt động :
- GV yêu cầu Hs làm bài cá nhân theo sự chỉ dẫn của
giáo viên. Vẽ và sắp xếp các hình 1;2;3 theo đúng vị trí *Lưu ý khi vẽ chia làm
qui định trên bản vẽ 2 bước:
- Nhắc nhở học sinh lưu ý khi vẽ chia làm 2 bước: + Bước vẽ mờ: Vẽ bằng
+ Bước vẽ mờ: Vẽ bằng nét liền manhrm có chiều rộng nét liền manhrm có
khoảng 0,25mm chiều rộng khoảng
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
+ Bước tô đậm: Sau khi vẽ mờ xong, kiểm tra lại hình 0,25mm
vẽ, sửa chữa sai sót, rồi tô đậm, chiều rộng nét dậm + Bước tô đậm: Sau khi
khoảng 0,5mm. vẽ mờ xong, kiểm tra lại
+ Các kích thước của hình phải đo theo hình đã cho, có hình vẽ, sửa chữa sai sót,
thể vẽ theo tỷ lệ. rồi tô đậm, chiều rộng
- Gv theo dõi cá nhân làm việc, hướng dẫn các học sinh nét dậm khoảng 0,5mm.
yếu kém phân tích vật thể và vẽ các hình chiếu khi cần + Các kích thước của
thiết. hình phải đo theo hình
- Gv theo dõi thời gian, treo bản vẽ mẫu phóng to cho đã cho, có thể vẽ theo tỷ
học sinh quan sát. lệ.
- Gv tổ chức cho các nhóm, cá nhân tự đánh giá bài thực
hành của mình.
- Đánh giá việc vận dụng kiến thức đã học vào bài thực
hành theo đúng vị trí các hình chiếu.
- GV thu một số bài thực hành của Hs về chấm điểm.
D. Hoạt động vận dụng: 3’
1. Mục tiêu: vận dụng kiến thức vào thực tế
2. Phương thức thực hiện: HS làm việc cặp đôi.
3. Sản phẩm hoạt động: Sản phẩm của các cặp hs
4. Phương án kiểm tra, đánh giá: HS trình bày trước lớp, các bạn khác nhận xét, đánh
giá.
5. Tiến trình hoạt động
- Hãy sử dụng khổ giấy A0 để chia thành các khổ giấy A1, A2, A3, A4.
E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng: 2’
1.Mục tiêu: Tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức
2.Phương thức:Hđ cá nhân, trao đổi với người thân
3.Sản phẩm : Phiếu học tập cá nhân
phiếu học tập nhóm
4.Kiểm tra, đánh giá:
- Hs tự đánh giá, hs đánh giá lẫn nhau, người thân đánh giá
- Gv đánh giá vào tiết học sau
5.Tiến trình
Hãy tìm hiểu một số tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kĩ thuật bằng cách hoàn thiện
bảng sau:
Tiêu chuẩn Việt Nam Quy định về
TCVN 7285: 2003
TCVN 8-20 : 2002
TCVN 7284- 2 : 2003
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
TCVN 5705 : 1993
- Chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình những tiêu chuẩn cơ bản của bản vẽ
kĩ thuật.
* Dặn dò:
- Đọc và chuẩn bị trước bài 4 SGK.
- Tìm hiểu một số vật dụng trong gia đình có hình dạng như hình 4.1 SGK.
Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Ngày 09
____________________________________________________________
Ngày soạn: 25/8
Ngày dạy:
Tiết 4 - Bài 4
BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức.
- Sau khi học xong học sinh nhận dạng được các khối đa diện thường gặp như
hình hộp, hình chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều.
- Đọc được bản vẽ có dạng hình hộp chữ nhật (HHCN), hình lăng trụ
đều(HLTĐ), hình chóp đều.
2. Kĩ năng:
- Học sinh đọc bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều,
hình chóp đều.
3 Thái độ: Có ý thức tìm hiểu các khối hình học trong thực tế.
4. Năng lực, phẩm chất:
4.1. Năng lực:
- Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy,
năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích,
năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.
4.2. Phẩm chất:
- Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước.
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự
nhiên.
- Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật.
5. Tích hợp theo đặc trưng bộ môn, bài dạy:
Tích hợp môn hình học không gian, vẽ kĩ thuật.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Giáo viên:- Máy chiếu
- Phiếu học tập, giấy A0, bút dạ...
- Chuẩn bị tranh vẽ các hình bài 4 ( SGK).
- Mô hình các khối đa diện, hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình
chóp đều.
2. Học sinh: - Đọc trước bài ở nhà, Tìm hiểu một số hiện tượng liên quan tới bài học
trong thực tế.
- Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
- Chuẩn bị các vật mẫu như: Hộp thuốc lá, bút chì 6 cạnh.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài
học
Tên hoạt động Phương pháp thực hiện, Kĩ thuật dạy học
A. HĐ khởi động n/c tình huống. và hđ nhóm
đặt câu hỏi học tập hợp tác
B.HHHT kiến hđ nhóm nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. vấn đáp.
thức đặt câu hỏi học tập hợp tác , hđ cặp đôi
C. HĐ luyện tập hđ căp đôi, hđ cá nhân, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
vấn đáp, đặt câu hỏi học tập hợp tác
D. HĐ vận dụng nêu vấn đề và gqvđ
câu hỏi, hợp tác
E. HĐ tìm tòi, mr nêu vấn đề và gqvđ, đặt câu hỏi, hợp tác
2. Tổ chức các hoạt động
A. Hoạt động khởi động (5 phút)
1.Mục tiêu : huy động kiến thức,tạo hứng thú cho hs. Rèn khả năng hợp tác cho hs.
2.Phương thức: Hđ cá nhân.
3.Sản phẩm : Phiếu học tập
4.Kiểm tra, đánh giá:
- Hs đánh giá
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
- Gv đánh giá
5.Tiến trình
*Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho Hs quan sát hôp phấn , yêu cầu hs trả lời câu hỏi: Hộp phấn được bao bởi
những hình gì?
HS: Được bao bởi các hình chữ nhật.
GV nhận xét, chuyển ý vào bài: Khối đa diện là khối được bao bởi các hình đa
giác phẳng. Để nhận dạng được các khối da diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật,
hình lăng trụ đều, hình chóp đều; đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật,
hình lăng trụ đều, hình chóp đều.... Chúng ta cùng đi nghiên cứu bài: “ Bản vẽ các
khối đa diện”.
B. Hoạt động hình thành kiến thức:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Khối đa diện
1. Mục tiêu
-Nhận dạng được các khối đa diện thường gặp.
-Đọc được bản vẽ các khối đa diện ở trên
2. Phương thức thực hiện:
I. Khối đa diện:
- Hoạt động cá nhân (7 phút)
3. Sản phẩm hoạt động
- Phiếu học tập
4. Phương án kiểm tra, đánh giá
- Học sinh đánh giá lẫn nhau.
5. Tiến trình hoạt động - HCN, Hình tam giác(HTG)
*Chuyển giao nhiệm vụ: - KL: Khối đa diện được bao
- GV chiếu hình 4.1 SGK/15 cho học sinh quan sát bới các hình đa giác phẳng.
tranh và quan sát mô hình các khối đa diện hoạt - Bao diêm, hộp thuốc lá...
động cá nhân 3 phút cho biết các khối hình học đó
được bao bới hình gì? Yêu cầu học sinh lấy một số
VD trong thực tế.
- Cá nhân HS báo cáo kết quả HS khác nhận xét, bổ
sung
- GV đưa ra kết luận:
Hoạt động 2: Hình hộp chữ nhật II. Hình hộp chữ nhật: ( 10
1. Mục tiêu phút)
-Hiểu được và nhận dạng được khối hình hộp chữ 1. Thế nào là hình hộp chữ
nhật. nhật.
MUA GIÁO ÁN LIÊN HỆ ZALO:0946734736 CÔNG NGHỆ 8
2. Phương thức thực hiện:
- Hoạt động cá nhân, nhóm.
3. Sản phẩm hoạt động
- Phiếu học tập
4. Phương án kiểm tra, đánh giá - Hình hộp chữ nhật được bao
bởi 6 hình chữ nhật.
- Học sinh đánh giá lẫn nhau.
- Các mặt phẳng đó được
5. Tiến trình hoạt động ghép vuông góc với nhau.
- GV cho học sinh quan sát hình 4.2, hình 4.3 và mô 2. Hình chiếu của hình hộp
hình hình hộp chữ nhật yêu cầu HS hoạt động nhóm chữ nhật.
5 phút cho biết : - H4.3 là các hình chiếu của
- Hình hộp chữ nhật được bao bởi các hình gì? vật thể H4.2
-Các mặt phẳng đó được ghép với nhau như thế
nào ? H. H. K.
Hình
- H4.3 có liên quan gì tới H4.2? chiếu dạng thước
- Các kích thước H4.3 phản ánh những kích thước 1 Đứn
nào trên H4.2? HC axh
- GV yêu cầu HS hoàn thiện bảng 4.1 vào vở. 2 Bằng HCN axb
- Đại diện nhóm lên bảng trình bày, nhóm khác 3 Cạnh HCN bxh
nhận xét, bổ sung.
- GV hướng dẫn HS tự đưa ra kết luận
Hoạt động 3: Hình lăng trụ đều III. Hình lăng trụ đều:
1. Mục tiêu ( 10 phút)
-Hiểu được và nhận dạng được khối hình lăng trụ 1. Thế nào là hình lăng trụ
đều. đều
2. Phương thức thực hiện: - Ba mặt bên là các hình chữ
- Hoạt động cá nhân, nhóm. nhật, hai đáy là tam giác có
kích thước bằng nhau. Các
3. Sản phẩm hoạt động mặt phảng này ghép kín và
- Phiếu học tập vuông góc với nhau.
4. Phương án kiểm tra, đánh giá
2. Hình chiếu của hình lăng
- Học sinh đánh giá lẫn nhau. trụ đều.
5. Tiến trình hoạt động
- GV cho học sinh quan sát hình 4.4, hình 4.5 và mô - Là các hình HCĐ, HCB,
hình. Làm việc nhóm nhỏ trong thời gian 4 phút cho HCC của vật thể ...
biết: Hìn H. H. K.
- Khối đa diện hình 4.4 được bao bởi các hình gì, có h chiế dạng thướ