Ftp service - ubuntu

  • 12 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG
FTP Service - Ubuntu
Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG
Email: [email protected]
FTP Service – Ubuntu
Giao thưc truyền tải tập tin
File Transfer Protocol
• Giao thức trên nền TCP, cổng 21
• Cho phép:

Upload file từ ftp client lên ftp server

Download file từ ftp server về ftp client
• 2 hình thức giao tiếp với FTP server

Nặc danh (anonymous): không cấp cần tài khoản

Chứng thực: cần được cấp tài khoản đăng nhập
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 2
FTP Service – Ubuntu
vsftp Server
• Cài đặt

sudo apt-get install vsftpd
• Thư mục gốc của ftp server

/srv/ftp
• Tập tin cấu hình

/etc/vsftpd.conf
• Quản trị

sudo /etc/init.d/vsftpd {start/restart/stop}
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 3
FTP Service – Ubuntu
Cho phép đăng nhập nặc danh
• Sửa đổi tập tin cấu hình /etc/vsftpd.conf

anonymous_enable=Yes
• Khởi động lại server sau môi lần thay đổi cấu hình

sudo /etc/init.d/vsftp restart
• Tài khoản để đăng nhập nặc danh là

Username: ftp

Password: Là một địa chỉ email bất kỳ tùy ý
• Cho phép upload file

write_enable=YES #Cẩn thận với chức năng này
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 4
FTP Service – Ubuntu
Thực hành (1)
• Tắt máy ảo Ubuntu Server
• Kiểm tra để đảm bảo rằng Adapter của máy ảo
Ubuntu Server là Bridged Adapter
• Khởi động máy ảo Ubuntu Server
• Kiểm tra lại cấu hình mạng để Ubuntu Server có thể
nối kết Internet
• Cài đặt vsftp server
• Cấu hình để cho phép nối kết đến vsftp server theo
kiểu nặc danh
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 5
FTP Service – Ubuntu
Thực hành (2)
• Trên máy Ubuntu Desktop (máy ảo hoặc máy thực
đều được)
• Mở một cửa sổ lệnh (terminal)
• Ping đến Ubuntu Server, nếu không được thì kiểm
tra nối kết mạng
• Nối kết đến ftp server bằng chương trình client ftp

ftp ftp-server #IP hoặc Host name

User: ftp

Password: [email protected]
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 6
FTP Service – Ubuntu
Một số lệnh ftp
• Các lệnh thao tác tập tin có tác dụng trên ftp server

pwd: Xem thư mục hiện hành trên ftp server

ls, cd, mkdir, rm, cp, … thao tác trên tập tin và thư
mục của ftp server

man ftp; http://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-ftp-commands/
• Upload file

put local-file-path remote-dir
• Download file

get remote-file-path local-dir /filename

Ví dụ: get readme.txt
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 7
FTP Service – Ubuntu
Thực hành (3)
• Login vào Ubuntu server,

Tạo các thư mục: /srv/ftp/softs, /srv/ftp/docs

Tạo tập tin: /srv/ftp/docs/readme.txt

Đặt quyền 755 cho softs, docs và readme.txt
• Từ Ubuntu Desktop, nối kết bằng tài khoản nặc
danh đến ftp server

Cho biết thư mục hiện hành trên server là gì

Liệt kê nội dung thư mục hiện hành của server

Chuyển vào thư mục docs,

Liệt kê nội dung thư mục docs

Thử download tập tin readme.txt trong thư mục docs
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 8
FTP Service – Ubuntu
Đăng nhập chứng thực
• Giả sử trên Ubuntu Server đã có tài khoản người
dùng user1
• Từ máy Ubuntu Desktop, đăng nhập vào ftp server
với tài khoản user1

ftp ftp-server # ftp-server là IP hoặc Hostname

User: user1

Password: user1
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 9