Đồ án tốt nghiệp xây dựng nhà làm việc công ty du lịch bắc thái

  • 237 trang
  • file .pdf
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
PhÇn I
kiÕn tróc
(10%)
GVHD : ts.ĐOÀN VĂN DUẨN
NhiÖm vô ®-îc giao:
+ Can l¹i c¸c b¶n vÏ : mÆt b»ng, mÆt ®øng, mÆt c¾t.
1.1 - Giíi thiÖu c«ng tr×nh
1.1.1 VÞ trÝ x©y d-ng c«ng tr×nh
C«ng tr×nh V¨n Phßng lµm viÖc – c«ng ty du lÞch b¾c th¸i ®-îc x©y dùng trªn
khu ®Êt thuéc QuËn Thanh Xu©n - Hµ Néi, víi diÖn tÝch x©y dùng lµ 524,9 m 2 , chiÒu cao toµn
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
c«ng tr×nh trªn 26,8m víi sè tÇng lµ 6 tÇng vµ tum cÇu thang, chiÒu cao tÇng 1 lµ 4,2m, tõ tÇng 2
®Õn tÇng 6 lµ 3,8, tum thang 3,6m.
C«ng tr×nh ®-îc thiÕt kÕ víi tÝnh n¨ng lµ V¨n Phßng lµm viÖc , cã kiÕn tróc kh¸ næi bËt vµ
hîp lý. C«ng tr×nh n»m trong dù ¸n quy ho¹ch vµ sö dông cña Thµnh phè Hµ Néi.
1.1.2. Quy m« vµ ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh
C«ng tr×nh lµm v¨n phßng cho thuª ë c¸c tÇng (tõ tÇng 2 6). TÇng 1 dïng lµm chç ®Ó
xe.C«ng tr×nh cã tæng chiÒu cao lµ: 26,8m kÓ tõ cèt +0,000.
HÖ thèng giao th«ng cña c«ng tr×nh ®-îc tËp trung ë trung t©m cña c«ng tr×nh, hÖ thèng
giao th«ng ®øng lµ thang m¸y bao gåm 1 cÇu thang m¸y, 2 cÇu thang bé phôc vô cho c¸n bé
c«ng nh©n viªn...
C«ng tr×nh lµ v¨n phßng cho thuª ®iÓn h×nh ë Hµ Néi víi h×nh khèi kiÕn tróc hiÖn ®¹i.
+ TÇng 1: ®-îc bè trÝ lµm chç tiÕp kh¸ch , gi¶i kh¸t .
+ TÇng 2,3,4,5 : ®-îc bè trÝ mét héi tr-êng ,phßng häp , phßng lµm viÖc vµ phßng nghØ .
+ TÇng 6: chiÒu cao tÇng 3,8m, cã s©n.
1.2. C¸c hÖ thèng kü thuËt chÝnh trong c«ng tr×nh
1.2.1. HÖ thèng giao th«ng trong c«ng tr×nh:
Theo ph-¬ng ®øng: Sö dông 1 thµng m¸y vµ 2 cÇu thang bé,.
Theo ph-¬ng ngang: Sö dông hµnh lang däc vµ hµnh lang ngang .
1.2.2. HÖ thèng chiÕu s¸ng:
TÊt c¶ c¸c phßng, khu vùc vÖ sinh, hÖ thèng giao th«ng ®Òu ®-îc chiÕu s¸ng tù nhiªn
th«ng qua c¸c cöa kÝnh khung gç vµ c¸c v¸ch kÝnh khung nh«m, bªn c¹nh cã hÖ thèng chiÕu
s¸ng nh©n t¹o còng ®-îc bè trÝ ®¶m b¶o sao cho cã thÓ phñ hÕt ®-îc nh÷ng ®iÓm cÇn chiÕu
s¸ng.
1.2.3. HÖ thèng ®iÖn:
TuyÕn ®iÖn trung thÕ 15kw qua èng dÉn ®Æt ngÇm d-íi ®Êt ®i vµo tr¹m biÕn thÕ cña
c«ng tr×nh. Ngoµi ra cßn cã ®iÖn dù phßng cho c«ng tr×nh gåm 2 m¸y ph¸t ®iÖn ch¹y b»ng Diesel
cung cÊp. Khi nguån ®iÖn chÝnh gÆp sù cè v× bÊt kú mét lý do g×, m¸y ph¸t ®iÖn sÏ cung cÊp ®iÖn
cho nh÷ng tr-êng hîp sau:
- C¸c hÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y.
- HÖ thèng chiÕu s¸ng vµ b¶o vÖ.
- C¸c phßng lµm viÖc ë c¸c phßng.
- BiÕn ¸p ®iÖn vµ hÖ thèng c¸p.
1.2.4. HÖ thèng diÖn l¹nh vµ th«ng giã:
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
Sö dông hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trung t©m ®-îc sö lý vµ lµm l¹nh theo hÖ thèng
®-êng èng ch¹y theo cÇu thang víi ph-¬ng th¼ng ®øng,vµ ch¹y trong trÇn theo ph-¬ng ngang
ph©n bè ®Õn c¸c vÞ trÝ tiªu thô.
1.2.5. HÖ thèng cÊp tho¸t n-íc:
N-íc tõ hÖ thèng cÊp n-íc chÝnh cña QuËn ®-îc nhËn vµo bÓ ngÇm trong c«ng tr×nh.
N-íc ®-îc b¬m lªn bÓ n-íc trªn m¸i, víi dung tÝch lín cung cÊp ®Çy ®ñ nhu cÇu n-íc cña toµ
nhµ. N-íc tõ bån trªn phßng kü thuËt theo c¸c èng ch¶y ®Õn vÞ trÝ cÇn thiÕt cña c«ng tr×nh.
N-íc m-a trªn m¸i ®-îc thu vÒ hè ga tËp chung vµ ®-a vµo hÖ thèng tho¸t n-íc chung
cña QuËn. N-íc th¶i khu vùc vÖ sinh ®-îc ®-a vÒ bÓ xö lý sau ®ã tho¸t ra hè ga tËp chung vµ
®-a vµo hÖ thèng tho¸t chung cña QuËn.
1.2.6. HÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y
a. HÖ th«ng b¸o ch¸y:
ThiÕt bÞ ph¸t hiÖn b¸o ch¸y ®-îc bè trÝ ë mçi tÇng vµ mçi phßng. M¹ng l-íi b¸o ch¸y cã
g¾n ®ång hå vµ ®Ìn b¸o ch¸y, khi ph¸t hiÖn ®-îc ch¸y, phßng qu¶n lý, ban b¶o vÖ tÝn hiÖu th×
kiÓm so¸t vµ khèng chÕ ho¶ ho¹n cho c«ng tr×nh.
b. HÖ thèng cøu ho¶:
N-íc ®-îc lÊy tõ bÓ xuèng, sö dông m¸y b¬m l-u ®éng. C¸c ®Çu phun n-íc ®-îc l¾p
®Æt ë c¸c tÇng theo kho¶ng c¸ch th-êng 3m/1 c¸i vµ ®-îc nèi víi c¸c hÖ thèng cøu ch¸y kh¸c
nh- b×nh cøu ch¸y kh« t¹i c¸c tÇng, ®Ìn b¸o c¸c cöa tho¸t hiÓm, ®Ìn b¸o khÈn cÊp t¹i c¸c tÇng.
Cöa vµo lång thang bé tho¸t hiÓm dïng lo¹i tù sËp nh»m ng¨n ngõa khãi x©m nhËp.
Trong lång thang bè trÝ ®iÖn chiÕu s¸ng tù ®éng, hÖ thèng th«ng giã ®éng lùc còng ®-îc thiÕt kÕ
®Ó hót giã ra khái buång thang m¸y chèng ng¹t.
1.2.7. HÖ thèng chèng sÐt:
§-îc ®Æt trùc tiÕp trªn m¸i c«ng tr×nh, ®¶m b¶o chèng sÐt trùc tiÕp.
1.3. - §Æc ®iÓm ®Þa h×nh, khÝ hËu thñy v¨n
C«ng tr×nh n»m trong khu vùc TP Hµ Néi, nhiÖt ®é b×nh qu©n hµng n¨m lµ 270c chªnh
lÖch nhiÖt ®é gi÷a th¸ng cao nhÊt (th¸ng 4) vµ th¸ng thÊp nhÊt (th¸ng 12) lµ 12 0c. Thêi tiÕt hµng
n¨m chia lµm 2 mïa râ rÖt lµ mïa m-a vµ mïa kh«. Mïa m-a th-êng tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 11,
mïa kh« tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. §é Èm trung b×nh tõ 75% ®Õn 80%. Hai h-íng giã chñ
yÕu lµ T©y-T©y nam vµ B¾c-§«ng b¾c. Th¸ng cã søc giã m¹nh nhÊt th-êng vµo th¸ng 8, th¸ng cã
søc giã yÕu nhÊt lµ th¸ng 11. Tèc ®é giã lín nhÊt lµ 28m/s.
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
PhÇn ii
KÕt cÊu
(30%)
Gi¸o viªn h-íng dÉn : T.s §OÀN VĂN DUẨN
Sinh viªn thùc hiÖn : ĐỖ TRƯỞNG TÔN
NhiÖm vô :
- TÝnh sµn tÇng ®iÓn h×nh : tÇng 5
ThiÕt kÕ cÇu thang bé trôc I – K
TÝnh khung trôc 9
Ph©n tÝch lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu
Víi ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ kinh tÕ cña n-íc ta hiÖn nay viÖc x©y dùng c¸c nhµ cao tÇng vµ
rÊt cao tÇng ®· cã thÓ thùc hiÖn ®-îc. ViÖc sö dông c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu míi trªn thÕ giíi ®Ó
thiÕt kÕ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña c¸c nhµ cao tÇng ®· ®-îc thùc hiÖn ë n-íc ta víi nhiÒu lo¹i
c«ng tr×nh kh¸c nhau. HÖ kÕt cÊu chÞu lùc cña nhµ cao tÇng ph©n theo vËt liÖu cã thÓ lµ:
- KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp;
- KÕt cÊu thÐp;
- KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp + thÐp.
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
Tuy nhiªn víi tõng c«ng tr×nh viÖc lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu cÇn c¨n cø vµo yªu cÇu vÒ sö
dông, kh¶ n¨ng thi c«ng, gi¸ thµnh c«ng tr×nh… ®Ó ®-a ra ®-îc ph-¬ng ¸n kÕt cÊu c«ng tr×nh
phï hîp nhÊt. Víi c«ng tr×nh v¨n phßng cho thuª Hµ Néi 6 tÇng sö dông kÕt cÊu bª t«ng cèt
thÐp lµ phï hîp nhÊt v×:
- C«ng tr×nh víi 6 tÇng vµ 1 tÇng tum, cã chiÒu cao kh«ng lín l¾m (h<40m);
- X©y dùng trong vïng cã t¶i träng giã nhá (vïng II-B);
- Kh«ng cã yªu cÇu vÒ chèng ®éng ®Êt;
- NhÞp cña dÇm kh«ng lín;
- VËt liÖu sö dông dÔ khai th¸c t¹i ®Þa ph-¬ng;
- DÔ thi c«ng vµ ®-îc sö dông rÊt phæ biÕn.
Trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp còng cã nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c nhau. Víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ
cña c«ng tr×nh v¨n phßng c«ng ty du lÞch B¾c Th¸i tÇng sö dông kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ®æ
t¹i chç, kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh lµ khung ngang hoµn chØnh, t-êng chØ cã tÝnh chÊt bao che lµ
phï hîp h¬n c¶ bëi v×:
- ChiÒu cao nhµ kh«ng lín do ®ã t¶i träng ngang nhá;
- ChiÒu dµi vµ chiÒu däc nhµ kh«ng chªnh nhau l¾m, tÝnh khung ngang chÞu lùc ®Ó ®¬n
gi¶n trong tÝnh to¸n;
- Phï hîp kh¶ n¨ng thi c«ng cña khu vùc. TËn dông ®-îc c¸c nguån vËt liÖu ®Þa
ph-¬ng nh- v¸n khu«n, c©y chèng…
- Sµn ®æ toµn khèi sÏ t¨ng ®-îc ®é cøng cña c«ng tr×nh vµ b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ
kiÕn tróc.
A . C¬ së tÝnh to¸n
1. C¬ së tÝnh to¸n :
- Theo TCVN.
- Theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ
BTCT-TCVN 306-205.
- Theo tiªu chuÈn t¶i träng
vµ t¸c ®éng TCVN 2737-1995.
- Mét sè tµi liÖu chuyªn ngµnh kh¸c.
2. VËt liÖu sö dông :
+ Dïng bª t«ng cÊp ®é bÒn B15 cã: Rb= 8,50 MPa
Rbt= 0,75MPa
+ Chän thÐp < 10 lo¹i C-I cã: Rs = 225 MPa.
Rsw = 175 MPa.
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
+ Chän thÐp 10 lo¹i C-II cã: Rs = 280 MPa.
Rsw = 225 MPa.
B . MÆt b»ng kÕt cÊu
mÆt b»ng KC tÇng m¸i
TL: 1/100
k1
k
k2
i
k3
h
d2 d1
d3
d4
k3
g
k3
e
d5
d
d6
d7
c
k4 k5 k6 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12
b
d10
d8
a d11
d9
4000 4000 4000 4000 2100 3000 2100 4000 4000
31200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
mÆt b»ng KC tÇng 3, 4,5
TL: 1/100
k1
k
k2
i
k3
h
d2
d1
d3
d4
k3
g
k3
e
d5
d
d6
d7
c
k4 k5 k6 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12
b
d10
d8
a d11
d9
4000 4000 4000 4000 2100 3000 2100 4000 4000
3600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
C. tÝnh sµn tÇng 3
1.MÆt b»ng ph©n chia « sµn:
mÆt b»ng ¤ SµN
TL: 1/100
k
o3
i
o2 o1 o3
h
o2 o1 o3
g
o2 o1 o3
e
o2 o1 o3
d
o8
o4 o4 o4 o4 o10 o11 o16
o5
o6 o6 o6 o6 o8 o9 o8 o6 o6
c
o2 o4
b o1 o1 o1 o12 o14 o12 o1 o1
o4
a
o7 o7 o7 o13 o15 o13 o7 o7
4000 4000 4000 4000 2100 3000 2100 4000 4000
31200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.S¬ ®å tÝnh :
xÐt tû sè l2/l1 > 2 : b¶n lo¹i dÇm.
l2/l1 < 2 : b¶n kª 4 c¹nh
Tªn « b¶n l2/l1 Ghi chu
7.2
1 1.8 2.0 b¶n lo¹i dÇm
4.0
4 3.5 1.14 b¶n kª 4 c¹nh
4.0
7 1.5 2.7 b¶n lo¹i dÇm
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
3. Chän chiÒu dµy s¬ bé sµn(hb)
D
hb Lb
m
m = 40 45. D = 0,8 1,4. Lb = 4(m).
hb = 10(cm).
4.T¶i träng t¸c dông:
a.TÜnh t¶i:
gtc gtt Tæng
Lo¹i sµn CÊu T¹o Sµn m n
kN/m 3
KN/m2 KN/m2 KN/m2
Phßng G¹ch l¸t nÒn 0.01 18 0.18 1.10 0.198
nghØ, V÷a XM l¸t 0.02 20 0.4 1.30 0.52
hµnh 3.73
lang , lan Sµn BTCT 0.1 25 2.5 1.10 2.75
can V÷a tr¸t trÇn 0.01 20 0.2 1.30 0.26
G¹ch l¸ nem
0.03 10 0.3 1.10 0.33
chèng nãng
Bª t«ng chèng
thÊm , dµy 40 0.04 25 1 1.30 1.3
mm
Líp bª t«ng
M¸i 7.94
t¹o dèc 1%
0.15 20 3 1.10 3.3
dµy trung b×nh
150mm
Sµn BTCT 0.1 25 2.5 1.10 2.75
V÷a tr¸t trÇn 0.01 20 0.2 1.30 0.26
G¹ch l¸t nÒn 0.01 18 0.18 1.10 0.198
V÷a XM l¸t 0.02 20 0.4 1.30 0.52
Bª t«ng chèng
Phßng
thÊm , dµy 20 0.02 25 0.5 1.30 0.65 4.38
vÖ sinh
mm
Sµn BTCT 0.1 25 2.5 1.10 2.75
V÷a tr¸t trÇn 0.01 20 0.2 1.30 0.26
b.Ho¹t t¶i:
Lo¹i ho¹t t¶i Ptc (KN/m2) n Ptt (KN/m2)
Hµnh lang 3 1.2 3.6
M¸i 0.75 1.3 0.975
Phßng vÖ sinh 1.55 1.3 2.015
Phßng nghØ 2 1.2 2.4
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
5. TÝnh néi lùc vµ tÝnh thÐp.
C¾t d¶i b¶n réng 1 m theo ph-¬ng tÝnh to¸n.X¸c ®Þnh néi lùc trong c¸c d¶i b¶n theo s¬ ®å dÇm
®µn håi, cã kÓ ®Õn tÝnh liªn tôc cña « b¶n
M1 = m11.P’ + mi1.P’’
M2= m12..P’ + mi2 .P’’
MI = ki1P
MI = ki2P
m1i vµ m11 lµ c¸c hÖ sè ®Ó x¸c ®Þnh m«men nhÞp theo ph-¬ng L1
m2i vµ m12 lµ c¸c hÖ sè ®Ó x¸c ®Þnh m«men nhÞp theo ph-¬ng L2
ki2 vµ ki1 lµ c¸c hÖ sè ®Ó x¸c ®Þnh m«men gèi theo ph-¬ng L1 vµ L2
L2
- Tr-êng hîp 2:
L1
m11 vµ m12 ®-îc tra theo s¬ ®å 1
mi1 vµ mi2 , ki1 , ki2 ®-îc tra theo s¬ ®å 9
p p
P’ = l1l2 , P’’ = ( g )l1l2 ,P = ( p g )l1l2
2 2
L2
- Tr-êng hîp 2:
L1
m11 = 1/8
p 2 p 2 2
P’ = l1 , P’’ = ( g )l1 ,P = ( p g )l1
2 2
Víi lo¹i « b¶n :
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
mi1 = 1/8 ; ki1 = 1/12
Víi lo¹i « b¶n :
mi1 = 9/128 ; ki1 = 1/8
5.1TÝnh to¸n néi lùc.
Tªn
« g p
b¶n l2/l1 (KN/m2) (KN/m2) P' P'' P m11 m12 mi1 mi2 ki1 ki2 M1 M2 MI MII
7.2
1 3.6 3.73 2.4 15.6 64 79 0.125 0.125 0.083 9.93 6.59
4.0
4 3.5 3.73 2.4 15.1 62 77 0.0348 0.035 0.0179 0.0179 0.0417 0.0417 1.64 1.64 3.22 3.22
4.0
7 1.5 3.73 3.6 4.05 12 16 0.125 0.0703 0.125 1.38 2.06
5.2 tÝnh to¸n cèt thÐp
B¶n O1 : Chän a = 1,5 cm cho mäi tiÕt diÖn h0 = 10 – 1,5 = 8,5 cm.
M (9,93.106 ) Nmm
m 0,16 R 0,446
Rb .b.h02 (8,5.1000.852 ) Nmm
= 0,5 (1 + 1 2 x m ) = 0,5 (1 + 1 2 x0,16 ) = 0,9578
M (9,93.106 ) Nmm
AS 492,11mm 2
RS . .h0 225MPa.0,9578.85mm
AS 492,11
Hµm l-îng cèt thÐp : % x100% 0,57 0,1 min
b.h0 1000.85mm
Chän thÐp 8 cã s = 100 mm , A S = 502,7 mm2.
T-¬ng tù ta tÝnh c¸c « sµn cßn l¹i :
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
Tªn
« M Rb Rs As
b¶n (KNm) h0 (Mpa) (MPa) m pl (mm2) Chän
9.93 85 8.5 225 0.16 0.255 0.9578 492.11 s100(As=502,7 m2)
0
6.59 85 8.5 225 0.11 0.255 0.9724 354.57 s150(As=359,1 m2)
1 0
1.64 85 8.5 225 0.03 0.255 0.9933 86.231 6 s200(As=141,4 m2)
1.64 85 8.5 225 0.03 0.255 0.9933 86.391 6 s200(As=141,4 m2)
3.22 85 8.5 225 0.05 0.255 0.9867 140.68 6 s200(As=141,4 m2)
4 3.22 85 8.5 225 0.05 0.255 0.9867 140.68 6 s200(As=141,4 m2)
1.38 85 8.5 225 0.02 0.255 0.9943 72.617 6 s200(As=141,4 m2)
0
2.06 85 8.5 225 0.03 0.255 0.9915 108.71 6 s200(As=141,4 m2)
7 0
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
D. tÝnh to¸n cÇu thang bé trôc i - k
I. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu cÇu thang:
B¶n thang cã chiÒu dµi lín ( 3,3 m ) so víi chiÒu réng ( 1,6 m ) nªn sö dông gi¶i ph¸p cÇu
thang cã cèn sÏ hîp lý vÒ mÆt chÞu lùc vµ tiÕt kiÖm vËt liÖu.
II. s¬ ®å kÕt cÊu cÇu thang
1. LËp mÆt b»ng kÕt cÊu:
1 1800 110 3300 110 1880 3
k
1600
b¶n thang
cèn thang
DÇm chiÕu tíi
DÇm chiÕu nghØ 2
DÇm chiÕu nghØ 1
3600
400
sµn chiÕu tíi
b¶n chiÕu nghØ
cèn thang
1600
b¶n thang
i
7200
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
*S¬ ®å kÕt cÊu:
CÇu thang ®-îc cÊu t¹o tõ BTCT toµn khèi, c¸c bé phËn liªn kÕt ngµm ®µn håi víi nhau. §Ó
®¬n gi¶n tÝnh to¸n ta coi chóng lµ liªn kÕt khíp, sau ®ã ®Æt thÐp ©m theo cÊu t¹o t¹i c¸c vÞ trÝ
liªn kÕt ®Ó h¹n chÕ bÒ réng khe nøt, tõ ®ã ta cã s¬ ®å tÝnh c¸c bé phËn cña thang lµ s¬ ®å tÜnh
®Þnh.
2. Lùa chän kÝch th-íc c¸c bé phËn :
+ B¶n thang , b¶n chiÕu nghØ :
D
- ChiÒu dµy b¶n x¸c ®Þnh s¬ bé theo c«ng thøc: h b .l
m
D = 0,8 1,4 lµ hÖ sè phô thuéc t¶i träng. Chän D = 1,3
l chiÒu dµi c¹nh ng¾n l = l1 = 1,6 m
m = 30 35, Chän m = 30
1,3.1,6
- Chän chiÒu dµy b¶n: hb 0,071 (m) ; Chän hb = 10 cm
30
Chän chiÒu dµy b¶n thang 10 cm
+ Cèn thang
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
ChiÒu cao cña cèn thang ®-îc chän theo c«ng thøc:
1
hd ld
md
Víi : md = 12 20 hÖ sè phô thuéc vµo t¶i träng lÊy m = 12
ld = 3,3 m chiÒu dµi tÝnh to¸n cña dÇm cèn .
1
hd 3,3 0, 275
12
Chän hd 0,3cm
bd = (0,3 0,5)hd = (0,09 0,15)
KÝch th-íc cèn thang bxh = 0,12x0,3 cm
+ DÇm chiÕu nghØ DCN
ChiÒu cao cña dÇm chiÕu nghØ ®-îc chän theo c«ng thøc:
1
hd ld
md
Víi : md = 12 20 hÖ sè phô thuéc vµo t¶i träng lÊy m = 12
LDCN1 = 3,6 m chiÒu dµi tÝnh to¸n cña dÇm chiÕu nghØ 1.
LDCN2 = 3,6 m chiÒu dµi tÝnh to¸n cña dÇm chiÕu nghØ 2.
3,6
h DCN 0,3m
12
Chän hDCN = 30 cm
ChiÒu réng cña dÇm chiÕu nghØ ®-îc chän theo c«ng thøc:
bd = (0,3 0,5)hd
Chän bd = 22 cm
III. TÝnh to¸n c¸c bé phËn cÇu thang.
A. B¶n thang :
1. S¬ ®å kÕt cÊu:
+ C¸c líp cÊu t¹o bËc thang nh- sau :
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
300
150
- Líp tr¸t granit« dµy 15
- V÷a lãt dµy 20
- BËc x©y g¹ch
- Sµn btct dµy 80
- V÷a tr¸t dµy 15
- BËc cã chiÒu réng lµ bb = 300mm, chiÒu cao lµ hb = 150mm.
- §é dèc cña cÇu thang:
bb 300
cos = = = 0,8944
2 2 2 2
bb h
b 300 150
- kÝch th-íc b¶n thang :
ChiÒu dµi b¶n thang lµm viÖc cña b¶n theo chiÒu nghiªng :
3,3
l2 = = 3,67 m
cos
ChiÒu réng b¶n thang : l1 = 1,6 m
l 3,67
xÐt tû sè : 2 = = 2,3 > 2 : b¶n lµm viÖc 1 ph-¬ng . C¾t 1 d¶i b¶n réng 1 m theo
l1 1,6
ph-¬ng l1 , Ta cã s¬ ®å tÝnh nh- sau :
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
l1
m
q*b
2. T¶i träng :
a. TÜnh t¶i :
- TÜnh t¶i: §-îc x¸c ®Þnh theo cÊu t¹o c¸c líp vµ tr×nh bµy thµnh b¶ng.
C¸c líp T¶i träng tiªu HÖ sè T¶i träng tÝnh
chuÈn (KN/m2) v-ît t¶i n to¸n (KN/m2)
1. Líp granit«, = 1,5 cm, = 25 KN/m3
(bb hb ). .25 (0,3 0,15).0,015.25 0,503 1,1 0,553
bb2 hb2 0,32 0,152
2. Líp v÷a lãt, = 2 cm, = 20 KN/m3
(bb hb ). .25 (0,3 0,15).0,015.20 0,402 1,3 0,523
bb2 hb2 0,32 0,152
3. BËc g¹ch,cao 15 cm,réng 30cm, = 18 KN/m3
bb .hb .18 0,3.0,15.18 1,207 1,1 1,328
2 bb2 hb2 2 0,32 0,152
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
4. Sµn bª t«ng cèt thÐp, = 10cm, = 25 KN/m3
0,1x25 2,5 1,1 2,75
5. Líp v÷a tr¸t trÇn, = 1,5 cm , = 20 KN/m3
0,015 x 20 0,3 1,3 0,39
Tæng céng : gb = 5,544
b. Ho¹t t¶i :
Theo TCVN 2737-1995:
PTC = 3 KN/ m2, n = 1,2 pb = 3,0 x 1,2 = 3,6 KN/ m2.
c.Tæng t¶i träng t¸c dông lªn b¶n thang:
qb = gb + pb = 5,544 + 3,6 = 9,144 KN/ m2
T¶i träng vu«ng gãc víi b¶n thang g©y uèn :
q*b = qb . cos = 9,144 . 0,8944 = 8,178 KN/ m2
3. TÝnh to¸n néi lùc:
q*b
* 2
l1 = 1,6 m
TÝnh to¸n víi d¶i b¶n b = 1 m , cã q*b = 8,178 KN/m2 x 1 m = 8,178 KN/m
qb* .l12 8,178.1,6 2
M = 2,617 KNm
8 8
l1 = 1,6 m.
4. TÝnh to¸n cèt thÐp trong b¶n B1:
Chän a = 1,5 cm cho mäi tiÕt diÖn h0 = 10 – 1,5 = 8,5 cm.
M (2,617.106 ) Nmm
m 0,043 R 0,446
Rb .b.h02 (8,5.1000.852 ) Nmm
= 0,5 (1 + 1 2 x m ) = 0,5 (1 + 1 2 x0,043 ) = 0,978
M (2,617.106 ) Nmm
AS 139,9mm 2
RS . .h0 225MPa.0,978.85mm
AS 139,9
Hµm l-îng cèt thÐp : % x100% 0,16 0,1 min
b.h0 1000.85mm
Chän thÐp 6 cã s = 200 mm , A S = 1,41 cm2.
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
C¹nh dµi , ®Æt thÐp theo cÊu t¹o 6 cã s = 200 mm . §¶m b¶o lín h¬n 20 % cèt thÐp chÞu
lùc gi÷a nhÞp .
Cèt thÐp ®Æt theo m«men ©m:
pb 3,6
Theo ph-¬ng c¹nh ng¾n: xÐt tû sè 0,65 3 , trÞ sè v = 0,25 , ®o¹n v-¬n cña
gb 5,544
cèt thÐp chÞu m«men ©m tÝnh tõ mÐp dÇm cèn vµ mÐp t-êng lµ : v . l 1 = 0,25x1,6 =0,4 m , tÝnh
tõ trôc cèn vµ trôc tim t-êng lµ : 0,4 + 0,1 = 0,5 m. Chän thÐp 6 cã s = 200 mm.
Theo ph-¬ng c¹nh dµi : 2 ®Çu b¶n thang ®-îc gèi lªn 2 dÇm chiÕu nghØ , sö dông c¸c
thanh cèt mò , ®o¹n v-¬n ra tÝnh tõ mÐp dÇm lµ 0,25 l1 = 0,25 x 1,6 = 0,4 m , tÝnh ®Õn trôc
dÇm : 0,4 + 0,11 = 0,51 m . Chän thÐp 6 cã s = 200 mm.
K b-b
B. TÝnh to¸n dÇm cèn thang.
1. S¬ ®å kÕt cÊu:
Xem cèn thang lµ dÇm ®¬n gi¶n 2 ®Çu gèi lªn dÇm chiÕu nghØ vµ dÇm chiÕu tíi.
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC CÔNG TY DU LỊCH BẮC THÁI
m
,67
l 2b =
3 q*c
lc =
qc
3300
2. T¶i träng :
§-îc x¸c ®Þnh theo cÊu t¹o c¸c líp vµ tr×nh bµy thµnh b¶ng.
C¸c líp T¶i träng tiªu HÖ sè T¶i träng tÝnh
chuÈn (KN/m) v-ît t¶i n to¸n (KN/m)
1. Do b¶n thang truyÒn vµo : ( c¹nh ng¾n 1,6 m)
qb .l1b 9,144x1,6 7,315
q1
2 2
2. Träng l-îng b¶n th©n bª t«ng dÇm cèn, bdc= 12
cm, hdc = 30 cm : 0,9 1,1 0,99
0,3.0,12.25
3. Tr¸t , dÇy 1,5 cm , = 18 KN/m3
(0,3+0,12).2.0,015.18 0,227 1,3 0,295
4. Lan can tay vÞn :
0,4 1,1 0,44
Tæng céng : qc = 9,04
T¶i träng vu«ng gãc víi dÇm cuèn g©y uèn :
q*c = qc . cos = 9,04 . 0,8944 = 8,085 KN/ m
Sinh viên: Đỗ Trưởng Tôn
Lớp: XD1301D€ƒ€