Dns-ubuntu

  • 9 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG
DNS-Ubuntu
Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG
Email: [email protected]
DNS-Ubuntu
Cài đặt DNS
• Cài đặt Name Server

sudo apt-get install bind9
• Cài đặt các công cụ hỗ trợ

sudo apt-get install dnsutils
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ
DNS-Ubuntu
Các tập tin cấu hình
• Thư mục chứa tập tin cấu hình: /etc/bind
• Tập tin cấu hình chính: named.conf,
• Các tập tin include vào named.conf gồm có:

named.conf.options: Mô tả các thư mục chứa các
tập tin dữ liệu

db.root: Chứa các name server ở gốc

named.conf.local: Mẫu để định nghĩa một ZOA
• Tự tham kham khảo tài liệu:

TL2-Ubuntu Server Guide, Chương 7
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ
DNS-Ubuntu
Caching Name Server (1)
• Hãy cấu hình mạng để server của bạn sử dụng
name server của Khoa CNTT có địa chỉ là
172.16.99.2

Sửa đổi tập tin /etc/resolv.conf
• Thử ping đến proxy

Sử dụng địa chỉ IP 172.16.1.100

Sử dụng tên proxy.cit.ctu.edu.vn
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ
DNS-Ubuntu
Caching Name Server (2)
• Hãy cài đặt name server cho Ubuntu Server của bạn
• Hãy cấu hình mạng để server của bạn sử dụng
name server chính là máy Ubuntu Server của bạn

Sửa file /etc/resolv.conf chứa địa chỉ IP máy server
của bạn
• Thử ping đến proxy

Sử dụng địa chỉ IP 172.16.1.100

Sử dụng tên proxy.cit.ctu.edu.vn
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ
DNS-Ubuntu
Caching Name Server (3)
• Hãy cấu hình để name server trên Ubuntu Server
của bạn là một caching cho Name server của Khoa
CNTT ( IP 172.16.99.2) - Tham khảo tài liệu trang TL2,
Phần 2.2

https://help.ubuntu.com/10.10/serverguide/C/index.html
• Thử ping đến proxy

Sử dụng địa chỉ IP 172.16.1.100

Sử dụng tên proxy.cit.ctu.edu.vn
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ
DNS-Ubuntu
Tiện ích nslookup
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ