Dhcp service - ubuntu

  • 9 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG
DHCP Service - Ubuntu
Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG
Email: [email protected]
DHCP-Ubuntu
Giao thức cấu hình máy động
Dynamic Host Configuration Protocol
• Tên thường gọi dịch vụ DHCP
• Cho phép gán các thông tin cấu hình mạng cho các
máy tính một cách tự động từ DHCP Server:

Địa chỉ IP, mặt nạ mạng, địa chỉ quảng bá

Gateway

DNS/WINS

Domain name

Hostname

Printer Server
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 2
DHCP-Ubuntu
Cài đặt dịch vụ DHCP
• Trên Ubuntu Server

sudo apt-get install dhcp3-server

Khai báo thông tin cấu hình mạng động cho client
– /etc/dhcp3/dhcpd.conf

Khai báo card mạng sẽ nhận yêu cầu từ client
– /etc/default/dhcp3
• Trên máy trạm Ubuntu Desktop

Khai báo trong /etc/network/interfaces
• Trên Windows: Optain an IP address automatically
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 3
DHCP-Ubuntu
Cấu hình dịch vụ DHCP
• Khai báo trong tập tin /etc/dhcp3/dhcpd.conf
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0; Khai báo chung
option broadcast-address 192.168.1.255; Có thể khai báo
lại trong từng
option routers 192.168.1.254; #gateway subnet
option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;
option domain-name "mydomain.example";
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.10 192.168.1.100; Các khoảng IP sẽ gán
cho các máy trạm
range 192.168.1.150 192.168.1.200;
}
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 4
DHCP-Ubuntu
Cấu hình dịch vụ DHCP (tt)
• Khởi động lại dịch vụ DHCP

sudo /etc/init.d/dhcp-server3 restart
• Xem ví dụ chi tiết hơn:

http://www.yolinux.com/TUTORIALS/DHCP-
Server.html
• Giải thích chi tiết hơn về các tùy chọn

http://manpages.ubuntu.com/manpages/maverick
/en/man5/dhcpd.conf.5.html
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 5
DHCP-Ubuntu
Thực hành (1)
• Cài đặt DHCP cho máy tính Ubuntu Server
• Tắt máy chủ và chọn lại kiểu của Adapter (card
mạng) trên máy ảo của máy chủ là

Attached to: Internal Network

Name: MyLAN
• Khởi động lại máy chủ
• Cấu hình mạng lại cho Ubuntu Server (X là số thứ tụ
máy của bạn):

IP=192.168.X.1, netmask=255.255.255.0

28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 6
DHCP-Ubuntu
Thực hành (2)
• Cấu hình để DHCP cấp phát động các thông tin sau
cho client:

domain name: domainX.com

DNS server: 192.168.X.1

Cấp địa chỉ IP từ 192.168.X.100 – 192.168.X.200

Netmask:255.255.255.0

Broadcast address: 192.168.X.255

Gateway: 192.168.X.254
28/12/2009 Ngô Bá Hùng - Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 7