De thi thu thptqg nam 2017 mon hoa truong thpt le van thinhbac ninh file word co loi giai

  • 10 trang
  • file .doc
Đề thi khảo sát và kiểm định_THPTQG_Trường THPT Lê Văn Thịnh_Bắc Ninh
Môn thi: Hóa học
Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm AgNO 3 a mol/l và
Cu(NO3)2 2a mol/l, thu được 14,0 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc,
nóng (dư), thu được 2,24 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng
xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là
A. 0,10 B. 0,15 C. 0,05 D. 0,20
Câu 2: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2;
(2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3;
(3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có lẫn CuCl2;
(4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3;
(5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm.
Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 3: Hexapeptit mạch hở X (được tạo nên từ các gốc của các α-amino axit là glyxin, alanin
và valin), trong đó cacbon chiếm 47,44% về khối lượng. Thủy phân hoàn toàn m gam X trong
dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y chứa 44,34 gam muối. Giá trị của m là
A. 31,2 B. 25,8 C. 38,8 D. 34,8
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 14,3 gam este X cần vừa đủ 18,2 lít O 2 (đktc), thu được CO2 và
H2O có số mol bằng nhau. Cho 14,3 gam X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5
M. Giá trị của V là
A. 162,5 B. 487,5 C. 325,0 D. 650,0
Câu 5: Cho các phát biểu sau:
(a) Xà phòng hóa vinyl axetat, thu được muối và anđehit.
(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất khí.
(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit.
(e) Triolein tham gia phản ứng cộng H2 xúc tác Ni nhiệt độ.
Số phát biểu đúng là
A. 5 B. 2 C. 3 D. 4
Trang 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Câu 6: Thủy phân hoàn toàn 4,4 gam CH3COOC2H5 cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,5M
đun nóng. Giá trị của V là
A. 50 B. 200 C. 150 D. 100
Câu 7: Chất béo X là trieste của glixerol với axit cacboxylic Y. Axit Y có thể là
A. C2H5COOH B. C17H35COOH C. CH3COOH D. C6H5COOH
Câu 8: Cho 8,76 gam một amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được
13,14 gam muối. Phần trăm về khối lượng của nitơ trong X là
A. 19,18 B. 19,72 C. 23,73 D. 31,11
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần dùng 1,61 mol O 2, thu được 1,14 mol
CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 26,58 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng
muối tạo thành là
A. 18,28 gam B. 25,02 gam C. 27,42 gam D. 27,14 gam
Câu 10: Cho các cặp oxi hóa-khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi
hóa như sau: Fe2+/Fe; Ni2+/Ni; Cu2+/Cu; Ag+/Ag. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?
A. Fe B. Cu C. Ag D. Ni
Câu 11: Hỗn hợp X gồm ba amino axit (chỉ chứa nhóm chức -COOH và -NH 2 trong phân tử),
trong đó tỉ lệ mN : mO = 7:16. Để tác dụng vừa đủ với 10,36 gam hỗn hợp X cần đủ 120 ml
dung dịch HCl 1M. Mặt khác cho 10,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 150 ml dung dịch
NaOH 1M rồi cô cạn thu được m gam rắn. Giá trị của m là
A. 13,36 B. 14,20 C. 13,00 D. 12,46
Câu 12: Polime nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo?
A. nilon-6 B. polietilen C. nilon-6,6 D. amilozơ
Câu 13: Cho m gam kim loại Fe tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl sinh ra 2,24
lít (đktc) khí H2. Giá trị của m là
A. 6,5 B. 8,4 C. 2,8 D. 5,6
Câu 14: Ở điều kiện thường, X là chât rắn, dạng sợi, màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch
không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit thu được glucozo. Tên
gọi của X là
A. saccarozơ B. fructozơ C. xenlulozơ D. amilopectin
Câu 15: Công thức phân tử tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là
A. CnH2nO2 (n≥2) B. CnH2n+2O2 (n≥2) C. CnH2n-2O2 (n≥4) D. CnH2nO2 (n≥3)
Trang 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Câu 16: Cho 21,6 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm NaNO 3 và NaHSO4 thu
được dung dịch X chủ chứa m gam hỗn hợp các muối trung hòa và 5,6 lít hỗn hợp Y gồm
N2O và H2 (tỉ khối của Y so với H2 là 13,6). Giá trị gần nhất của m là
A. 288 B. 285 C. 240 D. 292
Câu 17: Este X có công thức phân tử C3H6O2. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 18: Các chất hữu cơ đơn chức, mạch hở Z 1, Z2, Z3, Z4 có công thức phân tử tương ứng là:
CH2O, CH2O2, C2H4O2, C2H6O. Chúng thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau, trong đó có hai
chất tác dụng được với Na sinh ra khí hiđrô. Tên gọi của Z3, Z4 lần lượt là
A. metyl format và ancol etylic
B. axit axetic và đimetyl ete
C. metyl format và đimetyl ete
D. axit axetic và ancol etylic
Câu 19: Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên là 105000. Số mắt xích gần đúng của
loại cao su trên là
A. 1544 B. 1640 C. 1454 D. 1460
Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam Cu bằng dung dịch HNO 3, thu được x mol NO2 (là sản
phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là
A. 0,25 B. 0,20 C. 0,10 D. 0,15
Câu 21: Đốt cháy 24,48 gam hỗn hợp X bằng glucozơ và saccarrozơ cần dùng 0,84 mol O 2.
Mặt khác, nếu đun 24,48 gam X trong môi trường axit, thu được hỗn hợp Y. Trung hòa Y, rồi
cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Các
phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 30,24 B. 34.56 C. 25,92 D. 43,20
Câu 22: Cho phương trình hóa học của các phản ứng sau:
Fe + CuSO4 → FeSO4+ Cu
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ion Cu2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Fe2+.
B. Kim loại Cu có tính khử mạnh hơn kim loại Fe.
C. Kim loại Cu khử được ion Fe2+
D. Ion Fe2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Cu2+
Trang 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Câu 23: Hỗn hợp M gồm amin X, amino axit Y (X, Y đều no, mạch hở) và peptit Z (mạch hở
tạo ra từ các α-amino axit no, mạch hở). Cho 2 mol hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với 9 mol
HCl hoặc 8 mol NaOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn 2 mol hỗn hợp M, sau phản ứng thu được 15
mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Giá trị của x, y lần lượt là
A. 14,5 và 9,0 B. 12,5 và 2,25 C. 13,5 và 4,5 D. 17,0 và 4,5
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở),
thu được b mol CO2 và c mol H2O (b - c = 5a). Hiđro hóa m1 gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu
được 89,00 gam Y (este no). Đun nóng m 1 gam X với dung dịch chứa 0,45 mol NaOH, cô cạn
dung dịch sau phản ứng, thu được m2 gam chất rắn. Giá trị của m2 là
A. 91,20 B. 97,80 C. 104,40 D. 97,20
Câu 25: Dung dịch của chất nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ?
A. H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH B. C2H5NH2
C. H2N-CH(CH2)COOH D. HOOC-CH2-CH(NH2)COOH
Câu 26: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?
A. Saccarozơ B. Glucozơ C. Fructozơ D. Tinh bột
Câu 27: Kim loại nào sau đây không điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
A. Al B. Ni C. Ag D. Cu
Câu 28: Cho 6,6 gam Gly-Gly phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn
dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 13,7 B. 9,7 C. 14,6 D. 10,6
Câu 29: Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH đun
nóng vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 5,20 B. 2,72 C. 4,48 D. 3,36
Câu 30: Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,04 mol X tác dụng với 400ml
dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ
với V ml dung dịch gồm NaOH 0,2M và KOH 0,4M, thu được dung dịch chứa m gam muối.
Giá trị của m là
A. 7,12 B. 20,86 C. 23,38 D. 16,18
Câu 31: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
A. Glyxin B. Anilin C. Alanin D. Metylamin
Trang 4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Câu 32: Một α-amino axit X (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl).
Cho 13,35 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18,825 gam muối. X là
A. valin B. axit glutamic C. alanin D. glyxin
Câu 33: Hợp chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
A. Saccarozơ B. Etyl axetat C. Fructozơ D. Gly-Ala
Câu 34: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhât?
A. W B. Hg C. Pb D. Au
Câu 35: Khi nói về tetrapeptit X (Gly-Val-Gly-Val), kết luận nào sau đây đúng?
A. X có chứa 4 liên kết peptit
B. X tham gia phản ứng biure tạo ra dung dịch màu tím
C. Thủy phân không hoàn toàn X có thể thu được 3 loại đipepti
D. X có aminoaxit đầu N là valin và aminoaxit đầu C là Glyxin
Câu 36: Cho 3,1 gam CH3NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng muối thu được

A. 10,40 gam B. 6,75 gam C. 6,55 gam D. 6,85 gam
Câu 37: X là este no, đơn chức, mạch hở. Cho 9,00 gam X tác dụng vừa đủ với 200ml dung
dịch NaOH 0,75M đun nóng. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. HCOOCH3 B. CH3COOCH3 C. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H5
Câu 38: Cho 4,8 gam bột kim loại Mg tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch chứa FeSO 4
0,2M và CuSO4 0,3M, sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 12,0 B. 12,4 C. 12,8 D. 10,8
Câu 39: Cho 0,027 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin vào 100 ml dung dịch HCl
0,3M thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa hết với 69 ml dung dịch NaOH 1M. Số mol
axit glutamic trong X là
A. 0,015 B. 0,025 C. 0,020 D. 0,012
Câu 40: Cho dãy các chất: etyl axetat, glyxin, metylamin, phenylamoni clorua. Số chất trong
dãy phản ứng được với dung dịch NaOH đun nóng là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Trang 5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Đáp án
1-A 2-D 3-B 4-C 5-B 6-D 7-B 8-A 9-C 10-C
11-B 12-B 13-D 14-C 15-A 16-D 17-D 18-A 19-A 20-C
21-A 22-A 23-C 24-D 25-C 26-D 27-A 28-A 29-D 30-B
31-D 32-C 33-C 34-B 35-B 36-B 37-A 38-A 39-D 40-C
41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50-
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
Khi cho hh X tác dụng với dd chứa và Cu(NO3)2 sẽ xảy ra phản ứng Mg, Al đẩy Cu
và Ag ra khỏi dung dịch muối nên chất rắn Y thu được sẽ chứa các kim loại: Ag có thể có Cu
và cũng có thể có thêm Mg, Al nếu 2 kim loại này dư. Như vậy thành phần của hỗn hợp rắn Y
có nhiều khả năng khác nhau có thể xảy ra. Ở đây ta nên tập trung xét khả năng xảy ra nhiều
nhất là hh rắn chỉ có Ag và Cu (có nghĩa là Mg, Al phản ứng hết)
Ta có khối lượng hỗn hợp Y:
Cho Y tác dụng với H2SO4:
Giải hệ (1) và (2) ta tìm được
Theo bài cho nồng độ Cu(NO3)2 gấp 2 lần AgNO3 như vậy lượng Cu(NO3)2 vẫn còn dư sau
phản ứng. Go ggos kết quả trên là hợp lí, hỗn hợp Mg, Al đã phản ứng hết với , đến lượt
thì mới phản ứng được 0,05 mol thì hết, còn lại 0,15 mol dư
Suy ra
Câu 2: Đáp án D
Câu 3: Đáp án B
Đặt CTCT của X là:
Theo giả thiết bài ra, ta có
Giải phương trình trên, ta có bảng giá trị sau:
Trang 6 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
a 1 2 3 4
b 5 3,5 2 0,5
Nhận thấy: và
Khi đó
Câu 4: Đáp án C
Câu 5: Đáp án B
Câu 6: Đáp án D
Câu 7: Đáp án B
Câu 8: Đáp án A
Áp dụng sự tăng giảm khối lượng, ta có:
có CTCT là: C4H9NH2
Suy ra phần trăm N trong X là 19,18%
Câu 9: Đáp án C
Bảo toàn nguyên tố O, ta có:
Bảo toàn khối lượng, trong phản ứng đốt cháy, ta có:
Suy ra với 26,58g X thì số mol của X là 0,03mol
Bảo toàn khối lượng, ta có:
Câu 10: Đáp án C
Câu 11: Đáp án B
Ta có: nên . Suy ra khi tác dụng với 0,15 mol NaOH thì dư
ra 0,03mol NaOH
Áp dụng sự tăng giảm khối lượng, ta có
Câu 12: Đáp án B
Câu 13: Đáp án D
Câu 14: Đáp án C
Câu 15: Đáp án A
Trang 7 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Câu 16: Đáp án D
Sử dụng phương pháp đường chéo, ta có
Ta có
Vì sinh ra H2 nên
Tóm tắt toàn bộ quá trình phản ứng như sau:
Bảo toàn nguyên tố O, ta có
Suy ra
Câu 17: Đáp án D
Các CTCT của este X (C3H6O2) là: HCOOC2H5; CH3COOCH3
Câu 18: Đáp án A
Z1 (CH2O):HCHO
Z2 (CH2O2): HCOOH +Na)
Z3 (C2H4O2): HCOOCH3
Z4 (C2H6O): C2H5OH +Na)
Vậy tên gọi của Z3 và Z4 là metyl format và ancol etylic
Câu 19: Đáp án A
Cao su tự nhiên được cấu tạo từ các mắt xích là polime của isoprene (-C5H8-)
Suy ra số mắt xích bằng
Câu 20: Đáp án C
Câu 21: Đáp án A
Trang 8 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải