đề thi thử thptqg năm 2017 môn hóa học trường thpt nông cống ii thanh hóa lần 2 file word có lời giải

  • 10 trang
  • file .doc
Đề thi thử THPTQG_Lần 2_Trường THPT Nông Cống II - Thanh Hóa
Câu 1: Cho 22,05g axit glutamic (H2NC3H5(COOH)2) vào 175ml dung dịch HCl 2M, thu
được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn,
khối lượng muối thu được là:
A. 25,80gam B. 49,125gam C. 34,125gam D. 20,475gam
Câu 2: Cho m gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa y mol HCl thu được dung dịch Z
chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z thì đồ thị
biểu diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào lượng OH- như sau:
Giá trị của m là
A. 20,25. B. 32,4. C. 26,1. D. 27,0.
Câu 3: Amin nào sau đây là amin bậc 2
A. Isopropylamin. B. Anilin. C. Đimetylamin. D. Metylamin.
Câu 4: Hòa tan 25,6g bột Cu trong 400 ml dung dịch gồm KNO 3 0,6M và H2SO4 1M thu
được khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) thoát ra và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu
được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 69,44g B. 60,08g C. 66,96g D. 75,84g
Câu 5: Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tính khử tăng dần là
A. Mg, Cu, Zn B. Zn, Mg, Cu C. Cu, Mg, Zn D. Cu, Zn, Mg
Câu 6: Hòa tan hết 1,62g bạc bằng axit HNO3 nồng độ 21% (D=1,2g/ml), thu được NO (sản
phẩm khử duy nhất). Thể tích dung dịch HNO3 tối thiểu cần dùng là:
A. 7ml B. 6ml C. 5ml D. 4ml
Câu 7: Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là:
A. CH2=CH-COOCH3 B. CH3COOCH=CH2
C. CH3COOCH=CH2 D. CH3COOCH2-CH3
Câu 8: Cặp chất nào sau đây không tạo được este bằng phản ứng trực tiếp giữa chúng:
A. axit axetic và ancol isoamylic B. axit ađipic và metanol
C. axit fomic và axetilen D. axit acrylic và phenol
Trang 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Câu 9: Hệ số trùng hợp của poli(etylen) là bao nhiêu nếu trung bình một phân tử polime có
khối lượng khoảng 120 000 đvC?
A. 4627 B. 4281 C. 4280 D. 4286
Câu 10: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra?
A. sự oxi hóa ion Na+ B. sự oxi hóa ion Cl- C. sự khử ion Cl- D. sự khử ion Na+
Câu 11: Kim loại điều chế được bằng cả 3 phương pháp: thủy luyện, nhiệt luyện và điện
phân là
A. Mg B. Al C. Na D. Cu
Câu 12: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit
mạch hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn
dung dịch thu được 72,48g muối khan của các amino axit đều có 1 nhóm COOH và 1 nhóm
NH2 trong phân tử. Giá trị của m là:
A. 54,30g B. 66,00g C. 51,72g D. 44,48g
Câu 13: Hai chất nào sau đây đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime?
A. Etan và propilen B. Vinyl clorua và caprolactam
C. Butan-1,3-đien và alanin D. Axit aminoaxetic và protein
Câu 14: Axit aminoaxetic và protein
A. lipt B. amino axit C. este D. amin
Câu 15: Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là
A. C17H35COOH và glixerol. B. C17H35COONa và glixerol.
C. C15H31COONa và glixerol. D. C15H31COOH và glixerol.
Câu 16: Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H 2O dư, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc).
Kim loại M là
A. Na B. Rb C. K D. Li
Câu 17: Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả
năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6
mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Các giá trị x, y tương ứng là
A. 8 và 1,0 B. 8 và 1,5 C. 7 và 1,5 D. 7 và 1,0
Câu 18: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic 2 chức, no, mạch hở ; hai ancol no đơn chức kế
tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một đieste tạo bởi axit và hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn
4,84g X thu được 7,26g CO2 và 2,70g H2O. Mặt khác, đun nóng 4,84g X trên với 80 ml dung
dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thêm vừa đủ 10 ml dung dịch HCl 1M để
trung hòa lượng NaOH dư thì thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam muối
Trang 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
khan, đồng thời thu được 896 ml hỗn hợp ancol (đktc) có tỷ khối hơi so với H 2 là 19,5. Giá trị
của m là:
A. 4,595 B. 4,995 C. 5,180 D. 5,765
Câu 19: Ứng dụng sau đây không phải của Ca(OH)2
A. Bó bột khi gãy xương
B. Chế tạo vữa xây nhà
C. Chế tạo clorua vôi là chất tẩy trắng và khử trùng
D. Khử chua đất trồng trọt
Câu 20: Cho 6 hợp chất (nếu là chất hữu cơ thì có cấu tạo mạch hở) ứng với công thức phân
tử lần lượt là: CH4O, CH2O, CH2O2, C2H7NO2 (muối của amin), CH5NO3, CH8N2O3. Số chất
tác dụng được với dung dịch NaOH, đun nóng là
A. 4 B. 5 C. 3 D. 6
Câu 21: Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm
NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao
nhiêu gam chất rắn khan?
A. 2,31 gam B. 2,44 gam C. 2,58 gam D. 2,22 gam
Câu 22: 4,725 etylamin tác dụng với dung dịch FeCl 3 dư, kết thúc phản ứng thu được bao
nhiêu gam tủa
A. 4,815 gam B. 4,28 gam C. 3,745 gam D. 5,732 gam
Câu 23: Cho aminoaxit no, mạch hở, có công thức CnHmO2N. Mối quan hệ giữa n với m là
A. m = 2n + 3 B. m = 2n C. m = 2n + 2 D. m = 2n + 1
Câu 24: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung
dịch HCl loãng :
A. Cr2O3 B. Fe(NO3)3 C. NaAlO2 D. CrCl3
Câu 25: Cho a mol Fe phản ứng vừa đủ với b mol H 2SO4 (đặc, nóng) thu được khí SO2 (sản
phẩm khử duy nhất) và 5,04 gam muối. Biết tỉ lệ a : b = 3 : 7. Giá trị của a là
A. 0,02 B. 0,03 C. 0,05 D. 0,025
Câu 26: Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai?
A. Kim loại có độ cứng lớn nhất là Cr.
B. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.
C. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W.
D. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Cu.
Câu 27: Thực hiện các thí nghiệm sau:
Trang 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
a) Cho Al vào dung dịch HCl
b) Cho Cu vào dung dịch AgNO3
c) Cho Ba vào H2O
d) Cho Au vào dung dịch HNO3 đặc, nóng.
Trong các thí nghiệm trên số thí nghiệm xảy ra phản ứng là:
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 28: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt gồm NaOH, NaCl, BaCl 2, Ba(OH)2 chỉ cần
dùng thuốc thử
A. H2O và CO2 B. quỳ tím
C. dung dịch (NH4)2SO4 D. dung dịch H2SO4
Câu 29: Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa
đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là?
A. 4,8. B. 3,2 C. 6,8 D. 5,2
Câu 30: Tơ nào được sản xuất từ xenlulozơ ?
A. tơ visco B. tơ nilon-6,6 C. tơ tằm D. tơ capron
Câu 31: Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl 2 dư. Sau khi các phản ứng xảy
ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là
A. 8,96 lít B. 17,92 lít C. 6,72 lít D. 11,2 lít
Câu 32: Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nhà hóa học của hãng Du Pont (Mỹ) đã
thông báo phát minh ra một loại vật liệu ''mỏng hơn tơ nhện, bền hơn thép và đẹp hơn lụa''.
Theo thời gian, vật liệu này đã có mặt trong cuộc sống hàng ngày của con người, phổ biến
trong các sản phẩm như lốp xe, dù, quần áo, tất, … Hãng Du Pont đã thu được hàng tỷ đô la
mỗi năm bằng sáng chế về loại vật liệu này. Một trong số vật liệu đó là tơ nilon-6. Công thức
một đoạn mạch của tơ nilon-6 là:
A. (-NH-[CH2]5-CO-)n B. (-NH-[CH2]6-CO-)n
C. (-CH2-CH=CH-CH2)n D. (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n
Câu 33: Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch
một thanh Ni, số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 34: Chất nào (trong các chất sau) khi thuỷ phân trong môi trường axit, đun nóng không
tạo ra glucozơ?
A. tinh bột B. protein C. xenlulozơ D. saccarozơ
Trang 4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Câu 35: Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ mol. Lấy một lượng hỗn
hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X ; phản ứng kết thúc thu
được chất rắn Y chứa 3 kim loại. Cho Y vào HCl dư thu được 0,07g khí. Nồng độ của 2 muối

A. 0,42M B. 0,4M C. 0,45M D. 0,3M
Câu 36: Hòa tan hết 4,6 gam Natri trong 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu được H 2 và dung
dịch X. Cô cạn X được số gam chất rắn là
A. 8,925 gam B. 10,2 gam C. 11,7 gam D. 8 gam
Câu 37: Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ trong 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu
được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X (bằng NaOH), thu được dung dịch Y, sau đó cho
toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH3, thu được m gam kết tủa . Giá
trị của m là
A. 43,20. B. 46,07. C. 21,60. D. 24,47.
Câu 38: Lên men 90 kg glucozơ thu được V lít ancol etylic (D = 0,8 g/ml) với hiệu suất của
quá trình lên men là 80%. Giá trị của V là
A. 23,0 B. 46,0 C. 71,9 D. 57.5
Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong dung dịch chứa 1,2 mol
HNO3, sau khi các kim loại tan hết thu được dung dịch Y (không chứa NH 4+) và V lít (ở đktc)
hỗn hợp khí gồm hai khí (đều có 1 nguyên tử N trong phân tử). Cho 500 ml dung dịch KOH
1,7M vào Y thu được kết tủa D và dung dịch E. Nung D trong không khí đến khối lượng
không đổi, thu được 26 gam chất rắn F. Cô cạn cẩn thận E thu được chất rắn G. Nung G đến
khối lượng không đổi, thu được 69,35 gam chất rắn khan. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn
toàn. Số mol Fe3+ trong dd Y và giá trị của V là
A. 0,1 và 10,08 lít. B. 0,225 và 11,2 lít. C. 0,125 và 13,44 lít. D. 0,05 và 8,96 lít.
Câu 40: Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?
A. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. B. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.
C. Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2. D. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2.
Đáp án
1-D 2-B 3-C 4-A 5-D 6-C 7-B 8-D 9-D 10-D
11-D 12-C 13-B 14-D 15-B 16-C 17-D 18-D 19-A 20-A
21-A 22-C 23-D 24-A 25-B 26-D 27-C 28-C 29-C 30-A
31-A 32-A 33-C 34-B 35-B 36-A 37-B 38-B 39-A 40-C
Trang 5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D
Khối lượng muối thu được chứa NaCl: 0,35 mol ( bảo toàn Cl) và H 2NC3H5(COONa)2 :
0,15mol ( bảo toàn nhóm COOH)
→ m = 00,35. 58,5 +0,15. ( 147 + 22.2) =49,125gam. Đáp án B.
Câu 2: Đáp án B
Dung dịch Z chứa AlCl3 : x mol và HCl dư : ( y- 3x) mol
Dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol nên x = y - 3x
Khi thêm NaOH vào dung dịch Z thì NaOH tham gia phản ứng với HCl trước, sau đó NaOH
tham gia phản ứng với AlCl3
Thấy tại thời điểm 5,16 mol NaOH xảy ra quá trình hòa tan kết tủa
→ nOH- = nHCl + 3nAl(OH)3 + 4(nAl3+- nAl(OH)3)
→ 5,16 = y- 3x + 3. 0,175y + 4. ( x - 0,175y)
Giải hệ → x = 1,2 và y = 4,8
→ mAl = 1,2. 27 = 32,4 gam
Câu 3: Đáp án C
Câu 4: Đáp án A
3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO +4H2O
Có → số Cu2+ được tính theo H+
→ Muối thu được chứa Cu2+ : 0,3 mol , K+ : 0,24 mol, SO42- : 0,4 mol , NO3- : 0,04 mol
→ m = 69,44 gam
Câu 5: Đáp án D
Câu 6: Đáp án C
Ta có:
Hoặc viết PTPƯ
Câu 7: Đáp án B
Câu 8: Đáp án D
Câu 9: Đáp án D
Trang 6 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Polime : (C2H4)n có M = 120000 = 28n => n = 4286
Câu 10: Đáp án D
Câu 11: Đáp án D
Câu 12: Đáp án C
HD: Cần để ý rằng:
tetrapeptit + 4.NaOH → muối + 1.H2O và tripeptit + 3.NaOH → muối + 1.H2O.
► chú ý tỉ lệ, theo đó, số mol NaOH cần vừa đủ = 4a + 3 × 2a = 10a = 0,6 mol → a = 0,06
mol.
Cũng từ phương trình → ∑ n H2O = a + 2a = 0,18 mol.
Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có: m + 0,6 × 40 = 72,48 + 0,18 × 18 → m = 51,72 gam.
Câu 13: Đáp án B
Câu 14: Đáp án D
Câu 15: Đáp án B
Câu 16: Đáp án C
Câu 17: Đáp án D
X phản ứng được với 2 mol NaOH amino axit có 2 nhóm COOH
X phản ứng với 2 mol HCl amino axit có 1 nhóm NH 2 Bảo toàn N:
Kết hợp cả hai phản ứng
Câu 18: Đáp án D
HD: ♦ Quy đổi hỗn hợp ancol - axit - este:
Giải đốt cháy tìm số C, H2, O. Thủy phân từ nNaOH phản ứng = 0,07 mol → naxit = 0,035 mol.
ancol có số mol là 0,04 mol và m ancol = `1,56 gam. bảo toàn O tìm ra nH2O = 0,02 mol.
||→ maxit = 4,84 + 0,02 × 18 – 1,56 = 3,64 gam
Trang 7 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
||→ mmuối axit cacboxylic = 3,64 + 0,035 × 2 × 22 = 5,18 gam.
Tuy nhiên, tránh quên yêu cầu và 0,01 mol muối NaCl nữa.
theo đó yêu cầu m = 5,18 + 0,01 × 58,5 = 5,765 gam
Câu 19: Đáp án A
Câu 20: Đáp án A
CTCT của các chất lần lượt là (dấu hiệu nhận ra : các chất có số nguyên tử oxi là bội số của
3, đều chứa góc CO3)
CH4O CH2O CH2O2 C2H7NO2 CH5NO3 CH8N2O3
CH3OH HCHO HCOOH HCOONH3CH3 NH4HCO3 (NH4)2CO3
Có 4 chất tác dụng được với dung dịch NaOH: HCOOH; HCOONH 3CH3; NH4HCO3;
(NH4)2CO3
Câu 21: Đáp án A


Câu 22: Đáp án C

(hoặc : )
Câu 23: Đáp án D
Câu 24: Đáp án A
Câu 25: Đáp án B
Muối gồm:
Số mol e nhường số mol Số mol H2SO4 phản ứng
Theo bài ra ta có:
Trang 8 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải