De thi thu thptqg nam 2017 mon hoa hoc truong thpt chuyen nguyen binh khiem lan 1 file word co loi giai

  • 12 trang
  • file .doc
Đề thi thử THPTQG_Lần 1_Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm_Quảng Nam
Câu 1: Tơ nilon-6,6 có tính dai bền, mềm mại óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô nhưng
kém bền với nhiệt, với axit và kiềm. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ phản ứng trùng ngưng
giữa
A. axit α-aminoenantoic và etylen glycol B. axit α-aminocaproic và axit ađipic
C. axit terephtalic và etylen glicol D. hexametylenđiamin và axit ađipic
Câu 2: Cho dung dịch X chứa a mol FeCl 2 và a mol NaCl vào dung dịch chứa 4,8a mol
AgNO3 thu được 64,62 gam kết tủa và dung dịch Y. Khối lượng chất tan có trong dung dịch Y

A. 38,60 gam B. 55,56 gam C. 56,41 gam D. 40,44 gam
Câu 3: Hỗn hợp M gồm Lys-Gly-Ala, Lys-Ala-Lys-Lys-Lys-Gly và Ala-Gly trong đó oxi
chiếm 19,9% về khối lượng. Cho 0,1 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được m
gam muối. Giá trị của m là
A. 76,5 B. 67,5 C. 60,2 D. 58,45
Câu 4: Chất nào sau đây không tan trong nước?
A. Xenlulozơ B. Saccarozơ C. Fructozơ D. glucozơ
Câu 5: Tiến hành điện phân dung dịch CuSO 4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với
cường độ dòng điện không đổi, ta có kết quả ghi theo bảng sau :
Thời gian (s) Khối lượng catot tăng Anot Khối lượng dung dịch giảm
3088 m gam Thu được khí Cl2 duy nhất 10,80 gam
6176 2m gam Khí thoát ra 18,30 gam
t 2,5m gam Khí thoát ra 22,04 gam
Giá trị của t là
A. 8299 giây B. 7720 giây C. 8685 giây D. 8878 giây
Câu 6: Cho 23,44 gam hỗn hợp gồm phenyl axetat và etyl benzoat tác dụng vừa đủ với 200
ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị của
m là
A. 23,12 gam B. 29,52 gam C. 25,20 gam D. 28,40 gam
Câu 7: Etylfomat là chất có mùi thơm không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công
nghiệp thực phẩm. Phân tử khối của etylfomat là
A. 74 B. 68 C. 60 D. 88
Câu 8: Cho hỗn hợp gồm Ba a mol và Al 2O3 2a mol vào nước dư, thu được 0,04 mol khí H 2
và còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là
A. 4,08 gam B. 8,16 gam C. 3,12 gam D. 6,24 gam
Trang 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Chất béo là este của glixerol và các axit béo.
B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.
C. Hiđro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin.
D. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
Câu 10: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO 2 vào dung dịch Ca(OH)2 aM thì thu được m1 gam kết
tủa. Cùng hấp thụ (V + 3,36) lít CO 2 vào dung dịch Ca(OH)2 thì thu được m2 gam kết tủa.
Nếu thêm (V + V1) lít CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 trên thì thu được lượng kết tủa cực đại.
Biết m1 bằng 3/7 khối lượng kết tủa cực đại và m 1:m2 = 3:2. Các thể tích khí đều đo ở đktc.
Giá trị của V1 gần nhất với
A. 2,016 B. 0,672 C. 1,008 D. 1,494
Câu 11: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
A. Dung dịch brom B. Dung dịch KOH (đun nóng).
C. Khí H2 (xúc tác Ni, đun nóng). D. Kim loại Na
Câu 12: Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại Al bằng dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch
X và 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là
A. 5,4 B. 4,05 C. 6,75 D. 2,7
Câu 13: Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hữu cơ gồm chất Y (C 2H2O2N) và chất Z (C4H12O2N2).
Đun nóng 9,42 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp T gồm hai amin kế tiếp có
tỉ khối so với He bằng 9,15. Nếu cho 9,42 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu
được dung dịch có chứa m gam muối của các hợp chất hữu cơ. Giá trị của m là
A. 10,31 gam B. 11,77 gam C. 14,53 gam D. 7,31 gam
Câu 14: Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C 6H6O4 và không tham gia phản ứng
tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxylic Z. Y không phản ứng với Cu(OH) 2
ở điều kiện thường; khi đun Y với H2SO4 đặc ở 1700C không tạo ra anken. Phát biểu nào sau
đây sai?
A. Chất X có mạch cacbon không phân nhánh.
B. Chất Z tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.
C. Chất Y có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic.
D. Phân tử chất Z có số nguyên tử hiđro bằng 1/2 số nguyên tử oxi
Câu 15: Một phân tử xenlulozơ có phân tử khối là 14,58 .10 6, biết rằng chiều dài mỗi mắt
xích C6H10O5 khoảng 5.10-7 (mm). Giá trị chiều dài của mạch xenlulozơ này gần đúng với
A. 3,0.10-1 (mm) B. 4,5.10-2 (mm) C. 3,0.10-2 (mm) D. 4,5.10-1 (mm)
Trang 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Câu 16: Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X (C 4H8O3N2), peptit Y
( C7HxOyNz) và peptit Z (C11HnOmNt). Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ,
thu được hỗn hợp T gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng
1,155 mol O2 thu được CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của Y
trong hỗn hợp E là
A. 6,12 % B. 4,64% C. 9,29% D. 6,97%
Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 3O4 và Cu (trong đó FeO chiếm
1/3 tổng số mol hỗn hợp X) trong dung dịch chứa NaNO 3 và HCl, thu được dung dịch Y chỉ
chứa các muối clorua và 0,896 lít NO (sản phẩm khử duy nhất của N +5, đktc). Mặt khác, hòa
tan hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp X trên trong dung dịch HCl thu được dung dịch Z chỉ chứa 3
muối có tổng khối lượng 29,6 gam. Trộn dung dịch Y với dung dịch Z thu được dung dịch T.
Cho AgNO3 tới dư vào T thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị
của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 196,35 B. 160,71 C. 111,27 D. 180,15
Câu 18: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng cả 3 phương pháp: thủy luyện, nhiệt luyện
và điện phân dung dịch?
A. K B. Al C. Cu D. Mg
Câu 19: Các chất trong dãy nào sau đây khi tác dụng với dung dịch AgNO 3/NH3 dư đều tạo
ra sản phẩm có kết tủa?
A. Vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomat, anđehit axetic.
B. Đivinyl, glucozơ, metyl fomat, amilozơ.
C. Glucozơ, metyl fomat, saccarozơ, anđehit axetic.
D. Fructozơ, anđehit axetic, amilopectin, xenlulozơ.
Câu 20: Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng
100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là
A. C3H7N B. C2H7N C. CH5N D. C3H5N
Câu 21: Trong các kim loại sau: Liti, Natri, Kali, Rubidi. Kim loại nhẹ nhất là
A. Rubidi B. Kali C. Liti D. Natri
Câu 22: Cho 45 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO 3)2 tan hoàn toàn trong dung
dịch chứa 1,0875 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung
dịch Y chỉ chứa 135,6 gam muối sunfat trung hòa (không chứa Fe 3+) và 5,88 lít khí Z (đktc)
gồm hai khí N2 và H2. Biết tỉ khối của Z so với H 2 là 33/7. Phần trăm khối lượng của nhôm
trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 13,0% B. 14,15% C. 13,4% D. 14,1%
Trang 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Câu 23: Để phân biệt các dung dịch ZnCl2, NH4Cl, KNO3, CuSO4 bằng phương pháp hóa học
ta có thể dùng dung dịch thuốc thử duy nhất là
A. BaCl2 B. NaOH C. Na2CO3 D. HNO3
Câu 24: Cho 17,82 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 12,57% về
khối lượng) vào nước dư, thu được a mol khí H 2 và dung dịch X. Cho dung dịch CuSO 4 dư
vào X, thu được 35,54 gam kết tủa. Giá trị của a là
A. 0,08 B. 0,10 C. 0,12 D. 0,22
Câu 25: Nước có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, SO42- và Cl- gọi là
A. nước có tính cứng vĩnh cửu B. nước có tính cứng toàn phần
C. nước có tính cứng tạm thời D. nước mềm
Câu 26: Tơ nào sau đây thuộc tơ nhân tạo?
A. Tơ visco B. Tơ tằm C. tơ olon D. Tơ nilon-6,6
Câu 27: Tổng số nguyên tử có trong một phân tử Alanin là
A. 11 B. 13 C. 10 D. 12
Câu 28: Cho các dung dịch sau: HCl, Na 2CO3, AgNO3, Na2SO4, NaOH và KHSO4. Số dung
dịch tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là
A. 6 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 29: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin
(Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được
đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val. Peptit X có thể là
A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val B. Ala-Phe-Gly-Ala-Gly
C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly D. Gly-Ala-Val-Val-Phe
Câu 30: Cho Mg đến dư vào dung dịch chứa đồng thời Cu 2+, Fe3+ và Ag+. Số phản ứng xảy ra

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 31: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Công thức hóa học của phèn chua là (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
B. Các kim loại Na và Ba đều phản ứng với H2O.
C. Thạch cao sống dùng để sản xuất xi măng.
D. Kim loại xesi dùng để chế tạo tế bào quang điện.
Câu 32: Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 204 gam dung dịch HNO 3 31,5%. Sau khi
kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,18 mol khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch X
thu được (6m + 3,96) gam muối khan. Kim loại M là
A. Mg B. Ca C. Cu D. Zn
Trang 4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Câu 33: Cho các phát biểu sau:
1) Gang là hợp kim của sắt có chứa từ 0,01 - 2% khối lượng cacbon.
(2) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+.
(3) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch K 2CrO4 thấy dung dịch từ màu vàng chuyển sang
màu da cam.
(4) Hỗn hợp gồm Al và FeO để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng hàn đường ray.
(5) Nước đá khô có công thức là CO2 (rắn), không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để
tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm.
Số phát biểu sai là
A. 4 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 34: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit
cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau
và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử).
Thủy phân hoàn toàn 11,76 gam X bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối và m gam
ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng natri dư, sau phản ứng thu được 1,792 lít khí (đktc) và
khối lượng bình tăng 4,96 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 11,76 gam X thì thu được
CO2 và 7,92 gam H2O. Phần trăm khối lượng este không no trong X gần nhất với giá trị là
A. 38,8% B. 40,8% C. 34,1% D. 29,3%
Câu 35: Cho Al tác dụng với lần lượt các dung dịch axit sau: HCl; HNO 3 loãng; H2SO4 đặc,
nóng; HNO3 đặc, nguội; H2SO4 loãng. Số dung dịch có thể hòa tan được Al là
A. 2 B. 4 C. 5 D. 3
Câu 36: Cho các chất CH3COOH (1), HCOO-CH2CH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COO-
CH2CH3 (4), CH3CH2CH2OH (5). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là
A. (3) > (1) > (5) > (4) > (2) B. (1) > (3) > (4) > (5) > (2)
C. (3) > (1) > (4) > (5) > (2) D. (3) > (5) > (1) > (4) > (2)
Câu 37: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành thì có kết tủa xuất hiện.
B. Tinh bột là lương thực của con người
C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.
D. Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ.
Câu 38: Cho axit Salixylic (X) (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với metanol có H 2SO4 đặc
xúc tác thu được metyl Salixylat (Y) dùng làm thuốc giảm đau. Cho Y phản ứng với dung
dịch NaOH dư thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có muối Z. Công thức cấu tạo của Z là
A. o - NaOC6H4COONa B. o - HOC6H4COONa
Trang 5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
C. o - NaOOCC6H4COONa D. o - NaOC6H4COOCH3
Câu 39: Cho 13,35g H2NCH2COOCH3 phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được
m(gam) muối. Giá trị của m là
A. 18,35 B. 19,35 C. 14,55 D. 15,55
Câu 40: Cho dung dịch X chứa AlCl 3 và HCl. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau:
Thí nghiệm 1: Cho phần 1 tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư thu được 71,75 gam kết tủa
Thí nghiệm 2: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào phần 2, kết quả thí nghiệm được biểu
diễn trên đồ thị sau:
A. 0,57 B. 0,62 C. 0,51 D. 0,33
Đáp án
1-D 2-B 3-B 4-A 5-B 6- 7-A 8-A 9-A 10-D
11-D 12-D 13-B 14-B 15-B 16-A 17-D 18-C 19-A 20-C
21-C 22-C 23-B 24-A 25-B 26-A 27-B 28-C 29-D 30-B
31-A 32-A 33-B 34-C 35-B 36-A 37-C 38-A 39-C 40-B
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D
Câu 2: Đáp án B
Có nFe2+ = a mol, nCl- = 3a , nAg+ = 4,8a
Các phản ứng xảy ra là Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag
Ag+ + Cl- → AgCl
Kết tủa gồm Ag : a mol và AgCl : 3a → a. 108 + 3a. 143,5 = 64,62 → a = 0,12
Khối lượng chất tan có trong Y là :
0,12. ( 56 + 71) + 0,12. 58,5 + 4,8. 0,12. 180 - 64,62 = 55,56 gam.
Câu 3: Đáp án B
Nhận thấy hỗn hợp M có dạng Gly-Ala-(Lys) x → công thức phân tử trung bình của M là
C5+6xH10 + 12xN2+2xO3+x
Trang 6 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
16.(3  x)
%O= = 0,199 → x ≈ 2
12.(5  6x)  10  12x  16.(3  x)  14.(2  2x)
Gly-Ala-(Lys)2 + 6HCl + 3H2O → muối
mmuối = 0,1. ( 75 + 89 + 146.2 - 3. 18) + 0,6. 36,5 + 0,3. 18 = 67,5 gam
Câu 4: Đáp án A
Câu 5: Đáp án B
Nhận thấy tại 3088 s, 6176 s, t khối lượng catot tăng là do Cu bám vào
→ tại 3088 s thì khối lượng dung dịch giảm là do CuCl 2 " 10,8 : 135 = 0,08 mol → số e trao
đổi là 0,08. 2 = 0,16 mol
sô e trao đổi tại t giây là 0,16.2,5 = 0,4 mol
0,16.96500
Áp dụng định luật faraday → I = = 5A
3088
0, 4.96500
Thời gian t s → t = = 7720 s
5
Câu 6: Đáp án
Phenyl axetat : CH3COOC6H5 x mol, Etyl benzoat : C6H5COOC2H5: y mol
 2x  y  0, 2  x  0, 04
Ta có hệ  →
136x  150y  23, 44  y  0,12
Khi thủy phân phenyl axetat và etyl benzoat trong KOH tạo muối và C 2H5OH : 0,12 mol và
H2O: 0,04 mol
Bảo toàn khối lượng → mmuối = 23,44 + 0,2. 56 - 0,12. 46 - 0,04. 18 = 28,4 gam. Đáp án D.
Câu 7: Đáp án A
Câu 8: Đáp án A
Các phương trình xảy ra là : Ba +2H2O → Ba(OH)2 + H2
Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2O
Vì còn m gam chất rắn không tan Al2O3 → dung dịch thu được chỉ chứa Ba(AlO2)2 : 2a mol.
Chất rắn không tan Al2O3: a mol
Bảo toàn electron → 2nBa = 2nH2 → nBa = 2a = 0,08 → a = 0,04 mol
→ m = 0,04. 102 = 4,08 gam.
Câu 9: Đáp án A
Câu 10: Đáp án D
Gọi số mol kết tủa cực đại là 7x → Lượng kết tủa tại m 1 là 3x mol, lượng kết tủa tại m 2 là 2x
mol
Tại thời điểm V lít CO2 lượng kết tủa chưa đạt cực đại → nCO2 = nCaCO3 = 3 x mol
Trang 7 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Tại thời điểm V + V1 lít CO2 lượng kết tủa đạt cực đại 7x mol → n CO2 = nCa(OH)2 =nCaCO3 =7x
mol
tại thời điểm V + 3,36 lít CO2 thì xảy ra sự hoàn tan kết tủa tạo CaCO 3 : 2x mol và Ca(HO3)2:
5x mol ( bảo toàn Ca)
Bảo toàn nguyên tố C → n CO2 = n CaCO3 + 2n Ca(HO3)2 → 3x + 0,15 = 2x + 2.5x → x = 1/60
→ 3.1/60 . 22,4 + V1 = 7. 1/60.22,4→ V1 = 1,493 lít
Câu 11: Đáp án D
Câu 12: Đáp án D
Câu 13: Đáp án B
X gồm Y (C2H7O2N) → Y là HCOONH3CH3
và Z (C4H12O2N2) → Z là H2NCH2COOH3NC2H5.
X + NaOH → 2 amin là CH3NH2 và C2H5NH2 với tỉ lệ 3 : 2.
||→ Thêm khối lượng ||→ giải hệ nY = 0,06 mol và nZ = 0,04 mol.
Theo đó, X + HCl thu được 0,06 mol CH3NH3Cl + 0,04 mol C2H5NH3Cl
và đừng quên còn 0,04 mol ClH3NCH2COOH nữa nhé.
Theo đó, yêu cầu m = mmuối = 11,77 gam.
Câu 14: Đáp án B
6.2  2  6
X có π + v = = 4 = 2π COO + 2πC=C
2
X không tham gia phản ứng tráng bạc → axit cacboxylic Z phải khác HCOOH
Ancol Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường → Y không có 2 nhóm OH liền kề
Khi đun Y với H2SO4 đặc 170 0 không tạo ra anken → Y có thể là CH 3OH hoặc Y có nhóm
OH gắn với C bậc 3
Cấu tạo thỏa mãn của X là CH3OOC-C≡C-COOCH3 → A đ
ancol Y là CH3OH có nhiệt độ sôi thấp hơn C2H5OH → C đúng
Z là HOOC-C≡C- COOH → D đúng
Z không tham gia phản ứng với AgNO3/NH3 → B sai
Câu 15: Đáp án B
Câu 16: Đáp án A
Bảo toàn nguyên tố Na → nNaOH = 2Na2CO3 = 0,44 mol
 NH  CH 2  CO

Quy hỗn hợp X về  CH 2 + 0,44 mol NaOH → muối + H2O
H O
 2
Có nNH-CH2-CO = nNaOH = 0,44 mol
Trang 8 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
Lượng O2 đốt cháy T tương đương lượng O 2 đốt E → nO2 = 2,25nNH-CH2-CO + 1,5nCH2 → nCH2 =
( 1,155 -2,25. 0,44) : 1,5 = 0,11 mol
28, 42  0,11.14  0, 44.57
→ nH2O = nE = =0,1 mol
18
Thuỷ phân E tạo muối của Gly, Ala, Val. Số C của Y là 7= 5+2 = 2+2+3 → Y hoặc là đipeptit
hoặc tripeptit
mà số mắt xích trung bình là n = 0,44 : 0,1 =4,4 → Z có số mắt xích > 4
thấy số C của Z là 11 = 2+2 + 2+2 +3 → Z là (Gly)4 Ala
Gọi số mol của X, Y, Z lần lượt là x, y, z
TH1: Y là đieptit Val-Gly .
 x  y  z  0,1  x  0, 01
 
Ta có hệ  4x  7y  11z  0, 44.2  0,11 →  y  0, 01
 2x  2y  5z  0,55  z  0, 08
 
0, 01.(117  75  18)
%Y= .100% = 6,12%
28, 42
TH2: Nếu Y là tripeptit Gly-Gly-Ala
 x  y  z  0,1

Ta có hệ  4x  7y  11z  0, 44.2  0,11 → x=-0,01 ( loại)
 2x  3y  5z  0, 44

Câu 17: Đáp án D
phản ứng X + 2HCl → Z + 1H2O ||→ BTKL có nH2O = 0,24 mol.
||→ nO trong X = 0,24 mol. Lại thêm mX = 16,4 gam và nFeO = 1/3nX
||→ đủ giả thiết để giải ra: nFeO = 0,04 mol; nFe3O4 = 0,05 mol và nCu = 0,03 mol.
Dạng Ag, Cl, Fe đặc trưng ||→ gộp sơ đồ + xem xét cả quá trình:
 Fe : 0,38mol   641,3mol
7 48  }
 0,38mol 
   AgNO3    Ag  Fe 3 
 Cu : 0, 06   
mol
      2 { NO3   {
NO  H 2 O
{
 O : 0, 48mol   HCl
{   Cl  Cu
{ 1,26mol  0,04mol 0,56mol
 1,12mol   0,06mol 
Giải thích: gộp Y + Z nên lượng Fe, Cu, O dùng là gấp đôi. NaNO 3 bỏ ra khỏi sơ đồ vì đầu
cuối như nhau.
nH2O = nO trong oxit + 2nNO (theo ghép cụm). hoặc nhanh hơn dùng bảo toàn electron mở rộng:
có ∑nH+ = 2nO trong oxit + 4nNO = 1,12 mol → ∑nCl = 1,12 mol.
bảo toàn điện tích tính ∑nNO3– rồi cộng NO theo bảo toàn N có 1,3 mol Ag
||→ yêu cầu mkết tủa = mAg + mCl = 180,16 gam.
Trang 9 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải