Đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý năm 2016 trường thpt yên lạc 2, vĩnh phúc (lần 4)

  • 31 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 4 NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Vật lý, Khối: 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có: 05 trang) Mã đề thi 132
Họ và tên thí sinh:……….……….….………..
Số báo danh:…………………………..………
Câu 1: Con lắc đơn có sợi dây chiều dài l = 1m dao động điều hoà tại nơi có gia tốc g = 10m/s2, 2 = 10.
Chu kì của con lắc là:
A. 0,5s B. 0,25s C. 1s D. 2s
5
Câu 2: Một mạch dao động LC có năng lượng 3,6.10 J và điện dung của tụ điện C là 5 F . Tìm năng
lượng tập trung tại cuộn cảm khi hiệu điện thế giữa hai bản cực của tụ điện là 2 V.
A. 105 J. B. 2,6 J. C. 4,6.105 J. D. 2,6.105 J.
Câu 3: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây
có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 4: Một vật dao động điều hoà với chiều dài quỹ đạo là 24 cm. Biên độ dao động của vật là
A. 16 cm B. 12 cm C. 24 cm D. 8 cm.
Câu 5: Một chất phát quang phát ra ánh sáng màu lục. Chiếu ánh sáng nào dưới đây vào chất đó thì nó sẽ
phát quang?
A. ánh sáng màu tím. B. ánh sáng màu vàng. C. ánh sáng màu vàng. D. ánh sáng
màu đỏ.
Câu 6: Nhận xét nào về tia bêta của chất phóng xạ là sai?
A. Tia β− gồm các hạt β− chính là các hạt electron.
B. Tia β làm ion hoá môi trường mạnh hơn tia anpha.
C. Có hai loại tia : tia β+ và tia β−.
D. Các hạt β phóng ra với vận tốc rất lớn, có thể gần bằng vận tốc ánh sáng.
Câu 7: Quang phổ liên tục :
A. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng
B. Dùng để nhận biết thành phần các chất trong nguồn sáng
C. Do các chất khí hoặc hơi ở áp suất thấp nóng sáng phát ra
D. Do các chất rắn, lỏng, khí ở áp suất lớn bị nung nóng phát ra
Câu 8: Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu mạch điện là: u = 200 2 cos ( 100 t - /6) (V) và cường
độ dòng điện qua mạch là: i = 2 2 cos ( 100 t + /6 ) (A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng bao
nhiêu?
A. 200 W B. 400 W C. 800 W D. 100W
Câu 9: Trong một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường
độ dòng điện
   
A. trễ pha . B. sớm pha . C. Trễ pha . D. sớm pha .
4 2 2 4
Câu 10: Sóng âm không truyền được trong
A. thép. B. không khí. C. chân không. D. nước.
Câu 11: Công thức tính khoảng vân giao thoa là
D D a D
A. i  . B. i  . C. i  . D. i  .
2a a D a
Câu 12: Điện áp xoay chiều có biểu thức u  141cos t (V ) .Điện áp hiệu dụng là
A. 141 V. B. 100V. C. 314V. D. 50V
Câu 13: Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.
B. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.
Trang 1/5 - Mã đề thi 132
C. Sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là sóng ngang.
D. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
Câu 14: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, biểu thức điện tích của một
bản tụ điện là q = 6cos(106t + π/3) nC. Khi điện tích của bản này là 4,8 nC thì cường độ dòng điện trong
mạch có độ lớn bằng
A. 3 mA B. 2,4 mA C. 3,6 mA D. 4,2 mA
Câu 15: Một sóng cơ có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v, bước sóng sẽ

v f
A.   B.   v.f C.   D.   f  v
f v
Câu 16: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện
dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là
A. 2 LC. B.  LC. C. D.
Câu 17: Nguồn âm S phát ra một âm có công suất P không đổi, truyền đẳng hướng về mọi phương. Tại
điểm A cách S 1m có mức cường độ âm là 70 dB. Giả sử môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ
âm tại điểm B cách S 10 mét là
A. 20 dB. B. 40 dB. C. 50 dB. D. 60 dB.
Câu 18: Mạng điện dân dụng ở nước ta có tần số 50 Hz. Tần số góc của dòng điện chạy qua các thiết bị
điện gia đình là
A. 100 rad/s. B. 100π rad/s. C. 50 rad/s. D. 50π rad/s.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.
B. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.
C. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang.
D. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.
Câu 20: Dao động tắt dần là dao động có
A. tần số giảm dần theo thời gian B. chu kì giảm dần theo thời gian
C. biên độ giảm dần theo thời gian. D. pha dao động giảm dần theo thời gian.
Câu 21: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là
x1=3cos(10t - /3) (cm); x2 = 4cos(10t + /6) (cm) (t đo bằng giây). Vận tốc cực đại của vật là
A. 50m/s B. 5cm/s C. 50cm/s D. 5m/s
Câu 22: Giới hạn quang điện của canxi là 0 = 0,45m thì công thoát electron ra khỏi bề mặt canxi là :
A. 5,51.10-19J B. 3,12.10-19J C. 4,41.10-19J D. 4,5.10-19J
Câu 23: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm)
(x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng
A. 50 cm/s. B. 5 m/s. C. 4 m/s. D. 40 cm/s.
Câu 24: Cho khối lượng của proton, notron và hạt nhân 2 He lần lượt là : 1,0073u ; 1,0087u và 4,0015u .
4
Biết 1uc2 =931,5MeV . Năng lượng liên kết của hạt nhân 24 He là
A. 28,41 MeV B. 30,21 MeV C. 14,21MeV D. 18,3eV
Câu 25: Trong truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được áp dụng
rộng rãi nhất là
A. tăng điện áp đầu đường dây truyền tải B. giảm chiều dài dây dẫn truyền tải.
C. Chọn dây có điện trở suất nhỏ. D. tăng tiết diện dây dẫn
Câu 26: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch
A. khuếch đại. B. phát dao động cao tần.
C. tách sóng. D. biến điệu.
Câu 27: Ở dao động cưỡng bức
A. tần số dao động phụ thuộc tần số ngoại lực và biên độ độ dao động bằng biên độ ngoại lực.
B. tần số dao động bằng tần số ngoại lực và biên độ dao động tỉ lệ thuận với biên độ ngoại lực.
C. tần số dao động phụ thuộc tần số ngoại lực và biên độ độ dao động phụ thuộc biên độ ngoại lực.
D. tần số dao động bằng tần số ngoại lực và biên độ độ dao động bằng biên độ ngoại lực.
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
Câu 28: Chất phóng xạ Pôlôni  210
84 Po  phóng ra tia α và biến thành chì 82 Pb Cho biết chu kỳ bán rã của
206
Pôlôni là T = 138 ngày. Lúc đầu có 18g Pôlôni, thời gian để lượng Pôlôni chỉ còn 2,25g là
A. 552 ngày B. 414 ngày C. 276 ngày D. 1104 ngày
Câu 29: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều
hoà. Nếu khối lượng m = 200g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối
lượng m bằng
A. 800 g. B. 100 g. C. 200 g. D. 50 g.

Câu 30: Hạt nhân 6 C phóng xạ β . Hạt nhân con sinh ra có
14
A. 5p và 6n. B. 7p và 7n. C. 6p và 7n. D. 7p và 6n.
Câu 31: Đoạn mạch xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm thay đổi được.
Lần lượt điều chỉnh L để ULmax; UCmax; URmax. Nếu ULmax=2UCmax thì ULmax gấp mấy lần URmax
A. 2 3 lần B. 2/ 3 lần C. 3 lần D. 3 lần
Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần , cuộn cảm thuần và tụ điện
mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 2 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời điểm t , điện áp
tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là 60V và 20V
. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là
A. 40V B. 10 13 V C. 140V D. 20 13 V
Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U = 120V, tần số f = 60Hz vào hai đầu đoạn mạch
RLC nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đo được là 1,2A. Biết điện áp hai đầu đoạn
2
mạch nhanh pha 3 rad so với điện áp hai đầu mạch RC, biết điện áp hiệu dụng URC = 120V. Giá trị điện
trở thuần là:
A. 200Ω B. 100Ω C. 40Ω D. 50Ω
Câu 34: Cho phản ứng hạt nhân: T + D   + n. Biết năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân T và
 lần lượt là 2,823 MeV; 7,076 MeV và độ hụt khối của hạt nhân D là 0,0024u. Lấy 1u = 931,5 (MeV/c2).
Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là
A. 17,499 MeV. B. 17,599 MeV. C. 17,799 MeV. D. 17,699 MeV.
Câu 35: Tiến hành thí nghiệm với con lắc lò xo treo thẳng đứng:
Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v 0 từ vị trí cân bằng thì vật dao động với biên độ A1.
Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x 0 rồi buông nhẹ. Lần này vật dao động với biên
độ A 2 .
Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x 0 rồi cung cấp cho vật nặng vận tốc v 0 . Lần này
vật dao động với biên độ bằng
A. A1  A2 . B. A12  A 22 . C.  A  A  / 2.
1 2
D.  A  A  / 2.
2
1
2
2
Câu 36: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn không dùng máy hạ thế. Cần phải tăng
điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vẫn đảm
bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi. Biết điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời
i và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ
A. 10 lần. B. 9,1 lần. C. 10 lần. D. 9,78 lần.
Câu 37: Cho mạch điện gồm điện trở gồm R=50Ω, cuộn thuần cảm L=(1/π) H và tụ điện C=(50/π) μF .
Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 50 + 100 2 cos100t + 50 2 cos200t (V) . Công suất tiêu thụ
của mạch điện là
A. 40W. B. 50W. C. 100W. D. 200W.
Câu 38: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần,cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện
rung thay đổi được điều chỉnh điện rung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện
áp hiệu dụng trên điện trở là 100V . Ở thời điểm mà điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 100 6 V thì
200 6
điện áp tức thời trên tụ là (V ) .Tính điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch ?
3
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
200 3
A. 200 (V) B. 240 (V) C. 400 (V) D. (V )
3
Câu 39: Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 10N/m có một đầu cố định đầu kia gắn vào vật m= 100g
Vật chuyển động có ma sát trên mặt bàn nằm ngang dọc theo trục của lò xo .Ban đầu vật được đưa đến vị
trí lò xo bị nén 6cm rồi buông nhẹ .Vật đến vị trí lò xo nén 4 cm có vận tốc 40cm/s .Khi qua vị trí lò xo
không biến dạng lần thứ nhất ,vật có vận tốc bằng:
A. 40 2cm / s B. 40 5cm / s C. 20 6cm / s D. 40 3cm / s
Câu 40: Cho mạch điện không phân nhánh RLC có R = 60Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = ,
1000
tụ điện cso điện dung C= µF, Tần số dòng điện 50Hz .Tại thời điểm t , hiệu điện thế tức thời hai
4
đầu cuộn dây và hai đầu đoạn mạch có giá trị lần lượt là uL =20V, u =40V. Dòng điện tức thời trong mạch
có giá trị cực đại bằng bao nhiêu ?
5 10
A. A B. 2 A C. 1A D. A
2 5
Câu 41: Cho mạch dao động LC lý tưởng với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 9mH. Trong quá trình
dao động, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12V. Tại thời điểm điện tích trên bản tụ có độ lớn q =
24nC thì dòng điện trong mạch có cường độ I = 4 3 mA. Chu kỳ dao động riêng của mạch bằng.
A. 12π(µs) B. 6 (µs) C. 12 (µs) D. 6π(µs)
Câu 42: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát đồng thời 3 bức xạ đơn sắc thuộc
vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt 1
  0, 42m , 2  0,56m và  3 , với 3   2 . Trên
màn, trong khoảng giữa vân sáng trung tâm tới vân sáng tiếp theo có màu giống màu vân sáng trung tâm,
 
ta thấy có 2 vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng 1 và 2 , 3 vạch sáng là sự trùng nhau của hai
  
vân sáng 1 và 3 . Bước sóng 3 là:
A. 0,63μm B. 0,76μm C. 0,60μm D. 0,65μm
Câu 43: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn S1 , S2 có phương trình lần lượt u1 =u2 =4cos40πt (mm) , tốc
độ truyền sóng là 120cm/s . Gọi I là trung điểm của S1S2, hai điểm A,B trên đoạn S1S2 lần lượt cách I một
khoảng 0,5cm và 2cm. Tại thời điểm t gia tốc của điểm A là 12cm/s2 thì gia tốc dao động tại điểm B có
giá trị là
A. 4 3 cm/s2 B. 12 3 cm/s2 C. - 4 3 cm/s2 D. -12cm/s2
Câu 44: Nguồn sáng thứ nhất có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1  450nm . Nguồn
sáng thứ hai có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2  0,60 m . Trong cùng một
khoảng thời gian, tỉ số giữa số photon mà nguồn thứ nhất phát ra so với số photon mà nguồn thứ hai phát
ra là 3:1. Tỉ số P1 và P2 là:
A. 4/3. B. 9/4 C. 4. D. 3.
Câu 45: Chiếu lần lượt 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng theo tỉ lệ 1 : 2 : 3  1 : 2 : 1,5 vào một tấm kim loại
thì nhận được các electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại tương ứng và có tỉ lệ
v1 : v2 : v3  2 : 1 : k , với k bằng:
A. 3 B. 1/ 3 C. 2 D. 1 / 2
Câu 46: Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các
quỹ đạo là rn = n2ro, với ro=0,53.10-10m; n=1,2,3, ... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng
lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy lên
quỹ đạo M, electron có tốc độ bằng
v v v
A. B. 3v C. D.
9 3 3
Câu 47: Một chất điểm dao động điều hòa: Tại thời điểm t1 có li độ 3cm thì tốc độ là 60 3 cm/s. Tại thời
điểm t2 có li độ 3 2 cm thì tốc độ 60 2 cm/s. Tại thời điểm t3 có li độ 3 3 cm thì tốc độ là:
A. 60 cm/s B. 30 3 cm/s C. 30 cm/s D. 30 2 cm/s
Trang 4/5 - Mã đề thi 132
Câu 48: Hạt  có động năng K = 3,1MeV đập vào hạt nhân nhôm đứng yên gây ra phản ứng
 27
13Al15 P  n , khối lượng của các hạt nhân là m = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn =
30
1,008670u, 1u = 931,5 Mev/c2. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng độ lớn vận tốc. Động năng của hạt n là
A. Kn = 0,0138 MeV. B. Kn = 0,4128 MeV. C. Kn = 0,2367 MeV. D. Kn =0,046 MeV.
Câu 49: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật nhỏ theo chiều dãn của lò xo đến khi
cách vị trí cân bằng 1 đoạn 9 (cm) thì buông nhẹ cho dao động điều hoà. Tại thời điểm vật qua li độ 3
2
(cm) theo chiều dãn của lò xo thì ta giữ chặt lò xo tại vị trí cách giá cố định 1 đoạn bằng chiều dài của
3
lò xo. Sau đó vật sẽ tiếp tục dao động điều hoà với biên độ
A. 9 (cm) B. 3 (cm) C. 6 (cm) D. 5 (cm)
Câu 50: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Yâng có a= 1mm; D=1m; ánh sáng thí nghiệm là ánh
sáng trắng có bước sóng từ 0.4  m đến 0,75  m . Tại điểm M cách vân trung tâm 5 mm có mấy bức xạ
cho vân sáng tại đó?
A. 5 B. 6 C. 4 D. 7
----------- HẾT ----------
Trang 5/5 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 4 NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Vật lý, Khối: 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có: 05 trang) Mã đề thi 209
Họ và tên thí sinh:……….……….….………..
Số báo danh:…………………………..………
Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là
x1=3cos(10t - /3) (cm); x2 = 4cos(10t + /6) (cm) (t đo bằng giây). Vận tốc cực đại của vật là
A. 50m/s B. 5m/s C. 5cm/s D. 50cm/s
Câu 2: Một chất phát quang phát ra ánh sáng màu lục. Chiếu ánh sáng nào dưới đây vào chất đó thì nó sẽ
phát quang?
A. ánh sáng màu tím. B. ánh sáng màu vàng. C. ánh sáng màu vàng. D. ánh sáng
màu đỏ.
Câu 3: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x
tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng
A. 4 m/s. B. 50 cm/s. C. 40 cm/s. D. 5 m/s.
Câu 4: Một vật dao động điều hoà với chiều dài quỹ đạo là 24 cm. Biên độ dao động của vật là
A. 16 cm B. 8 cm. C. 24 cm D. 12 cm
Câu 5: Nhận xét nào về tia bêta của chất phóng xạ là sai?
A. Tia β− gồm các hạt β− chính là các hạt electron.
B. Tia β làm ion hoá môi trường mạnh hơn tia anpha.
C. Có hai loại tia : tia β+ và tia β−.
D. Các hạt β phóng ra với vận tốc rất lớn, có thể gần bằng vận tốc ánh sáng.
Câu 6: Một mạch dao động LC có năng lượng 3,6.105 J và điện dung của tụ điện C là 5 F . Tìm năng
lượng tập trung tại cuộn cảm khi hiệu điện thế giữa hai bản cực của tụ điện là 2 V.
A. 4,6.105 J. B. 2,6 J. C. 105 J. D. 2,6.105 J.
Câu 7: Dao động tắt dần là dao động có
A. biên độ giảm dần theo thời gian. B. chu kì giảm dần theo thời gian
C. pha dao động giảm dần theo thời gian. D. tần số giảm dần theo thời gian
Câu 8: Trong một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường
độ dòng điện
   
A. sớm pha . B. sớm pha . C. Trễ pha . D. trễ pha .
2 4 2 4
Câu 9: Sóng âm không truyền được trong
A. thép. B. không khí. C. chân không. D. nước.
Câu 10: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều
hoà. Nếu khối lượng m = 200g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối
lượng m bằng
A. 800 g. B. 100 g. C. 200 g. D. 50 g.
Câu 11: Trong truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được áp dụng
rộng rãi nhất là
A. tăng điện áp đầu đường dây truyền tải B. giảm chiều dài dây dẫn truyền tải.
C. Chọn dây có điện trở suất nhỏ. D. tăng tiết diện dây dẫn
Câu 12: Quang phổ liên tục :
A. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng
B. Do các chất khí hoặc hơi ở áp suất thấp nóng sáng phát ra
C. Do các chất rắn, lỏng, khí ở áp suất lớn bị nung nóng phát ra
Trang 1/5 - Mã đề thi 209
D. Dùng để nhận biết thành phần các chất trong nguồn sáng
Câu 13: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện
dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là
A. 2 LC. B.  LC. C. D.
Câu 14: Cho khối lượng của proton, notron và hạt nhân 24 He lần lượt là : 1,0073u ; 1,0087u và 4,0015u .
Biết 1uc2 =931,5MeV . Năng lượng liên kết của hạt nhân 24 He là
A. 28,41 MeV B. 30,21 MeV C. 14,21MeV D. 18,3eV
Câu 15: Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu mạch điện là: u = 200 2 cos ( 100 t - /6) (V) và cường
độ dòng điện qua mạch là: i = 2 2 cos ( 100 t + /6 ) (A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng bao
nhiêu?
A. 800 W B. 200 W C. 400 W D. 100W
Câu 16: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch
A. khuếch đại. B. phát dao động cao tần.
C. tách sóng. D. biến điệu.
Câu 17: Mạng điện dân dụng ở nước ta có tần số 50 Hz. Tần số góc của dòng điện chạy qua các thiết bị
điện gia đình là
A. 100 rad/s. B. 100π rad/s. C. 50 rad/s. D. 50π rad/s.
Câu 18: Điện áp xoay chiều có biểu thức u  141cos t (V ) .Điện áp hiệu dụng là
A. 50V B. 100V. C. 314V. D. 141 V.
Câu 19: Giới hạn quang điện của canxi là 0 = 0,45m thì công thoát electron ra khỏi bề mặt canxi là :
A. 3,12.10-19J B. 4,5.10-19J C. 5,51.10-19J D. 4,41.10-19J
Câu 20: Một sóng cơ có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v, bước sóng sẽ

v f
A.   v.f B.   f  v C.   D.  
f v
Câu 21: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, biểu thức điện tích của một
bản tụ điện là q = 6cos(106t + π/3) nC. Khi điện tích của bản này là 4,8 nC thì cường độ dòng điện trong
mạch có độ lớn bằng
A. 2,4 mA B. 3 mA C. 3,6 mA D. 4,2 mA
Câu 22: Con lắc đơn có sợi dây chiều dài l = 1m dao động điều hoà tại nơi có gia tốc g = 10m/s2, 2 = 10.
Chu kì của con lắc là:
A. 0,5s B. 2s C. 1s D. 0,25s
Câu 23: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.
B. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang.
C. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.
D. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.
Câu 24: Công thức tính khoảng vân giao thoa là
D D a D
A. i  . B. i  . C. i  . D. i  .
a 2a D a
Câu 25: Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
B. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.
C. Sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là sóng ngang.
D. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.
Câu 26: Ở dao động cưỡng bức
A. tần số dao động phụ thuộc tần số ngoại lực và biên độ độ dao động bằng biên độ ngoại lực.
B. tần số dao động bằng tần số ngoại lực và biên độ dao động tỉ lệ thuận với biên độ ngoại lực.
Trang 2/5 - Mã đề thi 209
C. tần số dao động phụ thuộc tần số ngoại lực và biên độ độ dao động phụ thuộc biên độ ngoại lực.
D. tần số dao động bằng tần số ngoại lực và biên độ độ dao động bằng biên độ ngoại lực.
Câu 27: Chất phóng xạ Pôlôni  210
84 Po  phóng ra tia α và biến thành chì 82 Pb Cho biết chu kỳ bán rã của
206
Pôlôni là T = 138 ngày. Lúc đầu có 18g Pôlôni, thời gian để lượng Pôlôni chỉ còn 2,25g là
A. 552 ngày B. 414 ngày C. 276 ngày D. 1104 ngày
Câu 28: Hạt nhân 146 C phóng xạ β–. Hạt nhân con sinh ra có
A. 5p và 6n. B. 7p và 7n. C. 6p và 7n. D. 7p và 6n.
Câu 29: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên
dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là
A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.
Câu 30: Nguồn âm S phát ra một âm có công suất P không đổi, truyền đẳng hướng về mọi phương. Tại
điểm A cách S 1m có mức cường độ âm là 70 dB. Giả sử môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ
âm tại điểm B cách S 10 mét là
A. 50 dB. B. 60 dB. C. 40 dB. D. 20 dB.
Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U = 120V, tần số f = 60Hz vào hai đầu đoạn mạch
RLC nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đo được là 1,2A. Biết điện áp hai đầu đoạn
2
mạch nhanh pha 3 rad so với điện áp hai đầu mạch RC, biết điện áp hiệu dụng URC = 120V. Giá trị điện
trở thuần là:
A. 200Ω B. 100Ω C. 40Ω D. 50Ω
Câu 32: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần,cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện
rung thay đổi được điều chỉnh điện rung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện
áp hiệu dụng trên điện trở là 100V . Ở thời điểm mà điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 100 6 V thì
200 6
điện áp tức thời trên tụ là (V ) .Tính điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch ?
3
200 3
A. 400 (V) B. 200 (V) C. 240 (V) D. (V )
3
Câu 33: Hạt  có động năng K = 3,1MeV đập vào hạt nhân nhôm đứng yên gây ra phản ứng
 27
13Al15 P  n , khối lượng của các hạt nhân là m = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn =
30
1,008670u, 1u = 931,5 Mev/c2. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng độ lớn vận tốc. Động năng của hạt n là
A. Kn = 0,0138 MeV. B. Kn = 0,4128 MeV. C. Kn = 0,2367 MeV. D. Kn =0,046 MeV.
Câu 34: Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 10N/m có một đầu cố định đầu kia gắn vào vật m= 100g
Vật chuyển động có ma sát trên mặt bàn nằm ngang dọc theo trục của lò xo .Ban đầu vật được đưa đến vị
trí lò xo bị nén 6cm rồi buông nhẹ .Vật đến vị trí lò xo nén 4 cm có vận tốc 40cm/s .Khi qua vị trí lò xo
không biến dạng lần thứ nhất ,vật có vận tốc bằng:
A. 40 3cm / s B. 20 6cm / s C. 40 5cm / s D. 40 2cm / s
Câu 35: Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các
quỹ đạo là rn = n2ro, với ro=0,53.10-10m; n=1,2,3, ... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng
lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy lên
quỹ đạo M, electron có tốc độ bằng
v v v
A. B. C. 3v D.
9 3 3
Câu 36: Cho mạch điện gồm điện trở gồm R=50Ω, cuộn thuần cảm L=(1/π) H và tụ điện C=(50/π) μF .
Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 50 + 100 2 cos100t + 50 2 cos200t (V) . Công suất tiêu thụ
của mạch điện là
A. 40W. B. 50W. C. 100W. D. 200W.
Câu 37: Tiến hành thí nghiệm với con lắc lò xo treo thẳng đứng:
Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v 0 từ vị trí cân bằng thì vật dao động với biên độ A1.
Trang 3/5 - Mã đề thi 209
Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x 0 rồi buông nhẹ. Lần này vật dao động với biên
độ A 2 .
Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x 0 rồi cung cấp cho vật nặng vận tốc v 0 . Lần này
vật dao động với biên độ bằng
A. A1  A2 . B.  A  A  / 2.
2
1
2
2
C. A12  A 22 . D.  A  A  / 2.
1 2
Câu 38: Cho mạch dao động LC lý tưởng với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 9mH. Trong quá trình
dao động, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12V. Tại thời điểm điện tích trên bản tụ có độ lớn q =
24nC thì dòng điện trong mạch có cường độ I = 4 3 mA. Chu kỳ dao động riêng của mạch bằng.
A. 12π(µs) B. 12 (µs) C. 6 (µs) D. 6π(µs)
Câu 39: Cho mạch điện không phân nhánh RLC có R = 60Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = ,
1000
tụ điện cso điện dung C= µF, Tần số dòng điện 50Hz .Tại thời điểm t , hiệu điện thế tức thời hai
4
đầu cuộn dây và hai đầu đoạn mạch có giá trị lần lượt là uL =20V, u =40V. Dòng điện tức thời trong mạch
có giá trị cực đại bằng bao nhiêu ?
5 10
A. A B. 2 A C. 1A D. A
2 5
Câu 40: Cho phản ứng hạt nhân: T + D   + n. Biết năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân T và
 lần lượt là 2,823 MeV; 7,076 MeV và độ hụt khối của hạt nhân D là 0,0024u. Lấy 1u = 931,5 (MeV/c2).
Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là
A. 17,499 MeV. B. 17,799 MeV. C. 17,699 MeV. D. 17,599 MeV.
Câu 41: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn không dùng máy hạ thế. Cần phải tăng
điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vẫn đảm
bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi. Biết điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời
i và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ
A. 9,1 lần. B. 9,78 lần. C. 10 lần. D. 10 lần.
Câu 42: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn S1 , S2 có phương trình lần lượt u1 =u2 =4cos40πt (mm) , tốc
độ truyền sóng là 120cm/s . Gọi I là trung điểm của S1S2, hai điểm A,B trên đoạn S1S2 lần lượt cách I một
khoảng 0,5cm và 2cm. Tại thời điểm t gia tốc của điểm A là 12cm/s2 thì gia tốc dao động tại điểm B có
giá trị là
A. 4 3 cm/s2 B. 12 3 cm/s2 C. -4 3 cm/s2 D. -12cm/s2
Câu 43: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát đồng thời 3 bức xạ đơn sắc thuộc
  0, 42m 2  0,56m    2
vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt 1 , và 3 , với 3 . Trên
màn, trong khoảng giữa vân sáng trung tâm tới vân sáng tiếp theo có màu giống màu vân sáng trung tâm,
 
ta thấy có 2 vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng 1 và 2 , 3 vạch sáng là sự trùng nhau của hai
  
vân sáng 1 và 3 . Bước sóng 3 là:
A. 0,76μm B. 0,60μm C. 0,63μm D. 0,65μm
Câu 44: Chiếu lần lượt 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng theo tỉ lệ 1 : 2 : 3  1 : 2 : 1,5 vào một tấm kim loại
thì nhận được các electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại tương ứng và có tỉ lệ
v1 : v2 : v3  2 : 1 : k , với k bằng:
A. 3 B. 1/ 3 C. 2 D. 1 / 2
Câu 45: Nguồn sáng thứ nhất có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1  450nm . Nguồn
sáng thứ hai có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2  0,60 m . Trong cùng một
khoảng thời gian, tỉ số giữa số photon mà nguồn thứ nhất phát ra so với số photon mà nguồn thứ hai phát
ra là 3:1. Tỉ số P1 và P2 là:
A. 4. B. 4/3. C. 9/4 D. 3.
Trang 4/5 - Mã đề thi 209
Câu 46: Một chất điểm dao động điều hòa: Tại thời điểm t1 có li độ 3cm thì tốc độ là 60 3 cm/s. Tại thời
điểm t2 có li độ 3 2 cm thì tốc độ 60 2 cm/s. Tại thời điểm t3 có li độ 3 3 cm thì tốc độ là:
A. 60 cm/s B. 30 3 cm/s C. 30 2 cm/s D. 30 cm/s
Câu 47: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Yâng có a= 1mm; D=1m; ánh sáng thí nghiệm là ánh
sáng trắng có bước sóng từ 0.4  m đến 0,75  m . Tại điểm M cách vân trung tâm 5 mm có mấy bức xạ
cho vân sáng tại đó?
A. 6 B. 4 C. 7 D. 5
Câu 48: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật nhỏ theo chiều dãn của lò xo đến khi
cách vị trí cân bằng 1 đoạn 9 (cm) thì buông nhẹ cho dao động điều hoà. Tại thời điểm vật qua li độ 3
2
(cm) theo chiều dãn của lò xo thì ta giữ chặt lò xo tại vị trí cách giá cố định 1 đoạn bằng chiều dài của
3
lò xo. Sau đó vật sẽ tiếp tục dao động điều hoà với biên độ
A. 9 (cm) B. 3 (cm) C. 6 (cm) D. 5 (cm)
Câu 49: Đoạn mạch xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm thay đổi được.
Lần lượt điều chỉnh L để ULmax; UCmax; URmax. Nếu ULmax=2UCmax thì ULmax gấp mấy lần URmax
A. 3 lần B. 3 lần C. 2/ 3 lần D. 2 3 lần
Câu 50: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần , cuộn cảm thuần và tụ điện
mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 2 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời điểm t , điện áp
tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là 60V và 20V
. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là
A. 140V B. 20 13 V C. 40V D. 10 13 V
----------- HẾT ----------
Trang 5/5 - Mã đề thi 209
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 4 NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Vật lý, Khối: 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có: 05 trang) Mã đề thi 357
Họ và tên thí sinh:……….……….….………..
Số báo danh:…………………………..………
Câu 1: Chất phóng xạ Pôlôni  210
84 Po  phóng ra tia α và biến thành chì 82 Pb Cho biết chu kỳ bán rã của
206
Pôlôni là T = 138 ngày. Lúc đầu có 18g Pôlôni, thời gian để lượng Pôlôni chỉ còn 2,25g là
A. 414 ngày B. 1104 ngày C. 552 ngày D. 276 ngày
Câu 2: Mạng điện dân dụng ở nước ta có tần số 50 Hz. Tần số góc của dòng điện chạy qua các thiết bị
điện gia đình là
A. 100 rad/s. B. 100π rad/s. C. 50 rad/s. D. 50π rad/s.
Câu 3: Trong một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường
độ dòng điện
   
A. sớm pha . B. sớm pha . C. Trễ pha . D. trễ pha .
2 4 2 4
Câu 4: Một mạch dao động LC có năng lượng 3,6.105 J và điện dung của tụ điện C là 5 F . Tìm năng
lượng tập trung tại cuộn cảm khi hiệu điện thế giữa hai bản cực của tụ điện là 2 V.
A. 4,6.105 J. B. 2,6 J. C. 2,6.105 J. D. 105 J.
Câu 5: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây
có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là
A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.
Câu 6: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung
C. Chu kì dao động riêng của mạch là
A. 2 LC. B.  LC. C. D.
Câu 7: Dao động tắt dần là dao động có
A. pha dao động giảm dần theo thời gian. B. biên độ giảm dần theo thời gian.
C. tần số giảm dần theo thời gian D. chu kì giảm dần theo thời gian
Câu 8: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều
hoà. Nếu khối lượng m = 200g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối
lượng m bằng
A. 100 g. B. 800 g. C. 200 g. D . 50 g.
Câu 9: Con lắc đơn có sợi dây chiều dài l = 1m dao động điều hoà tại nơi có gia tốc g = 10m/s2, 2 = 10.
Chu kì của con lắc là:
A. 0,5s B. 0,25s C. 1s D. 2s
Câu 10: Giới hạn quang điện của canxi là 0 = 0,45m thì công thoát electron ra khỏi bề mặt canxi là :
A. 3,12.10-19J B. 4,5.10-19J C. 5,51.10-19J D. 4,41.10-19J
Câu 11: Trong truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được áp dụng
rộng rãi nhất là
A. giảm chiều dài dây dẫn truyền tải. B. Chọn dây có điện trở suất nhỏ.
C. tăng điện áp đầu đường dây truyền tải D. tăng tiết diện dây dẫn
Câu 12: Ở dao động cưỡng bức
A. tần số dao động phụ thuộc tần số ngoại lực và biên độ độ dao động phụ thuộc biên độ ngoại lực.
B. tần số dao động bằng tần số ngoại lực và biên độ dao động tỉ lệ thuận với biên độ ngoại lực.
C. tần số dao động bằng tần số ngoại lực và biên độ độ dao động bằng biên độ ngoại lực.
Trang 1/5 - Mã đề thi 357
D. tần số dao động phụ thuộc tần số ngoại lực và biên độ độ dao động bằng biên độ ngoại lực.
Câu 13: Công thức tính khoảng vân giao thoa là
D D a D
A. i  . B. i  . C. i  . D. i  .
a 2a D a
Câu 14: Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu mạch điện là: u = 200 2 cos ( 100 t - /6) (V) và cường
độ dòng điện qua mạch là: i = 2 2 cos ( 100 t + /6 ) (A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng bao
nhiêu?
A. 800 W B. 200 W C. 400 W D. 100W
Câu 15: Điện áp xoay chiều có biểu thức u  141cos t (V ) .Điện áp hiệu dụng là
A. 50V B. 100V. C. 314V. D. 141 V.
Câu 16: Hạt nhân 146 C phóng xạ β–. Hạt nhân con sinh ra có
A. 5p và 6n. B. 7p và 7n. C. 6p và 7n. D. 7p và 6n.
Câu 17: Cho khối lượng của proton, notron và hạt nhân He lần lượt là : 1,0073u ; 1,0087u và 4,0015u .
4
2
Biết 1uc2 =931,5MeV . Năng lượng liên kết của hạt nhân 24 He là
A. 30,21 MeV B. 28,41 MeV C. 18,3eV D. 14,21MeV
Câu 18: Một vật dao động điều hoà với chiều dài quỹ đạo là 24 cm. Biên độ dao động của vật là
A. 12 cm B. 24 cm C. 16 cm D. 8 cm.
Câu 19: Một sóng cơ có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v, bước sóng sẽ

v f
A.   v.f B.   f  v C.   D.  
f v
Câu 20: Sóng âm không truyền được trong
A. chân không. B. không khí. C. nước. D. thép.
Câu 21: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm)
(x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng
A. 50 cm/s. B. 4 m/s. C. 40 cm/s. D. 5 m/s.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.
B. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang.
C. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.
D. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.
Câu 23: Một chất phát quang phát ra ánh sáng màu lục. Chiếu ánh sáng nào dưới đây vào chất đó thì nó
sẽ phát quang?
A. ánh sáng màu vàng. B. ánh sáng màu đỏ. C. ánh sáng màu tím. D. ánh sáng màu vàng.
Câu 24: Quang phổ liên tục :
A. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng
B. Do các chất khí hoặc hơi ở áp suất thấp nóng sáng phát ra
C. Dùng để nhận biết thành phần các chất trong nguồn sáng
D. Do các chất rắn, lỏng, khí ở áp suất lớn bị nung nóng phát ra
Câu 25: Nhận xét nào về tia bêta của chất phóng xạ là sai?
A. Tia β làm ion hoá môi trường mạnh hơn tia anpha.
B. Tia β− gồm các hạt β− chính là các hạt electron.
C. Các hạt β phóng ra với vận tốc rất lớn, có thể gần bằng vận tốc ánh sáng.
D. Có hai loại tia : tia β+ và tia β−.
Câu 26: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là
x1=3cos(10t - /3) (cm); x2 = 4cos(10t + /6) (cm) (t đo bằng giây). Vận tốc cực đại của vật là
A. 5cm/s B. 5m/s C. 50cm/s D. 50m/s
Câu 27: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch
A. phát dao động cao tần. B. biến điệu. C. tách sóng. D. khuếch đại.
Trang 2/5 - Mã đề thi 357
Câu 28: Nguồn âm S phát ra một âm có công suất P không đổi, truyền đẳng hướng về mọi phương. Tại
điểm A cách S 1m có mức cường độ âm là 70 dB. Giả sử môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ
âm tại điểm B cách S 10 mét là
A. 50 dB. B. 60 dB. C. 40 dB. D. 20 dB.
Câu 29: Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
B. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.
C. Sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là sóng ngang.
D. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.
Câu 30: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, biểu thức điện tích của một
bản tụ điện là q = 6cos(106t + π/3) nC. Khi điện tích của bản này là 4,8 nC thì cường độ dòng điện trong
mạch có độ lớn bằng
A. 2,4 mA B. 3 mA C. 4,2 mA D. 3,6 mA
Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U = 120V, tần số f = 60Hz vào hai đầu đoạn mạch
RLC nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đo được là 1,2A. Biết điện áp hai đầu đoạn
2
mạch nhanh pha 3 rad so với điện áp hai đầu mạch RC, biết điện áp hiệu dụng URC = 120V. Giá trị điện
trở thuần là:
A. 50Ω B. 40Ω C. 200Ω D. 100Ω
Câu 32: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn S1 , S2 có phương trình lần lượt u1 =u2 =4cos40πt (mm) , tốc
độ truyền sóng là 120cm/s . Gọi I là trung điểm của S1S2, hai điểm A,B trên đoạn S1S2 lần lượt cách I một
khoảng 0,5cm và 2cm. Tại thời điểm t gia tốc của điểm A là 12cm/s2 thì gia tốc dao động tại điểm B có
giá trị là
A. -4 3 cm/s2 B. 4 3 cm/s2 C. -12cm/s2 D. 12 3 cm/s2
Câu 33: Đoạn mạch xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm thay đổi được.
Lần lượt điều chỉnh L để ULmax; UCmax; URmax. Nếu ULmax=2UCmax thì ULmax gấp mấy lần URmax
A. 3 lần B. 3 lần C. 2 3 lần D. 2/ 3 lần
Câu 34: Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các
quỹ đạo là rn = n2ro, với ro=0,53.10-10m; n=1,2,3, ... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng
lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy lên
quỹ đạo M, electron có tốc độ bằng
v v v
A. 3v B. C. D.
3 3 9
Câu 35: Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 10N/m có một đầu cố định đầu kia gắn vào vật m= 100g
Vật chuyển động có ma sát trên mặt bàn nằm ngang dọc theo trục của lò xo .Ban đầu vật được đưa đến vị
trí lò xo bị nén 6cm rồi buông nhẹ .Vật đến vị trí lò xo nén 4 cm có vận tốc 40cm/s .Khi qua vị trí lò xo
không biến dạng lần thứ nhất ,vật có vận tốc bằng:
A. 20 6cm / s B. 40 3cm / s C. 40 5cm / s D. 40 2cm / s
Câu 36: Tiến hành thí nghiệm với con lắc lò xo treo thẳng đứng:
Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v 0 từ vị trí cân bằng thì vật dao động với biên độ A1.
Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x 0 rồi buông nhẹ. Lần này vật dao động với biên
độ A 2 .
Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x 0 rồi cung cấp cho vật nặng vận tốc v 0 . Lần này
vật dao động với biên độ bằng
A. A1  A2 . B.  A  A  / 2.
2
1
2
2
C. A12  A 22 . D.  A  A  / 2.
1 2
Câu 37: Cho phản ứng hạt nhân: T + D   + n. Biết năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân T và
 lần lượt là 2,823 MeV; 7,076 MeV và độ hụt khối của hạt nhân D là 0,0024u. Lấy 1u = 931,5 (MeV/c2).
Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là
Trang 3/5 - Mã đề thi 357
A. 17,499 MeV. B. 17,799 MeV. C. 17,699 MeV. D. 17,599 MeV.
Câu 38: Cho mạch điện không phân nhánh RLC có R = 60Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = ,
1000
tụ điện cso điện dung C= µF, Tần số dòng điện 50Hz .Tại thời điểm t , hiệu điện thế tức thời hai
4
đầu cuộn dây và hai đầu đoạn mạch có giá trị lần lượt là uL =20V, u =40V. Dòng điện tức thời trong mạch
có giá trị cực đại bằng bao nhiêu ?
5 10
A. A B. 2 A C. 1A D. A
2 5
Câu 39: Cho mạch điện gồm điện trở gồm R=50Ω, cuộn thuần cảm L=(1/π) H và tụ điện C=(50/π) μF .
Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 50 + 100 2 cos100t + 50 2 cos200t (V) . Công suất tiêu thụ
của mạch điện là
A. 200W. B. 40W. C. 100W. D. 50W.
Câu 40: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát đồng thời 3 bức xạ đơn sắc thuộc
  0, 42m 2  0,56m    2
vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt 1 , và 3 , với 3 . Trên
màn, trong khoảng giữa vân sáng trung tâm tới vân sáng tiếp theo có màu giống màu vân sáng trung tâm,
 
ta thấy có 2 vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng 1 và 2 , 3 vạch sáng là sự trùng nhau của hai
  
vân sáng 1 và 3 . Bước sóng 3 là:
A. 0,65μm B. 0,63μm C. 0,76μm D. 0,60μm
Câu 41: Nguồn sáng thứ nhất có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1  450nm . Nguồn
sáng thứ hai có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2  0,60 m . Trong cùng một
khoảng thời gian, tỉ số giữa số photon mà nguồn thứ nhất phát ra so với số photon mà nguồn thứ hai phát
ra là 3:1. Tỉ số P1 và P2 là:
A. 3. B. 4/3. C. 9/4 D. 4.
Câu 42: Cho mạch dao động LC lý tưởng với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 9mH. Trong quá trình
dao động, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12V. Tại thời điểm điện tích trên bản tụ có độ lớn q =
24nC thì dòng điện trong mạch có cường độ I = 4 3 mA. Chu kỳ dao động riêng của mạch bằng.
A. 12 (µs) B. 12π(µs) C. 6π(µs) D. 6 (µs)
Câu 43: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần , cuộn cảm thuần và tụ điện
mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 2 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời điểm t , điện áp
tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là 60V và 20V
. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là
A. 140V B. 20 13 V C. 40V D. 10 13 V
Câu 44: Hạt  có động năng K = 3,1MeV đập vào hạt nhân nhôm đứng yên gây ra phản ứng
 27
13Al15 P  n , khối lượng của các hạt nhân là m = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn =
30
1,008670u, 1u = 931,5 Mev/c2. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng độ lớn vận tốc. Động năng của hạt n là
A. Kn = 0,2367 MeV. B. Kn =0,046 MeV. C. Kn = 0,0138 MeV. D. Kn = 0,4128 MeV.
Câu 45: Một chất điểm dao động điều hòa: Tại thời điểm t1 có li độ 3cm thì tốc độ là 60 3 cm/s. Tại thời
điểm t2 có li độ 3 2 cm thì tốc độ 60 2 cm/s. Tại thời điểm t3 có li độ 3 3 cm thì tốc độ là:
A. 60 cm/s B. 30 3 cm/s C. 30 2 cm/s D. 30 cm/s
Câu 46: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần,cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện
rung thay đổi được điều chỉnh điện rung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện
áp hiệu dụng trên điện trở là 100V . Ở thời điểm mà điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 100 6 V thì
200 6
điện áp tức thời trên tụ là (V ) .Tính điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch ?
3
Trang 4/5 - Mã đề thi 357
200 3
A. 240 (V) B. 200 (V) C. (V ) D. 400 (V)
3
Câu 47: Chiếu lần lượt 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng theo tỉ lệ 1 : 2 : 3  1 : 2 : 1,5 vào một tấm kim loại
thì nhận được các electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại tương ứng và có tỉ lệ
v1 : v2 : v3  2 : 1 : k , với k bằng:
A. 2 B. 1 / 2 C. 1/ 3 D. 3
Câu 48: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật nhỏ theo chiều dãn của lò xo đến khi
cách vị trí cân bằng 1 đoạn 9 (cm) thì buông nhẹ cho dao động điều hoà. Tại thời điểm vật qua li độ 3
2
(cm) theo chiều dãn của lò xo thì ta giữ chặt lò xo tại vị trí cách giá cố định 1 đoạn bằng chiều dài của
3
lò xo. Sau đó vật sẽ tiếp tục dao động điều hoà với biên độ
A. 3 (cm) B. 9 (cm) C. 5 (cm) D. 6 (cm)
Câu 49: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn không dùng máy hạ thế. Cần phải tăng
điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vẫn đảm
bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi. Biết điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời
i và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ
A. 9,78 lần. B. 9,1 lần. C. 10 lần. D. 10 lần.
Câu 50: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Yâng có a= 1mm; D=1m; ánh sáng thí nghiệm là ánh
sáng trắng có bước sóng từ 0.4  m đến 0,75  m . Tại điểm M cách vân trung tâm 5 mm có mấy bức xạ
cho vân sáng tại đó?
A. 6 B. 4 C. 7 D. 5
----------- HẾT ----------
Trang 5/5 - Mã đề thi 357
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 4 NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Vật lý, Khối: 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có: 05 trang) Mã đề thi 485
Họ và tên thí sinh:……….……….….………..
Số báo danh:…………………………..………
Câu 1: Trong một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường
độ dòng điện
   
A. trễ pha . B. sớm pha . C. sớm pha . D. Trễ pha .
4 2 4 2
Câu 2: Nguồn âm S phát ra một âm có công suất P không đổi, truyền đẳng hướng về mọi phương. Tại
điểm A cách S 1m có mức cường độ âm là 70 dB. Giả sử môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ
âm tại điểm B cách S 10 mét là
A. 50 dB. B. 60 dB. C. 40 dB. D. 20 dB.
Câu 3: Con lắc đơn có sợi dây chiều dài l = 1m dao động điều hoà tại nơi có gia tốc g = 10m/s2, 2 = 10.
Chu kì của con lắc là:
A. 0,5s B. 0,25s C. 1s D. 2s
Câu 4: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều
hoà. Nếu khối lượng m = 200g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối
lượng m bằng
A. 50 g. B. 200 g. C. 100 g. D. 800 g.
Câu 5: Một sóng cơ có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v, bước sóng sẽ là
v f
A.   v.f B.   f  v C.   D.  
f v
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.
B. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang.
C. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.
D. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.
Câu 7: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x
tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng
A. 40 cm/s. B. 5 m/s. C. 50 cm/s. D. 4 m/s.
Câu 8: Một vật dao động điều hoà với chiều dài quỹ đạo là 24 cm. Biên độ dao động của vật là
A. 24 cm B. 8 cm. C. 16 cm D. 12 cm
Câu 9: Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu mạch điện là: u = 200 2 cos ( 100 t - /6) (V) và cường
độ dòng điện qua mạch là: i = 2 2 cos ( 100 t + /6 ) (A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng bao
nhiêu?
A. 800 W B. 200 W C. 400 W D. 100W
Câu 10: Một mạch dao động LC có năng lượng 3,6.105 J và điện dung của tụ điện C là 5 F . Tìm năng
lượng tập trung tại cuộn cảm khi hiệu điện thế giữa hai bản cực của tụ điện là 2 V.
A. 4,6.105 J. B. 105 J. C. 2,6 J. D. 2,6.105 J.
Câu 11: Ở dao động cưỡng bức
A. tần số dao động phụ thuộc tần số ngoại lực và biên độ độ dao động phụ thuộc biên độ ngoại lực.
B. tần số dao động bằng tần số ngoại lực và biên độ dao động tỉ lệ thuận với biên độ ngoại lực.
C. tần số dao động bằng tần số ngoại lực và biên độ độ dao động bằng biên độ ngoại lực.
D. tần số dao động phụ thuộc tần số ngoại lực và biên độ độ dao động bằng biên độ ngoại lực.
Trang 1/5 - Mã đề thi 485
Câu 12: Giới hạn quang điện của canxi là 0 = 0,45m thì công thoát electron ra khỏi bề mặt canxi là :
A. 3,12.10-19J B. 4,5.10-19J C. 5,51.10-19J D. 4,41.10-19J
Câu 13: Nhận xét nào về tia bêta của chất phóng xạ là sai?
A. Tia β làm ion hoá môi trường mạnh hơn tia anpha.
B. Tia β− gồm các hạt β− chính là các hạt electron.
C. Các hạt β phóng ra với vận tốc rất lớn, có thể gần bằng vận tốc ánh sáng.
D. Có hai loại tia : tia β+ và tia β−.
Câu 14: Dao động tắt dần là dao động có
A. pha dao động giảm dần theo thời gian. B. chu kì giảm dần theo thời gian
C. tần số giảm dần theo thời gian D. biên độ giảm dần theo thời gian.
Câu 15: Hạt nhân 146 C phóng xạ β–. Hạt nhân con sinh ra có
A. 5p và 6n. B. 7p và 7n. C. 6p và 7n. D. 7p và 6n.
Câu 16: Cho khối lượng của proton, notron và hạt nhân 24 He lần lượt là : 1,0073u ; 1,0087u và 4,0015u .
Biết 1uc2 =931,5MeV . Năng lượng liên kết của hạt nhân 24 He là
A. 30,21 MeV B. 14,21MeV C. 18,3eV D. 28,41 MeV
Câu 17: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên
dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 18: Mạng điện dân dụng ở nước ta có tần số 50 Hz. Tần số góc của dòng điện chạy qua các thiết bị
điện gia đình là
A. 50 rad/s. B. 100π rad/s. C. 100 rad/s. D. 50π rad/s.
Câu 19: Sóng âm không truyền được trong
A. chân không. B. không khí. C. nước. D. thép.
Câu 20: Trong truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được áp dụng
rộng rãi nhất là
A. giảm chiều dài dây dẫn truyền tải. B. tăng tiết diện dây dẫn
C. tăng điện áp đầu đường dây truyền tải D. Chọn dây có điện trở suất nhỏ.
Câu 21: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện
dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là
A.  LC. B. C. 2 LC. D.
Câu 22: Một chất phát quang phát ra ánh sáng màu lục. Chiếu ánh sáng nào dưới đây vào chất đó thì nó
sẽ phát quang?
A. ánh sáng màu vàng. B. ánh sáng màu đỏ. C. ánh sáng màu tím. D. ánh sáng màu vàng.
Câu 23: Quang phổ liên tục :
A. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng
B. Do các chất khí hoặc hơi ở áp suất thấp nóng sáng phát ra
C. Dùng để nhận biết thành phần các chất trong nguồn sáng
D. Do các chất rắn, lỏng, khí ở áp suất lớn bị nung nóng phát ra
Câu 24: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là
x1=3cos(10t - /3) (cm); x2 = 4cos(10t + /6) (cm) (t đo bằng giây). Vận tốc cực đại của vật là
A. 50cm/s B. 5cm/s C. 50m/s D. 5m/s
Câu 25: Chất phóng xạ Pôlôni  210
84 Po  phóng ra tia α và biến thành chì 82 Pb Cho biết chu kỳ bán rã của
206
Pôlôni là T = 138 ngày. Lúc đầu có 18g Pôlôni, thời gian để lượng Pôlôni chỉ còn 2,25g là
A. 1104 ngày B. 414 ngày C. 552 ngày D. 276 ngày
Câu 26: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch
A. phát dao động cao tần. B. biến điệu. C. tách sóng. D. khuếch đại.
Trang 2/5 - Mã đề thi 485
Câu 27: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, biểu thức điện tích của một
bản tụ điện là q = 6cos(106t + π/3) nC. Khi điện tích của bản này là 4,8 nC thì cường độ dòng điện trong
mạch có độ lớn bằng
A. 2,4 mA B. 3 mA C. 4,2 mA D. 3,6 mA
Câu 28: Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
B. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.
C. Sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là sóng ngang.
D. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.
Câu 29: Điện áp xoay chiều có biểu thức u  141cos t (V ) .Điện áp hiệu dụng là
A. 100V. B. 314V. C. 141 V. D. 50V
Câu 30: Công thức tính khoảng vân giao thoa là
a D D D
A. i  . B. i  . C. i  . D. i  .
D a a 2a
Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát đồng thời 3 bức xạ đơn sắc thuộc
  0, 42m 2  0,56m    2
vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt 1 , và 3 , với 3 . Trên
màn, trong khoảng giữa vân sáng trung tâm tới vân sáng tiếp theo có màu giống màu vân sáng trung tâm,
 
ta thấy có 2 vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng 1 và 2 , 3 vạch sáng là sự trùng nhau của hai
  
vân sáng 1 và 3 . Bước sóng 3 là:
A. 0,63μm B. 0,60μm C. 0,76μm D. 0,65μm
Câu 32: Cho mạch điện không phân nhánh RLC có R = 60Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = ,
1000
tụ điện cso điện dung C= µF, Tần số dòng điện 50Hz .Tại thời điểm t , hiệu điện thế tức thời hai
4
đầu cuộn dây và hai đầu đoạn mạch có giá trị lần lượt là uL =20V, u =40V. Dòng điện tức thời trong mạch
có giá trị cực đại bằng bao nhiêu ?
5 10
A. A B. 2 A C. 1A D. A
2 5
Câu 33: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật nhỏ theo chiều dãn của lò xo đến khi
cách vị trí cân bằng 1 đoạn 9 (cm) thì buông nhẹ cho dao động điều hoà. Tại thời điểm vật qua li độ 3
2
(cm) theo chiều dãn của lò xo thì ta giữ chặt lò xo tại vị trí cách giá cố định 1 đoạn bằng chiều dài của
3
lò xo. Sau đó vật sẽ tiếp tục dao động điều hoà với biên độ
A. 3 (cm) B. 5 (cm) C. 6 (cm) D. 9 (cm)
Câu 34: Cho mạch điện gồm điện trở gồm R=50Ω, cuộn thuần cảm L=(1/π) H và tụ điện C=(50/π) μF .
Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 50 + 100 2 cos100t + 50 2 cos200t (V) . Công suất tiêu thụ
của mạch điện là
A. 200W. B. 40W. C. 100W. D. 50W.
Câu 35: Cho phản ứng hạt nhân: T + D   + n. Biết năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân T và
 lần lượt là 2,823 MeV; 7,076 MeV và độ hụt khối của hạt nhân D là 0,0024u. Lấy 1u = 931,5 (MeV/c2).
Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là
A. 17,499 MeV. B. 17,799 MeV. C. 17,699 MeV. D. 17,599 MeV.
Câu 36: Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 10N/m có một đầu cố định đầu kia gắn vào vật m= 100g
Vật chuyển động có ma sát trên mặt bàn nằm ngang dọc theo trục của lò xo .Ban đầu vật được đưa đến vị
trí lò xo bị nén 6cm rồi buông nhẹ .Vật đến vị trí lò xo nén 4 cm có vận tốc 40cm/s .Khi qua vị trí lò xo
không biến dạng lần thứ nhất ,vật có vận tốc bằng:
A. 40 3cm / s B. 40 5cm / s C. 20 6cm / s D. 40 2cm / s
Trang 3/5 - Mã đề thi 485
Câu 37: Cho mạch dao động LC lý tưởng với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 9mH. Trong quá trình
dao động, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12V. Tại thời điểm điện tích trên bản tụ có độ lớn q =
24nC thì dòng điện trong mạch có cường độ I = 4 3 mA. Chu kỳ dao động riêng của mạch bằng.
A. 12 (µs) B. 12π(µs) C. 6π(µs) D. 6 (µs)
Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U = 120V, tần số f = 60Hz vào hai đầu đoạn mạch
RLC nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đo được là 1,2A. Biết điện áp hai đầu đoạn
2
mạch nhanh pha 3 rad so với điện áp hai đầu mạch RC, biết điện áp hiệu dụng URC = 120V. Giá trị điện
trở thuần là:
A. 40Ω B. 100Ω C. 50Ω D. 200Ω
Câu 39: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần,cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện
rung thay đổi được điều chỉnh điện rung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện
áp hiệu dụng trên điện trở là 100V . Ở thời điểm mà điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 100 6 V thì
200 6
điện áp tức thời trên tụ là (V ) .Tính điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch ?
3
200 3
A. 240 (V) B. 200 (V) C. (V ) D. 400 (V)
3
Câu 40: Hạt  có động năng K = 3,1MeV đập vào hạt nhân nhôm đứng yên gây ra phản ứng
 27
13Al15 P  n , khối lượng của các hạt nhân là m = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn =
30
1,008670u, 1u = 931,5 Mev/c2. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng độ lớn vận tốc. Động năng của hạt n là
A. Kn = 0,2367 MeV. B. Kn =0,046 MeV. C. Kn = 0,0138 MeV. D. Kn = 0,4128 MeV.
Câu 41: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Yâng có a= 1mm; D=1m; ánh sáng thí nghiệm là ánh
sáng trắng có bước sóng từ 0.4  m đến 0,75  m . Tại điểm M cách vân trung tâm 5 mm có mấy bức xạ
cho vân sáng tại đó?
A. 6 B. 4 C. 7 D. 5
Câu 42: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần , cuộn cảm thuần và tụ điện
mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 2 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời điểm t , điện áp
tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là 60V và 20V
. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là
A. 40V B. 140V C. 20 13 V D. 10 13 V
Câu 43: Nguồn sáng thứ nhất có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1  450nm . Nguồn
sáng thứ hai có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2  0,60 m . Trong cùng một
khoảng thời gian, tỉ số giữa số photon mà nguồn thứ nhất phát ra so với số photon mà nguồn thứ hai phát
ra là 3:1. Tỉ số P1 và P2 là:
A. 3. B. 9/4 C. 4. D. 4/3.
Câu 44: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn S1 , S2 có phương trình lần lượt u1 =u2 =4cos40πt (mm) , tốc
độ truyền sóng là 120cm/s . Gọi I là trung điểm của S1S2, hai điểm A,B trên đoạn S1S2 lần lượt cách I một
khoảng 0,5cm và 2cm. Tại thời điểm t gia tốc của điểm A là 12cm/s2 thì gia tốc dao động tại điểm B có
giá trị là
A. 4 3 cm/s2 B. -4 3 cm/s2 C. -12cm/s2 D. 12 3 cm/s2
Câu 45: Chiếu lần lượt 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng theo tỉ lệ 1 : 2 : 3  1 : 2 : 1,5 vào một tấm kim loại
thì nhận được các electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại tương ứng và có tỉ lệ
v1 : v2 : v3  2 : 1 : k , với k bằng:
A. 2 B. 1 / 2 C. 1/ 3 D. 3
Câu 46: Tiến hành thí nghiệm với con lắc lò xo treo thẳng đứng:
Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v 0 từ vị trí cân bằng thì vật dao động với biên độ A1.
Trang 4/5 - Mã đề thi 485
Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x 0 rồi buông nhẹ. Lần này vật dao động với biên
độ A 2 .
Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn x 0 rồi cung cấp cho vật nặng vận tốc v 0 . Lần này
vật dao động với biên độ bằng
A.  A  A  / 2.
1 2
B. A1  A2 . C. A12  A 22 . D.  A  A  / 2.
2
1
2
2
Câu 47: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn không dùng máy hạ thế. Cần phải tăng
điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vẫn đảm
bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi. Biết điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời
i và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ
A. 9,78 lần. B. 9,1 lần. C. 10 lần. D. 10 lần.
Câu 48: Đoạn mạch xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm thay đổi được.
Lần lượt điều chỉnh L để ULmax; UCmax; URmax. Nếu ULmax=2UCmax thì ULmax gấp mấy lần URmax
A. 3 lần B. 2 3 lần C. 3 lần D. 2/ 3 lần
Câu 49: Một chất điểm dao động điều hòa: Tại thời điểm t1 có li độ 3cm thì tốc độ là 60 3 cm/s. Tại thời
điểm t2 có li độ 3 2 cm thì tốc độ 60 2 cm/s. Tại thời điểm t3 có li độ 3 3 cm thì tốc độ là:
A. 60 cm/s B. 30 3 cm/s C. 30 2 cm/s D. 30 cm/s
Câu 50: Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các
quỹ đạo là rn = n2ro, với ro=0,53.10-10m; n=1,2,3, ... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng
lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy lên
quỹ đạo M, electron có tốc độ bằng
v v v
A. 3v B. C. D.
3 3 9
----------- HẾT ----------
Trang 5/5 - Mã đề thi 485