Đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2016 của các trường thpt trên toàn quốc

  • 231 trang
  • file .pdf
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 0
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 1
TRƢỜNG THPT CHUYÊN SƠN LA Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số: y   x3  3x2  3(m2  1) x  3m2  1 (1)
a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số khi m = 1.
b) Tìm m để hàm số (1) có hai điểm cực trị x1 và x 2 đồng thời x1  x2  2 .
Câu 2 (1,0 điểm). Giải c{c phương trình, bất phương trình sau:
a) 5x1  4  52 x b) log x  log5 ( x  2)  log 1 3
5
5

Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân:
 x  x  sinx  dx
0
Câu 4 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình: sin 2 x  2 cos x  0 .
b) Một lớp học có 28 học sinh trong đó có 15 học sinh nam và 13 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 học
sinh tham gia Hội trại chào mừng ngày thành lập đo|n 26/3. Tính x{c su}t để trong 5 học sinh được
chọn có ít nhất 3 học sinh nam.
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD, đ{y ABCD l| hình chữ nhật có AB = a, BC = 2a. H l| trung điểm
cạnh AB, SH vuông góc với mặt phẳng đ{y, cạnh bên SA  a 5 . Tính thể tích hình chóp S.ABCD và
2
khoảng cách giữa hai đường thẳng HC và SD.
Câu 6 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (d) và mặt phẳng (P) có phương trình:
 x 1  2t

(d ) :  y  2  t ( P) : 2 x  y  z  1 0. Tìm tọa độ điểm A là giao của đường
z  3  t

thẳng (d) với (P). Viết phương trình đường thẳng qua A nằm trên mặt phẳng (P) và vuông góc với d.
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD; c{c điểm M, N và P lần lượt là
trung điểm của AB, BC và CD; CM cắt DN tại điểm I  5;2  . Biết P  11 ; 11  v| điểm A có ho|nh độ âm. Tìm
 
2 2
tọa độ điểm A và D.
 xy ( x  1)  x 3  y 2  x  y
Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: 


 
3 y 2  9 x2  3   4 y  2   1  x  x  1  0
2
Câu 9 (1,0 điểm). Cho các số dương x, y, z thỏa mãn x  y;  x  z  y  z   1 .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P  1 4 4
 
 x  y x  z  y  z
2 2 2
---------- Hết ---------
Thí sinh không đƣợc sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 1
TRƢỜNG THPT BẢO THẮNG SỐ 3 Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
Câu 1 (1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y  x 3  3x  2
9
Câu 2 (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x)  x  trên đoạn 1;4 
x
Câu 3 (1,0 điểm)
1. Giải phương trình : log22  x  2  log 2  x  2   3  0
x 2 3x  2
1 1
2. Giải bất phương trình :   
2 4
0
Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân : I   x x  1dx
1
Câu 5(1,0 điểm)
1. Giải phương trình cos2 x  5sinx  3  0 .
15
 1
2. Tìm số hạng chứa x trong khai triển nhị thức Niu – tơn của : f ( x)   x 2  
6
, x  0
 x
Câu 6 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A( 1;3;2), B(1; 1;4) . Viết phương
trình mặt cầu có đường kính AB
Câu 7 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình vuông cạnh bằng 4a , cạnh SA vuông góc với mặt
phẳng đ{y. Góc giữa cạnh SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 600 , M l| trung điểm của BC , N l| điểm thuộc cạnh
AD sao cho DN = a . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và MN .
2x 2  y 2  x  3( xy  1)  2 y

Câu 8 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình:  2 2 9  x, y  
 3  2 x  y  3  4  5x  2 x  y  9

Câu 9(1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn tâm I ngoại tiếp tam giác nhọn ABC.
1 1 4 22
Điểm E ; l| trung điểm cạnh AB và H ; là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng CI,
2 2 5 5
biết đường thẳng BC có phương trình x y 4 0 . Tìm tọa độ c{c đỉnh của tam giác ABC.
Câu 10 (1,0 điểm)
Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện xyz 8 .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
48
: P  ( x  y )( y  z )( z  x) +
x y z 3
---------- Hết ---------
Thí sinh không đƣợc sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 1
TRƢỜNG THPT CHUYÊN BÌNH MINH Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
Câu 1. (2,0 điểm)
1 3
a) Cho hàm số y x x 2 (1)
3
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) .
b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (1) tại điểm có ho|nh độ x0  1 .
Câu 2. (1,0 điểm)
a) Giải phương trình: 2 log2 (x 1) 2 log2 (x 2)
1
b) Cho là góc thỏa sin . Tính giá trị của biểu thức A (sin 4 2sin2 )cos
4
2x 1
Câu 3. (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y  trên đoạn  1;1 .
x2
x2 x 2 3 2x 1
Câu 4. (1,0 điểm) Giải phương trình: x 1
3
2x 1 3
Câu 5. (1,0 điểm) Tìm họ nguyên hàm : I x (x 2 sin 2x )dx
Câu 6. (1,0 điểm) Cho hình chóp S. ABCD có đ{y ABCD là hình thoi tâm I và có cạnh bằng a,
góc BAD bằng 600 .Gọi H l| trung điểm của IB và SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD) . Góc giữa
SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 450 . Tính thể tích của khối chóp S.AHCD và tính khoảng cách từ
điểm A đến mặt phẳng (SCD) .
Câu 7. (1,0 điểm) Đội tuyển văn nghệ của trường THPT Bình Minh có 3 học sinh khối nữ khối 12 , 4
học sinh nam khối 11 và 2 học sinh nữ khối 10 . Để thành lập đội tuyển văn nghệ dự thi cấp tỉnh nhà
trường cần chọn 5 học sinh từ 9 học sinh trên . Tính xác suất để trong 5 học sinh được chọn có cả học
sinh nam , học sinh nữ và có cả học sinh ở ba khối .
Câu 8. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình vuông ABCD có đỉnh C thuộc
đường thẳng d : x 2y 6 0 , điểm M(1;1) thuộc cạnh BD biết rằng hình chiếu vuông góc của
điểm M trên cạnh AB và AD đều nằm trên đường thẳng : x y 1 0 . Tìm tọa độ đỉnh C .
Câu 9. (1,0 điểm) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn a b c 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu
7 121
thức A
a2 b2 c2 14(ab bc ca )
---------- Hết ---------
Thí sinh không đƣợc sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ................................
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 3
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 2
TRƢỜNG THPT BỐ HẠ Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
2x 1
Câu 1 (1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thi hàm số y  .
x 1
Câu 2 (1,0 điểm) Cho hàm số y  x 3  3 x 2  3 x  2 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C)
tại giao điểm của (C) với trục tung.
Câu 3 (1,0 điểm) Cho hàm số y  x 3  2(m  2) x 2  (8  5m) x  m  5 có đồ thị (Cm) v| đường thẳng
d : y  x  m  1 . Tìm m để d cắt (Cm) tại 3 điểm phân biệt có ho|nh độ tại x1, x2 , x3 thảo mãn:
x12  x 22  x 32  20 .
Câu 4 (1,0 điểm) Giải phương trình lượng giác: (2sin x  1)( 3 sin x  2cos x  2)  sin 2 x  cos x
Câu 5 (1,0 điểm)
a) Tìm số nguyên dương n thỏa mãn: An2  3Cn2  15  5n.
20
 1 
b) Tìm hệ số của x trong khai triển P( x )   2 x  2  , x  0.
8
 x 
Câu 6 (1,0 điểm) Giải c{c phương trình sau:
a) 32 x  32 x  30
 
b) log3 x  x  1  log3 ( x  3)  1
2
Câu 7(1,0điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình chữ nhật với AB  2a, AD  a 3 . Mặt
bên SAB là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đ{y. Biết đường thẳng SD tạo với
mặt đ{y một góc 450. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và
BD.
Câu 8 (1,0 điểm ) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm I(1;3). Gọi N là
2
điểm thuộc cạnh AB sao cho AN  AB . Biết đường thẳng DN có phương trình x+y-2=0 và AB=3AD.
3
Tìm tọa độ điểm B.
32 x5  5 y  2  y ( y  4) y  2  2 x
Câu 9(1,0 điểm) Giải hệ phương trình:   x, y  .
( y  2  1) 2 x  1  8 x  13( y  2)  82 x  29
3
Câu 10 (1,0 điểm) Cho các số thực x, y , z thỏa mãn x  2, y  1, z  0 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
1 1
P 
2 x 2  y 2  z 2  2(2 x  y  3) y ( x  1)( z  1)
---------- Hết ---------
Thí sinh không đƣợc sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 4
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 1
TRƢỜNG THPT CAM RANH Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
1 3
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số : y = x - 2x2 + 3x -1 có đồ thị (C)
3
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Dùng đồ thị (C), hãy biện luận theo m số nghiệm của phương trình.: x3 - 6x2 + 9x - 3m- 3 = 0
Câu 2 (1,0 điểm)
1. Giải phương trình : 4 x+1 - 6.2 x+1 +8 = 0
2. Cho số phức z  3  2i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức w  iz  z .
e
3 + lnx
Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân: I= 
1
x
dx
Câu 4: (0,5 điểm). Giải phương trình : cos2x - cosx = 0
n
 1 
Câu 5 (0,5 điểm). Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niutơn của  2x +  , biết rằng
 x
An2 - Cn-1
n+1 = 4n + 6 .
Câu 6 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, Cho tam giác ABC có A(1,1,0); B(0;2;1)và trọng tâm của tam giác
G(0;2;-1).
1. Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm A;B;C.
2. Viết phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm C và vuông góc với mặt phẳng (ABC).
Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đ{y ABC l| tam gi{c đều cạnh a, tam giác SAC cân tại S và nằm
trong mặt phẳng vuông góc với đ{y,SB tạo với đ{y một góc 300.
M l| trung điểm cạnh BC.Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AM.
2 2
Câu 8 (1,0 điểm). Cho đường thẳng d: x – 5y – 2 = 0 v| đường tròn(C): x + y + 2x - 4y - 8 = 0
X{c định tọa độ c{c giao điểm A, B của đường tròn (C) v| đường thẳng d (điểm A có ho|nh độ dương).
Tìm tọa độ C thuộc đường tròn (C) sao cho tam giác ABC vuông ở B.
 x3  y 3  3x 2  3 y 2  24 x  24 y  52  0

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình:  x 2
  y 1
2
4
x 3 + y 3 +16z 3
Câu 10 (1,0 điểm). Cho x, y, z  0 thoả mãn x + y + z  0 .Tìm giá trị nhỏ nhất của P =
x + y + z
3
---------- Hết ---------
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 5
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 2
TRƢỜNG THPT CAM RANH Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
2x +1
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số : y = . có đồ thị (C)
x +1
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 1.
Câu 2 (0,5 điểm). Giải phương trình : log2 (x + 3) + 2log4 3.log 3x = 2
1 + 9i
Câu 3: (0.5 điểm). Tìm môđun của số phức: z= - 3i
1- i

2
Câu 4: (1,0 điểm). Tính tích phân: I    x  2  sin xdx
0
Câu 5: (1,0 điểm)
1. Giải phương trình : sinx + 2sin3x + sin5x = 0
2. Một tổ có 12 học sinh. Thầy gi{o có 3 đề kiểm tra khác nhau. Cần chọn 4 học sinh cho mỗi loại đề kiểm
tra. Hỏi có mấy cách chọn?
Câu 6 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình :
(S) : (x - 1)2 + (y - 2)2 + (z - 2)2 = 36 và (P) : x + 2y + 2z +18 = 0.
1. X{c định tọa độ tâm T và tính bán kính của mặt cầu (S). Tính khoảng cách từ T đến mặt phẳng (P).
2. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua T v| vuông góc với (P). Tìm tọa độ giao điểm của
d và (P).
Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp tứ gi{c đều S.ABCD có đ{y ABCD l| hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là
tam giác cân tại S nằm trong mặt phẳng vuông góc với đ{y (ABCD), cạnh bên SC hợp với mặt phẳng đ{y
một góc 600 .
1. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a
2. Tính góc hợp bởi giữa mặt bên (SCD) với đ{y.
Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam gi{c ABC có phương trình cạnh AB: x - y - 2 = 0,
phương trình cạnh AC: x + 2y - 5 = 0. Biết trọng tâm của tam giác G(3; 2). Viết phương trình cạnh BC
x 3 - 6x 2 + 13x = y 3 + y + 10
Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: 

 2x + y + 5 - 3 - x - y = x - 3x - 10y + 6
3 2
1 1 1
Câu 10 (1,0 điểm). Cho x, y, z là các số thực dương lớn hơn 1 v| thoả mãn điều kiện + +  2 . Tìm giá
x y z
trị lớn nhất của biểu thức A =  x -1  y -1 z -1  .
---------- Hết ---------
Thí sinh không đƣợc sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 6
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 1
TRƢỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
2x 1
Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y 
x2
Câu 2 (1,0 điểm). Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y  x 3  (m  3) x 2  1  m đạt cực đại tại điểm x =
–1
Câu 3 (1,0 điểm).
a) Cho số phức z thỏa mãn z  2 z  2  4i . Tìm môđun của số phức z.
b) Giải bất phương trình 3 log3 x  log3 (3x) 1  0
( x 2  x )e  x  x 2
1
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân 0 x 1
dx.
x2 y2 z
Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng (d ) :   v| điểm
1 1 2
A(2;3;1). Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa A và (d). Tính cosin của góc giữa mặt phẳng (P) và mặt
phẳng tọa độ (Oxy).
Câu 6 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình cos3x  cos x  2sin 2 x  0
12
 1 
b) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức Niutơn  2 x   ,x 0
 5
x
Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có AB = a, BC = 2a, ABC = 1200.
, hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (A’B’C’) trùng với trung điểm cạnh A’B’, góc giữa đường
thẳng AC’ v| mặt phẳng (A’B’C’) bằng 600 . Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ v| góc giữa hai mặt
phẳng (BCC’B’) và (ABC).
Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam gi{c ABC có c{c đường thẳng chứa đường cao kẻ
từ A, trung tuyến kẻ từ B và phân giác trong kẻ từ C lần lượt là (d1): 3x – 4y + 27=0, (d2): 4x + 5y – 3 = 0, (d3):
x + 2y – 5 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.
 x 2  x  1  y 2  y  1  x 2  xy  y 2
Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình:  ( x, y  )
4( x  1)( xy  y  1)  3x  3 x 4  x 2
Câu 10 (1,0 điểm). Cho ba số thực dương a, b, c. Tìm gi{ trị nhỏ nhất của biểu thức
a b c 2(a 2  b2  c 2 )
P   
bc ca ab ab  bc  ca
---------- Hết ---------
Thí sinh không đƣợc sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 7
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 2
TRƢỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
Câu 1 (2,0 điểm) : Cho h|m số y  x 4  (2m  1) x 2  m 2  m(1)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 1.
b. Tìm các giá trị của tham số m để đồ thi hàm số (1) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có ho|nh độ
x1 , x2 , x3 , x4 thỏa mãn x14  x24  x34  x44  26
Câu 2 (1,0 điểm) : Giải phương trình : cos3x  cos x  sin 4 x  2sin 2 x
x2
Câu 3 (1,0 điểm) : Giải phương trình log 2 ( x 2  2 x)  log 1 2
2 x

Câu 4 (1,0 điểm) : Cho góc α thỏa mãn     và 2sin   cos   1. Tính gi{ trị biểu thức
2
sin   2cos 
A
tan   1
Câu 5 (1,0 điểm) :
a. Gọi S l| tập hợp c{c số tự nhiên có 4 chữ số đôi một kh{c nhau được th|nh lập từ c{c chữ số 0, 1, 2, 3, 4,
5. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính x{c suất để số được chọn l| số chẵn.
b. Cho n l| số nguyên dương, tính tổng S  C2nn11  C2nn21  ...  C22nn11 (với Cnk l| số tổ hợp chập k của n phần
tử)
Câu 6 (1,0 điểm) : Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đ{y ABC l| tam gi{c đều cạnh a, B’A = B’C = B’C, góc
giữa cạnh bên BB’ v| (ABC) bằng 600 . Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ v| khoảng c{ch giữa
hai đường thẳng AC, BB’.
Câu 7 (1,0 điểm) : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm H(3;0) l| hình
chiếu vuông góc của điểm A trên đường thằng BD, điểm K(0;-2) l| trung điểm cạnh BC, phương trình
đường trung tuyến đi qua đỉnh A của tam gi{c ADH l| 7x + 9y – 47 = 0. Tìm tọa độ c{c đỉnh của hình chữ
nhật ABCD.
 (tan x  tan y)(1  tan x tan y)
x  y  (1  tan 2 x)(1  tan 2 y)  
Câu 8 (1,0 điểm) : Giải hệ phương trình  (với x, y ∈ 0;  )
 3 7 x  1  5 y  4  2 x  3  y ( x  1)  2

Câu 9 (1,0 điểm) : Cho ba số thực không }m x, y, z thỏa mãn x + y + z = 1 . Tìm gi{ trị lớn nhất v| gi{ trị
nhỏ nhất của biểu thức: T  2 1  x  1  y 2  1  z 2
---------- Hết ---------
Thí sinh không đƣợc sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ................................
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 8
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 1
TRƢỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƢƠNG Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
2x  3
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số y 
x2
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết rằng tiếp tuyến tạo với hai đường tiệm cận của (C) một
tam giác có diện tích hình tròn ngoại tiếp là nhỏ nhất.
1 2 tan 2 
Câu 2 (1,0 điểm) Cho cot   . Tính giá trị biểu thức M 
3 2sin 2   3sin  cos   5cos 2 
Câu 3 (1,0 điểm) Giải phương trình 2sin x  sin 2x  2sin x cos 2 x  1  2cos x
Câu 4 (1,0 điểm) Giải bất phương trình log 2 ( x 2  2 x  3)  log 1 ( x  3)  log 22 ( x  1).
2
Câu 5 (1,0 điểm)
n
 1 
a) Tìm hệ số của số hạng chứa x trong khai triên nhị thức Niutơn của P ( x)   x 3  2  ; x ≠ 0. Biết rằng n
10
 x 
là số tự nhiên thỏa mãn Cn  13Cn
4 2
b) Một lớp học có 18 học sinh. Tổ 1 có 7 học sinh, tổ 2 có 6 học sinh, tổ 3 có 5 học sinh. Chọn ngẫu nhiên 8
học sinh đi dự lễ ph{t thưởng do nh| trường tổ chức. Tính xác suất để chọn được 8 học sinh sao cho mỗi tổ
có ít nhất 1 học sinh tham dự.
Câu 6 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác nhọn ABC. Đường phân giác trong BD có
 1
phương trình x + y – 2 = 0. Đường trung tuyến BN có phương trình 4x + 5y – 9 = 0. Điểm M  2;  năm trên
 2
15
cạnh BC. B{n kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là R  . Tìm tọa độ c{c đỉnh A, B, C.
6
Câu 7 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình chữ nhật, AB = a, AD = 2a. Cạnh bên SA
2
vuông góc với đ{y ABCD. Cạnh bên SC tạo với đ{y ABCD một góc α v| tan   . Gọi M l| trung điểm
5
BC, N l| giao điểm của DM với AC, H là hình chiếu của A trên SB. Tính thể tích hình chóp S.ABMN và
khoảng cách từ điểm H tới mặt phẳng (SDM).
Câu 8 (1,0 điểm) Giải phương trình sau x3  3x 2  4 x  1  x 2  3   x  x  1, x 
2
Câu 9 (1,0 điểm) Cho các số dương a, b, c thỏa mãn a2  b2  c2  1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
ab bc a3b3  b3c3
P  
1  c2 1  a2 24c3a3
---------- Hết ---------
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 9
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 2
TRƢỜNG THPT CHUYÊN KHTN Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
Câu 1 (2,0 điểm) : Cho hàm số y  ( x  m)3  3x 2  6mx  3m 2
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 0.
2
2) Chứng minh rằng ymax  ymin
2
 16.
Câu 2 (2,0 điểm) :
1) Giải phương trình: sin 2x  cos 2 x  cos x  3sin x  2  0.
2) Cho đa gi{c đều 24 đỉnh, hỏi có bao nhiêu tứ gi{c có 4 đỉnh l| đỉnh đa gi{c v| 4 cạnh l| 4 đường chéo của
đa gi{c.
Câu 3 (2,0 điểm) :
1  x2
1)Viết phương trình của c{c đường tiệm cận và lập bảng biến thiên của hàm số y  .
3
1  x3
2)Gọi z1 , z 2 là nghiệm phức của phương trình : z 2  (2i  1) z  i  1  0. Tính | z12  z22 | .
Câu 4 (3,0 điểm) :
1) Cho lăng trụ tam gi{c đều ABC.A’B’C’ có AB = 2a, góc giữa AB’ v| BC’ bằng 600 . Tính thể tích của lăng
trụ.
2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình vuông ABCD có đỉnh A(1;2;1) v| đường chéo BD có
x 3 y z
phương trình   . Tìm tọa độ c{c đỉnh còn lại của hình vuông.
4 1 1
3)Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, B(1;1), đường thẳng AC có phương trình 4x + 3y –
32 = 0. Trên tia BC lấy điểm M sao cho BC.BM = 75. Tìm tọa độ đỉnh C biết b{n kính đường tròn ngoại tiếp
5 5
tam giác AMC bằng .
2
Câu 5 (1,0 điểm) : Với x, y, z là các số thực đôi một phân biệt. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
2 2
 2x  y   2 y  z   2z  x 
2
M       .
 x y   yz   zx 
---------- Hết ---------
Thí sinh không đƣợc sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ................................
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 10
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 2
TRƢỜNG THPT CHUYÊN KHTN Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
Câu 1 (1,0 điểm) : Khảo s{t sự biến thiên v| vẽ đồ thị của h|m số: y  x 4  2 x 2
x2
Câu 2 (1,0 điểm) : Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị h|m số y  biết tiếp tuyến cắt hai trục Ox,
x 1
Oy lần lượt tại c{c điểm A, B ph}n biệt thỏa mãn điều kiệu OB = 3OA.
Câu 3 (1,0 điểm) :
| z |2 2( z  i)
a) Tìm phần thực v| phần ảo của số phức z thỏa mãn :  2iz  0
z 1 i
b) Giải phương trình trên tập số thực (3  5) x  (3  5) x  2 x1.

4
cos 2 x
Câu 4 (1,0 điểm) : Tính tích phân  cos x dx.
0
6
Câu 5 (1,0 điểm) : Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz, cho mặt phẳng
x 1 y z  2
(P) : x + 2y + z – 4 = 0 v| đường thẳng d :   . Tìm tọa độ giao điểm A của đường thẳng d v|
2 1 3
mặt phẳng (P) v| viết phương trình đường thẳng ∆ nằm trong mặt phẳng (P), đồng thời cắt v| vuông góc
với đường thẳng d.
Câu 6 (1,0 điểm) :
a) Giải phương trình lượng gi{c: sin x  3.sin 2 x  3.cos x  cos 2 x
b) Xét một đa gi{c đều 12 cạnh, hỏi có bao nhiêu tam gi{c không c}n có ba đỉnh l| c{c đỉnh của một đa gi{c
đều đã cho.
Câu 7 (1,0 điểm) : Cho hình chóp S.ABC có đ{y ABC l| tam gi{c c}n tại A trong đó
AB  AC  a, BAC  120o ; mặt bên SAB l| tam gi{c đều v| nằm trong mặt phẳng vuông góc với đ{y. Tính
theo a thể tích khối chóp S.ABC v| b{n kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC
Câu 8 (1,0 điểm) : Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ vuông góc Oxy, cho tam gi{c ABC có (4;6), trực t}m
H(4;4), trung điểm M của cạnh BC thuộc đường thẳng ∆: x – 2y – 1 = 0. Gọi E, F lần lượt l| ch}n đường cao
hạ từ c{c đỉnh B, C của tam gi{c. Tìm tọa độ c{c đỉnh B, C biết đường thẳng EF song song với đường thẳng
d: x – 3y + 5 = 0.
 x  3 y  7 x  2 y  5 y  x  3 y
Câu 9 (1,0 điểm) : Giải hệ phương trình trên tập số thực: 
2 x  y  x  y  4  2  5 xy
2 2 4 2
Câu 10 (1,0 điểm) : Xét c{c số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện x  y  z  x  y  z , chứng
2 3 4 3 4 5
minh rằng x  y  z  3
3 3 3
---------- Hết ---------
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 11
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 1
TRƢỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
Câu 1 (2,0 điểm) : Cho h|m số y  x 3  3 x 2  2
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 24x – y – 5 = 0
Câu 2 (1,0 điểm) : Giải phương trình sin x(2sin x  1)  cos x(2cos x  3)
2i
Câu 3 (1,0 điểm) : Cho số phức z thỏa mãn hệ thức (i  3) z   (2  i) z . Tìm mô đun của số phức
i
w  z i
Câu 4 (1,0 điểm) : Trong cụm thi xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh ph{i thi 4 môn trong đó có 3 môn
buộc To{n, Văn. Ngoại ngữ và 1 môn do thi sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí. Hóa học. Sinh học, Lịch
sử v| Địa lý. Một trường THPT có 90 học sinh đăng kí dự thi. trong đó 30 học sinh chọn môn Vật lí vả 20
học sinh chọn môn Hóa học. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh bất kỳ của trường đó. Tính x{c suất để trong 3
học sinh đó luôn có cả học sinh chọn môn Vật lí và học sinh chọn môn Hóa học
Câu 5 (1,0 điểm) : Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình vuông cạnh bằng 2a. Hình chiếu vuông
góc của S trên mặt phẳng (ABCD) l| trung điểm H của cạnh AB. Góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng
(ABCD) bằng 60o . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD. Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng
SA và BD.
Câu 6 (1,0 điểm) : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu ( S ) : ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  3)2  9 và
x6 y 2 z 2
đường thẳng  :   . Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M(4;3;4), song song với
3 2 2
đường thẳng ∆ v| tiếp xúc với mặt cầu (S)
Câu 7 (1,0 điểm) : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có đỉnh C thuộc đường thẳng d: x +
2y – 6 = 0, điểm M(1;1) thuộc cạnh BD. Biết rằng hình chiếu vuông góc của điểm M trên cạnh AB và AD
đều nằm trên đường thẳng ∆: x + y – 1 = 0. Tìm tọa độ đỉnh C.
Câu 8 (1,0 điểm) : Giải bất phương trình: ( x  2)( 2 x  3  2 x  1)  2 x 2  5x  3  1
Câu 9 (1,0 điểm) : Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn 5( x 2  y 2  z 2 )  9( xy  2 yz  zx)
x 1
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P  
y  z ( x  y  z )3
2 2
---------- Hết ---------
Thí sinh không đƣợc sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ................................
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 12
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÀ NẴNG KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 1
TRƢỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
2x 1
Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y 
x 1
ex  1 x 3
Câu 2 (1,0 điểm). Cho hàm số f ( x)   e  x.
2 4
a. Tính đạo hàm f '( x) của hàm số f ( x)
b. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f ( x) trên đoạn [–1;1].
Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình 4sin 3x  sin 5x  2sin x cos 2 x  0
Câu 4 (1,0 điểm). Giải phương trình (7  4 3) x  (2  3) x  6
b
Câu 5 (1,0 điểm). Tìm hàm số f ( x) biết f '( x)  ax  , f '(1)  0, f (1)  4, f (1)  2 (trong đó a, b l| c{c số
x2
thực; f '( x) l| đạo hàm của hàm số f ( x) )
Câu 6 (1,0 điểm). Một đo|n t|u có 7 toa ở một sân ga và có 7 hành khách từ sân ga lên tàu. Mỗi người lên
t|u độc lập với nhau và chọn một toa một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để đo|n t|u có một toa có 1
người, một toa có 2 người, một toa có 4 người, bốn toa còn lại không có người nào lên.
Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình chữ nhật với AB = a, AD = a 2 .Gọi H là
trung điểm cạnh AB; tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đ{y; góc giữa hai mặt
phẳng (SAC) và (ABCD) bằng 600. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường
thẳng CH và SD.
Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1 : x  3 y  0 và
d 2 : x  3 y  0 . Gọi (C) l| đường tròn tiếp xúc với d1 tại A và cắt d2 tại hai điểm B, C sao cho tam giác
3 3
ABC vuông tại B. Viết phương trình đường tròn (C) biết tam giác ABC có diện tích bằng v| điểm A có
2
hoành độ dương.
Câu 9 (1,0 điểm). Giải bất phương trình (4 x2  x  7) x  2  4 x  8x 2  10 ( x  )
Câu 10 (1,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực dương thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
(a  c)(a  4b  c)(a  b  c)3
P
abc[5(a 2  b 2  c 2 )  ab  bc  ca ]
---------- Hết ---------
Thí sinh không đƣợc sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ................................
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 13
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 1
TRƢỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
Câu 1(1.0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số y = x3  3x2 + 2 .
Câu 2 (1.0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số :
f(x) = x  3  6  x  ( x  3)(6  x) trên đoạn [3;6]
Câu 3 (1.0 điểm)
a) Giải phương trình trong tập số phức: z3 – 8 = 0 .
b) Giải phương trình: sin5x = 5sinx .
 /2
x  cos xdx
Câu 4 (1.0 điểm) Tính tích phân I =

 4  sin x
 /2
2
Câu 5 (1.0 điểm) Trong không gian với hệ trục Oxyz cho điểm H(3,2,4). Hãy viết phương trình mặt (P) qua
H cắt 3 trục tọa độ tại 3 điểm l| 3 đỉnh tam giác nhận H làm trực tâm.
Câu 6 (1.0 điểm)
2
a) Tính giá trị biểu thức: P = , biết tanx = – 3
cos x  5 cos x sin x  3 sin 2 x
2
b) Có 5 đoạn thẳng có độ dài: 2m,4m,6m,8m,10m. Lấy ngẫu nhiên 3 đoạn trong c{c đoạn thẳng nói trên. Tính
sác xuất để 3 đoạn đó là 3 cạnh của một tam giác.
Câu 7 (1.0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD đ{y l| hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a, ∆SAB c}n tại S và nằm
2a
trong mặt vuông góc đ{y. Khoảng cách từ D đến (SBC) bằng 3 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD và
khoảng cách giữa 2 đường thẳng SB và AC theo a.
Câu 8 (1.0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho tam giác ABC có góc A tù. Hãy viết phương trình
các cạnh tam giác ABC biết ch}n 3 đường cao hạ từ đỉnh A,B,C lần lượt có tọa độ là: D(1;2), E(2;2),
F(1;2).
Câu 9 (1.0 điểm) Giải bất phương trình x2 + x – 1  (x + 2) x 2  2 x  2
Câu 10 (1.0 điểm) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa: x2 + y2 + z2 = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
P = 3(x + y + z) + 2( 1x  1y  1z )
---------- Hết ---------
Thí sinh không đƣợc sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ................................
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 14
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 1
TRƢỜNG THPT CHUYÊN SƠN LA Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
2x  4
Câu 1 (2,0 điểm) : Cho h|m số y  (C )
x 1
a) Khảo s{t sự biến thiên v| vẽ đồ thị (C) của h|m số.
b) Cho hai điểm A(1;0) v| B(-7;4). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến đi qua điểm trung
điểm I của AB.
Câu 2 (1,0 điểm) :
 (cos   cos  ) 2  (sin   sin  ) 2
a) Cho     . Tình gi{ trị P 
6 (sin   cos  ) 2  (sin   cos  ) 2
b) Giải phương trình (2sin x  3cos x) 2  (3sin x  2 cos x) 2  25
Câu 3 (1,0 điểm) :
a) Cho hàm số y  x.ln x  2x. Giải phương trình y’ = 0
 2 x  y  64
b) Giải hệ phương trình 
log 2 ( x  y )  3
2
Câu 4 (1,0 điểm) : Cho h|m số f ( x)  tan x(2cot x  2 cos x  2cos2 x) có nguyên hàm là F ( x) và
  
F    . Tìm nguyên h|m F(x) của h|m số đã cho.
4 2
Câu 5 (1,0 điểm) : Cho hình chóp S.ABCD có đấy ABCD l| hình chữ nhất. Biết SA vuông góc với mặt
4
phẳng (ABCD), SC hợp với mặt phẳng (ABCD) một góc α với tan   , AB = 3a v| BC = 4a. Tính thể tích
5
của khối chóp S.ABCD v| khoảng c{ch từ điểm D đến mặt phẳng (SBC).
Câu 6 (1,0 điểm) : Trong không gian Oxyz cho c{c điểm A(3; -4; 0), B(0; 2; 4), C(4; 2; 1). Tính diện tích tam
gi{c ABC v| tìm tọa độ điểm D trên trục Ox sao cho AD = BC.
Câu 7 (1,0 điểm) : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C1 ) : ( x  1)2  ( y  1)2  4 có tâm là I 1 và
đường tròn (C2 ) : ( x  4)2  ( y  4) 2  10 có tâm là I 2 , biết hai đường tròn cắt nhau tại A v| B. Tìm tọa độ
điểm M trên đường thẳng AB soa cho diện tích tam gi{c MI1 I 2 bằng 6.
Câu 8 (1,0 điểm) : Giải phương trình ( x  x  4)2  x  4 x  4  2 x  x  4  50.
Câu 9 (1,0 điểm) : Cho x ≥ 0 v| y ≥ 0 thỏa mãn điều kiện x + y = 2. Tìm gi{ trị lớn nhất của biểu thức
1
P  xy 
xy  1
---------- Hết ---------
Thí sinh không đƣợc sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 15
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 1
TRƢỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
2x  1
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số: y  có đồ thị là (C) .
x 1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Tìm trên đồ thị (C) điểm M sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiện cận của (C) là
nhỏ nhất.
Câu 2 (1,0 điểm).
3   
a) Tính giá trị của biểu thức P  sin xcos3x  cos2 x biết cos 2 x  , x    ;0  .
5  2 
b) Giải phương trình: log8  x  1  log 2  x  2   2log 4  3x  2  .
3
Câu 3 (1,0 điểm).
10
 1 
a) Tìm hệ số của x5 trong khai triển  2x   , với x  0 .
 3 
 x 
b) Một đo|n t|u có ba toa trở kh{ch đỗ ở sân ga. Biết rẳng mỗi toa có ít nhất 4 chỗ trống. Có 4 vị
khách từ sân ga lên tàu, mỗi người độc lập với nhau, chọn ngẫu nhiên một toa. Tính xác suất để 1 trong 3
toa có 3 trong 4 vị khách nói trên.
Câu 4 (1,0 điểm). Tìm nguyên hàm 
 x  1 ln x dx .
x
Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình vuông ABCD có điểm A  4; 1;5  và
B  2;7;5  . Tìm tọa độ điểm C, D biết tâm hình vuông thuộc mặt phẳng (Oxy).
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình vuông cạnh a , hình chiếu của S lên mặt
phẳng (ABCD) l| trung điểm của AD, góc giữa đường thẳng SB và mặt đ{y bằng 600 . Gọi M là trung
điểm của DC. Tính thể tích khối chóp S.ABM và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BM.
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam gi{c ABC có đỉnh A  1;2  , t}m đường
3 
tròn ngoại tiếp I ;2  , t}m đường tròn nội tiếp K  2;1 . Tìm tọa độ đỉnh B biết xB  3 .
2 
Câu 8 (1,0 điểm). Giải bất phương trình: x  x  2  2 3 3x  2 .
3
3
Câu 9 (1,0 điểm). Cho x, y , z là các số không âm thỏa mãn x  y  z  . Tìm giá trị nhỏ nhất của
2
P x y z x y z .
3 3 3 2 2 2
---------- Hết ---------
Thí sinh không đƣợc sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ................................
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 16
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 2
TRƢỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
3 1
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số: y  x 3  x 2  có đồ thị là (C) .
2 2
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Tìm tọa độ điểm M trên (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại M song song với đường thẳng
 d  : 6x  y  4  0 .
Câu 2 (1,0 điểm).
 
 1
a) Cho hàm số y  e x x 2  x  1 . Tính y '  ln
 2
.
b) Giải bất phương trình sau 2log3  4 x  3  log 1  2 x  3  2 .
3

Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân I  
0
 2 x 1 sin xdx .
Câu 4 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  và mặt cầu  S  lần lượt có phương trình
 P  : x  2 y  2 z  1  0 và  S   x2  y 2  z 2  4 x  6 y  6 z  17  0 . Chứng minh mặt cầu  S  cắt mặt
phẳng  P  . Tìm tọa độ t}m v| b{n kính đường tròn giao tuyến của mặt càu và mặt phẳng.
Câu 5 (1,0 điểm).
3sin   2cos
a) Cho tan   3 . Tính A  .
5sin 3   4cos
b) Cho đa gi{c đều 20 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa gi{c đó.
Tính xác suất được chọn l| 4 đỉnh của một hình chữ nhật.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABC),
SA  AB  a , AC  2a và ASC  ABC  900 . Tính thể tích khối chóp S.ABC và cosin của góc giữa hai
mặt phẳng  SAB  và  SBC  .
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình bình hành ABCD có góc BAD  1350 .
Trực tâm tam giác ABD là H  1;0  . Đường thẳng đi qua D v| H có phương trình: x  3 y  1  0 . Tìm
5 
tọa độ c{c đỉnh của hình bình hành biết điểm G  ; 2  là trọng tâm của tam giác ADC
3 
 x 3  y3  3x 2  3x  6y  4  0

 
Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: 
 y 2x  3  3 7y  13  3  x  1

 
Câu 9 (1,0 điểm). Cho x, y, z  0 và 5 x2  y 2  z 2  9  xy  2 yz  zx  .
x 1
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P  2  .
y  z 2  x  y  z 3
---------- Hết ---------
Thí sinh không đƣợc sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ................................
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 17
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 1
TRƢỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
x
Câu 1 (1,0 điểm) : Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y  .
1 x
x
Câu 2 (1,0 điểm) : Tìm điểm M thuộc đồ thị hàm số y  sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M
1 x
cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác cân.
Câu 3 (1,0 điểm) :
n
 1 
a) Tìm số hạng đứng chính giữa trong khai triển  x 3   ( x  0) biết n thỏa mãn:
 x2 
C21n1  C22n1  ...  C2nn1  220  1
b) Giải phương trình: log 22 ( x  1)  6 log 2 x 1  2  0 ( x  )

Câu 4 (1,0 điểm) : Tìm họ nguyên hàm : I  (esinx  cos x) cos xdx.
Câu 5 (1,0 điểm) : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;2), B(5;4;4) và mặt phẳng
(P): 2x + y – z + 6 =0. Viết phương trình đường thẳng d đi qua trung điểm I của AB và d ⊥ (P); tìm điểm M
nằm trên (P) sao cho MA2 + MB2 nhỏ nhất.
Câu 6 (1,0 điểm) :
cos 
a) Cho  l| góc thỏa mãn cot   2 . Tìm giá trị biểu thức: M 
sin   3cos3 
3
b) Đội xung kích của một trường THPT gồm 2 học sinh lớp 12, 3 học sinh lớp 11 và 4 học sinh lớp 10. Chọn
ngẫu nhiên đồng thời 2 học sinh từ đội xung kích đi l|m nhiệm vụ. Tính xác suất để 2 học sinh được chọn
không cùng thuộc cùng một khối.
Câu 7 (1,0 điểm) : Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình thoi, AB = 2a, BD = AC 3 v| I l| giao điểm
của AC và BD; tam giác SAB cân tại A; hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng đ{y trùng với trung
điểm H của AI. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB với CD.
Câu 8 (1,0 điểm) : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (C ) : ( x  1) 2  ( y  4) 2  4. Tìm
điểm M ∈ Ox sao cho từ M kẻ được đến (C) hai đường thẳng tiếp xúc với (C) tại hai điểm phân biệt A, B
thỏa mãn đường thẳng đi qua A, B tiếp xúc với đường tròn (C1 ) : ( x  3)2  ( y  1)2  16.
Câu 9 (1,0 điểm) : Giải phương trình: 7 x 2  20 x  86  x 31  4 x  x 2  3x  2 ( x  )
Câu 10 (1,0 điểm) : Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn abc = 1 và a  b  1 . Tìm giá trị lớn nhất
1 1
của biểu thức: M    1 c
1  4a 1  4b2
2
---------- Hết ---------
Thí sinh không đƣợc sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 18
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 1
TRƢỜNG THPT CHUYÊN PHÚ YÊN Môn thi: Toán
Đề gồm 01 trang Thời gian: 180 phút.
Câu 1 (1,0 điểm) : Khảo s{t sự biến thiên v| vẽ đồ thị của h|m số y  ( x  1)( x 2  2 x  2)
Câu 2 (1,0 điểm) : Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của h|m số f ( x)  cos 2 x  2sin 2 x  1  ln( x  e) trên đoạn
[0;e]
Câu 3 (1,0 điểm) :
x  2 2x  5
a) Tính giới hạn lim
x 2 x2
b) Giải phương trình 4x  3.2x x 2 x3  41 x 2 x3  0.
2 2
1  ln(e x .x)
3
Câu 4 (1,0 điểm) : Tính tích phân I  1 ( x  1)2 dx
Câu 5 (1,0 điểm) : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng có phương trình (P): 2x – 3y +
4z + 20 = 0 và (Q): 4x – 13y – 6z + 40 = 0. Chứng minh (P) cắt (Q) theo giao tuyến l| đường thẳng d. Viết
phương trình của đường thẳng d.
Câu 6 (1,0 điểm) :
 
a) Giải phương trình sin 4 x  cos 4  x   1
 4
b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Ở góc phần tư thứ nhất ta lấy 2 điểm ph}n biệt; cứ thế ở góc phần tư thứ
hai, thứ 3, thứ tư ta lần lượt lấy 3, 4, 5 điểm ph}n biệt (c{c điểm không năm trên c{c trục tọa độ). Trong 14
điểm đó ta lấy 2 điểm bất kỳ. Tính x{c suất để đoạn thẳng nối hai điểm đó cắt hai trục tọa độ.
Câu 7 (1,0 điểm) : Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình chữ nhật với AB = a,
AD = a 2 . Cạnh bên SA vuông góc với đ{y, cạnh SC tạo với đ{y góc 300. Gọi K l| hình chiếu vuông góc
của A trên SD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD v| khoảng c{ch giữa hai đường thẳng AK, SC.
Câu 8 (1,0 điểm) : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có đỉnh
C(2;-5) v| nội tiếp đường tròn t}m I. Trên cung nhỏ BC của đường tròn (I) lấy điểm E, trên tia đối của tia
EA lấy điểm M sao cho EM = EC . Tìm tọa độ đỉnh A, biết đỉnh B thuộc đường thẳng d: y – 2 = 0 v| điểm
M(8;-3).

4 x  12 x  15 x  ( y  1) 2 y  1  7
3 2
Câu 9 (1,0 điểm) : Giải hệ phương trình  ( x, y  )
6( x  2) y  x  26  6 16 x  24 y  28
 3
Câu 10 (1,0 điểm) : Cho x, y, z l| c{c số thực dương thỏa mãn điều kiện ( x  y )( xy  z )  3xyz. Tìm gi{ trị
2
x 2  y 2 ( z 2  2 xy ) 2  3 z 4
nhỏ nhất của biểu thức P   .
z2 2 xyz 2
---------- Hết ---------
VÌ CỘNG ĐỒNG – THẦY TÀI – 0977.413.341 – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN LUYỆN THI QUỐC GIA 2016 19