De thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt so 2 van ban nam 2017

  • 14 trang
  • file .doc
TRƯỜNG THPT SỐ 2 VĂN BÀN ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
SỞ GD & ĐT TỈNH LÀO CAI NĂM 2017
Môn: HOÁ HỌC
( Thời gian làm bài : 50 phút)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Tơ nilon-6,6 có tính dai, bền, mềm mại, óng mượt được dùng để dệt vải may mặc,
thuộc loại
A. tơ poliamit. B. tơ visco. C. tơ axetat D. tơ polieste.
Câu 2: Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit là đồng phân cấu tạo
của nhau?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 3: Câu nào sau đây không đúng?
A. Peptit có thể bị thủy phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn.
B. Khi cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím đặc trưng.
C. Hòa tan lòng trắng trứng vào nước, sau đó đun sôi, lòng trắng trứng sẽ đông tụ lại.
D. Hợp chất NH2–CH2–CH2–CONH–CH2COOH thuộc loại đipeptit.
Câu 4: Tiến hành bốn thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm (1): Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;
- Thí nghiệm (2): Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;
- Thí nghiệm (3): Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vài giọt dung dịch
H2SO4 loãng;
- Thí nghiệm (4): Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.
Các thí nghiệm xuất hiện ăn mòn điện hoá là:
A. (3), (4). B. (2), (4). C. (1), (2). D. (2), (3).
Câu 5: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm thổ là (n là lớp electron ngoài
cùng)
A. ns2np1. B. ns1. C. ns2np2. D. ns2.
Câu 6: Cho cấu hình electron nguyên tử (ở trạng thái cơ bản) các nguyên tố như sau:
(1) 1s22s22p63s23p64s1 (2) 1s22s22p63s23p3 (3)1s22s22p63s23p1
(4) 1s22s22p3 (5) 1s22s22p63s2 (6) 1s22s22p63s1
Các cấu hình electron không phải của kim loại là:
Trang 1
A. (2), (3), (4). B. (2), (4). C. (1), (2), (3), (4). D. (2), (4), (5), (6).
Câu 7: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được
dung dịch gồm các chất (biết trong dãy điện hóa của kim loại, cặp oxi hóa – khử: Fe 3+/Fe2+
đứng trước cặp: Ag+/Ag):
A. Fe(NO3)2, AgNO3. B. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.
C. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3. D. Fe(NO3)3, AgNO3.
Câu 8: Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào khi kết thúc phản ứng thu được kết tủa
Al(OH)3?
A. Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 đến dư vào dung dịch AlCl3.
B. Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Al(OH)3.
C. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3.
D. Cho từ từ dung dịch H2SO4 đến dư vào dung dịch Al(OH)3.
Câu 9: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
(b) Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.
(c) Cho glucozơ tác dụng với H2, Ni, đun nóng.
(d) Đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 10: Một este X có công thức phân tử là C4H8O2. Khi thuỷ phân X trong môi trường axit
thu được axit propionic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH2=CHCOOCH3. B. CH3COOC2H5
C. CH3CH2COOC2H5 D. CH3CH2COOCH3.
Câu 11: Chất nào sau đây là monosaccarit?
A. Glucozơ B. Tinh bột. C. Xenlulozơ D. Saccarozơ
Câu 12: Thủy phân 119,7 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 92%, thu được
sản phẩm chứa m gam glucozơ. Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. 57,96. B. 59,76. C. 63,00. D. 68,48.
Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hóa:
Các chất Y và T có thể lần lượt là:
A. Fe3O4; NaNO3. B. Fe; Cu(NO3)2. C. Fe; AgNO3. D. Fe2O3; HNO3.
Trang 2
Câu 14: Các số oxi hoá thường gặp của sắt là
A. +2, +4. B. +2, +6. C. +2, +3. D. +3, +6.
Câu 15: Phản ứng giữa dung dịch HNO3 loãng, dư và Fe3O4 tạo ra khí NO (sản phẩm khử
duy nhất). Tổng các hệ số (nguyên, tối giản) trong phương trình của phản ứng oxi – hóa khử
này bằng
A. 55 B. 17 C. 13 D. 20
Câu 16: Từ m kg quặng hematit (chứa 75% Fe 2O3, còn lại là tạp chất không chứa sắt) sản
xuất được 140 kg gang chứa 96% sắt. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình sản xuất là 80 %.
Giá trị của m là (cho Fe = 56, O =16)
A. 256 B. 320 C. 512 D. 640
Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Ngoài fructozơ, trong mật ong cũng chứa nhiều glucozơ.
B. Tơ visco thuộc loại tơ bán tổng hợp.
C. H2NCH2COOH là chất rắn ở điều kiện thường.
D. Dung dịch lysin là quỳ tím hóa hồng.
Câu 18: Cho 7,8 gam kim loại crom phản ứng vừa đủ với V lít khí Cl 2 (trong điều kiện thích
hợp). Giá trị của V (đktc) là (cho Cr =52)
A. 3,36. B. 10,08. C. 5,04. D. 4,48.
Câu 19: Asen là một nguyên tố hóa học có ký hiệu As (cùng nhóm với nguyên tố photpho,
có số hiệu là 33), là một á kim gây ngộ độc khét tiếng, ngộ độc asen sẽ dẫn đến ung thư da,
ung thư phổi, ung thư thận và bàng quang; tuy nhiên asen hữu cơ lại ít độc hơn asen vô cơ
(thạch tín) rất nhiều (asen hữu cơ không tương tác với cơ thể người và thải ra theo đường bài
tiết từ 1-2 ngày), cá biển và hải sản luôn có lượng asen hữu cơ trong cơ thể vì thế trong nước
mắm sản xuất truyền thống (lên men cá) luôn có lượng asen hữu cơ nhất định (ít gây nguy
hiểm). Công thức nào dưới đây là asen hữu cơ?
A. AsCl3. B. H3AsO4.
C. As2S3. D. H2N-C6H4-AsO(OH)2.
Câu 20: Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên
có thể viết là:
A. [C6H7O3(OH)2]n B. [C6H7O2(OH)3]n C. [C6H5O2(OH)3]n D. [C6H8O2(OH)3]n
Câu 21: Dãy nào sau đây gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần lực bazơ ?
A. CH3NH2, NH3, C6H5NH2 B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3
C. NH3, C6H5NH2, CH3NH2 D. C6H5NH2, CH3NH2, NH3
Trang 3
Câu 22: Chất phản ứng với dung dịch NaOH tạo CH3COONa và C2H5OH
A. HCOOCH3 B. CH3COOCH3 C. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H5
Câu 23: Chất tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím là:
A. Ala-Gly-Val B. Ala-Gly C. Gly-Ala. D. Val-Gly
Câu 24: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc α- aminoaxit khác nhau?
A. 6 chất B. 8 chất C. 5 chất D. 3 chất
Câu 25: Chất X có công thức phân tử C4H8O2 . Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra
chất Y có công thức C3H5O2Na . Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. HCOOC3H5
Câu 26: Cho 5 gam hỗn hợp bột Cu và Al vào dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được
3,36 lít H2 ở đktc. % khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 64% B. 54% C. 51% D. 27%
Câu 27: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al 2O3, MgO (nung nóng). Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn chất rắn thu được gồm:
A. Cu, Al. MgO B. Cu, Al2O3, MgO C. Cu, Al, Mg D. Cu, Al2O3, Mg
Câu 28: Dãy cation kim loại được xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá từ trái sang phải là:
A. Cu2+, Mg2+, Fe2+ B. Mg2+, Fe2+, Cu2+ C. Mg2+, Cu2+, Fe2+ D. Cu2+, Fe2+, Mg2+
Câu 29: Cho một mẩu Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xẩy ra la
A. có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan.
B. có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, kết tủa không tan.
C. dung dịch mất màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ.
D. dung dịch có màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ.
Câu 30: Cho m(g) hỗn hợp 2 aminoaxit (phân tử chỉ chứa 1 nhóm - COOH và 1 nhóm - NH 2)
tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch X. Để phản ứng vừa hết với các chất
trong X cần dùng 200(g) dung dịch NaOH 8,4% được dung dịch Y. Cô cạn Y được 34,37(g)
chất rắn khan. Giá trị m là
A. 13,87. B. 19,8. C. 17,47. D. 17,83.
Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai amin (là đồng đẳng) và hai anken cần
vừa đủ 0.2775 mol O2, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 11,43 gam. Giá trị lớn
nhất của m là
A. 2,55. B. 2,97 C. 2,69 D. 3,25
Trang 4
Câu 32: Một dung dịch X có chứa các ion: x mol H +, y mol Al3+, z mol và 0,1 mol .
Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn
trên đồ thị sau:
Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa Y và dung
dịch Z. Khối lượng kết tủa Y là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
A. 62,91gam B. 49,72 gam. C. 46,60 gam. D. 51,28 gam.
Câu 33: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Cu(NO 3)2 (trong đó số mol Cu bằng số
mol CuO) vào 350 ml dung dịch H2SO4 2M (loãng), thu được dung dịch X chỉ chứa một chất
tan duy nhất, và có khí NO thoát ra. Phần trăm khối lượng Cu trong X có giá trị gần nhất với
giá trị nào sau đây?
A. 23,8 % B. 30,97%. C. 26,90%. D. 19,28%.
Câu 34: Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được glixerol và hỗn
hợp hai axit béo gồm axit oleic và axit linoleic (C 17H31COOH). Đốt cháy m gam X cần vừa
đủ 76,32 gam O2, thu được 75,24 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với V ml
dung dịch Br2 1M. Giá trị của V là
A. 120 B. 150 C. 180 D. 210
Câu 35: Hỗn hợp X gồm CuSO4, Fe2(SO4)3, MgSO4, trong X oxi chiếm 47,76% khối lượng.
Hòa tan hết 26,8 gam hỗn hợp X vào nước được dung dịch Y, cho dung dịch Ba(OH) 2 dư vào
dung dịch Y thấy xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 46,6 B. 55,9 C. 57,6 D. 61,0
Câu 36: Hòa tan hết 8,72 gam hỗn hợp FeS 2, FeS và Cu vào 400 ml dung dịch HNO 3 4M,
sản phẩm thu được gồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. Nếu cho dung dịch BaCl 2 dư
vào dung dịch X thì thu được 27,96 gam kết tủa, còn nếu cho dung dịch Ba(OH) 2 dư vào
dung dịch X thì thu được 36,92 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch X có khả năng hòa tan tối
Trang 5
đa m gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N +5 đều là NO. Giá trị
của m là
A. 32,96. B. 9,92. C. 30,72. D. 15,68.
Câu 37: Cho glixerol phản ứng với một axit cacboxylic đơn chức thu được chất hữu cơ mạch
hở X. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol CO 2 và c mol H2O (biết b = c + 3a). Mặt
khác, hiđro hóa hoàn toàn a mol X cần 0,3 mol H 2, thu được chất hữu cơ Y. Cho toàn bộ
lượng Y phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng được
32,8 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng oxi trong X là
A. 40,00%. B. 39,22%. C. 32,00%. D. 36,92%.
Câu 38: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở (được tạo nên từ các α-amino axit có công
thức dạng H2N-CxHy-COOH). Tổng phần trăm khối lượng oxi và nitơ trong X là 45,88%;
trong Y là 55,28%. Thủy phân hoàn toàn 32,3 gam hỗn hợp X và Y cần vừa đủ 400 ml dung
dịch KOH 1,25M, sau phản ứng thu được dung dịch Z chứa ba muối. Khối lượng muối của α
-aminoaxit có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là
A. 45,2 gam B. 48,97 gam. C. 38,8 gam. D. 42,03 gam.
Câu 39: Cao su buna – N (hay cao su nitrile; NBR) là loại cao su tổng hợp, có tính chịu dầu
cao, được dùng trong ống dẫn nhiên liệu; sản xuất găng tay chuyên dụng,…. Để xác định tỉ lệ
mắc xích butađien (CH2=CH-CH=CH2) và acrilonitrin (CH2=CH-CN) trong cao su nitrile,
người ta đốt mẫu cao su này trong lượng không khí vừa đủ (xem không khí chứa 20% O 2 và
80% N2 về thể tích); thu được hỗn hợp khí và hơi gồm CO 2, N2, H2O (trong đó CO2 chiếm
14,222% về thể tích). Tỉ lệ mắc xích butađien và acrilonitrin trong cao su nitrile là
A. 4 : 3. B. 3 : 4. C. 5 : 4. D. 1 : 3.
Câu 40: X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp nhau (M X <
MY), T là este tạo bởi X, Y và ancol hai chức Z. Đốt cháy hoàn toàn 7,48 gam hỗn hợp E gồm
X, Y, Z, T cần dùng vừa đủ 6,048 lít O 2 (đktc), thu được m gam hỗn hợp khí và hơi. Dẫn hết
hỗn hợp khí và hơi thu được vào bình chứa H 2SO4 đặc, dư thấy có 0,71m gam khí không bị
hấp thụ. Mặt khác 7,48 gam hỗn hợp E trên phản ứng tối đa với 100 ml dung dịch KOH 1M
(đun nóng).
Cho các phát biểu sau về X, Y, Z, T.
- Phần trăm khối lượng của Y trong E là 19,25%.
- Phần trăm số mol của X trong E là 12%.
- X không làm mất màu dung dịch Br2.
- Tổng số nguyên tử cacbon trong phân tử T là 5.
Trang 6
- Z là ancol có công thức C3H6(OH)2.
Số phát biểu đúng là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Đáp án
1-A 2-C 3-D 4-B 5-D 6-B 7-D 8-C 9-A 10-D
11-A 12-A 13-C 14-C 15-A 16-B 17-D 18-C 19-D 20-B
21-A 22-D 23-A 24-A 25-C 26-B 27-B 28-B 29-B 30-D
31-B 32-D 33-B 34-A 35-D 36-A 37-A 38-B 39-C 40-A
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
Câu 2: Đáp án C
H2N-C3H6-COOH
Các -C3H6- có 5 dạng là : -CH2-CH2-CH2-; -CH(CH3)-CH2-; -CH2-CH(CH3)-; -CH(C2H5)- ;
- C(CH3)2-
( phía trước gắn với NH2-, phía sau gắn với -COOH)
Câu 3: Đáp án D
D sai, Vì H2N-CH2-CH2-COOH không phải là a-amino axit nên hợp chất của nó không được
gọi là peptit.
Câu 4: Đáp án B
Điều kiện ăn mòn diện hóa :
+) Có 2 điện cực ( Ví dụ : 2 kim loại)
+) 2 điện cực nối với nhau bằng dây dẫn hoặc tiếp xúc với nhau
+) cả 2 điện cực đều nhúng trong dung dịch điện ly.
Câu 5: Đáp án D
Câu 6: Đáp án B
Nguyên tử nguyên tố nhóm kim loại thường chỉ có 3e lớp ngoài cùng.
Câu 7: Đáp án D
Dựa vào dãy điện hóa và qui tắc anpha.
Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag
Trang 7
Câu 8: Đáp án C
NH3 không hòa tan được Al(OH)3.
Câu 9: Đáp án A
Các thí nghiệm : (b), (c)
Câu 10: Đáp án D
Câu 11: Đáp án A
Câu 12: Đáp án A
Phương pháp: Tính lượng chất dựa vào hiệu suất phản ứng.
C12H22O11 + H2O → Glucozơ + Frutozơ
=> n glucozơ = n saccarozơ .H% = 0,322 mol
=> m = 57,96g
Câu 13: Đáp án C
Sơ đồ: Fe → Fe3O4 →Fe(Y) →FeCl2 → Fe(NO3)3
T là AgNO3
Câu 14: Đáp án C
Câu 15: Đáp án A
3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O
Câu 16: Đáp án B
Phương pháp: Tính lượng chất dựa vào hiệu suất phản ứng
Fe2O3 → 2Fe
Câu 17: Đáp án D
Lysin làm quì tím hóa xanh do có 2 nhóm NH2 so với 1 nhóm COOH.
Câu 18: Đáp án C
Cr + 1,5Cl2 → CrCl3
Câu 19: Đáp án D
Câu 20: Đáp án B
Trang 8
Câu 21: Đáp án A
Các nhóm hidrocacbon no gắn vào N làm tăng lực bazo.
Các nhóm hidrocacbon hút e (Vd: C6H5-..) làm giảm lực bazo khi gắn với N.
Câu 22: Đáp án D
Câu 23: Đáp án A
Peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên sẽ có phản ứng với Cu(OH)2 tạo màu tím.
Câu 24: Đáp án A
A-B-C; A-C-B
B-A-C; B-C-A
C-A-B; C-B-A
Câu 25: Đáp án C
Câu 26: Đáp án B
Al + 3HCl → AlCl3 + 1,5 H2
Câu 27: Đáp án B
Al2O3 và MgO không phản ứng với CO
Câu 28: Đáp án B
Dựa vào dãy điện hóa kim loại
Câu 29: Đáp án B
Na + H2O → NaOH + ½ H2 ↑
2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4
Câu 30: Đáp án D
Phương pháp: Bảo toàn khối lượng
Tổng quát:
COOH + NaOH → COONa + H2O
HCl + NaOH →NaCl + H2O
=> tạo ra =
Bảo toàn khối lượng: mrắn khan + tạo ra
=> m =17,83g
Câu 31: Đáp án B
Phương pháp: Bảo toàn khối lượng
Trang 9
Bảo toàn O:
Lại có:
mol
Do đốt cháy anken tạo 2 amin là amin no dạng chung:
Khi đốt cháy:
Bảo toàn khối lượng:
Vậy để m max thì m phải nhỏ nhất
Bảo toàn khối lượng => m = 2,69g
Câu 32: Đáp án D
Phương pháp:
- Bảo toàn điện tích
- Với trường hợp kết tủa tan 1 phần
Công thức:
Tại mol và 0,55 mol đều tạo ra kết tủa
+) Tại mol thì Al3+ dư
+) Tại mol thì kết tủa tan 1 phần
=> Áp dụng công thức:
Bảo toàn điện tích:
Khi có 0,27 mol Ba(OH)2 vào X:
=> Khi kết tủa Y gồm:
Câu 33: Đáp án B
Chất tan duy nhất là CuSO4 có số mol là 0,7 mol, khí thoát ra là NO.
Giả sử trong X :
Trang 10
Vì Cu chỉ phản ứng được với nên chứng tỏ Cu phản ứng vừa hết với
Từ
Câu 34: Đáp án A
Phương pháp: Bảo toàn nguyên tố
X có dạng: (C17H33COO)n(C17H31COO)3-nC3H5 hay C57H98+2nO6
Có:
Bảo toàn O:
=> Số
Vậy trong X có số pi(gốc hidrocacbon) = 4.
Câu 35: Đáp án D
Phương pháp: Bảo toàn điện tích
Bảo toàn điện tích: . (điện tích)
Tổng quát: (điện tích) = 0,4 mol
=> mkết tủa
Câu 36: Đáp án A
Phương pháp : Qui đổi, Bảo toàn e, Bảo toàn điện tích, Bảo toàn nguyên tố
B1 : Xác định số mol các chất trong X.
Qui đổi hỗn hợp đầu thành Fe, Cu , S.
Khi X phản ứng với BaCl2 dư thì :
Trang 11