Đề tài nghiên cứu khoa học tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinh

  • 75 trang
  • file .pdf
LỜI CÁM ƠN
Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài, chúng tôi đã tìm hiểu và tiếp
thu được rất nhiều kiến thức bổ ích. Kết quả đó có được là nhờ sự chỉ bảo, hướng
dẫn, giúp đỡ tận tình của quí thầy cô và các bạn. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn
chân thành đến:
Th.S Lê Thị Thu Hương đã trực tiếp chỉ bảo tận tình, hướng dẫn và giúp đỡ,
tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình nghiên cứu.
Các thầy, cô Trường Đại Học Lạc Hồng và Khoa CNSH – Môi Trường đã
giảng dạy, truyền đạt kiến thức, góp ý động viên chúng tôi trong suốt quá trình học
tập.
Các bạn sinh viên trong lớp 06SH đã giúp đỡ, góp ý, động viên chúng tôi
trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài này.
Bố, mẹ, anh chị em trong gia đình đã luôn động viên, khuyến khích và tạo
điều kiện tốt nhất trong quá trình học tập.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn sâu sắc đến tấc cả mọi người và gửi lời chúc
sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống!
Xin chân thành cám ơn.
MỤC LỤC
Trang phụ bìa
LỜI CÁM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1............................................................................................................. 4
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI.................................................................... 4
1 Giới thiệu tổng quan về cá tra và tình hình phát triển cá tra ở Việt Nam:...4
1.1 Tổng quan về cá tra ở Việt Nam [12], [13]: ...............................................4
1.2 Tình hình phát triển cá tra ở Việt Nam [12], [13]:....................................6
2 Thành phần hóa học của cá [1]: ........................................................................8
3 Tìm hiểu về collagen [ 9], [10], [11]:................................................................10
3.1 Collagen là gì?.............................................................................................10
3.2 Thành phần cấu tạo và cấu trúc của collagen [8]: ..................................10
3.2.1 Cấu tạo của collagen:............................................................................10
3.2.2 Tính chất của colagen [3], [4], [5], [6:.................................................15
3.3 Phân loại collagen [9] .................................................................................16
3.4 Chức năng của collagen [10], [11], [12]:...................................................16
3.5 Ứng dụng của collagen:..............................................................................17
3.5.1 Ứng dụng collagen trong thực phẩm ...................................................17
3.5.2 Ứng dụng collagen trong y học và dược phẩm.................................19
3.5.3 Ứng dụng collagen trong mỹ phẩm [10], [11], [12], [15]: ................19
3.6 Các yếu tố ảnh hưởng tới collagen [2], [3], [4], [5], [6]: ..........................21
3.6.1 Ảnh hưởng của pH: .............................................................................21
3.6.2 Ảnh hưởng của nồng độ muối: ...........................................................21
3.6.3 Ảnh hưởng của dung môi: ..................................................................22
3.6.4 Ảnh hưởng của không khí: .................................................................22
3.6.5 Ảnh hưởng của nước:..........................................................................22
3.6.6 Ảnh hưởng của nhiệt độ:.....................................................................22
4 Các phương pháp tách chiết Collagen [2], [3], [4], [6]: ................................23
4.1 Khái niệm: ..................................................................................................23
4.2 Các biện pháp cần thiết để nhận protein nguyên thể:..............................23
4.2.1 Nồng độ proton (pH): ..........................................................................23
4.2.2 Tác nhân hóa học: ...............................................................................24
4.3 Phá vỡ tế bào và chiết rút protein: ..........................................................25
4.3.1 Phá vỡ tế bào:.......................................................................................25
4.3.2 Chiết rút protein:..................................................................................25
4.4 Tinh sạch protein: ......................................................................................25
4.4.1 Loại các tạp chất:.................................................................................25
4.4.2 Các kỹ thuật thông thường trong tinh sạch protein:..........................26
4.4.2.1 Ly tâm: ...........................................................................................26
4.4.2.2 Thẩm tích:......................................................................................27
4.4.2.3 Sắc ký lọc gel: ................................................................................28
4.4.2.4 Phương pháp sắc ký trao đổi ion:.................................................30
4.4.2.5 Phương pháp dùng chất hấp phụ đặc hiệu sinh học hay là
phương pháp sắc ký ái lực (affinity Chromatography): ...........................30
4.4.2.6 Làm khô và bảo quản chế phẩm protein:.....................................31
5 Các phương pháp phân tích đặc tính lý – hoá của nguyên liệu và collagen
[2],[5]:....................................................................................................................32
5.1 Các phương pháp xác định hàm lượng protein.........................................32
5.2 Đánh giá tính đồng thể của protein: .........................................................34
5.3 Phương pháp phân tích hàm lượng lipid bằng bộ chiết Sohxlet:.............35
5.4 Phương pháp phân tích hàm ẩm:...............................................................36
5.6 Phương pháp xác định phân tử lượng của collagen bằng phương pháp
điện di: ...............................................................................................................37
5.7 Phương pháp xác định độ nhớt dung dịch theo phương pháp nhớt kế
Ubellog:..............................................................................................................37
5.7.1 Nguyên tắc.............................................................................................37
5.7.2 Tiến hành: .............................................................................................38
5.7.3 Cách tính độ nhớt..................................................................................38
5.8 Phương pháp xác định nhiệt độ biến tính của collagen: ..........................38
6 Lịch sử nghiên cứu và tách chiết collagen:.....................................................39
CHƯƠNG 2............................................................................................................. 40
NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................... 40
2.1 Nguyên liệu nghiên cứu:................................................................................40
2.2 Phương pháp nghiên cứu:.............................................................................40
2.3 Quy trình tách chiết Collagen: .....................................................................40
2.3.1 Nguyên liệu:..............................................................................................42
2.3.2 Ngâm NaOH .............................................................................................42
2.3.3 Ngâm với H2O2: ........................................................................................42
2.3.4 Cắt nhỏ: ....................................................................................................43
2.3.5 Chiết collagen ...........................................................................................43
2.4 Sơ đồ bố trí nghiệm thức cho công đoạn ngâm với xút và H2O2 như sau:
...............................................................................................................................43
2.4.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm với xút...............................................................43
2.4.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm với H2O2: ..........................................................44
Chương 3 KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN .............................................................. 46
3.1 Phân tích thành phần nguyên liệu: ..............................................................46
3.2 Xử lý da cá bằng NaOH..................................................................................46
3.3 Xử lý da cá bằng H2O2....................................................................................50
3.4 Chiết collagen bằng acid acetic: ....................................................................53
3.5 Chiết collagen bằng enzyme pepsin: ..............................................................58
3.6 Chiết collagen bằng enzyme pepsin kết hợp với acid acetic: ........................58
3.7 Xác định đặc tính lý hoá của collagen thu được: .........................................62
Chương 4: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ.............................................................. 64
4.1 Kết luận: .........................................................................................................64
PHỤ LỤC ................................................................................................................ 66
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT COLLAGEN.....66
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 67
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1 ..................................................................................................8
Bảng 1.2 ..................................................................................................9
Bảng 1.3 ..................................................................................................9
Bảng 1.4 ..................................................................................................14
Bảng 2.1 ..................................................................................................44
Bảng 2.2 ..................................................................................................45
Bảng 3.1 ..................................................................................................46
Bảng 3.2 ..................................................................................................47
Bảng 3.3 ..................................................................................................48
Bảng 3.4 ..................................................................................................49
Bảng 3.5 ..................................................................................................51
Bảng 3.6 ..................................................................................................51
Bảng 3.7 ..................................................................................................52
Bảng 3.8 ..................................................................................................54
Bảng 3.9 ..................................................................................................55
Bảng 3.10 ................................................................................................56
Bảng 3.11 ................................................................................................57
Bảng 3.12 ................................................................................................58
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1 ..................................................................................................10
Hình 1.2 ..................................................................................................18
Hình 1.3 ..................................................................................................18
Hình 1.4 ..................................................................................................20
Hình 1.5 ..................................................................................................28
Hình 3.1 ..................................................................................................48
Hình 3.2 ..................................................................................................49
Hình 3.3 ..................................................................................................52
Hình 3.4 ..................................................................................................53
Hình 3.5 ..................................................................................................55
Hình 3.6 ..................................................................................................56
Hình 3.7 ..................................................................................................57
Hình 3.8 ..................................................................................................67
Hình 3.9 ..................................................................................................60
Hình 3.10 ................................................................................................60
Hình 3.11 ................................................................................................60
Hình 3.12 ................................................................................................61
Hình 3.13 ................................................................................................61
Hình 3.14 ................................................................................................62
MỞ ĐẦU
Thuỷ sản là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất của nước ta,
Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3200 km. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của
ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu ở nước ta, một lượng lớn các phế
phụ phẩm bị thải ra như đầu, da, xương…lượng phế phụ phẩm này chưa được xử lý
thích hợp dẫn đến ô nhiễm môi trường và gây lãng phí. Trong khi các phế phẩm ấy
chính là nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác. Theo hướng này, chất thải thủy
sản có thể được dùng để làm phân bón, chế biến thức ăn gia súc, làm bao bì sinh
học, làm môi trường nuôi cấy tổng hợp các chế phẩm sinh học, là nguồn nguyên
liệu để tách chiết các chất cần thiết cho ngành công nghệ thực phẩm, dược phẩm,
mỹ phẩm,…
Hiện nay collagen được coi như là một loại dược liệu quý để kéo dài tuổi
thanh xuân cho con người. Việc nghiên cứu và sản xuất collagen có nhiều ý nghĩa
đối với ngành sản xuất thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm, …
+ Trong ngành thực phẩm: collagen được ứng dụng để làm vỏ bao xúc xích,
kẹo, và các ứng dụng của nó dưới dạng gelatin.
+ Trong y học: collagen được ứng dụng trong việc chế tạo da nhân tạo để
điều trị vết bỏng, ứng dụng trong phẫu thuật chỉnh hình, làm vỏ bọc thuốc, …
+ Trong mỹ phẩm: collagen có vai trò chống nhăn, giữ cho da mềm và sáng,
hơn nữa collagen còn là nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm như: mặt nạ, kem
dưỡng da, dầu gội, …
Việc nghiên cứu ứng dụng collagen vào mỹ phẩm đã tiến hành vào năm 1930
bởi người Đức; thời kì đó, người ta tách chiết collagen chủ yếu từ da và xương của
trâu, bò, lợn. Tuy nhiên, đến năm 1990 bắt đầu một hướng chuyển biến mới: bắt đầu
“tách chiết collagen từ da cá”, phát minh này của các nhà khoa học thuộc Viện Hóa
học Gdansk (Ba Lan) đã gây tiếng vang mạnh mẽ trên toàn cầu. Trong những năm
gần đây nhiều quốc gia như: Mỹ, Pháp, Đức, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc đã đầu
tư hàng triệu đôla vào nghiên cứu thu nhận collagen để làm nguyên liệu sản xuất da
1
nhân tạo, chỉ tự tiêu, thuốc mỡ điều trị bỏng và các sản phẩm làm đẹp như mặt nạ,
kem dưỡng da, dầu dưỡng tóc, …
Nhận thấy nhu cầu rất lớn về collagen ở trên Thế Giới cũng như ở Việt
Nam trong những năm gần đây, thêm vào đó nguồn nguyên liệu da và xương cá để
sản xuất collagen ở nước ta khá dồi dào, ổn định, giá rẻ và có tiềm năng phát triển
nên chúng tôi chọn đề tài “Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp
hoá sinh” với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho các ngư dân và
nhà sản xuất cá; đồng thời cũng góp phần vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
* Mục tiêu:
- Xây dựng được quy trình sản xuất collagen từ da cá tra bằng enzyme pepsin
kết hợp với acid acetic.
- Thu được collagen thô ở dạng dịch chiết.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Tổng hợp tài liệu.
- Phương pháp phân tích vật lý.
- Phương pháp phân tích hoá lý.
- Phương pháp cảm quan.
- Phương pháp phân tích định lượng.
* Nội dung nghiên cứu:
- Thu thập tài liệu, tìm hiểu về cấu tạo, tính chất, lợi ích của collagen.
- Phân tích nguyên liệu (da cá tra) và sản phẩm collagen thô : xác định độ ẩm, tro,
lipid, hàm lượng collagen.
- Xử lý da cá và chiết collagen từ da cá tra :
ƒ Xử lý da cá bằng NaOH.
ƒ Xử lý da cá bằng H2O2.
2
ƒ Chiết collagen bằng acid acetic.
ƒ Chiết collagen bằng enzyme pepsin kết hợp với acid acetic.
* Sản phẩm của đề tài : Collagen ở dạng thô.
3
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI
1 Giới thiệu tổng quan về cá tra và tình hình phát triển cá tra ở Việt Nam:
1.1 Tổng quan về cá tra ở Việt Nam [12], [13]:
- Phân loại:
Cá tra (theo từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1977) là loài
cá nước ngọt, không vảy, giống cá trê nhưng không ngạnh.
Cá tra thuộc bộ cá nheo Silurformes.
Giống cá tra dầu Pangasianodon.
Loài cá tra Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage 1878).
Họ Pangasiidae theo IT IS có 3 chi:
- Chi Sinopangasius (1 loài).
- Chi Helicophagus (3 loài).
- Chi Pangasius (27 loài).
- Đặc điểm sinh học:
Cá tra là cá da trơn (không vẩy), thân dài, lưng xám đen, bụng hơi bạc,
miệng rộng, có hai đôi râu dài. Cá tra sống chủ yếu trong nước ngọt, có thể sống
được ở vùng nước hơi lợ (nồng độ muối 7- 10%o, có thể chịu đựng được nước phèn
với pH>5, dễ chết ở nhiệt độ thấp dưới 15oC, nhưng chịu nóng tới 39oC. Cá tra có
số lượng hồng cầu trong máu nhiều hơn các loài khác. Cá có cơ quan hô hấp phụ và
còn có thể hô hấp bằng bóng khí và da nên chịu đựng được môi trường nước thiếu
oxy hòa tan. Tiêu hao oxy và ngưỡng oxy của cá tra thấp hơn 3 lần so với cá mè
trắng.
- Đặc điểm sinh trưởng:
4
Cá tra có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh, lúc nhỏ cá tăng nhanh về chiều
dài. Cá ương trong ao sau 2 tháng đạt chiều dài 10-12cm (14-15gam). Từ khoảng
2,5kg trở đi mức tăng trọng lượng nhanh hơn so với tăng chiều dài cơ thể. Cá tra
trong tự nhiên có thể sống trên 20 năm. Trong ao nuôi, cá bố mẹ cho đẻ đạt tới 25kg
ở cá 10 năm tuổi. Nuôi trong ao một năm cá đạt 1-1,5kg/con (năm đầu tiên), những
năm về sau cá tăng trọng nhanh hơn, có khi đạt tới 5-6kg/năm tùy thuộc vào môi
trường sống và sự cung cấp thức ăn cũng như loại thức ăn có hàm lượng đạm nhiều
hay ít. Độ béo Fulton của cá tăng dần theo trọng lượng và nhanh nhất ở những năm
đầu, cá đực thường có độ béo cao hơn cá cái và độ béo thường giảm đi khi vào mùa
sinh sản.
- Đặc điểm sinh sản:
Tuổi thành thục của cá đực là 2 tuổi và cá cái là 3 tuổi, trọng lượng cá thành
thục lần đầu từ 2,5-3 kg. Trong tự nhiên chỉ gặp cá thành thục trên sông ở địa phận
của Campuchia và Thái Lan. Ngay từ năm 1966, Thái Lan bắt cá tra thành thục
(sống trong đầm Bung Borapet) và kích thích sinh sản nhân tạo thành công. Sau đó
họ nghiên cứu nuôi vỗ cá tra trong ao. Đến năm 1972 Thái Lan công bố qui trình
sinh sản nhân tạo cá tra với phương pháp nuôi vỗ cá bố mẹ thành thục trong ao đất.
Cá tra không có cơ quan sinh dục phụ (sinh dục thứ cấp). Ở thời kỳ thành
thục, tuyến sinh dục ở cá đực phát triển lớn gọi là buồng tinh, ở cá cái gọi là buồng
trứng. Tuyến sinh dục của cá tra bắt đầu phân biệt được đực cái từ giai đoạn II tuy
màu sắc chưa khác nhau nhiều. Các giai đoạn sau, buồng trứng tăng về kích thước,
hạt trứng màu vàng, tinh trùng có màu hồng chuyển dần sang màu trắng sữa. Hệ số
thành thục của cá tra khảo sát được trong tự nhiên từ 1,76-12,94 (cá cái) và từ 0,83-
2,1 (cá đực) ở cá đánh bắt tự nhiên trên sông cỡ từ 8-11kg (Nguyễn Văn Trọng,
1989). Trong ao nuôi vỗ, hệ số thành thục cá tra có thể đạt tới 19,5%.
Mùa vụ thành thục của cá trong tự nhiên bắt đầu từ tháng 5-6 dương lịch, cá
có tập tính di cư đẻ tự nhiên trên những khúc sông có điều kiện sinh thái phù hợp
thuộc địa phận Campuchia và Thái Lan, không đẻ tự nhiên ở phần sông của Việt
5
Nam. Cá đẻ trứng dính vào giá thể thường là rễ của loài cây sống ven sông
Gimenila asiatica, sau 24 giờ thì trứng nở thành cá bột và trôi về hạ nguồn.
Trong sinh sản nhân tạo, ta có thể nuôi thành thục sớm và cho đẻ sớm hơn
trong tự nhiên (từ tháng 3 dương lịch hàng năm), cá tra có thể tái phát dục 1-3 lần
trong 1 năm.
Số lượng trứng đếm được trong buồng trứng của cá gọi là sức sinh sản tuyệt
đối. Sức sinh sản tuyệt đối của cá tra từ 200000 đến vài triệu trứng. Sức sinh sản
tương đối có thể tới 135000 trứng/kg cá cái. Kích thước của trứng cá tra tương đối
nhỏ và có tính dính. Trứng sắp đẻ có đường kính trung bình cỡ 1mm. Sau khi đẻ ra
và hút nước đường kính trứng khi trương nước có thể tới 1,5-1,6mm.
- Đặc điểm dinh dưỡng:
Cá tra khi hết noãn hoàn thì thích ăn mồi tươi sống, vì vậy chúng ăn thịt lẫn
nhau ngay trong bể ấp và chúng vẫn tiếp tục ăn nhau nếu cá ương không được cho
ăn đầy đủ, thậm chí cá vớt trên sông vẫn thấy chúng ăn nhau trong đáy vớt cá bột.
Ngoài ra khi khảo sát cá bột vớt trên sông, còn thấy trong dạ dày của chúng có rất
nhiều phần cơ thể và mắt cá con các loài cá khác. Dạ dày của cá phình to hình chữ
U và co giãn được, ruột cá tra ngắn, không gấp khúc lên nhau mà dính vào màng
treo ruột ngay dưới bóng khí và tuyến sinh dục. Dạ dày to và ruột ngắn là đặc điểm
của cá thiên về ăn thịt. Ngay khi vừa hết noãn hoàn cá thể hiện rõ tính ăn thịt và ăn
lẫn nhau, do đó để tránh hao hụt do ăn nhau trong bể ấp cần nhanh chóng chuyển cá
ra ao ương. Trong quá trình ương nuôi thành cá giống trong ao, chúng ăn các loại
phù du động vật có kích thước vừa cỡ miệng của chúng và các thức ăn nhân tạo.
Khi cá lớn thể hiện tính ăn rộng, ăn đáy và ăn tạp thiên về động vật nhưng dễ
chuyển đổi loại thức ăn. Trong điều kiện thiếu thức ăn, cá có thể sử dụng các loài
thức ăn bắt buột khác như mùn, bã hữu cơ, thức ăn có nguồn gốc động vật. Trong
ao nuôi cá tra có khả năng thích nghi với nhiều loại thức ăn khác như cám, rau,
động vật đáy.
1.2 Tình hình phát triển cá tra ở Việt Nam [12], [13]:
6
Cá thuộc họ Pangassidae (họ cá tra) với tên Việt có những loài sau:
• Helicophagus waandersii – Cá tra chuột.
• Pangasius gigas – Cá tra dầu.
• Pangasius kunyit – Cá tra bần.
• Pangasius hypophthalmus – Cá tra nuôi.
• Pangasius micronema – Cá tra.
• Pangasius larnaudii – Cá vồ đém.
• Pangasius sanitwongsei – Cá vồ cờ.
• Pangasius bocourti – Cá xác bụng (cá basa).
• Pangasius macronema – Cá xác sọc.
• Pangasius pleurotaenia – Cá xác bầu.
• Pangasius conchophilus – Cá hú.
• Pangasius polyuranodon – Cá dứa.
• Pangasius krempfy – Cá bông lau.
Trong số 13 loài này, có hai loài cá đã được ghi vào sách đỏ Việt Nam. Loài
cá vồ cờ (Pangasius sanitwongsei) được ghi tên trong sách đỏ từ năm 1996. Loài cá
tra dầu (Pangasius gigas) có tên trong sách đỏ từ năm 2002. Ngoài ra có một số loài
đã trở thành cá nuôi, vài loài được nuôi với tầm vóc qui mô.
Đồng bằng sông Cửu Long vốn có truyền thống nuôi cá tra từ lâu đời. Cá tra
được nuôi phổ biến trong ao, đăng quầng, bãi bồi và nuôi lồng bè trên các con sông
lớn thuộc tỉnh An Giang, Đồng Tháp.
Hiện nay cá tra đã được nuôi ở hầu hết các tỉnh trong vùng. Những năm gần
đây, việc nuôi loài cá này phát triển mạnh nhằm phục vụ tiêu thụ nội địa và cung
cấp nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu. Đặc biệt từ khi chúng ta hoàn toàn chủ
động về giống nhân tạo thì nghề nuôi càng ổn định và có những bước phát triển
vượt bậc. Thế nhưng do phát triển một cách tự phát nên khủng hoảng thừa cá
nguyên liệu, cả người nuôi lẫn doanh nghiệp chế biến xuất khẩu đều gặp khó khăn.
7
Đến tháng 6 đầu năm 2008 nghề nuôi cá tra ở Đồng Bằng Sông Cửu Long đều tăng
cả về diện tích, sản lượng và năng suất bình quân/ha.
Diện tích mặt nước cá tra hiện khoảng gần 6000 ha. Việc nuôi thương phẩm
thâm canh cho năng suất rất cao, cá tra nuôi trong ao đạt tới 200-300tấn/ha, cá tra
nuôi trong bè có thể đạt tới 100-159kg/m3 bè. Đặc biệt, năng suất cá biệt một số ao
đạt gần 1000 tấn/ha/năm. Do sản lượng cá thịt tăng đột biến, trong khi hoạt động
xuất khẩu khó khăn do giá bán thấp, cạnh tranh chào hàng không lành mạnh, bị
khách hàng ép giá nên xảy ra tình trạng khủng hoảng thừa trong một tháng qua.
Lượng cá quá lứa trong dân lên đến con số trăm ngàn tấn. Hậu quả này là khó tránh
khỏi.
2 Thành phần hóa học của cá [1]:
Thành phần hóa học của cá gồm: nước, protein, lipid, muối vô cơ, vitamin …
Các thành phần này khác nhau rất nhiều, thay đổi phụ thuộc vào giống, loài, giới
tính, điều kiện sinh sống…Ngoài ra, các yếu tố như thành phần thức ăn, môi trường
sống, kích cỡ cá và các đặc tính di truyền cũng ảnh hưởng đến thành phần hóa học,
đặc biệt là ở cá nuôi. Các yếu tố này có thể kiểm soát được trong chừng mực nào đó.
Các thành phần cơ bản của cá và động vật có vú có thể chia thành những
nhóm có cùng tính chất.
Bảng 1.1 Thành phần dinh dưỡng của cá tra thành phẩm.
Thành phần dinh dưỡng trên 100g thành phẩm ăn được
Tổng năng Chất đạm Tổng lượng Chất béo chưa bão Cholesterol Natri
lượng cung chất béo (g) hòa (có DHA,
(g) (%) (mg)
cấp (calori) EPA) (g)
124.52 23.42 3.42 1.78 0.025 70.6
8
Bảng 1.2 Các thành phần cơ bản (tính theo % căn bản ướt) của cá và thịt bò.
Thành phần Cá (phi lê) Thịt nạc bò
Tối thiểu Thông thường Tối đa
Protein 6 16 - 21 28 20
Lipid 0,1 0,2 - 25 67 3
Carbohydrate - < 0,5 - 1
Tro 0,4 1,2 – 1,5 1,5 1
Nước 28 66 - 81 96 75
Sự khác nhau về thành phần hóa học của cá và sự biến đổi của chúng có ảnh
hưởng đến mùi vị và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm, việc bảo quản tươi nguyên
liệu và qui trình chế biến.
Bảng 1.3 Thành phần hóa học của cá (%).
Thành phần chỉ tiêu Nước Protein Lipid Muối vô cơ
Thịt cá 48 – 85,1 10,3 – 24,4 0,1 – 5,4 0,5 – 5,6
Trứng cá 60 - 70 20 - 30 1 - 11 1-2
Gan cá 40 - 75 8 - 18 3-5 0,5 – 1,5
Da cá 60 - 70 7 - 15 5 - 10 1-3
9
3 Tìm hiểu về collagen [ 9], [10], [11]:
3.1 Collagen là gì?
Collagen là protein chính của cơ thể người, chiếm khoảng 25%. Collagen là
thành phần chính của các mô liên kết, có khả năng đàn hồi và chịu lực rất cao, là thành
phần chính của gân, dây chằng, sụn, móng tay, xương và răng trong cơ thể. 70% cấu
trúc của da là collagen, chúng phân bổ chủ yếu ở lớp hạ bì của da, chiếm 3/4 trọng
lượng khô của da.
3.2 Thành phần cấu tạo và cấu trúc của collagen [8]:
Hình 1.1 Cấu trúc Collagen.
Collagen là một loại protein nhưng là một loại rất đặc biệt. Cấu trúc của nó
được tạo thành từ những amino acid với sự sắp xếp dạng sợi, mặt khác nó được biết
như là protein cứng hình sợi. Những sợi này là những chuỗi phân tử dài, chứa đến
19 loại amino acid. Thành phần amino acid quan trọng của những sợi này gồm có:
prolin, glicin và hydroxyprolin và hydroxysilizin. Hai hợp chất cuối thì không tìm
thấy trong bất kì loại protein nào khác.
3.2.1 Cấu tạo của collagen:
10
Thành phần protein chủ yếu của da, xương, vây và bong bóng cá tương tự
như collagen của động vật đã được nghiên cứu rộng rãi. Thật vậy, nó gồm có
hydroxyproline và hydroxylysine, có cấu trúc sợi cơ dạng xoắn nhìn thấy bằng kính
hiển vi điện tử (Borasky, 1950; Schmitt, Gross và Highberger, 1955; Damodaran,
Sivaraman & Dhavalikar, 1956) và có các đặc điểm khác nhau theo mô hình nhiễu
xạ tia X với góc rộng và hẹp (Bear, 1956).
Các phân tích amino acid của các loại collagen cá được thực hiện bởi
Beveridge & Lucas (1944), chủ yếu bằng phương pháp phân tích trọng lượng đối
với thạch chiết từ bong bóng cá tuyết (Urophycis); bởi Block, Horwith và Bolling
(1949) đối với vây cá trích (Clupea) và bởi Neuman (1949), người đã dùng các kỹ
thuật thử nghiệm vi sinh đối với da cá bơn và gellatin chiết từ vây cá. Những nghiên
cứu gần đây về thành phần chất keo tách từ vây cá mập (Carcharinus melanopterus)
bởi Damodaran và cộng sự (1956) bằng sắc kí resin đã khẳng định kết quả của
phương pháp nhiễu xạ tia X góc rộng (Astbury, 1938) bằng cách đặc các protein
không bình thường này với nhóm collagen.
Sự quan tâm về collagen cá gần đây được khuyến khích nhờ những công
nhận về sự ổn định cấu trúc nhỏ bé của chúng so với các collagen của động vật có
vú (biểu hiện ở vùng nhiệt độ đàn hồi thấp), liên quan đến hàm lượng
hydroxyproline thấp (Gustavson, 1953). Hydrogen ở chuỗi bên trong của xương
giữa các nhóm hydroxyl của hydroxyproline và nhóm carbonyl của xương cột sống
đều ở dạng cơ bản này, được xem như một đặc trưng cơ bản quan trọng cho cấu trúc
collagen (Gustason, 1955). Giả thiết này đã được áp dụng từ khi chưa có những
bằng chứng, những thông tin liên quan đến cấu trúc của collagen ở cả hai dạng, đó
là nhiễu xạ tia X (Ramachndran, 1956) và kỹ thuật kính hiển vi điện tử (Reed,
Wood và Keech, 1956). Một bảng tóm tắt về các nghiên cứ gần đây về mô liên kết
của cá được thực hiện bởi Hamoir (1955).
Những nghiên cứu hiện tại cung cấp thông tin về thành phần của collagen từ
một vài mẫu tiêu biểu của một vài loại cá thuộc ba nhóm cá sau: cá nhám, cá vây tia
và cá sọc (Young, 1950; Trewavas, White, Marshall & Tucker, 1955).
11
Các phương pháp nghiên cứu đều dựa trên những nghiên cứu ban đầu về các
collagen động vật (Eastoe, 1956) để so sánh sự khác biệt nhỏ về thành phần
collagen tạo ra.
Thành phần acid amin của collagen rất đặc biệt so với các protein khác:
Glycine chiếm khoảng 35%, prolin chiếm 12% tổng số gốc acid amin trong phân tử.
Collagen còn chứa hai acid amin ít gặp trong các protein khác, đó là
hydroxiprolin và hydroxilizin. Đơn vị cấu trúc của collagen là tropocollagen bao
gồm 3 mạch polypeptid bện vào nhau thành một dây cáp siêu xoắn. Chiều cao mỗi
gốc trên trục siêu xoắn là 2,9Ao, 1 vòng xoắn có 3,3 gốc acid amin.mạch polypeptid
trong dây cáp nối với nhau bằng các liên kết hydro. Liên kết hydro được tạo thành
giữa nhóm NH của gốc glycin trên một mạch polypeptid với nhóm CO trong liên
kết peptid ở trên mạch polypeptid khác.
Các phân tử tropocollagen ở các dãy kề nhau xếp lệch nhau ¼ phân tử tạo
thành các vằn ngang trên sợi collagen. Trên cùng một dãy, giữa phân tử
tropocollagen có một khớp dài 400Ao.
Hàm lượng của collagen ở cơ thịt cá thấp hơn ở động vật có vú, thường
khoảng 1-10% tổng lượng protein và 0,2-2,2% trọng lượng của cơ thịt. Chiếm
khoảng 3% ở cá xương và khoảng 10% ở cá sụn (so với 17% trong các loài động
vật có vú ).
Cấu trúc phân tử collagen: collagen là loại protein đơn có hàm lượng lớn
nhất ở động vật. Độ mạnh và tính toàn vẹn của tất cả các mô liên kết bao gồm
xương và mạch máu phụ thuộc vào sự có mặt của sợi cơ collagen. Chính vì vậy, cấu
trúc sắp xếp dạng khối phân tử của collagen cùng với sợi cơ đã được tìm kiếm tích
cực trên 60 năm nay. Cấu trúc của collagen không chỉ có kiểu xoắn bộ ba, mà bao
gồm cả các dạng cấu trúc có chứa acid amin và hình thể 3 mắt xích peptid đơn từ
đầu đến cuối dạng khối collagen đơn và cấu trúc sợi cơ collagen.
Gần đây, người ta xác định được cấu trúc của phân tử collagen chính xác với
dung dịch 5-10Ao. Vì cấu trúc này được phát hiện trong môi trường tự nhiên, chính
12
xác là mô bào, người ta đã xác định được trình tự sắp xếp phân tử của sợi tơ đơn và
giải thích rõ cấu trúc của vi sợi collagen.
Collagen là một loại protein tương đối đơn giản gồm có 3 chuỗi amino acid
riêng biệt xoắn lại với nhau giống như một sợi dây thừng. Mỗi sợi collagen gồm có
hàng nghìn cấu trúc amino acid, chủ yếu gồm có glycin và prolin.
Đơn vị cấu trúc của nó là tropocollagen bao gồm 3 mạch polypeptid bện vào
nhau thành một dây cáp siêu xoắn (vì mỗi mạch đơn có cấu trúc xoắn, chiều cao của
mỗi gốc xoắn trên trục siêu xoắn này là 2,9A0, một vòng xoắn là 3,3 gốc amino
acid). Ba chuỗi polypeptide trong “dây cáp” nối với nhau bằng các liên kết
hydrogen. (Đỗ Quý Hai và ctv).
Đầu tiên 3 sợi của collagen này xoắn lại theo kiểu xoắn ốc xung quanh một
sợi hình thành nên một bộ ba. Sau đó ba của những bộ này bắt lại với nhau và xoắn
xung quanh mỗi bộ ba để hình thành một sợi siêu cáp. Mỗi sợi này cũng liên kết với
nhau để tiến lại gần nhau bằng các liên kết ngang. Sự kết hợp này được gọi là một
collagen siêu xoắn. Cấu trúc 3 chiều phức tạp này quyết định chức năng sinh học
của collagen. (Colway Australia, nd).
Cấu trúc hình thái của protein ở cá dễ bị biến đổi do môi trường vật lí thay
đổi. Việc xử lý với nồng độ muối cao hoặc xử lý bằng nhiệt có thể dẫn đến sự biến
tính, sau đó cấu trúc protein bị thay đổi không hồi phục được.
Protein mô liên kết ở da cá, bong bóng cá, vách cơ khác nhau. Tương tự như
sợi collagen trong động vật có vú, các sợi collagen ở các mô cá cũng tạo nên cấu
trúc mạng lưới mỏng với mức độ phức tạp khác nhau. Tuy nhiên collagen của cá
kém bền nhiệt hơn nhiều, ít có các liên hết chéo hơn và nhạy cảm hơn collagen ở
động vật có máu nóng và có xương sống.
13