Đề tài nghiên cứu khoa học khảo sát nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên vật lý các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đà nẵng tỉnh quảng nam và đề xuất các chương trình bồi dưỡng giáo viên

  • 12 trang
  • file .pdf
24 1
TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC LỤC
1. Vật lí 12 – Nâng cao – Vũ Thanh Khiết (chủ biên) – NXB GD – MỞ ĐẦU
Năm 1999. 1. Lý do chọn đề tài
2. Đê học tốt môn vật lí– NXB Đà Nẵng -Lê văn Thông – Năm 1998 2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3. Vật lí 12 – Những bài tập hay và điển hình – Nguyễn Cảnh Hòe – 3. Phương pháp nghiên cứu
NXB ĐHQG Hà Nội – 2008. 4. Những đóng góp của đề tài
4. Bài giảng trọng tâm chương trình chuẩn Vật lí 12 – Vũ Thanh 5. Cấu trúc của đề tài
Khiết – NXB ĐHQG Hà Nội – 2010. Phần I: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH GIẢNG DẠY VÀ NHU CẦU
5. Chuyên đề điện xoay chiều, Thư viện.com BỒI DƯỠNG CỦA GIÁO VIÊN VẬT LÝ CÁC TRƯỜNG PHỔ
THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG - TỈNH
QUẢNG NAM
1.1. Tình hình giảng dạy tại các trường phổ thông hiện nay
1.1.1. Chương trình và sách giáo khoa
1.1.2. Thí nghiệm Vật lý ở các trường Trung học Phổ thông
1.1.3. Thi, kiểm tra và đánh giá
1.2. Nhu cầu bồi dưỡng giáo viên
1.2.1.Chất lượng đội ngũ giáo viên
1.2.2. Hiện trạng bồi dưỡng giáo viên
1.2.3. Các mục tiêu và phiếu khảo sát
1.3 Đối tượng khảo sát và tình hình phản hồi
1.3.1. Đối tượng khảo sát
1.3.2. Tình hình phản hồi và đáp ứng của các trường THPT
1.4. Kết quả khảo sát1
1.4.1. Về nội dung sách giáo khoa
1.4.2. Phân phối chương trình giảng dạy tại các trường THPT
1.4.3. Mức độ quan tâm đến ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
1.4.4. Nhu cầu về các chương trình và nội dung bồi dưỡng
2 23
1.5. Kết luận 3) Vấn đề 3 : Giao thoa với ánh sáng trắng (0,38 m 
Phần II: CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG 0,76 m):
2.1. Chuyên đề 1: Tài liệu Tập huấn Thí nghiệm cho giáo viênvà 4) Vấn đề 4: Bề rộng quang phổ
viên chức THPT 5) Vấn đề 5: Sự trùng nhau của các vân sáng,tối
2.1.1. Các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của viên chức làm công tác 6) Vấn đề 6: Số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa
thiết bị dạy học gây bởi hai bức xạ đồng thời 1 , 2
2.1.2. Hướng dẫn sắp xếp , bảo quản, bảo dưỡng hệ thống thiết bị 7) Vấn đề 7: Sự dịch chuyển vân
dạy học ở trường THPT 8) Vấn đề 8: Giao thoa ánh sáng với gương Fresnel
2.1.3. Hướng dẫn hệ thống hồ sơ, sổ sách, kế hoạch công tác thiết 9) Vấn đề 9: Giao thoa ánh sáng với lưỡng lăng kính Fresnel
bị dạy học ở trường THPT VII. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
2.1.4. Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, bảo trì, bảo quản, các bộ thí 1) Hiện tượng quang điện:
nghiệmthuộc chương trình Vật lý THPT 2) Quang phổ nguyên tử Hydro
2.2. Chuyên đề 2: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm dạy VIII. VẬT LÝ HẠT NHÂN
học Vật lý THPT 1) Sự phóng xạ
2.2.1. Phần mềm: OPTICS – Mini – Dạy Học phần: Quang hình 2) Phản ứng hạt nhân
học
2.2.2. Phần mềm: Thư viện Thí nghiệm Vật lý Phổ thông – KẾT LUẬN
Simulation Physics - Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của đề tài là hệ thống
2.3. Chuyên đề 3: Một số Phương pháp đặc trưng trong dạy học hóa kiến thức để áp dụng vào việc giải bài tập trong 7 chương nằm
Vật lý THPT trong chương trình 12.
2.3.1. Phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề - Đã đưa ra được các vấn đề cơ bản và nâng cao trong từng
2.3.2. Phương pháp thực nghiệm chương theo sự phân phối của Bộ giáo dục .
2.4. Chuyên đề 4: Một số vấn đề nâng cao trong chương trình - Đã đưa ra các phương pháp và công thức tính nhanh giải
Vật lý lớp 12 THPT quyết các vấn đề đã nêu ra.
2.4.1. Dao động cơ học - Đề tài tương đối rộng và phong phú nên không thể nào
2.4.2. Sóng cơ, sóng dừng và sóng âm hoàn hảo ở cấp độ một bộ phận của một đề tài khoa học cấp trường
2.4.3. Dòng điện xoay chiều và tôi xem đây là một đề tài mở, mong mọi người góp ý,bổ sung
2.4.4. Sản xuất và truyền tải điện năng những thiếu sót.
22 3
I. DAO ĐỘNG CƠ 2.4.5. Dao động điện từ
1) Dao động điều hòa (Bỏ qua mọi ma sát ) 2.4.6. Giao thoa ánh sáng
2) Con lắc lò xo dao động điều hòa: k = m  2 2.4.7. Lượng tử ánh sáng
3) Con lắc đơn (K = m g ) 2.4.8. Vật lý hạt nhân
l
2.2.9. Kết luận
II. SÓNG CƠ ,SÓNG DỪNG VÀ SÓNG ÂM
1) Sóng cơ
2) Sóng dừng
3) Sóng âm
III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
1) Viết phương trình u, i cả mạch và đoạn mạch
2) Tính các giá trị u,i tại một thời điểm t
3) Thay đổi L hoặc C hoặc  . Điều kiện để P max (cả mạch):
4) Thay đổi R, tìm R để Pmax
5) R thay đổi có hai giá trị R1, R2 đều cho cùng công suất P
< Pmax
IV. SẢN XUẤT VÀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG
1) Máy phát điện xoay chiều một pha
2) Máy phát điện xoay chiều ba pha
3) Máy biến thế
V. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
1) Nguyên tắc và hoạt động
2) Các vấn đề thường găp
VI. GIAO THOA ÁNH SÁNG
1) Vấn đề 1: Các kết quả từ thí nghiệm Young (môi trường
không khí)
2) Vấn đề 2 : Số vân sáng - tối trong miền giao thoa có bề
rộng L
4 21
MỞ ĐẦU 1.5.3. Mức độ 3: nêu vấn đề - nghiên cứu
II. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
1. Lý do chọn đề tài: 2.1. Các giai đoạn của phương pháp thực nghiệm
Nền giáo dục nước ta trong những năm gần đây, nhất là sau 2.2. Các mức độ sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy
Đổi mới Kinh tế đã có những bước tiến và thành tựu nổi bật và rất học vật lý
ấn tượng. Đó là sự cải thiện một cách đáng kể cơ sở vật chất của nhà 2.2.1. Giai đoạn 1
trường từ phòng học, phòng thí nghiệm cho tới các phương tiện và 2.2.2. Giai đoạn 2
thiết bị phục vụ việc dạy và học của thầy và trò trong các trường phổ 2.2.3. Giai đoạn 3
thông. Chương trình và sách giáo khoa sau Đổi mới Kinh tế cũng đã 2.2.4. Giai đoạn 4
được tổ chức biên soạn và triển khai sử dụng mới hai lần vào năm 2.2.5. Giai đoạn 5
học 1992-1993, 2002-2003. Đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản 2.3. Mối quan hệ của các thành phần trong phương pháp thực
hơn và tăng về số lượng. nghiệm
Sự cải thiện nền tảng giáo dục đã dẫn tới chất lượng dạy của 2.4. Cốt lõi của tiến trình dạy học theo phương pháp thực
thầy , cô giáo và kết quả học tập của học sinh tăng đều theo từng nghiệm
năm. Kết quả xếp loại học lực cấp Trung học phổ thông (THPT) loại 2.5. Sơ đồ tiến trình dạy học theo phương pháp thực nghiệm
GIỎI tăng từ 3.1% (năm học 2006-2007) lên 7,9%(năm học 2012- 2.5.1. Nêu sự kiện khởi đầu
2013); loại YẾU KÉM giảm từ 17,3% xuống còn 6,1% ( Nguồn: Bộ 2.5.2. Xây dựng mô hình – giả thuyết
GD-ĐT [1]). 2.5.3. Hướng dẫn HS suy ra hệ quả logic
Tuy nhiên, do tốc độ phát triển nhanh của khoa học kỹ thuật 2.5.4. Tiến hành thí nghiệm kiểm tra
và sự biến đổi mau lẹ của đời sống xã hội và kinh tế nên nền giáo 2.5.5. Hướng dẫn HS khẳng định mô hình – giả thuyết chấp
dục nước ta so với thế giới đang bị tụt hậu cả về chương trình, nhận được
phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Đôi ngũ giáo viên hiện 2.5.6. Phát biểu thành thuyết, định luật…
nay, nếu không cập nhật kiến thức sẽ không tiếp tục gánh vác được 2.5.7. Dùng mô hình – giả thuyết giải thích, ứng dụng thực tế
nhiệm vụ đổi mới và hiện đại hóa nền giáo dục nước nhà. và luyện tập
Hiện nay đổi mới Giáo dục nói chung và đổi mới phương
pháp giảng dạy, truyền thụ kiến thức trong trường phổ thông nói Chuyên đề 4:
riêng đang là nhu cầu cấp thiết của toàn xã hội. Một thực tế đáng MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO TRONG CHƯƠNG TRÌNH
buồn là giữa các trường Đại học Sư phạm(ĐHSP) và các trường phổ VẬT LÍ 12
20 5
2.4. Thay đổi các thông số thông không có sự liên hệ gắn kết mật thiết để có thể cập nhật các
2.5. Thao tác với nút bấm kiến thức mới và nhu cầu nâng cao trình độ của giáo viên phổ thông.
2.6. Di chuyển một số đối tượng đặc biệt Do đó, giáo viên phổ thông muốn học thêm kiến thức mới thì không
2.7. Sử dụng phần mềm để dạy một số nội dung trong SGK Vật thể tự tổ chức lớp học và tìm người dạy, ngược lại các trường Sư
lý 10 THPT phạm lại không biết nhu cầu thực tế của các trường phổ thông là gì.
2.7.1. Mô phỏng thí nghiệm con lắc đơn Cần phải nghiêm túc nhìn nhận rằng trong một thời gian dài,
2.7.2. Mô phỏng thí nghiệm vật rơi từ do số sinh viên đậu vào các Trường ĐH Sư phạm phần lớn có trình độ ở
2.7.3. Mô phỏng thí nghiệm con lắc lò xo mức trung bình khá, chỉ có một số ít thực sự giỏi và có tâm huyết,
yêu nghề. Sau khi tốt nghiệp ít có điều kiện cập nhật và nâng cao
Chuyên đề 3: trình độ. Việc đổi mới giáo duc phải bắt đầu từ người thầy, vì thế
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG nhu cầu thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên là vấn đề
TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ PHỔ THÔNG thời sự và cấp thiết. Công tác bồi dưỡng kiến thức hàng năm thường
I. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VÀ GIẢI QUYẾT VẤN do các Trường Đại học đảm nhận với các chuyên đề định sẵn theo
ĐỀ chủ quan của người dạy. Do đó các bài giảng thường có hiệu quả
1.1. Bản chất của dạy học nêu và giải quyết vấn đề (còn gọi là thấp, không đáp ứng nhu cầu thực sự của giáo viên.
giải quyết vấn đề) Dựa trên suy nghĩ đó, chúng tôi chọn đề tài: Khảo sát nhu
2.2. Cấu trúc của quá trình dạy học nêu vấn đề câu bồi dưỡng của giáo viên Vật lý các trường Trung học Phổ
1.3. Các giai đoạn (các pha) của dạy học nêu vấn đề thông trên địa bàn Thành phố Đà nẵng - tỉnh Quảng nam và đề
1.3.1. Giai đoạn 1: Đề xuất vấn đề xuất các chương trình bồi dưỡng giáo viên.
1.3.2. Giai đoạn 2: Nghiên cứu giải quyết vấn đề 2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
1.3.3. Giai đoạn 3: Củng cố và vận dụng tri thức Mục tiêu của đề tài này là: Tìm hiểu nhu cầu cập nhật, nâng
1.4. Tình huống có vấn đề cao kiến thức và năng lực thực sự của giáo viên các trường phổ
1.4.1. Khái niệm tình huống có vấn đề thông. Trên cơ sở kết quả thu được sẽ biên soạn các chuyên đề:
1.4.2. Các kiểu tình huống có vấn đề a) Bồi dưỡng và cập nhật các kiến thức Vật lý và thí nghiệm
1.4.3. Điều kiện cần để tạo tình huống có vấn đề Vật lý trong trường phổ thông.
1.5. Các mức độ của dạy học nêu vấn đề b) Nâng cao khả năng truyền thụ kiến thức cho giáo viên,
1.5.1. Mức độ 1: trình bày nêu vấn đề phổ biến một số phương pháp giảng dạy và truyền thụ kiến thức mới.
1.5.2. Mức độ 2: nêu vấn đề - giải quyết từng phần
6 19
c) Bồi dưỡng kỹ năng thực nghiệm và kỹ năng hướng dẫn 1.3.3. Gương
thực hành cũng như khả năng sửa chữa phục hồi các dụng cụ thí 1.3.4. Lưỡng chất phẳng
nghiệm. 1.3.5. Bản song song
Đối tượng nghiên cứu: Các giáo viên Trung học Phổ thông 1.3.6. Lăng kính
trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. 1.3.7. Thấu kính
3. Phạm vi nghiên cứu: 1.4. Bài toán & lời giải
Chương trình dạy, phương pháp giảng dạy môn Vật lý và
1.4.1. Nguyên tắc
công tác thí nghiệm ở các trường phổ thông nói trên.
1.4.2. Bài toán
4. Những đóng góp của đề tài:
1.4.3. Lời giải
Đề tài đã hoàn thành những nhiệm vụ sau:
1.5. Tiện ích
a) Khảo sát ý kiến và thu thập các nhận xét của giáo viên các
trường Trung học phổ thông về: nội dung sách giáo khoa THPT, 1.5.1. Tuỳ biến môi trường
tính hợp lý của phân phối chương trình và nhu cầu cấp thiết về các 1.5.2. Tuỳ biến thao tác
chuyên đề bồi dưỡng. 1.5.3. Tuỳ biến màu sắc
b) Biên soạn 4 chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dựa 1.5.4. Gõ phím tiếng Việt
trên kết quả khảo sát: 1.6. In ấn
- Chuyên đề 1: Tài liệu Tập huấn Thí nghiệm cho giáo viên và 1.6.1. In nhanh nội dung màn hình làm việc
viên chức THPT. 1.6.2. In bài toán / lời giải
- Chuyên đề 2: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm dạy 1.6.3. In màu
học Vật lý THPT 1.8. Tóm tắt lý thuyết
- Chuyên đề 3: Một số Phương pháp đặc trưng trong dạy 1.9. Bản quyền
họcVật lý THPT 1.9.1. About SeaSoft
- Chuyên đề 4: Một số vấn đề nâng cao trong chương trình
1.9.2. Quyền sử dụng
Vật lý lớp 12 THPT.
1.10. Mẹo sử dụng
5. Cấu trúc của đề tài:
II. PHẦN MỀM THƯ VIỆN THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ
Ngoài phần mở đầu, đề tài được chia thành hai phần chính:
THÔNG SIMULATION PHYSICS
- Phần 1: Khảo sát tình hình giảng dạy và nhu cầu bồi dưỡng
2.1. Một số thuật ngữ dùng chung
của giáo viên Vật lý các trường phổ thông trên địa bàn Thành phố
Đà nẵng – tỉnh Quảng nam. 2.2. Thao tác với trục thời gian
2.3. Lựa chọn các đối tượng nằm trùng nhau
18 7
4.1.1 Các bài thí nghiệm lớp10 - Phần 2: Các chuyên đề được biên soạn dựa trên kết quả
4.1.2. Các bài thí nghiệm lớp 11 khảo sát nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên các trường THPT.
4.1.3 Các bài thí nghiệm lớp 12
4.2 Hướng dẫn sử dụng thiết bị dùng chung PHẦN I
4.2.1 Hướng dẫn sử dụng, bảo quản, bảo trì đồng hồ đếm thời KHẢO SÁT TÌNH HÌNH GIẢNG DẠY VÀ NHU CẦU
gian hiện số BỒI DƯỠNG CỦA GIÁO VIÊN VẬT LÝ
4.2.3 Các nguồn điện CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN
4.3.4 Hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo quản máy phát tần số THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG - TỈNH QUẢNG NAM
4.3 Hướng dẫn chuẩn bị, lắp ráp các bài thí nghiệm thực hành 1.1. Tình hình giảng dạy tại các trường phổ thông hiện nay
chính khóa trong chương trình Vật lý THPT 1.1.1. Chương trình và sách giáo khoa:
4.3.1 Các bài thí nghiệm thực hành lớp 10 Chương trình(CT) và bộ sách giáo khoa(SGK) hiện hành được
4.3.2 Các bài thí nghiệm lớp 11 biên soạn trong thời gian tiến hành cải cách giáo dục(CCGD) lần thứ
4.3.3 Các bài thí nghiệm thực hành lớp 12 ba năm1980[2]. CT và SGK được tổ chức biên soạn từ năm 1981,
riêng SGK THPT năm 1989 mới biên soạn. Năm 2002 Bộ GD&ĐT
Chuyên đề 2: lại chỉ đạo hoàn thiện CT và SGK thống nhất từ lớp 1 đến lớp 12
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM theo kiểu cuốn chiếu. CT và SGK bậc THPT được triển khai từ năm
DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2004.
I. PHẦN MỀM OPTICS MINI – DẠY HỌC PHẦN QUANG 1.1.2. Thí nghiệm Vật lý ở các trường Trung học Phổ
HÌNH HỌC thông:
1.1. Giới thiệu phần mềm Optics phiên bản Mar.01 Các trường phổ thông, đặc biệt khối THPT được đầu tư mua
1.2. Các khái niệm cơ bản sắm nhiều thiết bị và dụng cụ thí nghiệm thực hành. Từ tháng 10
1.2.1. Cài đặt & cấu hình tối thiểu năm 2010, Khoa Vật lý đã triển khai việc khảo sát công tác thiết bị
1.2.2. Màn hình Optics thí nghiệm tại các trường Thành phố Đà nẵng và tỉnh Quảng nam.
1.2.3. Các thao tác trên tập tin Tổng số trường được khảo sát: 12 trường THPT. Tình hình quản lý,
1.2.4. Hệ toạ độ & đơn vị đo sử dụng thiết bị thí nghiệm có thể được khái quát như sau:
1.3. Các loại dụng cụ a) Việc triển khai thiết bị phục vụ giảng dạy không thường
1.3.1. Giới thiệu chung xuyên.
1.3.2. Nguồn sáng
8 17
b) Thiết bị hư hỏng nhiều, ít được sửa chữa và bổ sung nâng 2. Về trình độ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ
cấp. 2.1. Về trình độ đào tạo:
c) Công tác bảo quản còn yếu nếu không nói là rất yếu. 2.2. Về kỹ năng làm việc:
1.1.3. Thi, kiểm tra và đánh giá: 2. CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÀM
Thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục mới chỉ tập CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC
trung vào đánh giá kết quả học tập của từng cá nhân học sinh, nặng 1. Yêu cầu về năng lực chuyên môn
về yêu cầu ghi nhớ kiến thức, đo lường định kỳ kết quả học tập 2. Yêu cầu về năng lực nghiệp vụ
1.2. Nhu cầu bồi dưỡng giáo viên: 3. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÀM
1.2.1. Chất lượng đội ngũ giáo viên: CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC
Đội ngũ nhà giáo tăng nhanh về số lượng, chất lượng đã từng 1. Về công tác quản lý thiết bị
bước được nâng lên. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ giáo viên chưa 2. Về công tác phục vụ sử dụng thiết bị
đáp ứng được yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông. Đa 3. Về công tác sắp xếp, giữ gìn thiết bị
số giáo viên chưa coi trọng, chủ động trong việc vận dụng các CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN SẮP XẾP, BẢO QUẢN, BẢO
phương pháp, hình thức dạy học tích cực và trong công tác kiểm tra DƯỠNGHỆ THỐNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
đánh giá; hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
dạy học . I. BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG, KIỂM KÊ, KHẤU HAO VẬT
1.2.2. Hiện trạng bồi dưỡng giáo viên: TƯ THIẾT BỊ
Chất lượng đào tạo giáo viên của các trường ĐHSP còn thấp; 1. Bảo quản:
Chương trình đào tạo còn lạc hậu, thiếu gắn kết với chương trình. 2. Bảo dưỡng:
Phương pháp giảng dạy còn nặng về truyền đạt kiến thức, chưa chú 3. Kiểm kê, thanh lý, khấu hao.
trọng phát triển năng lực tư duy cho sinh viên. Giữa các trường Đại II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÒNG HỌC BỘ MÔN Ở
học Sư phạm (ĐHSP) và các trường phổ thông chưa có sự liên hệ TRƯỜNG THPT
gắn kết 1. Quản lý vật tư thiết bị
Nhu cầu thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên là 2. Báo cáo định kỳ về công tác thiết bị dạy học
vấn đề thời sự và cấp thiết. Công tác bồi dưỡng do các Trường Đại CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG, BẢO TRÌ
học đảm nhận với các chuyên đề định sẵn theo chủ quan của người BẢO QUẢN CÁC BỘ THÍ NGHIỆM THUỘC
dạy. Do đó các bài giảng thường có hiệu quả thấp, không đáp ứng CHƯƠNG TRÌNH VLPT
nhu cầu thực sự của giáo viên. 4.1 Hệ thống các bài thí nghiệm trong chương trình VLPT
16 9
1. Nội dung sách giáo khoa THPT chương trình cơ bản ở mức 1.2.3. Các mục tiêu và phiếu khảo sát
vừa sức với học sinh. Các chương trình nâng cao có lượng kiến thức Mục tiêu của đề tài này là: Tìm hiểu nhu cầu cập nhật, nâng
nhiều về lý thuyết nhưng thiếu bài tập. Đặc biệt chương trình nâng cao kiến thức và năng lực thực sự của giáo viên các trường phổ
cao lớp 10 quá khó đối với học sinh đầu cấp. thông. Trên cơ sở kết quả thu được sẽ biên soạn các chuyên đề:
2. Thời gian bố trí dạy cho các bài, các chương và từng học kỳ a) Bồi dưỡng và cập nhật các kiến thức Vật lý và thí nghiệm
cần đánh giá và điều chỉnh lại cho phù hợp. Thời gian để làm bài tập Vật lý .
quá ít so với lý thuyết, dẫn đến năng lực giải bài tập của học sinh bị b) Nâng cao khả năng truyền thụ kiến thức cho giáo viên, phổ
hạn chế. biến một số phương pháp giảng dạy và truyền thụ kiến thức mới.
3. Giáo viên các trường THPT rất quan tâm đến đổi mới giáo c) Bồi dưỡngkỹ năng thực hiện và kỹ năng hướng dẫn thực
dục. Đặc biệt là nội dung chương trình và sách giáo khoa, cải tiến hành cũng như khả năng sửa chữa phục hồi các dụng cụ thí nghiệm.
phương pháp dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá. Nhằm đạt được các mục tiêu nói trên chúng tôi đã thiết kế
4. Các chương trình và nội dung bồi dưỡng nâng cao và cập phiếu điều tra gồm các nội dung dưới đây:
nhật kiến thức nhận được sự quan tâm rất cao của giáo viên. Các
chuyên đề về thí nghiệm và phần mềm giảng dạy được sự quan tâm PHIẾU ĐIỀU TRA
đặc biệt. NHU CẦU CỦA GIÁO VIÊN VẬT LÝ Ở
CÁC TRƯỜNG THPT
PHẦN II 1. Theo Thầy/ Cô, NỘI DUNG Môn học Vật lý phổ thông hiện nay
CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN như thế nào?
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Bình Ví dụ kiến thức
NỘI DUNGSGK Khó Dễ
thường cụ thể
Chuyên đề 1: Lớp 10 cơ bản
TÀI LIỆU TẬP HUẤN THÍ NGHIỆM CHO GIÁO VIÊN & Lớp 10 nâng cao
VIÊN CHỨC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG I - CÁC TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ CỦA VIÊN Lớp 11 nâng cao
CHỨC LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC Lớp 12 cơ bản
1. TIÊU CHUẨN VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ Lớp 12 nâng cao
DẠY HỌC
1. Về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị