Đề tài nghiên cứu khoa học ảnh hưởng của thiết kế bao bì thực phẩm tới sự kỳ vọng của người tiêu dùng về thực phẩm chất lượng

  • 46 trang
  • file .pdf
I
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Trƣớc làn sóng đổ bộ của những tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thông qua
hiệp định WTO và tới đây là TPP, thị phần hàng tiêu dùng của Việt Nam dƣờng nhƣ sẽ nằm
gọn trong tay họ với những chiến lƣợc tiếp thị chuyên nghiệp, thƣơng hiệu mạnh và nguồn tài
chính dồi dào. Vậy các doanh nghiệp Việt Nam phải đối đầu nhƣ thế nào? Xây dựng thƣơng
hiệu và kế hoạch tiếp thị ra sao để vừa tiết kiệm mà vẫn hiệu quả? Từ vấn đề cấp bách này,
nhóm quyết định chọn một nhánh nhỏ trong việc xây dựng thƣơng hiệu sản phẩm thông qua
bao bì để nghiên cứu và đƣa ra những gợi ý về thiết kế bao bì cho các doanh nghiệp Việt.
Bao bì không chỉ có tác dụng bảo vệ, mô tả và giới thiệu sản phẩm mà nó còn chứa đựng rất
nhiều nhân tố tác động đến khách hàng và việc quyết định lựa chọn mua hàng của họ. Vậy
chúng ta phải thiết kế bao bì nhƣ thế nào để thu hút đƣợc ngƣời tiêu dùng, phải lựa chọn hình
ảnh, hình dạng, màu sắc ra sao? “Ảnh hƣởng của thiết kế bao bì thực phẩm tới sự kỳ vọng
của ngƣời tiêu dùng về một thực phẩm chất lƣợng” nhƣ thế nào?
Bài nghiên cứu tập trung vào việc làm rõ tầm quan trọng của các yếu tố thiết kế bao bì nhƣ màu
sắc, hình dạng, đồ họa và khả năng hiển thị sản phẩm bên trong đối với kỳ vọng sản phẩm lành
mạnh của ngƣời tiêu dùng. Đặc biệt hơn, với những nhóm khách hàng khác nhau về nhân khẩu
học hay mức độ tƣơng tác sản phẩm,.. thì mức độ ảnh hƣởng của các thuộc tính bao bì có sự
thay đổi nhƣ thế nào. Ngƣời tiêu dùng ở thành phố Hồ Chí Minh là đối tƣợng đƣợc khảo sát
trong phạm vi đề tài này.
Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, nhóm đã sử dụng phƣơng pháp thu thập thông tin, nghiên
cứu tài liệu và tiến hành khảo sát, dùng phƣơng pháp phân tích liên kết, phân tích cụm, các
công cụ thống kê để tính toán mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố để kết luận.
Và cuối cùng nhóm mong muốn đề tài có thể đƣợc xem nhƣ là một gợi ý cho ngành công
nghiệp thực phẩm, các nhà tiếp thị và những ngƣời thiết kế bao bì thực phẩm ở Việt Nam hiểu
đƣợc sở thích của ngƣời tiêu dùng Việt về bao bì thực phẩm lành mạnh.
a
MỤC LỤC
1. GIỚI THIỆU. ..................................................................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề.................................................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và mục đích nghiên cứu: .............................................................................................. 1
1.2.1. Mục tiêu: .............................................................................................................................. 1
1.2.2. Mục đích: ............................................................................................................................. 2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu. .................................................................................................................... 2
1.4. Phạm vi nghiên cứu: .................................................................................................................... 3
2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT............................................................................................................. 3
2.1. Khung lý thuyết ........................................................................................................................... 3
2.1.1. “Sức khỏe” đƣợc xem là thƣớc đo chất lƣợng thực phẩm ................................................... 3
2.1.2. Mô hình tổng quan về chất lƣợng thực phẩm ...................................................................... 4
2.1.3. Bao bì là dấu hiệu bên ngoài gợi ý chất lƣợng thực phẩm................................................... 6
(i) Khái niệm bao bì. ................................................................................................................. 6
(ii) Vai trò bao bì. ...................................................................................................................... 6
(iii) Ảnh hƣởng của các thuộc tính bao bì tới kì vọng của ngƣời tiêu dùng về chất lƣợng thực
phẩm .............................................................................................................................................. 7
2.2. Nghiên cứu trƣớc đây. ............................................................................................................... 10
2.2.1. Các thuộc tính thiết kế bao bì thực phẩm và thị hiếu của khách hàng ............................... 10
2.2.2. Các vấn đề đặc biệt của màu sắc. ....................................................................................... 11
2.2.3. Kết luận: ............................................................................................................................. 12
3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. .................................................................................................. 13
3.1. Mô hình nghiên cứu .................................................................................................................. 13
3.2. Quy trình nghiên cứu................................................................................................................. 13
3.3. Công cụ nghiên cứu................................................................................................................... 14
4. DỮ LIỆU ......................................................................................................................................... 14
4.1. Nghiên cứu tổng thể. ................................................................................................................. 14
4.1.1. Cỡ mẫu và tiến hành lấy mẫu............................................................................................. 14
4.1.2. Thu thập dữ liệu ................................................................................................................. 15
4.2. Phân tích dữ liệu ........................................................................................................................ 15
4.2.1. Phân tích liên kết:............................................................................................................... 15
4.2.2. Phân tích cụm (theo nhóm) ................................................................................................ 16
b
4.2.3. Công cụ thống kê. .............................................................................................................. 17
4.3. Đánh giá độ đa dạng và tin cậy ................................................................................................. 19
4.4. Câu hỏi khảo sát. ....................................................................................................................... 20
5. KẾT QUẢ ........................................................................................................................................ 29
5.1. Tầm quan trọng của các thuộc tính thiết kế bao bì và các đặc tính đƣợc ƣa chuộng. ............... 29
5.2. Ảnh hƣởng của mức độ tƣơng tác sản phẩm. ............................................................................ 31
5.3. Ảnh hƣởng của thói quen ăn uống lành mạnh........................................................................... 39
6. TỔNG KẾT ...................................................................................................................................... 39
6.1. Kết quả chính ............................................................................................................................ 39
6.2. Kết Luận: ................................................................................................................................... 40
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................................ A
1
1. GIỚI THIỆU.
1.1. Đặt vấn đề.
Trƣớc làn sóng đổ bộ của những tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thông
qua hiệp định WTO và tới đây là TPP, thị phần hàng tiêu dùng của Việt Nam dƣờng nhƣ sẽ
nằm gọn trong tay họ với những chiến lƣợc tiếp thị chuyên nghiệp, thƣơng hiệu mạnh và nguồn
tài chính dồi dào. Vậy các doanh nghiệp Việt Nam phải đối đầu nhƣ thế nào? Xây dựng thƣơng
hiệu và kế hoạch tiếp thị ra sao để vừa tiết kiệm mà vẫn hiệu quả?
Từ vấn đề trên, nhóm quyết định chọn một nhánh nhỏ trong việc xây dựng thƣơng hiệu
sản phẩm thông qua bao bì để nghiên cứu. Bao bì không chỉ có tác dụng bảo vệ, mô tả và giới
thiệu sản phẩm mà còn chứa đựng rất nhiều nhân tố tác động đến khách hàng và việc quyết
định lựa chon mua hàng của họ. Vậy chúng ta phải thiết kế bao bì nhƣ thế nào để thu hút đƣợc
ngƣời tiêu dùng, phải lựa chọn hình ảnh, hình dạng, màu sắc, kiểu chữ ra sao? “Ảnh hƣởng của
thiết kế bao bì thực phẩm tới sự kỳ vọng của ngƣời tiêu dùng về một thực phẩm chất lƣợng”
nhƣ thế nào? Đó là vấn đề mà nhóm cần nghiên cứu.
Thông qua nghiên cứu nhỏ này, nhóm cũng mong muốn đƣa ra đƣợc một số gợi ý giúp
cho doanh nghiệp Việt Nam có thể thiết kế bao bì thực phẩm hiệu quả hơn, để sản phẩm Việt
luôn là lựa chọn số một của khách hàng Việt trƣớc những đối thủ cạnh tranh.
1.2. Mục tiêu và mục đích nghiên cứu:
1.2.1. Mục tiêu:
Xác định tầm quan trọng của thiết kế bao bì tới việc tạo ra hình ảnh đại diện cho thực
phẩm tốt cho sức khỏe?
Ảnh hƣởng của thiết kế bao bì thực phẩm tới sự ƣa chuộng của ngƣời tiêu dùng nhƣ thế
nào?
Tìm ra mối liên kết giữa thái độ của ngƣời tiêu dùng đối với thiết kế bao bì và ảnh hƣởng
của nó tới quyết định mua cũng nhƣ thói quen tiêu dùng sản phẩm lành mạnh.
2
1.2.2. Mục đích:
Gợi ý cho ngành công nghiệp thực phẩm, các nhà tiếp thị và những ngƣời thiết kế bao bì thực
phẩm ở Việt Nam hiểu đƣợc sở thích của ngƣời tiêu dùng Việt về bao bì thực phẩm lành
mạnh.
1.3. Câu hỏi nghiên cứu.
Câu hỏi chính:
Các thuộc tính thiết kế bao bì nhƣ màu sắc, hình dạng, đồ họa, khả năng hiển thị qua bao
bì có tầm quan trọng nhƣ thế nào trong việc tạo ra sự kỳ vọng ở ngƣời tiêu dùng về thực phẩm
lành mạnh?
Câu hỏi phụ:
Ảnh hƣởng của sự đa dạng các thuộc tính bao bì kể trên tới kỳ vọng của ngƣời tiêu dùng
về thực phẩm lành mạnh?
Mức độ tƣơng tác của ngƣời tiêu dùng với một sản phẩm nào đó có ảnh hƣởng tới phản
ứng của họ về các thuộc tính khác nhau của bao bì thực phẩm từ đó tạo ra kỳ vọng về sản phẩm
lành mạnh hay không?
Thói quen ăn uống lành mạnh của ngƣời tiêu dùng có ảnh hƣởng tới phản ứng của họ về
các thuộc tính khác nhau của bao bì thực phẩm từ đó tạo ra kỳ vọng về sản phẩm lành mạnh
hay không?
3
1.4. Phạm vi nghiên cứu:
Vị trí: thành phố Hồ Chí Minh.
Đối tƣợng: ngƣời tiêu dùng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.
2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT.
2.1. Khung lý thuyết
2.1.1. “Sức khỏe” được xem là thước đo chất lượng thực phẩm
Khái niệm sức khỏe rất rộng và có thể tiếp cận dƣới nhiều góc độ khác nhau, bao gồm y
khoa, dinh dƣỡng, xã hội và tâm lý. Ở đây chúng ta sẽ thảo luận về sức khỏe từ góc nhìn của
ngƣời tiêu dùng.
Từ góc nhìn của ngƣời tiêu dùng, sức khỏe liên quan đến 2 thƣớc đo chính: ăn uống lành
mạnh và tránh các thức phẩm không tốt cho sức khỏe.
Thƣớc đo đầu, ăn uống lành mạnh, liên quan đến khía cạnh dinh dƣỡng, ví dụ nhƣ chế độ
ăn uống có lợi cho sức khỏe, sử dụng thực phẩm chức năng, các thực phẩm ít béo và các yếu tố
khác liên quan đến sức khỏe và dinh dƣỡng.
Thƣớc đo thứ hai, tránh các thực phẩm không tốt cho sức khỏe, ám chỉ liên quan đến an
toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP).
4
Mẫu số chung của hai thƣớc đo này tiềm ẩn tác động bất lợi đến việc tiêu thụ thực phẩm
đối với sức khỏe. Ngƣời tiêu dùng cũng không kỳ vọng về sức khỏe của mình đƣợc cải thiện tốt
hơn trong một thời gian ngắn khi sử dụng những sản phẩm đƣợc cho là tốt đối với sức khỏe.
Thƣớc đo sức khỏe gợi lên 2 loại câu hỏi.
Đầu tiên đề cập đến cách ngƣời tiêu dùng đánh giá đƣợc chất lƣợng của thực phẩm,…,
dấu hiệu nào giúp họ kết luận về tính lành mạnh và an toàn và làm sao họ nhận biết đƣợc chất
lƣợng của các loại thực phẩm khác nhau?
Loại câu hỏi thứ 2 đề cập đến cách đánh giá các khía cạnh sức khỏe tham gia đến quyết
định mua hàng và khi nào thì sự lành mạnh là điều kiện cuối cùng để mua hàng (Bruso, Fjord &
Grunert, 2002)?
2.1.2. Mô hình tổng quan về chất lượng thực phẩm
Khái niệm thƣớc đo sức khỏe là một trong nhiều thuộc tính tác động đến nhận thức về
chất lƣợng thực phẩm và cuối cùng là quyết định mua hàng của ngƣời tiêu dùng. Mô hình tổng
quan Chất lƣợng thực phẩm (Total Food Quality Model), đƣợc khởi xƣớng bởi Grunert Larsen,
Madsen và Baadsgaard (1995), tổng hợp sự đa thuộc tính và đƣa ra trình tự tiếp cận đối với
nhận thức về chất lƣợng. Ngoài ra, nó còn kết hợp hai yếu tố chính của lý thuyết hành vi tiêu
dùng.
 Một là: Giải thích ý định mua hàng của khách hàng
 Hai là: Giải thích sự hài lòng của khách hàng, cũng nhƣ sự bất đồng giữa chất
lƣợng kỳ vọng và chất lƣợng trải nghiệm.
Mô hình đƣợc trình bày ở bảng 1. (Lƣu ý rằng cũng có một số mô hình tƣơng tự đƣợc đề
xuất trên tài liệu khác).
Nhƣ đã đề cập ở trƣớc, nhiều đặc trƣng của thực phẩm không thể biết chắc trƣớc khi mua
và hầu hết chỉ có thể tìm hiểu các đặc tính này đến một mức độ giới hạn. Ngoài ra để có thể lựa
chọn, ngƣời tiêu dùng sẽ biểu lộ sự kỳ vọng về chất lƣợng – nhƣng chỉ sau khi tiêu dùng mới có
5
thể xác nhận ( kiểm chứng) chất lƣợng thực phẩm. Vì thế sự khác nhau giữa trƣớc và sau khi
mua là mấu chốt của mô hình này.
Figure 1: The Total Food Quality Model
Trong phần “Trƣớc khi mua”, mô hình cho thấy chất lƣợng kỳ vọng đƣợc tạo nên từ các
dấu hiệu chất lƣợng phù hợp.
 Các dấu hiệu chất lƣợng bên trong bao trùm các đăc trƣng hữu hình và bị ảnh
hƣởng bới quy trình kỹ thuật của sản phẩm, trong đó có các đặc trƣng sinh lý học
có thể đo lƣờng và nhận biết một cách khách quan.
 Dấu hiệu chất lƣợng bên ngoài đại diện cho tất cả các đặc trƣng khác của sản
phẩm, nhƣ thƣơng hiệu, giá, phân phối, thị trƣờng bán lẻ, đóng gói,..
Cần phải lưu ý rằng:
Cách ngƣời tiêu dùng sử dụng dấu hiệu bên ngoài để kết luận chất lƣợng kỳ vọng ngay
lần đầu tiên nhìn thấy có thể đôi khi gây bối rối và hoàn toàn bất hợp lý.
6
Ví dụ : ngƣời tiêu dùng sử dụng màu sắc để kết luận về độ mềm của thịt, độ đặc của
yoghurt để đánh giá hƣơng vị sản phẩm, cách đóng gói trên chai (so sánh với hộp giấy) để đánh
giá chất lƣợng của sản phẩm...
Các dấu hiệu đƣa ra đƣợc ngƣời tiêu dùng nhận biết chịu ảnh hƣởng bởi hoàn cảnh mua
hàng: lƣợng thông tin trong cửa hàng, áp lực thời gian trong khi mua hàng, việc mua hàng đã
đƣợc lên kế hoạch trƣớc hay là ý định nhất thời...
Sau khi mua, ngƣời tiêu dùng sẽ có trải nghiệm thực sự về chất lƣợng, thông thƣờng sẽ
không khớp với chất lƣợng họ kỳ vọng, đặc biệt khi nó dựa trên những dấu hiệu bên ngoài kể
trên với năng lực dự đoán thấp. Chất lƣợng trải nghiệm sẽ bị ảnh hƣởng bởi nhiều yếu tố. Yếu
tố quyết định trƣớc tiên là đặc tính cảm quan của bản thân sản phẩm (cảm nhận bởi một giác
quan cụ thể, và có thể đo lƣờng đƣợc bởi bảng cảm quan). Ngoài ra còn có những yếu tố tác
động khác nhƣ tình trạng ăn uống bao gồm thời điểm ăn, loại bữa ăn trong ngày ảnh hƣởng đến
cách sản phẩm đƣợc chế biến, tâm trạng của ngƣời dùng, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm trƣớc
đó,…
Cuối cùng, chính sự kỳ vọng về chất lƣợng sản phẩm có thể cũng là một biến số quan
trong trong việc xác định chất lƣợng trải nghiệm. Ta tin rằng mối quan hệ giữa chất lƣợng kỳ
vọng và chất lƣợng trải nghiệm (trƣớc và sau khi mua) quyết định nên mức hài lòng về sản
phẩm, và do đó có thể dẫn tới khả năng tiếp tục mua sản phẩm lần sau.(Brunso, Fjord &
Grunert 2002).
2.1.3. Bao bì là dấu hiệu bên ngoài gợi ý chất lượng thực phẩm.
(i) Khái niệm bao bì.
Bao bì là vỏ bọc bên ngoài của một sản phẩm. Trên đó chứa đựng các chi tiết liên quan
đến sản phẩm nhƣ kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, thông tin …
(ii) Vai trò bao bì.
Đối với sản phẩm:
 Chứa đựng, bảo quản, giữ gìn, nhận dạng sản phẩm, bảo vệ sự tồn tại “độc quyền”.
7
 Truyền tải thông tin về sản phẩm: Tên sản phẩm, trọng lƣợng, thành phần, ngày
sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản,…
 Tạo phong cách riêng của sản phẩm thông qua màu sắc, kiểu dáng, hình ảnh và
ngôn ngữ.
Đối với người tiêu dùng:
 Gây chú ý, nhận dạng sản phẩm.
 Tạo nên kỳ vọng ở khách hàng.
Đối với doanh nghiệp:
 Quảng cáo và phân phối sản phẩm.
 Xây dựng thƣơng hiệu.
(iii) Ảnh hưởng của các thuộc tính bao bì tới kì vọng của người tiêu dùng về chất
lượng thực phẩm
a. Bao bì đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút người tiêu dùng và ảnh hưởng đến
quyết định mua sản phẩm của họ (Ares & Dliza, 2010b)
b. Bao bì thực phẩm tạo nên kỳ vọng ở khách hàng. (Ares& Deliza, 2010b; Deliza &
MacFie, 1996)
c. Thuộc tính của bao bì
Xem xét các tài liệu có liên quan chỉ ra rằng có 4 yếu tố chính của bao bì có khả năng ảnh
hƣởng tới quyết định mua hàng của ngƣời tiêu dùng. Có thể phân chia các yếu tố này thành 2
loại (Silayoi & Speece, 2007).
8
Intention to
buy
Visual Information
elements elements
Product
Graphics
information
Technological
Size/shape
information
Trong nghiên cứu này ta chỉ đề cập đến yếu đố thiết kế trực quan của bao bì.
 Màu sắc có sự ảnh hƣởng rõ ràng nhất và đƣợc nghiên cứu nhiều. Sở thích của
khách hàng với một màu sắc mãn nhãn có liên hệ tới sự ƣa chuộng đối với các thuộc tính chất
lƣợng khác nhƣ hƣơng vị, chất dinh dƣỡng, mức độ hài lòng sản phẩm. Ảnh hƣởng tích cực có
thể đạt đƣợc bằng kết hợp nhiều hơn các yếu tố trong đó phải kể đến màu sắc bao bì; bao bì cho
phép nhìn thấy thực phẩm bên trong, danh mục và nhãn hiệu xuất hiện (Imram ,1999; Silayoi &
Speece, 2007).
 Hình ảnh trực quan trên bao bì là một thuộc tính quan trọng khác. Trên phƣơng
diện doanh số bán hàng, hình ảnh trên bao bì có thể là công cụ chiến lƣợc tạo nên sự khác biệt
và tăng mức tiếp cận tâm lý ngƣời tiêu dùng vì hình ảnh tác động sinh động hơn, nhanh hơn, dễ
dàng hơn so với ngôn ngữ trong một thời gian tiếp cận ngắn (Underwood et al, 2001). Thông
tin hình ảnh trên bao bì có thể thu hút sự chú ý của ngƣời tiêu dùng và định hƣớng mức kỳ
vọng hài lòng của họ. Hình ảnh tốt sẽ có tác động tích cực lên trí nhớ của ngƣời tiêu dùng về
sản phẩm.
 Kích thƣớc và hình dạng cũng là một thƣớc đo quan trọng- một cách đơn giản
hóa để đánh giá về lƣợng. Thông thƣờng ngƣời tiêu dùng nhận thấy bao bì thƣờng đƣợc kéo dài
ra để tạo cảm giác sản phẩm có lƣợng lớn hơn ngay cả khi họ thƣờng xuyên mua và sử dụng
các mặt hàng này. Trong dài hạn, sự không ăn khớp của kích thƣớc bao bì sau khi tiêu dùng có
9
thể không khiến ngƣời tiêu dùng xem xét lại sự đánh giá về lƣợng của họ đặc biệt nếu sự khác
biệt là không quá lớn (Raghubir &Krishna, 1999). Kích cỡ bao bì khác nhau phần nào tao sự
khác nhau trong việc thu hút ngƣời tiêu dùng.Ví dụ, đối với một số sản phẩm cấp thấp, chẳng
hạn nhƣ sản phẩm đại trà không có nhãn hàng, tiết kiệm chi phí bao bì và quảng cáo có thể tạo
ra giá thấp. Sản phẩm đại trà thƣờng đƣợc đóng gói lớn, điều này phục vụ trực tiếp cho nhu cầu
của ngƣời tiêu dùng từ các hộ gia đình lớn hơn, những ngƣời nhiều khả năng sẽ đặc biệt tìm
kiếm những sản phẩm giá tốt. Ngoài ra, điều này có nghĩa là khi chất lƣợng sản phẩm là khó
xác định, ảnh hƣởng của kích thƣớc bao bì là mạnh hơn.
Do đó, kéo dài hình dạng kích thƣớc của bao bì, trong mức chấp nhận đƣợc, có thể tiếp
cận đƣợc đến khách hàng dẫn đến tăng doanh thu sản phẩm.(Silayoi &Speece, 2007).
Tóm tắt:
Trong phần Khung lý thuyết này ta thảo luận yếu tố “sức khỏe” nhƣ một thƣớc đo của
chất lƣợng thực phẩm, bao bì thực phẩm có vai trò là một tiêu chí trong thƣớc đo chất lƣợng đó.
Ta sử dụng một phần lý thuyết Mô hình tổng quan Chất lƣợng thực phẩm để liên kết yếu tố
bên ngoài này (bao bì ) với sự kỳ vọng về một thực phẩm lành mạnh.
10
2.2. Nghiên cứu trƣớc đây.
2.2.1. Các thuộc tính thiết kế bao bì thực phẩm và thị hiếu của khách hàng
Authors Finding
Bone & Đồ họa cấu thành nhãn hiệu thực phẩm (màu sắc và hình ảnh)
France, có thể ảnh hƣởng đáng kể đến niềm tin và ý định mua kể cả khi
(2001) các trên đó có các thông tin bằng chữ rất cụ thể (khẳng định về
sức khỏe).
Ares at al, (2010) Mức độ tƣơng tác của ngƣời tiêu dùng đối với sản phẩm ảnh
hƣởng đến sở thích của họ về các sản phẩm kỳ vọng.
Các đặc điểm liên quan của bao bì, nhƣ màu sắc và hình dạng,
không chỉ tạo ra sức hút với ngƣời tiêu dùng mà có thể ảnh
hƣởng đến nhận thức và sự chấp nhận của họ đối với sản phẩm
Ares & Những thuộc tính quan trọng nhất của bao bì thực phẩm là màu
Deliza, săc, hình dạng, hình ảnh và thiết kế của nhãn hiệu
(2010a)
Mizutani et al, Hình ảnh trên bao bì nƣớc trái cây ảnh hƣởng đáng kể đến sự
(2010) hứng thú của khách hàng với sản phẩm
Underwood, Nơi đặt hình ảnh sản phẩm trên bao bì thực phẩm cải thiện đáng
Robert L.,& kể niềm tin về thƣơng hiệu và có tác động tích cực đến thái độ
Klein, (2002) của ngƣời tiêu dùng đối với bao bì
Silayoi & Speece, Hầu nhƣ không có sự khác nhau về tầm quan trọng của các
(2007) thuộc tính thiết kế bao bì đối với hành vi tiêu dùng.
Công nghệ bao bì (nơi truyền tải một thông điệp thuận tiện và
dễ sử dụng trong nghiên cứu này) đóng vai trò quan trọng nhất
trong khả năng mua hàng của ngƣời tiêu dùng
11
Rettie & Sự gợi nhớ về sản phẩm khi chọn vị trí đặt hình ảnh bằng chữ
Brewer, (2000) hoặc hình.
Silayoi & Hành vi của ngƣời tiêu dùng đối với thiết kế bao bì của thực
Speece, (2004) phẩm và cách mà các yếu tố bao bì có thể ảnh hƣởng tới các
quyết định mua của ngƣời tiêu dùng
Các yếu tố hình ảnh, đồ họa và kích thƣớc, hình dạng, ảnh
hƣởng tích cực hơn đến sự lựa chọn trong các tình huống tƣơng
tác ít, trong khi các yếu tố thông tin đóng một vai trò quan
trọng trong việc ra quyết định nếu có mức độ tƣơng tác cao.
Madzharov & Ảnh hƣởng của số lƣợng các đơn vị sản phẩm đƣợc hiển thị
Block, (2010) trên bao bì tới nhận thức của ngƣời tiêu dùng về chất lƣợng sản
phẩm và mức tiêu thụ.
Marshall, Stuart., Xác định vai trò của màu sắc bao bì trong việc chọn lựa sản
& Bell , (2006) phẩm của các học sinh mẫu giáo
2.2.2. Các vấn đề đặc biệt của màu sắc.
Màu sắc là một phần của sản phẩm, dịch vụ, bao bì, biểu tƣợng và có thể là một phƣơng
tiện hiệu quả của việc tạo ra và duy trì thƣơng hiệu và hình ảnh của công ty trong tâm trí khách
hàng. Do đó màu sắc và ý nghĩa của nó đã đƣợc nghiên cứu bởi các nhà tiếp thị và các nhà
nghiên cứu tâm lý. Đó là lý do tại sao chúng tôi dành một phần đặc biệt này cho thuộc tính màu
sắc.
Một khuôn khổ học tập kết hợp có thể đƣợc sử dụng để giải thích phản ứng giữa sinh lý
con ngƣời với màu sắc. Các nhà nghiên cứu cho rằng các liên kết màu sắc có thể đã đƣợc hình
thành sớm trong lịch sử nhân loại khi con ngƣời liên tƣởng đến màu xanh đậm với đêm, màu
vàng tƣơi sáng với ánh sáng mặt trời. Cho đến ngày nay, các màu sắc nhẹ nhƣ xanh lá và xanh
dƣơng xem nhƣ màu sắc của sự ấm áp và êm dịu, đỏ và cam thể hiện sự mạnh mẽ. Bởi vì màu
sắc nó mang ý nghĩa riêng với những gì liên quan đến nó, do đó màu sắc trở thành tín hiệu hình
12
ảnh quan trọng đối với mỗi sản phẩm.Ý nghĩa của mỗi màu sắc cũng có thể tác động đến sự hài
lòng của ngƣời tiêu dùng về vị trí của thƣơng hiệu trên thị trƣờng. Chiến lƣợc sử dụng các màu
sắc này có thể là những cơ hội cho các sản phẩm, bao bì, logo, hoặc là cách mà nhà sản xuất
muốn truyền tải những hình ảnh riêng cụ thể đến thị trƣờng trong nƣớc (Madden, Hewett., &
Roth, 2000).
Màu sắc đƣợc sử dụng cho nhiều mục đích cụ thể khác nhau: tạo ra tâm trạng, sức hút với
khách hàng, làm nổi bật sản phẩm và khơi gợi trí nhớ của ngƣời tiêu dùng đối với thƣơng hiệu.
Nó kích thích tất cả những cơ quan cảm xúc và truyền đạt một cách nhanh nhất thông điệp mà
nhà sản xuất muốn gửi đến khách hàng, đồng thời giúp việc gợi lại tính chất và hình ảnh của
sản phẩm đƣợc dễ dàng hơn.
Trên bao bì, màu sắc là yếu tố tác động lên mặt xúc cảm và trong đó thị giác là quan trọng
nhất. Màu sắc có thể tạo nên liên tƣởng về phẩm chất mong muốn của sản phẩm nhƣ sự tự
nhiên, sang trọng, mểm mại…
Tất cả những màu trên đƣợc chia thành 2 gam màu cơ bản : gam màu nóng (nhƣ đỏ, vàng)
thƣờng đƣa ra thông điệp trẻ trung, sinh lực và năng lƣợng dồi dào từ nhà sản xuất ; thứ hai là
gam màu lạnh (nhƣ xanh dƣơng, xanh lá) thể hiện sự bình yên và hƣớng đến khách hàng.
2.2.3. Kết luận:
Việc xem xét các tài liệu liên quan trong chƣơng này cho thấy mỗi thuộc tính khác nhau
trên bao bì thực phẩm sẽ ảnh hƣởng khác nhau đến thị hiếu của ngƣời tiêu dùng. Màu sắc, hình
dáng, đồ họa đƣợc xem là những thuộc tính quan trọng nhất. Các màu sinh động nhƣ đỏ, vàng
có thể dễ thu hút đƣợc ánh mắt của khách hàng tại điểm mua hàng, nhƣng các màu nhẹ nhàng
nhƣ xanh lá, xanh dƣơng gắn với sự tự nhiên và chất lƣợng an toàn của sản phẩm. Ngoài ra đồ
họa trên bao bì dƣờng nhƣ có ảnh hƣởng tích cực đến sở thích của ngƣời tiêu dùng nhƣ thể hiện
sự hài lòng, cổ điển, phù hợp. Về hình dạng ngƣời tiêu dùng có vẻ thích dạng thẳng, đơn giản
hơn cong, thể hiện sự quen thuộc hơn và đáng tin cậy.
Có vẻ nhƣ tất cả các thuộc tính trực quan của bao bì thực phẩm (màu sắc, hình dáng, kích
thƣớc, đồ họa) ảnh hƣởng tích cực đến sự tƣơng tác của ngƣời tiêu dùng đối với thực phẩm,
13
trong khi các yếu tố thông tin có xu hƣớng đóng một vai trò quan trọng trong việc đƣa ra các
quyết định có tính can thiệp cao. Cùng với đó, mức độ tƣơng tác của ngƣời tiêu dùng với mỗi
sản phẩm riêng biệt ảnh hƣởng đến lợi ích của họ trong việc đánh giá sản phẩm cũng nhƣ phản
ứng của họ đối với mỗi thuộc tính thiết kế khách nhau của bao bì sản phẩm.
3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
3.1. Mô hình nghiên cứu
3.2. Quy trình nghiên cứu.
Xác định vấn đề nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu
Tim và nghiên cứu tài liệu lý thuyết liên quan
Phân tích và chọn tác nhân kích thích
Chọn sản phẩm
Phân tích thuộc tính và mức độ
Thiết kế câu hỏi khảo sát
Tiến hành khảo sát
Tổng hợp và xử lý dữ liệu
14
3.3. Công cụ nghiên cứu.
Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, nhóm đã sử dụng phƣơng pháp thu thập thông tin,
nghiên cứu tài liệu, tiến hành khảo sát và đi đến kết luận về ảnh hƣởng của 4 thuộc tính: màu
sắc, hình dạng, đồ họa và khả năng nhìn thấy đƣợc (bao bì có một phần trong suốt), đến kỳ
vọng của ngƣời tiêu dùng về chất lƣợng thực phẩm. Do đó, phƣơng pháp nghiên cứu theo định
tính là phù hợp.
Bên cạnh đó, sau khi thu thập dữ liệu từ việc khảo sát, nhóm đã sử dụng các mô hình ƣớc
lƣợng đƣợc thiết kế theo sự hƣớng dẫn của “Multivariate Data Analysis”, dùng “chi- square
test”, t-test, kiểm định ANOVA để tính toán mức độ ảnh hƣởng của từng yếu tố và đi đến kết
luận. Do đó, nghiên cứu theo định lƣợng ở đây là phù hợp.
 Định tính kết hợp định lƣợng
4. DỮ LIỆU
4.1. Nghiên cứu tổng thể.
Bài nghiên cứu dùng dữ liệu sơ cấp, đƣợc thực hiện tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Các
đối tƣợng đƣợc khảo sát tại gần các khu mua sắm, siêu thị và nơi công cộng trải đều khắp các
quận, cũng nhƣ những mối quan hệ xã hội của nhóm. Tất cả những ngƣời này đều tình nguyện
tham gia khảo sát và họ đều chịu trách nhiệm cho việc nội trợ và mua thực phẩm. Khảo sát
đƣợc đƣa ra dƣới dạng ngƣời tham gia đƣợc cho xem mẫu ảnh của bao bì thực phẩm và trả lời
câu hỏi khảo sát.
4.1.1. Cỡ mẫu và tiến hành lấy mẫu
Khảo sát 83 ngƣời trong đó có 49 ngƣời nữ (59%) và 34 ngƣời nam (41%). Phụ nữ chiếm
số đông vì thông thƣờng họ quen với việc nội trợ hơn nam giới.
Chia ra 7 nhóm theo độ tuổi. 18-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, >50. Phần lớn
ngƣời đƣợc chọn tham gia khảo sát thuộc 3 nhóm tuổi 18-25, 26-30 và 31-35, chiếm 88% tổng
số ngƣời khảo sát.
15
Về trình độ văn hóa của đối tƣợng tham gia khảo sát, chia ra 7 cấp độ. Trong đó 83% ít
nhất tốt nghiệp cấp 3. Các nhóm còn lại chiếm 17% nhƣng vẫn đảm bảo tính đại diện cho toàn
bộ dân số thành phố HCM. Các đối tƣợng không chịu trách nhiệm cho việc nội trợ hay mua
thực phẩm không đƣợc tính đến trong số khảo sát này.
4.1.2. Thu thập dữ liệu
Đánh giá sự nhìn nhận của khách hàng về chất lƣợng của các gói bao bì đƣợc thực hiện
bằng cách đƣa ra các câu hỏi: “Dựa vào hình ảnh của bao bì ngũ cốc và nƣớc ép trái cây bạn
nhìn thấy, bạn cảm nhận nhƣ thế nào về sự lành mạnh của nó? Câu trả lời dựa trên kiểu thang
đo từ 1-10, với 1 là "hoàn toàn không lành mạnh" – 10 là " hoàn toàn lành mạnh". Việc đánh
giá 8 bao bì của nƣớc giải khát (A1-A8) theo câu hỏi trên là phần đầu tiên của bảng câu hỏi.
Phần tiếp theo của nó là câu hỏi với mục đích để kiểm tra mức độ tham gia của ngƣời tham gia.
Để đo mức độ tham gia, dùng Personal Involvement Inventory (PII). Ngƣời tham gia đƣợc yêu
cầu trả lời mƣời hạng mục của PII về mức độ tham gia của họ trong các loại ngũ cốc, thang đo
Likert 7 điểm. Phần 3-4 của bảng câu hỏi lặp lại 2 phần đầu, nhƣng lần này về bao bì của nƣớc
trái cây. Phần 5 gồm 3 câu hỏi mục đích đo lƣờng cách ăn uống lành mạnh của những ngƣời
tham gia. Phần cuối bảng câu hỏi là các câu về nhân chủng học.
4.2. Phân tích dữ liệu
Theo 2 loại chính :
Phân tích tính liên kết : dùng để nhận biết tính quan trọng của mỗi thuộc tính thiết kế của
bao bì cũng nhƣ mức độ thị hiếu đối với mỗi thuộc tính đó.
Phân tích theo cụm : dùng để vạch rõ phân khúc của khách hàng dựa trên mức độ tham
gia sản phẩm và cách ăn uống lành mạnh của họ.
4.2.1. Phân tích liên kết:
Đƣợc sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khách hàng, ngƣời đƣợc hỏi đƣợc giới thiệu về
sản phẩm đƣợc tạo ra từ các yếu tố thiết kế của các thuộc tính sản phẩm. Ngƣời đƣợc hỏi đánh
giá các mô tả sản phẩm khác nhau (bằng xếp hạng hoặc đánh giá) hoặc thực hiện một lựa chon
16
giữa chúng để suy ra đóng góp của mỗi thuộc tính vào đánh giá tổng thể, dùng nhiều kĩ thuật
thống kê khác nhau từ bình phƣơng tổng thể nhỏ nhất đến mô hình logarit. Trong nội dung của
Mô hình tổng quan Chất lƣợng thực phẩm, phân tích liên kết cung cấp một cách nghiêm ngặt
theo quan hệ chiều dọc giữa sự gợi ý và chất lƣợng kỳ vọng và/hoặc ý định mua. Trong nghiên
cứu này, chúng ta sử dụng điều tra liên kết giữa các dấu hiệu bên ngoài bao bì với chất lƣợng
kỳ vọng về chất lƣợng thực phẩm. Biến phụ thuộc là sự kỳ vọng về chất lƣợng thực phẩm lành
mạnh và biến độc lập là các thuộc tính của thiết kế bao bì:
Y = X1 + X2 + X3 + X4
Y : sự kỳ vọng về sản phẩm lành mạnh với bao bì sản phẩm
X1 : màu sắc của bao bì
X2 : hình dạng bao bì
X3 : đồ họa bao bì
X4 : khả năng nhìn thấy đƣợc.
Việc phân tích kết hợp đƣợc thực hiện với Excel 2007 và mô hình ƣớc lƣợng đƣợc thiết
kế dƣới sự hƣớng dẫn của " Multivariate Data Analysis" của Hairet al.
4.2.2. Phân tích cụm (theo nhóm)
Chúng ta sẽ phân đoạn thị trƣờng theo các câu trả lời của những ngƣời tham gia theo
bảng câu hỏi PII cũng nhƣ các câu hỏi về cách ăn uống lành mạnh.
Theo phân tích trên chúng ta sẽ cố gắng tách thị trƣờng thành mỗi 2 nhóm khác nhau:
những ngƣời sử dụng nƣớc ngọt và không sử dụng nƣớc ngọt, những ngƣời dùng ngũ cốc và
không dùng ngũ cốc, những ngƣời thích theo cách ăn uống lành mạnh và những ngƣời không
thích theo cách ăn uống lành mạnh. Mục đích là để tìm hiểu xem có bất kì sự khác biệt nào về
sở thích thiết kế bao bì giữa các phân khúc khác nhau.
Với mỗi 3 nhóm chúng ta sử dụng, đều đo theo phƣơng pháp chung là công thức tính
khoảng cách giữa 2 điểm, thƣớc đo là các biến phân nhóm, mỗi biến phân chia theo cùng tỉ lệ
17
(1 đến 10), đƣợc tiến hành theo phƣơng pháp phân cấp, các thuật toán đƣợc sử dụng theo
Ward’s method. Để có đƣợc 2 phân nhóm, chúng ta chọn thử nghiệm với nhiều trƣờng hợp
khác nhau để có cái nhìn tổng quan và chắc chắn rằng giải pháp phân 2 nhóm là một lựa chọn
đúng. Số lƣợng phân nhóm lý tƣởng dựa trên sự thay đổi nhanh theo tính không đồng nhất. Sau
đó chúng ta tạo hồ sơ mỗi nhóm để kiểm tra tính nhân khẩu học của mỗi loại, áp dụng công
thức "chi-square" để nhận diện mỗi biến nhân khẩu học có ý nghĩa khác nhau giữa các nhóm.
Phân thích cụm đƣợc thực hiện bằng phần mềm thống kê SPSS 17.
4.2.3. Công cụ thống kê.
Bƣớc tiếp theo của quá trình phân tích là để xem xét liệu có các ý nghĩa khác biệt nhau
giữa các phân khúc về sở thích của ngƣời tiêu dùng về các thuộc tính thiết kế trên bao bì. Ngoài
ra cũng phải kiểm tra liệu có bất kì sự khác nhau nào giữa sở thích của mỗi khách hàng về các
sản phẩm khác nhau, giữa nƣớc ngọt và ngũ cốc. Chúng sẽ đƣợc thực hiện bằng cách áp dụng t-
test và phƣơng pháp ANOVA. Các dữ liệu của bài kiểm tra sẽ là điểm trung bình của mỗi cấp
độ nhận đƣợc của câu trả lời. Mỗi cặp mẫu t-test sẽ đƣợc áp dụng cho sự điều tra của mỗi ý
nghĩa khác nhau giữa các sản phẩm và kiểm tra ANOVA sẽ đƣợc thực hiện trong trƣờng hợp
các phân đoạn khác nhau.