Đề tài nckh cấp bộ xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học và công nghệ và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chất

  • 94 trang
  • file .pdf
Bé c«ng th−¬ng
trung t©m th«ng tin khoa häc kü thuËt hãa chÊt
B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi cÊp bé
x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin kH&CN vµ thÞ tr−êng cho c¸c
nhãm ngµnh hµng thuéc ngµnh hãa chÊt
Chñ nhiÖm ®Ò tµi: ts . trÇn kim tiÕn
6773
04/4/2008
hµ néi - 2007
bé c«ng th−¬ng
trung t©m th«ng tin Khoa häc kü thuËt hãa chÊt
b¸o c¸o ®Ò tµi cÊp bé
x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin khcn vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm
ngµnh hµng thuéc ngµnh hãa chÊt
C¬ quan chñ qu¶n: Bé C«ng Th−¬ng
C¬ quan thùc hiÖn: Trung t©m Th«ng tin KHKT Hãa chÊt
Chñ nhiÖm §Ò tµi: TS. TrÇn Kim TiÕn
Hµ néi - 2007
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
Danh s¸ch nh÷ng ng−êi thùc hiÖn chÝnh
Chñ nhiÖm §Ò tµi: TS. TrÇn Kim TiÕn
Chøc vô: Gi¸m ®èc Trung t©m Th«ng tin KHKT Hãa chÊt
Nh÷ng ng−êi cïng tham gia thùc hiÖn hoÆc cè vÊn cho §Ò tµi:
STT Hä vµ tªn Häc vÞ C¬ quan c«ng t¸c
1 NguyÔn Ngäc S¬n TS Trung t©m Th«ng tin KHKT HC
2 §Æng Hoµng Anh KS - nt-
3 Lª TiÕn KS C«ng ty CP DÞch vô Th«ng tin KHCN
4 Chö V¨n Nguyªn KS Ban Kü ThuËt, T.C«ng ty HCVN
5 Hoµng V¨n Thø KS C«ng ty CMC
Thêi gian thùc hiÖn §Ò tµi: 12 th¸ng (tõ 1/2007 ®Õn 12/2007)
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 1
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
Môc lôc
Trang
I. Më ®Çu 4
II. PhÇn Tæng quan 5
II.1. ph¸t triÓn C«ng nghiÖp Hãa chÊt ViÖt Nam 5
II.1.1. T×nh h×nh ph¸t triÓn 5
II.1.2. T×nh h×nh ®Çu t− vµ c«ng nghÖ cña CNHC n−íc ta 13
II.1.3. ThÞ tr−êng c¸c s¶n phÈm cña CNHC 19
II.1.4. Yªu cÇu vµ triÓn väng ph¸t triÓn cña CNHC ViÖt Nam 23
II.2.VÊn ®Ò th«ng tin trong SXKD cña CNHC 25
II.2.1. T×nh h×nh sö dông vµ ph¸t triÓn th«ng tin cña c¸c c¬ së, doanh
nghiªp trong ngµnh 25
II.2.2. Yªu cÇu t×n kiÕm th«ng tin c¸c s¶n phÈm trong ngµnh qua m¹ng
Internet 30
II.3. Giíi thiÖu vÒ Internet 33
II.3.1. §Þnh nghÜa vÒ Internet 33
II.3.2. Kh¶ n¨ng t×m kiÕm th«ng tin trªn m¹ng Internet 34
II.3.2.1. internet cã mét sè ®Æc ®iÓm tiÖn Ých sau ®©y: 34
II.3.2.2. C¸c dÞch vô trªn internet. 35
II.3.2.3. T×m tin trªn m¹ng Internet 37
III. Néi dung thùc hiÖn ®Ò tµi 38
III..1. X©y dùng CSDL vÒ c¸c website vÒ c¸c s¶n phÈm thuéc
CNHC 38
III.1.1. §Æt vÊn ®Ò 38
III.1.2. Quy −íc ph©n chia c¸c ngµnh hµng 38
III.1.3. Ph−¬ng ph¸p tËp hîp ®Þa chØ trªn m¹ng cña c¸c ngµnh hµng
chÝnh thuéc CNHC 39
III.1.4. X©y dùng phÇn mÒm chuyªn dông dÓ tÝch hîp CSDL vÒ c¸c
website vÒ c¸c s¶n phÈm thuéc CNHC 39
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 2
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
III.1.4.1. C«ng nghÖ vµ c«ng cô sö dông vµ tÝnh n¨ng giao diÖn phÇn
mÒm 39
III.1.4.2. TÝch hîp ®Þa chØ c¸c trang Web cÇn thiÕt 41
III..2. §Þa chØ c¸c trang web trªn m¹ng Internet cña c¸c
nhãm ngµnh hµng chÝnh THUéC CNHC 41
III.2.1. §Þa chØ c¸c trang web trªn m¹ng Internet cña c¸c nhãm ngµnh
hµng chÝnh thuéc CNHC 41
III.2.2. C¸ch tra cøu vµ tiÖn Ých 42
III.2.2.1. T×m kiÕm tæng qu¸t 42
III.2.2.2. T×m kiÕm n©ng cao 42
IV. KÕt qu¶ thùc hiÖn §Ò tµi vµ th¶o luËn 42
IV.1. KÕt qu¶ thùc hiÖn §Ò tµi 42
IV.2. VÊn ®Ò sö dông CSDL qu¶n lý ®Ò tµi 43
V. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 43
Phô lôc 1: H−íng dÉn cµi ®Æt NET FRAMEWORK 45
Phô lôc 2: Danh s¸ch c¸c trang web vÒ c¸c s¶n phÈm thuéc CNHC 46
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 3
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
I. Më ®Çu
Ngµnh Hãa chÊt, cô thÓ h¬n lµ ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt (CNHC) n−íc ta
hiÖn nay ®ang cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ víi quy m« c«ng nghÖ s¶n xuÊt ngµy
cµng lín, sè l−îng vµ chñng lo¹i s¶n phÈm ngµy cµng t¨ng vµ thÞ tr−êng s¶n
phÈm ngµy cµng më réng. Sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD) cña ngµnh
kÐo theo sù ph¸t triÓn cña m¹ng l−íi nghiªn cøu c«ng nghÖ, ph¸t triÓn thÞ tr−êng
vµ qu¶n lý (qu¶n lý thÞ tr−êng, tiªu chuÈn, c«ng nghÖ, m«i tr−êng, v.v...) ®èi víi
ngµnh. Còng tõ ®ã vÊn ®Ò t×m kiÕm c¸c th«ng tin s¶n phÈm cña CNHC trë nªn cã
vai trß rÊt quan träng.
C¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c s¶n phÈm cña CNHC cã thÓ khai th¸c tõ
nhiÒu nguån kh¸c nhau nh− th«ng tin trùc tiÕp hoÆc qua b¸o c¸o ®Þnh kú/®ét xuÊt
cña c¸c ®¬n vÞ SXKD s¶n phÈm, qua hÖ thèng b¸o chÝ, qua trao ®æi th«ng tin
(th−, email) hoÆc khai th¸c th«ng tin trªn m¹ng Internet. Ph−¬ng ph¸p khai th¸c
th«ng tin trªn m¹ng Internet lu«n cã nhiÒu −u thÕ do tÝnh nhanh chãng, tiÖn lîi
vµ tÝnh cËp nhËt cña th«ng tin. H¬n n÷a nguån th«ng tin trªn Internet cuÜng rÊt
phong phó. Víi viÖc biÓu thÞ b»ng siªu v¨n b¶n (hypertext), c¸c th«ng tin trªn
m¹ng cµng mang tÝnh chÊt trùc quan h¬n so víi c¸c lo¹i h×nh th«ng tin kh¸c.
Tuy nhiªn th«ng tin trªn Internet còng cã mét sè nh−îc ®iÓm ®ã lµ tÝnh chi
tiÕt, tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin th−êng thÊp. Trong tr−êng hîp ng−êi truy cËp
thiÕu c¸c kü n¨ng tin häc cÇn thiÕt th× viÖc khai th¸c th«ng tin sÏ gÆp khã kh¨n.
§Ó gãp phÇn hç trî cho ng−êi khai th¸c th«ng tin vÒ c¸c s¶n phÈm cña
ngµnh CNHC trªn m¹ng Internet, trong khu«n khæ mét ®Ò tµi cÊp Bé, chóng t«i
x©y dùng mét c¬ së d÷ liÖu (CSDL) vÒ c¸c trang web (website) liªn quan ®Õn c¸c
s¶n phÈm cña CNHC; x©y dùng mét phÇn mÒm chuyªn dông ®Ó tÝch hîp danh
s¸ch website ®Ó tiÖn cho viÖc tra cøu vµ khai th¸c th«ng tin trªn m¹ng Internet
®èi víi c¸c s¶n phÈm quan t©m cña CNHC.
§Ò tµi ®−îc thùc hiÖn trong n¨m 2007 víi mét sè néi dung häc thuËt chÝnh:
1/ X©y dùng CSDL vÒ danh s¸ch website liªn quan ®Õn c¸c s¶n phÈm cña
ngµnh CNHC.
2/ X©y dùng phÇn mÒm tra cøu vµ tÝch hîp c¸c website vµo phÇn mÒm.
3/ LËp tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm tra cøu th«ng tin vÒ c¸c s¶n
phÈm cña CNHC.
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 4
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
4/ X©y dùng CSDL d¹ng v¨n b¶n vÒ c¸c s¶n phÈm cña CNHC.
5/ LËp B¸o c¸o tæng kÕt §Ò tµi.
Ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn §Ò tµi:
1/Tra cøu trªn m¹ng
2/ KÕt hîp víi c¸c chuyªn gia CNTT.
S¶n phÈm cña §Ò tµi:
1/ B¸o c¸o §Ò tµi
2/ PhÇm mÒm tr×nh duyÖt Danh b¹ web d¹ng më cã thÓ d¨ng online trªn
m¹ng Internet
3/ §Üa CD Danh b¹ web.
II. PhÇn tæng quan
II.1. ph¸t triÓn C«ng nghiÖp Hãa chÊt ViÖt Nam
II.1.1. T×nh h×nh ph¸t triÓn
CNHC ViÖt Nam ra ®êi tõ kh¸ sím (®Çu thËp kû 50). Sau n¨m 1975 khi n−íc
nhµ thèng nhÊt, CNHC c¶ n−íc thèng nhÊt do Tæng côc Hãa chÊt qu¶n lý. Tõ n¨m
1986, CNHC ph¸t triÓn nhanh vÒ quy m«, sè l−îng c¬ së s¶n xuÊt vµ ®i vµo æn ®Þnh.
N¨m 1995 Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam (VINACHEM) ®−îc thµnh
lËp, hÇu hÕt c¸c nhµ m¸y lín thuéc c¸c ngµnh s¶n xuÊt quan träng cña CNHC
n−íc ta ®Òu do VINACHEM qu¶n lý.
Tõ n¨m 1986, CNHC cã nhiÒu thay ®æi. CNHC ph¸t triÓn rÊt nhanh vÒ quy
m«, sè l−îng c¬ së s¶n xuÊt t¨ng m¹nh, c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ thÞ tr−êng c¸c s¶n
phÈm ho¸ chÊt còng theo ®ã mµ ph¸t triÓn.
NhiÒu c«ng tr×nh lín ®Çu t− trong n−íc hoÆc liªn doanh ®· ®−îc triÓn khai
nh−: tuyÓn apatit, s¶n xuÊt chÊt giÆt röa, bét PVC, v.v..., nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt
nhá thuéc ®Þa ph−¬ng vµ ngoµi quèc doanh ®−îc thµnh lËp. Trong nhiÒu n¨m trë
l¹i ®©y, CNHC n−íc ta s¶n xuÊt vµ cung øng nhiÒu s¶n phÈm thiÕt yÕu phôc vô
s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh− ph©n bãn (PB), thuèc b¶o vÖ thùc v©t (BVTV), s¨m lèp
xe ®¹p, pin, acquy, que hµn, chÊt giÆt röa, v.v... vµ ®· h×nh thµnh mét sè nhãm
ngµnh hµng quan träng lµ: s¶n phÈm phôc vô n«ng nghiÖp (PB, thuèc BVTV),
c¸c s¶n phÈm cao su, hãa chÊt c¬ b¶n, c¸c s¶n phÈm ®iÖn hãa (pin vµ acquy),
chÊt giÆt röa vµ mü phÈm, v.v...
HiÖn nay CNHC n−íc ta cã hµng ngh×n c¬ së s¶n xuÊt, tuy nhiªn gi¸ trÞ s¶n
xuÊt c«ng nghiÖp (GTSXCN) toµn ngµnh l¹i chñ yÕu tËp trung vµo mét sè c¬ së
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 5
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
s¶n xuÊt lín thuéc VINACHEM. Tû träng CNHC ViÖt Nam hiÖn chiÕm trªn
10% GTSXCN toµn ngµnh C«ng nghiÖp víi c¸c ngµnh lµ:
- Nhãm s¶n phÈm phôc vô n«ng nghiÖp
+ Ph©n l©n chÕ biÕn, víi tæng n¨ng lùc s¶n xuÊt trªn 1,4-1,5 triÖu tÊn/n¨m, gåm:
* Supe phèt ph¸t ®¬n (SSP): §−îc s¶n xuÊt t¹i 2 c¬ së thuéc VINACHEM
lµ C«ng ty Supeph«tphat vµ Ho¸ chÊt L©m Thao (LAFCHEMCO) 750 ngh×n
tÊn/n¨m vµ Nhµ m¸y Supeph«tphat Long Thµnh thuéc C«ng ty Ph©n bãn miÒn
Nam (SFC) trªn 200 ngh×n tÊn/n¨m.
C«ng nghÖ s¶n xuÊt SSP lµ theo c«ng nghÖ cña Liªn X« cò (tõ nh÷ng n¨m
1960). Nguyªn liÖu ®−îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt SSP lµ quÆng apatit lo¹i I vµ axit
sunfuric. Tõ cuèi thËp niªn 1990 sau khi Nhµ m¸y tuyÓn apatit T»ng Loáng (Lµo Cai)
cho ra s¶n phÈm tinh quÆng apatit tuyÓn, mét phÇn (kho¶ng 50%) quÆng apatit lo¹i I
Lµo Cai dïng lµm nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt SSP ®−îc thay b»ng tinh quÆng apatit.
* Ph©n l©n nung ch¶y (PLNC): §−îc s¶n xuÊt chñ yÕu t¹i 2 c¬ së thuéc
VINACHEM lµ C«ng ty Ph©n l©n nung ch¶y V¨n §iÓn vµ Cæ phÇn Ph©n l©n
Ninh B×nh. N¨ng lùc tæng céng vÒ PLNC cña VINACHEM lµ 600-700 ngh×n
tÊn/n¨m (c«ng suÊt hiÖn t¹i kho¶ng 400 ngh×n tÊn/n¨m) Mét sè xÝ nghiÖp ®Þa
ph−¬ng còng s¶n xuÊt PLNC nh− C«ng ty Ph©n l©n Hµm Rång (tØnh Thanh Ho¸)
víi c«ng suÊt trªn d−íi 20 ngh×n tÊn/n¨m.
C«ng nghÖ s¶n xuÊt PLNC hiÖn ®· ®−îc c¶i tiÕn rÊt nhiÒu so víi nh÷ng
n¨mn 1960 khi nhËp c«ng nghÖ nµy tõ Trung Quèc nh− : dïng than antraxit thay
than cèc lµm nhiªn liÖu, lß ®−îc thiÕt kÕ l¹i vµ thay ®æi quy tr×nh vËn hµnh, ®ãng
b¸nh quÆng (apatit, secpentin) vôn ®Ó tËn dông nguyªn liÖu. HiÖn nay c¸c lß cao
nung PLNC ®Òu ®· ®¹t c«ng suÊt lín h¬n tr−íc ®©y hµng chôc lÇn vµ gi¶m c¸c
chØ tiªu ( nguyªn liÖu, n¨ng l−îng) ®Çu vµo. Nguyªn liÖu sö dông cho s¶n xuÊt
PLNC lµ quÆng apatit lo¹i II Lµo Cai.
+ Ph©n ®¹m: HiÖn n−íc ta cã hai c¬ së s¶n xuÊt urª lµ C«ng ty TNHH mét
thµnh viªn Ph©n ®¹m vµ Hãa chÊt Hµ B¾c (thuéc VINACHEM) c«ng suÊt 150-
180 ngh×n tÊn urª/n¨m ®i tõ nguyªn liÖu than c¸m vµ C«ng ty cæ phÇn Ph©n ®¹m
vµ Hãa chÊt Phó Mü (Thuéc PetroViÖt Nam) c«ng suÊt 760 ngh×n tÊn urª/n¨m,
®i tõ nguyªn liªu khÝ thiªn nhiªn. VINACHEM ®ang ®Çu t− mét nhµ m¸y s¶n
xuÊt urª tõ than c¸m t¹i Ninh B×nh, c«ng suÊt 560 ngh×n tÊn urª/n¨m vµ sÏ ho¹t
®éng vµo n¨m 2010-2011. PetroViÖt Nam còng ®ang ®Çu t− tiÕp nhµ m¸y s¶n
xuÊt ph©n ®¹m tõ khÝ thiªn nhiªn, c«ng su©t 700-800 ngh×n tÊn urª/n¨m thuéc Tæ
hîp KhÝ-§iÖn - §¹m Cµ Mau.
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 6
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
+ Ph©n hçn hîp: HiÖn c¶ n−íc cã hµng tr¨m c¬ së s¶n xuÊt ph©n hçn hîp
NPK lín nhá, trong ®ã cã kho¶ng trªn 30 c¬ së s¶n xuÊt cã c«ng suÊt trung b×nh
(trªn d−íi 10 ngh×n tÊn/n¨m) vµ 21 c¬ së s¶n xuÊt cã c«ng suÊt lín, chñ yÕu lµ
c¸c doanh nghiÖp (DN) cæ phÇn ®−îc chuyÓn ®æi tõ DN Nhµ n−íc (DNNN).
N¨ng lùc toµn ngµnh 2,5-3,0 triÖu tÊn NPK/n¨m. Riªng VINACHEM s¶n xuÊt
trªn 1,5 triÖu tÊn/n¨m. Ngoµi ra cßn ph©n vi sinh (1,2 triÖu tÊn/n¨m), ph©n bãn
l¸, ph©n kho¸ng trén, v.v... §Õn nay n−íc ta cã trªn 600 lo¹i ph©n bãn ®−îc ®¨ng
ký SXKD vµ hµng n¨m sè chñng lo¹i ph©n NPK, vi sinh, h÷u c¬ kho¸ng, h÷u c¬
vi sinh, v.v... l¹i ®−îc ®¨ng ký bæ sung.
Nh×n chung, c«ng nghÖ s¶n xuÊt ph©n NPK, ph©n vi sinh, v.v... t¹i ViÖt
Nam hiÖn ®¹t tr×nh ®é trung b×nh trong khu vùc. Mét sè c¬ së cña VINACHEM
hoÆc c¬ së liªn doanh ®· ¸p dông c«ng nghÖ t¹o viªn NPK t−¬ng ®èi tiªn tiÕn
b»ng thïng quay hoÆc ®Üa quay víi viÖc sö dông h¬i n−íc. T¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt
nhá, c«ng nghÖ s¶n xuÊt ph©n NPK chñ yÕu vÉn lµ b¸n c¬ giíi hoÆc thñ c«ng,
chÊt l−îng s¶n phÈm th−êng thÊp. Thùc tÕ thÞ tr−êng cho thÊy c¸c lo¹i ph©n bãn
cÊp thÊp vµ kÐm chÊt l−îng ngµy cµng bÞ ®µo th¶i khái thÞ tr−êng.
+ Thuèc b¶o vÖ thùc vËt: HiÖn t¹i ë n−íc ta c«ng nghiÖp s¶n xuÊt c¸c lo¹i
thuèc b¶o vÖ thùc vËt (BVTV) chñ yÕu lµ gia c«ng, ho¹t chÊt vµ nhiÒu lo¹i phô
gia ®Òu ph¶i nhËp khÈu. C«ng suÊt chung toµn ngµnh s¶n xuÊt −íc 50-100 ngh×n
tÊn/n¨m. Cã mét sè c¬ së liªn doanh cña VINACHEM ®· s¶n xuÊt ho¹t chÊt
thuèc trõ nÊm (validamyxin) theo c«ng nghÖ sinh häc.
HiÖn c¶ n−íc cã trªn 40 c¬ së s¶n xuÊt gia c«ng thuèc BVTV (hÇu hÕt lµ
c¸c DN cæ phÇn, 9 DN cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi hoÆc liªn doanh víi n−íc
ngoµi). VINACHEM cã C«ng ty cæ phÇn Thuèc s¸t trïng ViÖt Nam (VIPESCO)
chuyªn gia c«ng thuèc BVTV vµ hai c«ng ty liªn doanh lµ KOSVIDA vµ
VIGUATO chuyªn s¶n xuÊt ho¹t chÊt thuèc BVTV, cßn c«ng ty liªn doanh
MOSFLY VIETNAM chuyªn gia c«ng nhang trõ muçi vµ chÕ phÈm diÖt c«n
trïng gia dông.
- Nhãm s¶n phÈm phôc vô tiªu dïng vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c
+ C¸c s¶n phÈm cao su: HiÖn t¹i n¨ng lùc toµn ngµnh s¶n xuÊt c¸c s¶n
phÈm cao su ë n−íc ta lµ: lèp xe ®¹p 30 triÖu s¶n phÈm/n¨m; xe m¸y 15 triÖu s¶n
phÈm /n¨m (riªng hai DN liªn doanh víi NhËt B¶n lµ 3,7 triÖu s¶n phÈm /n¨m,
phÇn cßn l¹i chñ yÕu lµ tõ VINACHEM); lèp «t« 3 triÖu s¶n phÈm /n¨m (riªng
VINACHEM gÇn 2 triÖu s¶n phÈm /n¨m). Ngoµi ra cßn èng b¬m n−íc, g¨ng tay
cao su, thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng, v.v... C¸c s¶n phÈm cao su ®−îc s¶n xuÊt t¹i c¸c
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 7
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
DN lín nh− C«ng ty cæ phÇn Cao su Sao vµng (SRC), Cæ phÇn Cao su §µ n½ng
(DRC) vµ Cæ phÇn C«ng nghiÖp cao su miÒn Nam (CASUMINA). Mét sè DN
liªn doanh còng s¶n xuÊt s¨m lèp «t«, xe m¸y nh− INOUE VIETNAM (s¶n xuÊt
lèp «t« du lÞch vµ t¶i nhÑ); YOKOHAMA (s¶n xuÊt lèp xe m¸y). C¸c DN ®Þa
ph−¬ng chñ yÕu s¶n xuÊt s¨m lèp xe ®¹p.
C«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm s¨m lèp ë n−íc ta ®−îc ®¸nh gi¸ lµ ®¹t
møc trung b×nh cña khu vùc. Riªng lèp « t«, tr−íc ®©y c¸c c¬ së trong n−íc míi
chØ s¶n xuÊt lèp bè chÐo (BIAS) víi chÊt l−îng t−¬ng ®−¬ng c¸c n−íc trong khu
vùc. HiÖn nay CASUMINA ®· s¶n xuÊt lèp radial bè b¸n thÐp vµ toµn thÐp cì
nhá cho xe du lÞch vµ chuÈn bÞ s¶n xuÊt lèp radial bè thÐp cì vµnh lín. Mét sè
lo¹i lèp xe t¶i siªu träng còng ®· ®−îc s¶n xuÊt t¹i DRC.
+ C¸c s¶n phÈm giÆt röa: N¨ng lùc s¶n xuÊt chung lµ 800 ngh×n tÊn s¶n
phÈm/n¨m gåm bét giÆt (35-40%), kem giÆt (18- 25%), cßn l¹i chÊt giÆt rña
d¹ng láng, xµ phßng b¸nh, dÇu géi ®Çu, mü phÈm, v.v..., riªng VINACHEM s¶n
xuÊt gÇn 400 ngh×n tÊn s¶n phÈm chÊt giÆt röa/n¨m ( sè liÖu n¨m 2007). Tiªu thô
chung c¶ n−íc −íc trªn 500 ngh×n tÊn/n¨m HiÖn t¹i ë n−íc ta cã c¸c ®¬n vÞ s¶n
xuÊt chÊt giÆt röa vµ mü phÈm víi s¶n l−îng lín lµ: C«ng ty cæ phÇn Bét giÆt
NET (NETCO), cæ phÇn Bét giÆt LIX (LIXCO) (thuéc VINACHEM), TICO,
DACO, VICO-V× d©n, P/S, Nh− Ngäc, v,v... C¸c DN liªn doanh nh− LEVER
VIETNAM, P&G VIETNAM lµ nh÷ng nhµ s¶n xuÊt c¸c chÊt giÆt röa lín nhÊt.
C«ng nghÖ, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ chÊt l−îng s¶n phÈm c¸c chÊt giÆt röa ë
n−íc ta hÇu hÕt lµ t−¬ng ®−¬ng víi c¸c n−íc trong khu vùc.
+ Nguån ®iÖn hãa: C¸c nguån ®iÖn hãa ®−îc s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam gåm
acquy vµ pin th«ng dông, trong ®ã c¸c DN cña VINACHEM chiÕm 85%, c¸c
DN ®Çu t− n−íc ngoµi chiÕm 15% s¶n l−îng. N¨m 2007 toµn ngµnh ®¹t trªn 2
triÖu KWh (VINACHEM ®¹t kho¶ng 1,5 triÖu KWh). C¸c lo¹i pin chñ yÕu lµ
cña c¸c DN thuéc VINACHEM s¶n xuÊt (chiÕm 95%, n¨m 2007 s¶n xuÊt 400
triÖu viªn ) vµ c¸c DN nhá kh¸c (chiÕm 5%).
C«ng nghÖ s¶n xuÊt ®−îc coi lµ ë møc tiªn tiÕn trung b×nh víi c¸c d©y
chuyÒn thiÕt bÞ tù ®éng vµ b¸n tù ®éng ë hÇu hÕt c¸c kh©u s¶n xuÊt. NhiÒu c¬ së
s¶n xuÊt pin ®iÖn ®· dïng c«ng nghÖ giÊy tÈm hå thay cho c«ng nghÖ cò (hå ®iÖn
dÞch). Tuy nhiªn, nh×n chung s¶n phÈm pin vµ ac quy ë n−íc ta vÉn ®¬n ®iÖu vÒ
chñng lo¹i vµ mÉu m·, chñ yÕu lµ pin L¬ Cl¨ng sª kh« (kÏm-mangan) c¸c cì
(R20, R06, R03, v.v...), vµ ac quy duy nhÊt chØ cã mét chñng lo¹i ac quy ch×.
ChÊt l−îng s¶n phÈm pin vµ acquy do c¸c DN trong nghµnh s¶n xuÊt lµ t−¬ng ®èi
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 8
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
tèt, mét sè s¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn Pin-Ac quy miÒn Nam (PINACO), Cæ
phÇn Ac quy Tia S¸ng (TIBACO) ®¹t tiªu chuÈn ch©u ¢u vµ NhËt B¶n.
S¶n phÈm pin cña mét sè c¬ së s¶n xuÊt nhá lÎ (chñ yÕu lµ c«ng ty t− nh©n
hoÆc c«ng ty nhá) cã chÊt l−îng thÊp do c«ng nghÖ l¹c hËu vµ nguyªn liÖu kÐm
chÊt l−îng.
Mét sè DN ®· nghiªn cøu ®a d¹ng hãa s¶n phÈm: s¶n xuÊt pin kiÒm, ac quy
kÝn khÝ kh«ng b¶o d−ìng, v.v...
Riªng pin cao cÊp nh− Liti-ion, Ni-Cd, Niken-metal hy®rua (NiMH), v.v...
ch−a DN nµo ®Çu t− s¶n xuÊt.
+ C¸c s¶n phÈm hãa chÊt: S¶n phÈm ho¸ chÊt rÊt ®a d¹ng. Riªng ho¸ chÊt
c¬ b¶n còng bao gåm nhiÒu lo¹i. T¹i ViÖt nam, hÇu hÕt ho¸ chÊt c¬ b¶n lµ do c¸c
DN cña VINACHEM vµ c¸c DN liªn doanh s¶n xuÊt, bao gåm axit sunfuric, xót
– clo vµ c¸c c¸c dÉn xuÊt (axit clohy®ric, c¸c muèi clorua kim lo¹i), phèt pho
vµng vµ c¸c dÉn xuÊt (axit ph«tphoric vµ c¸c muèi ph«tphat), natri silicat, ®Êt
®Ìn, bét nhÑ, v.v...
* Axit sunfuric: N¨ng lùc s¶n xuÊt chung hiÖn t¹i c¶ n−íc ®¹t kho¶ng 500
ngh×n tÊn/n¨m vµ toµn bé s¶n l−îng lµ cña c¸c DN cña VINACHEM. Trong mÊy
n¨m qua, s¶n l−îng axit sunfuric tæng sè kh«ng thay ®æi nhiÒu vµ phô thuéc vµo
yªu cÇu sö dông. N¨m 2007 C«ng ty Supeph«tphat vµ Ho¸ chÊt L©m thao
(LAFCHEMCO) s¶n xuÊt 270 ngh×n tÊn, C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Hãa
chÊt C¬ b¶n miÒn Nam 42 ngh×n tÊn vµ tÊn vµ C«ng ty Ph©n bãn miÒn Nam 75
ngh×n tÊn. T¹i ViÖt nam, øng dông chñ yÕu cña axit sunfuric lµ lµm nguyªn liÖu
trong s¶n xuÊt supeph«tphat ®¬n, phÌn nh«m, pha dÞch acquy, v.v... HÇu hÕt c¸c
d©y chuyÒn s¶n xuÊt axit sunfuric ë n−íc ta ®· ®−îc n©ng cÊp c«ng nghÖ, tiÕp
xóc kÐp vµ hÊp thô 2 lÇn, sö dông nguyªn liÖu l−u huúnh (S). HiÖu suÊt chuyÓn
ho¸ nguyªn liÖu ®¹t trªn 99% vµ khÝ th¶i ®¹t nång ®é SOx n»m trong giíi h¹n
cho phÐp theo TCVN 5939-2005.
* Xót- clo: Lµ nh÷ng s¶n phÈm n»m trong sè c¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt c¬ b¶n
®−îc s¶n xuÊt nhiÒu nhÊt ë ViÖt Nam. N¨m 2007 c¸c DN trong n−íc ®· s¶n xuÊt
trªn 100 ngh×n tÊn xót (quy 100%)/n¨m, trong ®ã VINACHEM s¶n xuÊt 28,8
ngh×n tÊn, chiÕm 20%. C¸c C«ng ty giÊy chiÕm 15%, VEDAN 60%. HiÖn t¹i,
vÉn cã hai c«ng nghÖ s¶n xuÊt xót-clo ®−îc sö dông ë n−íc ta, ®ã lµ c«ng nghÖ
De Nora víi thïng ®iÖn ph©n mµng ng¨n (diaphrame), vµ an«t titan. C¸c c¬ së
®Çu t− vÒ sau (C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Ho¸ chÊt c¬ b¶n miÒn Nam vµ
VEDAN) ®· ¸p dông c«ng nghÖ thïng ®iÖn ph©n cã mµng trao ®æi ion
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 9
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
(membrane). S¶n phÈm xót t¹o ra lµ xót láng, nång ®é 29-30 % (t¹i c¸c d©y
chuyÒn s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ dïng diaphrame) vµ 32% (t¹i c¸c d©y chuyÒn s¶n
xuÊt víi c«ng nghÖ dïng membrane).
HiÖn nay, nh×n chung c©n b»ng xót - clo trong nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt ®· ®−îc
c¶i thiÖn, nh−ng còng cã lóc c©n b»ng nµy kh«ng ®−îc tho¶ m·n khiÕn s¶n xuÊt
bÞ ng−ng trÖ, chñ yÕu do thõa clo kh«ng cã thÞ tr−êng tiªu thô.
S¶n l−îng HCl tæng céng c¶ n−íc n¨m 2007 lµ 150 ngh×n tÊn, riªng
VINACHEM 57 ngh×n tÊn.
Clo láng cã c«ng suÊt nhá, c©n b»ng vÒ cung cÇu bÊp bªnh, cã lóc thõa
nh−ng cã lóc l¹i kh«ng ®ñ nhu cÇu thÞ tr−êng.
* H3PO4 vµ c¸c muèi photphat: Tæng n¨ng lùc 25-30 ngh×n tÊn H3PO4/n¨m,
song do thiÕu nguyªn liÖu phèt pho vµng (P4) hoÆc do nhu cÇu thÞ tr−êng mµ s¶n
l−îng cã thÓ thay ®æi vµ th−êng chØ ®¹t cì 50% n¨ng lùc s¶n xuÊt. HiÖn t¹i axit
ph«tphoric chñ yÕu do c¸c DN cña VINACHEM s¶n xuÊt theo ph−¬ng ph¸p
nhiÖt (dïng phèt pho vµng lµm nguyªn liÖu). 2007 VINACHEM s¶n xuÊt 10
ngh×n tÊn H3PO4 lo¹i 85% vµ 10 ngh×n tÊn tripolyphotphat, song chØ tho¶ m·n
mét phÇn nhu cÇu thÞ tr−êng. PhÇn thiÕu hôt H3PO4 ph¶i nhËp khÈu. Phèt pho
vµng ®−îc s¶n xuÊt t¹i Lµo Cai. HiÖn t¹i, VINACHEM cã 2 d©y chuyÒn víi c«ng
suÊt tæng 10 ngh×n tÊn P4 /n¨m. Mét c«ng ty cæ phÇn thuéc Tp. Hå ChÝ Minh
®ang ®Çu t− mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt phèt pho vµng thø 3, c«ng suÊt 10 ngh×n
tÊn/n¨m, ho¹t ®éng vµo n¨m 2008.
* Natri silicat: N¨ng lùc chung lµ 100 ngh×n tÊn/n¨m, dïng cho s¶n xuÊt
chÊt giÆt röa, tuyÓn quÆng, s¶n xuÊt que hµn, v.v... C«ng nghÖ s¶n xuÊt lµ c«ng
nghÖ dïng lß b»ng, nguyªn liÖu lµ s«®a (nhËp khÈu) vµ c¸t th¹ch anh (trong
n−íc). VINACHEM cã 7 c¬ së s¶n xuÊt natri silicat vµ n¨m 2007 ®· s¶n xuÊt 49
ngh×n tÊn s¶n phÈm nµy.
* PhÌn nh«m: C«ng suÊt chung c¶ n−íc cì 35 ngh×n tÊn/n¨m. N¨m 2007, 2
c¬ së s¶n thuéc VINACHEM ®· s¶n xuÊt 26,5 ngh×n tÊn s¶n phÈm (20,5 ngh×n
tÊn phÌn ®¬n vµ 6 ngh×n tÊn phÌn kÐp).
* Bét nhÑ: N¨ng lùc s¶n xuÊt chung c¶ n−íc lµ t−¬ng ®èi lín, kho¶ng 25
ngh×n tÊn/n¨m, chñ yÕu do c¸c DN thuéc ®Þa ph−¬ng (Hµ Nam, Thanh Ho¸,
Ninh B×nh, v.v...) s¶n xuÊt. Møc ®Çu t− c«ng nghÖ nãi chung cßn h¹n chÕ nªn
s¶n phÈm cã chÊt l−îng thÊp (lo¹i th«ng dông). HiÖn t¹i VINACHEM cã 1 c¬ së
s¶n xuÊt bét nhÑ t¹i Trµng Kªnh (H¶i Phßng) thuéc C«ng ty H¬i Kü nghÖ- Que
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 10
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
hµn (SOVOGAZ). N¨m 2007 c¬ së nµy s¶n xuÊt 4,5 ngh×n tÊn bét nhÑ phÈm cÊp
trung b×nh dïng ®−îc cho s¶n xuÊt s¨m lèp, chÊt dÎo vµ s¬n, nh−ng kh«ng ®ñ
phÈm cÊp d−îc dông.
+ Nhãm c¸c s¶n phÈm hãa dÇu:
* Nhùa polyvinylclorua (PVC) vµ polystirol (PS) : T¹i ViÖt Nam cã 2 c¬ së
s¶n xuÊt bét (h¹t) PVC, c«ng suÊt tæng céng lµ 230 ngh×n tÊn/n¨m. C«ng suÊt
s¶n xuÊt PS lµ 30 ngh×n tÊn/n¨m. C«ng nghÖ s¶n xuÊt PVC vµ PS t−¬ng ®−¬ng
tr×nh ®é chung cña c¸c n−íc trong khu vùc. ChÊt l−îng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn
NhËt B¶n. Nguyªn liÖu s¶n xuÊt hoµn toµn nhËp khÈu.
* ChÊt t¹o bät axit linearalkylbenzen sunfunic (LAS): C«ng suÊt chung 84
ngh×n tÊn/n¨m, trong ®ã VINACHEM 30-35 ngh×n tÊn/n¨m, song hÇu hÕt c¸c
n¨m ®Òu kh«ng ®¹t do h¹n chÕ vÒ thÞ tr−êng tiªu thô. C«ng nghÖ s¶n xuÊt LAS
t¹i ViÖt nam t−¬ng ®−¬ng c¸c n−íc trong khu vùc. Nguyªn liÖu s¶n xuÊt LAS lµ
linearalkylbenzen (LAB) hoµn toµn nhËp khÈu.
* ChÊt dÎo hãa dioctylphtalat (DOP) hiÖn ®−îc s¶n xuÊt t¹i DN liªn doanh
cña VINACHEM (c«ng ty LG Vina) N¨ng lùc s¶n xuÊt 30 ngh×n tÊn s¶n
phÈm/n¨m, ®ñ tho¶ m·n nhu cÇu trong n−íc vµ cã xuÊt khÈu. C¸c nguyªn liÖu lµ
alhy®rit phtalic (AP) vµ octyl alcol ®Òu nhËp khÈu.
* C¸c lo¹i dÇu mì nhên, dÇu phanh, chÊt láng thñy lùc: Mét sè DN thuéc
CNHC n−íc ta còng SXKD c¸c s¶n phÈm nµy. Tuy nhiªn chØ chiÕm thÞ phÇn nhá
trong thÞ tr−êng chung c¶ n−íc, trong ®ã cã C«ng ty cæ phÇn Phô gia vµ S¶n
phÈm dÇu má (APP) thuéc VINACHEM. ThÞ phÇn c¸c lo¹i dÇu mì nhên, dÇu
phanh, chÊt láng thñy lùc trong n−íc chñ yÕu lµ cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt
Nam (Petrolimex) vµ c¸c DN liªn doanh.
+ C¸c lo¹i hãa chÊt tinh khiÕt vµ d−îc dông:
C«ng ty Cæ phÇn Bét giÆt vµ Ho¸ chÊt §øc Giang (DGC), mét c«ng ty liªn
kÕt cña VINACHEM, trong nhiÒu n¨m nay cã s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng ho¸
chÊt tinh khiÕt nh− c¸c lo¹i axit (HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3, axetic), NH3, gluc«,
cån tuyÖt ®èi, axeton vµ mét vµi lo¹i dung m«i, mét sè muèi v« c¬ , v.v...®Ó tho¶
m·n nhu cÇu thÞ tr−êng néi ®Þa. Tuy nhiªn s¶n phÈm néi ®Þa cßn nghÌo nµn vÒ
chñng lo¹i vµ kh«ng thÓ c¹nh tranh ®−îc vÒ chÊt l−îng vµ nhÊt lµ vÒ gi¸ víi c¸c
s¶n phÈn nhËp khÈu cïng lo¹i.
+ S¬n vµ que hµn:
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 11
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
* VÒ s¬n: Toµn ngµnh s¶n xuÊt s¬n c¶ n−íc cã s¶n l−îng kho¶ng 100 ngh×n
tÊn/n¨m, trong ®ã DN trong n−íc chiÕm 30%, cßn l¹i lµ thuéc khèi ®Çu t− n−íc
ngoµi. Mét sè c¬ së cã c«ng nghÖ cao vµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¬n th©n m«i tr−êng,
s¬n c«ng nghiÖp, s¬n giao th«ng. C«ng ty cæ phÇn S¬n tæng hîp Hµ Néi (DN liªn
kÕt cña VINACHEM) ®· ®Çu t− c«ng nghÖ, thiÕt bÞ cña NhËt B¶n ®Ó s¶n xuÊt
mét sè lo¹i s¬n cao cÊp dïng cho c«ng nghiÖp « t« - xe m¸y.
* VÒ que hµn: C«ng suÊt toµn ngµnh −íc 50 ngh×n tÊn s¶n phÈm/n¨m, trong
®ã c¸c DN cña VINACHEM s¶n xuÊt 10-15 ngh×n tÊn/n¨m. C«ng nghÖ s¶n xuÊt
lµ ë møc trung b×nh cña khu vùc. S¶n phÈm chñ yÕu lµ c¸c lo¹i que hµn thÐp
cacbon thÊp, thÐp hîp kim, gang, v.v... NhiÒu s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn chÊt
l−îng NhËt B¶n vµ t−¬ng ®−¬ng víi c¸c m¸c cïng lo¹i nhËp khÈu. Mét sè DN
cña VINACHEM vµ C«ng ty cæ phÇn Que hµn Nam TriÖu (H¶i Phßng) ®· s¶n
xuÊt ®−îc c¸c lo¹i d©y hµn thÐp c¸c bon thÊp hµn d−íi líp khÝ tr¬ (CO2). S¶n
l−îng chung vÒ d©y hµn −íc 10 ngh×n tÊn /n¨m.
+ Nhãm c¸c s¶n phÈm khÝ c«ng nghiÖp:
* Amoniac (NH3), cacbonic (CO2): HiÖn t¹i C«ng ty Ph©n ®¹m vµ Ho¸ chÊt
Hµ B¾c (thuéc VINACHEM) vµ C«ng ty Ph©n ®¹m vµ Ho¸ chÊt Phó Mü ( thuéc
Petro ViÖt Nam) ®Òu cã s¶n xuÊt NH3 phôc vô yªu cÇu thÞ tr−êng. Riªng C«ng
ty Ph©n ®¹m vµ Ho¸ chÊt Hµ B¾c n¨m trong c¸c n¨m 2004-2007 cung cÊp
kho¶ng 5 ngh×n tÊn NH3 ®ãng b×nh/n¨m kho¶ng 10 ngh×n tÊn CO2 /n¨m vµ l−îng
CO2 r¾n theo yªu cÇu.
* Oxy, nit¬, hy®ro, agon: VÒ c¬ b¶n ®¸p øng nhu cÇu trong n−íc. HiÖn t¹i
ë n−íc ta cã mét sè c¬ së s¶n xuÊt khÝ c«ng nghiÖp, song s¶n l−îng lín nhÊt
thuéc vÒ c¸c DN cña VINACHEM. C«ng ty H¬i kü nghª-Que hµn (thuéc
VINACHEM) ®· ®Çu t− thiÕt bÞ míi hiÖn ®¹i, cã c«ng suÊt 1,5 ngh×n m3
oxy/giê, vµ ®ang tiÕp tôc ®Çu t− d©y chuyÒn n÷a c«ng suÊt 3 ngh×n m3 oxy/giê t¹i
B×nh D−¬ng.
+ Nguyªn liÖu quÆng phôc vô CNHC
QuÆng apatit:
QuÆng apatit hoµn toµn do VINACHEM cung cÊp vµ ®−îc giao cho C«ng ty
TNHH mét thµnh viªn Ap©tit ViÖt Nam ®¶m nhiÖm. HiÖn c«ng suÊt khai th¸c vµ
cung cÊp quÆng apatit lµ kho¶ng 1,6-2,0 triÖu tÊn/n¨m (gåm c¶ khai th¸c quÆng
nguyªn khai vµ tinh quÆng tuyÓn). N¨m 2007 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn
Apatit ViÖt Nam ®· s¶n xuÊt 600 ngh×n tÊn quÆng apatit lo¹i I ( 32 % P2O5) ( ®Ó
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 12
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
s¶n xuÊt supe l©n vµ ph«t pho vµng); 400 ngh×n tÊn apatit l¹i II (18-25 % P2O5)
®Ó s¶n xuÊt ph©n l©n nung ch¶y vµ 600 ngh×n tÊn tinh quÆng apatit: ( 32 % P2O5).
Theo kÕ hoach, s¶n l−îng khai th¸c quÆng apatit cã thÓ ®¹t ®Õn 3 triÖu
tÊn/n¨m khi më réng s¶n xuÊt ph©n bãn vµ ho¸ chÊt chøa l©n trong thêi gian sau
n¨m 2010.
QuÆng secpentin: hiÖn VINACHEM khai th¸c vµ cung cÊp víi c«ng suÊt
kho¶ng 100-200 ngh×n tÊn quÆng secpentin /n¨m, chñ yÕu phôc vô cho s¶n xuÊt
ph©n l©n nung ch¶y.
QuÆng mangan (chñ yÕu lµ pyrolusit), quÆng cr«m (chñ yÕu lµ cromit) vµ
mét sè quÆng kh¸c: §Òu do c¸c ®Þa ph−¬ng vµ Tæng C«ng ty thÐp ViÖt Nam khai
th¸c vµ cung cÊp.
II.1.2. T×nh h×nh ®Çu t− vµ c«ng nghÖ cña CNHC n−íc ta
Tr−íc n¨m 1975, cïng víi ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ë miÒn B¾c,
CNHC ë miÒn B¾c ®· ®−îc Nhµ n−íc chó ý ph¸t triÓn víi viÖc h×nh thµnh mét sè
khu c«ng nghiÖp tËp trung ë Hµ Néi, H¶i Phßng, ViÖt tr× vµ mét sè ®Þa ph−¬ng
kh¸c. Sau khi miÒn Nam hoµn toµn ®−îc gi¶i phãng, CNHC n−íc ta l¹i ®−îc bæ
sung nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt ë miÒn Nam, nhÊt lµ ë Sµi Gßn, §ång Nai, v.v... Tuy
nhiªn do nhiÒu khã kh¨n c¶ vÒ chñ quan vµ kh¸ch quan, mµ møc ®é ®Çu t− vµo
CNHC ë n−íc ta cßn rÊt thÊp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhÊt lµ tõ khi c¶ n−íc
thùc hiÖn c¶i c¸ch, më cöa c¸ch ®©y h¬n 20 n¨m, t×nh h×nh ®Çu t− ph¸t triÓn
trong CNHC ®· cã nhiÒu khëi s¾c. Ngoµi c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt t¹i c¸c c¬ së
trong ngµnh ®−îc ®Çu t− míi, kh¸ hiÖn ®¹i hoÆc ®−îc n©ng cÊp c«ng nghÖ vµ
thiÕt bÞ, ®· h×nh thµnh mét sè c«ng ty liªn doanh (hoÆc c«ng ty 100% vèn n−íc
ngoµi) víi nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®−îc ®Çu t− víi c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ tiªn
tiÕn, hiÖn ®¹i. Nh÷ng c¬ së nµy ®· gãp phÇn t¹o nªn bé mÆt míi vµ sù thay ®æi
vÒ chÊt ®èi víi chÊt l−îng s¶n phÈm vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
Mét sè ®æi míi trong ®Çu t− cña CNHC trong thêi gian qua (tõ n¨m 1986
trë l¹i ®©y):
1. Ngµnh hµng ph©n bãn
+ Dù ¸n míi:
* §Çu t− Nhµ m¸y s¶n xuÊt ph©n supeph«tphat t¹i Long Thµnh c«ng suÊt
200 ngh×n tÊn /n¨m (Bµ RÞa- Vòng Tµu)
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 13
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
* §Çu t− míi c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ph©n NPK c«ng suÊt 150 ngh×n tÊn/n¨m
t¹i H¶i D−¬ng, 150 ngh×n tÊn/n¨m t¹i L©m Thao (Phó Thä), 600 ngh×n tÊn/n¨m
t¹i Long An vµ 400 ngh×n tÊn/n¨m HiÖp Ph−íc (Tp. Hå ChÝ Minh), 400 ngh×n
tÊn/n¨m t¹i C«ng ty Ph©n bãn ViÖt NhËt (liªn doanh víi mét doanh nghiÖp thµnh
viªn cña VINACHEM) t¹i Long Thµnh (Bµ RÞa- Vòng Tµu) vµ mét lo¹t x−ëng
s¶n xuÊt ph©n NPK c«ng suÊt nhá t¹i c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn cña
VINACHEM.
+ Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp:
* C¶i t¹o kü thuËt vµ n©ng c«ng suÊt Nhµ m¸y Ph©n ®¹m B¾c Giang, ®−a
c«ng suÊt tõ 100 ngh×n tÊn urª/n¨m lªn 150 ngh×n tÊn urª/n¨m trªn c¬ së hç trî
vèn (32,4 triÖu USD) cña Trung Quèc.
* §Çu t− chiÒu s©u, c¶i tiÕn c«ng nghÖ, thay ®æi thiÕt kÕ lß t¹i c¸c nhµ m¸y
s¶n xuÊt ph©n l©n nung ch¶y t¹i V¨n §iÓn vµ Ninh B×nh, ®−a c«ng suÊt PLNC
lªn 400 ngh×n tÊn/n¨m.
* C¶i t¹o thiÕt bÞ vµ n©ng c«ng suÊt cña c¸c x−ëng supeph«tphat t¹i C«ng ty
Supeph«tphat vµ Ho¸ chÊt L©m Thao ( Phó Thä),
* C¶i t¹o thiÕt bÞ vµ n©ng c«ng suÊt cña c¸c x−ëng s¶n xuÊt ph©n NPK t¹i
C«ng ty Ph©n bãn miÒn Nam (nay thuéc hai c«ng ty lµ C«ng ty Ph©n bãn miÒn
Nam vµ C«ng ty Ph©n bãn B×nh §iÒn, Tp. Hå ChÝ Minh).
* C¶i t¹o thiÕt bÞ vµ n©ng c«ng suÊt cña c¸c x−ëng s¶n xuÊt ph©n l©n nung
ch¶y, NPK, h÷u c¬, vi sinh quy m« nhá thuéc c¸c ®Þa ph−¬ng.
- Ngµnh hµng Thuèc BVTV
+ Dù ¸n ®Çu t− míi:
* §Çu t− c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ho¹t chÊt trõ s©u vi sinh t¹i mét sè c«ng ty
liªn doanh cña VINACHEM ( nh− VIGUATO, KOSVIDA)
* §Çu t− c¸c d©y chuyÒn gia c«ng thuèc BVTV t¹i nhiÒu DN trung −¬ng vµ
®Þa ph−¬ng. §Õn nay tæng c«ng suÊt thu«c BVTV ®−îc gia c«ng c¶ n−íc ®· v−ît
nhu cÇu tiªu thô (150-200 ngh×n tÊn/n¨m)
+ Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp:
C¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc BVTV ®Òu ®−îc n©ng cÊp c«ng nghÖ
th−êng xuyªn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ s¶n phÈm cña ng−êi dïng. §Õn nay mét sè
c¬ së s¶n xuÊt lín trong n−íc ®· cã thÓ gia c«ng ®−îc c¸c lo¹i s¶n phÈm cao cÊp
nh−: dang h¹t (Granules - GR), dung dÞch ®Ëm ®Æc (Solution concentrates - SL),
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 14
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
nhò t−¬ng ®Ëm ®Æc (emulsifiable concentrates - EC), nhò t−¬ng c« ®Æc
(Concentrated emulsion - CE), nhò t−¬ng dÇu/ n−íc (O/W emulsions - EW), vi
nhò t−¬ng (Microemulsions - ME), h¹t ph©n t¸n trong n−íc (Water - dispersible
granules - WG), huyÒn phï vi nang (Microcapsulated suspension - CS), v.v...Tuy
nhiªn quy m« ®Çu t− cña tõng dù ¸n ®Òu thuéc lo¹i nhá.
- Ngµnh hµng cao su
+ Dù ¸n ®Çu t− míi:
Trong kú chØ cã c¸c dù ¸n ®Çu t− míi quy m« trung b×nh vµ nhá nh− ®Çu t−
c«ng nghÖ s¶n xuÊt lèp «t« radial cña CASUMINA t¹i Biªn Hoµ (n¨m 2005),
®Çu t− x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt lèp «t« cña DRC t¹i Khu C«ng nghiÖp Liªn
ChiÓu (n¨m 2003) vµ ®Çu t− nghiªn cøu s¶n xuÊt lèp « t« cì lín siªu t¶i ( n¨m
2005), v.v...
+ Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp:
Trong kú cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t− chiÒu s©u vµ n©ng cÊp d©y chuyÒn thiÕt bÞ
s¶n xuÊt t¹i c¸c DN cao su nh− Dù ¸n ®Çu t− më réng n©ng c«ng suÊt s¶n xuÊt t¹i
CASUMINA, DRC vµ nhÊt lµ Dù ¸n më réng s¶n xuÊt cña SRC t¹i Hµ Néi vµ
Xu©n Hoµ (VÜnh Phóc) vµo n¨m 2005. C¸c C«ng ty liªn doanh nh− INUE ViÖt
Nam, YAKOHAMA ViÖt Nam còng cã c¸c dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp ®Ó t¨ng n¨ng
lùc s¶n xuÊt ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr−êng.
- Ngµnh hµng ho¸ chÊt
+ Dù ¸n ®Çu t− míi:
Trong kú cã mét sè dù ¸n ®Çu t− míi, quy m« nhá nh−:
* §Çu t− s¶n xuÊt axit sunfuric t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt ph©n supeph«tphat (lµ
mét phÇn cña dù ¸n s¶n xuÊt ph©n bãn) t¹i Nhµ m¸y Supeph«tphat Long Thµnh
(Bµ rÞa- Vòng Tµu) thuéc C«ng ty Ph©n bãn miÒn Nam, t¹i C«ng ty
Supeph«tphat vµ Ho¸ chÊt L©m Thao ( Phó Thä).
* §Çu t− ®©y chuyÒn s¶n xuÊt xót-clo theo c«ng nghÖ mµng trao ®æi ion t¹i
C«ng ty Ho¸ chÊt c¬ b¶n miÒn Nam (§ång Nai) c«ng suÊt 20 ngh×n tÊn xót/n¨m
; t¹i C«ng ty bét ngät VEDAN (§ång Nai) c«ng suÊt 60 ngh×n tÊn xót/n¨m vµ
mét sè dù ¸n s¶n xuÊt xót kh¸c t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt giÊy. T¹i C«ng ty VEDAN
vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt giÊy, xót-clo chØ lµ s¶n phÈm phô phôc vô cho d©y chuyÒn
s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh.
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 15
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
* Mét sè dù ¸n ®Çu t− s¶n xuÊt natri silicat, bét nhÑ cao cÊp, vµ c¸c s¶n
phÈm kh¸c còng ®−îc thùc hiÖn trong giai ®o¹n nµy, song chñ yÕu ®©y lµ nh÷ng
dù ¸n ®Çu t− quy m« nhá hoÆc rÊt nhá.
+ Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp:
Trong kú cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t− chiÒu s©u vµ n©ng cÊp d©y chuyÒn thiÕt bÞ
s¶n xuÊt t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt ho¸ chÊt, chñ yÕu lµ ®Çu t− n©ng cÊp thiÕt bÞ hiÖn
cã ®Ó më réng c«ng suÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguyªn liÖu, c¶i thiÖn chÊt
l−îng s¶n phÈm vµ gi¶m « nhiÔm m«i tr−êng. §iÓn h×nh cho c¸c dù ¸n kiÓu nµy
cã ®Çu t− n©ng cÊp thiÕt bÞ s¶n xuÊt xót-clo t¹i C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Tr× (Phó
Thä); ®Çu t− thiÕt bÞ vµ ¸p dông c«ng nghÖ tiÕp xóc kÐp- hÊp thô 2 lÇn trong s¶n
xuÊt axit sunfuric theo t¹i C«ng ty Supeph«tphat vµ Ho¸ chÊt L©m Thao, v.v...
- Ngµnh hµng s¶n phÈm ®iÖn ho¸
+ Dù ¸n ®Çu t− míi:
Trong kú kh«ng cã dù ¸n ®Çu t− míi quy m« lín, chØ cã mét sè dù ¸n ®Çu
t− nhá nh»m ®a d¹ng hãa s¶n phÈm nh− l¾p ®Æt d©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt pin
kiÒm t¹i C«ng ty cæ phÇn Pin Hµ Néi, s¶n xuÊt ac quy kÝn khÝ, kh«ng b¶o d−ìng
t¹i C«ng ty cæ phÇn Ac quy Tia S¸ng vµ C«ng ty cæ phÇn Pin-Ac quy miÒn Nam;
s¶n xuÊt pin R03 t¹i C«ng ty cæ phÇn Pin-Ac quy miÒn Nam, v.v...
+ Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp:
Trong kú cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t− chiÒu s©u, n©ng cÊp d©y chuyÒn thiÕt bÞ vµ
c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt pin vµ ac quy nh− ®Çu t− ¸p dông c«ng
nghÖ “giÊy tÈm hå” thay cho c«ng nghÖ “hå ®iÖn dÞch” t¹i hÇu hÕt c¸c c¬ së s¶n
xuÊt pin ®iÖn trong n−íc; ®Çu t− n©ng cÊp thiÕt bÞ s¶n xuÊt ac quy ®Ó t¨ng c«ng
suÊt, t¨ng chÊt l−îng s¶n phÈm vµ gi¶m tiªu hao vËt t− nguyªn liÖu t¹i c¸c c¬ së
s¶n xuÊt cña VINACHEM (H¶i Phßng, §ång Nai, Tp. Hå ChÝ Minh, Phó Thä).
- Ngµnh hµng chÊt giÆt röa vµ mü phÈm
+ Dù ¸n ®Çu t− míi:
Trong kú cã mét sè dù ¸n ®Çu t− x©y dông c¬ së míi (kÓ c¶ thµnh lËp tæ
chøc vµ ®Çu t− d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÊt giÆt röa) nh− C«ng ty Bét
giÆt TICO Tp. Hå ChÝ Minh) n¨m 1992, C«ng ty TNHH VICO (H¶i Phßng) n¨m
1994, TËp ®oµn DASO, C«ng ty Colgate-Pamolive ViÖt Nam, v.v...Tuy nhiªn c¸c
dù ¸n ®Çu t− c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ kÓ trªn ®Òu thuéc quy m« võa vµ nhá.
+ Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp:
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 16
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
Trong kú cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt t¹i
c¸c c¬ së s¶n xuÊt hiÖn h÷u tõ tr−íc n¨m 1986 nh− c¸c dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp
thiÕt bÞ t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÊt giÆt röa thuéc VINACHEM (C«ng ty Bét giÆt
LIX, Bét giÆt NET) vµ t¹i c¸c c¬ së kh¸c. C¸c dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp thiÕt bÞ vµ
c«ng nghÖ nµy ®Òu lµ c¸c dù ¸n nhá hoÆc rÊt nhá (vÝ dô n©ng cÊp th¸p sÊy phun,
thiÕt bÞ ®ãng gãi tù ®éng, kho chøa, v.v...).
- Ngµnh hµng que hµn vµ khÝ c«ng nghiÖp
+ Dù ¸n ®Çu t− míi:
Trong kú cã mét sè dù ¸n ®Çu t− míi trong ngµnh hµng nµy nh−:
* §Çu t− míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt khÝ «xy, nit¬ c«ng suÊt 1500 m3/giê t¹i
C«ng ty H¬i kü nghÖ – Que hµn (thuéc VINAVHEM) t¹i B×nh D−¬ng n¨m 2005.
* DÇu t− 3 d©y chuyÒn s¶n xuÊt d©y hµn ë C«ng ty CP Que hµn ®iÖn ViÖt
§øc (VINACHEM) t¹i Hµ T©y trong c¸c n¨m 2004-2007, d©y chuyÒn s¶n xuÊt
que hµn ®iÖn vµ d©y hµn ®iÖn t¹i C«ng ty C«ng nghiÖp tµu thuû Nam TriÖu t¹i
H¶i Phßng vµ mét vµi c¬ së kh¸c.
+ Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp:
Trong kú cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt t¹i
c¸c c¬ së s¶n xuÊt hiÖn cã tõ tr−íc n¨m 1986 nh− ®Çu t− n©ng cÊp d©y chuyÒn
s¶n xuÊt que hµn ®iÖn t¹i C«ng ty CP Que hµn ®iÖn ViÖt §øc (thuéc
VINACHEM) t¹i Hµ T©y, n©ng cÊp d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Êt ®Ìn vµ axetylen t¹i
Nhµ m¸y §Êt ®Ìn Trµng Kªnh (thuéc VINACHEM) t¹i H¶i Phßng, v.v... C¸c dù
¸n ®Çu t− n©ng cÊp thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ nµy còng ®Òu lµ c¸c dù ¸n nhá hoÆc rÊt
nhá.
- Ngµnh khai th¸c quÆng
+ Dù ¸n ®Çu t− míi:
Trong kú cã mét sè dù ¸n ®Çu t− quy m« võa vµ nhá, chñ yÕu lµ cña C«ng
ty TNHH mét thµnh viªn Apatit ViÖt Nam (thuéc VINACHEM) nh−:
* §Çu t− hoµn chØnh hai d©y chuyÒn tuyÓn quÆng apatit t¹i Nhµ m¸y tuyÓn
Apatit T»ng Loáng (Lµo Cai) vµo c¸c n¨m 1994 (giai ®o¹n1) vµ c¸c n¨m 2005-
2006 (giai ®o¹n 2). C«ng suÊt tèi ®a cña d©y chuyÒn hiÖn nay cã thÓ ®¹t 700
ngh×n tÊn tinh quÆng apatit/n¨m, nguyªn liÖu dïng lµ quÆng apatit lo¹i III. Nhµ
m¸y ®−îc ®Çu t− trªn c¬ së c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ do Liªn X« cò gióp ®Çu t−
tr−íc n¨m 1979.
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 17
B¸o c¸o ®Ò tµi KHCN cÊp Bé n¨m 2007”x©y dùng d÷ liÖu phôc vô tra cøu, t×m kiÕm
th«ng tin KHCN vµ thÞ tr−êng cho c¸c nhãm ngµnh thuéc ngµnh Ho¸ chÊt”
* §Çu t− míi Nhµ m¸y tuyÓn quÆng apatit Cam §−êng (Lµo cai) vµo n¨m
2004, c«ng suÊt 120 ngh×n tÊn tinh quÆng apatit/n¨m ®i tõ nguyªn liÖu apatit lo¹i
III. Nhµ m¸y hoµn toµn ®−îc c¸c ®¬n vÞ trong n−íc thiÕt kÕ, chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ
l¾p ®Æt.
* VINACHEM ®ang ®Çu t− dù ¸n khai th¸c quÆng b«xit tiÕn tíi s¶n xuÊt
alumin phÈm cÊp ho¸ chÊt t¹i L©m §ång, c«ng suÊt 550 ngh×n tÊn alumin/n¨m.
Ngoµi ra cßn mét sè dù ¸n khai th¸c vµ xö lý quÆng b«xit cña TËp ®oµn Than vµ
Kho¸ng s¶n ViÖt Nam vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c t¹i §¾c N«ng, L©m §ång.
+ Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp:
Trong lÜnh vùc khai kho¸ng (chØ tÝnh riªng cho CNHC) cã mét sè dù ¸n ®Çu
t− n©ng cÊp, chñ yÕu cña C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Apatit ViÖt Nam (thuéc
VINACHEM) nh−: ®Çu t− më réng c¸c khai tr−êng, ®Çu t− c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ
khai th¸c tËn thu quÆng apatit d−íi møc n−íc ngÇm (Lµo Cai), ®Çu t− më réng
khai th¸c quÆng secpentin (Thanh Ho¸), v.v...
- Ngµnh hµng s¬n vµ chÊt dÎo
+ Dù ¸n ®Çu t− míi:
* Trong kú cã mét sè dù ¸n ®Çu t− míi vÒ s¶n xuÊt chÊt dÎo nh− ®Çu t− x©y
dùng 2 nhµ m¸y s¶n xuÊt PVC do h·ng TPC Th¸i Lan liªn doanh víi c¸c DN
trong n−íc t¹i miÒn Nam, c«ng suÊt tæng 300 ngh×n tÊn/n¨m.
* Dù ¸n ®Çu t− míi vÒ s¶n xuÊt s¬n ®Òu nhá. Næi bËt nhÊt cã Dù ¸n ®Çu t−
d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¬n cao cÊp dïng cho c«ng nghiÖp chÕ t¹o «t«, xe m¸y t¹i
C«ng ty cæ phÇn S¬n tæng hîp Hµ Néi vµo n¨m 1999-2000.
+ Dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp:
C¸c dù ¸n ®Çu t− n©ng cÊp trong lÜnh vùc s¶n xuÊt s¬n, chÊt dÎo ®−îc thùc
hiÖn ë mét sè c¬ së s¶n xuÊt nh− c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt bao b× chÊt dÎo t¹i
C«ng ty S¬n-ChÊt dÎo (thuéc VINACHEM) t¹i Tp. Hå ChÝ Minh, D©y chuyÒn
nÊu nhùa alkyd t¹i C«ng ty cæ phÇn S¬n Tæng hîp Hµ néi (VINACHEM) vµ
C«ng ty S¬n Hµ Néi.
- Ngµnh hµng s¶n phÈm ho¸ dÇu
+ Dù ¸n ®Çu t− míi:
Trong kú cã mét sè dù ¸n ®Çu t− míi vÒ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hãa dÇu:
Trung t©m Th«ng tin KHKT Ho¸ chÊt- Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam 18